Publicité
Tiểu Luận Quản Trị Chất Lượng (Cty Hanel).pdf
Tiểu Luận Quản Trị Chất Lượng (Cty Hanel).pdf
Tiểu Luận Quản Trị Chất Lượng (Cty Hanel).pdf
Tiểu Luận Quản Trị Chất Lượng (Cty Hanel).pdf
Publicité
Tiểu Luận Quản Trị Chất Lượng (Cty Hanel).pdf
Tiểu Luận Quản Trị Chất Lượng (Cty Hanel).pdf
Tiểu Luận Quản Trị Chất Lượng (Cty Hanel).pdf
Tiểu Luận Quản Trị Chất Lượng (Cty Hanel).pdf
Tiểu Luận Quản Trị Chất Lượng (Cty Hanel).pdf
Prochain SlideShare
Boi duong cam tinh dangBoi duong cam tinh dang
Chargement dans ... 3
1 sur 9
Publicité

Contenu connexe

Plus de HanaTiti(20)

Publicité

Dernier(20)

Tiểu Luận Quản Trị Chất Lượng (Cty Hanel).pdf

  1. Môc lôc Trang Lêi më ®Çu PhÇn I. Qu¶n lý chÊt lîng sau b¸n hµng - Mét néi dung quan träng trong hÖ thèng qu¶n lý chÊt lîng cña c¸c doanh nghiÖp 1 1. Kh¸i niÖm chÊt lîng 1 2. Vai trß cña chÊt lîng s¶n phÈm 3 3. §Æc trng chÊt lîng s¶n phÈm 4 4. C¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ chÊt lîng s¶n phÈm 5 II. Nh÷ng néi dung c¬ b¶n cña qu¶n trÞ chÊt lîng vµ c¸c nh©n tè ¶nh hëng tíi qu¶n trÞ chÊt lîng 7 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña QTCL 7 2. Néi dung QTCL trong c¸c kh©u cña doanh nghiÖp 10 III. Thùc chÊt vµ néi dung cña QTCL sau b¸n hµng 15 1. VÞ trÝ vai trß cña QTCL sau b¸n 15 2. Néi dung cña QTCL sau b¸n hµng 18 3. Mét sè qui ®Þnh vÒ quyÒn lîi ngêi tiªu dïng 21 PhÇn II. Thùc tr¹ng c«ng t¸c qu¶n lý chÊt lîng sau b¸n ë c«ng ty Hanel trong thêi gian qua 23 I. Giíi thiÖu chung vÒ c«ng ty vµ ho¹t ®éng QTCL t¹i c«ng ty 23 1. S¬ lîc vÒ c«ng ty 23 2. KÕt qu¶ ho¹t ®éng cña c«ng ty trong mét sè n¨m 33 II. ChÊt lîng s¶n phÈm vµ QTCL t¹i C«ng ty Hanel 35 1. ChÊt lîng s¶n phÈm cña c«ng ty 35 2. T×nh h×nh QTCL t¹i c«ng ty Hanel hiÖn nay 38 III. T×nh h×nh qu¶n lý chÊt lîng sau b¸n hµng cña c«ng ty 40 1. Quan ®iÓm, chÝnh s¸ch cña c«ng ty vÒ QTCL sau b¸n hµng 40 1.1. Quan ®iÓm cña c«ng ty ®èi víi dÞch vô sau b¸n 42 1.2. ChÝnh s¸ch cña c«ng ty ®èi víi dÞch vô sau b¸n 42 2. C«ng t¸c tæ chøc triÓn khai ho¹t ®éng b¶o hµnh 44 2.1. M¹ng líi tæ chøc b¶o hµnh 44 2.2. Qu¶n lý c«ng t¸c b¶o hµnh 46 2.3. Thùc hiÖn t¹i c¸c trung t©m b¶o hµnh 48 2.4. Ph¬ng thøc thµnh lËp mét trung t©m b¶o hµnh míi 49 2.5. KÕt qu¶ b¶o hµnh cña c«ng ty qua mét sè n¨m, mÉu c¸c b¸o c¸o vµ c¸ch xö lý hiÖn nay cña c¸c c«ng ty 50
  2. 3. L¾p ®Æt vµ dÞch vô kü thuËt sau b¸n 57 4. Gi¶i quyÕt khiÕu n¹i 58 5. Mét sè nhËn xÐt vÒ QTCL sau b¸n t¹i c«ng ty Hanel 60 PhÇn 3.
  3. B¸o Qu¶ng B×nh Nh÷ng nÐt chñ yÕu vÒ sù ra ®êi vµ ph¸t triÓn Lêi më ®Çu * Lý do chän ®Ò tµi: - Häc tËp ë khoa b¸o chÝ cÇn nghiªn cøu, t×m hiÓu lÞch sö ra ®êi vµ ph¸t triÓn c¸c tê b¸o. - Qu¶ng B×nh lµ quª h¬ng. - HiÓu biÕt qu¸ tr×nh lÞch sö cña 1 tê b¸o gióp cho viÖc x©y dùng nh÷ng ph¬ng híng, néi dung vµ gãp phÇn ®æi míi tê b¸o v× sù nghiÖp CNH - H§H ®Êt níc. * Ph¹m vi: - ViÖc nghiªn cøu lÞch sö ra ®êi vµ ph¸t triÓn 1 tê b¸o lµ c«ng viÖc phøc t¹p. Nªn ®Ò tµi nµy chØ ®Ò cËp ®Õn nh÷ng nÐt chñ yÕu trong lÞch sö ra ®êi vµ ph¸t triÓn cña tê b¸o ®ã. * ý nghÜa: - Gióp cho mäi ngêi hiÓu vÒ lÞch sö cña tê b¸o §¶ng bé. Qua ®ã hiÓu ®îc lÞch sö c¸ch m¹ng, v× b¸o chÝ lµ mét bé phËn cña c¸ch m¹ng. - Tù hµo víi truyÒn thèng c¸ch m¹ng cña quª h¬ng. * Ph¬ng ph¸p luËn: - Nghiªn cøu, kh¶o s¸t kh¸i qu¸t qu¸ tr×nh ra ®êi vµ ph¸t triÓn cña tê b¸o. I. Sù ra ®êi vµ ho¹t ®éng cña mét sè Ên phÈm tríc khi xuÊt b¶n chÝnh thøc tê b¸o Qu¶ng B×nh. II. Qu¸ tr×nh ra ®êi vµ ph¸t triÓn B¸o Qu¶ng B×nh - c¬ quan cña §¶ng bé §¶ng CSVN tØnh Qu¶ng B×nh. 1. 27.3.1963 - B¸o Qu¶ng B×nh ra ®êi, ®¸nh dÊu sù ph¸t triÓn cña b¸o chÝ trªn ®Þa bµn tØnh Qu¶ng B×nh. 2. B¸o Qu¶ng B×nh trong thêi kú chèng chiÕn tranh ph¸ ho¹i cña ®Õ quèc Mü (1964 - 1975) 3. Thêi kú hîp nhÊt víi c¸c tê b¸o cña khu VÜnh Linh - tØnh Qu¶ng TrÞ, tØnh Thõa Thiªn HuÕ thµnh tê b¸o D©n (sau lµ b¸o B×nh TrÞ Thiªn) (thêi kú 1976 - 1989). 4. B¸o Qu¶ng B×nh thêi kú Qu¶ng B×nh trë l¹i víi ®Þa danh c (1989 ®Õn nay) KÕt luËn : - Tãm t¾t nh÷ng vÊn ®Ò ®· nªu.
  4. - Mét sè nhËn ®Þnh vÒ sù ph¸t triÓn s¾p tíi. III. Phô lôc: Mét vµi sè liÖu c¬ b¶n vÒ b¸o Qu¶ng B×nh. IV. Tµi liÖu tham kh¶o 1. LÞch sö §¶ng bé tØnh Qu¶ng b×nh 2. C¸c sè b¸o Qu¶ng B×nh xuÊt b¶n tõ 1963 - 1976 vµ tõ 1989 - 2000. 3. LÞch sö b¸o §¶ng bé c¸c tØnh vµ thµnh phè - NXB chÝnh trÞ Quèc gia - Hµ Néi - 2000
  5. I. Sù ra ®êi vµ ho¹t ®éng cña mét sè Ên phÈm tríc khi xuÊt b¶n chÝnh thøc tê b¸o Qu¶ng B×nh. Trong hoµn c¶nh ®Êt níc ph¶i gång m×nh ®Ó chiÕn ®Êu chèng l¹i sù x©m lîc ®« hé cña thùc d©n Ph¸p vµ ®Õ quèc Mü, giµnh l¹i quyÒn tù do, h¹nh phóc cho toµn d©n téc, b¸o chÝ c¸ch m¹ng lµ mét vò khÝ s¾c bÐn ®Ó tiÕn c«ng kÎ thï, mét ph¬ng tiÖn ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶, nhanh nh¹y trong qu¸ tr×nh vËn ®éng c¸ch m¹ng, trî gióp ®¾c lùc cho §¶ng vµ nh©n d©n ta ®øng lªn b¶o vÖ quyÒn sèng, giµnh ®éc lËp, thèng nhÊt ®Êt níc vµ tiÕn lªn chñ nghÜa x· héi. NhËn râ tÇm quan träng cña b¸o chÝ trong sù nghiÖp c¸ch m¹ng, ngay sau khi c¸ch m¹ng th¸ng t¸m thµnh c«ng, l·nh ®¹o tØnh Qu¶ng B×nh ®· cho thµnh lËp tê b¸o Liªn Minh. §©y lµ Ên phÈm ®Çu tiªn, ®¹i diÖn cho c¬ quan cña tØnh bé ViÖt Minh Qu¶ng B×nh. B¸o gåm 2 trang, khæ réng, mçi tuÇn mét kú, ra 500 tê mçi kú. Sè ®Çu tiªn cña tê b¸o Liªn Minh ®îc ph¸t hµnh vµo ®Çu th¸ng 12. 1945. B¸o do ®ång chÝ Vâ ThuÇn Nho lµm chñ bót cïng víi sù hîp t¸c cña mét sè nhµ b¸o kh¸c nh ®ång chÝ Phan Thanh §µm võa lµm phãng viªn võa lµm biªn tËp. §ång chÝ §µo ViÕt Do·n qu¶n lý xëng in. Trô së b¸o ®Æt t¹i nhµ cña Së mËt th¸m Nam triÒu cò (nay thuéc ®êng MÑ Suèt - thÞ x· §ång Híi - TØnh Qu¶ng B×nh). Ngay tõ khi míi ra m¾t tríc toµn d©n, tê b¸o Liªn Minh ®· ®îc c¸c tÇng líp nh©n d©n nhiÖt t×nh hëng øng vµ ®îc nh©n d©n thõa nhËn bëi tÝnh n¨ng ®éng, phï hîp víi toµn d©n. B¸o ®· tuyªn truyÒn, gi¶i thÝch chñ tr¬ng cña ViÖt Minh vµ chÝnh quyÒn c¸ch m¹ng vÒ tËn c¬ së, gãp phÇn tÝch cùc vµo th¾ng lîi cña cuéc tæng tuyÓn cö bÇu quèc héi kho¸ I cña n- íc ViÖt Nam d©n chñ céng hoµ ë Qu¶ng B×nh. Thùc hiÖn nhiÖm vô chÝnh trÞ cña §¶ng lóc bÊy giê, tê b¸o Liªn Minh ®· tËp trung tin tøc, bµi vë tõ nhiÒu nguån ®Ó tuyªn truyÒn hai nhiÖm vô hµng ®Çu cña toµn d©n téc ViÖt Nam thêi bÊy giê lµ toµn d©n díi sù l·nh ®¹o cña §¶ng chuÈn bÞ kh¸ng chiÕn vµ kiÕn quèc. §Çu n¨m 1946, khi thùc d©n Ph¸p g©y hÊn ë nhiÒu n¬i, ViÖt Nam ®ang ®øng tríc t×nh tr¹ng "Ngµn c©n treo sîi tãc" bëi cïng mét lóc ph¶i tiªu diÖt 3 thø giÆc. §ã lµ "giÆc ®ãi" "giÆc dèt" vµ "giÆc ngo¹i x©m". C«ng viÖc cña ngêi lµm b¸o ngµy mét khã kh¨n gian khæ h¬n, ®ßi hái Toµ so¹n b¸o ph¶i ®îc t¨ng cêng vÒ c¶ c¸n bé biªn tËp vµ ph¬ng tiÖn in Ên... gióp cho ngêi d©n ®ãn nhËn th«ng tin cËp nhËt h¬n, ®Çy ®ñ h¬n. Cuèi n¨m 1946, b¸o "Liªn Minh" ®æi tªn thµnh tê b¸o "Thèng nhÊt". B¸o "Thèng nhÊt" vÉn ®Òu ®Æn mçi tuÇn mét kú. Vµo n¨m 1947, kh¸ng chiÕn bïng næ, c¬ quan b¸o vµ nhµ in s¬ t¸n ra Thanh Thñy (Tuyªn Ho¸) sau ®ã ra ba phêng (Ng Ho¸) råi vÒ §ång Trµm (ThuËn Ho¸). Trô së b¸o ®· ph¶i bÞ di chuyÓn ®Õn nhiÒu ®Þa ®iÓm kh¸c nhau vµ mÆc dï c«ng viÖc ®Çy ®ñ nguy hiªmr, gian tru©n nhng tõ ngêi l·nh ®¹o ®Õn c¸n bé lµm viÖc trong tê b¸o "Thèng NhÊt" còng nh nhµ in ®Òu cè g¾ng b¸m s¸t
  6. nhiÖm vô ®îc giao, thùc hiÖn tèt c«ng viÖc mét c¸ch xuÊt s¾c, ®éng viªn khÝ thÕ "chèng giÆc dèt, chèng giÆc ®ãi vµ chèng giÆc ngo¹i x©m". §Ó phï hîp víi t×nh h×nh lóc nµy, b¸o "Thèng nhÊt" l¹i ®æi tªn thµnh b¸o "D©n muèn" do Ty th«ng tin tuyªn truyÒn chØ ®¹o, ®¨ng nhiÒu tin tøc h¬n, viÕt ng¾n gän vµ ra khæ hÑp h¬n khæ cña tê b¸o tríc (khæ 19cm x 27cm) cho dÔ in Ên, vËn chuyÓn vÒ c¸c vïng xa, vïng s©u vµ c¸c vïng bÞ t¹m chiÕm. Nh vËy h×nh thøc cña tê b¸o "D©n muèn" ®· cã mét sù thay ®æi phï hîp víi ®iÒu kiÖn hoµn c¶nh. Ban biªn tËp tê "d©n muèn" gåm c¸c ®ång chÝ: NguyÔn V¨n Y, Lª TrÝ ViÔn, D¬ng Tö Giang. Sau mét thêi gian cÇm cù tÝch cùc ®Ó x©y dùng lùc lîng, chuÈn bÞ ®Çy ®ñ mäi ®iÒu cÇn thiÕt, cuéc kh¸ng chiÕn chèng thùc d©n Ph¸p cña nh©n d©n ta chuyÓn m¹ng sang tæng ph¶n c«ng víi phong trµo quËt khëi diÔn ra vµo ngµy 15.7.1949. Cïng víi tiÕn tr×nh lÞch sö th× b¸o chÝ tØnh nhµ còng cã sù thay ®æi. Tê b¸o "Thèng nhÊt" ®îc ®æi thµnh tê "®¸nh m¹nh" do thêng vô TØnh uû trùc tiÕp chØ ®¹o, MÆt trËn Liªn ViÖt qu¶n lý. Ban biªn tËp tê "Thèng NhÊt" gåm c¸c ®ång chÝ: Tr¬ng V¨n §Þch, Ph¹m Sinh Chng & TrÇn §×nh H¶i. Trong ®ã ®ång chÝ Tr¬ng V¨n §Þch - Phã bÝ th tØnh uû chØ ®¹o b¸o, ®ång chÝ Ph¹m Sinh Chng lµm chñ nhiÖm, ®ång chÝ TrÇn §×nh H¶i lµm th ký toµ so¹n. Vµo gi÷a n¨m 1950, TØnh uû chñ tr¬ng chuyÓn c¸c c¬ quan l·nh ®¹o vµo phÝa Nam, vïng miÒn T©y Qu¶ng Ninh, Lª Thñy. C¬ quan b¸o còng chuyÓn theo ®Ó phôc vô sù l·nh ®¹o kÞp thêi cña §¶ng ë vïng tranh chÊp quyÕt liÖt gi÷a ta vµ ®Þch. Hoµ chung víi phong trµo ®Êu tranh chèng giÆc trªn toµn ®Êt níc, ë Qu¶ng B×nh, nhiÒu chiÕn dÞch më ra tiªu diÖt sinh lùc ®Þch, ph¸ tan ®éi qu©n cµn quÐt "chèng céng" "diÖt céng" cña ®Þch, giµnh l¹i nhiÒu chiÕn c«ng vang déi tõ s«ng Gianh, Xu©n Bå, Sen Bµng, Minh LÖ, Thîng Phong, Sen H¹ déi vÒ lµm nøc lßng qu©n d©n toµn tØnh, cæ vò, ®éng viªn tinh thÇn chiÕn ®Êu h¨ng say cña toµn d©n, ®Æc biÖt cæ vò anh chÞ em lµm c«ng t¸c tuyªn truyÒn b¸o chÝ. Nh÷ng bµi viÕt xuÊt hiÖn trªn b¸o chñ yÕu lµ biÓu d¬ng cuéc ®Êu tranh cña ta, biÓu d¬ng tinh thÇn chiÕn ®Êu anh dòng kiªn cêng con ngêi Qu¶ng B×nh. §ång thêi qua c¸c sù kiÖn tè c¸o téi ¸c cña bän b¸n níc h¹i d©n, chèng l¹i c¸c thÕ lùc ph¶n ®éng... §Çu n¨m 1952, c¬ quan l·nh ®¹o tØnh l¹i chuyÓn ra phÝa B¾c, ®ãng t¹i miÒn T©y Bè Tr¹ch (Kh¬ng Hµ, Khe Ngang). Toµ so¹n b¸o tiÕp tôc di chuyÓn. Trong thêi gian nµy, kh«ng khÝ chiÕn th¾ng trong toµn tØnh vµ c¶ níc v« cïng s«i næi. Ngµy 7 - 5 - 1954 th¾ng lîi §iÖn Biªn Phñ ®· ®a c¸ch m¹ng ta ®Õn tÇm cao cña vinh quang, qu©n vµ d©n nh sèng trong ®Ønh cao cña niÒm tù hµo vÒ d©n téc m×nh. HiÖp ®Þnh Gi¬ Ne V¬ ®îc ký kÕt sau ®ã ®· kh¼ng ®Þnh sù thÊt b¹i th¶m h¹i thùc d©n Ph¸p vµ sù th¾ng lîi cña d©n téc ViÖt Nam. Mïa xu©n ®· quay
  7. trë l¹i víi con ngêi ViÖt Nam, quay trë l¹i víi s«ng nói ViÖt Nam. Mét lÇn n÷a, ®éi ngò phãng viªn cã dÞp ®Ó kh¼ng ®Þnh n¨ng lùc cña m×nh - vui cïng niÒm vui chung cña toµn d©n téc, hä cµng x«ng x¸o x«ng pha h¬n. N¨m 1954, thÞ x· §ång Híi cïng miÒn B¾c hoµn toµn gi¶i phãng. Tê "§¸nh M¹nh" lµm trßn sø m¹ng lÞch sö vµ chuyÓn thµnh tê "Tin Qu¶ng B×nh". Thêi gian ®Çu (1954 - 1960), "Tin Qu¶ng B×nh" do Ty V¨n ho¸ qu¶n lý vµ c¸c ®ång chÝ Hå Nh ý, Lª Khai lÇn lît phô tr¸ch. Sau ®ã tê "Tin Qu¶ng B×nh" do TØnh uû chØ ®¹o, ®ång chÝ Ph¹m Xu©n ThiÕt - ch¸nh v¨n phßng tØnh uû phô tr¸ch, ®ång chÝ TrÇn Quang Quýnh - th ký toµ so¹n cho ®Õn khi thµnh lËp B¸o Qu¶ng B×nh. Nh vËy, trong kho¶ng thêi gian gÇn 15 n¨m (sau c¸ch m¹ng th¸ng T¸m ®Õn nh÷ng n¨m 60) §¶ng bé §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam TØnh Qu¶ng B×nh ®· cho xuÊt hiÖn mét sè Ên phÈm víi tªn gäi kh¸c nhau qua tõng thêi kú kh¸c nhau phï hîp víi hoµn c¶nh t×nh h×nh lóc ®ã cña ®Êt níc nãi chung vµ tØnh bé nãi riªng. C¸c Ên phÈm b¸o chÝ nµy ra ®êi vµ ho¹t ®éng ngµy cµng cã hiÖu qu¶, tù hoµn thiÖn dÇn vÒ h×nh thøc tr×nh bµy còng nh néi dung thÓ hiÖn. Lµ ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt cho viÖc xuÊt b¶n chÝnh thøc tê b¸o Qu¶ng B×nh sau nµy. II. Qu¸ tr×nh ra ®êi vµ ph¸t triÓn b¸o Qu¶ng B×nh - c¬ quan cña ®¶ng bé §¶ng céng s¶n ViÖt Nam tØnh Qu¶ng B×nh. 1/ 27.3.1963 - B¸o Qu¶ng B×nh ra ®êi, ®¸nh dÊu sù ph¸t triÓn cña b¸o chÝ trªn ®Þa bµn tØnh Qu¶ng B×nh. Sau th¾ng lîi cña cuéc kh¸ng chiÕn chèng thùc d©n Ph¸p (1954), ®Êt níc ta bÞ chia c¾t lµm 2 miÒn. C¸ch m¹ng ViÖt Nam chuyÓn sang giai ®o¹n míi - giai ®o¹n tiÕn hµnh ®ång thêi hai nhiÖm vô chiÕn lîc. §ã lµ: x©y dùng chñ nghÜa x· héi ë miÒn B¾c vµ ®Êu tranh gi¶i phãng miÒn Nam, thùc hiÖn thèng nhÊt níc nhµ. TØnh Qu¶ng B×nh ®îc nhËn nhiÖm vô lÞch sö lµ tuyÕn ®Çu cña miÒn B¾c, hËu ph¬ng trùc tiÕp cña TrÞ Thiªn ruét thÞt vµ miÒn Nam anh hïng. §Ó ®¸p øng yªu cÇu vµ nhiÖm vô trong t×nh h×nh míi, sau khi tranh thñ ý kiÕn chØ ®¹o cña Ban tuyªn huÊn Trung ¬ng, trong phiªn häp ®Çu n¨m 1963. TØnh uû ®· ra NghÞ quyÕt vÒ viÖc xuÊt b¶n tê b¸o, nhiÖm vô ®èi tîng cña tê b¸o, khu«n khæ, kú h¹n xuÊt b¶n 5 ngµy/kú, quy ®Þnh gi¸ b¸o, tr¸ch nhiÖm c¸c cÊp, c¸c ngµnh ®èi víi tê b¸o vµ lÊy ngµy 27 - 3 lµ ngµy kû niÖm Qu¶ng B×nh kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p lµm ngµy xuÊt b¶n tê b¸o ®Çu tiªn. Thêng vô tØnh uû còng ®· quyÕt ®Þnh cö ®ång chÝ §Æng Gia TuÊt, uû viªn Thêng vô tØnh uû lµm chñ nhiÖm tê b¸o. §ång chÝ Bïi Ng·i, Ch¸nh v¨n phßng TØnh uû lµm Tæng biªn tËp. §ång chÝ Hå HËu lµm Phã Tæng biªn tËp. §ång chÝ TrÇn Quang Quýnh lµm th ký toµ so¹n. C¸c ®ång chÝ phßng viªn, biªn tËp viªn, ho¹ sÜ, nhiÕp ¶nh còng ®Òu rót tõ ®ã c¸c c¬ quan ®oµn thÓ trong tØnh. Tuy cha qua c¸c trêng líp ®µo t¹o båi dìng nhng víi sù nhiÖt t×nh, tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cao, ý thøc trong nghÒ nghiÖp víi n¨ng khiÕu viÕt vµ vèn thùc tÕ phong phó... C¸c ®ång chÝ ®· hîp ®ång chÆt chÏ, nhanh chãng tæ chøc ®îc m¹ng líi céng t¸c viªn réng kh¾p. Nh Hoµng Tïng (Nguyªn Tæng Biªn tËp b¸o Nh©n d©n,
  8. Nguyªn chñ tÞch Héi nhµ b¸o ViÖt Nam) ®· tõng nãi: "§éi ngò nh÷ng ngêi lµm b¸o líp tríc trong thêi gian chiÕn tranh gÇn nh nh÷ng ngêi cø nh¶y xuèng níc råi tù ngoi lªn, l©u ngµy thµnh ngêi b¬i giái". ChØ trong thêi gian ng¾n, sè b¸o Qu¶ng B×nh ®Çu tiªn ra ®óng vµo ngµy 27.3.1963. VËy lµ tõ ®©y tØnh Qu¶ng B×nh ®· cã mét tê b¸o chÝnh thøc, ®¹i diÖn cho tiÕng nãi riªng cña nh©n d©n tØnh nhµ. Tê b¸o ra ®êi, ®¸nh dÊu sù ph¸t triÓn cña b¸o chÝ trªn ®Þa bµn tØnh Qu¶ng B×nh. Ngµy ph¸t hµnh b¸o vui nh ngµy héi, mäi ngêi ®Òu n« nøc. Trô së chÝnh ®ãng t¹i ng«i nhµ v¾ng chñ gÇn nhµ thê Tam Toµ (§ång Híi). ë nhµ in, ngêi vµo ra tÊp nËp, phÊn khëi ®ãn tê b¸o §¶ng. B¸o ®îc ph¸t hµnh vÒ kh¾p n¬i trong tØnh, ®a ®Õn cho bµ con miÒn nói vµ xóc ®éng cña nh÷ng ngêi lµm b¸o vÒ s¶n phÈm ®Çu tay cña m×nh. C¸c ®ång chÝ l·nh ®¹o tØnh vµ c¸c ngµnh vui mõng chia sÏ thµnh qu¶ tèt ®Ñp bíc ®Çu cña tê b¸o. C©u hái ph¶i lµm thÕ nµo ®Ó thùc hiÖn th¾ng lîi NghÞ quyÕt §¹i héi §¶ng bé tØnh lÇn thø IV lµ "§i ®èi víi ph¸t triÓn kinh tÕ, v¨n ho¸, ph¶i ra søc cñng cè quèc phßng, lµm trßn nghÜa vô cña tuyÕn ®Çu miÒn B¾c x· héi chñ nghÜa, hËu ph¬ng trùc tiÕp cña TrÞ - Thiªn ruét thÞt vµ tiÒn tuyÕn lín miÒn Nam" lu«n lu«n th«i thóc trong t©m trÝ mçi c¸n bé, phãng viªn. Trªn mÆt b¸o néi dung bµi vë lÊy tinh thÇn ph¸t huy truyÒn thèng anh dòng, kiªn cêng trong chiÕn ®Êu chèng thùc d©n Ph¸p víi c¸c ®iÓn h×nh tiªu biÓu nh C¶nh D¬ng, Cù NÉm, Duy Ninh, Hng §¹o... ®Ó lµm tèt viÖc x©y dùng vµ cñng cè hîp t¸c x·, khai hoang phôc ho¸ më réng diÖn tÝch, ph¸t triÓn ch¨n nu«i, ngµnh nghÒ, cæ vò m¹nh mÏ c¸c g¬ng lµm ¨n giái nh c¸c hîp t¸c x· §¹i Phong, Léc Long, Phóc Lý, Hîp Hoµ, ThiÕt S¬n trong ngµnh n«ng nghiÖp; Cßn trong ng nghiÖp cã Quang Phó, Ng Thñy, Nh©n Tr¹ch, Trong x©y dùng lùc lîng d©n qu©n tù vÖ cã L¬ng Ninh, Mai Thñy, C¶nh D¬ng, B¶o Ninh. Trong phong trµo v¨n ho¸, v¨n nghÖ c¬ së cã §¹i Phong, Trung Tr¹ch, Nh©n tr¹ch, §øc Ninh... Ngay tõ khi míi thµnh lËp ®Õn nay, tuyªn truyÒn ®iÓn h×nh lµ mét trong nh÷ng nÐt næi bËt cña b¸o Qu¶ng B×nh. NhiÒu ®iÓn h×nh tuyªn truyÒn 5 - 6 sè liªn tiÕp, cã thªm x· luËn cæ vò vµ rót ra bµi häc cho n¬i kh¸c lµm theo. §Ó viÕt ®îc mét ®iÓn h×nh, phãng viªn ph¶i lao t©m khæ tø, khai th¸c chiÒu s©u cña sù viÖc, ®i s©u ®i s¸t vµo thùc tÕ chø kh«ng hêi hît bÒ ngoµi, kh«ng chØ nªu con sè khi khan thiÕu søc thuyÕt phôc. §ång thêi b¸o Qu¶ng B×nh còng kÞp thêi phª ph¸n nh÷ng viÖc lµm sai tr¸i, nh÷ng mÆt tiªu cùc cña c¸c ngµnh, c¸c ®Þa ph¬ng, gãp phÇn x©y dùng tèt ®Ñp h¬n. Ngay c¶ trong qu¸ tr×nh lµm viÖc, c¸c phãng viªn nhµ b¸o còng tù kiÓm ®iÓm, phª b×nh b¶n th©n khi m¾c sai lÇm, tho¸t ra khái nh÷ng g× gäi lµ vÞ kû, nhá nhen ®Ó v¬n tíi c¸i cao ®Ñp h¬n. §óng nh lêi ph¸t biÓu cña Chñ tÞch Hå ChÝ Minh t¹i §¹i héi lÇn thø III Héi nhµ b¸o ViÖt Nam. "Phª b×nh vµ tù phª b×nh lµ vò khÝ rÊt cÇn thiÕt vµ rÊt s¾c bÐn, nã gióp chóng ta söa ch÷a sai lÇm vµ ph¸t triÓn u ®iÓm. V× khÐo lîi dông nã mµ §¶ng ta vµ d©n ta ngµy cµng tiÕn bé. §èi víi b¸o chÝ còng vËy". Tải bản FULL (18 trang): https://bit.ly/3EZljfr Dự phòng: fb.com/TaiHo123doc.net
  9. Cã thÓ nãi nh÷ng s¶n phÈm b¸o chÝ c¸ch m¹ng cña c¸c nhµ b¸o Qu¶ng B×nh b¾t nguån tõ sù t©m huyÕt s©u xa víi c¸ch m¹ng, víi d©n téc, gãp phÇn thæi bïng ngän löa chiÕn ®Êu cña toµn §¶ng, toµn qu©n vµ toµn d©n ta vît qua mäi gian khæ, hiÓm nguy, lËp nªn nh÷ng chiÕn c«ng chãi läi. Qua ®©y, tinh chiÕn ®Êu, tÝnh §¶ng cña tê b¸o ngµy cµng ®îc kh¼ng ®Þnh. 2. B¸o Qu¶ng B×nh trong thêi kú chèng chiÕn tranh ph¸ ho¹i cña §Õ quèc Mü. (1964 - 1975). Bíc sang n¨m 1964, t×nh h×nh c¸ch m¹ng MiÒn Nam cã nhiÒu chuyÓn biÕn. NhiÖm vô x©y dùng chñ nghÜa x· héi ë miÒn B¾c vµ ®Êu tranh thùc hiÖn thèng nhÊt níc nhµ ngµy cµng trë nªn khÈn tr¬ng. Ngµy 27.3.1964, t¹i Héi nghÞ chÝnh trÞ ®Æc biÖt diÔn ra t¹i thñ ®« Hµ Néi, B¸c Hå kªu gäi: "Mçi ngêi chóng ta ph¶i lµm viÖc b»ng hai ®Ó ®Òn ®¸p l¹i cho ®ång bµo MiÒn Nam ruét thÞt". Lêi kªu gäi cña B¸c lµ tiÕng gäi thiªng liªng cña tæ quèc. Díi sù chØ ®¹o cña cÊp uû, b¸o ®· cã x· luËn kÞp thêi hëng øng, cæ vò ®éng viªn nh»m kh¬i dËy lßng yªu níc, chÝ c¨m thï giÆc cña nh©n d©n. Phong trµo thi ®ua "®Èy m¹nh s¶n xuÊt s½n sµng chiÕn ®Êu" ngµy cµng ®i vµo chiÒu s©u. Kh¾p n¬i trong tØnh rén rµng kh«ng khÝ võa x©y dùng c¸c c«ng tr×nh thñy lîi võa ®µo hÇm, lµm c«ng sù, võa x©y dùng trêng häc, tr¹m x¸, võa chuÈn bÞ b¨ng ca vµ c¸c ph¬ng tiÖn cøu ch÷a ngêi bÞ th¬ng. Hoµ nhËp vµo khÝ thÕ c¸ch m¹ng chung, ®éi ngò anh em lµm b¸o ®· cho ra ®êi tin tøc, bµi vë ®Çy ¾p h¬i thë cuéc sèng s«i ®éng diÔn ra. Ngoµi viÖc chia nhau vÒ b¸m s¸t c¬ së, phôc vô kÞp thêi nhiÖm vô chÝnh trÞ, anh em cßn thay nhau luyÖn tËp qu©n sù, häc c¸ch sö dông sóng, ®µo hÇm ®Ó b¶o vÖ c¬ quan vµ chiÕn ®Êu khi cÇn thiÕt. Trong thÕ thÊt b¹i vµ bÞ ®éng, lóng tóng ë miÒn Nam, giÆc Mü ®· dùng lªn "Sù kiÖn vÞnh B¾c Bé" ®iªn cuång tiÕn hµnh chiÕn tranh ph¸ ho¹i miÒn B¾c níc ta. Më ®Çu lµ ngµy 5.8.1964, chóng ®¸nh ph¸ Qu¶ng Ninh, H¶i Phßng, Cöa Héi, Cöa Rßn, Cöa Giµnh. Thùc hiÖn chØ thÞ cña thêng vô tØnh ñy, b¸o ph¶i t¨ng cêng néi dung cæ vò phong trµo "lµm viÖc b»ng hai" v× TrÞ - Thiªn ruét thÞt vµ miÒn Nam anh hïng. Trong c¸c trËn ®¸nh ®Çu tiªn cña qu©n d©n thÞ x· §ång Híi vµo c¸c ngµy 7,8 vµ 11.2.1965, ta ®· b¾n r¬i 11 m¸y bay ®Þch, tªn giÆc l¸i §Ých X¬n bÞ chÕt ch×m díi vïng biÓn Nh©n Tr¹ch, tªn SumÕchc¬ - phi c«ng vò trô bÞ b¾t trªn ®åi Lý Ninh. Sau nh÷ng trËn ®¸nh th¾ng, tinh thÇn quyÕt chiÕn, quyÕt th¾ng d©n lªn kh¾p toµn tØnh. Anh em lµm b¸o tØnh nhµ còng lµ nh÷ng chiÕn sÜ, nh÷ng ngêi lÝnh ®ang xung trËn. MÆc dï m¸y bay ®Þch ho¹t ®éng liªn tôc, bom ®¹n kh«ng ngít b¾n ph¸ nhng c¸n bé, phãng viªn b¸o vÉn kh«ng ng¹i hy sinh, hä cã mÆt ngay nh÷ng n¬i bÞ ®¸nh ph¸ ®Ó ®a tin, viÕt bµi tè c¸o téi ¸c cña giÆc, ph¶n ¸nh kÞp thêi chiÕn c«ng cña nh©n d©n ta vµ t×nh nghÜa cña bµ con gióp nhau trong ho¹n n¹n. C¸c anh em nhµ b¸o ®Õn c¬ së kh«ng chØ ®Ó ®a tin mµ cßn tham gia cøu ngêi bÞ th¬ng, thu dän nhµ cöa tµi s¶n cïng bµ con ®Þa ph¬ng nhanh chãng kh¾c phôc hËu qu¶. 3486589
Publicité