آموزش سئو سایت- seo-site-learning-freeبهینه سازی سایت-http://seofirstpage.ir-هانیه غفرانی

Hanieh Ghofrani
Hanieh GhofraniComputer Software Engineering à http://newcontent.ir/
1
‫آموزشی‬ ‫دوره‬:‫الکترونیکی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫مدیر‬
‫مدرس‬:‫جعفرنیا‬ ‫ساسان‬ ‫مهندس‬
‫کشاورزی‬ ‫ارشد‬ ‫کارشناس‬
‫نت‬ ‫فضای‬ ‫در‬ ‫فعالیت‬ ‫سابقه‬ ‫سال‬ ‫ده‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫با‬
‫کشاورزی‬ ‫فروشگاه‬ ‫و‬ ‫آموزش‬ ‫اینترنتی‬ ‫سایت‬ ‫و‬ ‫آموزشگاه‬ ‫اولین‬ ‫موسس‬
‫سبزایران‬ ‫نام‬ ‫با‬ ‫ایران‬ ‫در‬
‫مترجم‬ ‫و‬ ‫مولف‬20‫از‬ ‫بیش‬ ‫تدوین‬ ‫و‬ ‫کاربردی‬ ‫و‬ ‫آموزشی‬ ‫کتاب‬ ‫عنوان‬70
‫کشور‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫و‬ ‫فنی‬ ‫سازمان‬ ‫آموزشی‬ ‫استاندارد‬ ‫عنوان‬
sjafarnia@yahoo.com
www.timetochange.ir2
‫الکترونیکی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫مدیر‬ ‫دوره‬ ‫سرفصل‬
•‫مدیر‬‫کسب‬‫و‬‫کار‬‫الکترونیکی‬‫کسی‬‫است‬‫که‬‫بتواند‬‫با‬
‫اجرای‬‫یک‬‫برنامه‬‫کسب‬‫و‬‫کار‬‫الکترونیکی‬‫به‬‫انجام‬
‫فعالیتهای‬‫بازاریابی‬‫الکترونیکی‬‫جهت‬‫کسب‬‫درآمد‬
‫بپردازد‬.
www.timetochange.ir
1-‫الکترونیکی‬ ‫بازاریابی‬ ‫مفاهیم‬
2-‫آنالین‬ ‫تبلیغات‬ ‫مدیریت‬
3-‫الکترونیکی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫در‬ ‫مشتری‬ ‫رفتار‬
4-‫الکترونیکی‬ ‫وکار‬ ‫کسب‬ ‫در‬ ‫محصوالت‬ ‫فروشی‬ ‫خرده‬ ‫مفاهیم‬
5-‫الکترونیکی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫در‬ ‫سفارش‬ ‫انجام‬
6-‫الکترونیکی‬ ‫پرداخت‬ ‫های‬ ‫سیستم‬
7-‫کاربردی‬ ‫تجاری‬ ‫سیاست‬ ‫یک‬ ‫طراحی‬
sjafarnia@yahoo.com
‫الکترونیکی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫مدیر‬ ‫دوره‬ ‫پروژه‬ ‫و‬ ‫تکالیف‬
1-‫توسط‬ ‫الکترونیکی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫عنوان‬ ‫با‬ ‫سایت‬ ‫یا‬ ‫وبالگ‬ ‫یک‬ ‫ایجاد‬
‫دوره‬ ‫ابتدای‬ ‫در‬ ‫کارآموز‬.
2-‫کارآموز‬ ‫وبالگ‬ ‫در‬ ‫درج‬ ‫و‬ ‫آموزشی‬ ‫دوره‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫مطالب‬ ‫تهیه‬(‫روزانه‬)
3-‫آن‬ ‫در‬ ‫فعالیت‬ ‫و‬ ‫لینکدین‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫عضویت‬
4-‫تهیه‬50‫در‬ ‫شده‬ ‫ارائه‬ ‫مطالب‬ ‫از‬ ‫جواب‬ ‫با‬ ‫ای‬ ‫گزینه‬ ‫چهار‬ ‫تستی‬ ‫سوال‬
‫دوره‬ ‫اتمام‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫تا‬ ‫آنها‬ ‫تحویل‬ ‫و‬ ‫کالس‬.
5-‫کالس‬ ‫در‬ ‫دوره‬ ‫سرفصلهای‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫از‬ ‫سمینار‬ ‫ارائه‬‫کارآموزان‬ ‫برای‬.
6-‫شده‬ ‫ارائه‬ ‫مطالب‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫گوگل‬ ‫در‬ ‫وبالگ‬ ‫رتبه‬ ‫ارتقاء‬ ‫برای‬ ‫تالش‬
‫الکترونیکی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫مدیر‬ ‫کالس‬ ‫در‬(‫عملی‬ ‫نمره‬ ‫از‬ ‫قسمتی‬)
sjafarnia@yahoo.com 5
‫دارند‬ ‫اصلی‬ ‫وظیفه‬ ‫دو‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬:
1-‫وب‬ ‫محتوای‬ ‫کردن‬ ‫فهرست‬ ‫و‬ ‫وب‬ ‫در‬ ‫خزیدن‬ ‫و‬ ‫حرکت‬
2-
Search engines have two major
functions:
1-crawling and building an index.
2-providing search users with a ranked
list of the websites they've determined
are the most relevant.
6
7
‫مناسب‬ ‫میزبان‬ ‫و‬ ‫دامنه‬ ‫انتخاب‬
www.timetochange.ir
8
‫دامنه‬ ‫نام‬ ‫یک‬ ‫ثبت‬Domain Name‫مناسب‬
•‫مناسب‬ ‫میزبان‬ ‫یک‬ ‫انتخاب‬Host:
‫رایانه‬ ‫یک‬ ‫دیسک‬ ‫از‬ ‫فضایی‬ ‫به‬Server‫شما‬ ‫سایت‬ ‫فایلهای‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫گفته‬
‫دارد‬ ‫قرار‬ ‫آن‬ ‫روی‬ ‫بر‬.
‫خوب‬ ‫هاستینگ‬ ‫ویک‬ ‫مناسب‬ ‫دامین‬ ‫نام‬ ‫یک‬ ‫انتخاب‬ ‫در‬ ‫مهم‬ ‫نکات‬:
•‫دامین‬ ‫نام‬ ‫اهمیت‬
•‫سپاری‬ ‫خاطر‬ ‫به‬ ‫قابلیت‬
•‫رایگان‬ ‫دامین‬
•‫ساده‬ ‫و‬ ‫کوتاه‬
9
•‫شرکت‬ ‫نام‬
•‫حروف‬ ‫و‬ ‫کلمات‬ ‫از‬ ‫استفاده‬
‫شاخص‬
•‫اختصاری‬ ‫حروف‬
•‫تجاری‬ ‫های‬ ‫نام‬ ‫از‬ ‫استفاده‬
‫دامین‬ ‫در‬
•‫پسوند‬ ‫از‬ ‫ترجیحا‬ ‫کام‬ ‫دات‬
.com‫سایت‬ ‫دامین‬ ‫برای‬
‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫خود‬ ‫تجاری‬.
•‫مشابه‬ ‫های‬ ‫دامنه‬ ‫ثبت‬.ir‫و‬...
•‫ها‬ ‫پسوند‬ ‫سایر‬ ‫ثبت‬
•‫امالیی‬ ‫غلط‬ ‫با‬ ‫دامین‬ ‫ثبت‬
•‫دامین‬ ‫نام‬ ‫در‬ ‫فاصله‬ ‫خط‬
•‫مشتریان‬ ‫شناخت‬
10
•‫بدانيد‬ ‫بايد‬ ‫که‬ ‫اطالعاتي‬:
‫چيست؟‬ ‫هاست‬ ‫عامل‬ ‫سيستم‬
‫است؟‬ ‫چقدر‬ ‫کار‬ ‫اين‬ ‫در‬ ‫شرکت‬ ‫سابقه‬
‫پشتيباني‬FTP‫دارد؟‬
‫است؟‬ ‫چگونه‬ ‫امنيتي‬ ‫لحاظ‬ ‫از‬ ‫هاست‬ ‫وضعيت‬
•‫هاست‬ ‫براي‬ ‫نياز‬ ‫مورد‬ ‫فضاي‬
•‫باند‬ ‫پهناي‬
•‫ها‬ ‫ايميل‬ ‫حجم‬ ‫و‬ ‫تعداد‬
•‫فني‬ ‫پشتيباني‬
•‫آماري‬ ‫هاي‬ ‫گزارش‬
•‫هاست‬ ‫مکان‬
•‫هاست‬ ‫سرعت‬
•‫روي‬ ‫شده‬ ‫ميزباني‬ ‫هاي‬ ‫سايت‬ ‫تعداد‬
‫سرور‬
•‫اختصاصي‬ ‫سرور‬
11
‫وکار‬ ‫کسب‬ ‫مناسب‬ ‫سایت‬ ‫یک‬ ‫طراحی‬
12
‫مناسب‬ ‫اینترنتی‬ ‫سایت‬ ‫یک‬ ‫اندازي‬ ‫راه‬ ‫و‬ ‫طراحی‬
‫وکار‬ ‫کسب‬ ‫جهت‬
‫سایت‬ ‫طراحی‬ ‫در‬ ‫مهم‬ ‫نکات‬:
•‫طراحی‬ ‫یا‬ ‫ساخت‬(‫مناسب‬ ‫اصلی‬ ‫صفحه‬ ‫ایجاد‬landing page‫و‬
‫تکمیلی‬ ‫صفحات‬)
•‫سایت‬ ‫ظاهر‬ ‫در‬ ‫رنگ‬ ‫تاثیر‬ ‫و‬ ‫نقش‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫و‬ ‫رنگها‬ ‫قانون‬
•‫گذاری‬ ‫بار‬ ‫زمان‬Loading Time:‫فایل‬ ‫حجم‬ ‫همواره‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫توصیه‬
‫بین‬ ‫حداکثر‬ ‫را‬ ‫صفحه‬ ‫هر‬40‫تا‬60‫بگیرید‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫کیلوبایت‬.
•‫مرورگرها‬ ‫همه‬ ‫در‬ ‫سایت‬ ‫مناسب‬ ‫اجرای‬
•‫آسان‬ ‫حرکت‬(‫کلیک‬ ‫سه‬ ‫قانون‬)
•‫ابزارها‬ ‫تمام‬ ‫در‬ ‫سایت‬ ‫مشاهده‬ ‫امکان‬(‫موبایل‬ ،‫تبلت‬ ،‫سی‬ ‫پی‬)
13
•‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫چیدمان‬
•‫یکسان‬ ‫فرمت‬
•‫فونت‬ ‫اندازه‬
•‫مناسب‬ ‫فونت‬ ‫نوع‬
•‫لینکها‬ ‫محل‬
•‫مزاحم‬ ‫های‬ ‫منو‬
•‫نباشید‬ ‫نداشته‬ ‫زن‬ ‫چشمک‬ ‫های‬ ‫چراغ‬
•‫نیندازید‬ ‫راه‬ ‫به‬ ‫سروصدا‬
‫مناسب‬ ‫اینترنتی‬ ‫سایت‬ ‫یک‬ ‫اندازي‬ ‫راه‬ ‫و‬ ‫طراحی‬
‫وکار‬ ‫کسب‬ ‫جهت‬
14
15
www.timetochange.ir
16
17
list of colors with some emotions
and symbolizations they can cause
Red - love, excitement,
warmth
Pink - romantic, affection,
White - purity, peace,
perfection
Blue - sky, water, travel,
freedom, truth
Purple - royalty, dignity
Black - space, night, authority
Green - money, calm, greed
Yellow - light, purity,
understanding
Orange - autumn, youthfulness,
fire
Brown - wood, comfort, strength
19
20
‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫سایت‬ ‫یک‬ ‫مهم‬ ‫اجزاء‬
•‫وکار‬ ‫کسب‬ ‫سایت‬ ‫یک‬ ‫اساسی‬ ‫های‬ ‫بخش‬:
‫اصلی‬ ‫صفحه‬
‫محصوالت‬/‫خدمات‬
‫تماس‬ ‫اطالعات‬(‫ما‬ ‫با‬ ‫تماس‬)
‫ما‬ ‫درباره‬
‫ها‬ ‫قیمت‬
‫ها‬ ‫گواهینامه‬,‫تصاویر‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫تاییدیه‬”‫از‬ ‫قبل‬-‫از‬ ‫بعد‬”
‫سایت‬ ‫اول‬ ‫صفحه‬ ‫طراحی‬ ‫در‬ ‫مهم‬ ‫نکات‬
landing page
‫مناسب‬ ‫عنوان‬ ‫زیر‬ ‫همراه‬ ‫به‬ ‫گرا‬ ‫منفعت‬ ‫و‬ ‫کننده‬ ‫وادار‬ ‫عنوان‬
‫اول‬ ‫صفحه‬ ‫در‬ ‫سایت‬ ‫برای‬ ‫مناسب‬ ‫توصیف‬ ‫دادن‬ ‫قرار‬
‫فصلها‬ ‫سر‬ ‫به‬ ‫لینکها‬ ‫تبدیل‬
‫اول‬ ‫صفحه‬ ‫در‬ ‫کننده‬ ‫بازدید‬ ‫ایمیل‬ ‫دریافت‬(‫عنوان‬ ‫تحت‬
‫خبرنامه‬ ‫دریافت‬ ‫یا‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫عضویت‬)
21
22
•‫مهم‬ ‫اطالعات‬ ‫فقط‬
•‫خطوط‬ ‫طول‬:‫خط‬ ‫یک‬ ‫برای‬ ‫بهینه‬ ‫طول‬12‫تا‬16‫یا‬ ‫کلمه‬60‫الی‬70‫حرف‬
‫باشد‬ ‫می‬.
•‫اصلی‬ ‫صفحه‬:‫تاکید‬ ‫از‬ ‫استفاده‬
•‫مناسب‬ ‫گرافیکی‬ ‫فرمتهای‬
‫سایت‬ ‫اول‬ ‫صفحه‬ ‫طراحی‬ ‫در‬ ‫مهم‬ ‫نکات‬
landing page ‫اینترنتی‬
23
‫متداول‬ ‫پرسشهای‬
‫جوابگویی‬ ‫فرم‬
‫انالین‬ ‫نامه‬ ‫خبر‬
‫مقاالت‬ ‫یا‬ ‫منابع‬
‫ما‬ ‫درباره‬
‫گارانتی‬ ‫اطالعات‬ ‫صفحه‬
‫بازدیدکنندگان‬ ‫نظرات‬ ‫و‬ ‫ممیزی‬
‫رویدادها‬ ‫تقویم‬
‫وجو‬ ‫جست‬
‫و‬ ‫هفته‬ ‫کل‬ ‫آنالین‬ ‫فروشگاه‬24‫ساعته‬
24
‫آن‬ ‫دادن‬ ‫پس‬ ‫و‬ ‫کاال‬ ‫گرداندن‬ ‫باز‬ ‫قوانین‬
‫افراد‬ ‫خصوصی‬ ‫حریم‬ ‫و‬ ‫شخصی‬ ‫سیاستهای‬
‫سایت‬ ‫نقشه‬
‫رایت‬ ‫کپی‬ ‫اطالعات‬
‫مفید‬ ‫های‬ ‫لینک‬ ‫صفحه‬
‫ای‬ ‫رسانه‬ ‫اطالعات‬:‫مقاالت‬,‫و‬ ‫تصاویر‬...
‫ها‬ ‫تازه‬ ‫و‬ ‫سایت‬ ‫اخبار‬
‫سفارش‬ ‫صفحه‬ ‫در‬ ‫مهم‬ ‫نکات‬:
‫دهید‬ ‫قرار‬ ‫سفارش‬ ‫صفحه‬ ‫در‬ ‫واضح‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫کاال‬ ‫تصویر‬.
‫کنید‬ ‫لیست‬ ‫سفارش‬ ‫صفحه‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫کاال‬ ‫مزایای‬.
‫خریدار‬ ‫به‬ ‫خواهید‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫رایگانی‬ ‫کاالهای‬ ‫یا‬ ‫ها‬ ‫پاداش‬
‫کنید‬ ‫ذکر‬ ،‫بدهید‬.
25
SEO
what does your website
offer ? !!
Define a clear goal for your website
Target market
Can we find anything without
search engine?
www.timetochange.ir
آموزش سئو سایت- seo-site-learning-freeبهینه سازی سایت-http://seofirstpage.ir-هانیه غفرانی
100 Billion Searches
Each Month!
Google is the clear search market leader
Europe
74%
Belgium
90%
Austria
93%
Denmark
92%
Finland
89%
France
78%
Germany
75%
UK
72%
Switz.
73%
Sweden
86%
Spain
85%
Russia
31%
Norway
80%
Egypt
83%
Ireland
83%
Italy
73%
Sources: Market share of search page views, measured by Media Metrix and NetRatings – Aug08 (except Russia –
Jun 08).
‫نیست‬ ‫جالب‬ ‫کند‬ ‫پیدا‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫نتواند‬ ‫هیچکس‬ ‫که‬ ‫نظیر‬ ‫بی‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫یک‬ ‫داشتن‬.
‫توسط‬ ‫سایت‬ ‫یک‬ ‫یافتن‬ ‫باعث‬ ‫کلیدی‬ ‫نکات‬.‫میشود‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬.
‫اینترنت‬ ‫در‬ ‫آمیز‬ ‫موفقیت‬ ‫حضور‬ ‫عناصر‬.
‫سایت‬ ‫طرح‬
‫سایت‬ ‫نویسی‬ ‫برنامه‬
‫رایت‬ ‫کپی‬ ‫رعایت‬
‫یکپارچه‬ ‫مدیریتی‬ ‫سیستم‬
‫محتوا‬
‫سایت‬ ‫میزبان‬(‫هاست‬)
‫سایت‬ ‫دامنه‬ ‫نام‬
‫سیستم‬ ‫و‬ ‫سایت‬ ‫وب‬
‫محتوا‬ ‫مدیریت‬
‫برای‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬
‫جستجو‬ ‫موتور‬
‫آنالین‬ ‫بازاریابی‬
‫و‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمات‬
‫محتوا‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬
‫جستجو‬ ‫موتور‬ ‫برای‬
‫ماهانه‬ ‫کمپین‬
‫لینک‬ ‫ایجاد‬
‫ماهانه‬ ‫توسعه‬
‫جدید‬ ‫محتوای‬
‫رتبه‬ ‫ماهانه‬ ‫تشخیص‬
‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫در‬
‫مارکتینگ‬ ‫ایمیل‬
‫نظرات‬ ‫مرور‬
‫مشتریان‬
‫عکس‬ ‫اشتراک‬
‫وفیلم‬
‫آنالین‬ ‫تبلیغات‬
‫تبلیغات‬ ‫سایر‬
‫آنالین‬
Crawling & Indexing
Without links,
the engines
might never find
this page
How Search Engines Work?
36
ORGANIC VS PAID
Key internet marketing strategies
•Search engine optimisation (SEO)
- no cost per click(ORGANIC)
•Search engine marketing (SEM)
- cost per click (PAID)
آموزش سئو سایت- seo-site-learning-freeبهینه سازی سایت-http://seofirstpage.ir-هانیه غفرانی
SEO versus SEM
40
Search
Phrase Nr of search
results
Organic
search results
Paid AdWords ads
Organic vs. Paid Search
Organic
Paid
Organic vs. Paid Search
90% of Clicks
10% of Clicks
آموزش سئو سایت- seo-site-learning-freeبهینه سازی سایت-http://seofirstpage.ir-هانیه غفرانی
‫گوگل‬ ‫جستجوی‬ ‫صفحه‬ ‫ده‬ ‫تا‬ ‫یک‬ ‫رتبه‬ ‫در‬ ‫کلیک‬ ‫شانس‬
آموزش سئو سایت- seo-site-learning-freeبهینه سازی سایت-http://seofirstpage.ir-هانیه غفرانی
SEO
Technical
optimisation
Content
optimisation
Link building
strategy
Subscription into
different directories
SEO and SEM defined
SEO: “Refers to the process of
“optimizing” both the on-page and off-
page ranking factors in order to achieve
high search engine rankings for targeted
search terms”.
SEO is also optimization of a website for
the free
(organic) search listings
SEM is also seen as the practice of buying
paid search listings OR free listings
SEM is a type of online marketing that
encompasses both organic SEO and PPC
marketing
On-Page Seo
‫آنچه‬‫که‬‫شما‬‫در‬‫تان‬‫سایت‬‫نویسید‬‫می‬‫و‬‫برای‬‫سئو‬‫و‬‫بهینه‬‫سازی‬‫آنها‬‫به‬
‫صورت‬‫دستی‬‫دسترسی‬‫دارید‬On Page Seo‫نامیده‬‫می‬‫شود‬
‫مانند‬‫کلمات‬،‫کلیدی‬‫متاتگ‬،‫ها‬‫تگ‬‫های‬h1‫تا‬h6،‫تگ‬‫های‬‫عنوان‬
Title Tag‫ها‬.
Off-Page Seo
‫به‬‫مجموعه‬‫هایی‬‫فعالیت‬‫که‬‫باعث‬‫جذب‬‫ترافیک‬‫و‬‫بازدیدکننده‬‫برای‬
‫یک‬‫سایت‬،‫میشود‬‫سئو‬Off page‫گویند‬‫می‬.‫بطور‬‫مثال‬
‫فعالیتی‬‫همچون‬‫انتشار‬‫مطالب‬‫تولید‬‫شده‬‫در‬‫های‬‫شبکه‬‫اجتماعی‬
‫و‬‫یا‬‫قرار‬‫دادن‬‫آنها‬‫در‬‫ها‬‫وبالگ‬‫را‬‫توان‬‫می‬‫در‬‫این‬‫بندی‬‫دسته‬‫قرار‬
‫داد‬.‫در‬‫این‬‫ساختار‬‫توان‬‫می‬‫هایی‬‫فعالیت‬‫همچون‬‫درج‬‫مطالب‬‫به‬
‫لینک‬‫در‬‫های‬‫انجمن‬،‫آنالین‬‫تولید‬‫ویدئوهای‬‫ویروسی‬‫و‬‫غیره‬‫را‬
‫نیز‬‫قرار‬‫داد‬.
Off-page
‫سئو‬ ‫انواع‬ ‫مقایسه‬
آموزش سئو سایت- seo-site-learning-freeبهینه سازی سایت-http://seofirstpage.ir-هانیه غفرانی
Algorithmic Ranking Factors
Crawlability / Link Architecture
Duplicate Content
آموزش سئو سایت- seo-site-learning-freeبهینه سازی سایت-http://seofirstpage.ir-هانیه غفرانی
‫شده‬ ‫سازي‬ ‫بهینه‬ ‫صفحه‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫مهم‬ ‫عناصر‬
TITLE tags
Meta Description
Anchor text in links
keywords used in texts
Website Pages accessibility
Internal and external links
H1, H2, H3…
Keywords in Meta tags
PageRank
Alt Tags
SEO
Technical optimisation
Content optimisation
Link building strategy
Subscription into different
directories
SEO
strategies/techniques
1. Domain name strategies
- domain names are traffic magnets
> 63 million domain names
registered
> 4.7 million domain names
registered 2004
- choose a domain name that will
increase your search engine ranking.
How?
- simple, short, no hyphens, no
numbers
- use keywords, common words,
advertising terms, product names
- choose a keyword that is important
for your business
Page Title
Alt-Tags
Link Title Tags
Site-Side Optimization
Technical SEO - Example of Page Elements
Anchor Text
Navigation
Title tags
•- important in optimising rankings
- the first thing that a search engine
displays on a search return
- must keywords in title to be ranked no. 1
- should have the exact keyword you use
for the page
- every single web page must have its own
title tag
- you can use up to 65 characters eg Ebay
(title is litteredhttp://www.ebay.com/
with keywords)
Electronics, Cars, Fashion, Collectibles,
Coupons and More | eBay
آموزش سئو سایت- seo-site-learning-freeبهینه سازی سایت-http://seofirstpage.ir-هانیه غفرانی
TITLE
TITLE tags
- 72 character OR 9 words
- 1st & 2nd word is more important than
other
- Your site's Title MUST grab attention,
create curiosity, evoke emotion to get
the click. Don't just use your
company's or website's name. I highly
recommend that you spend the same
amount of time when writing your Title
as you would if you were writing
Title Tags
Meta Description
. Meta description tags
- the next important
- displayed below the title in search
results
- use dynamic, promotional language
- use keywords
Meta Descriptions
Definition and Usage
Metadata is data (information) about data.
The <meta> tag provides metadata about the HTML document. Metadata will not
be displayed on the page, but will be machine parsable.
Meta elements are typically used to specify page description, keywords, author
of the document, last modified, and other metadata.
The metadata can be used by browsers (how to display content or reload page),
search engines (keywords), or other web services.
Tag Length Recommendations
Alt TagAlt Tag Keywords for images
You can target your important keywords in your images .
SEO
Technical optimisation
Content optimisation
Link building strategy
Subscription into different
directories
Content Optimization
Anchor text in Link
Keyword used in text
H1,H2,H3TAG
SEO & E-Marketing By
Hossam El Din
Unique Content :
Anchor text in links
Anchor text is the visible characters and
words that hyperlinks display when
linking to another document or
location on the web.
is a good source ofCNNIn the phrase "
BBC'snews, but I actually prefer the
,“take on events
two unique pieces of anchor text exist
for two different links:
"CNN" is the anchor text pointing to
,http://www.cnn.com/
while “the BBC's take on events” points
to http://news.bbc.co.uk.
آموزش سئو سایت- seo-site-learning-freeبهینه سازی سایت-http://seofirstpage.ir-هانیه غفرانی
keywords used in texts
tag Heading
‫از‬‫تگ‬‫هدینگ‬‫بیشتر‬‫ما‬‫برای‬‫مشخص‬‫کردن‬‫سر‬‫فصل‬‫ها‬‫عنوان‬‫های‬
‫و‬‫مطالب‬‫مهم‬‫مطلب‬‫خود‬‫استفاده‬‫می‬‫کنیم‬‫باید‬‫بدانیم‬‫ارزش‬‫هر‬
‫تگ‬‫به‬‫چه‬‫صورت‬‫است‬‫به‬‫طور‬‫کلی‬‫میتوانید‬‫در‬‫جدول‬‫زیر‬‫از‬
‫اهمیت‬‫هر‬‫تگ‬‫اگاه‬‫شوید‬.
‫ارزش‬‫تگ‬‫های‬H1‫الی‬H6
Tag H1
•‫تگ‬Tag H1
•‫این‬‫تگ‬‫با‬‫ارزش‬‫ترین‬‫تگ‬‫هدینگ‬‫می‬‫باشد‬‫و‬‫باید‬‫در‬‫استفاده‬
‫از‬‫آن‬‫حساسیت‬‫خاصی‬‫به‬‫خرج‬‫داد‬.‫این‬‫تگ‬‫بیشتر‬‫برای‬‫عنوان‬
‫سایت‬‫و‬‫یا‬‫عنوان‬‫مطالب‬‫به‬‫کار‬‫می‬‫رود‬.‫نکته‬‫که‬‫باید‬‫به‬‫آن‬
‫توجه‬‫داشته‬‫باشید‬‫این‬‫است‬‫که‬‫این‬‫تگ‬‫هرگز‬‫نباید‬‫بیشتر‬‫از‬
‫یک‬‫یا‬‫حداکثر‬‫دو‬‫بار‬‫در‬‫سایت‬‫استفاده‬‫شود‬.‫شما‬‫میتوانید‬‫به‬
‫عنوان‬‫مثال‬‫عنوان‬‫سایت‬‫خود‬‫را‬‫در‬‫هدر‬‫با‬‫استفاده‬‫از‬‫این‬‫تگ‬
‫به‬‫با‬‫ارزش‬‫ترین‬‫عبارت‬‫سایت‬‫خود‬‫تبدیل‬‫کنید‬:
•<h1><title>‫عنوان‬‫سایت‬</title></h1>
Tag H2
‫تگ‬Tag H2
‫شما‬‫میتوانید‬‫از‬‫این‬‫تگ‬‫به‬‫دلخواه‬‫خود‬‫استفاده‬‫کنید‬‫اما‬‫بهتر‬‫است‬
‫شما‬‫عنوان‬‫مطالب‬‫در‬‫صفحه‬‫اصلی‬‫خود‬‫و‬‫همچنین‬‫سرتیتر‬‫و‬
‫سر‬‫فصل‬‫های‬‫مطالب‬‫خود‬‫را‬‫با‬‫تگ‬Tag H2‫نشان‬‫گذاری‬
‫کنید‬.‫این‬‫کار‬‫تاثیر‬‫به‬‫سزایی‬‫در‬‫سئو‬‫و‬‫بهینه‬‫سازی‬‫سایت‬‫شما‬
‫نیز‬‫دارد‬
Tag H3
‫تگ‬Tag H3
‫این‬‫تگ‬‫دارای‬‫ارزش‬‫متوسط‬‫می‬‫باشد‬‫و‬‫شما‬‫میتوانید‬‫مطالب‬
‫مربوط‬،‫برچسب‬‫های‬‫خود‬‫را‬‫با‬‫استفاده‬‫از‬‫این‬‫تگ‬‫نشان‬
‫گذاری‬‫کنید‬
‫دیگر‬‫تگ‬‫ها‬‫در‬‫درجه‬‫بعد‬‫قرار‬‫دارند‬‫و‬‫به‬‫ندرت‬‫از‬‫آنها‬‫استفاده‬‫می‬
‫شود‬.
H1, H2, H3…
H1 ===> Very Very Important Keywords
H2 ===> Very Important Keywords
H3 ===> Important Keywords
آموزش سئو سایت- seo-site-learning-freeبهینه سازی سایت-http://seofirstpage.ir-هانیه غفرانی
82
Major SEs to submit to:
•Altavista
http://addurl.altavista.com/sites/addurl/newur
l
(Search engines that also use this database -
Looksmart)
•The Open Directory Project (DMOZ)
http://dmoz.org/add.html
(Search engines that also use this database -
Ask Jeeves, Lycos, Netscape )
•Fast http://www.alltheweb.com/add_url.php
(Search engines that also use this database -
Lycos)
•Google http://www.google.com/addurl.html
(Search engines that also use this database -
Yahoo)
•Inktomi
http://submitit.bcentral.com/msnsubmit.htm
(Search engines that also use this database -
AOL, Excite, MSN, Overture)
•MSN
http://submitit.bcentral.com/msnsubmit.htm
•Yahoo http://docs.yahoo.com/info/suggest
SEO
Technical optimisation
Content optimisation
Link building strategy
Subscription into different
directories
Internal and external links
-Internal Links :
Internal and external links
-external Links :
Page Rank
B > C > E > F & D > A > ANOTHER
Valuable Tools & Search
Queries for Link Building
http://www.opensiteexplorer.org
http://www.woorank.com
POSITIVE ON-Page SEO
Google Ranking Factors
keyword selection, try Google Ad Words -
Google Trends
Keyword in URL
Keyword in Domain name
Keyword in Title tag
Keyword in Description meta tag
Keyword in Keyword metatag
keyword density (1-6% (each keyword/
total words)
POSITIVE ON-Page SEO
Google Ranking Factors
• Keyword in H1, H2 and H3
• Keyword font size ("Strong is
treated the same as bold, italic is
treated the same as emphasis" . . .
Matt Cutts July 2006 )
• Keyword prominence (how early in
page/tag) (Can be important at top
of page, in bold, in large font )
• Keyword in alt text
• Keyword in links to site pages
(anchor text)
POSITIVE ON-Page SEO
Google Ranking Factors
• All Internal links valid?
• All External links valid?
• File Size (Try not to exceed 100K
page size, Smaller files are
preferred <40K )
• Frequency of Updates (Frequent
updates = frequent spidering =
newer cache )
• keyword stemming ( Stem, stems,
stemmed, stemmer, stemming,
stemmist, stemification )
• URL length (less than 100 is good,
less is even better )
POSITIVE ON-Page SEO
Google Ranking Factors
Site Size - Google likes big sites
Site Age
SEO - what is NOT
recommended
Flash and shockwave - spiders do not pick up
these files
Image only sites - spiders do not pick up
images
Image maps - spiders cannot read image
maps.
Do not use them on your home page or
critical pages.
Frames - only one page can be titled (titling
is critical in search rankings)
- If the spider cannot read the complete
page (because of the frames), it will not
be indexed properly.
- Some spiders may not even read a
frames web site
Password protected pages – spiders cannot
enter password protected pages
PDF files - can be problematic for
spiders. Although some search engines
can index them, the pages must be
interpreted into HTML and can lose
much of their content.
- place PDFs lower down in your site
Dynamic pages - spiders cannot index
some content on pages using ASP, CGI
or other dynamic languages.
- Make sure important pages are
HTML, no dynamically generated
content.
Drop down menus – spiders cannot read
them
SEO
Technical optimisation
Content optimisation
Link building strategy
Subscription into different
directories
NEGATIVE OFF-Page SEO
Google Ranking Factors
•Traffic Buying
Google hates link-buying, because it
corrupts their PR model in the worst
way possible.
1. Does your page have links it really doesn't
merit?
2. Did you get tons of links in a short time period?
3. Do you have links from high-PR, unrelated
sites?
•Zero links to you
•Links from bad websites
E-marketing includes
various strategies and
techniques, such as:
SEO ( Search Engine Optimization)
SEM (Search Engine Marketing)
Banner advertising
Social Media ( Blog, forums, social
websites( Facebook, twitter,
Flickr….etc))
E-mail marketing
Affiliate marketing
Mobile Marketing
Online press releases
98
WHAT IS
ADWORDS?
99
Query
No charge unless an AdWords Sponsored Link is clicked.
AdWords are Sponsored Links
Advertising Network
100
Text Ads
Source: ComScore Media Metrix – Oct 08
Display Ads
Google Adwords is simple
and powerful
•How it works?
101
Why it works?
• Helps you reach new audiences
• Excellent control
• Highly measurable results
• No minimum spend requirements
•Choose keywords
•Set budget
•Decide where ads
will be displayed
People click on
your ads and
connect with your
business
You create your
ads
Website usability
Website Page accessibility :
How to make the website easy for
visitors ?
How to convert the visitors to
customers ?
SEO & E-Marketing By
Hossam El Din
Website usability
E-Marketing
Free Ads
Banner Advertising
Press Releases
How to select the best websites to
put your ads in it (Free and Paid
Ads)
SEO & E-Marketing By
Hossam El Din
Robots.txt
SEO & E-Marketing By
Hossam El Din
www.alexa.com
Study Your Competitors
SEO PLAN
How to start with any website ?
How to use your SEO knowledge
with any website ?
How to make SEO plan ?
How to reach you goals ?
SEO & E-Marketing By
Hossam El Din
‫صفحه‬
‫فرود‬
‫مناسب‬
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
‫همتا‬ ‫بی‬ ‫فروش‬ ‫موقعیت‬ ‫یک‬ ‫ایجاد‬
119
e-marketing
‫کسب‬ ‫جهت‬ ‫عمده‬ ‫نکات‬,‫يک‬
‫فرد‬ ‫به‬ ‫منحصر‬ ‫موقعيت‬:
•‫خدمات‬ ‫و‬ ‫کاالها‬ ‫ترکيب‬
•‫اعضا‬ ‫ويژه‬ ‫بخش‬
•‫جديد‬ ‫خدمات‬ ‫افزودن‬
•‫مناسب‬ ‫محتواي‬,‫موفقيت‬ ‫رمز‬
•‫باشيد‬ ‫شخص‬ ‫يک‬
•‫موفق‬ ‫هاي‬ ‫سايت‬
•‫مجادله‬ ‫و‬ ‫مباحثه‬
•‫سايت‬ ‫نقد‬ ‫امکان‬
120
e-marketing
•‫اي‬ ‫حرفه‬ ‫بندي‬ ‫جمله‬
•‫نباشيد‬ ‫سايت‬ ‫وب‬ ‫يک‬ ‫فقط‬
•‫لينک‬ ‫صحت‬ ‫بررسي‬
•‫خوب‬ ‫تجربه‬ ‫يک‬
•‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫دانلود‬ ‫بخش‬
•‫آنالين‬ ‫خدمات‬
•‫رايگان‬ ‫مشاوره‬
•‫پاياپاي‬ ‫معامالت‬
•‫مفيد‬ ‫هاي‬ ‫لينک‬
121
e-marketing
•‫گانه‬ ‫چند‬ ‫هاي‬ ‫آمد‬ ‫در‬
•‫مرتبط‬ ‫افراد‬ ‫با‬ ‫مصاحبه‬
•‫رقبا‬ ‫ضعف‬ ‫نقاط‬ ‫از‬ ‫استفاده‬
•‫مختلف‬ ‫موضوعات‬
•‫مشتري‬ ‫براي‬ ‫چيز‬ ‫همه‬
•‫باشيد‬ ‫اطالعات‬ ‫منبع‬
•‫رايگان‬ ‫واقعا‬ ‫کاالهاي‬
•‫احساسات‬ ‫انگيختن‬ ‫بر‬
•‫شويد‬ ‫ديده‬ ‫اي‬ ‫حرفه‬
•‫دهي‬ ‫سفارش‬ ‫العمل‬ ‫دستور‬
‫واضح‬
122
e-marketing
•‫دايرکتوري‬ ‫وب‬ ‫داشتن‬
•‫بازديد‬ ‫اولين‬ ‫در‬ ‫خريد‬
•‫انحصاري‬ ‫مقاالت‬
•‫ويروسي‬ ‫هاي‬ ‫فايل‬
•‫تر‬ ‫تخصصي‬ ‫خدمات‬
•‫فرعي‬ ‫هاي‬ ‫سايت‬
•‫مناسب‬ ‫شگردي‬
•‫اصل‬ ‫مطالب‬
•‫مسابقه‬ ‫طرح‬
123
e-marketing
•‫نگه‬ ‫سايت‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫کننده‬ ‫بازديد‬
‫داريد‬
•‫موضوع‬ ‫با‬ ‫تبط‬ ‫مر‬ ‫غير‬ ‫سايتهاي‬
‫اصلي‬
•‫مشخص‬ ‫هدف‬
•‫کننده‬ ‫بازديد‬ ‫به‬ ‫کمک‬
•‫رايگان‬ ‫کاالهاي‬ ‫تغيير‬
•‫خبري‬ ‫داستانهاي‬
•‫محرمانه‬ ‫اطالعات‬
•‫دوباره‬ ‫بازگشت‬
124
e-marketing
•‫هاي‬ ‫خواسته‬ ‫روي‬ ‫بر‬ ‫تمرکز‬
‫کنندگان‬ ‫بازديد‬
•‫و‬ ‫مطالب‬ ‫آوري‬ ‫روز‬ ‫به‬
‫صفحات‬
•‫حراجي‬ ‫اندازي‬ ‫راه‬
•‫شويد‬ ‫برنده‬ ‫تا‬ ‫بخريد‬ ‫بيشتر‬
•‫آسان‬ ‫کاربري‬
•‫سايت‬ ‫عنوان‬
•‫زبانه‬ ‫چند‬ ‫سايت‬
•‫کنيد‬ ‫گذاري‬ ‫نشانه‬ ‫را‬ ‫صفحه‬ ‫اين‬
•‫کاالها‬ ‫تصاوير‬
125
e-marketing
•‫به‬ ‫معرفي‬ ‫ازاي‬ ‫در‬ ‫هديه‬
‫دوستان‬
•‫پاسخ‬ ‫و‬ ‫پرسش‬ ‫بخش‬
•‫بيابيد‬ ‫را‬ ‫گنج‬
•‫ممنوع‬ ‫تناقض‬
•‫ني‬ ‫توما‬ ‫هزار‬ ‫حراج‬
•‫ميهمانان‬ ‫کتاب‬
126
‫الکترونیکی‬ ‫وکتابهای‬ ‫رایگان‬ ‫محصوالت‬
127
‫الکترونیکی‬ ‫کتاب‬:
‫است‬ ‫کتاب‬ ‫یک‬,‫کاغذ‬ ‫یعنی‬ ‫آن‬ ‫سنتی‬ ‫قالب‬ ‫در‬ ‫نه‬ ‫منتها‬,‫که‬ ‫است‬ ‫فایل‬ ‫یک‬
‫است‬ ‫دریافت‬ ‫قابل‬ ‫اینترنت‬ ‫از‬ ‫راحتی‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫کمی‬ ‫حجم‬.
‫اینترنتی‬ ‫وکار‬ ‫کسب‬ ‫در‬ ‫الکترونیکی‬ ‫کتابهای‬ ‫اهمیت‬:
•‫ویروسی‬ ‫بازاریابی‬ ‫ابزار‬Viral Marketing
•‫مرتبط‬ ‫الکترونیکی‬ ‫کتابهای‬
•‫الکترونیکی‬ ‫کتاب‬ ‫در‬ ‫تبلیغ‬
•‫دیگران‬ ‫های‬ ‫سایت‬
•‫پایاپای‬ ‫معامله‬
128
‫وجو‬ ‫جست‬ ‫موتورهای‬ ‫در‬ ‫سایت‬ ‫ارتقای‬
129
‫جو‬ ‫و‬ ‫جست‬ ‫موتورهای‬ ‫در‬ ‫سایت‬ ‫ارتقای‬
‫وجو‬ ‫جست‬ ‫موتورهای‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫مزایای‬:
•‫است‬ ‫رایگان‬ ‫آنها‬ ‫از‬ ‫استفاده‬
•‫برد‬ ‫می‬ ‫باال‬ ‫را‬ ‫سایت‬ ‫ترافیک‬
•‫است‬ ‫یکسان‬ ‫همه‬ ‫برای‬ ‫استفاده‬ ‫شرایط‬
•‫میآید‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫سرعت‬ ‫به‬ ‫موارد‬ ‫اکثر‬ ‫در‬ ‫نتایج‬
•‫کارند‬ ‫تازه‬ ‫اینترنت‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫کسانی‬ ‫انتخاب‬ ‫اولین‬
‫وجو‬ ‫جست‬ ‫موتورهای‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫معایب‬:
•‫کرد‬ ‫آنها‬ ‫به‬ ‫زیادی‬ ‫اعتماد‬ ‫توان‬ ‫نمی‬ ‫اوقات‬ ‫گاهی‬
•‫طلبد‬ ‫می‬ ‫زیادی‬ ‫حوصله‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫بر‬ ‫زمان‬ ‫انها‬ ‫با‬ ‫کردن‬ ‫کار‬
•‫دهد‬ ‫نتیجه‬ ‫تا‬ ‫کشد‬ ‫می‬ ‫طول‬ ‫زیادی‬ ‫زمان‬
•‫است‬ ‫مخفی‬ ً‫ا‬‫غالب‬ ‫وجو‬ ‫جست‬ ‫موتورهای‬ ‫رازهای‬
130
‫کنند؟‬ ‫مي‬ ‫کار‬ ‫چگونه‬ ‫جو‬ ‫و‬ ‫جست‬ ‫هاي‬ ‫موتور‬
‫به‬ ‫معروف‬ ‫روباتهايي‬ ‫از‬Spider‫گذاري‬ ‫نشانه‬ ‫براي‬
‫و‬
‫کنند‬ ‫مي‬ ‫استفاده‬ ‫سايتها‬ ‫کردن‬ ‫بندي‬ ‫طبقه‬.
‫وجو‬ ‫جست‬ ‫موتورهاي‬ ‫برترين‬:
•AllTheWeb
•google
•Altavista
•Aol
•Askjeeves
•Excite
131
‫کنیم؟‬ ‫تبدیل‬ ‫وجو‬ ‫جست‬ ‫موتور‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫سایت‬ ‫چگونه‬
‫جو‬ ‫و‬ ‫جست‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫در‬ ‫سایت‬ ‫معرفی‬ ‫صفحات‬ ‫آدرس‬:
url.phphttp://www.alltheweb.com/addAllTheWeb:
132
‫دهید‬ ‫ارتقاء‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫سایت‬
‫صحیح‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ ‫انتخاب‬ ‫برای‬ ‫فکری‬ ‫طوفان‬
‫کلیدی‬ ‫عبارتهای‬ ‫از‬ ‫استفاده‬
‫طوالنی‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫بسته‬ ‫جمع‬ ‫کلمات‬ ‫از‬ ‫استفاده‬
‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ ‫در‬ ‫امالیی‬ ‫های‬ ‫غلط‬
‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫مکانی‬ ‫موقعیت‬
‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ ‫امتحان‬
‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫در‬ ‫صداقت‬
‫رقبا‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ ‫در‬ ‫کنجکاوی‬
133
‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ ‫وزن‬
‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ ‫برتری‬
‫ها‬ ‫متن‬ ‫ابر‬ ‫در‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ ‫از‬ ‫استفاده‬Hyperlinks:
<AHREF=“Keyword.htm”>keywords</A>
‫در‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ ‫از‬ ‫استفاده‬URL‫صفحات‬
‫جالب‬ ‫شگرد‬ ‫یک‬
‫ها‬ ‫فصل‬ ‫سر‬ ‫در‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ ‫از‬ ‫استفاده‬Heading Tags
‫توضیحی‬ ‫های‬ ‫چسب‬ ‫بر‬ ‫در‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمات‬Comment Tags
‫نکنید‬ ‫استتار‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمات‬
‫دیگر‬ ‫ترفند‬ ‫یک‬
134
‫بیاورید‬ ‫سایت‬ ‫اول‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمات‬
‫فارسی‬ ‫قسمتی‬ ‫دو‬ ‫کلمات‬
Spam‫ممنوع‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمات‬
‫مختلف‬ ‫صفحات‬ ‫در‬ ‫یکسان‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمات‬
‫سایت‬ ‫مبهم‬ ‫صفحات‬
‫صفحات‬ ‫عنوان‬
‫سایت‬ ‫عنوان‬ ‫محدودیت‬Title‫وجو‬ ‫جست‬ ‫موتورهای‬ ‫در‬
‫سایت‬ ‫شرح‬
‫متا‬ ‫های‬ ‫چسب‬ ‫بر‬ ‫افسانه‬Meta Tags
135
‫های‬ ‫چسب‬ ‫بر‬ ‫در‬ ‫سایت‬ ‫توضیح‬META
‫متا‬ ‫های‬ ‫چسب‬ ‫بر‬ ‫در‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ ‫از‬ ‫استفاده‬
‫متا‬ ‫های‬ ‫برچسب‬ ‫در‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ ‫تکرار‬
‫متا‬ ‫های‬ ‫چسب‬ ‫بر‬ ‫محدودیت‬
‫برچسب‬ ‫ابتدای‬ ‫در‬ ‫مهم‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ ‫از‬ ‫استفاده‬
‫متا‬ ‫های‬ ‫چسب‬ ‫بر‬ ‫در‬ ‫مهم‬ ‫های‬ ‫توصیه‬
‫جغرافیایی‬ ‫موقعیت‬ ‫و‬ ‫متا‬ ‫های‬ ‫چسب‬ ‫بر‬
‫گاهی‬ ‫در‬ ‫صفحات‬ ‫و‬ ‫صفحات‬ ‫زیر‬
‫اشتباه‬ ‫یک‬
136
‫ویژگی‬ ‫از‬ ‫استفاده‬alt‫تصاویر‬ ‫به‬ ‫مربوط‬
‫مورد‬ ‫در‬ ‫مهم‬ ‫نکات‬alt
‫بیرنگ‬ ‫پیکسلی‬ ‫تک‬ ‫تصویر‬
‫مخفی‬ ‫ورودی‬ ‫در‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ ‫از‬ ‫استفاده‬:
<input type=“hidden” value=“
‫لینک‬ ‫محبوبیت‬
‫صفحات‬ ‫محتوای‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬
‫کنید‬ ‫اضافه‬ ‫خود‬ ‫سایت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫محتوا‬ ‫دارای‬ ‫صفحات‬
‫اسکریپت‬ ‫جاوا‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫لینک‬ ‫از‬ ‫استفاده‬
‫کليدي‬ ‫کلمات‬“ <
137
‫لینکها‬ ‫جای‬ ‫به‬ ‫تصاویر‬ ‫از‬ ‫استفاده‬
‫از‬ ‫استفاده‬ ‫محدودیت‬Image Map
‫فلش‬ ‫از‬ ‫استفاده‬
‫فلش‬ ‫های‬ ‫فایل‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫در‬ ‫اساسی‬ ‫مشکل‬ ‫دو‬:
.1‫موتورهای‬ ‫توسط‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫نشدن‬ ‫فهرست‬ ‫باعث‬ ‫فلش‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫صفحات‬ ‫طراحی‬
‫شود‬ ‫می‬ ‫وجو‬ ‫جست‬
‫حل‬ ‫راه‬:‫اند‬ ‫شده‬ ‫تهیه‬ ‫فلش‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫کامال‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫صفحاتی‬,‫معرفی‬ ‫وجو‬ ‫جست‬ ‫موتورهای‬ ‫به‬
‫نکنید‬.
.2‫گیری‬ ‫رد‬ ‫قابل‬ ‫وجو‬ ‫جست‬ ‫موتورهای‬ ‫توسط‬ ‫اند‬ ‫شده‬ ‫ساخته‬ ‫فلش‬ ‫بصورت‬ ‫که‬ ‫لینکهایی‬
‫نیستند‬.
‫حل‬ ‫راه‬:‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫متنی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫لینک‬ ‫تعدادی‬ ‫از‬ ‫فلش‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬.
138
‫نکنید‬ ‫فراموش‬ ‫وجه‬ ‫هیچ‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫سایت‬ ‫نقشه‬
‫بگسترانید‬ ‫دام‬ ‫عنکبوت‬ ‫برای‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫تا‬
‫کنید‬ ‫روز‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫سایت‬ ‫صفحات‬
‫متفاوت‬ ‫های‬ ‫نام‬ ‫با‬ ‫یکسان‬ ‫صفحات‬
‫باشید‬ ‫صبور‬
139
‫جانبه‬ ‫دو‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫لينک‬ ‫تبادل‬
‫جست‬ ‫موتورهاي‬ ‫فريب‬ ‫عدم‬
‫وجو‬
‫صفحات‬ ‫سازي‬ ‫پنهان‬
‫سايتهاي‬Free For All
‫تغيير‬URL‫ممنوع‬ ‫صفحات‬
140
‫اینترنت‬ ‫در‬ ‫تبلیغات‬
141
‫الکترونیکی‬ ‫تبلیغات‬ ‫عمده‬ ‫نکات‬:
•‫کننده‬ ‫تحریک‬ ‫کلمات‬ ‫از‬ ‫استفاده‬
•‫شده‬ ‫بندی‬ ‫طبقه‬ ‫تبلیغات‬
•‫ارسالی‬ ‫های‬ ‫بسته‬ ‫در‬ ‫تبلیغ‬
•‫کلیک‬ ‫به‬ ‫تحریک‬
•‫بنر‬,‫آگهی‬ ‫نه‬
•‫بنر‬ ‫در‬ ‫پرسش‬ ‫یک‬ ‫طرح‬
•‫مشکالت‬ ‫دادن‬ ‫نشان‬ ‫بزرگ‬
•‫متنی‬ ‫لینکهای‬ ‫از‬ ‫استفاده‬
142
•‫خط‬ ‫دست‬ ‫از‬ ‫استفاده‬
•‫از‬ ‫قبل‬–‫از‬ ‫بعد‬
•‫مهم‬ ‫مشتريان‬ ‫فهرست‬
•‫مطالب‬ ‫بررسي‬ ‫و‬ ‫نقد‬ ‫امکان‬
•‫معروف‬ ‫افراد‬ ‫تاييد‬
•‫تبليغاتي‬ ‫افزارهاي‬ ‫نرم‬
•‫خود‬ ‫تصوير‬ ‫نمايش‬
•‫مشکالت‬ ‫آوري‬ ‫ياد‬
•‫کالمي‬ ‫تبليغات‬
143
•‫گارانتي‬ ‫کلمه‬ ‫از‬ ‫استفاده‬
•‫محدود‬ ‫کلمه‬ ‫از‬ ‫استفاده‬
•‫آسان‬ ‫کلمه‬ ‫از‬ ‫استفاده‬
•‫يا‬ ‫نامه‬ ‫گواهي‬ ‫کلمه‬ ‫از‬ ‫استفاده‬
‫تاييديه‬
•‫باشيد‬ ‫داشته‬ ‫هيجان‬
•‫نکنيد‬ ‫نکردني‬ ‫باور‬ ‫ادعاي‬
•‫گذاري‬ ‫سرمايه‬ ‫يا‬ ‫خريدن‬
•‫مناسب‬ ‫ولوگوي‬ ‫شعار‬
•‫سريع‬ ‫کلمه‬ ‫از‬ ‫استفاده‬
144
•‫و‬ ‫اهداف‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫تبليغ‬
‫آرزوها‬
•‫بالقوه‬ ‫مشتريان‬ ‫براي‬ ‫فقط‬ ‫تبليغ‬
•‫تفاهم‬ ‫حس‬ ‫ايجاد‬
•‫پرسش‬ ‫با‬ ‫تبليغ‬ ‫خاتمه‬
•‫مزايا‬ ‫مرور‬ ‫با‬ ‫تبليغ‬ ‫خاتمه‬
•‫تخفيف‬ ‫کلمه‬ ‫از‬ ‫استفاده‬
•‫رايگان‬ ‫کلمه‬ ‫از‬ ‫استفاده‬
•‫شما‬ ‫براي‬
•‫مهم‬ ‫کلمه‬ ‫از‬ ‫استفاده‬
•‫جديد‬ ‫کلمه‬ ‫از‬ ‫استفاده‬
145
•‫ويزيت‬ ‫کارت‬ ‫از‬ ‫استفاده‬
•‫رنگي‬ ‫نمودارهاي‬ ‫از‬ ‫استفاده‬
•‫نگوييد‬ ‫را‬ ‫چيز‬ ‫همه‬
•‫رايگان‬ ‫تبليغات‬
•‫افتاده‬ ‫پا‬ ‫پيش‬ ‫پرسش‬ ‫يک‬
•‫تبليغاتي‬ ‫بازي‬
•‫محکم‬ ‫شواهد‬ ‫ارائه‬
•‫مفهوم‬ ‫نا‬ ‫کلمات‬
•‫هدف‬ ‫مورد‬ ‫افراد‬ ‫براي‬ ‫مزايا‬
146
•‫کاالهاي‬ ‫دريافت‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫تبليغات‬
‫رايگان‬
•‫ها‬ ‫ارزيابي‬ ‫و‬ ‫نتايج‬ ‫ارائه‬
•‫مهمانان‬ ‫کتاب‬
•‫تبليغاتي‬ ‫متن‬ ‫اندازه‬
•‫شويد‬ ‫ديگران‬ ‫مرجع‬
•‫کنيد‬ ‫اعتماد‬ ‫جلب‬
•‫رايگان‬ ‫سرويس‬ ‫ارائه‬
•‫رايگان‬ ‫فضاي‬ ‫ارائه‬
147
‫مشتریان‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫مدیریت‬
Customer Relationship Management
148
50‫آنالین‬ ‫مشتریان‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫مدیریت‬ ‫در‬ ‫موفقیت‬ ‫جهت‬ ‫اساسی‬ ‫نکته‬:
•‫مشتری‬ ‫پیگیری‬
•‫بدهید‬ ‫پورسانت‬
•‫خرید‬ ‫کوپن‬
•‫کاتالوگ‬ ‫ارسال‬
•‫تبلیغاتی‬ ‫هدایای‬ ‫ارسال‬
•‫تماس‬ ‫اطالعات‬
•‫منظم‬ ‫های‬ ‫پاداش‬
149
•‫افتاده‬ ‫عقب‬ ‫هاي‬ ‫سفارش‬
•‫هاي‬ ‫روش‬ ‫ساير‬ ‫و‬ ‫تخفيف‬
‫محرک‬
•‫مشتري‬ ‫به‬ ‫انتخاب‬ ‫حق‬ ‫دادن‬
•‫مرتبط‬ ‫کاالهاي‬ ‫پيشنهاد‬
•‫مشتري‬ ‫از‬ ‫تمجيد‬ ‫و‬ ‫تعريف‬
•‫هاي‬ ‫تمجيد‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫تعريف‬
‫قبلي‬ ‫مشتريان‬
•‫مشتريان‬ ‫نظرات‬
•‫شيک‬ ‫و‬ ‫زيبا‬ ‫بندي‬ ‫بسته‬
•‫مشتريان‬ ‫با‬ ‫تعامل‬
150
•‫کنجکاوي‬ ‫حس‬ ‫انگيختن‬ ‫بر‬
•‫مشتريان‬ ‫از‬ ‫پرسش‬
•‫تبريک‬ ‫کارت‬ ‫ارسال‬
•‫فروش‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫تماس‬
•‫مشتري‬ ‫اعتراضات‬ ‫بيني‬ ‫پيش‬
•‫خريد‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫مشاوره‬
•‫منظم‬ ‫کشي‬ ‫قرعه‬
•‫معامله‬ ‫در‬ ‫سود‬
•‫مناسب‬ ‫گارانتي‬
•‫وشرط‬ ‫قيد‬ ‫بي‬ ‫گارانتي‬
151
•‫مشتري‬ ‫دادن‬ ‫دست‬ ‫از‬ ‫راه‬ ‫يک‬
•‫باشيد‬ ‫ديد‬ ‫در‬ ‫هميشه‬
•‫فروشي‬ ‫عمده‬ ‫قيمت‬
•‫از‬ ‫بيش‬ ‫خريد‬ ‫ازاي‬ ‫در‬ ‫پاداش‬
‫خاص‬ ‫مبلغ‬ ‫يک‬
•‫مشکالت‬ ‫سريع‬ ‫رفع‬
•‫دائمي‬ ‫بهبود‬
•‫جديد‬ ‫بازارهاي‬ ‫يافتن‬
•‫ناراضي‬ ‫مشتريان‬
•‫باشيد‬ ‫داشتني‬ ‫دوست‬
152
•‫ها‬ ‫مناسبت‬ ‫در‬ ‫حراج‬
•‫مشتري‬ ‫با‬ ‫خورد‬ ‫بر‬
•‫نمايندگي‬ ‫پذيرش‬
•‫رايگان‬ ‫کاالهاي‬ ‫قيمت‬
•‫دهي‬ ‫سفارش‬ ‫انگيزه‬
•‫سيستم‬ ‫صحت‬ ‫از‬ ‫اطمينان‬
‫سفارش‬ ‫دريافت‬
•‫خريد‬ ‫تعداد‬ ‫ازاي‬ ‫در‬ ‫پاداش‬
‫بيشتر‬
•‫ببر‬ ‫تا‬ ‫دو‬ ‫بخر‬ ‫يکي‬
•‫فروش‬ ‫در‬ ‫قيمتها‬ ‫تاثير‬ ‫بررسي‬
153
•‫خريد‬ ‫براي‬ ‫مشتري‬ ‫تهييج‬
•‫بپردازيد‬ ‫بعدا‬
•‫آزمايشي‬ ‫هاي‬ ‫نسخه‬
•‫معمولي‬ ‫قيمت‬ ‫ذکر‬
•‫وفادار‬ ‫مشتريان‬ ‫خشنودي‬
154
‫وکار‬ ‫کسب‬ ‫کلیدی‬ ‫نکات‬
155
•‫در‬ ‫کسب‬ ‫گانه‬ ‫چند‬ ‫هاي‬ ‫جريان‬
‫آمد‬
•‫آنالين‬ ‫اجتماعات‬
•‫رقابتي‬ ‫گارانتي‬
•‫مشترک‬ ‫گذاري‬ ‫سرمايه‬
•‫آنالين‬ ‫همبستگي‬
•‫فکري‬ ‫طوفان‬
•‫موفق‬ ‫افراد‬ ‫سازي‬ ‫مدل‬
•‫ريسک‬
•‫شرکت‬ ‫از‬ ‫خارج‬ ‫منابع‬
156
•‫هميشگي‬ ‫گذاري‬ ‫سرمايه‬
•‫مطالعه‬
•‫سايت‬ ‫ارتقاي‬ ‫روشهاي‬ ‫تحليل‬
•‫خيريه‬ ‫امور‬
•‫ها‬ ‫فعاليت‬ ‫کردن‬ ‫مکانيزه‬
•‫تخصصي‬ ‫انجمن‬
•‫خبري‬ ‫هاي‬ ‫گروه‬
•‫دادن‬ ‫لينک‬ ‫براي‬ ‫نظر‬ ‫جلب‬
•‫آنالين‬ ‫آموزش‬
•‫رايگان‬ ‫انجمن‬
157
•‫آنالين‬ ‫اجتماعات‬ ‫تشويق‬
•‫مناسب‬ ‫نام‬
•‫بشناسانيد‬ ‫را‬ ‫خود‬
•‫آنالين‬ ‫غير‬ ‫هاي‬ ‫راه‬
•‫مدت‬ ‫بلند‬ ‫و‬ ‫مدت‬ ‫کوتاه‬ ‫هاي‬ ‫هدف‬
•‫جا‬ ‫همه‬ ‫در‬ ‫تبليغ‬
•‫مداوم‬ ‫آزمايش‬
•‫موفق‬ ‫افراد‬ ‫با‬ ‫مشورت‬
•‫آموزشي‬ ‫هاي‬ ‫دوره‬ ‫گزاري‬ ‫بر‬
•‫مهارتها‬ ‫افزايش‬
•‫رايگان‬ ‫خدمات‬
158
•‫مداوم‬ ‫يادگيري‬
•‫اقساطي‬ ‫فروش‬
•‫همبستگي‬
•‫اخبار‬ ‫در‬ ‫شدن‬ ‫مطرح‬
•‫زياد‬ ‫مشغله‬ ‫از‬ ‫پرهيز‬
•‫ها‬ ‫ايده‬ ‫داشت‬ ‫ياد‬
•‫جديد‬ ‫هاي‬ ‫فرصت‬ ‫آزمايش‬
•‫جزئيات‬ ‫روي‬ ‫بر‬ ‫تمرکز‬
•‫مشترک‬ ‫فروش‬ ‫هاي‬ ‫برنامه‬
•‫فروش‬ ‫هاي‬ ‫ايده‬
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
WWW.FORBES.COM 173
174
175
176
177
‫ما‬
178
179
180
181
182
‫ویروسی‬ ‫بازاریابی‬
‫بازاريابي‬‫ويروسي‬‫با‬‫تبديل‬‫شبکه‬‫اينترنتي‬‫مشتريان‬‫و‬‫مشترکان‬‫به‬
‫ماشين‬‫عظيمي‬‫که‬‫خبرها‬‫را‬‫دهان‬‫به‬‫دهان‬‫پخش‬‫مي‬،‫کنند‬
‫شرکت‬‫را‬‫در‬‫معرض‬‫ديد‬‫همه‬‫قرار‬‫مي‬‫دهد‬.
‫پيام‬‫تبليغي‬‫يک‬‫شرکت‬‫با‬‫استفاده‬‫از‬‫ترغيب‬‫مشتريان‬‫به‬‫معرفي‬
‫آن‬‫شرکت‬‫به‬‫دوستان‬‫و‬‫آشنايان‬‫مي‬‫تواند‬‫به‬‫طور‬‫چشمگيري‬
‫افزايش‬‫يابد‬.
‫ویروسی‬ ‫بازاریابی‬(‫ادامه‬)
‫در‬‫واقع‬‫شرکت‬‫از‬‫مشتريان‬‫خود‬‫براي‬‫انجام‬‫کار‬‫استفاده‬
‫مي‬‫کند‬‫و‬‫مشتري‬‫با‬‫هر‬‫بار‬‫استفاده‬،‫بي‬‫اختيار‬‫فروشنده‬
‫محصول‬‫شرکت‬‫مي‬‫شود‬.
‫اگر‬‫درصد‬‫زيادي‬‫از‬‫دريافت‬‫کنندگان‬،‫پيام‬‫آن‬‫را‬‫به‬‫تعداد‬
‫زيادي‬‫از‬‫دوستان‬‫خود‬‫ارسال‬،‫کنند‬‫رشد‬‫ارسال‬‫آن‬‫پيام‬
‫بسيار‬‫قابل‬‫توجه‬‫خواهد‬‫بود‬‫و‬‫به‬‫طبع‬‫اگر‬‫تعداد‬‫تبادل‬‫کم‬
،‫شود‬‫رشد‬‫با‬‫شکست‬‫مواجه‬‫خواهد‬‫شد‬.
‫ویروسی‬ ‫بازاریابی‬(‫ادامه‬)
‫شرکتهايي‬‫از‬‫جمله‬،‫ياهو‬‫هات‬‫ميل‬‫و‬‫آ‬.‫او‬.‫ال‬‫از‬‫اين‬‫روش‬
‫استفاده‬‫مي‬‫کنند‬.‫اين‬‫شرکتها‬‫از‬‫طريق‬‫پيامهايي‬‫در‬‫برنامه‬‫هاي‬
‫پست‬‫الکترونيک‬‫براي‬‫خود‬‫تبليغ‬‫مي‬‫کنند‬.
‫بر‬‫اساس‬‫اين‬‫روش‬‫هر‬‫نامه‬‫اي‬‫که‬‫توسط‬‫خدمات‬‫پست‬
‫الکترونيک‬‫اين‬‫شرکتها‬‫صادر‬‫مي‬،‫شود‬‫حاوي‬‫پيام‬‫تبليغاتي‬
‫مختصر‬‫و‬‫مفيدي‬،‫است‬‫يعني‬‫به‬‫تعداد‬‫نامه‬‫هايي‬‫که‬‫مردم‬‫با‬
‫استفاده‬‫از‬‫خدمات‬‫اين‬‫شرکتها‬‫بين‬‫هم‬‫مبادله‬‫مي‬،‫کنند‬‫اين‬
‫پيامها‬‫هم‬‫توزيع‬‫مي‬‫شود‬.
‫ویروسی‬ ‫بازاریابی‬(‫ادامه‬)
‫از‬‫آنجا‬‫که‬‫اين‬‫پيامها‬‫بدون‬‫فعاليت‬‫و‬‫دخالت‬‫مستقيم‬‫اين‬‫شرکتها‬
‫توزيع‬‫مي‬‫شود‬‫و‬‫در‬‫تمام‬‫مکاتبات‬‫بين‬‫افرادي‬‫که‬‫نشاني‬
‫الکترونيک‬‫خود‬‫را‬‫از‬‫اين‬‫شرکتها‬‫اخذ‬‫کرده‬،‫اند‬‫منتشر‬
‫مي‬،‫شود‬‫به‬‫اين‬‫شيوه‬،‫بازاريابي‬‫ويروسي‬‫راهبردي‬‫مي‬‫گويند‬.
‫به‬‫عبارت‬‫ديگر‬،‫بازار‬‫يابي‬‫ويروسي‬‫هر‬‫استراتژي‬‫است‬‫که‬‫افراد‬‫را‬
‫به‬‫انتقال‬‫پيام‬‫بازاريابي‬‫به‬‫ديگران‬‫تشويق‬‫مي‬‫کند‬‫و‬
‫ايجادکننده‬‫امکان‬‫رشد‬‫ترويجي‬‫در‬‫نمايش‬‫و‬‫نفوذ‬‫پيام‬‫است‬.
‫ويروسي‬ ‫بازاريابي‬(‫ادامه‬)
‫بازار‬‫يابي‬‫ويروسي‬‫دو‬‫بينش‬‫ارائه‬‫مي‬‫دهد‬:
‫اول‬‫اينکه‬:‫دنيايي‬‫که‬‫در‬‫آن‬‫بازاريابان‬‫مي‬‫توانند‬‫با‬‫هزينه‬‫هاي‬ً‫ا‬‫تقريب‬
‫معادل‬‫صفر‬‫مشتري‬‫ايجادکنند‬.
‫دوم‬:‫پيشنهاد‬‫مي‬‫کند‬‫که‬‫ارتباطات‬‫از‬‫حالت‬“‫بازارياب‬-‫مصرف‬‫کننده‬"
‫به‬‫طرف‬“‫مصرف‬‫کننده‬-‫مصرف‬‫کننده‬"‫جا‬‫به‬‫جا‬‫شود‬.‫در‬،‫واقع‬
‫بيشترين‬‫قدرت‬‫در‬‫فروش‬‫محصوالت‬‫و‬‫ايده‬‫ها‬‫از‬‫طريق‬‫بازارياب‬
‫به‬‫مشتري‬‫صورت‬‫نمي‬،‫گيرد‬‫بلکه‬‫از‬‫طريق‬‫مشتري‬‫به‬‫مشتري‬‫انجام‬
‫مي‬‫شود‬.
‫بازاريابي‬‫ويروسي‬(‫ادامه‬)
‫اين‬‫نوع‬‫بازاريابي‬‫به‬‫سه‬‫دليل‬‫اين‬‫روزها‬‫محبوبيت‬‫يافته‬‫است‬:
-1‫شبکه‬‫هاي‬‫اجتماعي‬ً‫ال‬‫کام‬‫به‬‫سمت‬‫وب‬‫حرکت‬‫کرده‬‫اند‬.
‫اکنون‬‫بخش‬‫بزرگي‬‫از‬‫دوستان‬‫و‬‫اعضاي‬‫خانواده‬‫هر‬‫شخص‬
‫روي‬‫خط‬‫است‬‫يا‬‫به‬‫زودي‬‫به‬‫آن‬‫متصل‬‫مي‬‫شود‬.
‫ويروسي‬ ‫بازاريابي‬(‫ادامه‬)
-3‫تأثير‬‫شبکه‬‫نقش‬‫مهمي‬‫را‬‫ايفا‬‫مي‬‫کند‬.‫همانطور‬‫که‬‫افراد‬
‫بيشتري‬‫ثبت‬‫نام‬‫مي‬،‫کنند‬‫آنها‬‫مي‬‫توانند‬‫با‬‫گروه‬‫بزرگتري‬
‫ارتباط‬‫برقرار‬‫کنند‬‫و‬‫به‬‫زودي‬‫تعداد‬‫کل‬‫به‬‫صورت‬
‫تصاعدي‬‫افزايش‬‫مي‬‫يابد‬.
‫ويروسي‬ ‫بازاريابي‬(‫ادامه‬)
-2‫تماس‬‫شخصي‬‫بر‬‫روي‬‫وب‬‫تقريبا‬‫به‬‫صورت‬‫رايگان‬‫است‬.‫هر‬
‫شخص‬‫مي‬‫تواند‬‫در‬‫عرض‬‫کمتر‬‫از‬‫يک‬‫روز‬‫با‬‫صد‬‫نفر‬‫ارتباط‬
‫برقرار‬‫کند‬‫و‬‫هر‬‫کدام‬‫از‬‫اين‬‫صد‬‫نفر‬‫نيز‬‫به‬‫نوبه‬‫خود‬‫مي‬‫توانند‬
‫با‬‫بيش‬‫از‬‫صد‬‫نفر‬‫ديگر‬‫ارتباط‬‫برقرار‬‫سازند‬.‫در‬‫واقع‬‫هرم‬
‫ارتباطي‬‫مي‬‫تواند‬‫در‬‫مدت‬‫يک‬‫روز‬‫ساخته‬‫شود‬.
‫ويروسي‬ ‫بازاريابي‬(‫ادامه‬)
‫شرکتها‬‫مي‬‫توانند‬‫از‬‫راههاي‬،‫زير‬‫مشتريان‬‫خود‬‫را‬‫براي‬‫انجام‬
‫کارهاي‬‫شرکت‬‫برانگيزند‬:
_‫خدمات‬‫يا‬‫مفاهيم‬‫ارزشمند‬
_‫تشويق‬‫مالي‬(‫در‬‫شکل‬‫رقابت‬‫و‬‫مسابقه‬‫يا‬‫برنامه‬‫هاي‬‫حق‬‫و‬
‫حساب‬)‫؛‬
_‫احساس‬‫تشخص‬‫به‬‫علت‬‫همراه‬‫بودن‬‫با‬‫نام‬‫و‬‫نشان‬‫تجاري‬
‫شرکت؛‬
_‫سرگرمي‬(،‫انيميشن‬‫کارت‬‫پستال‬‫و‬....).
‫ويروسي‬ ‫بازاريابي‬(‫ادامه‬)
‫ويروسي‬ ‫بازاريابي‬(‫ادامه‬)
‫در‬‫صورت‬‫بهره‬‫گيري‬‫مناسب‬‫از‬‫امکانات‬‫گسترده‬‫اين‬‫روش‬
‫بازاريابي‬،‫الکترونيکي‬‫شما‬‫قدمي‬‫بزرگ‬‫رو‬‫به‬‫جلو‬‫ايد‬‫برداشته‬.
‫اين‬‫روش‬‫بازاريابي‬‫براي‬‫شما‬‫ارزان‬‫و‬‫با‬‫صرفه‬‫و‬‫براي‬‫مشتريانتان‬
‫متنوع‬‫و‬‫جذاب‬‫مي‬‫باشد‬.‫اين‬‫روش‬‫بازاريابي‬‫همان‬‫روش‬
‫قديمي‬‫و‬‫معروف‬Word-of-mouth Marketing
،‫باشد‬‫مي‬
‫ويروسي‬ ‫بازاريابي‬(‫ادامه‬)
‫بنحوي‬‫که‬‫سرويس‬‫هاي‬‫خوب‬‫از‬‫طريق‬‫مردم‬‫دهان‬‫به‬‫دهان‬
‫ميگردد‬‫و‬‫باعث‬‫مي‬‫شود‬‫که‬‫يک‬‫سرويس‬‫و‬‫يا‬‫شرکت‬‫از‬‫اين‬
‫طريق‬‫بر‬‫تعداد‬‫مشتريان‬‫خود‬‫بيافزايد‬.‫در‬‫بازاريابي‬،‫ويروسي‬
‫شما‬‫با‬‫استفاده‬‫از‬‫ارتباطات‬‫ميان‬،‫مشتريان‬‫پيام‬‫خود‬‫را‬‫به‬
‫ديگران‬‫ارسال‬‫مي‬‫نماييد‬.‫با‬‫توجه‬‫به‬‫جايگاه‬‫ويژه‬‫اي‬‫که‬‫اين‬
‫نوع‬‫تبليغ‬‫در‬‫ساليان‬‫طوالني‬‫در‬‫استراتژي‬‫هاي‬‫بازاريابي‬
‫داشته‬‫است‬،‫شما‬‫نمي‬‫توانيد‬‫نسبت‬‫به‬‫آن‬‫بي‬‫اعتنا‬‫باشيد‬.
195
196
1-‫ارزشی‬ ‫ویروسی‬:‫با‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫کیفیت‬ ‫با‬ ‫تجربیات‬ ‫افراد‬ ‫حالت‬ ‫این‬ ‫در‬
‫شوند‬ ‫می‬ ‫سهیم‬ ‫دیگران‬.
‫یابد‬‫می‬ ‫خوب‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫امتحان‬ ‫را‬ ‫محصولی‬ ‫الف‬ ‫فرد‬.‫به‬ ‫او‬ ‫پس‬
‫کند‬ ‫امتحان‬ ‫را‬ ‫محصول‬ ‫این‬ ‫نیز‬ ‫او‬ ‫که‬ ‫گوید‬ ‫می‬ ‫ب‬ ‫فرد‬.‫این‬ ‫در‬
‫به‬ ‫منجر‬ ‫تا‬ ‫باشند‬ ‫خوب‬ ‫کافی‬ ‫اندازه‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫محصوالت‬ ‫حالت‬
‫شوند‬ ‫افراد‬ ‫ترغیب‬.‫که‬ ‫جمله‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫واقع‬ ‫در‬"‫این‬
‫کنید‬ ‫ارسال‬ ‫رایگان‬ ‫صورت‬‫به‬ ‫خود‬ ‫دوستان‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫موضوع‬"‫یک‬
‫گان‬ ‫کنند‬ ‫استفاده‬ ‫به‬ ‫فقط‬ ‫آنها‬ ‫بلکه‬ ،‫کند‬ ‫نمی‬ ‫ویروسی‬ ‫را‬ ‫محصول‬
‫کنند‬ ‫صحبت‬ ‫دیگران‬ ‫با‬ ‫خوب‬ ‫محصوالت‬ ‫درباره‬ ‫تا‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫اجازه‬.
197
‫از‬ ‫باید‬ ‫که‬ ‫ویروسی‬ ‫بازاریابی‬ ‫هاي‬‫درس‬
‫بیاموزیم‬ ‫یخ‬ ‫آب‬ ‫سطل‬ ‫چالش‬.
‫این‬‫روزها‬‫های‬‫شبکه‬‫اجتماعی‬‫مملو‬‫از‬‫ویدیوها‬‫و‬‫های‬‫عکس‬‫افراد‬
‫مشهوری‬‫مانند‬‫ستارگان‬،‫سینما‬‫کارآفرینان‬،‫مشهور‬‫خوانندگان‬
‫و‬‫هنرمندانی‬‫ست‬‫که‬‫در‬‫سراسر‬‫کشور‬‫در‬‫چالشی‬‫انگیز‬‫هیجان‬
‫و‬‫خیرخواهانه‬‫به‬‫نام‬«‫چالش‬‫سطل‬‫آب‬‫یخ‬»‫شرکت‬‫اند‬‫کرده‬.
‫فرقی‬‫کند‬‫نمی‬‫خودتان‬‫در‬‫این‬‫چالش‬‫شرکت‬‫کنید‬‫یا‬‫به‬‫واکنش‬
‫دوست‬‫نزدیکتان‬‫نسبت‬‫به‬‫آب‬‫یخ‬،‫بخندید‬‫به‬‫هر‬‫حال‬‫مطالب‬‫و‬
‫های‬‫ارسال‬‫مربوط‬‫به‬‫این‬‫اتفاق‬‫جالب‬‫در‬‫همه‬‫جا‬‫هست‬.
‫محبوبیت‬‫این‬‫چالش‬‫رویای‬‫هر‬‫بازاریاب‬‫است‬:‫رشد‬‫ویروسی‬‫و‬
‫جلب‬‫توجه‬‫گسترده‬‫در‬‫سراسر‬‫کشور‬.
198
199
200
‫سؤالی‬‫که‬‫در‬‫این‬‫بین‬‫مطرح‬‫است‬‫و‬‫ذهن‬‫ها‬‫خیلی‬‫را‬‫به‬‫خود‬‫مشغول‬
‫کرده‬‫این‬‫است‬‫که‬‫چطور‬‫این‬‫ابتکار‬‫ساده‬‫به‬‫جنبشی‬‫بزرگ‬‫تبدیل‬
‫شد‬‫که‬‫افراد‬‫مشهوری‬‫مانند‬‫بیل‬،‫گیتس‬‫مارک‬‫زاکربرگ‬‫و‬…‫را‬
‫نیز‬‫به‬‫خود‬‫مند‬‫عالقه‬‫کرده‬‫و‬‫باعث‬‫شده‬‫چنین‬‫افراد‬‫نامی‬‫و‬
‫مشهوری‬‫یک‬‫سطل‬‫پر‬‫از‬‫آب‬‫یخ‬‫را‬‫بر‬‫سر‬‫خود‬‫خالی‬‫کنند؟‬
‫چالش‬‫سطل‬‫آب‬‫یخ‬‫به‬‫نفع‬‫انجمن‬ALS‫که‬‫به‬‫آوری‬‫جمع‬‫پول‬‫برای‬
‫تحقیق‬‫به‬‫منظور‬‫یافتن‬‫راهی‬‫برای‬‫درمان‬‫بیماری‬‫اسکلروزیس‬
‫آمیوتروفیک‬‫جانبی‬‫و‬‫چنین‬‫هم‬‫تأمین‬‫های‬‫هزینه‬‫الزم‬‫برای‬
‫مراقبت‬‫از‬‫بیماران‬‫مبتال‬‫ابداع‬‫شده‬‫است‬.
201
‫استارتاپ‬،‫ها‬‫های‬‫شرکت‬‫تازه‬‫تأسیس‬‫و‬‫بازاریابان‬‫همگی‬‫توانند‬‫می‬
‫از‬‫موفقیت‬‫چالش‬‫سطل‬‫آب‬‫یخ‬‫های‬‫درس‬‫زیادی‬‫بیاموزند‬.
‫افرادی‬‫که‬‫به‬‫دنبال‬‫ایجاد‬‫و‬‫ی‬‫توسعه‬‫یک‬‫سیستم‬‫مند‬‫نظام‬‫و‬
‫پرقدرت‬‫بازاریابی‬‫ویروسی‬‫هستند‬‫بهتر‬‫است‬‫به‬‫مراحل‬‫زیر‬
‫توجه‬‫ای‬‫ویژه‬‫داشته‬‫باشند‬:
202
‫علت‬ ‫یا‬ ‫هدف‬ ‫شناسایی‬:
‫هدف‬‫چالش‬‫سطل‬‫آب‬‫یخ‬‫افزایش‬‫آگاهی‬‫عمومی‬‫درباره‬‫بیماری‬‫اسکلروزیس‬
‫آمیوتروفیک‬‫جانبی‬‫و‬‫آوری‬‫جمع‬‫هزینه‬‫تحقیقات‬‫برای‬‫کشف‬‫درمان‬‫این‬
‫بیماری‬‫ست‬‫اما‬‫موفقیت‬‫این‬‫چالش‬‫بسیار‬‫بیشتر‬‫از‬‫انتظارات‬‫اولیه‬
‫گذاران‬‫بنیان‬‫آن‬‫بود‬.‫هدف‬‫ساده‬‫و‬‫روشن‬‫است‬‫و‬‫کنندگان‬‫شرکت‬‫هم‬
‫مجبور‬‫نیستند‬‫برای‬‫شرکت‬‫در‬‫این‬‫چالش‬‫تالش‬‫زیادی‬‫انجام‬‫بدهند‬.
‫اهدای‬‫های‬‫کمک‬،‫آنالین‬‫ریختن‬‫یک‬‫سطل‬‫آب‬‫یخ‬‫بر‬‫سر‬‫یا‬‫هر‬‫دو‬.
‫کنندگان‬‫مصرف‬‫امروزی‬‫هم‬‫عاشق‬‫های‬‫پیام‬‫ساده‬‫و‬‫اند‬‫مستقیم‬.ً‫ال‬‫معمو‬‫وقت‬
‫زیادی‬‫را‬‫صرف‬‫خواندن‬‫یک‬‫مقاله‬،‫کامل‬‫خبرنامه‬‫یا‬‫ی‬‫صفحه‬‫وب‬‫برای‬
‫درک‬‫یک‬‫پیام‬‫کنند‬‫نمی‬.
‫شماست‬ ‫دوست‬ ‫بهترین‬ ‫سادگی‬ ،‫بازاریابان‬. 203
‫کنید‬ ‫آسان‬ ‫و‬ ‫کننده‬‫سرگرم‬ ‫را‬ ‫بازاریابی‬ ‫فرآیند‬.
‫هیچ‬‫چیز‬‫تر‬‫جالب‬‫از‬‫این‬‫نیست‬‫که‬‫ببینید‬‫فرد‬‫مشهوری‬‫که‬‫عاشقش‬
‫هستید‬‫سطلی‬‫پر‬‫از‬‫آب‬‫یخ‬‫را‬‫بر‬‫سر‬‫خود‬‫بریزد‬‫و‬‫بعد‬‫به‬‫علت‬
‫انقباض‬‫ناگاهانی‬‫ها‬‫ماهیچه‬‫خشکش‬‫بزند‬‫یا‬‫جیغ‬‫بکشد‬.‫اینترنت‬
‫پر‬‫از‬‫های‬‫فیلم‬‫جالب‬‫و‬ً‫ا‬‫بعض‬‫دار‬‫خنده‬‫افرادی‬‫شده‬‫است‬‫که‬‫شرکت‬
‫در‬‫این‬‫چالش‬‫را‬‫اند‬‫پذیرفته‬.
‫مردم‬‫خندیدن‬‫را‬‫دوست‬‫دارند‬.‫پس‬‫سعی‬‫کنید‬‫برای‬‫مخاطبان‬‫خود‬
‫فیلم‬‫یا‬‫تصاویری‬‫تهیه‬‫کنید‬‫که‬‫از‬‫ی‬‫مشاهده‬‫آن‬‫لذت‬‫ببرند‬.‫اگر‬
‫بتوانید‬‫ی‬‫همه‬‫ابعاد‬‫مربوط‬‫به‬‫محصوالت‬‫و‬‫خدمات‬‫خود‬‫را‬‫پرنشاط‬
‫کنید‬‫افراد‬‫در‬‫یک‬‫سطح‬‫انسانی‬‫و‬‫احساسی‬‫با‬‫خدمات‬‫شما‬‫ارتباط‬
‫برقرار‬‫کنند‬‫می‬‫و‬‫امکان‬‫تعامل‬‫بیشتر‬‫و‬‫تر‬‫عمیق‬‫ها‬‫آن‬‫دو‬‫چندان‬
‫خواهد‬‫شد‬. 204
‫کنید‬ ‫واسطه‬ ‫بی‬ ‫و‬ ‫مستقیم‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫فرآیند‬.
‫افرادی‬‫که‬‫شرکت‬‫در‬‫چالش‬‫سطل‬‫آب‬‫یخ‬ALS‫را‬‫پذیرند‬‫می‬‫تنها‬
24‫ساعت‬‫وقت‬‫دارند‬‫که‬‫این‬‫کار‬‫را‬‫انجام‬‫دهند‬.
‫اگر‬‫خواهید‬‫می‬‫های‬‫ایده‬‫خود‬‫را‬‫شکوفا‬‫کنید‬‫بهتر‬‫است‬‫زمان‬‫انتظار‬‫را‬
‫کوتاه‬‫و‬‫به‬‫سرعت‬‫به‬‫جلو‬‫حرکت‬‫کنید‬.‫با‬‫تعیین‬‫یک‬‫ضرب‬‫االجل‬
‫منطقی‬‫و‬‫پیشنهادی‬‫ویژه‬‫ابتکار‬‫عمل‬‫را‬‫به‬‫دست‬‫خواهید‬‫آورد‬‫و‬
‫احتمال‬‫خرید‬‫مشتری‬‫را‬‫افزایش‬‫خواهید‬‫داد‬.
205
‫کنید‬ ‫درک‬ ‫را‬ ‫تکثیر‬ ‫و‬ ‫ضرب‬ ‫قدرت‬.
‫چالش‬ALS‫از‬‫کنندگان‬‫شرکت‬‫خود‬‫خواهد‬‫می‬‫که‬‫هر‬‫کدام‬‫سه‬‫نفر‬
‫دیگر‬‫را‬‫نیز‬‫به‬‫این‬‫چالش‬‫دعوت‬‫کنند‬‫و‬‫همین‬‫عمل‬‫ساده‬‫اثرگذاری‬
‫و‬‫نتیجه‬‫پایانی‬‫آن‬‫را‬‫به‬‫طرز‬‫گیری‬‫چشم‬‫افزایش‬‫خواهد‬‫داد‬.
‫در‬‫صورت‬،‫امکان‬‫با‬‫استفاده‬‫از‬‫طرحی‬‫ابتکاری‬‫شرایطی‬‫را‬‫فراهم‬‫کنید‬
‫تا‬‫هایتان‬‫مشتری‬‫بتوانند‬‫با‬‫دیگر‬‫خریداران‬‫شما‬‫ارتباط‬‫برقرار‬‫کنند‬‫و‬
‫لذت‬‫ی‬‫تجربه‬‫خرید‬‫خود‬‫را‬‫با‬‫یکدیگر‬‫به‬‫اشتراک‬‫بگذارند‬.
‫ترین‬‫بزرگ‬‫دستاورد‬‫بازاریابان‬‫افزایش‬‫اعتبار‬‫و‬‫تقویت‬‫جایگاه‬‫نام‬
‫تجاری‬‫یک‬‫شرکت‬‫در‬‫بین‬‫خریداران‬‫و‬‫مشتریان‬‫است‬.
206
‫مختلف‬ ‫هاي‬‫فرم‬ ‫پلت‬ ‫در‬ ‫گذاري‬‫اشتراک‬.
‫اخبار‬‫چالش‬‫سطل‬‫آب‬‫یخ‬ALS‫در‬‫های‬‫شبکه‬‫اجتماعی‬‫مختلف‬
‫نظیر‬‫فیس‬،‫بوک‬،‫توییتر‬‫اینستاگرام‬‫و‬‫یوتیوب‬‫به‬‫اشتراک‬
‫گذاشته‬‫شد‬.
‫اگر‬‫به‬‫ایده‬‫و‬‫کمپین‬‫بازاریابی‬‫ویروسی‬‫خود‬‫اعتقاد‬،‫دارید‬‫بهتر‬
‫است‬‫به‬‫گذاری‬‫اشتراک‬‫به‬‫روز‬‫های‬‫رسانی‬‫جدید‬‫محصوالت‬
‫خود‬‫را‬‫در‬‫های‬‫شبکه‬‫اجتماعی‬‫مختلف‬‫برای‬‫مشتریانتان‬‫آسان‬
‫کنید‬.‫به‬‫مردم‬‫هیچ‬‫دلیل‬‫و‬‫ای‬‫بهانه‬‫برای‬‫عدم‬‫توجه‬‫به‬
‫محصوالت‬‫و‬‫خدمات‬‫خود‬‫ندهید‬.
207
‫خوب‬ ‫احساس‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫مندي‬‫بهره‬ ‫شانس‬ ‫کنندگان‬‫شرکت‬ ‫به‬
‫بدهید‬ ‫را‬.
‫هر‬‫کسی‬‫دوست‬‫دارد‬‫کمی‬‫درباره‬‫خود‬‫و‬‫شرایطش‬‫احساس‬‫بهتری‬
‫داشته‬‫باشد‬.‫چالش‬‫سطل‬‫آب‬‫یخ‬‫های‬‫کمک‬‫مالی‬‫برای‬‫یک‬‫دلیل‬
‫پزشکی‬‫را‬‫افزایش‬‫دهد‬‫می‬‫و‬‫صرف‬‫نظر‬‫از‬‫بزرگی‬‫و‬‫حجم‬‫این‬
‫های‬‫کمک‬،‫مالی‬‫کنندگان‬‫شرکت‬‫به‬‫خاطر‬‫کمک‬‫کردن‬‫به‬‫بیماران‬
‫نیازمند‬‫احساس‬‫بهتری‬‫درباره‬‫خود‬‫خواهند‬‫داشت‬.
‫به‬،‫عالوه‬‫این‬‫چالش‬‫باعث‬‫ایجاد‬‫احساس‬‫وحدت‬‫و‬‫یکپارچگی‬
،‫کنندگان‬‫شرکت‬‫به‬‫گذاری‬‫اشتراک‬‫احساسات‬‫مثبت‬‫و‬‫همسو‬‫شدن‬
‫با‬‫افراد‬‫مشهور‬‫و‬‫ثروتمند‬‫برای‬‫رسیدن‬‫به‬‫یک‬‫هدف‬‫واحد‬‫شود‬‫می‬.
208
‫سعی‬‫کنید‬‫با‬‫ایجاد‬‫و‬‫توسعه‬‫یک‬‫طرح‬‫ابتکاری‬‫خاص‬‫فرصتی‬‫برای‬
‫گیری‬‫شکل‬‫ارتباط‬‫عاطفی‬‫و‬‫فراهم‬‫کردن‬‫بستری‬‫مناسب‬‫برای‬
‫گفتگو‬‫و‬‫تعامل‬‫مشتریان‬‫با‬‫سازمان‬‫فراهم‬‫کنید‬.
‫اگر‬‫این‬‫مقاله‬‫برای‬‫شما‬‫مفید‬‫بود‬ً‫ا‬‫لطف‬‫آن‬‫را‬‫با‬‫دوستان‬‫خود‬‫به‬
‫اشتراک‬‫بگذارید‬.
209
Simplicity + Understanding Needs +
Multi-Channel Campaigning & The Web =
Word of Mouth
210
211
Affiliate Marketing
‫فروش‬ ‫در‬ ‫همکاري‬ ‫سیستم‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫پورسانتی‬ ‫بازاریابی‬ ‫یا‬ ‫و‬
212
‫فروش‬ ‫در‬ ‫همکاري‬ ‫سیستم‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫بازاریابی‬
Affiliate Marketing
‫در‬‫این‬‫روش‬‫کسب‬‫درآمد‬،‫انالین‬‫شما‬‫به‬‫عنوان‬Affiliate،
‫به‬‫سایت‬‫فروشنده‬‫و‬‫یا‬‫تولیدکننده‬‫محصول‬‫که‬‫اصطالحآ‬Merchant
‫نامیده‬،‫میشود‬‫ویزیتور‬‫میفرستید‬‫و‬‫اگر‬‫ویزیتور‬‫فرستاده‬‫شده‬‫توسط‬‫شما‬‫از‬
‫سایت‬Merchant‫یا‬‫همان‬‫فروشگاه‬،‫فرضی‬‫خریدی‬‫انجام‬‫دهد‬‫و‬‫یا‬‫در‬
‫های‬‫برنامه‬‫آنها‬‫عضو‬‫شود‬(‫بسته‬‫به‬‫نوع‬(Affiliate Program‫در‬
،‫اینصورت‬‫شرکت‬‫تولیدکننده‬‫و‬‫یا‬‫همان‬Merchant‫به‬‫شما‬‫درصدی‬‫از‬
‫فروش‬‫را‬‫پرداخت‬‫می‬‫کند‬.
‫شما‬‫در‬‫واقع‬‫در‬‫وبسایت‬،‫خودتان‬‫محصوالت‬‫دیگران‬‫را‬‫تبلیغ‬‫کنید‬‫می‬‫و‬‫اگر‬
‫ویزیتوری‬‫که‬‫در‬‫سایت‬‫شما‬،‫است‬‫ترغیب‬‫به‬‫خرید‬‫محصول‬،‫شود‬‫پس‬‫از‬‫کلیک‬
‫بر‬‫روی‬‫لینک‬‫محصول‬‫به‬‫وبسایت‬‫فروشنده‬‫منتقل‬‫می‬‫شود‬‫و‬‫در‬‫آنجا‬‫خریدش‬
‫را‬‫انجام‬‫میدهد‬‫و‬‫شما‬‫پورسانت‬‫خود‬‫را‬‫از‬‫فروشنده‬‫دریافت‬‫کنید‬‫می‬.
213
214
‫روش‬ ‫این‬ ‫در‬Marketing‫فروشنده‬ ‫هم‬(Merchant)‫هم‬ ‫و‬
‫کند‬ ‫می‬ ‫تبلیغ‬ ‫را‬ ‫فروشنده‬ ‫محصوالت‬ ‫که‬ ‫کسی‬(Affiliate)،
‫کنند‬ ‫می‬ ‫سود‬.‫که‬ ‫میکند‬ ‫هزینه‬ ‫زمانی‬ ‫تنها‬ ،‫فروشنده‬ ،‫یکطرف‬ ‫از‬
‫که‬ ‫مجانی‬ ‫برندینگ‬ ‫و‬ ‫تبلیغات‬ ‫از‬ ‫میان‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫برود‬ ‫فروش‬ ‫جنسش‬
affiliate‫کند‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ،‫کنند‬ ‫می‬ ‫ایجاد‬ ‫او‬ ‫برای‬ ‫ها‬.
،‫دیگر‬ ‫طرف‬ ‫از‬affiliate‫های‬ ‫فروشنده‬ ‫محصوالت‬ ‫معرفی‬ ‫با‬ ،‫ها‬
،‫مختلف‬‫کنند‬ ‫می‬ ‫کسب‬ ‫خوبی‬ ‫درآمدهای‬.‫هر‬ ‫سیستم‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫یعنی‬
‫برند‬ ‫می‬ ‫بهره‬ ‫سودآور‬ ‫مشارکت‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫طرف‬ ‫دو‬.
215
‫سایت‬‫بزرگ‬Amazon‫اولین‬‫وبسایتی‬‫بود‬‫که‬‫سیستم‬
Affiliate Marketing‫را‬‫در‬‫وبسایت‬‫خود‬‫در‬‫سال‬1۹۹6
‫ارائه‬‫داد‬‫و‬‫با‬‫این‬‫کار‬‫توانست‬‫اسم‬‫خود‬‫را‬‫بر‬‫سر‬‫زبانها‬‫آورده‬
(Branding)‫و‬‫هزاران‬‫هزار‬‫تبلیغ‬‫کننده‬‫برای‬‫محصوالت‬
‫خودش‬‫پیدا‬‫کند‬‫و‬‫در‬‫ازای‬‫پرداخت‬‫پورسانتهای‬،‫ناچیز‬‫فروش‬‫خود‬
‫را‬‫چندین‬‫برابر‬‫کند‬.
216
‫فروش‬ ‫در‬ ‫مشارکت‬ ‫هاي‬ ‫برنامه‬ ‫انواع‬
Types of Affiliate Programs
‫پرداخت‬‫به‬‫ازای‬‫هر‬‫فروش‬:
‫در‬‫این‬،‫نوع‬‫درصدی‬‫از‬‫کل‬‫فروش‬‫به‬Affiliate‫داده‬‫می‬‫شود‬.
‫میزان‬،‫پورسانت‬‫بستگی‬‫به‬‫نوع‬‫محصوالت‬‫و‬‫برنامه‬‫مشارکتی‬
‫دارد‬.‫مثآل‬‫پورسانت‬‫فروش‬‫محصوالت‬‫نرم‬‫افزاری‬‫بیشتر‬‫از‬
‫محصوالت‬‫سخت‬‫افزاری‬‫است‬.
‫به‬‫این‬‫نوع‬‫برنامه‬،‫ها‬Pay Per Sale‫نیز‬‫گفته‬‫میشود‬.
‫مثال‬‫سایت‬‫غیر‬‫فارسی‬:www.clickbank.com
217
‫پرداخت‬‫به‬‫ازای‬‫هر‬‫ثبت‬‫نامی‬‫که‬‫کاربر‬‫انجام‬‫دهد‬‫می‬:
‫در‬‫این‬،‫مدل‬‫بسته‬‫به‬‫نوع‬،‫برنامه‬‫افیلیت‬‫ها‬‫زمانی‬‫درآمد‬‫کسب‬‫کنند‬‫می‬
‫که‬‫ویزیتوری‬‫را‬‫به‬‫سایت‬Merchant‫بفرستند‬‫و‬‫آن‬‫ویزیتور‬‫در‬
‫وبسایت‬‫فروشنده‬‫ثبت‬‫نام‬‫کند‬(‫فرمی‬‫را‬‫پر‬‫کند‬)‫به‬‫این‬‫نوع‬‫از‬
‫برنامه‬،‫افیلیت‬Pay Per Lead‫نیز‬‫گفته‬‫می‬‫شود‬.‫منظور‬‫از‬
Lead‫یعنی‬‫یک‬‫کاربری‬‫که‬‫از‬‫سایت‬‫شما‬(‫افیلیت‬)‫به‬‫سایت‬
‫تولید‬‫کننده‬(Merchant)‫مراجعه‬‫کرده‬‫ودر‬‫آنجا‬‫عملی‬‫را‬‫که‬
‫مد‬‫نظر‬Merchant‫بوده‬‫را‬‫انجام‬‫داده‬‫است‬(‫مثآل‬‫پر‬‫کردن‬
‫فرم‬‫ثبت‬‫نام‬‫و‬‫یا‬‫شرکت‬‫در‬‫نظر‬‫سنجی‬‫و‬…)
218
‫پرداخت‬‫به‬‫ازای‬‫هر‬‫ویزیتور‬:
‫در‬‫این‬،‫مدل‬affiliate‫ها‬‫به‬‫ازای‬‫هر‬‫ویزیتوری‬‫که‬‫به‬‫سایت‬
Merchant،‫میفرستند‬‫پول‬‫گیرند‬‫می‬.‫چه‬‫این‬،‫ویزیتور‬
‫خرید‬‫بکنه‬‫چه‬‫نکنه‬!
219
‫پرداخت‬‫به‬‫ازای‬‫نمایش‬‫آگهی‬:
‫در‬‫این‬،‫مدل‬Affiliate‫ها‬‫به‬‫ازای‬‫تعداد‬‫دفعات‬‫نمایش‬‫های‬‫آگهی‬
Merchant‫در‬‫وبسایت‬،‫خود‬‫پول‬‫دریافت‬،‫کنند‬‫می‬‫چه‬‫کاربر‬
‫رو‬‫تبلیغات‬‫کلیک‬‫بکنه‬‫چه‬‫نکنه‬!
‫وبسایتهایی‬‫که‬‫ترافیک‬‫خوبی‬‫دارند‬‫از‬‫این‬‫روش‬‫می‬‫توانند‬‫درآمد‬‫خوبی‬
‫کسب‬‫کنند‬.
220
‫هنگامی‬‫که‬‫شما‬‫عضو‬‫برنامه‬Affiliate‫می‬،‫شوید‬Merchant،
‫پنلی‬‫را‬‫در‬‫اختیار‬‫شما‬‫می‬‫گذارد‬‫که‬‫در‬‫داخل‬‫این‬‫پنل‬‫بتوانید‬‫لینکهای‬
‫مخصوصی‬‫را‬‫که‬‫با‬‫شماره‬‫اکانت‬‫شما‬‫کد‬‫شده‬،‫است‬‫ایجاد‬‫کنید‬.
‫حتی‬‫برخی‬‫از‬Merchant‫ها‬‫بنرهایی‬‫را‬‫ازقبل‬‫طراحی‬‫می‬‫کنند‬‫و‬‫در‬
‫این‬‫پنل‬‫در‬‫اختیار‬Affiliate‫ها‬‫قرار‬‫می‬‫دهند‬‫تا‬‫آنها‬‫بدون‬‫هیچ‬
،‫دردسری‬‫بتوانند‬‫این‬‫بنرها‬‫را‬‫در‬‫سایت‬‫خود‬‫قرار‬‫دهند‬.
221
‫پس‬‫از‬‫اینکه‬‫این‬،‫بنرها‬‫متنهای‬‫لینکدار‬‫و‬…‫را‬‫در‬‫سایت‬‫خود‬
‫آپلود‬،‫کردید‬‫کاربران‬‫وبسایت‬،‫شما‬‫با‬‫کلیک‬‫کردن‬‫برروی‬‫آنها‬
‫وارد‬‫سایت‬Merchant‫شوند‬‫می‬‫و‬‫از‬‫آنجائیکه‬‫لینکهای‬
‫ایجاد‬‫شده‬‫شماره‬‫اکانت‬‫شما‬‫رو‬‫در‬‫داخلشان‬،‫دارند‬‫سایت‬
Merchant‫خواهد‬‫فهمید‬‫که‬‫کاربری‬‫که‬‫وارد‬‫سایتش‬
،‫شده‬‫از‬‫طریق‬‫کدام‬Affiliate‫معرفی‬‫شده‬‫است‬‫و‬‫بسته‬
‫به‬‫نوع‬‫برنامه‬،‫افیلیت‬‫در‬‫صورتی‬‫که‬‫کاربر‬‫ارسال‬‫شده‬‫توسط‬
،‫شما‬‫از‬‫سایت‬‫فروشنده‬‫خرید‬‫بکند‬‫و‬‫یا‬‫ثبت‬‫نام‬،‫کند‬‫به‬
‫اکانت‬‫شما‬‫پورسانت‬‫اختصاص‬‫داده‬‫می‬‫شود‬.
222
‫این‬‫درصدهای‬‫حاصله‬‫در‬‫پنل‬‫شما‬‫جمع‬‫شده‬‫و‬‫درصورتیکه‬‫از‬‫یک‬
‫مقدار‬‫کمینه‬(Min Payout)‫بیشتر‬،‫باشد‬‫در‬‫بازه‬‫های‬
‫زمانی‬‫مشخص‬‫شده‬‫توسط‬Merchant‫ها‬‫به‬‫حساب‬
‫بانکی‬‫شما‬‫واریز‬‫می‬‫شود‬‫و‬‫یا‬‫اینکه‬‫برای‬‫شما‬‫چک‬‫بانکی‬
‫ارسال‬‫میشود‬(‫بسته‬‫به‬‫نوع‬‫برنامه‬)
223
‫همکاري‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫فروش‬ ‫برنامه‬ ‫چند‬
affiliatesforall.org
eLitius.com
jam.jrox.com
www.idevdirect.com/idevaffiliate.php
postaffiliatepro.com
224
‫فروش‬ ‫در‬ ‫همکاري‬ ‫سیستم‬ ‫داراي‬ ‫ایرانی‬ ‫سایت‬ ‫چند‬
‫ایران‬ ‫تخصصی‬ ‫مقاالت‬ ‫مرجع‬www.isiarticles.com
‫فایل‬ ‫نفیس‬ ‫پایگاه‬www.nafisfile.com
‫پونیشا‬(‫من‬ ‫کار‬ ‫دفتر‬)www.ponisha.ir
225
226
‫اینترنتی‬ ‫بازاریابی‬ ‫تحقیقات‬
‫کسب‬‫و‬‫کارها‬‫به‬‫منظور‬‫اتخاذ‬‫تصمیمات‬،‫درست‬‫به‬‫اطالعات‬‫مناسب‬‫از‬
‫مصرف‬‫کنندگان‬‫مورد‬‫نظر‬‫و‬‫در‬‫زمان‬‫مناسب‬‫احتیاج‬‫دارند‬.‫تحقیقات‬
‫بازاریابی‬‫نقش‬‫موثری‬‫در‬‫تسهیل‬‫درک‬‫و‬‫شناخت‬،‫مشتریان‬‫رقبا‬‫و‬
‫نیروهای‬‫بازار‬‫ایفا‬‫میکند‬.
‫تحقیقات‬‫بازاریابی‬‫به‬‫منظور‬‫پاسخ‬‫به‬‫سواالت‬‫اساسی‬‫از‬‫قبیل‬‫موارد‬‫زیر‬
‫مورد‬‫استفاده‬‫قرار‬‫میگیرد‬:
1-‫چه‬‫کسانی‬‫محصوالت‬‫ما‬‫و‬‫یا‬‫محصوالت‬‫رقبای‬‫ما‬‫را‬‫خریداری‬‫میکنند؟‬
2-‫ویژگی‬‫های‬‫جمعیت‬‫شناختی‬‫و‬‫روانشناختی‬‫خریداران‬‫چگونه‬‫است؟‬
3-‫الگوی‬‫استفاده‬‫مشتریاناز‬‫رسانه‬‫ها‬‫به‬‫چه‬‫صورت‬‫است؟‬
227
4-‫کاهش؟‬ ‫یا‬ ‫است‬ ‫افزایش‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫ما‬ ‫محصوالت‬ ‫بازار‬
5-‫کنیم؟‬ ‫تعیین‬ ‫باید‬ ‫را‬ ‫قیمتی‬ ‫چه‬ ‫محصوالتمان‬ ‫برای‬
6-‫شوند؟‬ ‫فروخته‬ ‫باید‬ ‫کسانی‬ ‫چه‬ ‫توسط‬ ‫و‬ ‫کجا‬ ‫در‬ ‫محصوالتمان‬
7-‫است؟‬ ‫چقدر‬ ‫ما‬ ‫بازار‬ ‫سهم‬
8-‫هستند؟‬ ‫راضی‬ ‫ما‬ ‫محصوالت‬ ‫از‬ ‫مشتریان‬ ‫آیا‬
۹-‫است؟‬ ‫چگونه‬ ‫ما‬ ‫خدمات‬ ‫سابقه‬
228
‫الکترونيک‬ ‫تجارت‬ ‫فرآيند‬ ‫مراحل‬
•Cataloging
•Negotiation
•Contracting
•Payment
•Delivery
•After sale support
‫الكترونيكي‬ ‫پرداخت‬
‫يكي‬‫از‬‫مراحل‬‫مهم‬‫در‬‫فرايند‬‫تجارت‬‫الكترونيكي‬‫پرداخت‬‫قيمت‬
‫محصوالت‬‫خريداري‬‫شده‬‫است‬.‫و‬‫به‬‫همين‬‫منظور‬‫سيستم‬‫هاي‬
‫مختلف‬‫پرداخت‬‫از‬‫كارتهاي‬‫اعتباري‬‫گرفته‬‫تا‬‫پول‬‫الكترونيكي‬‫و‬
‫غيره‬‫ابداع‬‫شده‬‫و‬‫مورد‬‫استفاده‬‫قرار‬‫گرفته‬‫است‬.‫الزامات‬‫يك‬
‫سيستم‬‫پرداخت‬‫الكترونيكي‬‫مناسب‬‫عبارتند‬‫از‬:
•‫محرمانه‬‫بودن‬Confidentiality
•‫تاييد‬‫كردن‬(‫سنديت‬)Authentication
•‫صحت‬Integrity
•‫قابل‬‫انكار‬‫نبودن‬No-repudiation
•‫اعتماد‬Trust
•‫ناشناس‬‫ماندن‬
•‫غيرقابل‬‫ردگيري‬UNtraceability
‫الكترونيكي‬ ‫پرداخت‬ ‫سيستمهاي‬ ‫انواع‬
•‫کارت‬‫اعتباري‬:Credit card
•‫کارتهاي‬‫بدهي‬:Debit card
•‫پول‬‫الکترونيکي‬
•‫چک‬‫الکترونيکي‬
•‫کارتهاي‬‫هوشمند‬Smart cards
‫اعتباری‬ ‫کارت‬
•‫متداولترين‬‫روش‬‫پرداخت‬‫اينترنتي‬‫براي‬‫تجارت‬‫الکترونيکي‬
B2B‫،کارتهاي‬‫اعتباري‬‫مي‬‫باشد‬.
•ً‫ال‬‫اصو‬‫همانطور‬‫که‬‫از‬‫نام‬‫اين‬‫کارتها‬‫پيداست‬،‫اين‬‫کارتها‬‫مقدار‬
‫معيني‬‫اعتبار‬‫بر‬‫اساس‬‫توانايي‬‫مالي‬‫فرد‬‫در‬‫اختيار‬‫صاحب‬‫کارت‬
‫قرار‬‫مي‬‫دهند‬.
‫اعتباري‬ ‫كارتهاي‬ ‫انواع‬
•‫بانکي‬ ‫کارتهاي‬
•‫بانکي‬ ‫غير‬ ‫کارتهاي‬
•‫سيستم‬ ‫از‬ ‫کارت‬ ‫مستر‬ ‫و‬ ‫کارت‬ ‫ويزا‬ ‫مثل‬ ‫بانکي‬ ‫اعتباري‬ ‫کارتهاي‬
‫کنند‬ ‫مي‬ ‫استفاده‬ ‫بانکها‬ ‫اعتباري‬.‫غير‬ ‫هاي‬ ‫کارت‬ ‫که‬ ‫حالي‬ ‫در‬
‫مقاصد‬ ‫به‬ ‫خصوصي‬ ‫و‬ ‫دولتي‬ ‫موسسات‬ ‫و‬ ‫شرکتها‬ ‫را‬ ‫بانکي‬
‫کنند‬ ‫مي‬ ‫عرضه‬ ‫مختلفي‬.‫نمونه‬ ‫کالب‬ ‫دينر‬ ‫و‬ ‫اکسپرس‬ ‫امريکن‬
‫هستند‬ ‫بانکي‬ ‫غير‬ ‫اعتباري‬ ‫کارتهاي‬.
•‫تقريبا‬ ، ‫مستر‬ ‫و‬ ‫ويزا‬ ‫اعتباري‬ ‫کارتهاي‬50%‫و‬30%‫خريد‬ ‫حجم‬
‫دارند‬ ‫را‬ ‫پرداختي‬ ‫کارتهاي‬.
‫بدهي‬ ‫كارتهاي‬Debit card
•‫برخالف‬‫کارت‬‫اعتباري‬‫که‬‫به‬‫دارنده‬‫آن‬‫اجازه‬‫خرج‬‫کردن‬‫بيشتر‬
‫از‬‫موجوي‬‫مانده‬‫در‬‫حساب‬‫مي‬،‫دهد‬‫اين‬‫کارتها‬‫فقط‬‫به‬‫اندازه‬
‫موجودي‬‫مانده‬‫در‬‫حساب‬‫مرتبط‬‫با‬‫آنها‬‫اعتبار‬‫دارند‬.‫ميزان‬
‫حداقل‬‫وحداکثر‬‫موجودي‬‫در‬‫حساب‬‫اين‬‫کارتها‬‫نيز‬‫محدود‬‫است‬.
•Master card‫و‬Visa‫دو‬‫شرکت‬‫مهم‬‫ارائه‬‫دهندگان‬‫کارت‬
‫هاي‬‫بدهي‬‫نيز‬‫هستند‬.
‫الكترونيكي‬ ‫پول‬
•‫پول‬‫الکترونيکي‬‫مجموعه‬‫اي‬‫از‬‫بيتهاي‬‫الکترونيکي‬‫است‬‫که‬‫نماينده‬
‫مقدار‬‫ارزش‬‫پول‬‫معيني‬‫بوده‬‫شامل‬‫شماره‬‫عطف‬‫و‬‫امضاي‬
‫ديجيتالي‬‫بانک‬‫صادر‬‫کننده‬‫آنست‬.
•‫از‬‫ديدگاه‬‫مشتريان‬‫يک‬‫نقص‬‫عمده‬‫اين‬‫پول‬‫نسبت‬‫به‬‫پول‬
‫فيزيکي‬‫عدم‬‫حفظ‬‫حريم‬‫خصوصي‬‫افراد‬‫است‬.
•‫يکي‬‫از‬‫مزاياي‬‫پول‬‫الکترونيک‬‫عدم‬‫محدوديت‬‫آن‬‫در‬‫خريدهاي‬
‫خرد‬‫کمتر‬‫از‬‫يک‬‫دالر‬‫مي‬‫باشد‬‫زيرا‬‫حداقل‬‫هزينه‬‫براي‬
‫پردازش‬‫پرداخت‬‫بوسيله‬‫کارت‬‫الکترونيکي‬1‫دالر‬‫مي‬‫باشد‬.
‫الكترونيكي‬ ‫چك‬
•‫سيستم‬‫چک‬‫الکترونيکي‬،‫اساسا‬‫پياده‬‫سازي‬‫الکترونيکي‬‫سيستم‬‫هاي‬‫چک‬
‫کاغذي‬‫است‬.
•‫فرايند‬‫پرداخت‬‫توسط‬‫چک‬‫الکترونيکي‬‫بسيار‬‫شبيه‬‫به‬‫کارت‬‫اعتباري‬
،‫است‬‫اما‬‫با‬‫اين‬‫تفاوت‬‫که‬‫در‬‫چک‬‫الکترونيکي‬‫حسابها‬‫بانکي‬‫بوده‬‫و‬
‫حساب‬‫اعتباري‬‫وجود‬‫ندارد‬.
•‫هزينه‬‫انجام‬‫مبادله‬‫از‬‫طريق‬‫چکهاي‬‫الکترونيکي‬‫باالست‬‫و‬‫حريم‬
‫خصوصي‬‫کاربران‬‫نيز‬‫به‬‫خطر‬‫مي‬‫افتد‬.
•‫از‬‫آنجا‬‫که‬‫ميزان‬‫پول‬‫قابل‬‫انتقال‬‫بوسيله‬‫چک‬‫الکترونيکي‬‫بر‬‫خالف‬
‫کارتهاي‬‫اعتباري‬‫بسيار‬‫زياد‬‫است‬‫و‬‫از‬‫طرفي‬‫مسئله‬‫حفظ‬‫و‬‫حريم‬
‫خصوصي‬‫براي‬‫شرکتها‬‫و‬‫سازمانهاي‬‫دولتي‬‫چندان‬‫مهم‬،‫نيست‬‫استفاده‬
‫از‬‫اين‬‫روش‬‫پرداخت‬‫براي‬‫شرکتهاي‬‫بزرگ‬‫و‬‫سازمانهاي‬‫دولتي‬
‫مناسبتر‬‫است‬.
آموزش سئو سایت- seo-site-learning-freeبهینه سازی سایت-http://seofirstpage.ir-هانیه غفرانی
آموزش سئو سایت- seo-site-learning-freeبهینه سازی سایت-http://seofirstpage.ir-هانیه غفرانی
1 sur 238

Recommandé

طراحی سایت par
طراحی سایتطراحی سایت
طراحی سایتhttp://www.novinwebsite.com
191 vues5 diapositives
META IRAN par
META IRANMETA IRAN
META IRANHamid Chamanchi
269 vues11 diapositives
Behine saze site par
Behine saze siteBehine saze site
Behine saze sitedanesh_fd
248 vues31 diapositives
Support site-پشتیبانی سایت par
Support site-پشتیبانی سایتSupport site-پشتیبانی سایت
Support site-پشتیبانی سایتwebnoosh web
69 vues10 diapositives
seo par
seoseo
seoElham Gofranpoor
387 vues35 diapositives
Off page seo-http://seofirstpage.ir-هانیه غفرانی par
Off page seo-http://seofirstpage.ir-هانیه غفرانیOff page seo-http://seofirstpage.ir-هانیه غفرانی
Off page seo-http://seofirstpage.ir-هانیه غفرانیHanieh Ghofrani
148 vues16 diapositives

Contenu connexe

En vedette

آموزش سریع ترسیم نمودار فرایند کسب و کار با استفاده از ویژوال پارادایم - بخش ... par
آموزش سریع ترسیم نمودار فرایند کسب و کار با استفاده از ویژوال پارادایم - بخش ...آموزش سریع ترسیم نمودار فرایند کسب و کار با استفاده از ویژوال پارادایم - بخش ...
آموزش سریع ترسیم نمودار فرایند کسب و کار با استفاده از ویژوال پارادایم - بخش ...pouyafani
649 vues15 diapositives
http://seofirstpage.ir- هانیه غفرانی- آموزش سئو سایت par
http://seofirstpage.ir- هانیه غفرانی- آموزش سئو سایتhttp://seofirstpage.ir- هانیه غفرانی- آموزش سئو سایت
http://seofirstpage.ir- هانیه غفرانی- آموزش سئو سایتHanieh Ghofrani
141 vues20 diapositives
آموزش سریع ترسیم نمودار فرایند کسب و کار با استفاده از ویژوال پارادایم - بخش ... par
آموزش سریع ترسیم نمودار فرایند کسب و کار با استفاده از ویژوال پارادایم - بخش ...آموزش سریع ترسیم نمودار فرایند کسب و کار با استفاده از ویژوال پارادایم - بخش ...
آموزش سریع ترسیم نمودار فرایند کسب و کار با استفاده از ویژوال پارادایم - بخش ...pouyafani
618 vues27 diapositives
معرفی بوم مدل کسب و کار par
معرفی بوم مدل کسب و کارمعرفی بوم مدل کسب و کار
معرفی بوم مدل کسب و کارPouya Kondori
563 vues80 diapositives
مبانی طراحی مدل کسب‌وکار par
مبانی طراحی مدل کسب‌وکارمبانی طراحی مدل کسب‌وکار
مبانی طراحی مدل کسب‌وکارAli Nemati Shahab
2.7K vues66 diapositives
E-business models : مدل هاي کسب و کار الکترونيکي par
E-business models : مدل هاي کسب و کار الکترونيکيE-business models : مدل هاي کسب و کار الکترونيکي
E-business models : مدل هاي کسب و کار الکترونيکيJavad Ghavipanjeh
8.2K vues57 diapositives

En vedette(20)

آموزش سریع ترسیم نمودار فرایند کسب و کار با استفاده از ویژوال پارادایم - بخش ... par pouyafani
آموزش سریع ترسیم نمودار فرایند کسب و کار با استفاده از ویژوال پارادایم - بخش ...آموزش سریع ترسیم نمودار فرایند کسب و کار با استفاده از ویژوال پارادایم - بخش ...
آموزش سریع ترسیم نمودار فرایند کسب و کار با استفاده از ویژوال پارادایم - بخش ...
pouyafani649 vues
http://seofirstpage.ir- هانیه غفرانی- آموزش سئو سایت par Hanieh Ghofrani
http://seofirstpage.ir- هانیه غفرانی- آموزش سئو سایتhttp://seofirstpage.ir- هانیه غفرانی- آموزش سئو سایت
http://seofirstpage.ir- هانیه غفرانی- آموزش سئو سایت
Hanieh Ghofrani141 vues
آموزش سریع ترسیم نمودار فرایند کسب و کار با استفاده از ویژوال پارادایم - بخش ... par pouyafani
آموزش سریع ترسیم نمودار فرایند کسب و کار با استفاده از ویژوال پارادایم - بخش ...آموزش سریع ترسیم نمودار فرایند کسب و کار با استفاده از ویژوال پارادایم - بخش ...
آموزش سریع ترسیم نمودار فرایند کسب و کار با استفاده از ویژوال پارادایم - بخش ...
pouyafani618 vues
معرفی بوم مدل کسب و کار par Pouya Kondori
معرفی بوم مدل کسب و کارمعرفی بوم مدل کسب و کار
معرفی بوم مدل کسب و کار
Pouya Kondori563 vues
مبانی طراحی مدل کسب‌وکار par Ali Nemati Shahab
مبانی طراحی مدل کسب‌وکارمبانی طراحی مدل کسب‌وکار
مبانی طراحی مدل کسب‌وکار
Ali Nemati Shahab2.7K vues
E-business models : مدل هاي کسب و کار الکترونيکي par Javad Ghavipanjeh
E-business models : مدل هاي کسب و کار الکترونيکيE-business models : مدل هاي کسب و کار الکترونيکي
E-business models : مدل هاي کسب و کار الکترونيکي
Javad Ghavipanjeh8.2K vues
مراحل راه اندازی کسب و کار- گروه نقشاپ par Amir Barati
مراحل راه اندازی کسب و کار- گروه نقشاپمراحل راه اندازی کسب و کار- گروه نقشاپ
مراحل راه اندازی کسب و کار- گروه نقشاپ
Amir Barati534 vues
سئو سایت آموزش سئو سایت par Hanieh Ghofrani
سئو سایت آموزش سئو سایتسئو سایت آموزش سئو سایت
سئو سایت آموزش سئو سایت
Hanieh Ghofrani192 vues
آموزش سریع ترسیم نمودار فرایند کسب و کار با استفاده از ویژوال پارادایم - بخش سوم par pouyafani
آموزش سریع ترسیم نمودار فرایند کسب و کار با استفاده از ویژوال پارادایم - بخش سومآموزش سریع ترسیم نمودار فرایند کسب و کار با استفاده از ویژوال پارادایم - بخش سوم
آموزش سریع ترسیم نمودار فرایند کسب و کار با استفاده از ویژوال پارادایم - بخش سوم
pouyafani1K vues
آموزش سریع ترسیم نمودار فرایند کسب و کار با استفاده از ویژوال پارادایم - بخش دوم par pouyafani
آموزش سریع ترسیم نمودار فرایند کسب و کار با استفاده از ویژوال پارادایم - بخش دومآموزش سریع ترسیم نمودار فرایند کسب و کار با استفاده از ویژوال پارادایم - بخش دوم
آموزش سریع ترسیم نمودار فرایند کسب و کار با استفاده از ویژوال پارادایم - بخش دوم
pouyafani2.3K vues
Analysis of a Sample eBusiness - ninisite.com par Ali Jahedi
Analysis of a Sample eBusiness - ninisite.comAnalysis of a Sample eBusiness - ninisite.com
Analysis of a Sample eBusiness - ninisite.com
Ali Jahedi1.5K vues
Off page seo-سئو-کسب و کار الکترونیکی par Hanieh Ghofrani
Off page seo-سئو-کسب و کار الکترونیکیOff page seo-سئو-کسب و کار الکترونیکی
Off page seo-سئو-کسب و کار الکترونیکی
Hanieh Ghofrani113 vues
آموزش سریع ترسیم نمودار فرایند کسب و کار با استفاده از ویژوال پارادایم - بخش ششم par pouyafani
آموزش سریع ترسیم نمودار فرایند کسب و کار با استفاده از ویژوال پارادایم - بخش ششمآموزش سریع ترسیم نمودار فرایند کسب و کار با استفاده از ویژوال پارادایم - بخش ششم
آموزش سریع ترسیم نمودار فرایند کسب و کار با استفاده از ویژوال پارادایم - بخش ششم
pouyafani4.2K vues
مقدمه ای بر تئوری انتخاب par pouyafani
مقدمه ای بر تئوری انتخابمقدمه ای بر تئوری انتخاب
مقدمه ای بر تئوری انتخاب
pouyafani331 vues
1st Hadoop Tehran Workshop - اسلاید اولین کارگاه آموزش هدوپ تهران par Farafekr Technology
1st Hadoop Tehran Workshop - اسلاید اولین کارگاه آموزش هدوپ تهران1st Hadoop Tehran Workshop - اسلاید اولین کارگاه آموزش هدوپ تهران
1st Hadoop Tehran Workshop - اسلاید اولین کارگاه آموزش هدوپ تهران
آموزش سریع BPMN - آموزش گام به گام تمامی اجزای زبان مدلسازی par pouyafani
آموزش سریع BPMN - آموزش گام به گام تمامی اجزای زبان مدلسازیآموزش سریع BPMN - آموزش گام به گام تمامی اجزای زبان مدلسازی
آموزش سریع BPMN - آموزش گام به گام تمامی اجزای زبان مدلسازی
pouyafani8.9K vues
آموزش سریع ترسیم نمودار فرایند کسب و کار با استفاده از ویژوال پارادایم - بخش ... par pouyafani
آموزش سریع ترسیم نمودار فرایند کسب و کار با استفاده از ویژوال پارادایم - بخش ...آموزش سریع ترسیم نمودار فرایند کسب و کار با استفاده از ویژوال پارادایم - بخش ...
آموزش سریع ترسیم نمودار فرایند کسب و کار با استفاده از ویژوال پارادایم - بخش ...
pouyafani1.2K vues
Seobusiness سئو-سایت-آموزش-رایگان-بهینه سازی par Hanieh Ghofrani
Seobusiness سئو-سایت-آموزش-رایگان-بهینه سازیSeobusiness سئو-سایت-آموزش-رایگان-بهینه سازی
Seobusiness سئو-سایت-آموزش-رایگان-بهینه سازی
Hanieh Ghofrani253 vues

Similaire à آموزش سئو سایت- seo-site-learning-freeبهینه سازی سایت-http://seofirstpage.ir-هانیه غفرانی

مزایای بهینه سازی سایت par
مزایای بهینه سازی سایتمزایای بهینه سازی سایت
مزایای بهینه سازی سایتsepandweb.com
33 vues5 diapositives
پاورپوینت مقاله - مشق عشق جلسه 12.pptx par
پاورپوینت مقاله - مشق عشق جلسه 12.pptxپاورپوینت مقاله - مشق عشق جلسه 12.pptx
پاورپوینت مقاله - مشق عشق جلسه 12.pptxMahdiyeRad
13 vues10 diapositives
seo par
seoseo
seoElham Gofranpoor
468 vues35 diapositives
Behine sazi par
Behine saziBehine sazi
Behine sazihekmat saeideh
26 vues21 diapositives
نکات مفید در راه اندازی استارتاپ و مدیریت کسب و کارهای اینترنتی و وب سایت - N... par
نکات مفید در راه اندازی استارتاپ و مدیریت کسب و کارهای اینترنتی و وب سایت - N...نکات مفید در راه اندازی استارتاپ و مدیریت کسب و کارهای اینترنتی و وب سایت - N...
نکات مفید در راه اندازی استارتاپ و مدیریت کسب و کارهای اینترنتی و وب سایت - N...davood dehghan
567 vues93 diapositives
BERZILA par
BERZILABERZILA
BERZILAHamid Chamanchi
188 vues17 diapositives

Similaire à آموزش سئو سایت- seo-site-learning-freeبهینه سازی سایت-http://seofirstpage.ir-هانیه غفرانی(20)

مزایای بهینه سازی سایت par sepandweb.com
مزایای بهینه سازی سایتمزایای بهینه سازی سایت
مزایای بهینه سازی سایت
sepandweb.com33 vues
پاورپوینت مقاله - مشق عشق جلسه 12.pptx par MahdiyeRad
پاورپوینت مقاله - مشق عشق جلسه 12.pptxپاورپوینت مقاله - مشق عشق جلسه 12.pptx
پاورپوینت مقاله - مشق عشق جلسه 12.pptx
MahdiyeRad13 vues
نکات مفید در راه اندازی استارتاپ و مدیریت کسب و کارهای اینترنتی و وب سایت - N... par davood dehghan
نکات مفید در راه اندازی استارتاپ و مدیریت کسب و کارهای اینترنتی و وب سایت - N...نکات مفید در راه اندازی استارتاپ و مدیریت کسب و کارهای اینترنتی و وب سایت - N...
نکات مفید در راه اندازی استارتاپ و مدیریت کسب و کارهای اینترنتی و وب سایت - N...
davood dehghan567 vues
کمی درباره سئو و آموزش سئو par PouriaAriafar
کمی درباره سئو و آموزش سئوکمی درباره سئو و آموزش سئو
کمی درباره سئو و آموزش سئو
PouriaAriafar28 vues
Digital Publisher par Shad Far
Digital PublisherDigital Publisher
Digital Publisher
Shad Far575 vues
استاندارد های استفاده شده در طراحی سایت par گروه زوم تک
استاندارد های استفاده شده در طراحی سایتاستاندارد های استفاده شده در طراحی سایت
استاندارد های استفاده شده در طراحی سایت
Inbound marketing (rasoul namvar) par itpioneer
Inbound marketing (rasoul namvar)Inbound marketing (rasoul namvar)
Inbound marketing (rasoul namvar)
itpioneer625 vues
نصب تضمینی اپلیکیشن par faratehran
نصب تضمینی اپلیکیشننصب تضمینی اپلیکیشن
نصب تضمینی اپلیکیشن
faratehran29 vues
راهنماي انتخاب و خريد هاست par navid-it
راهنماي انتخاب و خريد هاستراهنماي انتخاب و خريد هاست
راهنماي انتخاب و خريد هاست
navid-it16 vues

Plus de Hanieh Ghofrani

آموزش گوگل آنالیتیکس (Google Analytics) برای تحلیل آمار سایت آموزش گوگل آنا... par
 آموزش گوگل آنالیتیکس (Google Analytics) برای تحلیل آمار  سایت آموزش گوگل آنا... آموزش گوگل آنالیتیکس (Google Analytics) برای تحلیل آمار  سایت آموزش گوگل آنا...
آموزش گوگل آنالیتیکس (Google Analytics) برای تحلیل آمار سایت آموزش گوگل آنا...Hanieh Ghofrani
26.4K vues58 diapositives
Google+seo+سئو-seofirstpage.ir par
Google+seo+سئو-seofirstpage.irGoogle+seo+سئو-seofirstpage.ir
Google+seo+سئو-seofirstpage.irHanieh Ghofrani
365 vues108 diapositives
Seo -search engine optimization par
Seo -search engine optimizationSeo -search engine optimization
Seo -search engine optimizationHanieh Ghofrani
118 vues5 diapositives
Seo analysis-http://seofirstpage.ir-هانیه غفرانی-سئو و بهینه سازی par
Seo analysis-http://seofirstpage.ir-هانیه غفرانی-سئو و بهینه سازیSeo analysis-http://seofirstpage.ir-هانیه غفرانی-سئو و بهینه سازی
Seo analysis-http://seofirstpage.ir-هانیه غفرانی-سئو و بهینه سازیHanieh Ghofrani
128 vues9 diapositives
Seo -google -http://seofirstpage.ir-هانیه غفرانی par
Seo -google -http://seofirstpage.ir-هانیه غفرانیSeo -google -http://seofirstpage.ir-هانیه غفرانی
Seo -google -http://seofirstpage.ir-هانیه غفرانیHanieh Ghofrani
138 vues10 diapositives
بهینه سازی سایت-آموزش بهینه سازی سایت-سئو و بهینه سازی سایت par
بهینه سازی سایت-آموزش بهینه سازی سایت-سئو و بهینه سازی سایتبهینه سازی سایت-آموزش بهینه سازی سایت-سئو و بهینه سازی سایت
بهینه سازی سایت-آموزش بهینه سازی سایت-سئو و بهینه سازی سایتHanieh Ghofrani
201 vues42 diapositives

Plus de Hanieh Ghofrani(20)

آموزش گوگل آنالیتیکس (Google Analytics) برای تحلیل آمار سایت آموزش گوگل آنا... par Hanieh Ghofrani
 آموزش گوگل آنالیتیکس (Google Analytics) برای تحلیل آمار  سایت آموزش گوگل آنا... آموزش گوگل آنالیتیکس (Google Analytics) برای تحلیل آمار  سایت آموزش گوگل آنا...
آموزش گوگل آنالیتیکس (Google Analytics) برای تحلیل آمار سایت آموزش گوگل آنا...
Hanieh Ghofrani26.4K vues
Seo analysis-http://seofirstpage.ir-هانیه غفرانی-سئو و بهینه سازی par Hanieh Ghofrani
Seo analysis-http://seofirstpage.ir-هانیه غفرانی-سئو و بهینه سازیSeo analysis-http://seofirstpage.ir-هانیه غفرانی-سئو و بهینه سازی
Seo analysis-http://seofirstpage.ir-هانیه غفرانی-سئو و بهینه سازی
Hanieh Ghofrani128 vues
Seo -google -http://seofirstpage.ir-هانیه غفرانی par Hanieh Ghofrani
Seo -google -http://seofirstpage.ir-هانیه غفرانیSeo -google -http://seofirstpage.ir-هانیه غفرانی
Seo -google -http://seofirstpage.ir-هانیه غفرانی
Hanieh Ghofrani138 vues
بهینه سازی سایت-آموزش بهینه سازی سایت-سئو و بهینه سازی سایت par Hanieh Ghofrani
بهینه سازی سایت-آموزش بهینه سازی سایت-سئو و بهینه سازی سایتبهینه سازی سایت-آموزش بهینه سازی سایت-سئو و بهینه سازی سایت
بهینه سازی سایت-آموزش بهینه سازی سایت-سئو و بهینه سازی سایت
Hanieh Ghofrani201 vues
http://seofirstpage.ir-هانیه غفرانی-آموزش سئو سایت par Hanieh Ghofrani
http://seofirstpage.ir-هانیه غفرانی-آموزش سئو سایتhttp://seofirstpage.ir-هانیه غفرانی-آموزش سئو سایت
http://seofirstpage.ir-هانیه غفرانی-آموزش سئو سایت
Hanieh Ghofrani271 vues
http://seofirstpage.ir-هانیه غفرانی-آموزش سئو سایت par Hanieh Ghofrani
http://seofirstpage.ir-هانیه غفرانی-آموزش سئو سایتhttp://seofirstpage.ir-هانیه غفرانی-آموزش سئو سایت
http://seofirstpage.ir-هانیه غفرانی-آموزش سئو سایت
Hanieh Ghofrani167 vues
http://seofirstpage.ir-هانیه غفرانی-آموزش سئو سایت par Hanieh Ghofrani
http://seofirstpage.ir-هانیه غفرانی-آموزش سئو سایتhttp://seofirstpage.ir-هانیه غفرانی-آموزش سئو سایت
http://seofirstpage.ir-هانیه غفرانی-آموزش سئو سایت
Hanieh Ghofrani54 vues
سئو کسب و کار الکترونیکی-بهینه سازی سایت-هانیه غفرانی par Hanieh Ghofrani
سئو کسب و کار الکترونیکی-بهینه سازی سایت-هانیه غفرانیسئو کسب و کار الکترونیکی-بهینه سازی سایت-هانیه غفرانی
سئو کسب و کار الکترونیکی-بهینه سازی سایت-هانیه غفرانی
Hanieh Ghofrani116 vues
Seo101-http://seofirstpage.ir/ هانیه غفرانی آموزش سئو سایت-seo book par Hanieh Ghofrani
Seo101-http://seofirstpage.ir/ هانیه غفرانی آموزش سئو سایت-seo bookSeo101-http://seofirstpage.ir/ هانیه غفرانی آموزش سئو سایت-seo book
Seo101-http://seofirstpage.ir/ هانیه غفرانی آموزش سئو سایت-seo book
Hanieh Ghofrani114 vues
آموزش سئو-سایت-http://seofirstpage.ir/ هانیه غفرانی آموزش سئو سایت par Hanieh Ghofrani
آموزش سئو-سایت-http://seofirstpage.ir/ هانیه غفرانی آموزش سئو سایتآموزش سئو-سایت-http://seofirstpage.ir/ هانیه غفرانی آموزش سئو سایت
آموزش سئو-سایت-http://seofirstpage.ir/ هانیه غفرانی آموزش سئو سایت
Hanieh Ghofrani99 vues
آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایت/http://seofirstpage.ir/ هانیه غفرانی آموزش سئو... par Hanieh Ghofrani
آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایت/http://seofirstpage.ir/ هانیه غفرانی آموزش سئو...آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایت/http://seofirstpage.ir/ هانیه غفرانی آموزش سئو...
آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایت/http://seofirstpage.ir/ هانیه غفرانی آموزش سئو...
Hanieh Ghofrani157 vues
سئو سایت آموزش سئو سایت-http://seofirstpage.ir/ هانیه غفرانی آموزش سئو سایت par Hanieh Ghofrani
سئو سایت آموزش سئو سایت-http://seofirstpage.ir/ هانیه غفرانی آموزش سئو سایتسئو سایت آموزش سئو سایت-http://seofirstpage.ir/ هانیه غفرانی آموزش سئو سایت
سئو سایت آموزش سئو سایت-http://seofirstpage.ir/ هانیه غفرانی آموزش سئو سایت
Hanieh Ghofrani169 vues
Seo in-3-sentences-هانیه غفرانی-http://seofirstpage.ir par Hanieh Ghofrani
Seo in-3-sentences-هانیه غفرانی-http://seofirstpage.irSeo in-3-sentences-هانیه غفرانی-http://seofirstpage.ir
Seo in-3-sentences-هانیه غفرانی-http://seofirstpage.ir
Hanieh Ghofrani150 vues
هانیه غفرانی-آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایت par Hanieh Ghofrani
هانیه غفرانی-آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایتهانیه غفرانی-آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایت
هانیه غفرانی-آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایت
Hanieh Ghofrani215 vues
آموزش سئو-سایت-seo training-هانیه غقرانی par Hanieh Ghofrani
آموزش سئو-سایت-seo training-هانیه غقرانیآموزش سئو-سایت-seo training-هانیه غقرانی
آموزش سئو-سایت-seo training-هانیه غقرانی
Hanieh Ghofrani57 vues

آموزش سئو سایت- seo-site-learning-freeبهینه سازی سایت-http://seofirstpage.ir-هانیه غفرانی