Anp

il y a 5 ans 73 Vues

Ahp

il y a 5 ans 58 Vues

راز شاد زیستن

il y a 6 ans 103 Vues

Fuzzy ahp . mahtab mosavi

il y a 6 ans 61 Vues

Ahp . hesam khalesi

il y a 6 ans 51 Vues

Topsis multi index decision making

il y a 6 ans 60 Vues

Topsis . mojtaba parakeh

il y a 6 ans 89 Vues

Topsis

il y a 6 ans 50 Vues

مقاله در مورد AHP

il y a 6 ans 44 Vues

مقاله و پاورپوینت در مورد AHP

il y a 6 ans 146 Vues

درس تئوری تصمیم گیری (1)

il y a 6 ans 198 Vues

کارت امتیاز متوازن ( Bsc) چیست؟

il y a 6 ans 584 Vues