Publicité
Publicité

Contenu connexe

Publicité

Presentasjon teamcase stayers v3

 1. Teamcase Stayers Lena, Jeanette, Henning, Bjørn Åge, Atle
 2. Mål / Hensikt • Kartlegge ulike årsaker til at medarbeidere velger å avslutte sitt arbeidsforhold i Onninen • Anbefale tiltak som kan bidra til å redusere personell turnover i Onninen • Vurdere effekten av de anbefalte tiltak
 3. Agenda • Kostnader tilknyttet rekruttering • Arbeidsmetodikk • Våre funn • Rød tråd videre mot ledelsesteori • Forslag til tiltak • Konklusjon og videre fremdrift
 4. Kostnader tilknyttet rekruttering • 1 mill. i rene rekrutteringskostnader i 2012 • 2011 og 2012: 14% turnover – en målsetting bør være under 10 % Andre kostnader som er knyttet opp mot dette: • Økt belastning på andre i den tiden vi mangler folk - med tilhørende økt sykefravær • Tiden det tar å opparbeide relasjoner og bli trygg i rollen (= tapt salgstid) • Tiden andre må bruke på informasjon / opplæring
 5. Beskrivelse av arbeidsmetodikk Vi har benyttet Questback i to forskjellige undersøkelser for å hente inn tilbakemeldinger fra både nåværende og tidligere ansatte. • Svarprosent fra nåværende ansatte var: 63% (177 svar) • Svarprosent fra tidligere ansatte var: 71% (34 svar) Teamet har gjennomgått tilbakemeldingene og kategorisert dem i hovedområder. Vi har lagt vekt på de tilbakemeldingene som opptrer hyppigst.
 6. Viktige funn • De fleste som slutter jobbet i Salg, Innesalg eller Express • Tilbakemeldinger fra de som sluttet tyder på at disse årsakene forekom hyppigst: o Vil prøve noe nytt o Ikke nok utfordringer o Forhold til nærmeste leder • I tillegg viser vår undersøkelse at 28% av nåværende ansatte vurderer å slutte
 7. Utvikling av medarbeidere Dagens rolle og ansvar Utføre rolle og ansvar bedre Ny/ endret rolle Nytt/ endret ansvar Dagens situasjon
 8. Prestasjonsmodellen Direktepåvirkning Forretnings- verktøy Ledergruppe Konsern Prestasjoner Resultat Leder Kultur & Verdier Team Verdikjede Organisasjons- verktøy Verktøy Verktøy Fokus- område Fokus- område Fokus- område Fokus- område
 9. Tiltak som gjør det mulig for ledere å tilrettelegge bedre for utvikling og økt ansvarstaking for medarbeidere • Få et sterkere fokus på handlingsplanen ved å etablere handlingsplaner for den enkelte medarbeider helt ned på individnivå. Disse skal være konkrete og inneholde realistiske «actions». • Hyppigere oppfølging av handlingsplan med den enkelte. Justering av plan ved endrede forutsetninger, gjøre planen mer levende gjennom daglig bruk. • Situasjonsbestemt ledelse – dersom vi som ledere blir mer bevisst på hvordan vi bruker dette, kan vi bli flinkere til å gi mer ansvar / myndighet til den enkelte medarbeider.
 10. Tiltak som gjør det mulig for ledere å praktisere kunnskap fra ROL-programmet • Hver enkelt leder må blokkere tid i kalenderen ved å invitere til møte med seg selv (egentid) for å ta seg tid til å tenke lederskap, utvikling og hvordan ledelsesteorien kan brukes for å løse praktiske utfordringer. Vårt forslag er at det settes av 1 time i uken. • Lederteamene må etablere arenaer med fokus på ledelse og lederutvikling • De enkelte ROL-gruppene må fortsette å møtes på selvstendig basis. Dette forumet kan være et diskusjonsforum slik at vi kan vedlikeholde den kunnskapen vi har tilegnet oss pluss diskutere praktiske case.
 11. Konklusjon • Konsekvensen av å ikke praktisere god ledelse er blant annet at ansatte slutter. • Manglende involvering og tillit til medarbeiderne fører også til at ansatte slutter • Dette underbygger viktigheten av å få medarbeiderne til å føle seg betydningsfull • OHK tar ansvar for å tilrettelegge prosess handlingsplaner for alle, få disse inn i M&U samtalen samt innarbeide rutiner for tettere oppfølging av disse • Hver enkelt leder må ta i bruk de verktøy vi har tilgjengelig, og avsette tid til utvikling både for seg selv og i team • Vi utfordrer de enkelte ROL-gruppene til å ta initiativ til å fortsette med nettverksbyggingen
 12. Onninens hovedkontor og sentrallager på BergerOnninens hovedkontor og sentrallager på Berger
Publicité