Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Nets partner program brochure 2016

307 vues

Publié le

Med denne brochure giver vi dig et overblik over de ydelser, vi i Nets tilbyder til håndtering af opkrævninger, informationer og dokumenter. Det er løsninger, som du kan integrere
i din software og dermed tilbyde dine kunder endnu mere værdi.

Publié dans : Business
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Nets partner program brochure 2016

 1. 1. 1 NETS PARTNER PROGRAM NETS’ STANDARDLØSNINGER TIL HÅNDTERINGER AF OPKRÆVNINGER, INFORMATIONER OG DOKUMENTER
 2. 2. 2 YDELSE TIL HÅNDTERING AF OPKRÆVNINGER 4 BETALINGSSERVICE 5 INDBETALINGSKORT VIA BETALINGSSERVICE 6 MEDSEND BILAG 7 BETALINGSSERVICE PLUS 8 LEVERANDØRSERVICE 9 OVERFØRSELSSERVICE 10 EFAKTURA 11 SEPA DIRECT DEBIT YDELSER TIL HÅNDTERING AF INFORMATIONER OG DOKUMENTER 12 NEMID TJENESTEUDBYDER 13 DIGITAL UNDERSKRIFT MED NEMID 14 NETS SHARE KONTAKT TIL NETS 15 DIN KONTAKT TIL NETS
 3. 3. 3 I TÆT SAMARBEJDE MED SOFTWARE-PARTNERE Med denne brochure giver vi dig et overblik over de ydelser, vi i Nets tilbyder til håndtering af opkrævninger, informationer og dokumenter. Det er løsninger, som du kan integrere i din software og dermed tilbyde dine kunder endnu mere værdi. Hver dag løber tusindvis af betalinger og dokumenter gennem vores samfund. Det er et væsentligt element i den daglige infrastruktur – og rigtig mange af transak- tionerne krydser Nets på deres vej gennem systemet. For at sikre at vores kunder får den største værdi ud af Nets’ løsninger, arbejder vi i Nets Partnerafdeling tæt sammen med en række software-leverandører i en lang række brancher. Vi ønsker at hjælpe vores partnere med at levere komplekse og værdiskabende løsninger til gavn for fæl- les kunder.
 4. 4. 4 BETALINGSSERVICE Med Betalingsservice kan virksomheder opkræve betalinger automatisk fra kundens konto, og er ideel til tilbagevendende betalinger fra kunder. Dine muligheder som partner Med Betalingsservice kan du tilbyde dine kunder en sikker, enkel og gennemprøvet opkrævningsløsning, der i dag benyttes af 95 procent af husstandene i Danmark. Ved at integrere Betalingsservice i din løsning, kan du tilbyde dine kunder en lang række fordele: • Kunderne betaler til tiden, når betalin- gerne sker automatisk • Færre rykkere • Information om afviste betalinger • Hverken virksomhed eller kunde skal bekymre sig om aftalen ved skift af kontonummer eller bank • Advisering kan ske både elektronisk og på papir via betalingsoversigten • Spar penge til administration, print og porto • Mulighed for at sende bilag med ud sammen med betalingsoversigten • Betalingsgaranti for betalinger, der er mindre end 1.000 kroner Hvordan fungerer Betalingsservice? Betalingsservice fungerer på basis af betalingsoplysninger fra den virksomhed, der skal opkræve sine kunder. Betalingsop- lysningerne sendes til Nets som opkræv- ningsleverancer. Er du Nets-partner, kan du stå for den nødvendige konvertering af kundedata før de sendes til Betalingsservice.
 5. 5. 5 INDBETALINGSKORT VIA BETALINGSSERVICE Når en virksomhed benytter Betalingsservice, har den mulighed for at kombinere det med Indbetalingskort via Betalingsservice og kan dermed i én arbejdsgang få sendt opkrævninger til alle kunder. Hvad er Indbetalingskort via Betalings- service Et indbetalingskort er enten elektronisk eller et papirindbetalingskort og sendes til slutkunden på vegne af virksomheden, der opkræver. Det elektroniske indbeta- lingskort kan sendes til netbanken eller e-Boks. Papirindbetalingskortet sendes med posten. Når Indbetalingskort via Betalingsservice bruges i kombination med Betalings- service, vil slutkunden, der har tilmeldt regningen til Betalingsservice, normalt blive opkrævet via Betalingsservice. Slutkunder der ikke har tilmeldt regnin- gen til Betalingsservice, vil modtage et elektronisk indbetalingskort, hvis de har sagt ja tak til Elektroniskindbetalingskort i netbanken eller til at modtage det i deres e-Boks. Har slutkunden heller ikke tilmeldt sig en af de elektroniske ordninger, vil de i stedet modtaget et papirindbetalingskort med posten. Rykkere og andre ad hoc opkrævninger Indbetalingskort kan både sendes ud efter de samme faste rutiner, der også gælder for Betalingsservice – eller løbende uden for de faste tidsfrister. Når indbetalings- kort sendes uden for de faste tidsfrister, vil slutkunden altid modtage et indbe- talingskort – uanset om de er tilmeldt Betalingsservice eller ej. Indbetalingskort via Betalingsservicer er derfor velegnet til rykkere og andre ad hoc opkrævninger. Med Indbetalingskort via Betalingsser- vice kan du tilbyde dine kunder en række fordele: • I én arbejdsgang kan virksomheden sende alle sine opkrævningsdata til Nets og være sikker på, at alle kunder modtager en opkrævning • Samling af opkrævningsprocessen via ét kontaktpunkt • Mulighed for at vælge mellem en række forskellige skabeloner til ind- betalingskortene • Erfaring viser, at Indbetalingskort via Betalingsservice får flere kunder til at melde sig til Betalingsservice, end øvrige indbetalingskort Dine muligheder som partner Når du integrerer Indbetalingskort via Betalingsservice i din software, tilbyder du dine kunder en totalløsning, som gør det muligt for kunden at sende alle sine regninger i én arbejdsgang. Som Nets-partner kan du vælge selv at varetage konverteringen af din kundes betalingsdata direkte fra ERP-systemet og til opkrævningsformatet. Elektronisk indbetalingskort: Indbetalingskortet sendes elektronisk til slutkundens netbank. Løs- ningen er billigere for den virksomhed, der opkræ- ver, og det er nemt for kunden, der modtager. Der sendes besked til slutkunden viasms eller e-mail, når indbetalingskortet er landet i netbanken. Da alle betalingsoplysninger er udfyldt på forhånd, kan betalingen godkendes og betales med et enkelt klik. Det minimerer fejlindtastning og sparer virksomheden for besværet med fejlbehæftede indbetalinger. Indbetalingskort til e-Boks: Indbetalingskortet sendes elektronisk til kundens indbakke i e-Boks. Indbetalingskort på papir: Indbetalingskortet layoutes efter skabeloner og sendes med post. Indbetalingskortet kan sendes frem med forskel- lige hastigheder.
 6. 6. MEDSEND BILAG TIL BETALINGSOVERSIGTEN ELLER INDBETALINGSKORTET Medsend bilag er en tillægsydelse til Betalingsservice og Indbetalingskort via Betalingsservice. Det er en fleksibel løsning, der gør det muligt for en virksomhed at sende bilag som for eksempel slutopgørelser, årsoversigter og fakturaspecifikationer ud sammen med betalingsoversigten eller indbetalingskortet. Bilaget kan enten være individuelt til den enkelte modtager eller det samme til alle modtagere. Bilaget skal knytte sig til betalingen og være en specifikation af for eksempel forbrug og beløb. Der kan også være tale om mere generel kundeinformation. Virksomheden bestemmer selv layoutet – og Nets printer, kuverterer og sender bi- laget sammen med betalingsoversigterne og indbetalingskortene. Bilagene udsen- des elektronisk eller på papir afhængigt af, hvordan den enkelte kunde har valgt at modtage sin betalingsoversigt eller sit indbetalingskort. Hvad er fordelene for dine kunder? • Væsentlig reduktion af omkostnin- gerne ved udsendelse af kundeinfor- mation • Besparelsespotentialet er op til 750.000 kroner ved 100.000 breve • Virksomheden slipper for selv at administrere udsendelser af separat information • Opkrævning og information om op- krævningen følges ad • Udformning af bilag i eget design Hvem kan bruge Medsend bilag? Virksomheder, der bruger Betalingsservice og Indbetalingskort via Betalingsservice og som sender separat information til deres kunder - eksempelvis årsoversigter, slut- opgørelser og fakturaspecifikationer, kan drage stor fordel af Medsend bilag. Dine muligheder som partner Hvis dine kunder benytter Medsend bilag, kan de have behov for din assistance i forbindelse med dataleverancer, herunder opbygning af PDF eller udarbejdelse af XML-leverancer. 6
 7. 7. 7 BETALINGSSERVICE PLUS Med Betalingsservice plus kan virksomheder og organisationer automatisk betale alle sine faste regninger via Betalingsservice og samtidig modtage betalingsoplysninger elektronisk til automatisk bogføring i eget bogholderi. Betalingsaftalerne kan opbygges, så de passer til egne interne regler for bogfø- ringskonti og fordeling på forbrugs- og omkostningssteder. Med Betalingsservice plus får virksomhe- den en betalingsoversigt i leveranceformat fra Betalingsservice i slutningen af hver måned. Hvad er fordelene for dine kunder? • Væsentlig effektiviseringsgevinst • Større sikkerhed for korrekt kontering • Ingen rykkergebyrer • Optimering af cash-flow Hvem kan bruge Betalingsservice plus? Alle virksomheder, der betaler regninger og fakturaer (for eksempel telefon, forsik- ringer og abonnementer) via Betalingsser- vice, kan benytte Betalingsservice plus. Dine muligheder som partner Som partner kan du hjælpe din Betalings- service plus-kunde med at implementere leverancer i kundens økonomisystem og blandt andet udarbejde og opbygge regler for bogføringskonti og fordeling på forbrugs- og omkostningssteder.
 8. 8. 8 LEVERANDØRSERVICE LeverandørService er udviklet til virksomheder, der har en tæt og regel- mæssig samhandel med deres erhvervskunder. Løsningen giver virksom- heder mulighed for at trække sine tilgodehavender direkte fra erhvervs- kundernes konti – naturligvis efter aftale med den enkelte kunde. Dine muligheder som partner Der findes i dag cirka 1.300 virksomheder, der håndterer opkrævninger via Leve- randørService, og mere end 200.000 virksomheder betaler deres fakturaer via LeverandørService. Men potentialet er endnu større. For dig som partner er der spændende forretningsmuligheder forbundet med at understøtte dine kunder i for eksempel LeverandørService integrationen til deres økonomistyringssystemer, eller i den nødvendige konvertering af kundedata før de sendes til LeverandørService i de fore- skrevne dataformater. Ved at integrere Leverandørservice i dit system, kan du tilbyde dine kunder en række fordele: • Kunderne betaler til tiden, når beta- lingerne sker automatisk • Hurtig information om afviste beta- linger • Færre rykkere • Betaling inden for 3 bankdage • Lettere administration – kan integre- res med økonomisystemet • Datering op til 90 dage frem i tiden – frem til dagen før betalingsdagen Tilmelding til LeverandørService En virksomhed kan vælge selv at indgå en betalingstilladelse med sin kunde og her- efter indberette den elektronisk til Nets. Alternativt kan kundens pengeinstitut indberette betalingstilladelsen via en af- taleformular, som kunden skal underskrive – og endelig kan virksomheden opsætte et link på sin hjemmeside til en tilmeldings- formular hos Nets, hvor kundens virksom- hed kan indgå betalingstilladelsen.
 9. 9. 9 OVERFØRSELSSERVICE Med OverførselsService tilbyder Nets at håndtere virksomheders udbetalinger af for eksempel løn, ATP, A-skat og pension – billigt og effektivt. OverførselsService kan også benyttes virksomheder imellem – for eksempel når en organisation skal udbetale skadesudbetalinger, tilbagebetalinger af overskydende acontobeløb og lignende. Dine muligheder som partner: Når du tilbyder OverførselsService til dine kunder, giver du mulighed for en let og sikker løsning til udbetaling af penge. Dine kunder vil opnå disse fordele: • Nem og sikker udbetaling af løn, pen- sion mv. • Minimering af behovet for manuelle udbetalinger og checks • Alt sker i én arbejdsgang, hvilket redu- cerer arbejdsbyrden Overførsel til NemKonto Hvis din kunde ikke kender modtagerens kontonummer, men har oplysning om CPR- eller CVR-nummer, kan pengene overføres direkte til kundens NemKonto. Hvis du er dataleverandør for flere be- løbsafsendere i OverførselsService, vil du også modtage de elektroniske leverance kvitteringer på vegne af alle dine beløbs- afsendere. Du har også mulighed for at modtage de elektroniske overførselskvit- teringer på vegne af alle dine afsendere. Kombinér med InformationsService Overførsler til pensions- og forsikringsselskaber, ATP, Skat med videre skal suppleres med informa- tioner om, hvem overførslen vedrører. Informatio- nen kan fremsendes sammen med betalingen ved at kombinere OverførselsService med Informati- onsService. Det er en effektiv løsning, som sparer afsender for besvær og omkostninger. Det er op til beløbsafsender og informations- modtager at aftale, hvilke informationer der skal udveksles. Opbygningen af informationer skal dog overholde en record-struktur, som Nets har fastlagt.
 10. 10. 10 EFAKTURA eFaktura er en totalløsning, hvor en virksomhed kan vælge at lade Nets håndtere al sin fakturering til både offentlige virksomheder, erhvervskunder og privatkunder. Virksomheden skal blot sende sine opkrævningsdata til Nets, som så sender fakturaen videre til modtagerne - elektronisk eller på papir, afhængigt af den enkelte kundes ønsker. Kombinér eFaktura med Leverandørservice Det er muligt at kombinere eFaktura med Leveran- dørService. Det betyder, at fakturaen bliver sendt via eFaktura med en meddelelse om, at faktura- beløbet bliver trukket automatisk via Leverandør- Service. Som Nets-partner kan du skabe en integration mellem eFaktura og LeverandørService. Nets kan desuden indsamle de fakturaer, som virksomhedens leverandører sender via NemHandel eller VANS-netværket og levere dem i OIOXML eller OIOUBL alt efter hvilket format, virksomheden ønsker. Dine muligheder som partner Som partner har du mulighed for at integrere eFaktura i din software, så dine kunder automatisk kan ind- og udlæse fakturadata til deres økonomisystem og fakturere alle offentlige virksomheder såvel som alle erhvervs- og privatkunder. Nets benytter VANS-netværket med KMD som VANS-operatør. Nets er også tilslut- tet NemHandel-netværket. Ved at integrere eFaktura i din software kan du tilbyde dine kunder en række fordele: • Undgå individuelle aftaler om fakturering med hver enkelt kunde/ leverandør • Mulighed for at outsource alt faktu- rering – uanset om det er til offentli- ge virksomheder eller til erhvervs- og privatpersoner • Én elektronisk forbindelse til alle kunder/leverandører • Besparelser på print, pakning og porto • Forbedret cash-flow • Automatisering af bogføring og godkendelse • Færre fejl, da de modtagne fakturaer automatisk bliver indlæst i økonomi- systemet • Arkivløsning, så virksomheden nemt kan genfinde og få vist sendte fakturaer • Status på behandling af fakturaerne er let tilgængelig Hvem kan benytte eFaktura? eFaktura er velegnet til de virksomheder, der ønsker at sende elektroniske fakturaer til deres kunder eller at modtage leveran- dør-fakturaer elektronisk. I og med at det offentlige stiller krav om, at alle faktureringer skal være elektroni- ske, kan eFaktura være særligt relevant for virksomheder, der har mange offent- lige virksomheder som kunder.
 11. 11. 11 SEPA DIRECT DEBIT Med SEPA Direct Debit er det muligt at gennemføre eurotransaktioner på en nem og ensartet måde på tværs af landegrænser. Single Euro Payments Area – SEPA – er en effektiv, europæisk betalingsinfrastruktur, som gør det nemt, sikkert og effektivt for borgere og virksomheder at sende og modtage elektroniske betalinger i euro – inden for eller mellem de europæiske lande. Fra 1. februar 2014 er SEPA standard for alle europæiske overførsler. Betalingerne inkluderer for eksempel kontooverførsler (credit transfers) og direct debit. Med SEPA Direct Debit gælder de samme regler og rettigheder på tværs af 32 europæiske lande. Automatiske eurobetalinger Når en virksomheden benytter SEPA Direct Debit, bliver dens kunders køb automa- tisk trukket fra deres konto og overført til virksomhedens konto. Det kræver blot kundens accept via en betalingsaftale. Virksomheden kan opkræve sit tilgodeha- vende fra dag til dag. SEPA Direct Debit består af to løsninger: • SEPA Direct Debit – B2B: Løsning til at opkræve erhvervskunder • SEPA Direct Debit – Core: Løsning til at opkræve privat kunder Forskellen mellem de to løsninger vedrører primært debitors rettigheder i forbindelse med tilbageførsler. Teknisk set er de to løsninger baseret på de samme formater. Dine muligheder som partner Nets’ SEPA Direct Debit-løsning bliver drif- tet på vegne af hovedparten af de danske banker. Tilbyder du som partner en SEPA Direct Debit-løsning, kan du understøtte virksomheder, der handler på tværs af grænserne. Ved at benytte Nets’ SEPA-løsning kan du tilbyde dine kunder en række fordele: • Billigere og ensartede euroopkrævnin- ger i hele SEPA-området (32 europæi- ske lande) • Penge til tiden – forbedret likviditet • Færre rykkere/tab på debitorer • Lettere og mere effektiv administra- tion • Bedre kundeservice Fakta om SEPA • Alle EU-lande, der benytter euro som national valuta, skal fra februar 2014 følge SEPA- standarden • Nets’ bankkunder har siden november 2009 kørt efter SEPA-standarden • SEPA sikrer hurtig og sikker pengeoverførsel imellem lande • SEPA-opkrævningen sker i standardiseret XML-format (ISO 20022) • Automatiske euro-opkrævninger koster et årligt gebyr plus en fast pris per træk.
 12. 12. 12 NEMID TJENESTEUDBYDER NemID er et kendt og sikkert log-in til det hele. Med NemID får du en attraktiv og brugervenlig løsning, som danskerne er trygge ved og vant til at bruge på fx netbanker samt på offentlige og private hjemmesider. Dine muligheder som partner Hjælp dine kunder med at sikre deres kunde identifikation. Med en NemID tjenesteudbyder løsning, kan du tilbyde dine kunder et utal af muligheder indenfor identifikation, validering og signering. Med NemID tjenesteudbyder kan dine kunder benytte NemID på selvbetje- ningsportaler, hjemmesider, applikationer og meget mere - en attraktiv og bruger- venlig løsning, som mere end 3,9 mio. danskere allerede kender og er trygge ved at bruge. Identifikation – vær sikker på, hvem brugeren er NemID tilbyder en klar og sikker identifi- kation af brugeren, så du og dine kunder ved, hvem der lukkes ind. Brugeren kan ikke gemme sig bag en falsk identitet. Det betyder, at dine kunder kan give brugeren adgang til personfølsomme data. Oprettelse af endnu et brugernavn og password kan være en barriere for at anvende din web-tjeneste, så hvorfor ikke gøre det nemt for dine brugere? NemID er desuden et log-in, man ikke glemmer. Hvis brugeren ikke kan huske sit log-in, kan det i værste fald betyde, at han opgiver at benytte din web-tjeneste. Validering – få brugerens identitet bekræftet Hvis dine kunder fx handler med hinanden, giver det tryghed at vide, at den, man handler med, er personen, han giver sig ud for at være. NemID gør det altså muligt at bekræfte en brugers identitet. Igennem Tjenesteudbyderpakken har Nets også værktøjerne til avanceret signering med NemID.
 13. 13. UNDERSKRIFT MED NEMID Med digital underskrift kan dine kunders slutbrugere underskrive dokumenter på nettet med NemID. Ved at benytte NemID til at underskrive for eksempel låneaftaler, lejekontrakter eller ansættelseskontrakter kan dine kunder spare tid og penge – og samtidig forbedre deres kundeservice. Alt foregår digitalt, så dine kunder og deres slutbrugere ikke behøver at sende aftaledokumenterne frem og tilbage, når de skal indgå aftaler. Med digital underskrift fra Nets kan dine kunder håndtere selv komplicerede aftaleforløb med flere underskrifter, så de aldrig mister overblikket og kan dokumen- tere hele sagsforløbet. Erfaringer viser, at digital underskrift kan skære en typisk sagsgang ned fra 17 dage til bare 1 - 2 arbejdsdage. Dine kunder siger ikke kun farvel til papirer, konvolutter og kostbar porto, de minimere også tidsforbruger og frigør ressourcer i organisationen. Hvordan fungerer digital underskrift? 1. Virksomheden sender slutbrugeren et elektronisk dokument til digital signering 2. Slutbrugeren får besked per e-mail om, at der ligger et eller flere dokumenter klar til underskrift 3. Slutbrugeren tilgår dokumentet og skriver under med NemID 4. Virksomheden får en notifikation om, at dokumentet er skrevet under 5. Virksomheden arkiverer det under- skrevne dokument digitalt Hvad er fordelene for dine kunder? • Besparelser på porto • Hurtigere administration • Hurtigere sagsbehandling giver mere tilfredse kunder • Øget omsætning og styrket konkur- renceevne Dine muligheder som partner Med Nets’ tjenester inden for identifi- kation, signering og arkivering kan du skræddersy en NemID-løsning, der passer til netop dine kunders behov. Ved at inte- grere tjenesterne direkte i dine systemer og processer kan du tilbyde dine kunder nye digitale muligheder, der giver smidi- gere arbejdsgange. Hvis dine kunder ikke øsnker en løsning, der kræver dyb teknisk integration, kan Nets også levere portalløsninger, der er enkle at tage i brug. Arkivering Din kunde kan arkivere elektroniske dokumenter på en sikret server hos Nets. Hvis arkivet kombineres med digital underskrift, kan dokumentet arkiveres automatisk. 13
 14. 14. NETS SHARE Med Nets Share kan dine kunder distribuere dokumenter og informationer til sine modtagere – præcis i det format og til den kanal, som de hver især foretrækker, direkte i e-Boks, via e-mail eller med traditionel post. Erfaringen viser, at elektronisk distribution af dokumenter som lønsedler, kundeaftaler og slutsedler, giver virksomheder mulighed for at spare op til 80 procent at deres udgifter til for eksempel porto, materialer og distribution sammenlignet med normal post. Effektiv distribution af dokumenter Det er nemt for din kunde at benytte Nets Share, fordi din kunde blot skal levere input i elektronisk format, hvorefter Nets sørger for at distribuere det videre via modtagernes fortrukne kanaler. Nogle modtagere fortrækker traditionel post, men stadig flere ønsker at udnytte de for- dele, et elektronisk postsystem tilbyder. Dine muligheder som partner Du kan ved integration af Nets Share tilbyde dine kunder mulighed for distri- bution af informationer og dokumenter til e-Boks, via e-mail eller med traditional post. Du kan som partner vælge mellem flere forretningsmodeller for Nets Share. I en af forretningsmodellerne, kan du vælge at få en klikafgift pr. dokument. Ved at integrere Nets Share i din software kan du tilbyde dine kunder en række fordele: • Distribution ad flere kanaler – men kun ét kontaktpunkt • Fuldt overblik, da alle dokumenter er samlet på ét sted • Reducerede omkostninger og enkelt prismodel • Frigørelse af virksomhedens egne ressourcer Fakta om Nets Share Ifølgeloven om digital post skal alle borgere seneste november 2014 have en digital postkasse på borger.dk. Hvis din kunde kan distribuere til e-Boks, vil samme dokument automatisk være tilgængelig i postkassen på borger.dk. Det kan derfor forventes, at der kan leveres dokumenter digitalt til langt den største del af Danmarks befolkning. Nets Share er en nordisk løsning der giver mulighed for at distribuere dokumenter i alle de nordiske lande. Dine kunder kan blandt andet underskrive dokumenter i e-Boks ved hjælp af NemID. Det er tillige muligt at svare via simpel dialogboks på de dokumenter der distri- bueres til e-Boks. Fx svare JA eller NEJ eller angive en talværdi fx fra en aflæsning eller en dato. Når din kunde skal sende dokumenter til e-Boks, er det i nogle tilfælde muligt at gøre uden at kende kundernes CPR num- mer. Kontakt Nets for at høre mere om mulighederne. 14
 15. 15. 15 DIN KONTAKT TIL NETS Har du spørgsmål om integration af Nets’ løsninger eller til det daglige samarbejde med Nets, kan du kontakte partneransvarlige Henning Terkelsen Henning Terkelsen Tel.: +45 2948 7366 Ved drift spørgsmål til eksisterende afta- ler, test af leverancer og øvrig support kan Leverancesupport for Betalingsservice Test af leverancer, vejledning i dataopbyg- NemID Spørgsmål om digital underskrift med mail: HTerk@nets.eu du kontakte os på disse numre: ning, fejlhåndtering af leverancer. NemID og NemID tjenesteudbyder løsnin- ger kontakt: esecurity@nets.eu Betalingsservice og Indbetalingskort via Betalingsservice Tlf: 44 89 24 42 (mandag-onsdag kl. 8.30 - 16.00, torsdag Ved teknisk orienterede spørgsmål kon- Funktioner i Betalingsservice, spørgsmål kl. 8.30 – 17.00, fredag kl. 9.00 – 16.00) takt support på: tu-support@danid.dk til oprettelse/ændring af aftaleforhold, generelle spørgsmål til Betalingsservice, Indbetalingskort via Betalingsservice, Medsend bilag og Betalingsservice plus. LeverandørService, eFaktura, Overfør- selsService og InformationsService Spørgsmål om oprettelse/ændring af aftaleforhold, opbygning af datalevrancer, Tlf. 44 89 26 50 test samt generelle spørgsmål. (mandag-onsdag kl. 8.30 - 16.00, torsdag kl. 8.30 – 17.00, fredag kl. 9.00 – 16.00) Tlf.: 44 89 27 20 (mandag-torsdag kl. 8.30 – 16.00, fredag kl. 9.00 – 16.00)
 16. 16. 16 Nets Denmark Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup Denmark Tel.: +45 44 68 44 68 www.nets.eu/dk

×