Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Osallistava oppiminen ja opetuksen toimintakulttuuri

Osallistava oppiminen ja opetuksen toimintakulttuuri
Veso-päivien luentodiat Iisalmi 24.3.2015
FT Henriikka Vartiainen

 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

Osallistava oppiminen ja opetuksen toimintakulttuuri

 1. 1. Design-suuntautunut PEDAGOGIIKKA • 21. VUOSISADAN TAIDOT • OSALLISTAVA OPPIMINEN • OPPIMISEN LAAJENTUVAT 
 YMPÄRISTÖT JA YHTEISÖT • OPETUKSEN TOIMINTA-
 KULTTUURIN YHTEISKEHITTELY ! ! IISALMI FTHENRIIKKAVARTIAINEN24.3.2015
 2. 2. Mitä lastemme ja nuortemme tulisi OPPIA, tietää ja kyetä tekemään tÄMÄN AJAN JA Tulevaisuuden yhteiskunnassa? KUUMA KYSYMYS
 3. 3. 21. VUOSISADAN TAIDOT AJATTELUTAVAT ‣Luovuus,  krii+nen  aja0elu,  ongelmanratkaisu,   päätöksenteko,  oppiminen   TYÖSKENTELYTAVAT ‣Kommunikoin9  ja  kollaboraa9o   TYÖSKENTELYN VÄLINEET ‣Tieto-­‐  ja  vies9ntätekniikka     ‣Informaa9on  lukutaito   ELÄMISEN TAIDOT ‣Kansalaisuus,  elämänura,  henkilökohtainen  ja  
 sosiaalinen  vastuullisuus   Binkley  ym.,  2011 ATC21S
 4. 4. Kansalaisuus ‣Tieto  globaalista   ‣Herkkyys  ja  kunnioitus   muita  kul0uureja  kohtaan   ‣Osallistuminen  kestävän   kehityksen  edistämiseen   Henkiset ja moraaliset luonteenpiirteet ‣Rehellisyys   ‣Itsesäätely   ‣Vastuullisuus   ‣Sitkeys   ‣Empa9a   ‣Itseluo0amus   ‣Omasta  hyvinvoinnista   huoleh9minen   ‣Työurasuuntauneisuus   ‣Elämisen  (arjen)  taidot      Kriittinen ajattelu ja ongelmanratkaisu ‣Projek9n  suunni0elu   ‣Projek9n  toteutus   ‣Ongelman  ratkaisu   ‣Päätöksenteko   ‣Digitaalisten  
 työvälineiden  
 hyödyntäminen   Kollaboraatio ‣Toisilta  oppiminen   ‣Toisille  jakaminen   ‣Toisen  ajatuksen  tai  
 ehdotuksen  edelleen  
 kehi0ely   ‣Verkostoituminen   ‣Myötäeläminen   ‣Yhteenkuuluvuuden  
 tunteminen   Viestintä ‣Suullinen  vies9ntä   ‣Kirjallinen  vies9ntä   ‣Digitaalisten  
 työvälineiden  käy0ö   ‣Taito  kuunnella   Luovuus ja mielikuvitus ‣Taloudellinen  ja  sosiaalinen   yri0eliäisyys   ‣Uusien  ideoiden    tavoi0elu  ja   tuo0aminen   ‣Toiminnan  johtaminen   SYVÄLLINEN OPPIMINEN
 (Fullan  &  Langworthy,  2013)    

 5. 5. http://www.oph.fi/ops2016/tavoitteet
 6. 6. ”Koulu joka ei edistä aitoa halua ja tarvetta oppia, ei pysty tuottamaan oppimista, jota nykyajan ja tulevaisuuden yhteiskunnassa vaaditaan” (Sahlberg, 2010)
 7. 7. Miten erilaisia koulujen ulkopuolisia ympäristöjä- ja yhteisöjä, fyysisiä sekä virtuaalisia, voidaan hyödyntää formaalissa kouluoppimisessa nykyistä laajemmin sekä tavalla, joka tukee tämän vuosituhannen oppimisen ja osaamisen edistämisen tavoitteita? HAASTE
 8. 8. OSALLISTAVA OPPIMINEN LAAJENTUVAT OPPIMISYMPÄRISTÖT JA - YHTEISÖT
 9. 9. To  be  a  competent  participant  involves  the  mastery   of  a  range  of  tools  and  instruments  (Säljö,  2010)
 10. 10. Välineiden ja teknologioiden käyttö ei ole pelkästään teknistä suoriutumista vaan myös laajempi kulttuurinen prosessi, jossa niitä sovelletaan johonkin toimintakulttuuriin osallistumisessa
 11. 11. Kohde Toimijat Välineet
 12. 12. RAJOJEN YLITTÄMISEEN erilaisen osaamisen ja asiantuntijuuden hyödyntämiseksi Olemassa olevaan kulttuuriin sosiaalistumisen sijaan nykyaikaa luonnehtivat nopeasti muuttuva yhteiskunta ja ennakoimaton tulevaisuus. Sekä paikalliset että suuret globaalit ongelmat haastavat jatkuvaan kulttuuristen käytänteiden uusintamiseen sekä RAJOJEN YLITTÄMISEEN
 13. 13. YHTENÄ KESKEISEN MUUTOKSEN AJURINA ON OLLUT NOPEASTI KEHITTYNYT TEKNOLOGIA, JOKA ON MAHDOLLISTANUT UUDENLAISTEN YHTEISÖJEN JA YHTEENKERTYMIEN SYNTYMISEN SEKÄ KEHITTYMISEN FORMAALIN KOULUTUKSEN ULKOPUOLELLA   (Thomas  &  Brown,  2011;  Jenkins  ym.,  2008)
 14. 14. ” THE RISE OF PARTICIPATORY CULTURE”
 15. 15. OSALLISTAVA KULTTUURI MATALA KYNNYS, KUKA TAHANSA VOI OSALLISTUA TAITEELLISEEN ILMAISUUN, ONGELMAN RATKAISUUN JNE. ! ITSEORGANISOITUVAT OPPIMISYMPÄRISTÖT- JA YHTEISÖT OSALLISTAA LAAJOIHIN VERKOISTOIHIN, JOISSA LUODAAN JA RAKENNETAAN YHDESSÄ TUHANSIA ERILAISIA DIGITAALISIA RESURSSEJA OHJAA SEKÄ VALMENTAA UUDEN LUONTIIN JA SEN TULOKSENA OLEVAN JAKAMISEEN TOISILLE SE MITÄ KOKENEIMMAT TIETÄVÄT JA OSAAVAT SIIRRETÄÄN YHTEISÖLLISEN TOIMINNAN VÄLITTÄMÄNÄ ALOITTELEVIEN JA VASTA MUKAAN TULLEIDEN OMAKSI HETEROGEENISEN YHTEISÖN JÄSENET USKOVAT, ETTÄ OSALLISTUMISELLA JA OMALLA KONTRIBUUTIOLLA ON MERKITYSTÄ SEKÄ ITSELLE ETTÄ YHTEISÖLLE OSALLISTUJAT JATKUVASTI ARVIOIVAT ITSE OMAA SUORITUSTAAN SITÄ KEHITTÄÄKSEEN
 (esim.  Jenkins  ym.,  2008  ;  Thomas  ja  Brown,  2011;  NETP,  2010;  Enkenberg,  2014;  Bereiter  &  Scardamalia,  2003;  Scardamalia  ym.,2011;  Hakkarainen   ym.,  2013;  Eckert  ym.,  1997;  Wells,  2008;  Lemke,  2002;  Roth  ja  Lee,  2006  ym.)
 16. 16. OSALLISTAVA KULTTUURI MATALA KYNNYS, KUKA TAHANSA VOI OSALLISTUA TAITEELLISEEN ILMAISUUN, ONGELMAN RATKAISUUN JNE. OPPILAAN IKÄÄN SIDOTTU PROSESSI, JOKA EDELLYTTÄÄ OPPILAAN KOKOAIKAISTA LÄSNÄOLOA ! ITSEORGANISOITUVAT OPPIMISYMPÄRISTÖT- JA YHTEISÖT OPETUSTA TOTEUTETAAN PAKOLLISEN OPETUSSUUNNITELMAN VIITOITTAMANA OSALLISTAA LAAJOIHIN VERKOISTOIHIN, JOISSA LUODAAN JA RAKENNETAAN YHDESSÄ TUHANSIA ERILAISIA DIGITAALISIA RESURSSEJA OPPIMINEN ANKKUROIDAAN LUOKKAHUONEESEEN JA OPPIKIRJOIHIN OHJAA SEKÄ VALMENTAA UUDEN LUONTIIN JA SEN TULOKSENA OLEVAN JAKAMISEEN TOISILLE OPETETAAN SITÄ MINKÄ JOKU TOINEN ON RAKENTANUT TAI JULKI TUONUT SE MITÄ KOKENEIMMAT TIETÄVÄT JA OSAAVAT SIIRRETÄÄN YHTEISÖLLISEN TOIMINNAN VÄLITTÄMÄNÄ ALOITTELEVIEN JA VASTA MUKAAN TULLEIDEN OMAKSI OPETTAJAN PUHEEN KUUNTELU JA MONISTEIDEN TÄYTTÄMINEN HETEROGEENISEN YHTEISÖN JÄSENET USKOVAT, ETTÄ OSALLISTUMISELLA JA OMALLA KONTRIBUUTIOLLA ON MERKITYSTÄ SEKÄ ITSELLE ETTÄ YHTEISÖLLE EDETÄÄN YKSIN TEHDEN JA SAMASSA TAHDISSA, JOLLOIN ERILAISUUS ON UHKA OSALLISTUJAT JATKUVASTI ARVIOIVAT ITSE OMAA SUORITUSTAAN SITÄ KEHITTÄÄKSEEN
 OPETTAJAN SUORITTAMA ARVIOINTI (esim.  Jenkins  ym.,  2008  ;  Thomas  ja  Brown,  2011;  NETP,  2010;  Enkenberg,  2014;  Bereiter  &  Scardamalia,  2003;  Scardamalia  ym.,2011;  Hakkarainen   ym.,  2013;  Eckert  ym.,  1997;  Wells,  2008;  Lemke,  2002;  Roth  ja  Lee,  2006  ym.) KOULUKULTTUURI
 17. 17. ”The unequal access to the opportunities, experiences, skills, and knowledge that will prepare youth for full participation in the world of tomorrow” THE PARTICIPATION GAP Jenkins ym., 2008
 18. 18. ”meidän tulisi kyetä jatkuvasti uudistamaan toimintakulttuuriamme organisoivia käytänteitä ja kasvattamaan lapsissamme taitoja, jotka tämän mahdollistavat” prof. emeritus Jorma Enkenberg
 19. 19. vaateita koulun toimintakulttuurin muutoksesta on esitetty monestakin suunnasta, mutta erilaisia oppimisympäristöjä, -yhteisöjä ja -välineitä yhdistävälle oppimiselle on tarjolla hyvin vähän OPPIMISTUTKIMUKSEEN OPETUSMALLEJA PERUSTUVIA
 20. 20. DOP!DESIGN-SUUNTAUTUNUT PEDAGOGIIKKA 2.1 JORMA ENKENBERG, ANU LILJESTRÖM, SINIKKA PÖLLÄNEN, PETTERI VANNINEN & HENRIIKKA VARTIAINEN
 21. 21. OSALLISTAVA OPPIMINEN 2.1 ! • Oppimistoiminnan lähtökohdat: oppilaiden kiinnostus sekä identiteetti • Korostus tiedolla leikkimisessä ja työskentelyssä sekä yhteiskehittelyssä • Tavoitteena harjoitella uutta luovaa, innovatiivista toimintaa yhdessä tapahtuvan toiminnan muodossa tutkimalla ilmiöitä ja etsimällä ratkaisuja ongelmiin • Oppimistoiminnan mahdollistajat: uudet mediat, teknologiset (henkilökohtaiset sekä yhteisölliset) työvälineet sekä kehittyvät kulttuuriset käytänteet • Oppimisen konteksti: koulun, kodin ja niiden ulkopuolisen maailman tarjoamien resurssien muodostama ekosysteemi • Ajattelu: 
 prof. emeritus Jorma Enkenberg ”thinking in redesigning”
 22. 22. DESIGNuudistamallaMERKITSEE OSALLISTUMISTA KULTTUURISIIN KÄYTÄNTEISIIN NIITÄ
 23. 23. OSALLISTAVA OPPIMINEN (KÄSITYS ELINVOIMAISESTA OPPIMISESTA) Itseoppiminen Osallistuminen yhteisön toimintaan YHTEISKEHITTELYVÄLINEET (OPETUSMALLI)(OPPIMISTA MEDIOIVAT TEKNOLOGIAT) Omat välineet Sosiaalinen media Oppijat tutkijoina Oppijat suunnittelijoina OPPIMISEN VIITEKEHYS DOP
 24. 24. Albert Einstein GENIUS ”Everybody is a FISH But if you judge a by its ability to climb a tree, it will live out its whole life believing it is stupid.”
 25. 25. Design-suuntautunut pedagogiikka (DOP) pyrkii edistämään oppijoissa niitä osaamisia, jotka tämän mahdollistavat rakentavat tulevaisuuden yhteiskunnassa kansalaiselta ja työntekijältä vaadittavia taitoja TAVOITE
 26. 26. KOULUYHTEISÖ 
 (oppijat,  opePajat,  
 muu  henkilökunta) YHTEISKEHITTELY ASIANTUNTIJOIDEN KANSSA 
 (esim.  tutkijat,  museo-­‐oppaat) YHTEISÖÖN LIITTYMINEN (esim.  Openmetsä)   AVOIMET HAASTEET SEKÄ SITÄ TARKENTAVAT TUTKIMUSKYSYMYKSET (oppijoiden  oman  mielenkiinnon  suunnassa) TODELLISEN MAAILMAN KOHTEIDEN TUTKIMINEN 
 (esim.  ilmiötä  väliPävä  museoartefakX,   luontokohde) JAETUT OPPIMISEN RESURSSIT (esim.    ilmiöön  tai  sitä  edustavaan   kohteeseen  liiPyvä  tutkimusdata,   oppijoiden  tuoPamat  digitarinat) VÄLINEET IDEOIDEN, KIINNOSTUKSEN SEKÄ OSAAMISEN VÄLITTÄMISEEN JA TOIMINNAN SUUNNITTELUUN (esim.  tutkimussuunnitelmat,  luonnokset  jne.) AINEISTON KERUUN, ORGANISOINNIN JA TYÖSTÄMISEN VÄLINEET 
 (esim.  asiantunXjan  toimintaa  väliPävät   miPavälineet,  oppijoiden  omat  älypuhelimet) VUOROVAIKUTUKSEN VÄLINEET (esim.  kommunikoinXin,  julkaisemiseen,   jakamiseen) TOIMIJATKOHTEETVÄLINEET PÄIVÄKOTI/KOULU/ YLIOPISTO LUONTO-JA KULTTUURIYMPÄRISTÖ TEKNOLOGIA- YMPÄRISTÖ DOPOPPIMISEN KONTEKSTI
 27. 27. Ilmiö kontekstissaan Yhteisölliset resurssit Työvälineresurssit Informaatioresurssit Oppimistehtävä Kouluyhteisö Perheet Asiantuntijat Harrastajat Ajattelun välineet Tekemisen välineet Vuorovaikutuksen välineet Digitaalinen media Painettu media Todelliset kohteet DOP pyrkii sijoittamaan oppimisen laajentuvaan ja muuntuvaan oppimissysteemiin, joka kannustaa kannustaa oppilaita, opettajia ja asiantuntijoita uutta luovaan toimintaan. DOP-OPPIMIS(EN EKO)SYSTEEMI
 28. 28. DOP 1. ORIENTATION ACTIVITIES !! 3. INQUIRY 2. INQUIRY PLAN4. GENERALIZATION • Discussion about things that interest in a forest • Discussion about research perspectives • Studying the research narratives and story analysis • Selection and anchoring of open challenge • Research perspective • Forming ideas and selection of research theme • Forming ideas and selection of inquiry object • Selection of inquiry tools • Agreement on forms of work • Arrival at Punkaharju • Gathering of inquiry tools • Carrying out the inquiry • Discussion about inquiry • Departure from Punkaharju • Processing of data and interpreting of findings • Reporting on the learning project • Evaluation of meaning of project PUNKAHARJU 1. ILMIÖN/HAASTEEN ARTIKULOINTI !!! 3. AINEISTON KERUU 4. RATKAISUN RAKENTAMINEN JA JAKAMINEN • Keskustelu haasteesta tai ilmiöstä • Oppimista ohjaavan tehtävän artikulointi ja kiinnittäminen • Ekosysteemien jakaminen • Työskentelysääntöjen laatiminen • Oppimiskohteiden valinta • Resurssien kartoittaminen (informaatioresurssit, työvälineet, yhteisölliset resurssit) • Tutkimus-/toimintasuunnitelman laatiminen • Työskentely laajennetussa oppijayhteisössä • Tutkimusten suorittaminen • Aineiston keruu (esim. video, audio, kuvat, havainnoinnit, haastattelut jne.) • Kootun aineiston järjestäminen, yhdistäminen ja analysointi • Digitaalisen artefaktin tuottaminen ja julkaiseminen KOULU
 
 
 
 
 LAAJENNETTU
 OPPIMISYHTEISÖ- JA YMPÄRISTÖ ! 2. KONTEKSTIN
 SUUNNITTELU ! OPETUSMALLI http://www.openmetsa.fi/dopvideo
 29. 29. Liljeström,  A.,  Enkenberg,  J.,  &  Pöllänen,   S.  (2013).  The  case  of  design-­‐oriented   pedagogy:  What  students’  digital  video   stories  say  about  emerging  learning   ecosystems.  EducaXon  and  InformaXon   Technologies.   ! Liljeström,  A.,  Enkenberg,  J.  &  Pöllänen,   S.  (2013).  Making  learning  whole:  an   instrucXonal  approach  for  mediaXng  the   pracXces  of  authenXc  science  inquiries.   Cultural  Studies  of  Science  EducaXon.  8   (1),  51-­‐86.  DOI:  10.1007/ s11422-­‐012-­‐9416-­‐0  
 30. 30. OPETUKSEN TOIMINTAKULTTUURIN YHTEISKEHITTELY
 31. 31. ”Osallistavan toimintakulttuurin kehittyminen tarvitsee tuekseen uudenlaisen ekosysteemin” prof. emeritus Jorma Enkenberg
 32. 32. Yhteiskehittelyn TAVOITTEET • Tavoitteena edistää 21. vuosisadan taitoja yhteiskehittämällä uutta opetuksen toimintakulttuuria ! • Selvittää miten DOP-pedagogiikka voi tukea tavoitteiden saavuttamista, uusien innovaatioiden kehittämistä sekä  uuden OPSin toteutumista ! • Osallistaa kaikki oppilaat aktiivisesti mukaan luokkahuoneen ulkopuolelle laajenevaan yhteiskehittelyyn, jossa lähestytään globaaleja haasteita paikallisten kysymysten sekä kohteiden välittäminä ! • Hyödyntää teknogiaa yhteiskehittelyn tukemiseen, jakamiseen, toteuttamiseen, dokumentointiin ja reflektointiin ! • Luoda uudenlaisia oppimisverkostoja, joissa luokkahuoneen ulkopuoliset asiantuntijat ovat kiinteässä vuorovaikutuksessa  opetuksen toteuttajien kanssa !
 33. 33. Ongelma/kehittämishaaste, joka koskettaa enempää kuin yhtä ihmistä Toiminnan kohteena koulun toimintakulttuurin kehittäminen (yhteiskehittelyn kohde) Koko koulun yhteinen yhteinen projekti
 (yhteinen oppimis/kehittämistehtävä, vrt. monialaiset kokonaisuudet) Tuotetaan erilaisia ratkaisuehdotuksia oppilasprojekteissa (erilaiset tutkimus/kehittämis näkökulmat, tavat , ratkaisuehdotukset jne.) Sosiaalinen yhteisö eli vertaisverkko, joka konstruoi ja dokumentoi ongelman/haasteen Toimintakulttuurin kehittymistä tukeva pedagoginen yhteistyö 
 (henkilökunta, kollegat) Yhteisen oppimistehtävän neuvottelu, kiinnittäminen, toteutus ja jakaminen (kouluyhteisö) Pienryhmät, joissa erilaiset tutkimus/kehittämis- näkökulmat, tavat, ratkaisuehdotukset jne. (luokkayhteisö) Laajennettu vertaisverkko, joka on avoin kaikille ja jossa voi olla kutsuttuja henkilöitä Toimintakulttuurin kehittymistä tukeva 
 laajennettu pedagoginen yhteistyö 
 (esim. oppimistutkijat, asiantuntijat, kasvattajat) Tehtäväkohtaisesti mukaan liittyvät henkilöt 
 (esim. harrastusyhteisöt, tiedonala-asiantuntijat) Projektikohtaisesti mukaan liittyvät henkilöt (esim. vanhemmat, harrastusyhteisöt, 
 tiedonala-asiantuntijat) Teknologiaympäristö, jossa prosessia voi jakaa ja seurata Pedagogiset foorumit ja tapaamiset, joissa voidaan luottamuksellisesti jakaa ajatuksia, kysyä neuvoa, ideoida yhdessä jne. Koulun sisäistä ja sen ulkopuolelle laajennetun yhteisön työskentelyä tukeva (verkko)foorumi Projektikohtaiset teknologiat ja välineet Yhteisön valtuuttamat, erikseen nimettyt henkilöt, jotka vastaavat prosessin etenemisestä esim. rehtori esim. opettajatiimit esim. oppilastiimit Toiminnan dokumentointi ja jatkuva reflektointi Toimintakulttuurin ekosysteemin 
 dokumentointi ja reflektointi Pedagogisen toiminnan 
 dokumentointi ja reflektointi Oman projektin ja oppimisen 
 dokumentointi sekä reflektointi INSTITUTIONAALINEN TASO KOULUTASO LUOKKATASO Teoreettinen mallintaminen Pedagoginen mallintaminen Projektin mallintaminen
 34. 34. • Processing of data and interpreting of findings • Reporting on the learning project • Evaluation of meaning of project 1. KEHITTÄMISHAAS- TEEN ARTIKULOINTI !!! 3. DOP-PROJEKTIN TOTEUTUS 4. DOP-PROJEKTIN JAKAMINEN • DOP ja OPS keskustelut • Verkoston muodostaminen • Ekosysteemien jakaminen • Työskentelysääntöjen laatiminen • Yhteisen oppimistehtävän valinta • Resurssien kartoittaminen (informaatioresurssit, työvälineet, yhteisölliset resurssit) • Tutkimus-/toimintasuunnitelman laatiminen • Oppijoiden projektit • Aineiston keruu ja toiminnan dokumentointi ! • Digitaalisen artefaktin tuottaminen ja julkaiseminen • Projektien esittely 
 seminaarissa ! KOULU
 
 
 
 
 LAAJENNETTU
 OPPIMISYHTEISÖ- JA YMPÄRISTÖ ! 2. DOP-PROJEKTIN
 SUUNNITTELU 1. Verkostotapaaminen 2. Verkostotapaaminen 3. Verkostotapaaminen4. Verkostotapaaminen 5. Verkostotapaaminen Yhteiskehittelyn TOIMINTAMALLI toiminnan suunnittelu, jakaminen, reflektointi toiminnan suunnittelu, jakaminen, reflektointitoiminnan suunnittelu, jakaminen, reflektointi toiminnan suunnittelu, jakaminen, reflektointi toiminnan suunnittelu, jakaminen, reflektointi
 35. 35. TI 25.8.2015 klo 14-16 OPETUSMALLIIN JA OPPIMISYMPÄ- RISTÖÖN TUTUSTUMINEN KE 9.9.2015 klo 14-16 YHTEISEN OPPIMISTEHTÄVÄN IDEOINTI JA KIINNITTÄMINEN TO 24.9.2015 klo 14-16 OPPIMISPROJEKTIN SUUNNITTELU TO 6.10.2015 klo 14-16 OPPIMISPROJEKTIN TOTEUTUS KE 4.11.2015 klo 14-16 OPPIMISPROJEKTIN JAKAMINEN Uusi perusopetuksen opetussuunnitelma korostaa oppijoiden mahdollisuutta osallistua tietoa luovaan, yhteisölliseen oppimiseen monipuolisissa oppimis- ympäristöissä. Lähtökohtana on tulevaisuudessa tarvittava sivistys ja laaja-alainen osaaminen, jota toteutetaan oppiaineiden välistä yhteistyötä vahvistaen. ! Kutsumme kaikkia kiinnostuneita liittymään mukaan yhteiskehittely- verkostoon, jossa kiinnostuksen kohteena on opetuksen kehittäminen ja uuden OPSin toteuttaminen osallistavissa oppimisympäristöissä! !Tavoitteena on rakentaa uudenlaista tutkimukseen perustuvaa opetuksen kehittämisen kulttuuria, jossa luokkahuoneen ulkopuoliset ympäristöt ja asiantuntijat ovat kiinteässä vuorovaikutuksessa oppimisen tutkijoiden ja opetuksen toteuttajien kanssa. Opettajia, kasvattajia, tutkijoita ja asiantuntijoita yhdistävä verkosto järjestää syksyllä 2015 kaikille avoimen yhteiskehittelyn, jossa jaetaan opettajille ja kasvattajille tutkimus- perustainen opetusmalli sekä käytännön välineitä osallistavan oppisen suunnitteluun ja toteutukseen. ! Toisiaan täydentävissä tapaamisissa: !• esitellään erilaisia oppimisympäristöja ja -yhteisöjä yhdistävää Design-suuntautunutta pedagogiikkaa (DOP) ja sen mahdollisuuksia uuden opetussuunnitelman toteuttamisessa !• jaetaan ajatuksia, kokemuksia ja välineitä siihen, miten pedagogiikkaa voidaan käytännössä toteuttaa omassa opetustyössä !• työstämme yhdessä DOP-opetusmallin avulla projektiaihioita, joita voi halutessaan tuetusti kokeilla, soveltaa ja toteuttaa omissa kouluissa/päiväkodeissa/yhteisöissä syksyn 2015 aikana !Yhteiskehittelyyn voi osallistua tulemalla paikan päälle Itä-Suomen yliopiston Savonlinnan kampukselle (Kuninkaankartanonkatu 5-7, Savonlinna) tai liittymällä mukaan verkon kautta (skype). Yhteiskehittelyverkosto tiedottaa syksyn toiminnasta sekä kokoaa sen aikana tuotetut koulutus- ja muut materiaalit Openmetsään: ! www.openmetsa.fi/DOPS !!Lisätietoa ja tapaamisiin ilmoittautumiset 15.8.2015 mennessä: henriikka.vartiainen@uef.fi !!Yhteiskehittelytapaamiset ovat osa Savonlinnan kampuksella toimivan DOP-tutkimusryhmän tutkimus- ja kehitystoimintaa. Yhteiskehittelyn aikana tehdään DOP-pedagogiikan tutkimusta, jossa tavoitteena on DOP-opetusmallin – ja Openmetsä-oppimisympäristön kehittäminen. Tapaamiset ovat kaikille avoimia ja maksuttomia! Tervetuloa! OPEN POLKUJA UUTEEN OPSIIN
 36. 36. Liljeström,  A.,  Enkenberg,  J.  &  Pöllänen,  S.  (2013).  Making  learning  whole:  an  instruc3onal  approach  for  media3ng  the  prac3ces  of   authen3c  science  inquiries.  Cultural  Studies  of  Science  Educa3on.  8  (1),  51-­‐86.  DOI:  10.1007/s11422-­‐012-­‐9416-­‐0   Liljeström,  A.,  Enkenberg,  J.,  &  Pöllänen,  S.  (2013).  The  case  of  design-­‐oriented  pedagogy:  What  students’  digital  video  stories  say   about  emerging  learning  ecosystems.  Educa3on  and  Informa3on  Technologies.  DOI:10.1007/s10639-­‐013  9284-­‐6   Liljeström,  A.,  VarAainen,  H.,  Vanninen,  P.,  Enkenberg,  J.,  &  Pöllänen,  S.  (2013).  First-­‐year  teacher  educa3on  students  reflec3ons   and  interpreta3ons  about  sustainable  development  and  enhancing  learning  prac3ces:  Teoksessa  T.  Issa,  N.  M.  Sharef,  T.  Issa  &  P.   Isaías  (toim.)  Proceedings  of  the  Interna3onal  Conference  on  Sustainability,  Technology  and  Educa3on  (STE2013).  IADIS  Press.   53-­‐63.   Vanninen,  P.,  Liljeström,  A.,  VarAainen,  H,.  Enkenberg,  J.,  Pellikka,  I.  &  Pöllänen,  S.  (2013).  Forest  in  teacher  educa3on:  The  Open   Forest  portal  as  a  novel  resource  for  learning:  Teoksessa  T.  Issa,  N.  M.  Sharef,  T.  Issa  &  P.  Isaías  (toim.).  Sustainability,  Technology  and   Educa3on.  Proceedings  of  Interna3onal  Conference  on  Sustainability,  Technology  and  Educa3on  (STE2013).  IADIS  Press.  111-­‐114.   VarAainen,  H  &  Enkenberg,  J.  (2013).  Learning  from  and  with  museum  objects:  design  perspec3ves,  environment,  and  emerging   learning  systems.  Educa3onal  Technology  Research  &  Development,  61(5),  841-­‐862.     VarAainen,  H.  &  Enkenberg,  J.  (2014).  Par3cipant-­‐led  photography  as  a  media3ng  tool  in  object-­‐oriented  learning  in  museum.   Visitor  Studies,  17(1),  66-­‐88.   VarAainen,  H.  &  Enkenberg,  J.  (2013).  Reflec3ons  of  design-­‐oriented  pedagogy  for  sustainable  learning:  An  interna3onal   perspec3ve.  Journal  of  Teacher  Educa3on  for  Sustainability,  15  (1),  43-­‐53.     VarAainen,  H.,  Liljeström,  A.,  &  Enkenberg,  J.  (2012).  Design-­‐oriented  pedagogy  for  technology-­‐enhanced  learning  to  cross  over   the  borders  between  formal  and  informal  environments.  Journal  of  Universal  Computer  Science,  18(15),  2097–2119.   VarAainen,  H.  (2014).Principles  for  Design-­‐Oriented  Pedagogy  for  Learning  from  and  with  Museum  Objects.  Publica3ons  of  the   University  of  Eastern  Finland.  Disserta3ons  in  Educa3on,  Humani3es,  and  Theology.,  no  60.  University  of  Eastern  Finland,  2014.   DOPOPPIMISTUTKIMUS
 37. 37. kirjallisuutta Balsamo,A. (2010). Design. International Journal of Learning and Media, 1(4), 1–10. Binkley, M., Erstad, O., Herman, J., Raizen, S., Ripley, M., & Rumble, M. (2011). Defining 21st century skills. In P. Griffin, B. McGaw, & E. Care (Eds.),Assessment and teaching of 21st century skills (pp. 17–66). NewYork: Springer. Dillon, P., & Howe,T. (2003). Design as narrative: objects, stories and negotiated meaning. International Journal of Art and Design Education, 22(3), 291-298. Cole, M., & Engeström, Y. (1993). A cultural-historical approach to distributed cognition. In G. Salomon (Ed.) Distributed cognitions: Psychological and educational considerations (pp. 1-46). Cambridge: Cambridge University Press. Enkenberg, J. (2014).Aika muuttaa nykyinen toimintakulttuuri. Saatavilla: http://www.tiedeseura.es/2014/01/aika-muuttaa-nykyinen-toimintakulttuuri.html Enkenberg, J. (2014). Oppimisen tulevaisuus. Saatavilla: http://design-oriented.blogspot.fi/2014/01/oppimisen-tulevaisuus.html Enkenberg, J. (2012). Design-suuntautunut pedagogiikka - mistä se nousee ja mitä se on? Saatavilla: http://design-oriented.blogspot.fi/2012_06_01_archive.html Fischer, G. (2013). Learning, social creativity, and cultures of participation. In A. Sannino, &V. Ellis (Eds.), Learning and collective creativity:Activity-theoretical and sociocultural studies (pp. in press). NewYork:Taylor & Francis/Routledge. Fullan, M.& Langwothy, M. (2013) Towards a New End: New Pedagogies for Deep Learning. Saatavilla (online): http://www.newpedagogies.info/ Hakkarainen, K., Lonka, K. & Lipponen, L. 2004.Tutkiva oppiminen. Järki, tunteet ja kulttuuri oppimisen sytyttäjinä. Helsinki,WSOY. Hakkarainen, K., Paavola, S., Kangas, K., & Seitamaa-Hakkarainen, P. (2013). Socio-cultural perspectives on collaborative learning:Towards collaborative knowledge creation.   In C. Hmelo- Silver, C. Chinn, C. Chan & A. O'Donnell (Eds.), International handbook of collaborative learning (pp. 57-73). NewYork: Routledge. Jenkins, H., Clinton, C., Purushotma, R., Robison,A. J., & Weigel, M. (2008). Confronting the challenges of participatory culture: Media education for the 21st century. Chicago, IL: John D. and Catherine T. MacArthur Foundation. Retrieved Jan 28, 2014, from http://www.nwp.org/cs/public/print/resource/2713 Kumpulainen, K., & Lipponen, L. (2012). Crossing boundaries: Harnessing funds of knowledge in dialogic inquiry across formal and informal learning environments. In P. Jarvis, & M.Watts (Eds.),The Routledge International Handbook of Learning (pp. 112-125). London : Routledge. Liljeström,A., Enkenberg, J., & Pöllänen, S. (2013). Making learning whole:An instructional approach for mediating the practices of authentic science inquiries. Cultural Studies of Science Education, 8(1), 51–86. Liljeström, A., Enkenberg, J., & Pöllänen, S. (2014). The case of design-oriented pedagogy: What students’ digital video stories say about emerging learning ecosystems. Education and Information Technologies, 9(3), 583–601. Oivallus loppuraportti (2011). Saatavilla: http://ek.multiedition.fi/oivallus/fi/liitetiedostot/Oivallus_loppuraportti_web.pdf Paavola, S., Engeström, R. & Hakkarainen, K. (2012).Trialogical approach as a new form of mediation. In A. Morsh,A. Moen, & S. Paavola (Eds.) Collaborative knowledge creation: Practices, tools, and concepts (pp. 1-14).Rotterdam: Sense Publishers. Pöllänen, S., & Vartiainen, L. (2013). Forest-themed learning games as a context for learning via collaborative designing of crafts. Techne Series: Research in Sloyd Education and Craft Science, 20(3), 33-49. Sahlberg, P. (2010). Rethinking accountability for a knowledge society. Journal of Educational Change, 11(1), 45-61. Sawyer, K. (2000). Improvisation and the Creative Process: Dewey, Collingwood, and the Aesthetics of Spontaneity.The Journal of Aesthetics and Art Criticism, 58 (2), 149-161 Scardamalia, M., & Bereiter, C. (2006). Knowledge building:Theory, pedagogy, and technology.Teoksessa K. Sawyer (Toim.), Cambridge handbook of the learning sciences (s. 97–118). New York: Cambridge University Press. Scardamalia, M., Bransford, J., Kozma, R., & Quellmalz, E. (2011). New assessments and environments for knowledge building. In P. Griffin, B. McGaw, & E. Care (Eds.), Assessment and teaching of 21st century skills (pp. 231–300). NewYork, NY: Springer. Seitamaa-Hakkarainen, P.,Viilo, M., & Hakkarainen, K. (2010). Learning by collaborative design: Technology-enhanced knowledge practices. International Journal of Technology and Design Education, 20(2), 109–136. Säljö, R. (2010). Digital tools and challenges to institutional traditions of learning:Technologies, social memory and the performative nature of learning. Journal of Computer Assisted Learning, 26(1), 53–64. Thomas, D., & Brown, J. (2011).A new culture of learning: Cultivating the imagination for a world of constant change. Lexington, KY: CreateSpace. Vygotsky, L. S. (1978). Thought and language. Cambridge, MA: MIT Press. Wells, G., & Claxton, G. (2002). Introduction: Sociocultural perspectives on the future of education. In G.Wells & G. Claxton (Eds.), Learning for Life in the 21st Century (pp. 1-17). Oxford: Blackwell Publishing.
 38. 38. Kutsumme kaikkia tutkimuksesta ja opetuksen kehittämisestä kiinnostuneita kasvattajia liittymään mukaan DOP- oppimisen laajenevaan verkostoon! ! ! ! ! OPENMETSÄ ‣Osallistu  metsäoppimisen  resurssin  tuoeamiseen   TWITTER ‣Viserrä  meille  twieeriin  @HenriikkaV  ja  jaa  DOP-­‐kokemuksia,   ‣  kysymyksiä  ja  projekteja  hastagilla    #dopnet @ EMAIL ‣Kirjoita  meille:  henriikka.var3ainen@uef.fi INSTAGRAM ‣Ja  kuvia  hastagilla    #dopnet

×