بهینه سازی سایت-آموزش بهینه سازی سایت-سئو و بهینه سازی سایت

Hanieh Ghofrani
Hanieh GhofraniComputer Software Engineering à http://newcontent.ir/

آموزش سئو سایت سئو سایت آموزش سئو و بهینه سازی سایت طراحی سایت افزایش رتبه سایت در موتورهای جستجو طراحی فروشگاه اینترنتی درباره ما ثبت نام کاربران مقالات آموزشی سئو آزمون آنلاین سئو خدمات سئو سایت http://seofirstpage.ir SEARCH ENGINE OPTIMIZATION آموزش کسب و کار الکترونیکی آموزش کسب و کار اینترنتی بهینه سازی سایت

بهینه سازی سایت-آموزش بهینه سازی سایت-سئو و بهینه سازی سایت
بهینه سازی سایت-آموزش بهینه سازی سایت-سئو و بهینه سازی سایت
‫بـازاریـابی‬
‫جستجو‬ ‫موتورهای‬
‫کوچک‬ ‫کارهای‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫برای‬
‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫بازاریابی‬
‫کوچک‬ ‫کارهای‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫برای‬
‫چیست؟‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫بازاریابی‬
‫به‬ ‫ترویجی‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫شامل‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫اینترنتی‬ ‫بازاریابی‬ ‫از‬ ‫شکلی‬ ،)SEM( ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫بازاریابی‬
‫و‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫جستجوی‬ ‫موتورهای‬ ‫نتایج‬ ‫صفحات‬ ‫در‬ ‫وبسایت‬ ‫شدن‬ ‫دیده‬ ‫امکان‬ ‫افزایش‬ ‫منظور‬
‫بهبود‬ ‫یا‬ ‫مجدد‬ ‫طراحی‬ ‫شامل‬ ‫که‬ ،)‫(سئو‬ ‫وبسایت‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫از‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ SEM .‫شود‬ ‫می‬ ‫تبلیغات‬
‫تا‬ ‫نماید‬ ‫استفاده‬ )pay per click: ppc( ‫کلیکی‬ ‫تبلیغات‬ ‫خدمات‬ ‫از‬ ‫یا‬ ‫و‬ ،‫شود‬ ‫می‬ ‫سایت‬ ‫محتوای‬
.‫نماید‬ ‫کسب‬ ‫جستجوها‬ ‫نتایج‬ ‫در‬ ‫باالتری‬ ‫جایگاه‬
‫بهینه‬ ‫و‬ ‫کلیکی‬ ‫تبلیغات‬ ‫شامل‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫کلی‬ ‫عبارتی‬ ،‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫بازاریابی‬ ،‫دیگر‬ ‫عبارت‬ ‫به‬
.‫شود‬ ‫می‬ ‫سایت‬ ‫سازی‬
‫مطالب‬ ‫فهرست‬
6 .................................................................................................................. ‫چیست؟‬ ‫شما‬ ‫اهداف‬ :1 ‫فصل‬
11 ............................................................................................ ‫بیابیم؟‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫مخاطبان‬ ‫چگونه‬ :2 ‫فصل‬
15 ..................................................................... ‫کنیم؟‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ ‫چگونه‬ :3 ‫فصل‬
19 ............................................................................. ‫بیابیم؟‬ ‫را‬ ‫تبلیغاتی‬ ‫کانال‬ ‫بهترین‬ ‫چگونه‬ :4 ‫فصل‬
24 ............................................................. ‫کنیم؟‬ ‫اجرا‬ ‫را‬ ‫کلیکی‬ ‫تبلیغات‬ ‫کمپین‬ ‫یک‬ ‫چگونه‬ :5 ‫فصل‬
28 ........................................................ ‫دهیم؟‬ ‫انجام‬ ‫درستی‬ ‫شکل‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫چگونه‬ :6 ‫فصل‬
32 ............................................................................. !‫نمایید‬ ‫ارزیابی‬ ‫و‬ ‫بررسی‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫عملکرد‬ :7 ‫فصل‬
37 ............................................ ‫کنیم؟‬ ‫تبدیل‬ ‫بالفعل‬ ‫مشتریان‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫بالقوه‬ ‫مشتریان‬ ‫چگونه‬ :8 ‫فصل‬
_____________________________
6 | ‫صفحــه‬
‫مارکتینگ‬ ‫نماد‬ ‫کوچک‬ ‫های‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫برای‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫بازاریابی‬
1393 ‫نویــن‬‫��ر‬‫ـ‬‫نش‬
7 | ‫صفحــه‬
‫مارکتینگ‬ ‫نماد‬ ‫کوچک‬ ‫های‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫برای‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫بازاریابی‬
1393 ‫��ن‬‫ـ‬‫نویـ‬‫نشر‬
‫شما‬ ‫اهداف‬ ‫خواهید؟‬ ‫می‬ ‫چه‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫حیطه‬ ‫در‬ ‫اینترنتی‬ ‫بازاریابی‬ ‫کمپین‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫دقیقا‬ ‫شما‬
‫می‬ ‫آیا‬ ‫یابد؟‬ ‫افزایش‬ ‫تان‬ ‫سایت‬ ‫ترافیک‬ ‫اینکه‬ ‫یا‬ ‫یابد؟‬ ‫افزایش‬ ‫تان‬ ‫فروش‬ ‫خواهید‬ ‫می‬ ‫آیا‬ ‫چیست؟‬
‫کنید؟‬ ‫جذب‬ ‫را‬ ‫بالقوه‬ ‫مشتری‬ ‫خواهید‬
‫موتورهای‬ ‫حوزه‬ ‫در‬ ‫اینترنتی‬ ‫بازاریابی‬ ‫کمپین‬ ‫گذاری‬ ‫هدف‬ ‫و‬ ‫مناسب‬ ‫ایده‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫دستیابی‬ ‫برای‬
‫اینترنتی‬ ‫بازاریابی‬ ‫اهداف‬ .‫باشید‬ ‫آگاه‬ ،‫کنید‬ ‫می‬ ‫فعالیت‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫صنعتی‬ ‫وضعیت‬ ‫به‬ ‫باید‬ ،‫جستجو‬
‫سایت‬ ‫لینک‬ ‫روی‬ ‫کلیک‬ ‫افزایش‬ ‫و‬ ‫بالقوه‬ ‫مشتری‬ ‫ایجاد‬ ،‫سایت‬ ‫ترافیک‬ ‫افزایش‬ .‫است‬ ‫تغییر‬ ‫حال‬ ‫در‬
.‫است‬ ‫آن‬ ‫مقدس‬ ‫اهداف‬ ‫از‬
.‫است‬ ‫شده‬ ‫برجسته‬ ‫و‬ ‫مهم‬ ‫هدف‬ ‫یک‬ ‫هم‬ ‫سازی‬ ‫برند‬ ‫امروزه‬ ‫اما‬
!‫چیست؟‬ ‫شما‬ ‫اهداف‬
8 | ‫صفحــه‬
‫مارکتینگ‬ ‫نماد‬ ‫کوچک‬ ‫های‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫برای‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫بازاریابی‬
1393 ‫نویــن‬‫��ر‬‫ـ‬‫نش‬
‫ترافیک‬ ‫افزایش‬ 	.1
‫که‬ ‫است‬ ‫ای‬ ‫نقطه‬ ‫اینجا‬ .‫است‬ ‫سایت‬ ‫برای‬ ‫ترافیک‬ ‫تولید‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫بازاریابی‬ ‫همیشگی‬ ‫و‬ ‫سنتی‬ ‫هدف‬
‫مخاطبان‬ ‫و‬ ‫محصول‬ ‫به‬ ‫بستگی‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫ترافیک‬ ‫افزایش‬ ‫برای‬ ‫زیادی‬ ‫های‬ ‫راه‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫آغاز‬ ‫اینترنتی‬ ‫بازاریابی‬
.‫دارد‬ ‫شما‬
‫کلیکی‬ ‫تبلیغات‬ )‫الف‬ 	
،‫جدید‬ ‫مطالعات‬ ‫طبق‬ .‫است‬ ‫جدید‬ ‫سایت‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫اولیه‬ ‫ترافیک‬ ‫ایجاد‬ ‫برای‬ ‫مفیدی‬ ‫بسیار‬ ‫راه‬ )ppc( ‫یا‬ ‫کلیکی‬ ‫تبلیغات‬
.‫باشد‬ ‫ارزشمند‬ ‫خیلی‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫تبلیغ‬ ‫این‬ ‫کنید‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫کلیکی‬ ‫کلمات‬ ‫ترکیب‬ ‫براساس‬
‫سئو‬ )‫ب‬ 	
‫میزان‬ ‫و‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمه‬ ‫رقابت‬ ‫میزان‬ ‫براساس‬ .‫است‬ ‫بر‬ ‫زمان‬ ‫مقداری‬ ‫ترافیک‬ ‫ایجاد‬ ‫برای‬ ‫ارگانیک‬ ‫جستجوی‬ ‫یا‬ ‫سئو‬
.‫شود‬ ‫داده‬ ‫نشان‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫در‬ ‫سئو‬ ‫ی‬ ‫نتیجه‬ ‫تا‬ ‫کشد‬ ‫می‬ ‫طول‬ ‫سال‬ 2 ‫تا‬ ‫ماه‬ 2 ‫بین‬ ‫آن‬ ‫بودن‬ ‫اشباع‬
‫موبایل‬ )‫ج‬ 	
‫یک‬ .‫است‬ ‫داده‬ ‫اختصاص‬ ‫خود‬ ‫به‬ ‫زیادی‬ ‫سهم‬ ‫افراد‬ ‫زندگی‬ ‫ابعاد‬ ‫تمامی‬ ‫در‬ ‫امروزه‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ای‬ ‫وسیله‬ ‫موبایل‬
‫بازاریابی‬ ‫در‬ ‫بیشتری‬ ‫سهم‬ ‫درصد‬ 47 ‫همراه‬ ‫های‬ ‫گوشی‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫تبلیغاتی‬ ‫ابزارهای‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫داده‬ ‫نشان‬ ‫بررسی‬
.‫دارند‬ ‫اینترنتی‬
9 | ‫صفحــه‬
‫مارکتینگ‬ ‫نماد‬ ‫کوچک‬ ‫های‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫برای‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫بازاریابی‬
1393 ‫��ن‬‫ـ‬‫نویـ‬‫نشر‬
‫دارید‬ ‫تاکید‬ ‫آن‬ ‫بر‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫موضوعی‬ ،‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫ترافیک‬ ‫تولید‬ ‫برای‬ ‫زیادی‬ ‫های‬ ‫راه‬ ،‫بینید‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫همانطور‬
:‫است‬ ‫زیر‬ ‫فاکتورهای‬ ‫به‬ ‫وابسته‬
‫صنعت‬ ‫نوع‬ 	
‫هدف‬ ‫بازار‬ 	
‫بازار‬ ‫جغرافیای‬ 	
:‫بالقوه‬ ‫مشتریان‬ ‫ایجاد‬ 	.2
‫طریق‬ ‫از‬ ‫خصوص‬ ‫به‬ ‫رابطه‬ ‫این‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫تان‬ ‫احتمالی‬ ‫مشتریان‬ ‫بین‬ ‫رابطه‬ ‫یک‬ ‫ایجاد‬ ‫باعث‬ ‫بالقوه‬ ‫مشتریان‬ ‫تولید‬
‫باید‬ ‫مشتری‬ ‫به‬ ‫کننده‬ ‫بازدید‬ ‫تبدیل‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫داد‬ ‫نشان‬ ‫بررسی‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫ماسی‬ ‫بریان‬ ‫آقای‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫برقرار‬ ‫ایمیل‬
.‫کرد‬ ‫محول‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫تمایل‬ ‫عدم‬ ‫یا‬ ‫ایمیل‬ ‫دریافت‬ ‫به‬ ‫تمایل‬ ‫اختیار‬ ‫باید‬ ‫یعنی‬ ‫گرفت‬ ‫اجازه‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫از‬
‫فروش‬ 	.3
‫سوم‬ ‫فاکتور‬ ‫این‬ ‫بازاریابان‬ ‫حال‬ ‫هر‬ ‫به‬ .‫است‬ ‫اینترنتی‬ ‫بازاریابی‬ ‫مهم‬ ‫اهداف‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫خدمات‬ ‫یا‬ ‫محصول‬ ‫فروش‬
‫و‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫ارزان‬ ‫نسبت‬ ‫به‬ ‫تان‬ ‫محصول‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫درنگ‬ ‫بی‬ ‫فروش‬ .‫دهند‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫خود‬ ‫کمپین‬ ‫اولویت‬ ‫در‬ ‫را‬
.‫باشد‬ ‫می‬ ‫مهم‬ ‫بسیار‬ ،‫باشد‬ ‫منتظر‬ ‫باید‬ ‫مشتری‬
‫برند‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫آگاهی‬ ‫سطح‬ ‫افزایش‬ 	.4
‫معرفی‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫حوزه‬ ‫در‬ ‫اینترنتی‬ ‫بازاریابی‬ ‫در‬ ‫چهارم‬ ‫اولویت‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫سازی‬ ‫برند‬ ‫بازاریابان‬ ‫اگرچه‬
‫تنها‬ ‫که‬ ‫هستید‬ ‫محصولی‬ ‫فروش‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫شما‬ ‫اگر‬ .‫است‬ ‫افزایش‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫موضوع‬ ‫این‬ ‫اهمیت‬ ‫میزان‬ ‫اما‬ ،‫اند‬ ‫کرده‬
‫هدایت‬ ‫را‬ ‫انتخاباتی‬ ‫کمپین‬ ‫یک‬ ‫اینکه‬ ‫یا‬ ‫شوینده‬ ‫مواد‬ ‫و‬ ‫بنزین‬ ،‫نوشیدنی‬ ‫مانند‬ ،‫است‬ ‫عرضه‬ ‫قابل‬ ‫ها‬ ‫فروشگاه‬ ‫در‬
.‫باشد‬ ‫شما‬ ‫اول‬ ‫اولویت‬ ‫جزو‬ ‫باید‬ ‫سازی‬ ‫برند‬ .‫کنید‬ ‫می‬
10 | ‫صفحــه‬
‫مارکتینگ‬ ‫نماد‬ ‫کوچک‬ ‫های‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫برای‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫بازاریابی‬
1393 ‫نویــن‬‫��ر‬‫ـ‬‫نش‬
‫برند‬ ‫تلویزیونی‬ ‫تبلیغات‬ ‫یک‬ ‫با‬ ً‫ال‬‫کام‬ ‫کلیکی‬ ‫تبلیغات‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫برند‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫آگاهی‬ ‫ایجاد‬ ‫حال‬ ‫هر‬ ‫به‬
.‫است‬ ‫متفاوت‬ ‫گذشته‬ ‫در‬ ‫سازی‬
‫مثال‬ ‫برای‬ ،‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫خود‬ ‫اینترنتی‬ ‫بازاریابی‬ ‫کمپین‬ ‫ارزش‬ ‫گیری‬ ‫اندازه‬ ‫برای‬ ‫ابزار‬ ‫نوعی‬ ‫باید‬ ‫شما‬
!‫باشد‬ ‫خوب‬ ‫احساسی‬ ‫استدالل‬ ‫مبنای‬ ‫بر‬ ‫هم‬ ‫کمی‬ ‫اما‬ ،‫ها‬ ‫داده‬ ‫مبنای‬ ‫بر‬ ‫گیری‬ ‫اندازه‬ ‫شاخص‬
بهینه سازی سایت-آموزش بهینه سازی سایت-سئو و بهینه سازی سایت
12 | ‫صفحــه‬
‫مارکتینگ‬ ‫نماد‬ ‫کوچک‬ ‫های‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫برای‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫بازاریابی‬
1393 ‫نویــن‬‫��ر‬‫ـ‬‫نش‬
‫قبل‬ ،‫دهید‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ ‫بررسی‬ ‫که‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ،‫دهید‬ ‫انجام‬ ‫دیگری‬ ‫کار‬ ‫هر‬ ‫که‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫قبل‬
‫راه‬ ‫را‬ )ppc( ‫گوگل‬ ‫کلیکی‬ ‫تبلیغات‬ ‫کمپین‬ ‫که‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ،‫بنویسید‬ ‫تبلیغات‬ ‫برنامه‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫این‬ ‫از‬
.‫بشناسید‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫مخاطب‬ ‫باید‬ ،‫بسازید‬ ‫را‬ ‫خود‬ )landing page( ‫فرود‬ ‫ی‬ ‫صفحه‬ ‫یا‬ ‫و‬ ،‫کنید‬ ‫اندازی‬
‫رشد‬ ‫به‬ ‫رو‬ ‫های‬ ‫شرکت‬ ‫بازاریابی‬ ‫مدیران‬ ‫یا‬ ‫ساله‬ 40 ‫تا‬ 20 ‫زنان‬ ‫مثل‬ ‫عمومی‬ ‫مخاطبان‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫ما‬
.‫کنیم‬ ‫نمی‬ ‫صحبت‬
‫پس‬ ‫این‬ ‫از‬ .‫زنیم‬ ‫می‬ ‫حرف‬ ‫شخصیت‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫واقع‬ ‫در‬ ‫کنیم‬ ‫می‬ ‫صحبت‬ ‫مخاطبان‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫زمانی‬
‫خاصی‬ ‫های‬ ‫شخصیت‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫ما‬ .‫کنید‬ ‫فکر‬ ‫تان‬ ‫مخاطبان‬ ‫شخصیتی‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫باید‬ ‫شما‬
‫های‬ ‫دیدگاه‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫ارزش‬ ،‫ها‬ ‫ترس‬ ،‫رویاها‬ ،‫اهداف‬ ،‫شخصیتی‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬ ‫که‬ ‫کسانی‬ .‫کنیم‬ ‫می‬ ‫صحبت‬
‫تخصصی‬ ‫یا‬ )Niche Market( ‫گوشه‬ ‫بازارهای‬ ‫در‬ ‫ثروت‬ ‫که‬ ‫ایم‬ ‫رسیده‬ ‫دورانی‬ ‫به‬ ‫ما‬ .‫دارند‬ ‫مشخصی‬
.‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫گوشه‬ ‫بازار‬ ‫نامحدودی‬ ‫تعداد‬ ‫و‬ 1
‫است‬
_______________
1. «riches are in the niches!»
‫بشناسیم؟‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫مخاطبان‬ ‫چگونه‬
13 | ‫صفحــه‬
‫مارکتینگ‬ ‫نماد‬ ‫کوچک‬ ‫های‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫برای‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫بازاریابی‬
1393 ‫��ن‬‫ـ‬‫نویـ‬‫نشر‬
‫ها‬ ‫شخصیت‬ ‫از‬ ‫استفاده‬
.‫است‬ ‫دشوار‬ ‫نگرش‬ ‫تغییر‬ ‫کنیم؟‬ ‫فکر‬ ‫بازدیدکنندگان‬ ‫به‬ ‫دیگر‬ ‫نباید‬ ‫چرا‬ ‫کنیم؟‬ ‫استفاده‬ ‫ها‬ ‫شخصیت‬ ‫از‬ ‫باید‬ ‫چرا‬
‫مورد‬ ‫در‬ ‫شما‬ .‫است‬ ‫دشوار‬ ‫بسیار‬ ‫افراد‬ ‫تحلیل‬ ‫دیگر‬ ‫عبارت‬ ‫به‬ .‫است‬ ‫آسان‬ ‫بسیار‬ ‫بازدیدکننده‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫بندی‬ ‫بخش‬
‫توانید‬ ‫می‬ ‫چگونه‬ ‫دارند؟‬ ‫تعلق‬ ‫جامعه‬ ‫از‬ ‫گروهی‬ ‫چه‬ ‫به‬ ‫دانید؟‬ ‫می‬ ‫چه‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫بازدید‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫افرادی‬
!‫آید‬ ‫می‬ ‫شما‬ ‫کمک‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫شخصیت‬ ‫شناخت‬ ‫که‬ ‫اینجاست‬ ‫کنید؟‬ ‫تولید‬ ‫نیازهایشان‬ ‫مناسب‬ ‫محتوایی‬
‫چیست؟‬ ‫شخصیت‬ ‫یا‬ ‫پرسنا‬ ‫تعریف‬
.‫کند‬ ‫می‬ ‫بررسی‬ ‫را‬ ‫افراد‬ ‫بین‬ ‫رفتاری‬ ‫الگوی‬ ،‫کند‬ ‫می‬ ‫توصیف‬ ‫را‬ ‫مختلف‬ ‫اهداف‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫اصلی‬ ‫الگوی‬ ‫یا‬ ‫طرح‬ ‫پرسنا‬
)‫گودوین‬ ‫(کیم‬
.‫نیست‬ ‫کاربران‬ ‫دموگرافیک‬ ‫یا‬ ‫آماری‬ ‫نماینده‬ ‫شخصیتی‬ ‫تیپ‬ .‫است‬ 5 ‫تا‬ 3 ‫شخصیتی‬ ‫تیپ‬ ‫میانگین‬ ‫تعداد‬
‫کنیم؟‬ ‫خلق‬ ‫شخصیتی‬ ‫تیپ‬ ‫یا‬ ‫پرسنا‬ ‫چگونه‬
‫و‬ ‫رفتاری‬ ‫متغیرهای‬ ‫شناخت‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫رمز‬ .‫کند‬ ‫می‬ ‫ایجاد‬ ‫تمایزی‬ ‫وجه‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫اما‬ .‫است‬ ‫بر‬ ‫زمان‬ ‫و‬ ‫پیچیده‬ ‫کار‬ ‫این‬
.‫است‬ ‫کارتان‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫در‬ ‫موفقیت‬ ‫برای‬ ‫خوب‬ ‫راهنمای‬ ‫یک‬ ‫این‬ .‫هاست‬ ‫انگیزه‬ ‫و‬ ‫اهداف‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫ارتباط‬
14 | ‫صفحــه‬
‫مارکتینگ‬ ‫نماد‬ ‫کوچک‬ ‫های‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫برای‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫بازاریابی‬
1393 ‫نویــن‬‫��ر‬‫ـ‬‫نش‬
:‫پرسنا‬ ‫ساخت‬ ‫مرحله‬ ‫سه‬
:‫تحقیق‬ 	
‫فوکوس‬ ‫جلسات‬ ‫ایجاد‬ ،‫کنید‬ ‫مشخصی‬ ‫را‬ ‫اصلی‬ ‫های‬ ‫نقش‬ ‫باید‬ .‫دهید‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫خودتان‬ ‫تحقیق‬ ‫باید‬ ‫همه‬ ‫از‬ ‫اول‬
‫ساخت‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫اطالعات‬ ‫این‬ ‫تمامی‬ ‫باید‬ ‫شما‬ .‫گرفتن‬ ‫آمار‬ ‫و‬ ‫کردن‬ ‫بررسی‬ ،‫سهامداران‬ ‫یا‬ ‫کانون‬ ‫های‬ ‫گروه‬ ‫یا‬ ‫گروپ‬
.‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫پرسنا‬
:‫سازی‬ ‫مدل‬ 	
‫شناسایی‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫شخصیت‬ ‫و‬ ‫اهداف‬ ،‫رفتارها‬ ‫باید‬ .‫برسید‬ ‫گیری‬ ‫نتیجه‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫اطالعات‬ ‫تحلیل‬ ‫زمان‬ ‫حال‬
.‫شوید‬ ‫نزدیک‬ ‫بازدیدها‬ ‫پس‬ ‫در‬ ‫پرسناها‬ ‫خلق‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫شما‬ .‫کنید‬
:‫گرفتن‬ ‫کار‬ ‫به‬ 	
‫طراحی‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫اصلی‬ ‫سناریوی‬ .‫است‬ ‫عمل‬ ‫زمان‬ ‫حال‬ ،‫کردید‬ ‫آنالیز‬ ‫را‬ ‫اطالعات‬ .‫دادید‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫خودتان‬ ‫تحقیق‬ ‫شما‬
‫برای‬ ‫عواملی‬ ‫چه‬ ‫به‬ ‫پرسنا‬ ‫هر‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫مشخص‬ .‫کنید‬ ‫متصل‬ ‫کارتان‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫اهداف‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫پرسنا‬ ‫اهداف‬ .‫کنید‬
‫کنیم؟‬ ‫جذب‬ ‫را‬ ‫پرسنا‬ ‫هر‬ ‫چگونه‬ :‫دارید‬ ‫نیاز‬ ‫استراتژی‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫شما‬ ‫ویژه‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫است؟‬ ‫نیازمند‬ ‫شان‬ ‫اهداف‬ ‫به‬ ‫رسیدن‬
‫کنیم؟‬ ‫شروع‬ ‫کجا‬ ‫از‬
‫مشتریان‬ ‫عالیق‬ ‫از‬ ‫آگاهی‬ ‫برای‬ ‫خود‬ ‫خدماتی‬ ‫تیم‬ ‫با‬ .‫کنید‬ ‫آغاز‬ ‫خود‬ ‫کنندگان‬ ‫بازدید‬ ‫و‬ ‫مشتریان‬ ‫با‬ ‫مصاحبه‬ ‫از‬
!‫شود‬ ‫انجام‬ ‫باید‬ ‫حتما‬ ‫و‬ ‫است‬ »‫«باید‬ ‫یک‬ ‫این‬ .‫کنید‬ ‫صحبت‬
‫مردم‬ ‫دریابید‬ ‫تا‬ .‫دهید‬ ‫انجام‬ ‫آنالین‬ ‫بررسی‬ ‫یک‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ،‫خواهد‬ ‫می‬ ‫چیزی‬ ‫چه‬ ،‫بشناسید‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫مشتری‬ ‫باید‬
‫هستند؟‬ ‫چه‬ ‫دنبال‬ ‫به‬ ‫شما‬ ‫وبسایت‬ ‫در‬
‫من‬ ‫وبسایت‬ ‫آیا‬ :‫بپرسید‬ ‫خود‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫سوال‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫بشناسید‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫مشتری‬ ‫خوبی‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫شد‬ ‫انجام‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫زمانی‬
‫باشد؟‬ ‫می‬ ‫شده‬ ‫بهینه‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫کدام‬ ‫هر‬ ‫برای‬
بهینه سازی سایت-آموزش بهینه سازی سایت-سئو و بهینه سازی سایت
16 | ‫صفحــه‬
‫مارکتینگ‬ ‫نماد‬ ‫کوچک‬ ‫های‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫برای‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫بازاریابی‬
1393 ‫نویــن‬‫��ر‬‫ـ‬‫نش‬
‫فصل‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫طور‬ ‫همان‬ .‫بشناسید‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫آل‬ ‫ایده‬ ‫مشتری‬ ‫هویت‬ ‫باید‬ ،‫آنالین‬ ‫فروش‬ ‫افزایش‬ ‫هدف‬ ‫با‬
.‫شوند‬ ‫نمی‬ ‫جذب‬ ‫کلی‬ ‫فروش‬ ‫های‬ ‫بسته‬ ‫به‬ ‫مشتریان‬ ‫کردیم‬ ‫صحبت‬ ‫پرسنا‬ ‫ایجاد‬ ‫ی‬ ‫درباره‬ ‫گذشته‬
.‫است‬ ‫واقعی‬ ‫مشتری‬ ‫به‬ ‫بازدیدکننده‬ ‫تبدیل‬ ‫برای‬ ‫بزرگ‬ ‫قدم‬ ‫یک‬ ‫پرسنا‬ ‫ایجاد‬ ‫و‬ ‫بررسی‬
:‫افراد‬ ‫توسط‬ ‫جستجو‬ ‫ی‬ ‫نحوه‬ ‫شناخت‬
‫ی‬ ‫نحوه‬ ‫شناخت‬ ‫دهید‬ ‫انجام‬ ‫خود‬ ‫مشتریان‬ ‫شناسایی‬ ‫برای‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫کاری‬ ‫مهمترین‬
‫جستجوی‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫عباراتی‬ ‫درک‬ ‫در‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫شخصیتی‬ ‫تیپ‬ ‫شناخت‬ .‫است‬ ‫مشتری‬ ‫توسط‬ ‫جستجو‬
.‫کند‬ ‫می‬ ‫کمک‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫شما‬ ‫محصول‬
‫عبارات‬ ‫و‬ ‫کلمات‬ ‫از‬ ‫اینترنت‬ ‫کاربران‬ :‫دارد‬ ‫آنالین‬ ‫فروش‬ ‫در‬ ‫ای‬ ‫العاده‬ ‫فوق‬ ‫اهمیت‬ ‫نکته‬ ‫این‬
‫شما‬ ‫خدمات‬ ‫یا‬ ‫محصول‬ ‫یا‬ ‫شما‬ ‫برند‬ ‫اسم‬ ‫از‬ ً‫ا‬‫مخصوص‬ ‫ها‬ ‫آن‬ .‫کنند‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫جستجو‬ ‫برای‬ ‫خاصی‬
.‫کنند‬ ‫نمی‬ ‫استفاده‬
‫منجر‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫جستجو‬ ‫اینترنت‬ ‫کاربر‬ ‫یک‬ ‫توسط‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫کلماتی‬ ‫کردن‬ ‫پیدا‬ ‫شما‬ ‫مسئولیت‬
.‫گردد‬ ‫می‬ ‫شما‬ ‫برند‬ ‫کردن‬ ‫پیدا‬ ‫به‬
!‫کنیم؟‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ ‫چگونه‬
17 | ‫صفحــه‬
‫مارکتینگ‬ ‫نماد‬ ‫کوچک‬ ‫های‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫برای‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫بازاریابی‬
1393 ‫��ن‬‫ـ‬‫نویـ‬‫نشر‬
:‫هستید‬ ‫مواجه‬ ‫اینترنتی‬ ‫گران‬ ‫جستجو‬ ‫از‬ ‫گروه‬ ‫سه‬ ‫با‬ ‫شما‬
.‫دارند‬ ‫نیاز‬ ‫یک‬ ‫دانند‬ ‫نمی‬ ‫که‬ ‫افرادی‬ 	
.‫کنند‬ ‫می‬ ‫خرید‬ ‫ای‬ ‫مقایسه‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫افرادی‬ 	
.‫اند‬ ‫گرفته‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫تصمیم‬ ‫که‬ ‫افرادی‬ 	
‫به‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫خرید‬ ‫ای‬ ‫مقایسه‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫افرادی‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫باید‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫بازاریابی‬ ‫کمپین‬ ‫تمرکز‬
‫سایت‬ ‫وب‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫به‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ ‫جستجوی‬ .‫بیردازید‬ ‫شما‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫محصول‬ ‫خرید‬ ‫برای‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫کردن‬ ‫متقاعد‬
‫می‬ ‫مشتری‬ ‫رضایت‬ ‫باعث‬ ‫که‬ ‫مناسب‬ ‫و‬ ‫متوالی‬ ‫بهبود‬ ‫به‬ ‫کار‬ ‫این‬ .‫کند‬ ‫می‬ ‫بسیار‬ ‫کمک‬ ‫شما‬ ‫جستجوی‬ ‫رتبه‬ ‫و‬
.‫گردد‬ ‫می‬ ‫منجر‬ ‫شود‬
‫روی‬ ‫بر‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫تمرکز‬ ،‫است‬ ‫این‬ ‫بپرسید‬ ‫باید‬ ‫که‬ ‫سوالی‬ .‫شماست‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫کنید‬ ‫شروع‬ ‫باید‬ ‫که‬ ‫جایی‬
‫محبوب‬ ‫و‬ ‫کوتاه‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمات‬
18 | ‫صفحــه‬
‫مارکتینگ‬ ‫نماد‬ ‫کوچک‬ ‫های‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫برای‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫بازاریابی‬
1393 ‫نویــن‬‫��ر‬‫ـ‬‫نش‬
.‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمه‬ ‫جستجو‬ ‫برای‬ ‫گوگل‬ ‫از‬ ‫چیست؟‬
‫به‬ ‫و‬ ‫بدهید‬ ‫ادامه‬ ‫طوالنی‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ ‫برای‬ ‫خود‬ ‫جستجوی‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫کمک‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫این‬
‫معروف‬ ‫و‬ ‫محبوب‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ ‫برای‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫اگر‬ ‫حتی‬ .‫دهید‬ ‫بیشتری‬ ‫اهمیت‬ ‫دارند‬ ‫کمتری‬ ‫رقیب‬ ‫که‬ ‫کلماتی‬
.‫برد‬ ‫می‬ ‫باال‬ ‫جستجو‬ ‫نتایج‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫شدن‬ ‫دیده‬ ‫احتمال‬ ‫طوالنی‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ ‫اند‬ ‫شده‬ ‫بهینه‬ ‫کارتان‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫در‬
:‫هدف‬ ‫مخاطب‬ ‫جستجو‬
.‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫موثر‬ ‫بسیار‬ ‫آنان‬ ‫جستجوی‬ ‫ی‬ ‫نحوه‬ ‫و‬ ‫مخاطب‬ ‫درک‬ ‫در‬ ،‫گیرد‬ ‫می‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫شخصیتی‬ ‫های‬ ‫تیپ‬
‫باید‬ ‫شما‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ .‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫ذهن‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫است‬ ‫تان‬ ‫مخاطبان‬ ‫نیازهای‬ ‫ی‬ ‫کننده‬ ‫توصیف‬ ‫که‬ ‫عباراتی‬ ‫باید‬ ‫شما‬
‫راه‬ ‫و‬ ‫مشکالت‬ ‫به‬ .‫کنید‬ ‫تقسیم‬ ‫کوچک‬ ‫های‬ ‫گروه‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫مخاطبان‬ ‫باید‬ .‫باشد‬ ‫اختصاصی‬ ‫تان‬ ‫مخاطبان‬ ‫از‬ ‫گروه‬ ‫هر‬ ‫برای‬
.‫کنید‬ ‫فکر‬ ‫آنان‬ ‫برای‬ ‫حل‬
‫این‬ ‫خاطر‬ ‫به‬ ‫شما‬ ‫آل‬ ‫ایده‬ ‫مشتریان‬ .‫دارد‬ ‫نیازی‬ ‫و‬ ‫کاری‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫شخصی‬ ‫برای‬ ‫مناسب‬ ‫فضایی‬ ‫ایجاد‬ ‫شما‬ ‫کار‬
.‫بود‬ ‫خواهند‬ ‫قدرشناس‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫هایشان‬ ‫خواسته‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫نیاز‬ ‫شدن‬ ‫برآورده‬ ‫برای‬ ‫جایی‬ ‫که‬
‫طوالنی‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمات‬
بهینه سازی سایت-آموزش بهینه سازی سایت-سئو و بهینه سازی سایت
20 | ‫صفحــه‬
‫مارکتینگ‬ ‫نماد‬ ‫کوچک‬ ‫های‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫برای‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫بازاریابی‬
1393 ‫نویــن‬‫��ر‬‫ـ‬‫نش‬
‫است؟‬ ‫ترین‬ ‫مناسب‬ ‫آنالین‬ ‫تبلیغ‬ ‫برای‬ ‫مکانی‬ ‫چه‬
!‫است‬ ‫تر‬ ‫پیچیده‬ ‫دیگری‬ ‫زمان‬ ‫هر‬ ‫از‬ ‫سوال‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫پاسخ‬ ‫امروزه‬
.‫نهایتند‬ ‫بی‬ ‫ها‬ ‫راه‬ ‫اما‬ ‫رسد‬ ‫می‬ ‫افراد‬ ‫ذهن‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ای‬ ‫گزینه‬ ‫اولین‬ ‫ادوردز‬ ‫گوگل‬
‫است؟‬ ‫چگونه‬ ‫شما‬ ‫خاص‬ ‫محصوالت‬ ‫و‬ ‫شما‬ ‫مشتریان‬ ‫برای‬ ‫مکان‬ ‫ترین‬ ‫کامل‬ :‫اینجاست‬ ‫سوال‬
‫کنند؟‬ ‫می‬ ‫صرف‬ ‫کجا‬ ‫را‬ ‫شان‬ ‫وقت‬ ‫شما‬ ‫مشتریان‬
‫اطالعات‬ ‫باید‬ ‫کنید‬ ‫تبلیغ‬ ‫کجا‬ ‫در‬ ‫بگیرید‬ ‫تصمیم‬ ‫آنکه‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫شد‬ ‫داده‬ ‫توضیح‬ 2 ‫فصل‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫همانطور‬
.‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫خود‬ ‫هدف‬ ‫بازار‬ ‫از‬ ‫دقیقی‬
‫است؟‬ ‫چگونه‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫های‬ ‫سرگرمی‬ ‫و‬ ‫اعتقادات‬ ‫و‬ ‫مشکالت‬ ‫چیست؟‬ ‫رویاهایشان‬ ‫و‬ ‫عالیق‬
‫کنند؟‬ ‫می‬ ‫سپری‬ ‫کجا‬ ‫در‬ ‫اینترنت‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫وقت‬ ‫شما‬ ‫آل‬ ‫ایده‬ ‫مشتریان‬
‫دارند؟‬ ‫ای‬ ‫عالقه‬ ‫مورد‬ ‫وبالگ‬ ‫آیا‬ 	
‫زنند؟‬ ‫می‬ ‫سر‬ ‫خاصی‬ ‫خبری‬ ‫های‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫به‬ ‫آیا‬ 	
‫گذرانند؟‬ ‫می‬ ‫فیسبوک‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫زیادی‬ ‫زمان‬ ‫آیا‬ 	
‫کنند؟‬ ‫می‬ ‫نگاه‬ ‫یوتیوب‬ ‫به‬ ‫آیا‬ 	
‫جستجوی‬ ‫برای‬ ‫همراهش‬ ‫تلفن‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫مسافرت‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫فروشنده‬ ‫یک‬ ‫شما‬ ‫مشتریان‬ ‫آیا‬ 	
‫کند؟‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫ها‬ ‫رستوران‬
‫بیابیم؟‬ ‫را‬ ‫تبلیغاتی‬ ‫کانال‬ ‫بهترین‬ ‫چگونه‬
21 | ‫صفحــه‬
‫مارکتینگ‬ ‫نماد‬ ‫کوچک‬ ‫های‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫برای‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫بازاریابی‬
1393 ‫��ن‬‫ـ‬‫نویـ‬‫نشر‬
:‫آنالین‬ ‫تبلیغات‬ ‫های‬ ‫روش‬ ‫انواع‬ ‫رشد‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫لیست‬
.‫دهد‬ ‫می‬ ‫پاسخ‬ ‫شان‬ ‫اوقات‬ ‫کردن‬ ‫سپری‬ ‫ی‬ ‫نحوه‬ ‫و‬ ‫تان‬ ‫آل‬ ‫ایده‬ ‫مشتریان‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫شما‬ ‫سواالت‬ ‫در‬ ‫شخصیتی‬ ‫تیپ‬ ‫یا‬ ‫پرسنا‬
‫روزه‬ ‫هر‬ ‫دهید‬ ‫ارائه‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫تبلیغات‬ ‫آنالین‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫جاهایی‬ ‫لیست‬ ‫کردیم‬ ‫اشاره‬ ً‫ال‬‫قب‬ ‫که‬ ‫همانطور‬
‫این‬ ‫ترین‬ ‫مهم‬ ‫جا‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ،‫ها‬ ‫وبالگ‬ ،‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ،‫تبلیغاتی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ .‫است‬ ‫افزایش‬ ‫حال‬ ‫در‬
.‫آوریم‬ ‫می‬ ‫ها‬ ‫گزینه‬
:‫جستجو‬ ‫موتورهای‬
‫جستجوی‬ ‫موتورهای‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫بوده‬ ‫آنالین‬ ‫تبلیغ‬ ‫محل‬ ‫ترین‬ ‫بزرگ‬ ‫و‬ ‫ترین‬ ‫شده‬ ‫شناخته‬ ‫تاکنون‬ ‫ادوردز‬ ‫گوگل‬
‫یاندکس‬ ‫و‬ ‫چین‬ ‫در‬ ‫بایدو‬ ‫جستجوی‬ ‫موتورهای‬ ‫از‬ ً‫ا‬‫حتم‬ ‫است‬ ‫المللی‬ ‫بین‬ ‫شما‬ ‫بازار‬ ‫اگر‬ .‫گیرد‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫بینگ‬ ‫و‬ ‫یاهو‬
‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫روسیه‬ ‫در‬
:‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬
‫یک‬ ‫به‬ ‫اگر‬ .‫کنند‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫تبلیغ‬ ‫برای‬ ‫عمومی‬ ‫های‬ ‫سایت‬ ‫از‬ ‫بینگ‬ ،‫یاهو‬ ،‫گوگل‬ ‫مثل‬ ‫بزرگ‬ ‫جستجوی‬ ‫موتورهای‬
‫تبلیغ‬ ‫همگی‬ ‫که‬ ‫اید‬ ‫دیده‬ ‫آنها‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫عمودی‬ ‫و‬ ‫افقی‬ ‫بندهای‬ ً‫ال‬‫احتما‬ ‫باشید‬ ‫کرده‬ ‫مراجعه‬ ‫مشابه‬ ‫مطالب‬ ‫با‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫سری‬
.‫شوند‬ ‫می‬ ‫مدیریت‬ ‫تبلیغات‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫توسط‬ ‫ها‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫این‬ .‫دارند‬ ‫ای‬ ‫مشابه‬
22 | ‫صفحــه‬
‫مارکتینگ‬ ‫نماد‬ ‫کوچک‬ ‫های‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫برای‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫بازاریابی‬
1393 ‫نویــن‬‫��ر‬‫ـ‬‫نش‬
‫وابسته‬ ‫شبکه‬ ‫و‬ )Google Display Network(‫گوگل‬ ‫نمایش‬ ‫شبکه‬ ‫تبلیغات‬ ‫نوع‬ ‫این‬ ‫معروف‬ ‫شبکه‬ 2
.‫است‬ )Google Affiliate Network(‫گوگل‬
‫ماهیانه‬ ‫کاربر‬ ‫میلیون‬ 700 ‫و‬ ‫خوانند‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫روز‬ ‫در‬ ‫مرورگر‬ ‫میلیارد‬ 4 ‫حدود‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫عظیم‬ ‫بسیار‬ ‫گوگل‬ ‫نمایش‬ ‫شبکه‬
‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫شبکه‬ ‫این‬ .‫کنند‬ ‫می‬ ‫مشاهده‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫شبکه‬ ‫این‬ ‫آنالین‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫اینترنتی‬ ‫کاربران‬ ‫درصد‬ 80 ‫و‬ ‫دارد‬
‫دهید‬ ‫نشان‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫تبلیغ‬ ‫مستقل‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫ها‬ ‫میلیون‬ ‫و‬ ‫هزاران‬ ‫در‬ ‫تا‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫اجازه‬ ‫این‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫صاحب‬
:‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬
‫فیسبوک‬ 	
‫فوق‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫تبلیغات‬ ‫بودن‬ ‫هدفمند‬ ‫خاطر‬ ‫به‬ ‫بلکه‬ ‫خود‬ ‫کاربران‬ ‫حجم‬ ‫خاطر‬ ‫به‬ ‫تنها‬ ‫نه‬ ‫فیسبوک‬
‫این‬ ،‫دهید‬ ‫ارائه‬ ‫جئوگرافیک‬ ‫و‬ ‫دموگرافیک‬ ‫جزئیات‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫تبلیغات‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫شما‬ .‫العادست‬
.‫کند‬ ‫می‬ ‫تر‬ ‫اختصاصی‬ ‫بسیار‬ ‫ادوردز‬ ‫گوگل‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫تبلیغات‬ ‫جزئیات‬
‫لینکدین‬ 	
‫همانند‬ .‫است‬ ‫گزینه‬ ‫بهترین‬ ‫لینکدین‬ ‫در‬ ‫تبلیغات‬ ‫هستند‬ ‫تجاری‬ ‫نوع‬ ‫از‬ ‫بیشتر‬ ‫شما‬ ‫خریداران‬ ‫اگر‬
‫می‬ ‫همچنین‬ .‫کنید‬ ‫مشخص‬ ‫را‬ ‫مخاطبانتان‬ ‫دموگرافیک‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫شما‬ ‫فیسبوک‬
.‫دهید‬ ‫قرار‬ ‫هدف‬ ‫را‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫های‬ ‫شرکت‬ ‫و‬ ‫صنایع‬ ‫توانید‬
B2B ‫های‬ ‫شبکه‬ 	
‫روی‬ ‫بر‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫دارید‬ B2B ‫مخاطبان‬ ‫برای‬ ‫خاص‬ ‫خدماتی‬ ‫یا‬ ‫خاص‬ ‫محصول‬ ‫یک‬ ‫شما‬ ‫اگر‬
‫این‬ ‫ی‬ ‫نمونه‬ .‫دهید‬ ‫ارائه‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫تبلیغات‬ ‫دارند‬ ‫را‬ ‫خاصی‬ ‫مخاطب‬ ‫خودشان‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫سایت‬ ‫وب‬
‫سایت‬ ‫وب‬ ‫جوانترها‬ ‫برای‬ ‫و‬ UBM TECH ‫و‬ IT businessEdge ‫از‬ ‫عبارتند‬ ‫ها‬ ‫سایت‬
‫یوتیوب‬ 	
:‫(منبع‬ ‫دنیا‬ ‫در‬ ‫چهارمین‬ ‫و‬ ‫آمریکاست‬ ‫در‬ ‫بزرگ‬ ‫جستجوی‬ ‫موتور‬ ‫سومین‬ ‫واقع‬ ‫در‬ ‫یوتیوب‬
‫بنابراین‬ .‫است‬ ‫رقابت‬ ‫دنیای‬ ‫از‬ ‫خودتان‬ ‫کردن‬ ‫جدا‬ ‫برای‬ ‫موثر‬ ‫راهی‬ ‫ویدیو‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ .)‫کارماسنک‬
.‫داشت‬ ‫خواهد‬ ‫ما‬ ‫برای‬ ‫ای‬ ‫ویژه‬ ‫اهمیت‬ ‫تبلیغات‬ ‫نوع‬ ‫این‬
23 | ‫صفحــه‬
‫مارکتینگ‬ ‫نماد‬ ‫کوچک‬ ‫های‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫برای‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫بازاریابی‬
1393 ‫��ن‬‫ـ‬‫نویـ‬‫نشر‬
‫مثل‬ ‫هایی‬
Clickdex,readwriteweb,VentureBeat,GigaOm,TechCrunch,M 	•
ashable
‫بازار‬ ‫به‬ ‫متعلق‬ ‫که‬ ‫افراد‬ ‫از‬ ‫خاصی‬ ‫گروه‬ ‫برای‬ ‫خاصی‬ ‫تبلیغات‬ ‫که‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫وبالگ‬ 	•
.‫دهد‬ ‫می‬ ‫ارائه‬ ‫هستند‬ ‫اختصاصی‬
:‫ها‬ ‫بالگ‬ 	
‫موفق‬ ‫های‬ ‫بالگ‬ ‫مستقل‬ ‫صاحبان‬ ‫به‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫وب‬ ‫زیبای‬ ‫ی‬ ‫نکته‬
‫دیگر‬ ‫بسیاری‬ ‫اما‬ ‫دهند‬ ‫نمی‬ ‫انجام‬ ‫اینترنتی‬ ‫تبلیغات‬ ‫ها‬ ‫وبالگ‬ ‫از‬ ‫بعضی‬ .‫کنید‬ ‫پیدا‬ ‫دسترسی‬
‫همچنین‬ ‫و‬ ‫مندند‬ ‫عالقه‬ ‫شما‬ ‫با‬ ‫تجاری‬ ‫روابط‬ ‫ایجاد‬ ‫به‬ ‫آنها‬ ‫از‬ ‫برخی‬ .‫دهند‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫کار‬ ‫این‬
.‫کند‬ ‫می‬ ‫کمک‬ ‫شما‬ ‫هدف‬ ‫مشتری‬ ‫جذب‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫مستمر‬ ‫لینک‬ ‫تبادل‬ ‫سیستم‬ ‫یک‬ ‫ایجاد‬
:‫موبایل‬ ‫های‬ ‫گوشی‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫تبلیغات‬ 	
‫می‬ ‫رشد‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫سرعت‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫اینترنتی‬ ‫تبلیغات‬ ‫در‬ ‫جدیدی‬ ‫مرز‬ ‫یک‬ ‫تبلیغ‬ ‫نوع‬ ‫این‬
‫کار‬ ‫و‬ ‫میز‬ ‫پشت‬ ‫نشستن‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫همراه‬ ‫تلفن‬ ‫گوشی‬ ‫با‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫جستجو‬ ‫امروزه‬ ‫مشتریان‬ .‫باشد‬
.‫دهتد‬ ‫می‬ ‫ترجیح‬ ‫تاپ‬ ‫لپ‬ ‫یا‬ ‫خانگی‬ ‫کامپیوتر‬ ‫با‬
!‫کنید‬ ‫فکر‬ ‫تبلیغات‬ ‫نوع‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫زودتر‬ ‫بهتره‬
بهینه سازی سایت-آموزش بهینه سازی سایت-سئو و بهینه سازی سایت
25 | ‫صفحــه‬
‫مارکتینگ‬ ‫نماد‬ ‫کوچک‬ ‫های‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫برای‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫بازاریابی‬
1393 ‫��ن‬‫ـ‬‫نویـ‬‫نشر‬
!‫بپردازیم‬ ‫تبلیغات‬ ‫ی‬ ‫نحوه‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫حال‬ ‫کردید‬ ‫مشخص‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫تبلیغات‬ ‫محل‬ ‫که‬ ‫زمانی‬
.‫است‬ ‫گوگل‬ ‫کلیکی‬ ‫تبلیغات‬ ،‫تبلیغات‬ ‫نوع‬ ‫ترین‬ ‫معمول‬
:‫ادورز‬ ‫گوگل‬ ‫در‬ ‫قدم‬ ‫اولین‬
‫تان‬ ‫بودجه‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫اگر‬ .‫است‬ )ppc(‫کلیکی‬ ‫کمپین‬ ‫برای‬ ‫ها‬ ‫انتخاب‬ ‫ترین‬ ‫معروف‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫ادورز‬ ‫گوگل‬
‫تنها‬ ،‫دهد‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫تان‬ ‫بودجه‬ ‫اندازه‬ ‫به‬ ‫کردن‬ ‫هزینه‬ ‫ی‬ ‫اجازه‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫ادورز‬ ‫گوگل‬ ‫کنید‬ ‫می‬ ‫فکر‬
‫پیشنهادی‬ ‫هزینه‬ ‫قدر‬ ‫چه‬ ‫هر‬ .‫شود‬ ‫کلیک‬ ‫شما‬ ‫تبلیغ‬ ‫روی‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫پرداخت‬ ‫را‬ ‫ای‬ ‫هزینه‬ ‫باید‬ ‫زمانی‬
.‫رود‬ ‫می‬ ‫باالتر‬ ‫گوگل‬ ‫جستجوی‬ ‫ی‬ ‫صفحه‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫شما‬ ‫موقعیت‬ ،‫ببرید‬ ‫باالتر‬ ‫را‬ ‫کلیک‬ ‫هر‬ ‫بابت‬
‫کنیم؟‬ ‫اجرا‬ ‫را‬ ‫کلیکی‬ ‫تبلیغات‬ ‫کمپین‬ ‫یک‬ ‫چگونه‬
26 | ‫صفحــه‬
‫مارکتینگ‬ ‫نماد‬ ‫کوچک‬ ‫های‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫برای‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫بازاریابی‬
1393 ‫نویــن‬‫��ر‬‫ـ‬‫نش‬
.‫بگیرید‬ ‫را‬ ‫نتیجه‬ ‫بهترین‬ ‫تا‬ ‫کنید‬ ‫پرداخت‬ ‫را‬ ‫هزینه‬ ‫بیشترین‬ ‫نیست‬ ‫الزم‬ ‫جا‬ ‫این‬ ‫در‬
‫کیفیتی‬ ‫رتبه‬ ،‫است‬ ‫شده‬ ‫ساخته‬ ‫آن‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫هدفمند‬ ‫و‬ ‫دقیق‬ ‫بسیار‬ ‫شما‬ ‫تبلیغات‬ ‫که‬ ‫آنجایی‬ ‫از‬
.‫آورد‬ ‫خواهد‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫خوبی‬
‫تبلیغات‬ ‫و‬ ‫فرود‬ ‫صفحه‬ ‫اعتبار‬ ‫چنین‬ ‫هم‬ .‫دهد‬ ‫می‬ ‫نشان‬ ‫را‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمه‬ ‫اعتبار‬ ‫زیرا‬ ‫است‬ ‫مهم‬ ‫بسیار‬ ‫شما‬ ‫کیفیتی‬ ‫رتبه‬
.‫دهد‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمه‬ ‫هر‬ ‫کیفیتی‬ ‫رتبه‬ ‫ی‬ ‫محاسبه‬ ‫امکان‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫ادورز‬ ‫گوگل‬ .‫برد‬ ‫می‬ ‫باالتر‬ ‫نیز‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫شما‬
.‫است‬ ‫درآمد‬ ‫کسب‬ ‫برای‬ ‫بد‬ ‫و‬ ‫خوب‬ ‫های‬ ‫روش‬ ‫تست‬ ‫برای‬ ‫مناسبی‬ ‫مطالعاتی‬ ‫بستر‬ ‫کلیکی‬ ‫تبلیغات‬
‫ها‬ ‫کمپین‬
‫گروه‬ ‫یک‬ .‫است‬ ‫متعددی‬ ‫های‬ ‫بندی‬ ‫دسته‬ ‫دارای‬ ‫کمپین‬ ‫یک‬ .‫دارد‬ ‫ارائه‬ ‫برای‬ ‫گوگل‬ ‫از‬ ‫زیادی‬ ‫ابزارهای‬ ‫کمپین‬ ‫یک‬
‫بر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫تنظیمات‬ ‫سایر‬ ‫و‬ ‫بندی‬ ‫منطقه‬ ،‫بودجه‬ ‫که‬ )‫است‬ ‫نرخ‬ ‫و‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ ،‫تبلیغات‬ ‫شامل‬ ‫(که‬ ‫ادگروپ‬ ‫یا‬ ‫تبلیغات‬
.‫گیرد‬ ‫می‬ ‫بر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫زیادی‬ ‫های‬ ‫کمپین‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫نمی‬ ‫کمپین‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫محدود‬ ‫ادورز‬ ‫حساب‬ ‫یک‬ .‫گیرد‬ ‫می‬
.‫دهیم‬ ‫می‬ ‫ارائه‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫محصوالتی‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫سرویس‬ ‫به‬ ‫دادن‬ ‫نظم‬ ‫هم‬ ‫ها‬ ‫کمپین‬ ‫چنینی‬ ‫این‬ ‫های‬ ‫بندی‬ ‫دسته‬ ‫هدف‬
‫تبلیغاتی‬ ‫های‬ ‫گروه‬
‫نکته‬ ‫این‬ .‫گیرد‬ ‫می‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫نرخ‬ ‫و‬ ‫تبلیغات‬ ،‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫مجموعه‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫کمپین‬ ‫یک‬ ‫تبلیغاتی‬ ‫های‬ ‫گروه‬
.‫نمایید‬ ‫بندی‬ ‫تقسیم‬ ‫و‬ ‫بگیرید‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫فروش‬ ‫نقاط‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫تبلیغاتی‬ ‫های‬ ‫گروه‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫مفید‬
27 | ‫صفحــه‬
‫مارکتینگ‬ ‫نماد‬ ‫کوچک‬ ‫های‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫برای‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫بازاریابی‬
1393 ‫��ن‬‫ـ‬‫نویـ‬‫نشر‬
:‫فرود‬ ‫صفحه‬ ‫کیفیت‬
‫همین‬ ‫به‬ .‫شماست‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫و‬ ‫فرود‬ ‫صفحه‬ ‫به‬ ‫مشتریان‬ ‫مستقیم‬ ‫هدایت‬ ،‫کلیکی‬ ‫تبلیغاتی‬ ‫کمپین‬ ‫هدف‬
‫همان‬ ‫دقیقا‬ ،‫بیند‬ ‫می‬ ‫صفحه‬ ‫در‬ ‫مشتری‬ ‫خواهید‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫چه‬ ‫آن‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫حاصل‬ ‫اطمینان‬ ‫باید‬ ‫دلیل‬
!‫دارد‬ ‫انتظار‬ ‫او‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫چیزی‬
.‫باشد‬ ‫هماهنگ‬ ً‫ال‬‫کام‬ ‫مشتری‬ ‫شده‬ ‫جستجو‬ ‫محتوای‬ ‫و‬ ‫شما‬ ‫تبلیغات‬ ‫با‬ ‫باید‬ ‫شما‬ ‫فرود‬ ‫ی‬ ‫صفحه‬ ‫محتوای‬
.‫باشد‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫باید‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫نمایش‬ ‫آدرس‬ ‫و‬ ‫فرود‬ ‫ی‬ ‫صفحه‬
:‫بینگ‬ ‫و‬ ‫فیسبوک‬ ،‫لینکدین‬ ‫در‬ ‫تبلیغات‬
‫گوگل‬ ‫همانند‬ .‫اند‬ ‫شده‬ ‫سازی‬ ‫شخصی‬ ‫نوعی‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫فیسبوک‬ ‫و‬ ‫لینکدین‬ ‫تبلیغات‬ ‫توجه‬ ‫قابل‬ ‫نکته‬
.‫است‬ ... ‫و‬ ‫دموگرافیک‬ ،‫موقعیت‬ ‫براساس‬ ‫تنظیم‬ ‫قابل‬ ‫هم‬ ‫تبلیغ‬ ‫نوع‬ ‫این‬ ‫ادورز‬
 
بهینه سازی سایت-آموزش بهینه سازی سایت-سئو و بهینه سازی سایت
29 | ‫صفحــه‬
‫مارکتینگ‬ ‫نماد‬ ‫کوچک‬ ‫های‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫برای‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫بازاریابی‬
1393 ‫نویــن‬‫��ر‬‫ـ‬‫نش‬
‫سئو‬ )!(‫سیاه‬ ‫هنر‬ ‫یادگیری‬ ‫به‬ ‫شروع‬ ‫افراد‬ .‫شد‬ ‫داغ‬ ‫وبالگ‬ ‫بحث‬ 2006 ‫سال‬ ‫در‬ ‫وقتی‬
‫مجازی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫ایجاد‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫لینک‬ ‫بک‬ ‫ساخت‬ ،‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ ‫بحث‬ ،‫ها‬ ‫متاتگ‬ ،‫کردند‬
!‫ها‬ ‫پست‬ ‫گذاری‬ ‫اشتراک‬ ‫برای‬ ‫دوستان‬
:‫سئو‬ ‫اصول‬
!‫ساخت‬ ‫دگرگون‬ ‫را‬ ‫سیاه‬ ‫کاله‬ ‫سئوی‬ ‫هنرمندان‬ ‫بازی‬ ‫پنگوئن‬ ‫و‬ ‫پاندا‬ ‫گوگل‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬
‫به‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫هوشمندتر‬ ‫قدر‬ ‫هرچه‬ ‫و‬ .‫است‬ ‫برتر‬ ‫تاکتیک‬ ‫یک‬ )‫جستجو(سئو‬ ‫موتورهای‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬
‫از‬ ‫بیش‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫مرز‬ ‫از‬ ‫شدن‬ ‫رد‬ ‫امروزه‬ .‫گردد‬ ‫می‬ ‫تر‬ ‫ممکن‬ ‫غیر‬ ‫سیستم‬ ‫این‬ ‫گرفتن‬ ‫بازی‬
‫تان‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫سیستم‬ ‫به‬ ‫محتوا‬ ‫افزودن‬ .‫است‬ ‫موبوط‬ ‫جذاب‬ ‫و‬ ‫آنالین‬ ‫های‬ ‫گویی‬ ‫داستان‬ ‫به‬ ‫چیز‬ ‫هر‬
.‫دارد‬ ‫سئو‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫نقش‬ ‫ترین‬ ‫مهم‬ ‫روزانه‬ ‫صورت‬ ‫به‬
‫دهیم؟‬ ‫انجام‬ ‫درستی‬ ‫شکل‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫چگونه‬
30 | ‫صفحــه‬
‫مارکتینگ‬ ‫نماد‬ ‫کوچک‬ ‫های‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫برای‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫بازاریابی‬
1393 ‫��ن‬‫ـ‬‫نویـ‬‫نشر‬
.‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫گوگل‬ ‫توسط‬ ‫تان‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫شدن‬ ‫دیده‬ ‫از‬ ‫اطمینان‬ ‫برای‬ ‫ای‬ ‫اولیه‬ ‫های‬ ‫قدم‬ ‫و‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫روش‬ ‫اما‬
• 	‫واژه‬ ‫کلید‬ ‫تحقیق‬
‫تان‬ ‫محصول‬ ‫جستجوی‬ ‫برای‬ ‫شما‬ ‫مشتریان‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫کلماتی‬ ‫باید‬ ‫شما‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫آغاز‬ ‫واژه‬ ‫کلید‬ ‫تحقیق‬ ‫با‬ ‫خوب‬ ‫سئوی‬ ‫یک‬
!‫بیابید‬ ‫برند‬ ‫می‬ ‫کار‬ ‫به‬
.‫دارند‬ ‫هم‬ ‫کمتری‬ ‫رقابت‬ ‫و‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫جستجو‬ ‫کمتر‬ ‫کلمات‬ ‫این‬ !‫کنید‬ ‫توجه‬ ‫طوالنی‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫سپس‬
‫به‬ ‫و‬ ‫توییتر‬ ،‫فیسبوک‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫کرد؟‬ ‫پیدا‬ ‫را‬ ‫کلیدی‬ ‫عبارت‬ ‫باید‬ ‫چگونه‬ !‫کنید‬ ‫توجه‬ ‫کلیدی‬ ‫عبارات‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫پس‬
!‫کنید‬ ‫توجه‬ ‫وبالگ‬ ‫روی‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫مثبت‬ ‫نظرات‬
• 	!‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫هوشمندانه‬ ‫خود‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ ‫از‬
.‫دادند‬ ‫تغییر‬ ‫سئو‬ ‫های‬ ‫سیاه‬ ‫کاله‬ ‫بازی‬ ‫تشخیص‬ ‫برای‬ ‫رو‬ ‫خودشان‬ ‫های‬ ‫استراتژی‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫پنگوئن‬ ‫و‬ ‫پاندا‬ ‫گوگل‬
:‫از‬ ‫عبارتند‬ ،‫کند‬ ‫می‬ ‫جریمه‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫گوگل‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫تاکتیک‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫بعضی‬
‫کیفیت‬ ‫بدون‬ ‫ساختن‬ ‫لینک‬ 	
‫کیفیت‬ ‫بی‬ ‫و‬ ‫محتوا‬ ‫بی‬ ‫فرود‬ ‫ی‬ ‫صفحه‬ 	
‫زیاد‬ ‫بسیار‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ 	
‫ترافیک‬ ‫کسب‬ ‫برای‬ ‫فقط‬ ‫مفهوم‬ ‫بی‬ ‫محتوای‬
31 | ‫صفحــه‬
‫مارکتینگ‬ ‫نماد‬ ‫کوچک‬ ‫های‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫برای‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫بازاریابی‬
1393 ‫نویــن‬‫��ر‬‫ـ‬‫نش‬
:‫موضوع‬ ‫های‬ ‫تگ‬
.‫شماست‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ ‫شدن‬ ‫داده‬ ‫نشان‬ ‫برای‬ ‫مکان‬ ‫ترین‬ ‫مهم‬
‫متن‬ ‫مصنوعی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫هستید‬ ‫مخاطب‬ ‫با‬ ‫گفتن‬ ‫سخن‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫نشان‬ ‫که‬ ‫بنویسید‬ ‫طوری‬ :‫بدنه‬ ‫محتوای‬
.‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫خود‬ ‫متن‬ ‫کلیدی‬ ‫عبارات‬ ‫از‬ .‫ننویسید‬ ‫را‬ ‫صفحه‬
:‫صفحه‬ ‫متن‬
.‫کند‬ ‫نمی‬ ‫استفاده‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫بندی‬ ‫دسته‬ ‫و‬ ‫کردن‬ ‫پیدا‬ ‫برای‬ ‫متن‬ ‫توضیح‬ ‫از‬ ‫گوگل‬
• 	!‫داخلی‬ ‫های‬ ‫لینک‬ ‫ساختن‬
‫و‬ ‫کیفیت‬ ‫با‬ ‫محتوای‬ ‫ارائه‬ ‫گوگل‬ ‫هدف‬ ‫زیرا‬ .‫دهد‬ ‫می‬ ‫دیگری‬ ‫چیز‬ ‫هر‬ ‫از‬ ‫پیش‬ ‫زیادی‬ ‫اعتبار‬ ‫ها‬ ‫لینک‬ ‫به‬ ‫گوگل‬
.‫است‬ ‫مشتریانش‬ ‫به‬ ‫مرتبط‬
بهینه سازی سایت-آموزش بهینه سازی سایت-سئو و بهینه سازی سایت
33 | ‫صفحــه‬
‫مارکتینگ‬ ‫نماد‬ ‫کوچک‬ ‫های‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫برای‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫بازاریابی‬
1393 ‫نویــن‬‫��ر‬‫ـ‬‫نش‬
‫می‬ ‫کهنه‬ ‫سرعت‬ ‫شود(به‬ ‫می‬ ‫مواجه‬ ‫شکست‬ ‫با‬ ‫روز‬ ‫روشنایی‬ ‫با‬ ‫آنالین‬ ‫بازاریابی‬ ‫برای‬ ‫شما‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬
‫جدیدی‬ ‫ی‬ ‫ها‬ ‫ایده‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫استراتژی‬ ‫روز‬ ‫هر‬ ‫زیرا‬ .)!‫دارند‬ ‫جدید‬ ‫های‬ ‫تکنیک‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫روش‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫و‬ ‫شوند‬
!‫است‬ ‫واقعی‬ ‫اما‬ ‫کننده‬ ‫ناراحت‬ ‫موضوع‬ ‫یک‬ ‫این‬ .‫آید‬ ‫می‬ ‫وجود‬ ‫به‬ ‫ارزیابی‬ ‫برای‬
.‫بریزید‬ ‫دور‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫سنجی‬ ‫معیار‬
‫معیار‬ ‫ها‬ ‫این‬ .‫نیست‬ ‫مسئله‬ ‫گوگل‬ ‫برای‬ ‫دیگر‬ ‫ها‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫بازدید‬ ‫صفحات‬ ‫تعداد‬ ،‫صفحه‬ ‫بازدید‬ ‫میزان‬
.‫شود‬ ‫می‬ ‫بد‬ ‫یا‬ ‫خوب‬ ‫شما‬ ‫حال‬ ‫شان‬ ‫رفتن‬ ‫پایین‬ ‫یا‬ ‫باال‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫هایی‬
‫ای‬ ‫مرحله‬ ‫چه‬ ‫در‬ ‫شما‬ ‫آنالین‬ ‫بازاریابی‬ ‫گوید‬ ‫نمی‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫سنجی‬ ‫معیار‬ ‫مشکل‬
:‫گویند‬ ‫نمی‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫روش‬ ‫آن‬ .‫است‬
‫آیند؟‬ ‫می‬ ‫ما‬ ‫سایت‬ ‫به‬ ‫مرتبط‬ ‫افراد‬ ‫آیا‬ 	
‫اند؟‬ ‫شده‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫محتوای‬ ‫درگیر‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫آیا‬ 	
‫اند؟‬ ‫کرده‬ ‫اقدام‬ ‫تان‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫در‬ ‫عضویت‬ ‫برای‬ ‫آیا‬ 	
‫اند؟‬ ‫کرده‬ ‫خریداری‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫محصول‬ ‫آیا‬ 	
!‫نمایید‬ ‫ارزیابی‬ ‫و‬ ‫بررسی‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫عملکرد‬
34 | ‫صفحــه‬
‫مارکتینگ‬ ‫نماد‬ ‫کوچک‬ ‫های‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫برای‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫بازاریابی‬
1393 ‫��ن‬‫ـ‬‫نویـ‬‫نشر‬
‫تمرکز‬ ‫درستی‬ ‫معیار‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫است‬ ‫بهتر‬ ‫ضروری‬ ‫و‬ ‫مهم‬ ‫اطالعات‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫کدام‬ ‫هر‬ ‫دانستن‬ ‫برای‬
.‫کنیم‬
:‫درست‬ ‫های‬ ‫معیار‬ ‫شناخت‬
!‫کند‬ ‫می‬ ‫کمک‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫زیر‬ ‫سواالت‬ ‫به‬ ‫پاسخ‬
‫چیست؟‬ ‫شما‬ ‫هدف‬ ‫بازار‬ 	
‫کیست؟‬ ‫شما‬ ‫هدف‬ ‫پرسنای‬ 	
‫است؟‬ ‫چگونه‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫آنالین‬ ‫رفتار‬ 	
‫کنند؟‬ ‫می‬ ‫صرف‬ ‫اینترنت‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫زمانی‬ ‫مقدار‬ ‫چه‬ 	
‫دارند؟‬ ‫دسترسی‬ ‫منزل‬ ‫یا‬ ‫کار‬ ‫محل‬ ‫از‬ ‫اینترنت‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫آیا‬ 	
‫دارند؟‬ ‫دسترسی‬ ‫اینترنت‬ ‫به‬ ‫موبایل‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫آیا‬ 	
‫آیند؟‬ ‫می‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫خبرنامه‬ ‫عضویت‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫آیا‬ 	
‫شود؟‬ ‫می‬ ‫فروخته‬ ‫آنالین‬ ‫شما‬ ‫محصول‬ ‫آیا‬
35 | ‫صفحــه‬
‫مارکتینگ‬ ‫نماد‬ ‫کوچک‬ ‫های‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫برای‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫بازاریابی‬
1393 ‫نویــن‬‫��ر‬‫ـ‬‫نش‬
!‫شما‬ ‫خرید‬ ‫مجرای‬ ‫یا‬ ‫خرید‬ ‫قیف‬ ‫بررسی‬
:‫است‬ ‫زیر‬ ‫موارد‬ ‫شامل‬ ‫شما‬ ‫خرید‬ ‫قیف‬
‫آنالین‬ ‫تبلیغات‬ 	
‫محصول‬ ‫صفحه‬ ،‫وبالگ‬ ‫پست‬ ،‫فرود‬ ‫ی‬ ‫صفحه‬ 	
‫ایمیل‬ ‫یا‬ ‫تغذیه‬ ‫ابزار‬ 	
‫سایت‬ ‫به‬ ‫مراجعه‬ ‫و‬ ‫کلیک‬ ‫نرخ‬ 	
‫سایت‬ ‫وب‬ ‫از‬ ‫خرید‬ ‫به‬ ‫بازدید‬ ‫تبدیل‬ ‫نرخ‬ 	
.‫هستند‬ ‫شما‬ ‫خرید‬ ‫قیف‬ ‫مراحل‬ ‫ها‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫کدام‬ ‫هر‬
:‫معیارها‬
‫کلیکی‬ ‫تبلیغات‬ )CTR(‫کلیک‬ ‫نرخ‬ 	
‫فرود‬ ‫صفحه‬ )Landing Page( ‫یا‬ ‫برگشت‬ ‫میزان‬ 	
‫خرید‬ ‫به‬ ‫بازدید‬ ‫تبدیل‬ ‫نرخ‬ 	
‫خبرنامه‬ ‫در‬ ‫عضویت‬ ‫میزان‬ 	
‫شما‬ ‫های‬ ‫گزارش‬ ‫یا‬ ‫مقاله‬ ‫دانلود‬ ‫میزان‬ 	
‫ما‬ ‫با‬ ‫تماس‬ ‫ی‬ ‫صفحه‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫کلیک‬ 	
‫خرید‬ ‫سبد‬ ‫ثبت‬ ‫میزان‬ 	
‫تشکر‬ ‫صفحه‬ ‫بازدید‬ ‫میزان‬ 	
‫های‬ ‫قیف‬ ‫و‬ ‫خرید‬ ‫به‬ ‫بازدید‬ ‫تبدیل‬ ‫نرخ‬ ‫تنظیم‬ ‫اجازه‬ ‫شما‬ ‫به‬ )analytics.google.com(‫آناالتیک‬ ‫گوگل‬
‫دهد‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫خرید‬
36 | ‫صفحــه‬
‫مارکتینگ‬ ‫نماد‬ ‫کوچک‬ ‫های‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫برای‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫بازاریابی‬
1393 ‫��ن‬‫ـ‬‫نویـ‬‫نشر‬
:‫موفقیت‬ ‫کردن‬ ‫تست‬
‫نتایج‬ ‫باشید‬ ‫کرده‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫آنالین‬ ‫بازاریابی‬ ‫کمپین‬ ‫یک‬ ً‫ال‬‫قب‬ ‫اگر‬ .‫اید‬ ‫داده‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫تست‬ ‫شما‬ ‫نهایت‬ ‫در‬
.‫است‬ ‫بوده‬ ‫درصدی‬ 2 ‫تا‬ 1 ‫تبدیل‬ ‫نرخ‬ ‫شما‬ ‫اولیه‬
‫فصل‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫یاد‬ ‫مراحل‬ ‫تمام‬ ‫تا‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫امکان‬ ‫این‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫موفقیت‬ ‫کردن‬ ‫تست‬ .‫گردد‬ ‫بهینه‬ ‫باید‬ ‫نرخ‬ ‫این‬
.‫دهید‬ ‫تغییر‬ ‫تان‬ ‫مشتریان‬ ‫نیازهای‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫و‬ ‫داد‬ ‫قرار‬ ‫مجدد‬ ‫بررسی‬ ‫و‬ ‫نظر‬ ‫تجدید‬ ‫مورد‬ ‫را‬ ‫قبل‬ ‫های‬
بهینه سازی سایت-آموزش بهینه سازی سایت-سئو و بهینه سازی سایت
38 | ‫صفحــه‬
‫مارکتینگ‬ ‫نماد‬ ‫کوچک‬ ‫های‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫برای‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫بازاریابی‬
1393 ‫��ن‬‫ـ‬‫نویـ‬‫نشر‬
‫چگونه‬ ‫که‬ ‫آموختید‬ ‫شما‬ .‫نماییم‬ ‫تکمیل‬ ‫کتابچه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫چرخه‬ ‫همه‬ ‫تا‬ ‫نمودیم‬ ‫تالش‬ ‫ما‬
‫پیدا‬ ‫برای‬ .‫دهید‬ ‫قرار‬ ‫ارزیابی‬ ‫و‬ ‫بررسی‬ ‫مورد‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫بازاریابی‬ ‫های‬ ‫تالش‬
‫تبلیغات‬ ‫موارد‬ ‫سایر‬ ‫و‬ ‫بینگ‬ ،‫یاهو‬ ،‫ادوردز‬ ‫گوگل‬ ‫از‬ ،‫تان‬ ‫آل‬ ‫ایده‬ ‫مشتریان‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫و‬ ‫کردن‬
!‫شود‬ ‫نمی‬ ‫کامل‬ »‫«تبدیل‬ ‫بدون‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫بازاریابی‬ ‫اما‬ ،‫کنید‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫آنالین‬
‫یا‬ ‫محصول‬ ‫بخاطر‬ ‫که‬ ‫نمایید(کسی‬ ‫تبدیل‬ ‫مشتری‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫تان‬ ‫بازدیدکنندگان‬ ‫باید‬ ‫شما‬ ‫اکنون‬
‫افزایش‬ ‫مانند‬ ‫دیگری‬ ‫اهداف‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫اگرچه‬ .)!‫نماید‬ ‫پرداخت‬ ‫پول‬ ‫باشد‬ ‫حاضر‬ ‫شما‬ ‫خدمت‬
‫کسب‬ ‫اینها‬ ‫همه‬ ‫نهایی‬ ‫هدف‬ ‫اما‬ ،‫باشید‬ ‫داشته‬ ... ‫و‬ ‫نمایشی‬ ‫وضعیت‬ ‫ارتقاء‬ ،‫درگیری‬ ‫و‬ ‫تعامل‬
!‫ایم؟‬ ‫انداخته‬ ‫راه‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫چه‬ ‫برای‬ ‫وگرنه‬ ،‫است‬ ‫درآمد‬
‫چیست؟‬ »‫«تبدیل‬ ،‫صورت‬ ‫هر‬ ‫در‬
‫کنیم؟‬ ‫تبدیل‬ ‫بالفعل‬ ‫مشتریان‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫بالقوه‬ ‫مشتریان‬ ‫چگونه‬
39 | ‫صفحــه‬
‫مارکتینگ‬ ‫نماد‬ ‫کوچک‬ ‫های‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫برای‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫بازاریابی‬
1393 ‫نویــن‬‫��ر‬‫ـ‬‫نش‬
»‫«تبدیل‬ ‫کردن‬ ‫بهینه‬
‫را‬ ‫مقدار‬ ‫این‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫شما‬ ‫اما‬ !‫نماید‬ ‫می‬ ‫تبدیل‬ ‫مشتری‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫بازدیدکنندگان‬ ‫از‬ ‫درصد‬ 2 ‫وبسایت‬ ‫یک‬ ‫میانگین‬ ‫بصورت‬
‫می‬ »‫شما‬ ‫مشتری‬ ‫خلق‬ ‫«معادله‬ ‫عنوان‬ ‫تحت‬ ‫خود‬ ‫کتاب‬ ‫در‬ ‫سی‬َ‫م‬ ‫برایان‬ .‫دهید‬ ‫افزایش‬ )‫بیشتر‬ ‫حتی‬ ‫(و‬ ‫درصد‬ 10 ‫تا‬
‫بازه‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫سایت‬ ‫بازدیدکنندگان‬ ‫کل‬ ‫تعداد‬ ‫بر‬ ‫تقسیم‬ ‫ها‬ ‫شده‬ ‫مشتری‬ ‫به‬ ‫تبدیل‬ ‫تعداد‬ ‫با‬ ‫است‬ ‫برابر‬ ‫تبدیل‬ ‫«نرخ‬ :‫گوید‬
.‫باشد‬ ‫می‬ ‫آن‬ ‫ترافیک‬ ‫کل‬ ‫به‬ ‫سایت‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫تعداد‬ ‫معادل‬ ‫تبدیل‬ ‫نرخ‬ ‫دیگر‬ ‫عبارت‬ ‫به‬ .»‫مشخص‬ ‫زمانی‬
:‫دهید‬ ‫افزایش‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫تبدیل‬ ‫نرخ‬ ،‫روش‬ ‫دو‬ ‫یا‬ ‫یک‬ ‫با‬
.‫دهید‬ ‫کاهش‬ ،‫ندارند‬ ‫خرید‬ ‫برای‬ ‫جدی‬ ‫برنامه‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫بازدیدکنندگانی‬ ‫تعداد‬ • 	
.‫دهید‬ ‫افزایش‬ ،‫کنند‬ ‫می‬ ‫فعالیت‬ ‫به‬ ‫شروع‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫ورودی‬ ‫صفحه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫بازدیدکنندگانی‬ ‫تعداد‬ • 	
.‫شوند‬ ‫بهینه‬ ‫باید‬ ‫که‬ ‫هست‬ ‫زیادی‬ ‫موارد‬ ‫اما‬
‫عنوان‬ )‫الف‬
‫فایده‬ ‫یا‬ ‫مزیت‬ ‫یک‬ ‫با‬ ‫عنوان‬ ‫یک‬ ‫انتخاب‬ ،‫روش‬ ‫بهترین‬ ‫معموال‬ .‫نمایید‬ ‫انتخاب‬ ‫گیرا‬ ‫و‬ ‫جذاب‬ ‫را‬ ‫تان‬ ‫عنوان‬ ‫امکان‬ ‫حد‬ ‫تا‬
.‫باشد‬ ‫می‬ ‫حل‬ ‫مشکل/راه‬ ‫ترکیب‬ ‫ارائه‬ ‫یا‬ ‫و‬
40 | ‫صفحــه‬
‫مارکتینگ‬ ‫نماد‬ ‫کوچک‬ ‫های‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫برای‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫بازاریابی‬
1393 ‫��ن‬‫ـ‬‫نویـ‬‫نشر‬
‫اصلی‬ ‫محتوی‬ )‫ب‬
.‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫ایی‬ ‫ویژه‬ ‫دقت‬ ‫هم‬ ‫ها‬ ‫طراحی‬ ‫و‬ ‫تصاویر‬ ‫به‬ ‫کلمات‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ ،‫صفحه‬ ‫اصلی‬ ‫محتوی‬ ‫در‬
‫خاص‬ ‫فعالیتی‬ ‫به‬ ‫ترغیب‬ )‫ج‬
‫یک‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫عضویت‬ ‫فرم‬ ‫یک‬ ‫یا‬ ،»!‫کن‬ ‫خرید‬ ‫«اکنون‬ ‫فانتزی‬ ‫و‬ ‫بزرگ‬ ‫دکمه‬ ‫یک‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫فعالیت‬ ‫به‬ ‫ترغیب‬
.‫باشد‬ »!‫کن‬ ‫کلیک‬ ‫را‬ ‫«اینجا‬ ‫ساده‬ ‫لینک‬
‫آنالین‬ ‫های‬ ‫فرم‬ )‫د‬
‫حد‬ ‫تا‬ ‫که‬ ‫مجبورید‬ ،‫باشد‬ ‫خرید‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫وجه‬ ‫انتقال‬ ‫برای‬ ‫فرد‬ )‫اعتباری(بانکی‬ ‫کارت‬ ‫اطالعات‬ ‫گرفتن‬ ‫برای‬ ‫شما‬ ‫فرم‬ ‫اگر‬
‫اگر‬ ‫اما‬ .‫باشد‬ ‫تعاملی‬ ‫و‬ ‫پسند‬ ‫کاربر‬ ،‫جذاب‬ ‫تان‬ ‫فرم‬ ‫که‬ ‫نمایید‬ ‫تالش‬ ‫بنابراین‬ ،‫نمایید‬ ‫دریافت‬ ‫را‬ ‫الزم‬ ‫اطالعات‬ ‫امکان‬
‫بیشتری‬ ‫اطالعات‬ ‫چه‬ ‫هر‬ ،‫هستید‬ ‫خاصی‬ ‫فایل‬ ‫دانلود‬ ‫یا‬ ‫خبرنامه‬ ‫در‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫به‬ ‫مشتری‬ ‫ترغیب‬ ‫برای‬ ‫تالش‬ ‫حال‬ ‫در‬
‫کنید‬ ‫می‬ ‫درخواست‬ ‫که‬ ‫زیادی‬ ‫اطالعات‬ ‫بخاطر‬ ‫بیشتری‬ ‫(مشتریان‬ ‫اید‬ ‫داده‬ ‫کاهش‬ ‫را‬ ‫تان‬ ‫تبدیل‬ ‫نرخ‬ ‫بخواهید‬ ‫او‬ ‫از‬
)!‫کنند‬ ‫می‬ ‫نظر‬ ‫صرف‬ ‫کار‬ ‫آن‬ ‫انجام‬ ‫از‬
‫سایت‬ ‫های‬ ‫بخش‬ ‫چیدمان‬ )‫ه‬
‫چپ‬ ‫سمت‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫صفحه‬ ‫محتوای‬ ‫آیا‬ ‫دهید؟‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫صفحه‬ ‫وسط‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫تان‬ »‫فعالیت‬ ‫به‬ ‫«ترغیب‬ ‫دکمه‬ ‫آیا‬ ،‫نهایت‬ ‫در‬
‫گذارید؟‬ ‫می‬ ‫صفحه‬ ‫راست‬ ‫سمت‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خبرنامه‬ ‫در‬ ‫عضویت‬ ‫فرم‬ ‫و‬ )‫انگلیسی‬ ‫زبان‬ ‫(برای‬
‫یک‬ ‫تغییر‬ ‫با‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫ایی‬ ‫ساده‬ ‫آزمون‬ .‫نمایید‬ ‫استفاده‬ A/B ‫آزمون‬ ‫از‬ ،‫ها‬ ‫بخش‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫کدام‬ ‫هر‬ ‫تبدیل‬ ‫بهبود‬ ‫برای‬
‫این‬ ‫باید‬ ‫«ما‬ :‫گوید‬ ‫می‬ ‫مسی‬ ‫برایان‬ .‫سنجید‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫تبدیل‬ ‫نرخ‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫تاثیر‬ ،‫ها‬ ‫بخش‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫کدام‬ ‫هر‬ ‫از‬ ‫جنبه‬
.»‫است‬ ‫نتایج‬ ‫سنجش‬ ‫فاکتور‬ ‫ترین‬ ‫مهم‬ ‫و‬ ‫اولین‬ ‫تبدیل‬ ‫نرخ‬ ‫که‬ ‫بپذیریم‬ ‫را‬ ‫حقیقت‬
‫به‬ ،‫کنید‬ ‫می‬ ‫اعمال‬ ‫تغییری‬ ‫وقتی‬ .‫دهید‬ ‫انجام‬ ‫دلیل‬ ‫بدون‬ ‫را‬ ‫دیگری‬ ‫متفاوت‬ ‫چیز‬ ‫نیست‬ ‫نیازی‬ ،‫گرفتن‬ ‫نتیجه‬ ‫برای‬
.‫بسنجید‬ ‫تان‬ ‫تبدیل‬ ‫نرخ‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫کاهشی‬ ‫یا‬ ‫افزایشی‬ ‫اثر‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫نگاه‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫فرضیه‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬
‫مفید‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫آنهایی‬ ‫و‬ ‫نمایید‬ ‫حذف‬ ‫را‬ ‫ندارند‬ ‫کاربرد‬ ‫که‬ ‫مواردی‬ ،‫کنید‬ ‫می‬ ‫آزمایش‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫فرضیه‬ ‫که‬ ‫زمانی‬
‫های‬ ‫هزینه‬ ‫و‬ ‫یابد‬ ‫افزایش‬ ‫تان‬ ‫تبدیل‬ ‫نرخ‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫باعث‬ ‫ها‬ ‫آزمون‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫شما‬ ‫تجارب‬ .‫دارید‬ ‫نگه‬ ‫شدند‬ ‫واقع‬
.‫شماست‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫آنالین‬ ‫موفقیت‬ ،‫نهایی‬ ‫هدف‬ .‫شد‬ ‫خواهید‬ »‫«تبدیل‬ ‫استاد‬ ‫نهایتا‬ ‫شما‬ ‫و‬ ،‫کاهش‬ ‫تان‬ ‫بازاریابی‬
41 | ‫صفحــه‬
‫مارکتینگ‬ ‫نماد‬ ‫کوچک‬ ‫های‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫برای‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫بازاریابی‬
1393 ‫نویــن‬‫��ر‬‫ـ‬‫نش‬
‫موتورهای‬ ‫بازاریابی‬ ‫راهنمای‬ ‫این‬ ‫پایان‬ ‫به‬ ‫ما‬ ،‫افتاد‬ ‫اتفاق‬ ‫است‬ ‫حتمی‬ ‫دادنش‬ ‫رخ‬ ‫که‬ ‫چیزی‬ ،‫خب‬
‫پایان‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫انتها‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫ولی‬ ‫غمگینیم‬ ‫بابت‬ ‫این‬ ‫از‬ !‫رسیدیم‬ ‫کوچک‬ ‫کارهای‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫برای‬ ‫جستجو‬
.‫دانیم‬ ‫می‬ ‫آغاز‬ ‫یک‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫بلکه‬ ،‫کنیم‬ ‫نمی‬ ‫نگاه‬ ‫کار‬
‫یادگیری‬ ‫برای‬ ‫زیادی‬ ‫چیز‬ ،‫کار‬ ‫این‬ ‫برای‬ ‫شد‬ ‫ای‬ ‫مقدمه‬ ‫فقط‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫بازاریابی‬ ‫راهنمای‬
‫تواند‬ ‫می‬ ‫فرد‬ ‫یک‬ .‫نمایید‬ ‫متوقف‬ ‫را‬ ‫شما‬ ،»‫دانید‬ ‫نمی‬ ‫که‬ ‫«چیزهایی‬ ‫که‬ ‫ندهید‬ ‫اجازه‬ ‫اما‬ ‫ندارد‬ ‫وجود‬
‫پیشنهاد‬ ‫شما‬ ‫به‬ !‫نماید‬ ‫اجرایی‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫های‬ ‫یافته‬ ‫آنکه‬ ‫بدون‬ ،‫بگیرد‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫بگیرد‬ ‫یاد‬ ‫که‬ ‫بیفتد‬ ‫دام‬ ‫این‬ ‫در‬
:‫کنیم‬ ‫می‬
.‫نمایید‬ ‫تهیه‬ ‫کارتان‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫با‬ ‫متناسب‬ ‫اهداف‬ ‫با‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫بازاریابی‬ ‫برنامه‬ ‫یک‬ •
.‫بشناسید‬ ‫را‬ ‫تان‬ ‫خریداران‬ ‫شخصیت‬ ‫و‬ ‫نمایید‬ ‫بررسی‬ ‫را‬ ‫تان‬ ‫آل‬ ‫ایده‬ ‫مشتریان‬ •
.‫بیابید‬ ،‫نمایید‬ ‫می‬ ‫ارائه‬ ‫شما‬ ‫آنچه‬ ‫یافتن‬ ‫برای‬ ‫تان‬ ‫آل‬ ‫ایده‬ ‫مشتریان‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ •
.‫بروید‬ ‫تبلیغ‬ ‫خواهید‬ ‫می‬ ‫کجاها‬ ‫که‬ ‫نمایید‬ ‫مشخص‬ ‫و‬ ‫بررسی‬ •
.‫بیندازید‬ ‫راه‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫کلیکی‬ ‫تبلیغات‬ ‫های‬ ‫کمپین‬ •
.‫نمایید‬ ‫بهینه‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫ورودی‬ ‫صفحه‬ ‫و‬ ‫سایت‬ •
‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬ )Google Places(‫ِیس‬‫ل‬‫پ‬ ‫گوگل‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ،‫دارید‬ ‫فروش‬ ‫برای‬ ‫فیزیکی‬ ‫مکان‬ ‫یک‬ ‫اگر‬ •
.‫دهید‬ ‫نشان‬ ‫محلی‬ ‫جستجوهای‬
.‫نمایید‬ ‫ایجاد‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫ارزیابی‬ ‫و‬ ‫بررسی‬ ‫سیستم‬ •
‫مشتری‬ ‫سمت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫کننده‬ ‫بازدید‬ ‫شکل‬ ‫بهترین‬ ‫به‬ ،‫شما‬ ‫سایت‬ ‫تبدیل‬ ‫مراحل‬ ‫از‬ ‫کدام‬ ‫هر‬ ‫که‬ ‫شوید‬ ‫مطمئن‬ •
.‫دهد‬ ‫می‬ ‫سوق‬ ‫شدن‬
)‫نمایید!(مترجم‬ ‫استفاده‬ ‫نوین‬ ‫نشر‬ ‫راهنماهای‬ ‫و‬ ‫کتب‬ ‫و‬ ‫مارکتینگ‬ ‫نماد‬ ‫های‬ ‫مشاوره‬ ‫از‬ ‫نهایت‬ ‫در‬ •
‫پایانی‬ ‫سخن‬
42 | ‫صفحــه‬
‫مارکتینگ‬ ‫نماد‬ ‫کوچک‬ ‫های‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫برای‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫بازاریابی‬
1393 ‫��ن‬‫ـ‬‫نویـ‬‫نشر‬
:‫نمایید‬ ‫مراجعه‬ ‫زیر‬ ‫سایت‬ ‫به‬ ‫نمادمارکتینگ‬ ‫خدمات‬ ‫با‬ ‫آشنایی‬ ‫برای‬
.‫باشید‬ ‫برده‬ ‫کافی‬ ‫بهره‬ ‫و‬ ‫لذت‬ ‫کتابچه‬ ‫این‬ ‫خواندن‬ ‫از‬ ‫امیدواریم‬
‫نوین‬ ‫نشر‬ ‫و‬ ‫مارکتینگ‬ ‫نماد‬ -
‫راحت‬ ‫دسترسی‬ ،‫مطالعه‬ ‫زمان‬ ‫(افزایش‬ ‫دیجیتالی‬ ‫مطالعه‬ ‫ترویج‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫ایرانی‬ ‫پیشرو‬ ‫های‬ ‫سازمان‬ ‫حمایت‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫مفتخریم‬
‫و‬ ‫کسب‬ ‫مجالت‬ ‫و‬ ‫کتب‬ ‫رایگان‬ ‫نشر‬ ‫و‬ ‫تهیه‬ ‫به‬ ‫اقدام‬ )‫کتاب‬ ‫کاغذی‬ ‫چاپ‬ ‫از‬ ‫ناشی‬ ‫محیطی‬ ‫زیست‬ ‫های‬ ‫آسیب‬ ‫کاهش‬ ‫و‬ ‫سریع‬ ‫و‬
.‫نماییم‬ ‫می‬ ‫مدیریت‬ ‫و‬ ‫کار‬
.‫نمایید‬ ‫مراجعه‬ www.nashrenovin.ir ‫سایت‬ ‫به‬ ،‫محصوالت‬ ‫رایگان‬ ‫دانلود‬ ‫و‬ ‫مشاهده‬ ‫برای‬
www.namadmarketing.com
‫مجله‬ ‫دانلود‬‫کتاب‬ ‫دانلود‬‫کتاب‬ ‫دانلود‬

Recommandé

اصول و مبانی تبلیغات Mba-جلسه اول par
اصول و مبانی تبلیغات Mba-جلسه اولاصول و مبانی تبلیغات Mba-جلسه اول
اصول و مبانی تبلیغات Mba-جلسه اولAlijah Shahrbanoui
1.1K vues19 diapositives
اصول و مبانی تبلیغات Mba-جلسه ششم par
اصول و مبانی تبلیغات Mba-جلسه ششماصول و مبانی تبلیغات Mba-جلسه ششم
اصول و مبانی تبلیغات Mba-جلسه ششمAlijah Shahrbanoui
695 vues28 diapositives
اصول و مبانی تبلیغات Mba-جلسه پنجم par
اصول و مبانی تبلیغات Mba-جلسه پنجماصول و مبانی تبلیغات Mba-جلسه پنجم
اصول و مبانی تبلیغات Mba-جلسه پنجمAlijah Shahrbanoui
788 vues33 diapositives
اصول و مبانی تبلیغات Mba-جلسه چهارم par
اصول و مبانی تبلیغات Mba-جلسه چهارماصول و مبانی تبلیغات Mba-جلسه چهارم
اصول و مبانی تبلیغات Mba-جلسه چهارمAlijah Shahrbanoui
1.4K vues19 diapositives
اصول و مبانی تبلیغات- MBA-جلسه سوم par
اصول و مبانی تبلیغات- MBA-جلسه سوماصول و مبانی تبلیغات- MBA-جلسه سوم
اصول و مبانی تبلیغات- MBA-جلسه سومAlijah Shahrbanoui
484 vues10 diapositives
بازاریابی دیجیتال بازاریابی در رسانه های اجتماعی جلسه دوم و نهایی par
بازاریابی دیجیتال بازاریابی در رسانه های اجتماعی جلسه دوم و نهاییبازاریابی دیجیتال بازاریابی در رسانه های اجتماعی جلسه دوم و نهایی
بازاریابی دیجیتال بازاریابی در رسانه های اجتماعی جلسه دوم و نهاییAlijah Shahrbanoui
975 vues15 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Digital Marketing Essentials - مبانی دیجیتال مارکتینگ par
Digital Marketing Essentials - مبانی دیجیتال مارکتینگDigital Marketing Essentials - مبانی دیجیتال مارکتینگ
Digital Marketing Essentials - مبانی دیجیتال مارکتینگHamed Takmil
215 vues23 diapositives
What is Digital marketing | مبانی دیجیتال مارکتینگ par
What is Digital marketing | مبانی دیجیتال مارکتینگWhat is Digital marketing | مبانی دیجیتال مارکتینگ
What is Digital marketing | مبانی دیجیتال مارکتینگSepidar System
147 vues60 diapositives
تبلیغات وب 1 par
تبلیغات وب 1تبلیغات وب 1
تبلیغات وب 1Sepinud Sharg ?????? ???
34 vues23 diapositives
تجربه استفاده سفرمارکت از تبلغیات ریتارگتینگ par
تجربه استفاده سفرمارکت از تبلغیات ریتارگتینگتجربه استفاده سفرمارکت از تبلغیات ریتارگتینگ
تجربه استفاده سفرمارکت از تبلغیات ریتارگتینگnedaaroozi
2.4K vues9 diapositives
Proposal tamland par
Proposal tamlandProposal tamland
Proposal tamlandRojanKhanipour
694 vues9 diapositives
Proposal rojashop par
Proposal rojashopProposal rojashop
Proposal rojashopRojanKhanipour
185 vues10 diapositives

Tendances(20)

Digital Marketing Essentials - مبانی دیجیتال مارکتینگ par Hamed Takmil
Digital Marketing Essentials - مبانی دیجیتال مارکتینگDigital Marketing Essentials - مبانی دیجیتال مارکتینگ
Digital Marketing Essentials - مبانی دیجیتال مارکتینگ
Hamed Takmil215 vues
What is Digital marketing | مبانی دیجیتال مارکتینگ par Sepidar System
What is Digital marketing | مبانی دیجیتال مارکتینگWhat is Digital marketing | مبانی دیجیتال مارکتینگ
What is Digital marketing | مبانی دیجیتال مارکتینگ
Sepidar System147 vues
تجربه استفاده سفرمارکت از تبلغیات ریتارگتینگ par nedaaroozi
تجربه استفاده سفرمارکت از تبلغیات ریتارگتینگتجربه استفاده سفرمارکت از تبلغیات ریتارگتینگ
تجربه استفاده سفرمارکت از تبلغیات ریتارگتینگ
nedaaroozi2.4K vues
تاثیرگذار ترین روش های تبلیغات در اینستاگرام par VahidNo
تاثیرگذار ترین روش های تبلیغات در اینستاگرامتاثیرگذار ترین روش های تبلیغات در اینستاگرام
تاثیرگذار ترین روش های تبلیغات در اینستاگرام
VahidNo57 vues
The importance of seo for the sneaker business par Asanmode
The importance of seo for the sneaker businessThe importance of seo for the sneaker business
The importance of seo for the sneaker business
Asanmode37 vues
اهمیت در فروشگاه اینترنتی لوازم هنری par saeed mirzakarimi
اهمیت در فروشگاه اینترنتی لوازم هنریاهمیت در فروشگاه اینترنتی لوازم هنری
اهمیت در فروشگاه اینترنتی لوازم هنری
مسیر همکاری کافه‌گلدون با یکتانت par nedaaroozi
مسیر همکاری کافه‌گلدون با یکتانتمسیر همکاری کافه‌گلدون با یکتانت
مسیر همکاری کافه‌گلدون با یکتانت
nedaaroozi552 vues
بازاریابی محتوایی چیست؟ par Payam Khaninejad
بازاریابی محتوایی چیست؟بازاریابی محتوایی چیست؟
بازاریابی محتوایی چیست؟
Payam Khaninejad143 vues
4 مزیت دیجیتال مارکتینگ par mmfallah005
4 مزیت دیجیتال مارکتینگ4 مزیت دیجیتال مارکتینگ
4 مزیت دیجیتال مارکتینگ
mmfallah00556 vues
Brand management مدیریت برند par Amir Reza Asadi
Brand management مدیریت برندBrand management مدیریت برند
Brand management مدیریت برند
Amir Reza Asadi540 vues
بازاریابی و تبلیغات اینترنتی par sarvenaz arianfar
بازاریابی و تبلیغات اینترنتیبازاریابی و تبلیغات اینترنتی
بازاریابی و تبلیغات اینترنتی
sarvenaz arianfar1.7K vues

En vedette

8 فرمان مشتری مدار par
8 فرمان مشتری مدار8 فرمان مشتری مدار
8 فرمان مشتری مدارمجتبی شیخ علی
343 vues12 diapositives
اصول و مبانی تبلیغات Mba-جلسه دوم par
اصول و مبانی تبلیغات Mba-جلسه دوماصول و مبانی تبلیغات Mba-جلسه دوم
اصول و مبانی تبلیغات Mba-جلسه دومAlijah Shahrbanoui
641 vues15 diapositives
http://seofirstpage.ir-هانیه غفرانی-آموزش سئو سایت par
http://seofirstpage.ir-هانیه غفرانی-آموزش سئو سایتhttp://seofirstpage.ir-هانیه غفرانی-آموزش سئو سایت
http://seofirstpage.ir-هانیه غفرانی-آموزش سئو سایتHanieh Ghofrani
271 vues35 diapositives
دخوړو لیبل par
دخوړو لیبلدخوړو لیبل
دخوړو لیبلNaim Khalid
363 vues4 diapositives
چگونه مردان را جذب کنیم؟ par
چگونه مردان را جذب کنیم؟چگونه مردان را جذب کنیم؟
چگونه مردان را جذب کنیم؟Amir Sharifi
269 vues3 diapositives
2010 Volkswagen CC Milwaukee par
2010 Volkswagen CC Milwaukee2010 Volkswagen CC Milwaukee
2010 Volkswagen CC MilwaukeeHall Volkswagen
727 vues26 diapositives

En vedette(20)

اصول و مبانی تبلیغات Mba-جلسه دوم par Alijah Shahrbanoui
اصول و مبانی تبلیغات Mba-جلسه دوماصول و مبانی تبلیغات Mba-جلسه دوم
اصول و مبانی تبلیغات Mba-جلسه دوم
http://seofirstpage.ir-هانیه غفرانی-آموزش سئو سایت par Hanieh Ghofrani
http://seofirstpage.ir-هانیه غفرانی-آموزش سئو سایتhttp://seofirstpage.ir-هانیه غفرانی-آموزش سئو سایت
http://seofirstpage.ir-هانیه غفرانی-آموزش سئو سایت
Hanieh Ghofrani271 vues
چگونه مردان را جذب کنیم؟ par Amir Sharifi
چگونه مردان را جذب کنیم؟چگونه مردان را جذب کنیم؟
چگونه مردان را جذب کنیم؟
Amir Sharifi269 vues
The pot was perfect, but it couldn't convince to buy! par Shahrzad Esfarjani
The pot was perfect, but it couldn't convince to buy!The pot was perfect, but it couldn't convince to buy!
The pot was perfect, but it couldn't convince to buy!
تصميم شعار موقع تصميم شعارات اون لاين بافضل الاسعار خلال 24 ساعة وتقديم 10 بر... par Tamer ahmed abd elfttah
تصميم شعار موقع تصميم شعارات اون لاين بافضل الاسعار خلال 24 ساعة وتقديم 10 بر...تصميم شعار موقع تصميم شعارات اون لاين بافضل الاسعار خلال 24 ساعة وتقديم 10 بر...
تصميم شعار موقع تصميم شعارات اون لاين بافضل الاسعار خلال 24 ساعة وتقديم 10 بر...
سئو سایت آموزش سئو سایت par Hanieh Ghofrani
سئو سایت آموزش سئو سایتسئو سایت آموزش سئو سایت
سئو سایت آموزش سئو سایت
Hanieh Ghofrani192 vues
10 ترفند كليدي براي موفقيت در بازاريابي محتوايي par digidanesh
10 ترفند كليدي براي موفقيت در بازاريابي محتوايي 10 ترفند كليدي براي موفقيت در بازاريابي محتوايي
10 ترفند كليدي براي موفقيت در بازاريابي محتوايي
digidanesh360 vues
همه چیز درباره کارآفرینی اجتماعی به زبان ساده par Modirinfo
همه چیز درباره کارآفرینی اجتماعی به زبان سادههمه چیز درباره کارآفرینی اجتماعی به زبان ساده
همه چیز درباره کارآفرینی اجتماعی به زبان ساده
Modirinfo212 vues
10 عادتی که شما را از ثروتمند شدن باز می دارد par Modirinfo
10 عادتی که شما را از ثروتمند شدن باز می دارد10 عادتی که شما را از ثروتمند شدن باز می دارد
10 عادتی که شما را از ثروتمند شدن باز می دارد
Modirinfo300 vues
E businessکسب و کار الکترونیکی par Hanieh Ghofrani
E businessکسب و کار الکترونیکیE businessکسب و کار الکترونیکی
E businessکسب و کار الکترونیکی
Hanieh Ghofrani941 vues
بازاریابی دیجیتال - روز اول par Adel Talebi
بازاریابی دیجیتال - روز اولبازاریابی دیجیتال - روز اول
بازاریابی دیجیتال - روز اول
Adel Talebi1.7K vues
طراحی کمپین های تبلیغاتی کلیکی par Anetwork
طراحی کمپین های تبلیغاتی کلیکیطراحی کمپین های تبلیغاتی کلیکی
طراحی کمپین های تبلیغاتی کلیکی
Anetwork830 vues

Similaire à بهینه سازی سایت-آموزش بهینه سازی سایت-سئو و بهینه سازی سایت

کتاب راهنمای صفحه فرود par
کتاب راهنمای صفحه فرودکتاب راهنمای صفحه فرود
کتاب راهنمای صفحه فرودAnetwork
746 vues11 diapositives
Content marketing.pdf par
Content marketing.pdfContent marketing.pdf
Content marketing.pdfmzarabieh
3 vues17 diapositives
Content marketing.pdf par
Content marketing.pdfContent marketing.pdf
Content marketing.pdfmzarabieh
3 vues17 diapositives
Inbound marketing (rasoul namvar) par
Inbound marketing (rasoul namvar)Inbound marketing (rasoul namvar)
Inbound marketing (rasoul namvar)itpioneer
625 vues28 diapositives
مزایای بهینه سازی سایت par
مزایای بهینه سازی سایتمزایای بهینه سازی سایت
مزایای بهینه سازی سایتsepandweb.com
33 vues5 diapositives
طراحی کسب و کار جدید par
طراحی کسب و کار جدیدطراحی کسب و کار جدید
طراحی کسب و کار جدیدکسب و کار شما
33 vues4 diapositives

Similaire à بهینه سازی سایت-آموزش بهینه سازی سایت-سئو و بهینه سازی سایت(20)

کتاب راهنمای صفحه فرود par Anetwork
کتاب راهنمای صفحه فرودکتاب راهنمای صفحه فرود
کتاب راهنمای صفحه فرود
Anetwork746 vues
Content marketing.pdf par mzarabieh
Content marketing.pdfContent marketing.pdf
Content marketing.pdf
mzarabieh3 vues
Content marketing.pdf par mzarabieh
Content marketing.pdfContent marketing.pdf
Content marketing.pdf
mzarabieh3 vues
Inbound marketing (rasoul namvar) par itpioneer
Inbound marketing (rasoul namvar)Inbound marketing (rasoul namvar)
Inbound marketing (rasoul namvar)
itpioneer625 vues
مزایای بهینه سازی سایت par sepandweb.com
مزایای بهینه سازی سایتمزایای بهینه سازی سایت
مزایای بهینه سازی سایت
sepandweb.com33 vues
بازاریابی محتوا فرشته شیری par fereshteh shiri
بازاریابی محتوا فرشته شیریبازاریابی محتوا فرشته شیری
بازاریابی محتوا فرشته شیری
fereshteh shiri519 vues
انتخاب اینفلوئنسر در کمپین بازاریابی فروش par ShaghayeghAjam
انتخاب اینفلوئنسر در کمپین بازاریابی فروشانتخاب اینفلوئنسر در کمپین بازاریابی فروش
انتخاب اینفلوئنسر در کمپین بازاریابی فروش
ShaghayeghAjam36 vues

Plus de Hanieh Ghofrani

آموزش گوگل آنالیتیکس (Google Analytics) برای تحلیل آمار سایت آموزش گوگل آنا... par
 آموزش گوگل آنالیتیکس (Google Analytics) برای تحلیل آمار سایت آموزش گوگل آنا... آموزش گوگل آنالیتیکس (Google Analytics) برای تحلیل آمار سایت آموزش گوگل آنا...
آموزش گوگل آنالیتیکس (Google Analytics) برای تحلیل آمار سایت آموزش گوگل آنا...Hanieh Ghofrani
26.4K vues58 diapositives
Google+seo+سئو-seofirstpage.ir par
Google+seo+سئو-seofirstpage.irGoogle+seo+سئو-seofirstpage.ir
Google+seo+سئو-seofirstpage.irHanieh Ghofrani
365 vues108 diapositives
Seo -search engine optimization par
Seo -search engine optimizationSeo -search engine optimization
Seo -search engine optimizationHanieh Ghofrani
118 vues5 diapositives
Seobusiness سئو-سایت-آموزش-رایگان-بهینه سازی par
Seobusiness سئو-سایت-آموزش-رایگان-بهینه سازیSeobusiness سئو-سایت-آموزش-رایگان-بهینه سازی
Seobusiness سئو-سایت-آموزش-رایگان-بهینه سازیHanieh Ghofrani
253 vues46 diapositives
Seo analysis-http://seofirstpage.ir-هانیه غفرانی-سئو و بهینه سازی par
Seo analysis-http://seofirstpage.ir-هانیه غفرانی-سئو و بهینه سازیSeo analysis-http://seofirstpage.ir-هانیه غفرانی-سئو و بهینه سازی
Seo analysis-http://seofirstpage.ir-هانیه غفرانی-سئو و بهینه سازیHanieh Ghofrani
128 vues9 diapositives
Seo -google -http://seofirstpage.ir-هانیه غفرانی par
Seo -google -http://seofirstpage.ir-هانیه غفرانیSeo -google -http://seofirstpage.ir-هانیه غفرانی
Seo -google -http://seofirstpage.ir-هانیه غفرانیHanieh Ghofrani
138 vues10 diapositives

Plus de Hanieh Ghofrani(20)

آموزش گوگل آنالیتیکس (Google Analytics) برای تحلیل آمار سایت آموزش گوگل آنا... par Hanieh Ghofrani
 آموزش گوگل آنالیتیکس (Google Analytics) برای تحلیل آمار سایت آموزش گوگل آنا... آموزش گوگل آنالیتیکس (Google Analytics) برای تحلیل آمار سایت آموزش گوگل آنا...
آموزش گوگل آنالیتیکس (Google Analytics) برای تحلیل آمار سایت آموزش گوگل آنا...
Hanieh Ghofrani26.4K vues
Seobusiness سئو-سایت-آموزش-رایگان-بهینه سازی par Hanieh Ghofrani
Seobusiness سئو-سایت-آموزش-رایگان-بهینه سازیSeobusiness سئو-سایت-آموزش-رایگان-بهینه سازی
Seobusiness سئو-سایت-آموزش-رایگان-بهینه سازی
Hanieh Ghofrani253 vues
Seo analysis-http://seofirstpage.ir-هانیه غفرانی-سئو و بهینه سازی par Hanieh Ghofrani
Seo analysis-http://seofirstpage.ir-هانیه غفرانی-سئو و بهینه سازیSeo analysis-http://seofirstpage.ir-هانیه غفرانی-سئو و بهینه سازی
Seo analysis-http://seofirstpage.ir-هانیه غفرانی-سئو و بهینه سازی
Hanieh Ghofrani128 vues
Seo -google -http://seofirstpage.ir-هانیه غفرانی par Hanieh Ghofrani
Seo -google -http://seofirstpage.ir-هانیه غفرانیSeo -google -http://seofirstpage.ir-هانیه غفرانی
Seo -google -http://seofirstpage.ir-هانیه غفرانی
Hanieh Ghofrani138 vues
Off page seo-سئو-کسب و کار الکترونیکی par Hanieh Ghofrani
Off page seo-سئو-کسب و کار الکترونیکیOff page seo-سئو-کسب و کار الکترونیکی
Off page seo-سئو-کسب و کار الکترونیکی
Hanieh Ghofrani113 vues
Off page seo-http://seofirstpage.ir-هانیه غفرانی par Hanieh Ghofrani
Off page seo-http://seofirstpage.ir-هانیه غفرانیOff page seo-http://seofirstpage.ir-هانیه غفرانی
Off page seo-http://seofirstpage.ir-هانیه غفرانی
Hanieh Ghofrani148 vues
http://seofirstpage.ir-هانیه غفرانی-آموزش سئو سایت par Hanieh Ghofrani
http://seofirstpage.ir-هانیه غفرانی-آموزش سئو سایتhttp://seofirstpage.ir-هانیه غفرانی-آموزش سئو سایت
http://seofirstpage.ir-هانیه غفرانی-آموزش سئو سایت
Hanieh Ghofrani167 vues
http://seofirstpage.ir-هانیه غفرانی-آموزش سئو سایت par Hanieh Ghofrani
http://seofirstpage.ir-هانیه غفرانی-آموزش سئو سایتhttp://seofirstpage.ir-هانیه غفرانی-آموزش سئو سایت
http://seofirstpage.ir-هانیه غفرانی-آموزش سئو سایت
Hanieh Ghofrani54 vues
سئو کسب و کار الکترونیکی-بهینه سازی سایت-هانیه غفرانی par Hanieh Ghofrani
سئو کسب و کار الکترونیکی-بهینه سازی سایت-هانیه غفرانیسئو کسب و کار الکترونیکی-بهینه سازی سایت-هانیه غفرانی
سئو کسب و کار الکترونیکی-بهینه سازی سایت-هانیه غفرانی
Hanieh Ghofrani117 vues
Seo101-http://seofirstpage.ir/ هانیه غفرانی آموزش سئو سایت-seo book par Hanieh Ghofrani
Seo101-http://seofirstpage.ir/ هانیه غفرانی آموزش سئو سایت-seo bookSeo101-http://seofirstpage.ir/ هانیه غفرانی آموزش سئو سایت-seo book
Seo101-http://seofirstpage.ir/ هانیه غفرانی آموزش سئو سایت-seo book
Hanieh Ghofrani114 vues
آموزش سئو-سایت-http://seofirstpage.ir/ هانیه غفرانی آموزش سئو سایت par Hanieh Ghofrani
آموزش سئو-سایت-http://seofirstpage.ir/ هانیه غفرانی آموزش سئو سایتآموزش سئو-سایت-http://seofirstpage.ir/ هانیه غفرانی آموزش سئو سایت
آموزش سئو-سایت-http://seofirstpage.ir/ هانیه غفرانی آموزش سئو سایت
Hanieh Ghofrani99 vues
آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایت/http://seofirstpage.ir/ هانیه غفرانی آموزش سئو... par Hanieh Ghofrani
آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایت/http://seofirstpage.ir/ هانیه غفرانی آموزش سئو...آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایت/http://seofirstpage.ir/ هانیه غفرانی آموزش سئو...
آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایت/http://seofirstpage.ir/ هانیه غفرانی آموزش سئو...
Hanieh Ghofrani157 vues
سئو سایت آموزش سئو سایت-http://seofirstpage.ir/ هانیه غفرانی آموزش سئو سایت par Hanieh Ghofrani
سئو سایت آموزش سئو سایت-http://seofirstpage.ir/ هانیه غفرانی آموزش سئو سایتسئو سایت آموزش سئو سایت-http://seofirstpage.ir/ هانیه غفرانی آموزش سئو سایت
سئو سایت آموزش سئو سایت-http://seofirstpage.ir/ هانیه غفرانی آموزش سئو سایت
Hanieh Ghofrani169 vues
http://seofirstpage.ir- هانیه غفرانی- آموزش سئو سایت par Hanieh Ghofrani
http://seofirstpage.ir- هانیه غفرانی- آموزش سئو سایتhttp://seofirstpage.ir- هانیه غفرانی- آموزش سئو سایت
http://seofirstpage.ir- هانیه غفرانی- آموزش سئو سایت
Hanieh Ghofrani141 vues
Seo in-3-sentences-هانیه غفرانی-http://seofirstpage.ir par Hanieh Ghofrani
Seo in-3-sentences-هانیه غفرانی-http://seofirstpage.irSeo in-3-sentences-هانیه غفرانی-http://seofirstpage.ir
Seo in-3-sentences-هانیه غفرانی-http://seofirstpage.ir
Hanieh Ghofrani150 vues

بهینه سازی سایت-آموزش بهینه سازی سایت-سئو و بهینه سازی سایت

 • 4. ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫بازاریابی‬ ‫کوچک‬ ‫کارهای‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫برای‬ ‫چیست؟‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫بازاریابی‬ ‫به‬ ‫ترویجی‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫شامل‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫اینترنتی‬ ‫بازاریابی‬ ‫از‬ ‫شکلی‬ ،)SEM( ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫بازاریابی‬ ‫و‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫جستجوی‬ ‫موتورهای‬ ‫نتایج‬ ‫صفحات‬ ‫در‬ ‫وبسایت‬ ‫شدن‬ ‫دیده‬ ‫امکان‬ ‫افزایش‬ ‫منظور‬ ‫بهبود‬ ‫یا‬ ‫مجدد‬ ‫طراحی‬ ‫شامل‬ ‫که‬ ،)‫(سئو‬ ‫وبسایت‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫از‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ SEM .‫شود‬ ‫می‬ ‫تبلیغات‬ ‫تا‬ ‫نماید‬ ‫استفاده‬ )pay per click: ppc( ‫کلیکی‬ ‫تبلیغات‬ ‫خدمات‬ ‫از‬ ‫یا‬ ‫و‬ ،‫شود‬ ‫می‬ ‫سایت‬ ‫محتوای‬ .‫نماید‬ ‫کسب‬ ‫جستجوها‬ ‫نتایج‬ ‫در‬ ‫باالتری‬ ‫جایگاه‬ ‫بهینه‬ ‫و‬ ‫کلیکی‬ ‫تبلیغات‬ ‫شامل‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫کلی‬ ‫عبارتی‬ ،‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫بازاریابی‬ ،‫دیگر‬ ‫عبارت‬ ‫به‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫سایت‬ ‫سازی‬
 • 5. ‫مطالب‬ ‫فهرست‬ 6 .................................................................................................................. ‫چیست؟‬ ‫شما‬ ‫اهداف‬ :1 ‫فصل‬ 11 ............................................................................................ ‫بیابیم؟‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫مخاطبان‬ ‫چگونه‬ :2 ‫فصل‬ 15 ..................................................................... ‫کنیم؟‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ ‫چگونه‬ :3 ‫فصل‬ 19 ............................................................................. ‫بیابیم؟‬ ‫را‬ ‫تبلیغاتی‬ ‫کانال‬ ‫بهترین‬ ‫چگونه‬ :4 ‫فصل‬ 24 ............................................................. ‫کنیم؟‬ ‫اجرا‬ ‫را‬ ‫کلیکی‬ ‫تبلیغات‬ ‫کمپین‬ ‫یک‬ ‫چگونه‬ :5 ‫فصل‬ 28 ........................................................ ‫دهیم؟‬ ‫انجام‬ ‫درستی‬ ‫شکل‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫چگونه‬ :6 ‫فصل‬ 32 ............................................................................. !‫نمایید‬ ‫ارزیابی‬ ‫و‬ ‫بررسی‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫عملکرد‬ :7 ‫فصل‬ 37 ............................................ ‫کنیم؟‬ ‫تبدیل‬ ‫بالفعل‬ ‫مشتریان‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫بالقوه‬ ‫مشتریان‬ ‫چگونه‬ :8 ‫فصل‬ _____________________________
 • 6. 6 | ‫صفحــه‬ ‫مارکتینگ‬ ‫نماد‬ ‫کوچک‬ ‫های‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫برای‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫بازاریابی‬ 1393 ‫نویــن‬‫��ر‬‫ـ‬‫نش‬
 • 7. 7 | ‫صفحــه‬ ‫مارکتینگ‬ ‫نماد‬ ‫کوچک‬ ‫های‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫برای‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫بازاریابی‬ 1393 ‫��ن‬‫ـ‬‫نویـ‬‫نشر‬ ‫شما‬ ‫اهداف‬ ‫خواهید؟‬ ‫می‬ ‫چه‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫حیطه‬ ‫در‬ ‫اینترنتی‬ ‫بازاریابی‬ ‫کمپین‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫دقیقا‬ ‫شما‬ ‫می‬ ‫آیا‬ ‫یابد؟‬ ‫افزایش‬ ‫تان‬ ‫سایت‬ ‫ترافیک‬ ‫اینکه‬ ‫یا‬ ‫یابد؟‬ ‫افزایش‬ ‫تان‬ ‫فروش‬ ‫خواهید‬ ‫می‬ ‫آیا‬ ‫چیست؟‬ ‫کنید؟‬ ‫جذب‬ ‫را‬ ‫بالقوه‬ ‫مشتری‬ ‫خواهید‬ ‫موتورهای‬ ‫حوزه‬ ‫در‬ ‫اینترنتی‬ ‫بازاریابی‬ ‫کمپین‬ ‫گذاری‬ ‫هدف‬ ‫و‬ ‫مناسب‬ ‫ایده‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫دستیابی‬ ‫برای‬ ‫اینترنتی‬ ‫بازاریابی‬ ‫اهداف‬ .‫باشید‬ ‫آگاه‬ ،‫کنید‬ ‫می‬ ‫فعالیت‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫صنعتی‬ ‫وضعیت‬ ‫به‬ ‫باید‬ ،‫جستجو‬ ‫سایت‬ ‫لینک‬ ‫روی‬ ‫کلیک‬ ‫افزایش‬ ‫و‬ ‫بالقوه‬ ‫مشتری‬ ‫ایجاد‬ ،‫سایت‬ ‫ترافیک‬ ‫افزایش‬ .‫است‬ ‫تغییر‬ ‫حال‬ ‫در‬ .‫است‬ ‫آن‬ ‫مقدس‬ ‫اهداف‬ ‫از‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫برجسته‬ ‫و‬ ‫مهم‬ ‫هدف‬ ‫یک‬ ‫هم‬ ‫سازی‬ ‫برند‬ ‫امروزه‬ ‫اما‬ !‫چیست؟‬ ‫شما‬ ‫اهداف‬
 • 8. 8 | ‫صفحــه‬ ‫مارکتینگ‬ ‫نماد‬ ‫کوچک‬ ‫های‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫برای‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫بازاریابی‬ 1393 ‫نویــن‬‫��ر‬‫ـ‬‫نش‬ ‫ترافیک‬ ‫افزایش‬ .1 ‫که‬ ‫است‬ ‫ای‬ ‫نقطه‬ ‫اینجا‬ .‫است‬ ‫سایت‬ ‫برای‬ ‫ترافیک‬ ‫تولید‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫بازاریابی‬ ‫همیشگی‬ ‫و‬ ‫سنتی‬ ‫هدف‬ ‫مخاطبان‬ ‫و‬ ‫محصول‬ ‫به‬ ‫بستگی‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫ترافیک‬ ‫افزایش‬ ‫برای‬ ‫زیادی‬ ‫های‬ ‫راه‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫آغاز‬ ‫اینترنتی‬ ‫بازاریابی‬ .‫دارد‬ ‫شما‬ ‫کلیکی‬ ‫تبلیغات‬ )‫الف‬ ،‫جدید‬ ‫مطالعات‬ ‫طبق‬ .‫است‬ ‫جدید‬ ‫سایت‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫اولیه‬ ‫ترافیک‬ ‫ایجاد‬ ‫برای‬ ‫مفیدی‬ ‫بسیار‬ ‫راه‬ )ppc( ‫یا‬ ‫کلیکی‬ ‫تبلیغات‬ .‫باشد‬ ‫ارزشمند‬ ‫خیلی‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫تبلیغ‬ ‫این‬ ‫کنید‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫کلیکی‬ ‫کلمات‬ ‫ترکیب‬ ‫براساس‬ ‫سئو‬ )‫ب‬ ‫میزان‬ ‫و‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمه‬ ‫رقابت‬ ‫میزان‬ ‫براساس‬ .‫است‬ ‫بر‬ ‫زمان‬ ‫مقداری‬ ‫ترافیک‬ ‫ایجاد‬ ‫برای‬ ‫ارگانیک‬ ‫جستجوی‬ ‫یا‬ ‫سئو‬ .‫شود‬ ‫داده‬ ‫نشان‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫در‬ ‫سئو‬ ‫ی‬ ‫نتیجه‬ ‫تا‬ ‫کشد‬ ‫می‬ ‫طول‬ ‫سال‬ 2 ‫تا‬ ‫ماه‬ 2 ‫بین‬ ‫آن‬ ‫بودن‬ ‫اشباع‬ ‫موبایل‬ )‫ج‬ ‫یک‬ .‫است‬ ‫داده‬ ‫اختصاص‬ ‫خود‬ ‫به‬ ‫زیادی‬ ‫سهم‬ ‫افراد‬ ‫زندگی‬ ‫ابعاد‬ ‫تمامی‬ ‫در‬ ‫امروزه‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ای‬ ‫وسیله‬ ‫موبایل‬ ‫بازاریابی‬ ‫در‬ ‫بیشتری‬ ‫سهم‬ ‫درصد‬ 47 ‫همراه‬ ‫های‬ ‫گوشی‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫تبلیغاتی‬ ‫ابزارهای‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫داده‬ ‫نشان‬ ‫بررسی‬ .‫دارند‬ ‫اینترنتی‬
 • 9. 9 | ‫صفحــه‬ ‫مارکتینگ‬ ‫نماد‬ ‫کوچک‬ ‫های‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫برای‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫بازاریابی‬ 1393 ‫��ن‬‫ـ‬‫نویـ‬‫نشر‬ ‫دارید‬ ‫تاکید‬ ‫آن‬ ‫بر‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫موضوعی‬ ،‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫ترافیک‬ ‫تولید‬ ‫برای‬ ‫زیادی‬ ‫های‬ ‫راه‬ ،‫بینید‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫همانطور‬ :‫است‬ ‫زیر‬ ‫فاکتورهای‬ ‫به‬ ‫وابسته‬ ‫صنعت‬ ‫نوع‬ ‫هدف‬ ‫بازار‬ ‫بازار‬ ‫جغرافیای‬ :‫بالقوه‬ ‫مشتریان‬ ‫ایجاد‬ .2 ‫طریق‬ ‫از‬ ‫خصوص‬ ‫به‬ ‫رابطه‬ ‫این‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫تان‬ ‫احتمالی‬ ‫مشتریان‬ ‫بین‬ ‫رابطه‬ ‫یک‬ ‫ایجاد‬ ‫باعث‬ ‫بالقوه‬ ‫مشتریان‬ ‫تولید‬ ‫باید‬ ‫مشتری‬ ‫به‬ ‫کننده‬ ‫بازدید‬ ‫تبدیل‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫داد‬ ‫نشان‬ ‫بررسی‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫ماسی‬ ‫بریان‬ ‫آقای‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫برقرار‬ ‫ایمیل‬ .‫کرد‬ ‫محول‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫تمایل‬ ‫عدم‬ ‫یا‬ ‫ایمیل‬ ‫دریافت‬ ‫به‬ ‫تمایل‬ ‫اختیار‬ ‫باید‬ ‫یعنی‬ ‫گرفت‬ ‫اجازه‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫فروش‬ .3 ‫سوم‬ ‫فاکتور‬ ‫این‬ ‫بازاریابان‬ ‫حال‬ ‫هر‬ ‫به‬ .‫است‬ ‫اینترنتی‬ ‫بازاریابی‬ ‫مهم‬ ‫اهداف‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫خدمات‬ ‫یا‬ ‫محصول‬ ‫فروش‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫ارزان‬ ‫نسبت‬ ‫به‬ ‫تان‬ ‫محصول‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫درنگ‬ ‫بی‬ ‫فروش‬ .‫دهند‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫خود‬ ‫کمپین‬ ‫اولویت‬ ‫در‬ ‫را‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫مهم‬ ‫بسیار‬ ،‫باشد‬ ‫منتظر‬ ‫باید‬ ‫مشتری‬ ‫برند‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫آگاهی‬ ‫سطح‬ ‫افزایش‬ .4 ‫معرفی‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫حوزه‬ ‫در‬ ‫اینترنتی‬ ‫بازاریابی‬ ‫در‬ ‫چهارم‬ ‫اولویت‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫سازی‬ ‫برند‬ ‫بازاریابان‬ ‫اگرچه‬ ‫تنها‬ ‫که‬ ‫هستید‬ ‫محصولی‬ ‫فروش‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫شما‬ ‫اگر‬ .‫است‬ ‫افزایش‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫موضوع‬ ‫این‬ ‫اهمیت‬ ‫میزان‬ ‫اما‬ ،‫اند‬ ‫کرده‬ ‫هدایت‬ ‫را‬ ‫انتخاباتی‬ ‫کمپین‬ ‫یک‬ ‫اینکه‬ ‫یا‬ ‫شوینده‬ ‫مواد‬ ‫و‬ ‫بنزین‬ ،‫نوشیدنی‬ ‫مانند‬ ،‫است‬ ‫عرضه‬ ‫قابل‬ ‫ها‬ ‫فروشگاه‬ ‫در‬ .‫باشد‬ ‫شما‬ ‫اول‬ ‫اولویت‬ ‫جزو‬ ‫باید‬ ‫سازی‬ ‫برند‬ .‫کنید‬ ‫می‬
 • 10. 10 | ‫صفحــه‬ ‫مارکتینگ‬ ‫نماد‬ ‫کوچک‬ ‫های‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫برای‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫بازاریابی‬ 1393 ‫نویــن‬‫��ر‬‫ـ‬‫نش‬ ‫برند‬ ‫تلویزیونی‬ ‫تبلیغات‬ ‫یک‬ ‫با‬ ً‫ال‬‫کام‬ ‫کلیکی‬ ‫تبلیغات‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫برند‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫آگاهی‬ ‫ایجاد‬ ‫حال‬ ‫هر‬ ‫به‬ .‫است‬ ‫متفاوت‬ ‫گذشته‬ ‫در‬ ‫سازی‬ ‫مثال‬ ‫برای‬ ،‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫خود‬ ‫اینترنتی‬ ‫بازاریابی‬ ‫کمپین‬ ‫ارزش‬ ‫گیری‬ ‫اندازه‬ ‫برای‬ ‫ابزار‬ ‫نوعی‬ ‫باید‬ ‫شما‬ !‫باشد‬ ‫خوب‬ ‫احساسی‬ ‫استدالل‬ ‫مبنای‬ ‫بر‬ ‫هم‬ ‫کمی‬ ‫اما‬ ،‫ها‬ ‫داده‬ ‫مبنای‬ ‫بر‬ ‫گیری‬ ‫اندازه‬ ‫شاخص‬
 • 12. 12 | ‫صفحــه‬ ‫مارکتینگ‬ ‫نماد‬ ‫کوچک‬ ‫های‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫برای‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫بازاریابی‬ 1393 ‫نویــن‬‫��ر‬‫ـ‬‫نش‬ ‫قبل‬ ،‫دهید‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ ‫بررسی‬ ‫که‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ،‫دهید‬ ‫انجام‬ ‫دیگری‬ ‫کار‬ ‫هر‬ ‫که‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫راه‬ ‫را‬ )ppc( ‫گوگل‬ ‫کلیکی‬ ‫تبلیغات‬ ‫کمپین‬ ‫که‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ،‫بنویسید‬ ‫تبلیغات‬ ‫برنامه‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫این‬ ‫از‬ .‫بشناسید‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫مخاطب‬ ‫باید‬ ،‫بسازید‬ ‫را‬ ‫خود‬ )landing page( ‫فرود‬ ‫ی‬ ‫صفحه‬ ‫یا‬ ‫و‬ ،‫کنید‬ ‫اندازی‬ ‫رشد‬ ‫به‬ ‫رو‬ ‫های‬ ‫شرکت‬ ‫بازاریابی‬ ‫مدیران‬ ‫یا‬ ‫ساله‬ 40 ‫تا‬ 20 ‫زنان‬ ‫مثل‬ ‫عمومی‬ ‫مخاطبان‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫ما‬ .‫کنیم‬ ‫نمی‬ ‫صحبت‬ ‫پس‬ ‫این‬ ‫از‬ .‫زنیم‬ ‫می‬ ‫حرف‬ ‫شخصیت‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫واقع‬ ‫در‬ ‫کنیم‬ ‫می‬ ‫صحبت‬ ‫مخاطبان‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫خاصی‬ ‫های‬ ‫شخصیت‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫ما‬ .‫کنید‬ ‫فکر‬ ‫تان‬ ‫مخاطبان‬ ‫شخصیتی‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫باید‬ ‫شما‬ ‫های‬ ‫دیدگاه‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫ارزش‬ ،‫ها‬ ‫ترس‬ ،‫رویاها‬ ،‫اهداف‬ ،‫شخصیتی‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬ ‫که‬ ‫کسانی‬ .‫کنیم‬ ‫می‬ ‫صحبت‬ ‫تخصصی‬ ‫یا‬ )Niche Market( ‫گوشه‬ ‫بازارهای‬ ‫در‬ ‫ثروت‬ ‫که‬ ‫ایم‬ ‫رسیده‬ ‫دورانی‬ ‫به‬ ‫ما‬ .‫دارند‬ ‫مشخصی‬ .‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫گوشه‬ ‫بازار‬ ‫نامحدودی‬ ‫تعداد‬ ‫و‬ 1 ‫است‬ _______________ 1. «riches are in the niches!» ‫بشناسیم؟‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫مخاطبان‬ ‫چگونه‬
 • 13. 13 | ‫صفحــه‬ ‫مارکتینگ‬ ‫نماد‬ ‫کوچک‬ ‫های‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫برای‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫بازاریابی‬ 1393 ‫��ن‬‫ـ‬‫نویـ‬‫نشر‬ ‫ها‬ ‫شخصیت‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ .‫است‬ ‫دشوار‬ ‫نگرش‬ ‫تغییر‬ ‫کنیم؟‬ ‫فکر‬ ‫بازدیدکنندگان‬ ‫به‬ ‫دیگر‬ ‫نباید‬ ‫چرا‬ ‫کنیم؟‬ ‫استفاده‬ ‫ها‬ ‫شخصیت‬ ‫از‬ ‫باید‬ ‫چرا‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫شما‬ .‫است‬ ‫دشوار‬ ‫بسیار‬ ‫افراد‬ ‫تحلیل‬ ‫دیگر‬ ‫عبارت‬ ‫به‬ .‫است‬ ‫آسان‬ ‫بسیار‬ ‫بازدیدکننده‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫بندی‬ ‫بخش‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫چگونه‬ ‫دارند؟‬ ‫تعلق‬ ‫جامعه‬ ‫از‬ ‫گروهی‬ ‫چه‬ ‫به‬ ‫دانید؟‬ ‫می‬ ‫چه‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫بازدید‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫افرادی‬ !‫آید‬ ‫می‬ ‫شما‬ ‫کمک‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫شخصیت‬ ‫شناخت‬ ‫که‬ ‫اینجاست‬ ‫کنید؟‬ ‫تولید‬ ‫نیازهایشان‬ ‫مناسب‬ ‫محتوایی‬ ‫چیست؟‬ ‫شخصیت‬ ‫یا‬ ‫پرسنا‬ ‫تعریف‬ .‫کند‬ ‫می‬ ‫بررسی‬ ‫را‬ ‫افراد‬ ‫بین‬ ‫رفتاری‬ ‫الگوی‬ ،‫کند‬ ‫می‬ ‫توصیف‬ ‫را‬ ‫مختلف‬ ‫اهداف‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫اصلی‬ ‫الگوی‬ ‫یا‬ ‫طرح‬ ‫پرسنا‬ )‫گودوین‬ ‫(کیم‬ .‫نیست‬ ‫کاربران‬ ‫دموگرافیک‬ ‫یا‬ ‫آماری‬ ‫نماینده‬ ‫شخصیتی‬ ‫تیپ‬ .‫است‬ 5 ‫تا‬ 3 ‫شخصیتی‬ ‫تیپ‬ ‫میانگین‬ ‫تعداد‬ ‫کنیم؟‬ ‫خلق‬ ‫شخصیتی‬ ‫تیپ‬ ‫یا‬ ‫پرسنا‬ ‫چگونه‬ ‫و‬ ‫رفتاری‬ ‫متغیرهای‬ ‫شناخت‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫رمز‬ .‫کند‬ ‫می‬ ‫ایجاد‬ ‫تمایزی‬ ‫وجه‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫اما‬ .‫است‬ ‫بر‬ ‫زمان‬ ‫و‬ ‫پیچیده‬ ‫کار‬ ‫این‬ .‫است‬ ‫کارتان‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫در‬ ‫موفقیت‬ ‫برای‬ ‫خوب‬ ‫راهنمای‬ ‫یک‬ ‫این‬ .‫هاست‬ ‫انگیزه‬ ‫و‬ ‫اهداف‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫ارتباط‬
 • 14. 14 | ‫صفحــه‬ ‫مارکتینگ‬ ‫نماد‬ ‫کوچک‬ ‫های‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫برای‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫بازاریابی‬ 1393 ‫نویــن‬‫��ر‬‫ـ‬‫نش‬ :‫پرسنا‬ ‫ساخت‬ ‫مرحله‬ ‫سه‬ :‫تحقیق‬ ‫فوکوس‬ ‫جلسات‬ ‫ایجاد‬ ،‫کنید‬ ‫مشخصی‬ ‫را‬ ‫اصلی‬ ‫های‬ ‫نقش‬ ‫باید‬ .‫دهید‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫خودتان‬ ‫تحقیق‬ ‫باید‬ ‫همه‬ ‫از‬ ‫اول‬ ‫ساخت‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫اطالعات‬ ‫این‬ ‫تمامی‬ ‫باید‬ ‫شما‬ .‫گرفتن‬ ‫آمار‬ ‫و‬ ‫کردن‬ ‫بررسی‬ ،‫سهامداران‬ ‫یا‬ ‫کانون‬ ‫های‬ ‫گروه‬ ‫یا‬ ‫گروپ‬ .‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫پرسنا‬ :‫سازی‬ ‫مدل‬ ‫شناسایی‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫شخصیت‬ ‫و‬ ‫اهداف‬ ،‫رفتارها‬ ‫باید‬ .‫برسید‬ ‫گیری‬ ‫نتیجه‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫اطالعات‬ ‫تحلیل‬ ‫زمان‬ ‫حال‬ .‫شوید‬ ‫نزدیک‬ ‫بازدیدها‬ ‫پس‬ ‫در‬ ‫پرسناها‬ ‫خلق‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫شما‬ .‫کنید‬ :‫گرفتن‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫طراحی‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫اصلی‬ ‫سناریوی‬ .‫است‬ ‫عمل‬ ‫زمان‬ ‫حال‬ ،‫کردید‬ ‫آنالیز‬ ‫را‬ ‫اطالعات‬ .‫دادید‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫خودتان‬ ‫تحقیق‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫عواملی‬ ‫چه‬ ‫به‬ ‫پرسنا‬ ‫هر‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫مشخص‬ .‫کنید‬ ‫متصل‬ ‫کارتان‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫اهداف‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫پرسنا‬ ‫اهداف‬ .‫کنید‬ ‫کنیم؟‬ ‫جذب‬ ‫را‬ ‫پرسنا‬ ‫هر‬ ‫چگونه‬ :‫دارید‬ ‫نیاز‬ ‫استراتژی‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫شما‬ ‫ویژه‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫است؟‬ ‫نیازمند‬ ‫شان‬ ‫اهداف‬ ‫به‬ ‫رسیدن‬ ‫کنیم؟‬ ‫شروع‬ ‫کجا‬ ‫از‬ ‫مشتریان‬ ‫عالیق‬ ‫از‬ ‫آگاهی‬ ‫برای‬ ‫خود‬ ‫خدماتی‬ ‫تیم‬ ‫با‬ .‫کنید‬ ‫آغاز‬ ‫خود‬ ‫کنندگان‬ ‫بازدید‬ ‫و‬ ‫مشتریان‬ ‫با‬ ‫مصاحبه‬ ‫از‬ !‫شود‬ ‫انجام‬ ‫باید‬ ‫حتما‬ ‫و‬ ‫است‬ »‫«باید‬ ‫یک‬ ‫این‬ .‫کنید‬ ‫صحبت‬ ‫مردم‬ ‫دریابید‬ ‫تا‬ .‫دهید‬ ‫انجام‬ ‫آنالین‬ ‫بررسی‬ ‫یک‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ،‫خواهد‬ ‫می‬ ‫چیزی‬ ‫چه‬ ،‫بشناسید‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫مشتری‬ ‫باید‬ ‫هستند؟‬ ‫چه‬ ‫دنبال‬ ‫به‬ ‫شما‬ ‫وبسایت‬ ‫در‬ ‫من‬ ‫وبسایت‬ ‫آیا‬ :‫بپرسید‬ ‫خود‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫سوال‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫بشناسید‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫مشتری‬ ‫خوبی‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫شد‬ ‫انجام‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫باشد؟‬ ‫می‬ ‫شده‬ ‫بهینه‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫کدام‬ ‫هر‬ ‫برای‬
 • 16. 16 | ‫صفحــه‬ ‫مارکتینگ‬ ‫نماد‬ ‫کوچک‬ ‫های‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫برای‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫بازاریابی‬ 1393 ‫نویــن‬‫��ر‬‫ـ‬‫نش‬ ‫فصل‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫طور‬ ‫همان‬ .‫بشناسید‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫آل‬ ‫ایده‬ ‫مشتری‬ ‫هویت‬ ‫باید‬ ،‫آنالین‬ ‫فروش‬ ‫افزایش‬ ‫هدف‬ ‫با‬ .‫شوند‬ ‫نمی‬ ‫جذب‬ ‫کلی‬ ‫فروش‬ ‫های‬ ‫بسته‬ ‫به‬ ‫مشتریان‬ ‫کردیم‬ ‫صحبت‬ ‫پرسنا‬ ‫ایجاد‬ ‫ی‬ ‫درباره‬ ‫گذشته‬ .‫است‬ ‫واقعی‬ ‫مشتری‬ ‫به‬ ‫بازدیدکننده‬ ‫تبدیل‬ ‫برای‬ ‫بزرگ‬ ‫قدم‬ ‫یک‬ ‫پرسنا‬ ‫ایجاد‬ ‫و‬ ‫بررسی‬ :‫افراد‬ ‫توسط‬ ‫جستجو‬ ‫ی‬ ‫نحوه‬ ‫شناخت‬ ‫ی‬ ‫نحوه‬ ‫شناخت‬ ‫دهید‬ ‫انجام‬ ‫خود‬ ‫مشتریان‬ ‫شناسایی‬ ‫برای‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫کاری‬ ‫مهمترین‬ ‫جستجوی‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫عباراتی‬ ‫درک‬ ‫در‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫شخصیتی‬ ‫تیپ‬ ‫شناخت‬ .‫است‬ ‫مشتری‬ ‫توسط‬ ‫جستجو‬ .‫کند‬ ‫می‬ ‫کمک‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫شما‬ ‫محصول‬ ‫عبارات‬ ‫و‬ ‫کلمات‬ ‫از‬ ‫اینترنت‬ ‫کاربران‬ :‫دارد‬ ‫آنالین‬ ‫فروش‬ ‫در‬ ‫ای‬ ‫العاده‬ ‫فوق‬ ‫اهمیت‬ ‫نکته‬ ‫این‬ ‫شما‬ ‫خدمات‬ ‫یا‬ ‫محصول‬ ‫یا‬ ‫شما‬ ‫برند‬ ‫اسم‬ ‫از‬ ً‫ا‬‫مخصوص‬ ‫ها‬ ‫آن‬ .‫کنند‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫جستجو‬ ‫برای‬ ‫خاصی‬ .‫کنند‬ ‫نمی‬ ‫استفاده‬ ‫منجر‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫جستجو‬ ‫اینترنت‬ ‫کاربر‬ ‫یک‬ ‫توسط‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫کلماتی‬ ‫کردن‬ ‫پیدا‬ ‫شما‬ ‫مسئولیت‬ .‫گردد‬ ‫می‬ ‫شما‬ ‫برند‬ ‫کردن‬ ‫پیدا‬ ‫به‬ !‫کنیم؟‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ ‫چگونه‬
 • 17. 17 | ‫صفحــه‬ ‫مارکتینگ‬ ‫نماد‬ ‫کوچک‬ ‫های‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫برای‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫بازاریابی‬ 1393 ‫��ن‬‫ـ‬‫نویـ‬‫نشر‬ :‫هستید‬ ‫مواجه‬ ‫اینترنتی‬ ‫گران‬ ‫جستجو‬ ‫از‬ ‫گروه‬ ‫سه‬ ‫با‬ ‫شما‬ .‫دارند‬ ‫نیاز‬ ‫یک‬ ‫دانند‬ ‫نمی‬ ‫که‬ ‫افرادی‬ .‫کنند‬ ‫می‬ ‫خرید‬ ‫ای‬ ‫مقایسه‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫افرادی‬ .‫اند‬ ‫گرفته‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫تصمیم‬ ‫که‬ ‫افرادی‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫خرید‬ ‫ای‬ ‫مقایسه‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫افرادی‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫باید‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫بازاریابی‬ ‫کمپین‬ ‫تمرکز‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫به‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ ‫جستجوی‬ .‫بیردازید‬ ‫شما‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫محصول‬ ‫خرید‬ ‫برای‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫کردن‬ ‫متقاعد‬ ‫می‬ ‫مشتری‬ ‫رضایت‬ ‫باعث‬ ‫که‬ ‫مناسب‬ ‫و‬ ‫متوالی‬ ‫بهبود‬ ‫به‬ ‫کار‬ ‫این‬ .‫کند‬ ‫می‬ ‫بسیار‬ ‫کمک‬ ‫شما‬ ‫جستجوی‬ ‫رتبه‬ ‫و‬ .‫گردد‬ ‫می‬ ‫منجر‬ ‫شود‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫تمرکز‬ ،‫است‬ ‫این‬ ‫بپرسید‬ ‫باید‬ ‫که‬ ‫سوالی‬ .‫شماست‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫کنید‬ ‫شروع‬ ‫باید‬ ‫که‬ ‫جایی‬ ‫محبوب‬ ‫و‬ ‫کوتاه‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمات‬
 • 18. 18 | ‫صفحــه‬ ‫مارکتینگ‬ ‫نماد‬ ‫کوچک‬ ‫های‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫برای‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫بازاریابی‬ 1393 ‫نویــن‬‫��ر‬‫ـ‬‫نش‬ .‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمه‬ ‫جستجو‬ ‫برای‬ ‫گوگل‬ ‫از‬ ‫چیست؟‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫بدهید‬ ‫ادامه‬ ‫طوالنی‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ ‫برای‬ ‫خود‬ ‫جستجوی‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫کمک‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫این‬ ‫معروف‬ ‫و‬ ‫محبوب‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ ‫برای‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫اگر‬ ‫حتی‬ .‫دهید‬ ‫بیشتری‬ ‫اهمیت‬ ‫دارند‬ ‫کمتری‬ ‫رقیب‬ ‫که‬ ‫کلماتی‬ .‫برد‬ ‫می‬ ‫باال‬ ‫جستجو‬ ‫نتایج‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫شدن‬ ‫دیده‬ ‫احتمال‬ ‫طوالنی‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ ‫اند‬ ‫شده‬ ‫بهینه‬ ‫کارتان‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫در‬ :‫هدف‬ ‫مخاطب‬ ‫جستجو‬ .‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫موثر‬ ‫بسیار‬ ‫آنان‬ ‫جستجوی‬ ‫ی‬ ‫نحوه‬ ‫و‬ ‫مخاطب‬ ‫درک‬ ‫در‬ ،‫گیرد‬ ‫می‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫شخصیتی‬ ‫های‬ ‫تیپ‬ ‫باید‬ ‫شما‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ .‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫ذهن‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫است‬ ‫تان‬ ‫مخاطبان‬ ‫نیازهای‬ ‫ی‬ ‫کننده‬ ‫توصیف‬ ‫که‬ ‫عباراتی‬ ‫باید‬ ‫شما‬ ‫راه‬ ‫و‬ ‫مشکالت‬ ‫به‬ .‫کنید‬ ‫تقسیم‬ ‫کوچک‬ ‫های‬ ‫گروه‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫مخاطبان‬ ‫باید‬ .‫باشد‬ ‫اختصاصی‬ ‫تان‬ ‫مخاطبان‬ ‫از‬ ‫گروه‬ ‫هر‬ ‫برای‬ .‫کنید‬ ‫فکر‬ ‫آنان‬ ‫برای‬ ‫حل‬ ‫این‬ ‫خاطر‬ ‫به‬ ‫شما‬ ‫آل‬ ‫ایده‬ ‫مشتریان‬ .‫دارد‬ ‫نیازی‬ ‫و‬ ‫کاری‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫شخصی‬ ‫برای‬ ‫مناسب‬ ‫فضایی‬ ‫ایجاد‬ ‫شما‬ ‫کار‬ .‫بود‬ ‫خواهند‬ ‫قدرشناس‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫هایشان‬ ‫خواسته‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫نیاز‬ ‫شدن‬ ‫برآورده‬ ‫برای‬ ‫جایی‬ ‫که‬ ‫طوالنی‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمات‬
 • 20. 20 | ‫صفحــه‬ ‫مارکتینگ‬ ‫نماد‬ ‫کوچک‬ ‫های‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫برای‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫بازاریابی‬ 1393 ‫نویــن‬‫��ر‬‫ـ‬‫نش‬ ‫است؟‬ ‫ترین‬ ‫مناسب‬ ‫آنالین‬ ‫تبلیغ‬ ‫برای‬ ‫مکانی‬ ‫چه‬ !‫است‬ ‫تر‬ ‫پیچیده‬ ‫دیگری‬ ‫زمان‬ ‫هر‬ ‫از‬ ‫سوال‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫پاسخ‬ ‫امروزه‬ .‫نهایتند‬ ‫بی‬ ‫ها‬ ‫راه‬ ‫اما‬ ‫رسد‬ ‫می‬ ‫افراد‬ ‫ذهن‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ای‬ ‫گزینه‬ ‫اولین‬ ‫ادوردز‬ ‫گوگل‬ ‫است؟‬ ‫چگونه‬ ‫شما‬ ‫خاص‬ ‫محصوالت‬ ‫و‬ ‫شما‬ ‫مشتریان‬ ‫برای‬ ‫مکان‬ ‫ترین‬ ‫کامل‬ :‫اینجاست‬ ‫سوال‬ ‫کنند؟‬ ‫می‬ ‫صرف‬ ‫کجا‬ ‫را‬ ‫شان‬ ‫وقت‬ ‫شما‬ ‫مشتریان‬ ‫اطالعات‬ ‫باید‬ ‫کنید‬ ‫تبلیغ‬ ‫کجا‬ ‫در‬ ‫بگیرید‬ ‫تصمیم‬ ‫آنکه‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫شد‬ ‫داده‬ ‫توضیح‬ 2 ‫فصل‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫همانطور‬ .‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫خود‬ ‫هدف‬ ‫بازار‬ ‫از‬ ‫دقیقی‬ ‫است؟‬ ‫چگونه‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫های‬ ‫سرگرمی‬ ‫و‬ ‫اعتقادات‬ ‫و‬ ‫مشکالت‬ ‫چیست؟‬ ‫رویاهایشان‬ ‫و‬ ‫عالیق‬ ‫کنند؟‬ ‫می‬ ‫سپری‬ ‫کجا‬ ‫در‬ ‫اینترنت‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫وقت‬ ‫شما‬ ‫آل‬ ‫ایده‬ ‫مشتریان‬ ‫دارند؟‬ ‫ای‬ ‫عالقه‬ ‫مورد‬ ‫وبالگ‬ ‫آیا‬ ‫زنند؟‬ ‫می‬ ‫سر‬ ‫خاصی‬ ‫خبری‬ ‫های‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫به‬ ‫آیا‬ ‫گذرانند؟‬ ‫می‬ ‫فیسبوک‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫زیادی‬ ‫زمان‬ ‫آیا‬ ‫کنند؟‬ ‫می‬ ‫نگاه‬ ‫یوتیوب‬ ‫به‬ ‫آیا‬ ‫جستجوی‬ ‫برای‬ ‫همراهش‬ ‫تلفن‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫مسافرت‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫فروشنده‬ ‫یک‬ ‫شما‬ ‫مشتریان‬ ‫آیا‬ ‫کند؟‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫ها‬ ‫رستوران‬ ‫بیابیم؟‬ ‫را‬ ‫تبلیغاتی‬ ‫کانال‬ ‫بهترین‬ ‫چگونه‬
 • 21. 21 | ‫صفحــه‬ ‫مارکتینگ‬ ‫نماد‬ ‫کوچک‬ ‫های‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫برای‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫بازاریابی‬ 1393 ‫��ن‬‫ـ‬‫نویـ‬‫نشر‬ :‫آنالین‬ ‫تبلیغات‬ ‫های‬ ‫روش‬ ‫انواع‬ ‫رشد‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫لیست‬ .‫دهد‬ ‫می‬ ‫پاسخ‬ ‫شان‬ ‫اوقات‬ ‫کردن‬ ‫سپری‬ ‫ی‬ ‫نحوه‬ ‫و‬ ‫تان‬ ‫آل‬ ‫ایده‬ ‫مشتریان‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫شما‬ ‫سواالت‬ ‫در‬ ‫شخصیتی‬ ‫تیپ‬ ‫یا‬ ‫پرسنا‬ ‫روزه‬ ‫هر‬ ‫دهید‬ ‫ارائه‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫تبلیغات‬ ‫آنالین‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫جاهایی‬ ‫لیست‬ ‫کردیم‬ ‫اشاره‬ ً‫ال‬‫قب‬ ‫که‬ ‫همانطور‬ ‫این‬ ‫ترین‬ ‫مهم‬ ‫جا‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ،‫ها‬ ‫وبالگ‬ ،‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ،‫تبلیغاتی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ .‫است‬ ‫افزایش‬ ‫حال‬ ‫در‬ .‫آوریم‬ ‫می‬ ‫ها‬ ‫گزینه‬ :‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫جستجوی‬ ‫موتورهای‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫بوده‬ ‫آنالین‬ ‫تبلیغ‬ ‫محل‬ ‫ترین‬ ‫بزرگ‬ ‫و‬ ‫ترین‬ ‫شده‬ ‫شناخته‬ ‫تاکنون‬ ‫ادوردز‬ ‫گوگل‬ ‫یاندکس‬ ‫و‬ ‫چین‬ ‫در‬ ‫بایدو‬ ‫جستجوی‬ ‫موتورهای‬ ‫از‬ ً‫ا‬‫حتم‬ ‫است‬ ‫المللی‬ ‫بین‬ ‫شما‬ ‫بازار‬ ‫اگر‬ .‫گیرد‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫بینگ‬ ‫و‬ ‫یاهو‬ ‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫روسیه‬ ‫در‬ :‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫اگر‬ .‫کنند‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫تبلیغ‬ ‫برای‬ ‫عمومی‬ ‫های‬ ‫سایت‬ ‫از‬ ‫بینگ‬ ،‫یاهو‬ ،‫گوگل‬ ‫مثل‬ ‫بزرگ‬ ‫جستجوی‬ ‫موتورهای‬ ‫تبلیغ‬ ‫همگی‬ ‫که‬ ‫اید‬ ‫دیده‬ ‫آنها‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫عمودی‬ ‫و‬ ‫افقی‬ ‫بندهای‬ ً‫ال‬‫احتما‬ ‫باشید‬ ‫کرده‬ ‫مراجعه‬ ‫مشابه‬ ‫مطالب‬ ‫با‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫سری‬ .‫شوند‬ ‫می‬ ‫مدیریت‬ ‫تبلیغات‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫توسط‬ ‫ها‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫این‬ .‫دارند‬ ‫ای‬ ‫مشابه‬
 • 22. 22 | ‫صفحــه‬ ‫مارکتینگ‬ ‫نماد‬ ‫کوچک‬ ‫های‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫برای‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫بازاریابی‬ 1393 ‫نویــن‬‫��ر‬‫ـ‬‫نش‬ ‫وابسته‬ ‫شبکه‬ ‫و‬ )Google Display Network(‫گوگل‬ ‫نمایش‬ ‫شبکه‬ ‫تبلیغات‬ ‫نوع‬ ‫این‬ ‫معروف‬ ‫شبکه‬ 2 .‫است‬ )Google Affiliate Network(‫گوگل‬ ‫ماهیانه‬ ‫کاربر‬ ‫میلیون‬ 700 ‫و‬ ‫خوانند‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫روز‬ ‫در‬ ‫مرورگر‬ ‫میلیارد‬ 4 ‫حدود‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫عظیم‬ ‫بسیار‬ ‫گوگل‬ ‫نمایش‬ ‫شبکه‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫شبکه‬ ‫این‬ .‫کنند‬ ‫می‬ ‫مشاهده‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫شبکه‬ ‫این‬ ‫آنالین‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫اینترنتی‬ ‫کاربران‬ ‫درصد‬ 80 ‫و‬ ‫دارد‬ ‫دهید‬ ‫نشان‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫تبلیغ‬ ‫مستقل‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫ها‬ ‫میلیون‬ ‫و‬ ‫هزاران‬ ‫در‬ ‫تا‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫اجازه‬ ‫این‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫صاحب‬ :‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬ ‫فیسبوک‬ ‫فوق‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫تبلیغات‬ ‫بودن‬ ‫هدفمند‬ ‫خاطر‬ ‫به‬ ‫بلکه‬ ‫خود‬ ‫کاربران‬ ‫حجم‬ ‫خاطر‬ ‫به‬ ‫تنها‬ ‫نه‬ ‫فیسبوک‬ ‫این‬ ،‫دهید‬ ‫ارائه‬ ‫جئوگرافیک‬ ‫و‬ ‫دموگرافیک‬ ‫جزئیات‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫تبلیغات‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫شما‬ .‫العادست‬ .‫کند‬ ‫می‬ ‫تر‬ ‫اختصاصی‬ ‫بسیار‬ ‫ادوردز‬ ‫گوگل‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫تبلیغات‬ ‫جزئیات‬ ‫لینکدین‬ ‫همانند‬ .‫است‬ ‫گزینه‬ ‫بهترین‬ ‫لینکدین‬ ‫در‬ ‫تبلیغات‬ ‫هستند‬ ‫تجاری‬ ‫نوع‬ ‫از‬ ‫بیشتر‬ ‫شما‬ ‫خریداران‬ ‫اگر‬ ‫می‬ ‫همچنین‬ .‫کنید‬ ‫مشخص‬ ‫را‬ ‫مخاطبانتان‬ ‫دموگرافیک‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫شما‬ ‫فیسبوک‬ .‫دهید‬ ‫قرار‬ ‫هدف‬ ‫را‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫های‬ ‫شرکت‬ ‫و‬ ‫صنایع‬ ‫توانید‬ B2B ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫دارید‬ B2B ‫مخاطبان‬ ‫برای‬ ‫خاص‬ ‫خدماتی‬ ‫یا‬ ‫خاص‬ ‫محصول‬ ‫یک‬ ‫شما‬ ‫اگر‬ ‫این‬ ‫ی‬ ‫نمونه‬ .‫دهید‬ ‫ارائه‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫تبلیغات‬ ‫دارند‬ ‫را‬ ‫خاصی‬ ‫مخاطب‬ ‫خودشان‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫جوانترها‬ ‫برای‬ ‫و‬ UBM TECH ‫و‬ IT businessEdge ‫از‬ ‫عبارتند‬ ‫ها‬ ‫سایت‬ ‫یوتیوب‬ :‫(منبع‬ ‫دنیا‬ ‫در‬ ‫چهارمین‬ ‫و‬ ‫آمریکاست‬ ‫در‬ ‫بزرگ‬ ‫جستجوی‬ ‫موتور‬ ‫سومین‬ ‫واقع‬ ‫در‬ ‫یوتیوب‬ ‫بنابراین‬ .‫است‬ ‫رقابت‬ ‫دنیای‬ ‫از‬ ‫خودتان‬ ‫کردن‬ ‫جدا‬ ‫برای‬ ‫موثر‬ ‫راهی‬ ‫ویدیو‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ .)‫کارماسنک‬ .‫داشت‬ ‫خواهد‬ ‫ما‬ ‫برای‬ ‫ای‬ ‫ویژه‬ ‫اهمیت‬ ‫تبلیغات‬ ‫نوع‬ ‫این‬
 • 23. 23 | ‫صفحــه‬ ‫مارکتینگ‬ ‫نماد‬ ‫کوچک‬ ‫های‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫برای‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫بازاریابی‬ 1393 ‫��ن‬‫ـ‬‫نویـ‬‫نشر‬ ‫مثل‬ ‫هایی‬ Clickdex,readwriteweb,VentureBeat,GigaOm,TechCrunch,M • ashable ‫بازار‬ ‫به‬ ‫متعلق‬ ‫که‬ ‫افراد‬ ‫از‬ ‫خاصی‬ ‫گروه‬ ‫برای‬ ‫خاصی‬ ‫تبلیغات‬ ‫که‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫وبالگ‬ • .‫دهد‬ ‫می‬ ‫ارائه‬ ‫هستند‬ ‫اختصاصی‬ :‫ها‬ ‫بالگ‬ ‫موفق‬ ‫های‬ ‫بالگ‬ ‫مستقل‬ ‫صاحبان‬ ‫به‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫وب‬ ‫زیبای‬ ‫ی‬ ‫نکته‬ ‫دیگر‬ ‫بسیاری‬ ‫اما‬ ‫دهند‬ ‫نمی‬ ‫انجام‬ ‫اینترنتی‬ ‫تبلیغات‬ ‫ها‬ ‫وبالگ‬ ‫از‬ ‫بعضی‬ .‫کنید‬ ‫پیدا‬ ‫دسترسی‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫مندند‬ ‫عالقه‬ ‫شما‬ ‫با‬ ‫تجاری‬ ‫روابط‬ ‫ایجاد‬ ‫به‬ ‫آنها‬ ‫از‬ ‫برخی‬ .‫دهند‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫کار‬ ‫این‬ .‫کند‬ ‫می‬ ‫کمک‬ ‫شما‬ ‫هدف‬ ‫مشتری‬ ‫جذب‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫مستمر‬ ‫لینک‬ ‫تبادل‬ ‫سیستم‬ ‫یک‬ ‫ایجاد‬ :‫موبایل‬ ‫های‬ ‫گوشی‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫تبلیغات‬ ‫می‬ ‫رشد‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫سرعت‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫اینترنتی‬ ‫تبلیغات‬ ‫در‬ ‫جدیدی‬ ‫مرز‬ ‫یک‬ ‫تبلیغ‬ ‫نوع‬ ‫این‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫میز‬ ‫پشت‬ ‫نشستن‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫همراه‬ ‫تلفن‬ ‫گوشی‬ ‫با‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫جستجو‬ ‫امروزه‬ ‫مشتریان‬ .‫باشد‬ .‫دهتد‬ ‫می‬ ‫ترجیح‬ ‫تاپ‬ ‫لپ‬ ‫یا‬ ‫خانگی‬ ‫کامپیوتر‬ ‫با‬ !‫کنید‬ ‫فکر‬ ‫تبلیغات‬ ‫نوع‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫زودتر‬ ‫بهتره‬
 • 25. 25 | ‫صفحــه‬ ‫مارکتینگ‬ ‫نماد‬ ‫کوچک‬ ‫های‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫برای‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫بازاریابی‬ 1393 ‫��ن‬‫ـ‬‫نویـ‬‫نشر‬ !‫بپردازیم‬ ‫تبلیغات‬ ‫ی‬ ‫نحوه‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫حال‬ ‫کردید‬ ‫مشخص‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫تبلیغات‬ ‫محل‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ .‫است‬ ‫گوگل‬ ‫کلیکی‬ ‫تبلیغات‬ ،‫تبلیغات‬ ‫نوع‬ ‫ترین‬ ‫معمول‬ :‫ادورز‬ ‫گوگل‬ ‫در‬ ‫قدم‬ ‫اولین‬ ‫تان‬ ‫بودجه‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫اگر‬ .‫است‬ )ppc(‫کلیکی‬ ‫کمپین‬ ‫برای‬ ‫ها‬ ‫انتخاب‬ ‫ترین‬ ‫معروف‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫ادورز‬ ‫گوگل‬ ‫تنها‬ ،‫دهد‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫تان‬ ‫بودجه‬ ‫اندازه‬ ‫به‬ ‫کردن‬ ‫هزینه‬ ‫ی‬ ‫اجازه‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫ادورز‬ ‫گوگل‬ ‫کنید‬ ‫می‬ ‫فکر‬ ‫پیشنهادی‬ ‫هزینه‬ ‫قدر‬ ‫چه‬ ‫هر‬ .‫شود‬ ‫کلیک‬ ‫شما‬ ‫تبلیغ‬ ‫روی‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫پرداخت‬ ‫را‬ ‫ای‬ ‫هزینه‬ ‫باید‬ ‫زمانی‬ .‫رود‬ ‫می‬ ‫باالتر‬ ‫گوگل‬ ‫جستجوی‬ ‫ی‬ ‫صفحه‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫شما‬ ‫موقعیت‬ ،‫ببرید‬ ‫باالتر‬ ‫را‬ ‫کلیک‬ ‫هر‬ ‫بابت‬ ‫کنیم؟‬ ‫اجرا‬ ‫را‬ ‫کلیکی‬ ‫تبلیغات‬ ‫کمپین‬ ‫یک‬ ‫چگونه‬
 • 26. 26 | ‫صفحــه‬ ‫مارکتینگ‬ ‫نماد‬ ‫کوچک‬ ‫های‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫برای‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫بازاریابی‬ 1393 ‫نویــن‬‫��ر‬‫ـ‬‫نش‬ .‫بگیرید‬ ‫را‬ ‫نتیجه‬ ‫بهترین‬ ‫تا‬ ‫کنید‬ ‫پرداخت‬ ‫را‬ ‫هزینه‬ ‫بیشترین‬ ‫نیست‬ ‫الزم‬ ‫جا‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫کیفیتی‬ ‫رتبه‬ ،‫است‬ ‫شده‬ ‫ساخته‬ ‫آن‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫هدفمند‬ ‫و‬ ‫دقیق‬ ‫بسیار‬ ‫شما‬ ‫تبلیغات‬ ‫که‬ ‫آنجایی‬ ‫از‬ .‫آورد‬ ‫خواهد‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫خوبی‬ ‫تبلیغات‬ ‫و‬ ‫فرود‬ ‫صفحه‬ ‫اعتبار‬ ‫چنین‬ ‫هم‬ .‫دهد‬ ‫می‬ ‫نشان‬ ‫را‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمه‬ ‫اعتبار‬ ‫زیرا‬ ‫است‬ ‫مهم‬ ‫بسیار‬ ‫شما‬ ‫کیفیتی‬ ‫رتبه‬ .‫دهد‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمه‬ ‫هر‬ ‫کیفیتی‬ ‫رتبه‬ ‫ی‬ ‫محاسبه‬ ‫امکان‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫ادورز‬ ‫گوگل‬ .‫برد‬ ‫می‬ ‫باالتر‬ ‫نیز‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫شما‬ .‫است‬ ‫درآمد‬ ‫کسب‬ ‫برای‬ ‫بد‬ ‫و‬ ‫خوب‬ ‫های‬ ‫روش‬ ‫تست‬ ‫برای‬ ‫مناسبی‬ ‫مطالعاتی‬ ‫بستر‬ ‫کلیکی‬ ‫تبلیغات‬ ‫ها‬ ‫کمپین‬ ‫گروه‬ ‫یک‬ .‫است‬ ‫متعددی‬ ‫های‬ ‫بندی‬ ‫دسته‬ ‫دارای‬ ‫کمپین‬ ‫یک‬ .‫دارد‬ ‫ارائه‬ ‫برای‬ ‫گوگل‬ ‫از‬ ‫زیادی‬ ‫ابزارهای‬ ‫کمپین‬ ‫یک‬ ‫بر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫تنظیمات‬ ‫سایر‬ ‫و‬ ‫بندی‬ ‫منطقه‬ ،‫بودجه‬ ‫که‬ )‫است‬ ‫نرخ‬ ‫و‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ ،‫تبلیغات‬ ‫شامل‬ ‫(که‬ ‫ادگروپ‬ ‫یا‬ ‫تبلیغات‬ .‫گیرد‬ ‫می‬ ‫بر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫زیادی‬ ‫های‬ ‫کمپین‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫نمی‬ ‫کمپین‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫محدود‬ ‫ادورز‬ ‫حساب‬ ‫یک‬ .‫گیرد‬ ‫می‬ .‫دهیم‬ ‫می‬ ‫ارائه‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫محصوالتی‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫سرویس‬ ‫به‬ ‫دادن‬ ‫نظم‬ ‫هم‬ ‫ها‬ ‫کمپین‬ ‫چنینی‬ ‫این‬ ‫های‬ ‫بندی‬ ‫دسته‬ ‫هدف‬ ‫تبلیغاتی‬ ‫های‬ ‫گروه‬ ‫نکته‬ ‫این‬ .‫گیرد‬ ‫می‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫نرخ‬ ‫و‬ ‫تبلیغات‬ ،‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫مجموعه‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫کمپین‬ ‫یک‬ ‫تبلیغاتی‬ ‫های‬ ‫گروه‬ .‫نمایید‬ ‫بندی‬ ‫تقسیم‬ ‫و‬ ‫بگیرید‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫فروش‬ ‫نقاط‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫تبلیغاتی‬ ‫های‬ ‫گروه‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫مفید‬
 • 27. 27 | ‫صفحــه‬ ‫مارکتینگ‬ ‫نماد‬ ‫کوچک‬ ‫های‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫برای‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫بازاریابی‬ 1393 ‫��ن‬‫ـ‬‫نویـ‬‫نشر‬ :‫فرود‬ ‫صفحه‬ ‫کیفیت‬ ‫همین‬ ‫به‬ .‫شماست‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫و‬ ‫فرود‬ ‫صفحه‬ ‫به‬ ‫مشتریان‬ ‫مستقیم‬ ‫هدایت‬ ،‫کلیکی‬ ‫تبلیغاتی‬ ‫کمپین‬ ‫هدف‬ ‫همان‬ ‫دقیقا‬ ،‫بیند‬ ‫می‬ ‫صفحه‬ ‫در‬ ‫مشتری‬ ‫خواهید‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫چه‬ ‫آن‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫حاصل‬ ‫اطمینان‬ ‫باید‬ ‫دلیل‬ !‫دارد‬ ‫انتظار‬ ‫او‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫چیزی‬ .‫باشد‬ ‫هماهنگ‬ ً‫ال‬‫کام‬ ‫مشتری‬ ‫شده‬ ‫جستجو‬ ‫محتوای‬ ‫و‬ ‫شما‬ ‫تبلیغات‬ ‫با‬ ‫باید‬ ‫شما‬ ‫فرود‬ ‫ی‬ ‫صفحه‬ ‫محتوای‬ .‫باشد‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫باید‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫نمایش‬ ‫آدرس‬ ‫و‬ ‫فرود‬ ‫ی‬ ‫صفحه‬ :‫بینگ‬ ‫و‬ ‫فیسبوک‬ ،‫لینکدین‬ ‫در‬ ‫تبلیغات‬ ‫گوگل‬ ‫همانند‬ .‫اند‬ ‫شده‬ ‫سازی‬ ‫شخصی‬ ‫نوعی‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫فیسبوک‬ ‫و‬ ‫لینکدین‬ ‫تبلیغات‬ ‫توجه‬ ‫قابل‬ ‫نکته‬ .‫است‬ ... ‫و‬ ‫دموگرافیک‬ ،‫موقعیت‬ ‫براساس‬ ‫تنظیم‬ ‫قابل‬ ‫هم‬ ‫تبلیغ‬ ‫نوع‬ ‫این‬ ‫ادورز‬  
 • 29. 29 | ‫صفحــه‬ ‫مارکتینگ‬ ‫نماد‬ ‫کوچک‬ ‫های‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫برای‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫بازاریابی‬ 1393 ‫نویــن‬‫��ر‬‫ـ‬‫نش‬ ‫سئو‬ )!(‫سیاه‬ ‫هنر‬ ‫یادگیری‬ ‫به‬ ‫شروع‬ ‫افراد‬ .‫شد‬ ‫داغ‬ ‫وبالگ‬ ‫بحث‬ 2006 ‫سال‬ ‫در‬ ‫وقتی‬ ‫مجازی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫ایجاد‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫لینک‬ ‫بک‬ ‫ساخت‬ ،‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ ‫بحث‬ ،‫ها‬ ‫متاتگ‬ ،‫کردند‬ !‫ها‬ ‫پست‬ ‫گذاری‬ ‫اشتراک‬ ‫برای‬ ‫دوستان‬ :‫سئو‬ ‫اصول‬ !‫ساخت‬ ‫دگرگون‬ ‫را‬ ‫سیاه‬ ‫کاله‬ ‫سئوی‬ ‫هنرمندان‬ ‫بازی‬ ‫پنگوئن‬ ‫و‬ ‫پاندا‬ ‫گوگل‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫به‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫هوشمندتر‬ ‫قدر‬ ‫هرچه‬ ‫و‬ .‫است‬ ‫برتر‬ ‫تاکتیک‬ ‫یک‬ )‫جستجو(سئو‬ ‫موتورهای‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫مرز‬ ‫از‬ ‫شدن‬ ‫رد‬ ‫امروزه‬ .‫گردد‬ ‫می‬ ‫تر‬ ‫ممکن‬ ‫غیر‬ ‫سیستم‬ ‫این‬ ‫گرفتن‬ ‫بازی‬ ‫تان‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫سیستم‬ ‫به‬ ‫محتوا‬ ‫افزودن‬ .‫است‬ ‫موبوط‬ ‫جذاب‬ ‫و‬ ‫آنالین‬ ‫های‬ ‫گویی‬ ‫داستان‬ ‫به‬ ‫چیز‬ ‫هر‬ .‫دارد‬ ‫سئو‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫نقش‬ ‫ترین‬ ‫مهم‬ ‫روزانه‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫دهیم؟‬ ‫انجام‬ ‫درستی‬ ‫شکل‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫چگونه‬
 • 30. 30 | ‫صفحــه‬ ‫مارکتینگ‬ ‫نماد‬ ‫کوچک‬ ‫های‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫برای‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫بازاریابی‬ 1393 ‫��ن‬‫ـ‬‫نویـ‬‫نشر‬ .‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫گوگل‬ ‫توسط‬ ‫تان‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫شدن‬ ‫دیده‬ ‫از‬ ‫اطمینان‬ ‫برای‬ ‫ای‬ ‫اولیه‬ ‫های‬ ‫قدم‬ ‫و‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫روش‬ ‫اما‬ • ‫واژه‬ ‫کلید‬ ‫تحقیق‬ ‫تان‬ ‫محصول‬ ‫جستجوی‬ ‫برای‬ ‫شما‬ ‫مشتریان‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫کلماتی‬ ‫باید‬ ‫شما‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫آغاز‬ ‫واژه‬ ‫کلید‬ ‫تحقیق‬ ‫با‬ ‫خوب‬ ‫سئوی‬ ‫یک‬ !‫بیابید‬ ‫برند‬ ‫می‬ ‫کار‬ ‫به‬ .‫دارند‬ ‫هم‬ ‫کمتری‬ ‫رقابت‬ ‫و‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫جستجو‬ ‫کمتر‬ ‫کلمات‬ ‫این‬ !‫کنید‬ ‫توجه‬ ‫طوالنی‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫سپس‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫توییتر‬ ،‫فیسبوک‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫کرد؟‬ ‫پیدا‬ ‫را‬ ‫کلیدی‬ ‫عبارت‬ ‫باید‬ ‫چگونه‬ !‫کنید‬ ‫توجه‬ ‫کلیدی‬ ‫عبارات‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫پس‬ !‫کنید‬ ‫توجه‬ ‫وبالگ‬ ‫روی‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫مثبت‬ ‫نظرات‬ • !‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫هوشمندانه‬ ‫خود‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ ‫از‬ .‫دادند‬ ‫تغییر‬ ‫سئو‬ ‫های‬ ‫سیاه‬ ‫کاله‬ ‫بازی‬ ‫تشخیص‬ ‫برای‬ ‫رو‬ ‫خودشان‬ ‫های‬ ‫استراتژی‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫پنگوئن‬ ‫و‬ ‫پاندا‬ ‫گوگل‬ :‫از‬ ‫عبارتند‬ ،‫کند‬ ‫می‬ ‫جریمه‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫گوگل‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫تاکتیک‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫بعضی‬ ‫کیفیت‬ ‫بدون‬ ‫ساختن‬ ‫لینک‬ ‫کیفیت‬ ‫بی‬ ‫و‬ ‫محتوا‬ ‫بی‬ ‫فرود‬ ‫ی‬ ‫صفحه‬ ‫زیاد‬ ‫بسیار‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ ‫ترافیک‬ ‫کسب‬ ‫برای‬ ‫فقط‬ ‫مفهوم‬ ‫بی‬ ‫محتوای‬
 • 31. 31 | ‫صفحــه‬ ‫مارکتینگ‬ ‫نماد‬ ‫کوچک‬ ‫های‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫برای‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫بازاریابی‬ 1393 ‫نویــن‬‫��ر‬‫ـ‬‫نش‬ :‫موضوع‬ ‫های‬ ‫تگ‬ .‫شماست‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ ‫شدن‬ ‫داده‬ ‫نشان‬ ‫برای‬ ‫مکان‬ ‫ترین‬ ‫مهم‬ ‫متن‬ ‫مصنوعی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫هستید‬ ‫مخاطب‬ ‫با‬ ‫گفتن‬ ‫سخن‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫نشان‬ ‫که‬ ‫بنویسید‬ ‫طوری‬ :‫بدنه‬ ‫محتوای‬ .‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫خود‬ ‫متن‬ ‫کلیدی‬ ‫عبارات‬ ‫از‬ .‫ننویسید‬ ‫را‬ ‫صفحه‬ :‫صفحه‬ ‫متن‬ .‫کند‬ ‫نمی‬ ‫استفاده‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫بندی‬ ‫دسته‬ ‫و‬ ‫کردن‬ ‫پیدا‬ ‫برای‬ ‫متن‬ ‫توضیح‬ ‫از‬ ‫گوگل‬ • !‫داخلی‬ ‫های‬ ‫لینک‬ ‫ساختن‬ ‫و‬ ‫کیفیت‬ ‫با‬ ‫محتوای‬ ‫ارائه‬ ‫گوگل‬ ‫هدف‬ ‫زیرا‬ .‫دهد‬ ‫می‬ ‫دیگری‬ ‫چیز‬ ‫هر‬ ‫از‬ ‫پیش‬ ‫زیادی‬ ‫اعتبار‬ ‫ها‬ ‫لینک‬ ‫به‬ ‫گوگل‬ .‫است‬ ‫مشتریانش‬ ‫به‬ ‫مرتبط‬
 • 33. 33 | ‫صفحــه‬ ‫مارکتینگ‬ ‫نماد‬ ‫کوچک‬ ‫های‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫برای‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫بازاریابی‬ 1393 ‫نویــن‬‫��ر‬‫ـ‬‫نش‬ ‫می‬ ‫کهنه‬ ‫سرعت‬ ‫شود(به‬ ‫می‬ ‫مواجه‬ ‫شکست‬ ‫با‬ ‫روز‬ ‫روشنایی‬ ‫با‬ ‫آنالین‬ ‫بازاریابی‬ ‫برای‬ ‫شما‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫جدیدی‬ ‫ی‬ ‫ها‬ ‫ایده‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫استراتژی‬ ‫روز‬ ‫هر‬ ‫زیرا‬ .)!‫دارند‬ ‫جدید‬ ‫های‬ ‫تکنیک‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫روش‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫و‬ ‫شوند‬ !‫است‬ ‫واقعی‬ ‫اما‬ ‫کننده‬ ‫ناراحت‬ ‫موضوع‬ ‫یک‬ ‫این‬ .‫آید‬ ‫می‬ ‫وجود‬ ‫به‬ ‫ارزیابی‬ ‫برای‬ .‫بریزید‬ ‫دور‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫سنجی‬ ‫معیار‬ ‫معیار‬ ‫ها‬ ‫این‬ .‫نیست‬ ‫مسئله‬ ‫گوگل‬ ‫برای‬ ‫دیگر‬ ‫ها‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫بازدید‬ ‫صفحات‬ ‫تعداد‬ ،‫صفحه‬ ‫بازدید‬ ‫میزان‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫بد‬ ‫یا‬ ‫خوب‬ ‫شما‬ ‫حال‬ ‫شان‬ ‫رفتن‬ ‫پایین‬ ‫یا‬ ‫باال‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫ای‬ ‫مرحله‬ ‫چه‬ ‫در‬ ‫شما‬ ‫آنالین‬ ‫بازاریابی‬ ‫گوید‬ ‫نمی‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫سنجی‬ ‫معیار‬ ‫مشکل‬ :‫گویند‬ ‫نمی‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫روش‬ ‫آن‬ .‫است‬ ‫آیند؟‬ ‫می‬ ‫ما‬ ‫سایت‬ ‫به‬ ‫مرتبط‬ ‫افراد‬ ‫آیا‬ ‫اند؟‬ ‫شده‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫محتوای‬ ‫درگیر‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫آیا‬ ‫اند؟‬ ‫کرده‬ ‫اقدام‬ ‫تان‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫در‬ ‫عضویت‬ ‫برای‬ ‫آیا‬ ‫اند؟‬ ‫کرده‬ ‫خریداری‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫محصول‬ ‫آیا‬ !‫نمایید‬ ‫ارزیابی‬ ‫و‬ ‫بررسی‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫عملکرد‬
 • 34. 34 | ‫صفحــه‬ ‫مارکتینگ‬ ‫نماد‬ ‫کوچک‬ ‫های‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫برای‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫بازاریابی‬ 1393 ‫��ن‬‫ـ‬‫نویـ‬‫نشر‬ ‫تمرکز‬ ‫درستی‬ ‫معیار‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫است‬ ‫بهتر‬ ‫ضروری‬ ‫و‬ ‫مهم‬ ‫اطالعات‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫کدام‬ ‫هر‬ ‫دانستن‬ ‫برای‬ .‫کنیم‬ :‫درست‬ ‫های‬ ‫معیار‬ ‫شناخت‬ !‫کند‬ ‫می‬ ‫کمک‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫زیر‬ ‫سواالت‬ ‫به‬ ‫پاسخ‬ ‫چیست؟‬ ‫شما‬ ‫هدف‬ ‫بازار‬ ‫کیست؟‬ ‫شما‬ ‫هدف‬ ‫پرسنای‬ ‫است؟‬ ‫چگونه‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫آنالین‬ ‫رفتار‬ ‫کنند؟‬ ‫می‬ ‫صرف‬ ‫اینترنت‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫زمانی‬ ‫مقدار‬ ‫چه‬ ‫دارند؟‬ ‫دسترسی‬ ‫منزل‬ ‫یا‬ ‫کار‬ ‫محل‬ ‫از‬ ‫اینترنت‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫آیا‬ ‫دارند؟‬ ‫دسترسی‬ ‫اینترنت‬ ‫به‬ ‫موبایل‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫آیا‬ ‫آیند؟‬ ‫می‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫خبرنامه‬ ‫عضویت‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫آیا‬ ‫شود؟‬ ‫می‬ ‫فروخته‬ ‫آنالین‬ ‫شما‬ ‫محصول‬ ‫آیا‬
 • 35. 35 | ‫صفحــه‬ ‫مارکتینگ‬ ‫نماد‬ ‫کوچک‬ ‫های‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫برای‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫بازاریابی‬ 1393 ‫نویــن‬‫��ر‬‫ـ‬‫نش‬ !‫شما‬ ‫خرید‬ ‫مجرای‬ ‫یا‬ ‫خرید‬ ‫قیف‬ ‫بررسی‬ :‫است‬ ‫زیر‬ ‫موارد‬ ‫شامل‬ ‫شما‬ ‫خرید‬ ‫قیف‬ ‫آنالین‬ ‫تبلیغات‬ ‫محصول‬ ‫صفحه‬ ،‫وبالگ‬ ‫پست‬ ،‫فرود‬ ‫ی‬ ‫صفحه‬ ‫ایمیل‬ ‫یا‬ ‫تغذیه‬ ‫ابزار‬ ‫سایت‬ ‫به‬ ‫مراجعه‬ ‫و‬ ‫کلیک‬ ‫نرخ‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫از‬ ‫خرید‬ ‫به‬ ‫بازدید‬ ‫تبدیل‬ ‫نرخ‬ .‫هستند‬ ‫شما‬ ‫خرید‬ ‫قیف‬ ‫مراحل‬ ‫ها‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫کدام‬ ‫هر‬ :‫معیارها‬ ‫کلیکی‬ ‫تبلیغات‬ )CTR(‫کلیک‬ ‫نرخ‬ ‫فرود‬ ‫صفحه‬ )Landing Page( ‫یا‬ ‫برگشت‬ ‫میزان‬ ‫خرید‬ ‫به‬ ‫بازدید‬ ‫تبدیل‬ ‫نرخ‬ ‫خبرنامه‬ ‫در‬ ‫عضویت‬ ‫میزان‬ ‫شما‬ ‫های‬ ‫گزارش‬ ‫یا‬ ‫مقاله‬ ‫دانلود‬ ‫میزان‬ ‫ما‬ ‫با‬ ‫تماس‬ ‫ی‬ ‫صفحه‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫کلیک‬ ‫خرید‬ ‫سبد‬ ‫ثبت‬ ‫میزان‬ ‫تشکر‬ ‫صفحه‬ ‫بازدید‬ ‫میزان‬ ‫های‬ ‫قیف‬ ‫و‬ ‫خرید‬ ‫به‬ ‫بازدید‬ ‫تبدیل‬ ‫نرخ‬ ‫تنظیم‬ ‫اجازه‬ ‫شما‬ ‫به‬ )analytics.google.com(‫آناالتیک‬ ‫گوگل‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫خرید‬
 • 36. 36 | ‫صفحــه‬ ‫مارکتینگ‬ ‫نماد‬ ‫کوچک‬ ‫های‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫برای‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫بازاریابی‬ 1393 ‫��ن‬‫ـ‬‫نویـ‬‫نشر‬ :‫موفقیت‬ ‫کردن‬ ‫تست‬ ‫نتایج‬ ‫باشید‬ ‫کرده‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫آنالین‬ ‫بازاریابی‬ ‫کمپین‬ ‫یک‬ ً‫ال‬‫قب‬ ‫اگر‬ .‫اید‬ ‫داده‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫تست‬ ‫شما‬ ‫نهایت‬ ‫در‬ .‫است‬ ‫بوده‬ ‫درصدی‬ 2 ‫تا‬ 1 ‫تبدیل‬ ‫نرخ‬ ‫شما‬ ‫اولیه‬ ‫فصل‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫یاد‬ ‫مراحل‬ ‫تمام‬ ‫تا‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫امکان‬ ‫این‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫موفقیت‬ ‫کردن‬ ‫تست‬ .‫گردد‬ ‫بهینه‬ ‫باید‬ ‫نرخ‬ ‫این‬ .‫دهید‬ ‫تغییر‬ ‫تان‬ ‫مشتریان‬ ‫نیازهای‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫و‬ ‫داد‬ ‫قرار‬ ‫مجدد‬ ‫بررسی‬ ‫و‬ ‫نظر‬ ‫تجدید‬ ‫مورد‬ ‫را‬ ‫قبل‬ ‫های‬
 • 38. 38 | ‫صفحــه‬ ‫مارکتینگ‬ ‫نماد‬ ‫کوچک‬ ‫های‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫برای‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫بازاریابی‬ 1393 ‫��ن‬‫ـ‬‫نویـ‬‫نشر‬ ‫چگونه‬ ‫که‬ ‫آموختید‬ ‫شما‬ .‫نماییم‬ ‫تکمیل‬ ‫کتابچه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫چرخه‬ ‫همه‬ ‫تا‬ ‫نمودیم‬ ‫تالش‬ ‫ما‬ ‫پیدا‬ ‫برای‬ .‫دهید‬ ‫قرار‬ ‫ارزیابی‬ ‫و‬ ‫بررسی‬ ‫مورد‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫بازاریابی‬ ‫های‬ ‫تالش‬ ‫تبلیغات‬ ‫موارد‬ ‫سایر‬ ‫و‬ ‫بینگ‬ ،‫یاهو‬ ،‫ادوردز‬ ‫گوگل‬ ‫از‬ ،‫تان‬ ‫آل‬ ‫ایده‬ ‫مشتریان‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫و‬ ‫کردن‬ !‫شود‬ ‫نمی‬ ‫کامل‬ »‫«تبدیل‬ ‫بدون‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫بازاریابی‬ ‫اما‬ ،‫کنید‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫آنالین‬ ‫یا‬ ‫محصول‬ ‫بخاطر‬ ‫که‬ ‫نمایید(کسی‬ ‫تبدیل‬ ‫مشتری‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫تان‬ ‫بازدیدکنندگان‬ ‫باید‬ ‫شما‬ ‫اکنون‬ ‫افزایش‬ ‫مانند‬ ‫دیگری‬ ‫اهداف‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫اگرچه‬ .)!‫نماید‬ ‫پرداخت‬ ‫پول‬ ‫باشد‬ ‫حاضر‬ ‫شما‬ ‫خدمت‬ ‫کسب‬ ‫اینها‬ ‫همه‬ ‫نهایی‬ ‫هدف‬ ‫اما‬ ،‫باشید‬ ‫داشته‬ ... ‫و‬ ‫نمایشی‬ ‫وضعیت‬ ‫ارتقاء‬ ،‫درگیری‬ ‫و‬ ‫تعامل‬ !‫ایم؟‬ ‫انداخته‬ ‫راه‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫چه‬ ‫برای‬ ‫وگرنه‬ ،‫است‬ ‫درآمد‬ ‫چیست؟‬ »‫«تبدیل‬ ،‫صورت‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫کنیم؟‬ ‫تبدیل‬ ‫بالفعل‬ ‫مشتریان‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫بالقوه‬ ‫مشتریان‬ ‫چگونه‬
 • 39. 39 | ‫صفحــه‬ ‫مارکتینگ‬ ‫نماد‬ ‫کوچک‬ ‫های‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫برای‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫بازاریابی‬ 1393 ‫نویــن‬‫��ر‬‫ـ‬‫نش‬ »‫«تبدیل‬ ‫کردن‬ ‫بهینه‬ ‫را‬ ‫مقدار‬ ‫این‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫شما‬ ‫اما‬ !‫نماید‬ ‫می‬ ‫تبدیل‬ ‫مشتری‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫بازدیدکنندگان‬ ‫از‬ ‫درصد‬ 2 ‫وبسایت‬ ‫یک‬ ‫میانگین‬ ‫بصورت‬ ‫می‬ »‫شما‬ ‫مشتری‬ ‫خلق‬ ‫«معادله‬ ‫عنوان‬ ‫تحت‬ ‫خود‬ ‫کتاب‬ ‫در‬ ‫سی‬َ‫م‬ ‫برایان‬ .‫دهید‬ ‫افزایش‬ )‫بیشتر‬ ‫حتی‬ ‫(و‬ ‫درصد‬ 10 ‫تا‬ ‫بازه‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫سایت‬ ‫بازدیدکنندگان‬ ‫کل‬ ‫تعداد‬ ‫بر‬ ‫تقسیم‬ ‫ها‬ ‫شده‬ ‫مشتری‬ ‫به‬ ‫تبدیل‬ ‫تعداد‬ ‫با‬ ‫است‬ ‫برابر‬ ‫تبدیل‬ ‫«نرخ‬ :‫گوید‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫آن‬ ‫ترافیک‬ ‫کل‬ ‫به‬ ‫سایت‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫تعداد‬ ‫معادل‬ ‫تبدیل‬ ‫نرخ‬ ‫دیگر‬ ‫عبارت‬ ‫به‬ .»‫مشخص‬ ‫زمانی‬ :‫دهید‬ ‫افزایش‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫تبدیل‬ ‫نرخ‬ ،‫روش‬ ‫دو‬ ‫یا‬ ‫یک‬ ‫با‬ .‫دهید‬ ‫کاهش‬ ،‫ندارند‬ ‫خرید‬ ‫برای‬ ‫جدی‬ ‫برنامه‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫بازدیدکنندگانی‬ ‫تعداد‬ • .‫دهید‬ ‫افزایش‬ ،‫کنند‬ ‫می‬ ‫فعالیت‬ ‫به‬ ‫شروع‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫ورودی‬ ‫صفحه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫بازدیدکنندگانی‬ ‫تعداد‬ • .‫شوند‬ ‫بهینه‬ ‫باید‬ ‫که‬ ‫هست‬ ‫زیادی‬ ‫موارد‬ ‫اما‬ ‫عنوان‬ )‫الف‬ ‫فایده‬ ‫یا‬ ‫مزیت‬ ‫یک‬ ‫با‬ ‫عنوان‬ ‫یک‬ ‫انتخاب‬ ،‫روش‬ ‫بهترین‬ ‫معموال‬ .‫نمایید‬ ‫انتخاب‬ ‫گیرا‬ ‫و‬ ‫جذاب‬ ‫را‬ ‫تان‬ ‫عنوان‬ ‫امکان‬ ‫حد‬ ‫تا‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫حل‬ ‫مشکل/راه‬ ‫ترکیب‬ ‫ارائه‬ ‫یا‬ ‫و‬
 • 40. 40 | ‫صفحــه‬ ‫مارکتینگ‬ ‫نماد‬ ‫کوچک‬ ‫های‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫برای‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫بازاریابی‬ 1393 ‫��ن‬‫ـ‬‫نویـ‬‫نشر‬ ‫اصلی‬ ‫محتوی‬ )‫ب‬ .‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫ایی‬ ‫ویژه‬ ‫دقت‬ ‫هم‬ ‫ها‬ ‫طراحی‬ ‫و‬ ‫تصاویر‬ ‫به‬ ‫کلمات‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ ،‫صفحه‬ ‫اصلی‬ ‫محتوی‬ ‫در‬ ‫خاص‬ ‫فعالیتی‬ ‫به‬ ‫ترغیب‬ )‫ج‬ ‫یک‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫عضویت‬ ‫فرم‬ ‫یک‬ ‫یا‬ ،»!‫کن‬ ‫خرید‬ ‫«اکنون‬ ‫فانتزی‬ ‫و‬ ‫بزرگ‬ ‫دکمه‬ ‫یک‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫فعالیت‬ ‫به‬ ‫ترغیب‬ .‫باشد‬ »!‫کن‬ ‫کلیک‬ ‫را‬ ‫«اینجا‬ ‫ساده‬ ‫لینک‬ ‫آنالین‬ ‫های‬ ‫فرم‬ )‫د‬ ‫حد‬ ‫تا‬ ‫که‬ ‫مجبورید‬ ،‫باشد‬ ‫خرید‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫وجه‬ ‫انتقال‬ ‫برای‬ ‫فرد‬ )‫اعتباری(بانکی‬ ‫کارت‬ ‫اطالعات‬ ‫گرفتن‬ ‫برای‬ ‫شما‬ ‫فرم‬ ‫اگر‬ ‫اگر‬ ‫اما‬ .‫باشد‬ ‫تعاملی‬ ‫و‬ ‫پسند‬ ‫کاربر‬ ،‫جذاب‬ ‫تان‬ ‫فرم‬ ‫که‬ ‫نمایید‬ ‫تالش‬ ‫بنابراین‬ ،‫نمایید‬ ‫دریافت‬ ‫را‬ ‫الزم‬ ‫اطالعات‬ ‫امکان‬ ‫بیشتری‬ ‫اطالعات‬ ‫چه‬ ‫هر‬ ،‫هستید‬ ‫خاصی‬ ‫فایل‬ ‫دانلود‬ ‫یا‬ ‫خبرنامه‬ ‫در‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫به‬ ‫مشتری‬ ‫ترغیب‬ ‫برای‬ ‫تالش‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫کنید‬ ‫می‬ ‫درخواست‬ ‫که‬ ‫زیادی‬ ‫اطالعات‬ ‫بخاطر‬ ‫بیشتری‬ ‫(مشتریان‬ ‫اید‬ ‫داده‬ ‫کاهش‬ ‫را‬ ‫تان‬ ‫تبدیل‬ ‫نرخ‬ ‫بخواهید‬ ‫او‬ ‫از‬ )!‫کنند‬ ‫می‬ ‫نظر‬ ‫صرف‬ ‫کار‬ ‫آن‬ ‫انجام‬ ‫از‬ ‫سایت‬ ‫های‬ ‫بخش‬ ‫چیدمان‬ )‫ه‬ ‫چپ‬ ‫سمت‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫صفحه‬ ‫محتوای‬ ‫آیا‬ ‫دهید؟‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫صفحه‬ ‫وسط‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫تان‬ »‫فعالیت‬ ‫به‬ ‫«ترغیب‬ ‫دکمه‬ ‫آیا‬ ،‫نهایت‬ ‫در‬ ‫گذارید؟‬ ‫می‬ ‫صفحه‬ ‫راست‬ ‫سمت‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خبرنامه‬ ‫در‬ ‫عضویت‬ ‫فرم‬ ‫و‬ )‫انگلیسی‬ ‫زبان‬ ‫(برای‬ ‫یک‬ ‫تغییر‬ ‫با‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫ایی‬ ‫ساده‬ ‫آزمون‬ .‫نمایید‬ ‫استفاده‬ A/B ‫آزمون‬ ‫از‬ ،‫ها‬ ‫بخش‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫کدام‬ ‫هر‬ ‫تبدیل‬ ‫بهبود‬ ‫برای‬ ‫این‬ ‫باید‬ ‫«ما‬ :‫گوید‬ ‫می‬ ‫مسی‬ ‫برایان‬ .‫سنجید‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫تبدیل‬ ‫نرخ‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫تاثیر‬ ،‫ها‬ ‫بخش‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫کدام‬ ‫هر‬ ‫از‬ ‫جنبه‬ .»‫است‬ ‫نتایج‬ ‫سنجش‬ ‫فاکتور‬ ‫ترین‬ ‫مهم‬ ‫و‬ ‫اولین‬ ‫تبدیل‬ ‫نرخ‬ ‫که‬ ‫بپذیریم‬ ‫را‬ ‫حقیقت‬ ‫به‬ ،‫کنید‬ ‫می‬ ‫اعمال‬ ‫تغییری‬ ‫وقتی‬ .‫دهید‬ ‫انجام‬ ‫دلیل‬ ‫بدون‬ ‫را‬ ‫دیگری‬ ‫متفاوت‬ ‫چیز‬ ‫نیست‬ ‫نیازی‬ ،‫گرفتن‬ ‫نتیجه‬ ‫برای‬ .‫بسنجید‬ ‫تان‬ ‫تبدیل‬ ‫نرخ‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫کاهشی‬ ‫یا‬ ‫افزایشی‬ ‫اثر‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫نگاه‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫فرضیه‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫مفید‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫آنهایی‬ ‫و‬ ‫نمایید‬ ‫حذف‬ ‫را‬ ‫ندارند‬ ‫کاربرد‬ ‫که‬ ‫مواردی‬ ،‫کنید‬ ‫می‬ ‫آزمایش‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫فرضیه‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫های‬ ‫هزینه‬ ‫و‬ ‫یابد‬ ‫افزایش‬ ‫تان‬ ‫تبدیل‬ ‫نرخ‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫باعث‬ ‫ها‬ ‫آزمون‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫شما‬ ‫تجارب‬ .‫دارید‬ ‫نگه‬ ‫شدند‬ ‫واقع‬ .‫شماست‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫آنالین‬ ‫موفقیت‬ ،‫نهایی‬ ‫هدف‬ .‫شد‬ ‫خواهید‬ »‫«تبدیل‬ ‫استاد‬ ‫نهایتا‬ ‫شما‬ ‫و‬ ،‫کاهش‬ ‫تان‬ ‫بازاریابی‬
 • 41. 41 | ‫صفحــه‬ ‫مارکتینگ‬ ‫نماد‬ ‫کوچک‬ ‫های‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫برای‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫بازاریابی‬ 1393 ‫نویــن‬‫��ر‬‫ـ‬‫نش‬ ‫موتورهای‬ ‫بازاریابی‬ ‫راهنمای‬ ‫این‬ ‫پایان‬ ‫به‬ ‫ما‬ ،‫افتاد‬ ‫اتفاق‬ ‫است‬ ‫حتمی‬ ‫دادنش‬ ‫رخ‬ ‫که‬ ‫چیزی‬ ،‫خب‬ ‫پایان‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫انتها‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫ولی‬ ‫غمگینیم‬ ‫بابت‬ ‫این‬ ‫از‬ !‫رسیدیم‬ ‫کوچک‬ ‫کارهای‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫برای‬ ‫جستجو‬ .‫دانیم‬ ‫می‬ ‫آغاز‬ ‫یک‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫بلکه‬ ،‫کنیم‬ ‫نمی‬ ‫نگاه‬ ‫کار‬ ‫یادگیری‬ ‫برای‬ ‫زیادی‬ ‫چیز‬ ،‫کار‬ ‫این‬ ‫برای‬ ‫شد‬ ‫ای‬ ‫مقدمه‬ ‫فقط‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫بازاریابی‬ ‫راهنمای‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫فرد‬ ‫یک‬ .‫نمایید‬ ‫متوقف‬ ‫را‬ ‫شما‬ ،»‫دانید‬ ‫نمی‬ ‫که‬ ‫«چیزهایی‬ ‫که‬ ‫ندهید‬ ‫اجازه‬ ‫اما‬ ‫ندارد‬ ‫وجود‬ ‫پیشنهاد‬ ‫شما‬ ‫به‬ !‫نماید‬ ‫اجرایی‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫های‬ ‫یافته‬ ‫آنکه‬ ‫بدون‬ ،‫بگیرد‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫بگیرد‬ ‫یاد‬ ‫که‬ ‫بیفتد‬ ‫دام‬ ‫این‬ ‫در‬ :‫کنیم‬ ‫می‬ .‫نمایید‬ ‫تهیه‬ ‫کارتان‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫با‬ ‫متناسب‬ ‫اهداف‬ ‫با‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫بازاریابی‬ ‫برنامه‬ ‫یک‬ • .‫بشناسید‬ ‫را‬ ‫تان‬ ‫خریداران‬ ‫شخصیت‬ ‫و‬ ‫نمایید‬ ‫بررسی‬ ‫را‬ ‫تان‬ ‫آل‬ ‫ایده‬ ‫مشتریان‬ • .‫بیابید‬ ،‫نمایید‬ ‫می‬ ‫ارائه‬ ‫شما‬ ‫آنچه‬ ‫یافتن‬ ‫برای‬ ‫تان‬ ‫آل‬ ‫ایده‬ ‫مشتریان‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ • .‫بروید‬ ‫تبلیغ‬ ‫خواهید‬ ‫می‬ ‫کجاها‬ ‫که‬ ‫نمایید‬ ‫مشخص‬ ‫و‬ ‫بررسی‬ • .‫بیندازید‬ ‫راه‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫کلیکی‬ ‫تبلیغات‬ ‫های‬ ‫کمپین‬ • .‫نمایید‬ ‫بهینه‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫ورودی‬ ‫صفحه‬ ‫و‬ ‫سایت‬ • ‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬ )Google Places(‫ِیس‬‫ل‬‫پ‬ ‫گوگل‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ،‫دارید‬ ‫فروش‬ ‫برای‬ ‫فیزیکی‬ ‫مکان‬ ‫یک‬ ‫اگر‬ • .‫دهید‬ ‫نشان‬ ‫محلی‬ ‫جستجوهای‬ .‫نمایید‬ ‫ایجاد‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫ارزیابی‬ ‫و‬ ‫بررسی‬ ‫سیستم‬ • ‫مشتری‬ ‫سمت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫کننده‬ ‫بازدید‬ ‫شکل‬ ‫بهترین‬ ‫به‬ ،‫شما‬ ‫سایت‬ ‫تبدیل‬ ‫مراحل‬ ‫از‬ ‫کدام‬ ‫هر‬ ‫که‬ ‫شوید‬ ‫مطمئن‬ • .‫دهد‬ ‫می‬ ‫سوق‬ ‫شدن‬ )‫نمایید!(مترجم‬ ‫استفاده‬ ‫نوین‬ ‫نشر‬ ‫راهنماهای‬ ‫و‬ ‫کتب‬ ‫و‬ ‫مارکتینگ‬ ‫نماد‬ ‫های‬ ‫مشاوره‬ ‫از‬ ‫نهایت‬ ‫در‬ • ‫پایانی‬ ‫سخن‬
 • 42. 42 | ‫صفحــه‬ ‫مارکتینگ‬ ‫نماد‬ ‫کوچک‬ ‫های‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫برای‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫بازاریابی‬ 1393 ‫��ن‬‫ـ‬‫نویـ‬‫نشر‬ :‫نمایید‬ ‫مراجعه‬ ‫زیر‬ ‫سایت‬ ‫به‬ ‫نمادمارکتینگ‬ ‫خدمات‬ ‫با‬ ‫آشنایی‬ ‫برای‬ .‫باشید‬ ‫برده‬ ‫کافی‬ ‫بهره‬ ‫و‬ ‫لذت‬ ‫کتابچه‬ ‫این‬ ‫خواندن‬ ‫از‬ ‫امیدواریم‬ ‫نوین‬ ‫نشر‬ ‫و‬ ‫مارکتینگ‬ ‫نماد‬ - ‫راحت‬ ‫دسترسی‬ ،‫مطالعه‬ ‫زمان‬ ‫(افزایش‬ ‫دیجیتالی‬ ‫مطالعه‬ ‫ترویج‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫ایرانی‬ ‫پیشرو‬ ‫های‬ ‫سازمان‬ ‫حمایت‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫مفتخریم‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫مجالت‬ ‫و‬ ‫کتب‬ ‫رایگان‬ ‫نشر‬ ‫و‬ ‫تهیه‬ ‫به‬ ‫اقدام‬ )‫کتاب‬ ‫کاغذی‬ ‫چاپ‬ ‫از‬ ‫ناشی‬ ‫محیطی‬ ‫زیست‬ ‫های‬ ‫آسیب‬ ‫کاهش‬ ‫و‬ ‫سریع‬ ‫و‬ .‫نماییم‬ ‫می‬ ‫مدیریت‬ ‫و‬ ‫کار‬ .‫نمایید‬ ‫مراجعه‬ www.nashrenovin.ir ‫سایت‬ ‫به‬ ،‫محصوالت‬ ‫رایگان‬ ‫دانلود‬ ‫و‬ ‫مشاهده‬ ‫برای‬ www.namadmarketing.com ‫مجله‬ ‫دانلود‬‫کتاب‬ ‫دانلود‬‫کتاب‬ ‫دانلود‬