Publicité

Byggnæringens landsforening 130913

Hamarregionen utvikling à Hamarregionen utvikling
16 Sep 2013
Publicité

Byggnæringens landsforening 130913

 1. BOLYSTFORUM-HAMAR 13.september 2013 Trender, Boligbehov og Utfordringer i boligsektoren Arne Skjelle, Byggenæringens Landsforening
 2. (10 000) - 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 70 000 1850 1854 1858 1862 1866 1870 1874 1878 1882 1886 1890 1894 1898 1902 1906 1910 1914 1918 1922 1926 1930 1934 1938 1942 1946 1950 1954 1958 1962 1966 1970 1974 1978 1982 1986 1990 1994 1998 2002 2006 2010 Boliger satt i gang Befolkningsendring Kilde: Prognosesenteret AS og SSB Boligbygging og befolkningsendring Boligbygging og befolkningsvekst Vi bygger landet Boligmangel
 3. Årlig boligbehov inkl. sanering Igangsatt 2001 - 2010 Bolig- etterspørsel 2011-2020 Sanering 2011- 2020 Boligbehov 2011-2020 Boligbehov pr. år → 2020 Enebolig 82 314 164 084 27 050 191 134 19 113 Småhus 60 785 29 944 10 580 40 524 4 052 Leilighet 116 658 138 397 12 370 150 767 15 077 TOTALT 259 757 332 425 50 000 382 425 38 243 Kilde: SSB, Prognosesenteret (ved middels befolkningsvekstscenario) 4
 4. Befolkningsvekst Ca. 6 000 000 i 2040
 5. 90 100 110 120 130 140 90 100 110 120 130 140 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 Stavanger Oslo Kristiansand Bergen Trondheim Sør-Østfold Resten av landet Jo da – Norge vokser og sentraliseres Årlig befolkningsvekst i utvalgte arbeidsmarkedsregioner1). Indeks. 1990=100. 1990-2012 1) Inndeling etter Bhuller (2009) Kilde: Statistisk sentralbyrå
 6. Forventet sysselsettingsvekst i 2014 i ulike regioner NHO –bedriftene Anslag på prosentvis vekst fra 2013 7 0,5 0,9 1,1 1,3 1,4 1,5 1,9 1,9 2,0 2,0 2,1 2,2 2,4 2,4 2,6 2,7 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 Innlandet Telemark Sogn og fjordane* Finnmark* Buskerud Møre og Romsdal Agder Nordland Nho totalt Troms Vestfold Østfold Trøndelag Hordaland Rogaland Oslo-Akershus Kilde: NHO/Næringslivets økonomibarometer *lavt antall svar per kvartal gir store feilmarginer i disse regionene
 7. Flest vil bo både tett og sentralt Andel av befolkningen i mest sentrale kommuner OG som bor i tettsteder. 1990 -2012 0% 20% 40% 60% 80% 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2011 2012 Andel tettsteder, mest sentrale kommuner Andel tettsteder, nest mest sentrale kommuner
 8. Men også ulemper.. • Sterk prisøkning på alle typer boliger i sentrum og rundt de store byene • Kø i alle typer transport, bil, tog, buss og trikk • Ujevn fordelt vekst • Kostnadsøkningene slår også ut i næringslivets kostnader og dermed konkurranseutsatt sektors konkurranseevne.
 9. Boligpriser
 10. Nasjonal Dugnad= Samspill 1. Mer effektiv planlegging 2. Raskere og mer helhetlig utbygging 3. Samarbeid med bransjene-langsiktig oppbygging 4. Forutsigbar finansiering
 11. Målsetting : Halvering av planprosess tid Optimale planprosesser • Innsigelsesmyndigheter må tidlig inn i prosessene og koordineres • Forpliktende • Sette tidsfrister • Statlig retningslinjer • Samordning – Stat, Fylke og kommune
 12. Statens virkemidler som premissgiver for økt transport/ boligbygging • Lovverket • Forvaltningsnivåer • Økonomiske incentiver/ tiltaksordninger (Det off. som grunneier/ byggherre/ bestiller) Plansamarbeid slik myndighetene ofte ser det : Areal effektivt – VIKTIG –Byutvikling handler om mye mer enn arealutvikling. By-utvikling er en opphopning av alle andre politikk områder. Flerkjernet utbygging, bevaring av grønt strukturer, ett transportsystem som er effektivt, Miljøvennlig, tilgjengelig for alle , med lavest behov for biltransport,(i byene)
 13. Inter City trianglet Farleder til Bergen og større Flesland Riksveinettet Infrastrukturbygging En bærekraftig boligbygging krever en velfungerende infrastruktur mellom bolig, arbeidsplass og fritid: • Teknisk infrastruktur • Vann, avløp • Sosial infrastruktur • Skoler, barnehager, forretninger, etc. • Samferdsel • Tog, T-bane, vei E39
 14. Eksempel – Plansamarbeidet , Oslo Akershus • 2014 skal det vedtas en plan som skal ligge til grunn for regionale organisasjoners virksomhet og for kommunal og statlig planlegging og virksomhet (PBL§8-2). Hva betyr det for stat, fylke og kommune? • Plankart med regionale planbestemmelser og retningslinjer • Partnerskapsavtaler • Økonomiske incentiver • Utvikling og fortetting i knutepunkt- et samarbeid med kommuner, fylkeskommuner, stat og private aktører • Stat, fylke, kommune, settes sammen tidlig i prosessen for å samordne sine interesser. • FORPLIKTELSER
 15. PLANSAMARBEIDET REGIONAL PLAN FOR AREAL OG TRANSPORT I OSLO OG AKERSHUS BAKGRUNN  Folketallet i Oslo og Akershus forventes å øke med 350 000 i løpet av 20 år  Antall arbeidsplasser i Oslo og Akershus forventes å øke med 8-9 000 pr år Godstransporten gjennom Oslo vil øke med 40% Køene vil øke med 50% Press på strandsoner ,jord og naturarealer.  Viktig at Oslo og Akershus samarbeider om konsekvenser av og tilrettelegging for denne veksten
 16. Mål for Plansamarbeidet • Osloregionen skal være en konkurransedyktig og bærekraftig region • Utbyggingsmønsteret skal være arealeffektivt basert på prinsipper om flerkjernet utvikling og bevaring av overordnet grønnstruktur • Transportsystemer skal på en rasjonell måte knytte den flerkjernede regionen sammen ,til resten av landet og utlandet. • Transportsystemet skal være effektivt, miljøvennlig, med tilgjengelighet for alle med lavest mulig behov for biltransport. • Gjennom plansamarbeidet skal klimautslipp reduseres slik at regionen bidrar til de nasjonale om at Norge skal være klimanøytralt inne 2030 PLANFORSLAG KLART VÅREN 2014
 17. PLANSAMARBEIDET REGIONAL PLAN FOR AREAL OG TRANSPORT I OSLO OG AKERSHUS FASER OG FRAMDRIFT Utredningsfasen (Sommeren 2013) • Konkretisere utbyggingsalternativer og konsekvensbeskrive disse • Delutredning om finansiering, virkemiddelbruk og gjennomføringsforpliktelser • Kommunikasjon og dialog gjennom hele planprosessen Drøftingsfasen (okt/nov 2013) • Gjennomføre drøftinger med bl a alle kommunestyrene Konklusjonsfasen (april 2014) • Utarbeide planforslag med arealkart, bestemmelser og retningslinjer • Konsekvensutrede planforslaget • Forslag til finansiering, virkemiddelbruk og gjennomføringsforpliktelser
 18. PLANSAMARBEIDET REGIONAL PLAN FOR AREAL OG TRANSPORT I OSLO OG AKERSHUS VIDEREFØRE DAGENS KOMMUNEPLANER Vise konsekvensene av dagens areal- og transportpolitikk mot 2030 Utbyggingsmønster: - Tettere arealbruk i Oslo og de største stedene i Akershus. - Nye utbyggingsområder tas i bruk, særlig i ytterområdene. Transportsystem: - Felles transportforutsetninger - Dagens politikk Oslopakke 3 innenfor dagens finansieringsrammer og NTP. - Optimalisert transportpakke Fremkommelighetstiltak for buss
 19. PLANSAMARBEIDET REGIONAL PLAN FOR AREAL OG TRANSPORT I OSLO OG AKERSHUS FORTETTING I MANGE KNUTEPUNKTER Vise konsekvensene av regionalt grep der veksten løses gjennom konsentrasjon i flere knutepunkter. Utbyggingsmønster: - Knutepunktstruktur i tre nivåer alt etter rolle og tilknytning til transportsystem Transportsystem: Optimalisert transportpakke: - Jernbane og T-bane ryggrad i transportsystemet. - Etableres et bedre bussbasert tilbringersystem til jernbanen. Nye byer: - Vurdere fire nye byer med ulik lokalisering i regionen
 20. PLANSAMARBEIDET REGIONAL PLAN FOR AREAL OG TRANSPORT I OSLO OG AKERSHUS KONSEKVENSBESKRIVELSER  Transport (Transportarbeid, forurensning, reisemiddelfordeling, kapasitetsutnyttelse, framkommelighet)  Arealkonflikter  Kommunaløkonomiske konsekvenser  Sammensetning av boligtyper, flyttestrømmer, boligbehov og boligsosiale forhold  Næringsutvikling
 21. Statlige innsigelser  Problemstilling 22 instanser har innsigelsesmyndighet og er lite forutsigbart. Miljøvernministeren har nylig invitert fylkesmenn og fylkeskommuner til å gjennomføre forsøk i to eller tre fylker med statlig samordning av innsigelser til kommunale arealplaner.  Tiltak Fylkesmannen som samordningsmyndighet. Fra 22 til 1. Pilotprosjekt i 6 fylker over 3. år
 22. Statlige regelverkstiltak på gang • Høring- forenklinger i plan-og bygningsloven (byggesaksdelen) (25. okt.) • Energiregler i byggeteknisk forskrift (TEK 15)- passivhusnivå. • Høring-Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-,areal- og transport- planlegging. (25.okt). • Høring og offentlig ettersyn- Ny statlig planbestemmelse for lokalisering av kjøpesentre og handel. (25.okt) • Høring- forslag til endringer i plan- og bygningsloven: Femårsregelen for detaljreguleringer basert på private planforslag, plan- og utredningsprogram, tidsfrister mv. (9. des.) • Rundskriv fra MD datert 27.aug. 2013- Retningslinjer for innsigelse i pkan saker etter plan- og bygningsloven • Seks fylker valgt som prøvefylker med fylkesmannen som samordner mht. statlige etaters innsigelser i plansaker.
 23. Gjønnes, Bærum kommune Tomten • Totalt areal 130 000 kvadratmeter • Egen stasjon på nye Kolsåsbanen Nye Kolsåsbanen • Sørbyhaugen - Kolsås: 2,9 milliarder kroner • Bekkestua - Gjønnes stasjon: 120 millioner kroner Dagens løsning • 90 småhus og eneboliger ( Tomteutnyttelse ca. 11 prosent ) Normalt ved kollektivknutepunkt • 1000 leiligheter fordelt på fire etasjer (Tomteutnyttelse = 80) • 650 leiligheter fordelt på fire etasjer (Tomteutnyttelse = 50)
 24. BNL-Bolig/Infrastruktur prosjekt Mål for prosjektet : Målet for prosjektet er å sikre best mulig tilrettelegging for fremtidig befolkningsøkning og et effektivt arbeidsmarked, gjennom best mulig statlig,fylkeskommunal og kommunal rammevilkår for infrastruktur-/ og boligbygging. For å få fungerende bo- og arbeidsmarkeder må vi forenkle planprosessene og dermed halvere tiden det tar å planlegge nye bygg- og anleggs- prosjekter,
 25. Hovedoppgaver i BNLs bolig/infrastrukturprosjekt • Utrede hvilke overordnede virkemidler og belønningsmodeller som kan utvikles for stat og andre offentlige organer. • Bidra til nødvendig statlige bevilgninger for å sikre forutsigbare fylkeskommunale og kommunale planarbeider • Bidra til bedre samhandling og dialog mellom fylke/kommune og private ved utbygging • Sørge for at planloven legger til rette for raskere og mer optimale planprosesser for infrastruktur og boligbygging. • Bidra til forenkling av regelverk,forskrifter og lover som regulerer infrastruktur – og boligbygging • Det må bygges 38.000 boliger hvert år over tid.
 26. 38000 boliger hvert år.
 27. Igangsetting
 28. Igangsatte boliger per juni
 29. Boligbehov og bygging Årstakt boligbygging 2. kvartal 2013 mot boligbehov mot 2020 (basert på middelsalternativet – MMMM - for befolkningsøkning) -6 000 -4 000 -2 000 0 2 000 4 000 6 000 8 000 Boligbehov pr. år fram til 2020 Årstakt boligbygging 2. kv. 2013 differanse
 30. Igangsetting
 31. Salg
Publicité