Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Design-suuntautunutta pedagogiikkaa OPS-teemahautomossa

Design-suuntautunut pedagogiikka. OPS-teemahautomo 9.10.2014 Otavan Opisto.

 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

Design-suuntautunutta pedagogiikkaa OPS-teemahautomossa

 1. 1. DOSP Henriikka Vartiainen DESIGN-SUUNTAUTUNUT PEDAGOGIIKKA TEEMAHAUTOMO 9.10.2014
 2. 2. KUUMA KYSYMYS Mitä lastemme ja nuortemme t u l i s i O P P I A , t i e t ä ä j a k y e t ä tekemään tÄMÄN AJAN JA T u l e va i s u u d e n y h t e i s k u n n a s s a ?
 3. 3. Kansalaisuus ‣Tieto globaalista ‣Herkkyys ja kunnioitus muita kul4uureja kohtaan ‣Osallistuminen kestävän kehityksen edistämiseen Henkiset ja moraaliset luonteenpiirteet ‣Rehellisyys ‣Itsesäätely ‣Vastuullisuus ‣Sitkeys ‣Empa@a ‣Itseluo4amus ‣Omasta hyvinvoinnista huoleh@minen ‣Työurasuuntauneisuus ‣Elämisen (arjen) taidot Kollaboraatio ‣Toisilta oppiminen ‣Toisille jakaminen ‣Toisen ajatuksen tai ehdotuksen edelleen kehi4ely ‣Verkostoituminen ‣Myötäeläminen ‣Yhteenkuuluvuuden tunteminen Kriittinen ajattelu ja ongelmanratkaisu ‣Projek@n suunni4elu ‣Projek@n toteutus ‣Ongelman ratkaisu ‣Päätöksenteko ‣Digitaalisten työvälineiden hyödyntäminen Luovuus ja mielikuvitus ‣Taloudellinen ja sosiaalinen yri4eliäisyys ‣Uusien ideoiden tavoi4elu ja tuo4aminen ‣Toiminnan johtaminen Viestintä ‣Suullinen vies@ntä ‣Kirjallinen vies@ntä ‣Digitaalisten työvälineiden käy4ö ‣Taito kuunnella SYVÄLLINEN OPPIMINEN (Fullan & Langworthy, 2013)
 4. 4. HAASTE M i t e n e r i l a i s i a k o u l u j e n u l k o p u o l i s i a y m p ä r i s t ö j ä - j a y h t e i s ö j ä , f y y s i s i ä s e k ä v i r t u a a l i s i a , vo i d a a n hyödyntää formaalissa k o u l u o p p i m i s es s a n y k y i s t ä l a a j e m m i n s e k ä t ava l l a , j o k a t u k e e t ä m ä n v u o s i t u h a n n e n o p p i m i s e n j a o s a a m i s e n e d i s t ä m i s e n t avo i t t e i t a ?
 5. 5. Kohde Toimijat Välineet
 6. 6. Olemassa oleva a n k u l t t u u r i i n s o s i a a l i s t u m i s e n s i j a a n n y k y a i k a a l u o n n e h t i vat n o p e a s t i m u u t t u va y h t e i s k u n t a ja ennakoimat o n t u l e va i s u u s . S e k ä p a i k a l l i s e t e t t ä s u u r e t g l o b a a l i t o n g e l m at haastavat j atkuva a n k u l t t u u r i s t e n k ä y t ä n t e i d e n u u s i n t a m i s e e n s e k ä RAJOJEN YLITTÄMISEEN e r i l a i s e n o s a a m i s e n j a a s i a n t u n t i j u u d e n hyödyntämiseksi
 7. 7. YHTENÄ KESKEISEN MUUTOKSEN AJURINA ON OLLUT NOPEASTI KEHITTYNYT TEKNOLOGIA, JOKA ON MAHDOLLISTANUT UUDENLAISTEN YHTEISÖJEN JA YHTEENKERTYMIEN SYNTYMISEN SEKÄ KEHITTYMISEN FORMAALIN KOULUTUKSEN ULKOPUOLELLA (Thomas & Brown, 2011; Jenkins ym., 2008)
 8. 8. ” THE RISE OF PARTICIPATORY CULTURE”
 9. 9. OSALLISTAVA KULTTUURI MATALA KYNNYS, KUKA TAHANSA VOI OSALLISTUA TAITEELLISEEN ILMAISUUN, ONGELMAN RATKAISUUN JNE. ! ITSEORGANISOITUVAT OPPIMISYMPÄRISTÖT- JA YHTEISÖT OSALLISTAA LAAJOIHIN VERKOISTOIHIN, JOISSA LUODAAN JA RAKENNETAAN YHDESSÄ TUHANSIA ERILAISIA DIGITAALISIA RESURSSEJA OHJAA SEKÄ VALMENTAA UUDEN LUONTIIN JA SEN TULOKSENA OLEVAN JAKAMISEEN TOISILLE SE MITÄ KOKENEIMMAT TIETÄVÄT JA OSAAVAT SIIRRETÄÄN YHTEISÖLLISEN TOIMINNAN VÄLITTÄMÄNÄ ALOITTELEVIEN JA VASTA MUKAAN TULLEIDEN OMAKSI HETEROGEENISEN YHTEISÖN JÄSENET USKOVAT, ETTÄ OSALLISTUMISELLA JA OMALLA KONTRIBUUTIOLLA ON MERKITYSTÄ SEKÄ ITSELLE ETTÄ YHTEISÖLLE OSALLISTUJAT JATKUVASTI ARVIOIVAT ITSE OMAA SUORITUSTAAN SITÄ KEHITTÄÄKSEEN (esim. Jenkins ym., 2008 ; Thomas ja Brown, 2011; NETP, 2010; Enkenberg, 2014; Bereiter & Scardamalia, 2003; Scardamalia ym.,2011; Hakkarainen ym., 2013; Eckert ym., 1997; Wells, 2008; Lemke, 2002; Roth ja Lee, 2006 ym.)
 10. 10. OSALLISTAVA KULTTUURI MATALA KYNNYS, KUKA TAHANSA VOI OSALLISTUA TAITEELLISEEN ILMAISUUN, ONGELMAN RATKAISUUN JNE. OPPILAAN IKÄÄN SIDOTTU PROSESSI, JOKA EDELLYTTÄÄ OPPILAAN KOKOAIKAISTA LÄSNÄOLOA ! ITSEORGANISOITUVAT OPPIMISYMPÄRISTÖT- JA YHTEISÖT OPETUSTA TOTEUTETAAN PAKOLLISEN OPETUSSUUNNITELMAN VIITOITTAMANA OSALLISTAA LAAJOIHIN VERKOISTOIHIN, JOISSA LUODAAN JA RAKENNETAAN YHDESSÄ TUHANSIA ERILAISIA DIGITAALISIA RESURSSEJA OPPIMINEN ANKKUROIDAAN LUOKKAHUONEESEEN JA OPPIKIRJOIHIN OHJAA SEKÄ VALMENTAA UUDEN LUONTIIN JA SEN TULOKSENA OLEVAN JAKAMISEEN TOISILLE OPETETAAN SITÄ MINKÄ JOKU TOINEN ON RAKENTANUT TAI JULKI TUONUT SE MITÄ KOKENEIMMAT TIETÄVÄT JA OSAAVAT SIIRRETÄÄN YHTEISÖLLISEN TOIMINNAN VÄLITTÄMÄNÄ ALOITTELEVIEN JA VASTA MUKAAN TULLEIDEN OMAKSI OPETTAJAN PUHEEN KUUNTELU JA MONISTEIDEN TÄYTTÄMINEN HETEROGEENISEN YHTEISÖN JÄSENET USKOVAT, ETTÄ OSALLISTUMISELLA JA OMALLA KONTRIBUUTIOLLA ON MERKITYSTÄ SEKÄ ITSELLE ETTÄ YHTEISÖLLE EDETÄÄN YKSIN TEHDEN JA SAMASSA TAHDISSA, JOLLOIN ERILAISUUS ON UHKA OSALLISTUJAT JATKUVASTI ARVIOIVAT ITSE OMAA SUORITUSTAAN SITÄ KEHITTÄÄKSEEN OPETTAJAN SUORITTAMA ARVIOINTI (esim. Jenkins ym., 2008 ; Thomas ja Brown, 2011; NETP, 2010; Enkenberg, 2014; Bereiter & Scardamalia, 2003; Scardamalia ym.,2011; Hakkarainen ym., 2013; Eckert ym., 1997; Wells, 2008; Lemke, 2002; Roth ja Lee, 2006 ym.) KOULUKULTTUURI
 11. 11. THE PARTICIPATION GAP ” T h e u n e q u a l acces s t o t h e o p p o r t u n i t i es , e x p e r i e n c es , s k i l l s , and knowledge that w i l l p r e p a r e y o u t h f o r f u l l p a r t i c i p at i o n i n t h e world of tomorrow” Jenkins ym., 2008
 12. 12. ” m e i d ä n t u l i s i k y e t ä j atkuva s t i uudistamaan toimintakulttuuriamme o r g a n i s o i v i a k ä y t ä n t e i t ä j a kasvattamaan lapsissamme taitoja, jotka tämän mahdollistavat ” prof. emeritus Jorma Enkenberg
 13. 13. OSALLISTAVA OPPIMINEN 2.1 ! prof. emeritus Jorma Enkenberg • Oppimistoiminnan lähtökohdat: oppilaiden kiinnostus sekä identiteetti • Korostus tiedolla leikkimisessä ja työskentelyssä sekä yhteiskehittelyssä • Tavoitteena harjoitella uutta luovaa, innovatiivista toimintaa yhdessä tapahtuvan toiminnan muodossa tutkimalla ilmiöitä ja etsimällä ratkaisuja ongelmiin • Oppimistoiminnan mahdollistajat: uudet mediat, teknologiset (henkilökohtaiset sekä yhteisölliset) työvälineet sekä kehittyvät kulttuuriset käytänteet • Oppimisen konteksti: koulun, kodin ja niiden ulkopuolisen maailman tarjoamien resurssien muodostama ekosysteemi • Ajattelu: ”thinking in redesigning”
 14. 14. va at e i t a k o u l u n t o imi n t a k u l t t u u r i n muutokses t a o n es i t e t t y m o n es t a k i n s u u n n a s t a , m u t t a e r i l a i s i a o p p i m i s y m p ä r i s t ö j ä , - y h t e i s ö j ä j a - v ä l i n e i t ä y h d i s t ä v ä l l e o p p i m i s e l l e o n tarjolla hyvin vähän OPPIMISTUTKIMUKSEEN P E R U S T U V I A OPETUSMALLEJA
 15. 15. DOP! DESIGN-SUUNTAUTUNUT PEDAGOGIIKKA 2.1 JORMA ENKENBERG, ANU LILJESTRÖM, SINIKKA PÖLLÄNEN, PETTERI VANNINEN & HENRIIKKA VARTIAINEN
 16. 16. DMERKITSEE OSALLISETUMISTA KULTTUUSRISIIN KÄYTÄNTEIISIIN NIITÄGuudistNamalla
 17. 17. ”Everybody is a FISH GENIUS But if you judge a by its ability to climb a tree, it will live out its whole life believing it is stupid.” Albert Einstein
 18. 18. TAVOITE Design-suuntautunut pedagogiikka (DOP) pyrkii edistämään oppijoissa niitä osaamisia, jotka tämän mahdollistavat rakentavat tulevaisuuden yhteiskunnassa kansalaiselta ja työntekijältä vaadittavia taitoja
 19. 19. Itseoppiminen Osallistuminen yhteisön toimintaan OSALLISTAVA OPPIMINEN (KÄSITYS ELINVOIMAISESTA OPPIMISESTA) DOP Sosiaalinen media Oppijat tutkijoina VÄLINEET YHTEISKEHITTELY (OPPIMISTA MEDIOIVAT TEKNOLOGIAT) (OPETUSMALLI) Omat välineet Oppijat suunnittelijoina OPPIMISEN VIITEKEHYS
 20. 20. DOPOPPIMISEN KONTEKSTI KOULUYHTEISÖ (oppijat, ope4ajat, muu henkilökunta) YHTEISKEHITTELY ASIANTUNTIJOIDEN KANSSA (esim. tutkijat, museo-­‐oppaat) YHTEISÖÖN LIITTYMINEN (esim. Openmetsä) AVOIMET HAASTEET SEKÄ SITÄ TARKENTAVAT TUTKIMUSKYSYMYKSET (oppijoiden oman mielenkiinnon suunnassa) TODELLISEN MAAILMAN KOHTEIDEN TUTKIMINEN (esim. ilmiötä väli4ävä museoartefak@, luontokohde) JAETUT OPPIMISEN RESURSSIT (esim. ilmiöön tai sitä edustavaan kohteeseen lii4yvä tutkimusdata, oppijoiden tuo4amat digitarinat) VÄLINEET IDEOIDEN, KIINNOSTUKSEN SEKÄ OSAAMISEN VÄLITTÄMISEEN JA TOIMINNAN SUUNNITTELUUN (esim. tutkimussuunnitelmat, luonnokset jne.) AINEISTON KERUUN, ORGANISOINNIN JA TYÖSTÄMISEN VÄLINEET (esim. asiantun@jan toimintaa väli4ävät mi4avälineet, oppijoiden omat älypuhelimet) VUOROVAIKUTUKSEN VÄLINEET (esim. kommunikoin@in, julkaisemiseen, jakamiseen) VÄLINEET KOHTEET TOIMIJAT PÄIVÄKOTI/KOULU/ YLIOPISTO LUONTO-JA KULTTUURIYMPÄRISTÖ TEKNOLOGIA-YMPÄRISTÖ
 21. 21. DOP-OPPIMIS(EN EKO)SYSTEEMI Ilmiö kontekstissaan Yhteisölliset resurssit Työvälineresurssit Informaatioresurssit Oppimistehtävä Kouluyhteisö Perheet Asiantuntijat Harrastajat Ajattelun välineet Tekemisen välineet Vuorovaikutuksen välineet DOP pyrkii sijoittamaan oppimisen laajentuvaan ja muuntuvaan oppimissysteemiin, joka kannustaa kannustaa oppilaita, opettajia ja asiantuntijoita uutta luovaan toimintaan. Digitaalinen media Painettu media Todelliset kohteet
 22. 22. DOP 1. ORIENTATION 1. ILMIÖN/HAASTEEN ACTIVITIES !! ARTIKULOINTI !!! • Discussion about things that interest in a forest • Discussion about research perspectives • Studying the research narratives and story analysis • Selection and anchoring of open challenge 4. GENERALIZATION 2. INQUIRY PLAN 3. INQUIRY • Research perspective • Forming ideas and selection of research theme Forming ideas and selection of inquiry object • Selection of inquiry tools • Agreement on forms of work • Arrival at Punkaharju • Gathering of inquiry tools • Carrying out the inquiry • Discussion about inquiry • Departure from Punkaharju • Processing of data and interpreting of findings • Reporting on the learning project • Evaluation of meaning of project PUNKAHARJU 3. AINEISTON KERUU 4. RATKAISUN RAKENTAMINEN JA JAKAMINEN • Keskustelu haasteesta tai ilmiöstä • Oppimista ohjaavan tehtävän artikulointi ja kiinnittäminen • Ekosysteemien jakaminen • Työskentelysääntöjen laatiminen • Oppimiskohteiden valinta • Resurssien kartoittaminen (informaatioresurssit, työvälineet, yhteisölliset resurssit) • Tutkimus-/toimintasuunnitelman laatiminen • Työskentely laajennetussa oppijayhteisössä • Tutkimusten suorittaminen • Aineiston keruu (esim. video, audio, kuvat, havainnoinnit, haastattelut jne.) • Kootun aineiston järjestäminen, yhdistäminen ja analysointi • Digitaalisen artefaktin tuottaminen ja julkaiseminen KOULU LAAJENNETTU OPPIMISYHTEISÖ- ! JA YMPÄRISTÖ 2. KONTEKSTIN SUUNNITTELU ! OPETUSMALLI http://www.openmetsa.fi/dopvideo
 23. 23. Liljeström, A., Enkenberg, J., & Pöllänen, S. (2013). The case of design-­‐oriented pedagogy: What students’ digital video stories say about emerging learning ecosystems. Educa=on and Informa=on Technologies.
 24. 24. Kutsumme kaikkia tutkimuksesta ja opetuksen kehittämisestä kiinnostuneita kasvattajia liittymään mukaan DOP-oppimisen laajenevaan verkostoon! !!!! TWITTER ‣Viserrä meille twiAeriin @HenriikkaV ja jaa DOP-­‐kokemuksia, ‣ kysymyksiä ja projekteja hastagilla #dopnet INSTAGRAM ‣Ja kuvia hastagilla #dopnet OPENMETSÄ ‣Osallistu metsäoppimisen resurssin tuoAamiseen @ EMAIL ‣Kirjoita meille: henriikka.varIainen@uef.fi
 25. 25. DOPOPPIMISTUTKIMUS Liljeström, A., Enkenberg, J. & Pöllänen, S. (2013). Making learning whole: an instruc=onal approach for media=ng the prac=ces of authen=c science inquiries. Cultural Studies of Science Educa=on. 8 (1), 51-­‐86. DOI: 10.1007/s11422-­‐012-­‐9416-­‐0 Liljeström, A., Enkenberg, J., & Pöllänen, S. (2013). The case of design-­‐oriented pedagogy: What students’ digital video stories say about emerging learning ecosystems. Educa=on and Informa=on Technologies. DOI:10.1007/s10639-­‐013 9284-­‐6 Liljeström, A., VarIainen, H., Vanninen, P., Enkenberg, J., & Pöllänen, S. (2013). First-­‐year teacher educa=on students reflec=ons and interpreta=ons about sustainable development and enhancing learning prac=ces: Teoksessa T. Issa, N. M. Sharef, T. Issa & P. Isaías (toim.) Proceedings of the Interna=onal Conference on Sustainability, Technology and Educa=on (STE2013). IADIS Press. 53-­‐63. Vanninen, P., Liljeström, A., VarIainen, H,. Enkenberg, J., Pellikka, I. & Pöllänen, S. (2013). Forest in teacher educa=on: The Open Forest portal as a novel resource for learning: Teoksessa T. Issa, N. M. Sharef, T. Issa & P. Isaías (toim.). Sustainability, Technology and Educa=on. Proceedings of Interna=onal Conference on Sustainability, Technology and Educa=on (STE2013). IADIS Press. 111-­‐114. VarIainen, H & Enkenberg, J. (2013). Learning from and with museum objects: design perspec=ves, environment, and emerging learning systems. Educa=onal Technology Research & Development, 61(5), 841-­‐862. VarIainen, H. & Enkenberg, J. (2014). Par=cipant-­‐led photography as a media=ng tool in object-­‐oriented learning in museum. Visitor Studies, 17(1), 66-­‐88. VarIainen, H. & Enkenberg, J. (2013). Reflec=ons of design-­‐oriented pedagogy for sustainable learning: An interna=onal perspec=ve. Journal of Teacher Educa=on for Sustainability, 15 (1), 43-­‐53. VarIainen, H., Liljeström, A., & Enkenberg, J. (2012). Design-­‐oriented pedagogy for technology-­‐enhanced learning to cross over the borders between formal and informal environments. Journal of Universal Computer Science, 18(15), 2097–2119. VarIainen, H. (2014).Principles for Design-­‐Oriented Pedagogy for Learning from and with Museum Objects. Publica=ons of the University of Eastern Finland. Disserta=ons in Educa=on, Humani=es, and Theology., no 60. University of Eastern Finland, 2014.
 26. 26. kirjallisuutta Balsamo, A. (2010). Design. Interna'onal Journal of Learning and Media, 1(4), 1–10. Binkley, M., Erstad, O., Herman, J., Raizen, S., Ripley, M., & Rumble, M. (2011). Defining 21st century skills. In P. Griffin, B. McGaw, & E. Care (Eds.), Assessment and teaching of 21st century skills (pp. 17–66). New York: Springer. Dillon, P., & Howe, T. (2003). Design as narra=ve: objects, stories and nego=ated meaning. Interna'onal Journal of Art and Design Educa'on, 22(3), 291-­‐298. Enkenberg, J. (2014). Aika muuAaa nykyinen toimintakulAuuri. Saatavilla: hAp://www.=edeseura.es/2014/01/aika-­‐muuAaa-­‐nykyinen-­‐ toimintakulAuuri.html Enkenberg, J. (2014). Oppimisen tulevaisuus. Saatavilla: hAp://design-­‐oriented.blogspot.fi/2014/01/oppimisen-­‐tulevaisuus.html Enkenberg, J. (2012). Design-­‐suuntautunut pedagogiikka -­‐ mistä se nousee ja mitä se on? Saatavilla: hAp://design-­‐oriented.blogspot.fi/ 2012_06_01_archive.html Hakkarainen, K., Paavola, S., Kangas, K., & Seitamaa-­‐Hakkarainen, P. (2013). Socio-­‐cultural perspec=ves on collabora=ve learning: Towards collabora=ve knowledge crea=on. In C. Hmelo-­‐Silver, C. Chinn, C. Chan & A. O'Donnell (Eds.), Interna'onal handbook of collabora've learning (pp. 57-­‐73). New York: Routledge. Jenkins, H., Clinton, C., Purushotma, R., Robison, A. J., & Weigel, M. (2008). Confron'ng the challenges of par'cipatory culture: Media educa'on for the 21st century. Chicago, IL: John D. and Catherine T. MacArthur Founda=on. Retrieved Jan 28, 2014, from hAp://www.nwp.org/cs/public/print/ resource/2713 Kumpulainen, K., & Lipponen, L. (2012). Crossing boundaries: Harnessing funds of knowledge in dialogic inquiry across formal and informal learning environments. In P. Jarvis, & M. WaAs (Eds.), The Routledge Interna'onal Handbook of Learning (pp. 112-­‐125). London : Routledge. Liljeström, A., Enkenberg, J., & Pöllänen, S. (2013). The case of design-­‐oriented pedagogy: What students’ digital video stories say about emerging learning ecosystems. Educa=on and Informa=on Technologies. doi:10.1007/s10639-­‐013 9284-­‐6 Paavola, S., Engeström, R. & Hakkarainen, K. (2012). Trialogical approach as a new form of media=on. In A. Morsh, A. Moen, & S. Paavola (Eds.) Collabora've knowledge crea'on: Prac'ces, tools, and concepts (pp. 1-­‐14).RoAerdam: Sense Publishers. Pöllänen, S., & Var=ainen, L. (2013). Forest-­‐themed learning games as a context for learning via collabora=ve designing of crars. Techne Series: Research in Sloyd Educa'on and CraK Science, 20(3), 33-­‐49. Scardamalia, M., Bransford, J., Kozma, R., & Quellmalz, E. (2011). New assessments and environments for knowledge building. In P. Griffin, B. McGaw, & E. Care (Eds.), Assessment and teaching of 21st century skills (pp. 231–300). New York, NY: Springer. Seitamaa-­‐Hakkarainen, P., Viilo, M., & Hakkarainen, K. (2010). Learning by collabora=ve design: Technology-­‐enhanced knowledge prac=ces. Interna'onal Journal of Technology and Design Educa'on, 20(2), 109–136. Thomas, D., & Brown, J. (2011). A new culture of learning: Cul=va=ng the imagina=on for a world of constant change. Lexington, KY: CreateSpace. Vygotsky, L. S. (1978). Thought and language. Cambridge, MA: MIT Press.

×