Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

c6a0eb92-62cb-41e1-9caa-e3e78571f2fe.pdf

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 1 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Publicité

c6a0eb92-62cb-41e1-9caa-e3e78571f2fe.pdf

  1. 1. 48 ਕੁਲ 2.11 ਮਾਲ 1.32 ਸਵਾਈ 0.79 (ਪੱਤੀ) ਜਰੇ ਭਰਤ (ਨੰਬਰਦਾਰ ) ਗੁਰਲਾਲ ਸਸੰਘ 57/ 103 ਪੁੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਸੰਘ ਪੁੱਤਰ ਪਰਤਾਪ ਸਸੰਘ 1/3 ਸਿੱਸਾ ਜਗਮੇਲ ਸਸੰਘ ਪੁੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਸੰਘ ਪੁੱਤਰ ਪਰਤਾਪ ਸਸੰਘ 1/3 ਸਿੱਸਾ ਬਿਾਦਰ ਸਸੰਘ ਪੁੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਸੰਘ ਪੁੱਤਰ ਪਰਤਾਪ ਸਸੰਘ 1/3 ਸਿੱਸਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਸੰਘ ਖੁਦਕਾਸ਼ਤ ਬੋਰ 201 6-5 (0-52-69. 22) ਚਾਿੀ ਬੋਰ 202 4-5 (0-35-83. 07) ਚਾਿੀ ਬੋਰ 203 3-8 (0-28-66. 46) ਚਾਿੀ ਬੋਰ 202/1- 2-10 (0-21-7.6 9) ਚਾਿੀ ਕੁਲ ਸਕੱਤੇ 4 16-8 (1- 38- 26.43) 16 ਸਬਗਾ 8 ਸਬਸਵਾ (1 ਿੈਕਟੇਅਰ 38 ਏਅਰ 26.43 ਸਟੇਅਰ) ਮਜਰੂਆ 16 ਸਬਗਾ 8 ਸਬਸਵਾ (1 ਿੈਕਟੇਅਰ 38 ਏਅਰ 26.43 ਸਟੇਅਰ) ਚਾਿੀ ਰਪਟ ਨੰ 6 ਆ ਰਸਿਨ ਸਮਤੀ 6/9/2013 ਰਾਿੀ ਸਾਲਮ ਖੇਵਟ 16-8 ਦਾ 1/3 ਸਿਸਾ ਵਲੋ ਬਿਾਦਰ ਸਸੰਘ ਪੁਤਰ ਆਤਮਾ ਸਸੰਘ ਗਰਾਟਰ ਬਨਾਮ ਦੀ ਸੰਗਰੂਰ ਸੈਟਰਲ ਕੋਆ ਬੈਕ ਬਰਾਚ ਸੇਰਪੁਰ ਪਾਸ ਬਦਲੇ 6,00,000/- ਰੁ ਇਕੁਟੇਬਲ ਮਾਰਟਗੇਜ ਿੋ ਚੁੱਕੀ ਿੈ ਲੋਨੀ ਕੁਲਸਵੰਦਰ ਸਸੰਘ ਪੁਤਰ ਬਿਾਦਰ ਸਸੰਘ ਬਾਬਤ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਐਮ ਪੇਕਟ ਕੰਮਸਪਉਟਰ ਸਲਸਮਟ 338 ਆ ਰਸਿਨ ਸਮਤੀ 22/4/2015 ਰਾਿੀ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ 57/103 ਸਾਲਮ ਤੈਦਾਦੀ 16-8 ਦਾ 100/328 ਸਿਸਾ ਬਕਦਰ 5-0 ਵਾ ਖੇਵਟ ਨੰਬਰ 146/211 ਤੈਦਾਦੀ 35-11 ਦਾ 60/711 ਸਿਸਾ ਬਕਦਰ 3-0 ਕੁੱਲ ਰਕਬਾ 8-0 ਵਲੋ ਸੁਖਦੇਵ ਸਸੰਘ ਪੁੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਸੰਘ ਬਦਲੇ 7,50,000/- ਰੁਪੈ ਬਾਿੱਕ ਪੀ.ਏ.ਡੀ.ਬੀ. ਸੇਰਪੁਰ ਪਾਸ ਆ ਰਸਿਨ ਿੈ । 163 ਆ ਰਸਿਨ ਸਮਤੀ 13/1/2016 ਰਾਿੀ ਖਾਤਾ ਨੰ 57/103 ਰਕਬਾ 16-8 ਦਾ 1/3 ਸਿਸਾ ਬਕਦਰ 5-9-6 ਵਾ ਖਾਤਾ ਨੰ 146/211 ਤਾ 214 ਰਕਬਾ 35-11 ਦਾ 202/4977 ਸਿਸਾ ਤੈਦਾਦੀ 1-8-17 ਵਾ ਖਾਤਾ ਨੰ 146/211 ਰਕਬਾ 13-2 ਦਾ 1/18 ਸਿਸਾ ਬਕਦਰ 0-14-11 ਵਾ ਖਾਤਾ ਨੰ 146/212 ਰਕਬਾ 10-0 ਦਾ 1/9 ਸਿਸਾ ਬਕਦਰ 1-2-4 ਵਾ ਖਾਤਾ ਨੰ 146/214 ਰਕਬਾ 7-8 ਦਾ 153/2960 ਸਿਸਾ ਬਕਦਰ 0-7-13 ਕੁਲ ਤੈਦਾਦੀ 9-3-14 ਵਲੋ ਜਗਮੇਲ ਸਸੰਘ ਪੁਤਰ ਆਤਮਾ ਸਸੰਘ ਬਾਿਕ ਐਚ ਡੀ ਐਫ ਸੀ ਸਲਸਮ. ਬਰਾਚ ਧੂਰੀ ਪਾਸ ਬਦਲੇ 16,00,000/- ਰੁ ਆ ਰਸਿਨ ਿੈ Error: Subreport could not be shown. ਇਿ ਗੈਰ ਪਮਾਸਣਤ ਫਰਦ ਿੈ, ਜੋ ਸਕ ਸਬੰਧਤ ਪਟਵਾਰੀ ਜਾ ਅਸਧਕਾਰਤ ਅਸਧਕਾਰੀ ਤ ਪਮਾਸਣਤ ਨਿ ਿੈ ਇਸ ਫਰਦ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਿਵਾਲੇ ਲਈ ਵਰਸਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਕਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਆਸਦ ਲਈ ਵਰਸਤਆ ਨਿ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਮਾਸਣਤ ਫਰਦ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਫਰਦ ਕਦਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਿੱਦਬਸਤ ਨੰਬਰ - ਸਪੰਡ - ਜਮਾਬੰਦੀ - ਪੱਤੀ ਖਲੀਲ ਸ ਲਾ - ਸੰਗਰੂਰ 2018 2019 ਤਸਿਸੀਲ - ਸ਼ੇਰਪੁਰ - 14 ਖੇਵਟ ਨੰ/ ਮਾਲ/ਪੱਤੀ, ਨੰਬਰਦਾਰ, ਮਾਲ ਖਤੌਨੀ ਨੰਬਰ/ ਲਗਾਨ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾ ਅਤੇ ਵੇਰਵਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਦਾ ਨਾ ਅਤੇ ਵੇਰਵਾ ਸਸੰਚਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਮੁਰੱਬਾ ਅਤੇ ਖਸਰਾ ਨੰ ਰਕਬਾ ਅਤੇ ਭ ਦੀ ਸਕਸਮ ਸਵਸ਼ੇਸ ਕਥਨ 1 2 3 4 5 6 7 8 ਰੈ ਰ ਨੰ: LandRecord2023-12653120 Not For Legal Purpose Not For Legal Purpose Not For Legal Purpose Not For Legal Purpose Not For Legal Purpose Not For Legal Purpose Not For Legal Purpose

×