Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Manuel – Cliquez à votre rythme 
L’auto-stoppeur
SSuurr uunnee rroouuttee,, 
uunn aauuttoo--ssttooppppeeuurr ffaaiitt ssiiggnnee aauuxx 
vvooiittuurreess ddee ppaassssaagg...
MMaaiiss uunnee vvooiittuurree ss''aarrrrêêttee !!
C'est SLKC'est une magnifique Mercédès SLK,, 
ddeerrnniieerr mmooddèèllee !! 
""AAvvaanntt qquuee vvoouuss nnee mmoonnttii...
« Dommage ppoouurr vvoouuss » 
rrééppoonndd ll''aauuttoommoobbiilliissttee 
qquuii ddéémmaarrrree eenn 
ttrroommbbee......
QQuueellqquueess mmiinnuutteess pplluuss ttaarrdd......
C'est une splendide BBMMWW qquuii ss''aarrrrêêttee eett llee 
ccoonndduucctteeuurr lluuii ddeemmaannddee ddee qquueell bbo...
C'est ddéébbiillee,, ssee ddiitt llee ggaarrss,, 
llaa pprroocchhaaiinnee bbaaggnnoollee 
qquuii ss''aarrrrêêttee,, jjee d...
Et une ttrrooiissiièèmmee vvooiittuurree ss''aarrrrêêttee !!
UUnnee PPoorrsscchhee 991111 !! 
AAuu vvoollaanntt,, cc''eesstt uunnee ccoonndduuccttrriiccee,, 
uunnee bblloonnddee ssppl...
Mais ciMais cette fois-ci,, 
llaaiissssaanntt ssoonn aammoouurr pprroopprree ddee ccôôttéé,, 
iill lluuii rrééppoonndd qqu...
Et le gars remarque vviittee qquuee llaa ffiillllee aa uunnee 
mmiinnii--jjuuppee uullttrraa ccoouurrttee.. 
ÀÀ cchhaaqquu...
IIll eesstt ddee pplluuss eenn pplluuss eexxcciittéé 
eett ccoommmmeennccee àà ssee sseennttiirr sseerrrréé 
ddaannss ssoo...
CC''eesstt mmaarrrraanntt,, llaa ppoolliittiiqquuee 
ççaa ffaaiitt àà ppeeiinnee 
ddiixx mmiinnuutteess qquuee jjee ssuuii...
eett jj''aaii ddééjjàà 
eennvviiee ddee bbaaiisseerr qquueellqquu''uunn !!
C auto stoppeur-socialiste
C auto stoppeur-socialiste
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

C auto stoppeur-socialiste

290 vues

Publié le

 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

C auto stoppeur-socialiste

 1. 1. Manuel – Cliquez à votre rythme L’auto-stoppeur
 2. 2. SSuurr uunnee rroouuttee,, uunn aauuttoo--ssttooppppeeuurr ffaaiitt ssiiggnnee aauuxx vvooiittuurreess ddee ppaassssaaggee...... Les autos sont pplluuttôôtt rraarreess,, eett iill ffaauutt êêttrree ppaattiieenntt......
 3. 3. MMaaiiss uunnee vvooiittuurree ss''aarrrrêêttee !!
 4. 4. C'est SLKC'est une magnifique Mercédès SLK,, ddeerrnniieerr mmooddèèllee !! ""AAvvaanntt qquuee vvoouuss nnee mmoonnttiieezz,, ddiitteess mmooii ssii vvoouuss êêtteess ddee ddrrooiittee oouu ddee ggaauucchhee"" LL''aauuttoo--ssttooppppeeuurr,, uunn ppeeuu nnaaïïff,, rrééppoonndd qquu''iill eesstt ddee ddee ddrrooiittee eett lliibbéérraall !!
 5. 5. « Dommage ppoouurr vvoouuss » rrééppoonndd ll''aauuttoommoobbiilliissttee qquuii ddéémmaarrrree eenn ttrroommbbee......
 6. 6. QQuueellqquueess mmiinnuutteess pplluuss ttaarrdd......
 7. 7. C'est une splendide BBMMWW qquuii ss''aarrrrêêttee eett llee ccoonndduucctteeuurr lluuii ddeemmaannddee ddee qquueell bboorrdd ppoolliittiiqquuee iill eesstt.. LLee jjeeuunnee ggaarrss lluuii rrééppoonndd àà nnoouuvveeaauu qquu''iill eesstt ddee ddrrooiittee eett lliibbéérraall.. EEtt ll''aauuttoommoobbiilliissttee,, ttoouutt ccoommmmee llee pprrééccééddeenntt,, ddéémmaarrrree eenn ttrroommbbee......
 8. 8. C'est ddéébbiillee,, ssee ddiitt llee ggaarrss,, llaa pprroocchhaaiinnee bbaaggnnoollee qquuii ss''aarrrrêêttee,, jjee ddiirraaii qquuee jjee ssuuiiss ssoocciiaalliissttee eett oonn vveerrrraa !!
 9. 9. Et une ttrrooiissiièèmmee vvooiittuurree ss''aarrrrêêttee !!
 10. 10. UUnnee PPoorrsscchhee 991111 !! AAuu vvoollaanntt,, cc''eesstt uunnee ccoonndduuccttrriiccee,, uunnee bblloonnddee sspplleennddiiddee,, eennccoorree mmiieeuuxx ccaarrrroossssééee qquuee ssaa vvooiittuurree !! CCoommmmee lleess ddeeuuxx aauuttoommoobbiilliisstteess pprrééccééddeennttss,, eellllee lluuii ddeemmaannddee ddee qquueell bboorrdd ppoolliittiiqquuee iill eesstt..
 11. 11. Mais ciMais cette fois-ci,, llaaiissssaanntt ssoonn aammoouurr pprroopprree ddee ccôôttéé,, iill lluuii rrééppoonndd qquu''iill eesstt ssoocciiaalliissttee.. LLaa ffiillllee ll''iinnvviittee àà mmoonntteerr......
 12. 12. Et le gars remarque vviittee qquuee llaa ffiillllee aa uunnee mmiinnii--jjuuppee uullttrraa ccoouurrttee.. ÀÀ cchhaaqquuee cchhaannggeemmeenntt ddee vviitteessssee,, llaa jjuuppee rreemmoonnttee,, rreemmoonnttee...... LL''aauuttoo--ssttooppppeeuurr aa llee rreeggaarrdd ffiixxéé ssuurr lleess ccuuiisssseess eett llaa ppeettiittee ccuulloottttee ddee ssaa bbiieennffaaiittrriiccee..
 13. 13. IIll eesstt ddee pplluuss eenn pplluuss eexxcciittéé eett ccoommmmeennccee àà ssee sseennttiirr sseerrrréé ddaannss ssoonn jjeeaannss.. FFiinnaalleemmeenntt,, iill nn''yy ttiieenntt pplluuss eett ddiitt àà llaa ffiillllee ::
 14. 14. CC''eesstt mmaarrrraanntt,, llaa ppoolliittiiqquuee ççaa ffaaiitt àà ppeeiinnee ddiixx mmiinnuutteess qquuee jjee ssuuiiss ssoocciiaalliissttee......
 15. 15. eett jj''aaii ddééjjàà eennvviiee ddee bbaaiisseerr qquueellqquu''uunn !!

×