HHoouuddaa 
ZZaallzzoouullii
LLaa sscciieennccee :: 
DDééffiinniittiioonn 
LLaa mméétthhooddee sscciieennttiiffiiqquuee 
LLaa tthhééoorriiee sscciieenn...
La science (latin : scientia ►ccoonnnnaaiissssaannccee)) .. 
LLaa sscciieennccee eesstt hhiissttoorriiqquueemmeenntt lliié...
 « LLaa SScciieennccee cc’’eesstt 
ddeess ffaaiittss ;; jjuussttee 
ccoommmmee ddeess mmaaiissoonnss 
ssoonntt ffaaiittee...
Les méthodes scientifiques se 
sont développés par les âges, se 
déplaçant de la philosophie et de 
la spéculation à la né...
 Les tthhééoorriieess sscciieennttiiffiiqquueess 
ccoommmmeenncceenntt ggéénnéérraalleemmeenntt ppaarr 
qquueellqquu''uun...
LLeess sscciieenncceess oonntt ppoouurr bbuutt ddee 
ccoommpprreennddrree lleess pphhéénnoommèènneess eett dd’’eenn 
ttiir...
l C’est l’’eennsseemmbbllee ddeess aaccttiioonnss 
eennttrreepprriisseess eenn vvuuee ddee pprroodduuiirree eett ddee 
ddé...
Science qquuii ééttuuddiiee lleess pprroopprriiééttééss 
ggéénnéérraalleess ddee llaa mmaattiièèrree,, ddee ll’’eessppaacc...
EEnnsseemmbbllee ddee ttoouutteess lleess cchhoosseess qquuii 
ccoommppoosseenntt ll’’uunniivveerrss.. 
OOrrddrree ddee ll...
Les lois physiques, qquuii aaffffeecctteenntt lleess êêttrreess 
mmaattéérriieellss.. PPaarr eexxeemmppllee:: llaa llooii ...
LLooii dd’’AArrcchhiimmèèddee.. 
LLooiiss dduu mmoouuvveemmeenntt ddee NNeewwttoonn 
. 
LLooii dd''OOhhmm .. 
LLooii dd''A...
Le surnaturel ou ssuupprraannaattuurraall (LLaattiinn:: ssuuppeerrbbee,, ssuupprraa 
« aauu--ddeessssuuss ddee » ++ nnaatt...
Telle quelle, la ddééffiinniittiioonn dduu SSuurrnnaattuurreell 
ssuuppppoossee qquuee ttoouutteess lleess llooiiss ddee l...
Ne pas confondre le surnaturel et llee ppaarraannoorrmmaall qquuii 
rreeggrroouuppee ll''eennsseemmbbllee ddeess pphhéénno...
MMééttaapphhyyssiiqquuee:: ((llaattiinn:: mmeettaapphhyyssiiccaa)) ((ggrreecc:: 
mmeett ttaa pphhuussiikkaa ))►aapprrèèss ...
• QQuu''eesstt--ccee qquuee ll''ÊÊttrree ?? 
• QQuueell eesstt llee sseennss ddee llaa vviiee ?? 
• QQuueell eesstt llee r...
c Le fantastique, c''eesstt ll''hhééssiittaattiioonn 
éépprroouuvvééee ppaarr uunn êêttrree qquuii nnee ccoonnnnaaîîtt 
qq...
La science et le surnaturel
La science et le surnaturel
La science et le surnaturel
La science et le surnaturel
La science et le surnaturel
La science et le surnaturel
La science et le surnaturel
La science et le surnaturel
La science et le surnaturel
La science et le surnaturel
La science et le surnaturel
La science et le surnaturel
La science et le surnaturel
La science et le surnaturel
La science et le surnaturel
La science et le surnaturel
La science et le surnaturel
La science et le surnaturel
La science et le surnaturel
La science et le surnaturel
La science et le surnaturel
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

La science et le surnaturel

387 vues

Publié le

La science et le surnaturel

Publié dans : Sciences
0 commentaire
0 j’aime
Statistiques
Remarques
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Aucun téléchargement
Vues
Nombre de vues
387
Sur SlideShare
0
Issues des intégrations
0
Intégrations
4
Actions
Partages
0
Téléchargements
3
Commentaires
0
J’aime
0
Intégrations 0
Aucune incorporation

Aucune remarque pour cette diapositive

La science et le surnaturel

 1. 1. HHoouuddaa ZZaallzzoouullii
 2. 2. LLaa sscciieennccee :: DDééffiinniittiioonn LLaa mméétthhooddee sscciieennttiiffiiqquuee LLaa tthhééoorriiee sscciieennttiiffiiqquuee RReecchheerrcchhee sscciieennttiiffiiqquuee LLaa pphhyyssiiqquuee QQuueellqquueess llooiiss nnaattuurreellss LLee ssuurrnnaattuurreell :: DDééffiinniittiioonn LLaa mmééttaapphhyyssiiqquuee LLee ffaannttaassttiiqquuee EExxeemmpplleess..
 3. 3. La science (latin : scientia ►ccoonnnnaaiissssaannccee)) .. LLaa sscciieennccee eesstt hhiissttoorriiqquueemmeenntt lliiééee àà llaa pphhiilloossoopphhiiee((llee sseeppttiièèmmee ssiièèccllee aavvaanntt JJ..CC..)).. CC’’eesstt ll’’eennsseemmbbllee ddee ccoonnnnaaiissssaanncceess,,dd’’ééttuuddeess,, dduu vvaalleeuurr uunniivveerrsseellllee ccaarraaccttéérriissééeess ppaarr uunn oobbjjeett ((ddoommaaiinnee)) eett dd’’uunnee mméétthhooddee ddéétteerrmmiinnééss eett ffoonnddééeess ssuurr ddeess rreellaattiioonnss oobbjjeeccttiivveess vvéérriiffiiaabblleess..
 4. 4.  « LLaa SScciieennccee cc’’eesstt ddeess ffaaiittss ;; jjuussttee ccoommmmee ddeess mmaaiissoonnss ssoonntt ffaaiitteess ddee ppiieerrrreess,, aaiinnssii llaa sscciieennccee ffaaiittee ddee ffaaiittss ;; mmaaiiss uunnee ppiillee ddee ppiieerrrreess nn''eesstt ppaass uunnee mmaaiissoonn,, eett uunnee ccoolllleeccttiioonn ddee ffaaiittss nn''eesstt ppaass nnéécceessssaaiirreemmeenntt llaa sscciieennccee.. » -- HHeennrrii PPooiinnccaarree ((11885544-- 11991122)).. « LLaa SScciieennccee cc’’eesstt ssiimmpplleemmeenntt,, aavvooiirr llee bboonn sseennss ppoouurr eexxpplliiqquueerr lleess ffaaiittss ;; cc''eesstt--àà--ddiirree,, llaa pprréécciissiioonn ddaannss ll''oobbsseerrvvaattiioonn,, eett iimmppiittooyyaabbllee àà ll''eerrrreeuurr ddaannss llaa llooggiiqquuee.. » -- TThhoommaass HHuuxxlleeyy ((11882255--11889955))
 5. 5. Les méthodes scientifiques se sont développés par les âges, se déplaçant de la philosophie et de la spéculation à la nécessité des résultats qu'on peut répéter et vérifiés, pour mieux comprendre, ces méthodes, elles sont actuellement contenues dans les étapes suivantes : 1. Une question est présentée. 2. La question est recherchée. 3. Par la recherche une hypothèse est construite. 4. L'hypothèse est examinée par l'intermédiaire de l'expérimentation. 5. Des données sont analysées et des conclusions sont tirées. 6. Les résultats sont communiqués à la communauté plus grande. 7. Les résultats sont vérifiés (ou réfutés) par d'autres .
 6. 6.  Les tthhééoorriieess sscciieennttiiffiiqquueess ccoommmmeenncceenntt ggéénnéérraalleemmeenntt ppaarr qquueellqquu''uunn qquuii ffaaiitt uunnee oobbsseerrvvaattiioonn ppuuiiss ssoouullèèvvee uunnee qquueessttiioonn..  UUnnee tthhééoorriiee eesstt uunn mmooddèèllee qquuii eexxpplliiqquuee ddeess ffaaiittss oobbsseerrvvééss.. PPeennddaanntt qquuee lleess nnoouuvveelllleess ddoonnnnééeess ddeevviieennnneenntt ddiissppoonniibblleess,, llaa tthhééoorriiee ppeeuutt êêttrree mmooddiiffiiééee ppoouurr eexxpplliiqquueerr llaa nnoouuvveellllee iinnffoorrmmaattiioonn,, oouu mmêêmmee êêttrree rreemmppllaaccééee ppaarr uunnee tthhééoorriiee ddiifffféérreennttee..
 7. 7. LLeess sscciieenncceess oonntt ppoouurr bbuutt ddee ccoommpprreennddrree lleess pphhéénnoommèènneess eett dd’’eenn ttiirreerr ddeess pprréévviissiioonnss jjuusstteess eett ddeess aapppplliiccaattiioonnss ffoonnccttiioonnnneelllleess.. LLaa sscciieennccee ssee ccoommppoossee dd’’uunn eennsseemmbbllee ddee ddiisscciipplliinneess ppaarrttiiccuulliièèrreess ddoonntt cchhaaccuunnee ppoorrttee ssuurr uunn ddoommaaiinnee ppaarrttiiccuulliieerr dduu ssaavvooiirr sscciieennttiiffiiqquuee..
 8. 8. l C’est l’’eennsseemmbbllee ddeess aaccttiioonnss eennttrreepprriisseess eenn vvuuee ddee pprroodduuiirree eett ddee ddéévveellooppppeerr lleess ccoonnnnaaiissssaanncceess sscciieennttiiffiiqquueess,,llaa rreecchheerrcchhee sscciieennttiiffiiqquuee ddééssiiggnnee ééggaalleemmeenntt llee ccaaddrree ssoocciiaall,,ééccoonnoommiiqquuee iinnssttiittuuttiioonnnneell eett jjuurriiddiiqquuee ddee cceess aaccttiioonnss..
 9. 9. Science qquuii ééttuuddiiee lleess pprroopprriiééttééss ggéénnéérraalleess ddee llaa mmaattiièèrree,, ddee ll’’eessppaaccee eett dduu tteemmppss eett ééttaabblliitt ddeess llooiiss qquuii rreennddeenntt ccoommppttee ddeess pphhéénnoommèènneess nnaattuurreellss
 10. 10. EEnnsseemmbbllee ddee ttoouutteess lleess cchhoosseess qquuii ccoommppoosseenntt ll’’uunniivveerrss.. OOrrddrree ddee ll’’uunniivveerrss,, lleess llooiiss qquuii sseemmbblleenntt ggoouuvveerrnneerr llee mmoonnddee.. LLaa llooii nnaattuurreellllee eesstt llaa mmêêmmee llooii éétteerrnneellllee ggrraavvééee ddaannss lleess ccrrééaattuurreess rraattiioonnnneelllleess..
 11. 11. Les lois physiques, qquuii aaffffeecctteenntt lleess êêttrreess mmaattéérriieellss.. PPaarr eexxeemmppllee:: llaa llooii ddee llaa ggrraavviittéé.. DDeess llooiiss bbiioollooggiiqquueess,, pprroopprreess aauuxx êêttrreess vviivvaannttss…… LLeess llooiiss mmoorraalleess,, qquuii ccoonncceerrnneenntt lleess êêttrreess hhuummaaiinnss eett rrèègglleenntt nnoottrree ccoommppoorrtteemmeenntt eenn oorriieennttaanntt vveerrss llee bboonnhheeuurr……
 12. 12. LLooii dd’’AArrcchhiimmèèddee.. LLooiiss dduu mmoouuvveemmeenntt ddee NNeewwttoonn . LLooii dd''OOhhmm .. LLooii dd''AAvvooggaaddrroo .. LLooii ddee ll''aattttrraaccttiioonn uunniivveerrsseellllee .. LLooiiss ddee DDeessccaarrtteess .. eettcc
 13. 13. Le surnaturel ou ssuupprraannaattuurraall (LLaattiinn:: ssuuppeerrbbee,, ssuupprraa « aauu--ddeessssuuss ddee » ++ nnaattuurraa llaa « nnaattuurree »)) eesstt ll''eennsseemmbbllee ddeess pphhéénnoommèènneess (rrééeellss oouu nnoonn)) ddoonntt lleess ccaauusseess eett lleess cciirrccoonnssttaanncceess nnee ssoonntt ppaass ccoonnnnuueess sscciieennttiiffiiqquueemmeenntt eett nnee ppeeuuvveenntt ppaass êêttrree rreepprroodduuiitteess àà vvoolloonnttéé.. PPaarr ccoonnssééqquueenntt,, llee ssuurrnnaattuurreell nnee ppeeuutt ppaass êêttrree ééttuuddiiéé ppaarr llaa mméétthhooddee sscciieennttiiffiiqquuee,, oouu ppaarr llaa mméétthhooddee eexxppéérriimmeennttaallee.. EEnn ll''aabbsseennccee dd''eexxpplliiccaattiioonnss,, lleess pphhéénnoommèènneess ssuurrnnaattuurreellss ssoonntt ppaarrffooiiss aattttrriibbuuééss àà ddeess iinntteerrvveennttiioonnss ddiivviinneess (eexx :: lleess mmiirraacclleess)) oouu ddéémmoonniiaaqquueess,, oouu dd''eesspprriittss (ffaannttôômmeess,, ppoosssseessssiioonn)),, oouu ddee pprraattiiqquueess ""mmaaggiiqquueess""..
 14. 14. Telle quelle, la ddééffiinniittiioonn dduu SSuurrnnaattuurreell ssuuppppoossee qquuee ttoouutteess lleess llooiiss ddee llaa NNaattuurree ppeeuuvveenntt êêttrree rrééppeerrttoorriiééeess ddaannss uunn ccllaasssseemmeenntt sscciieennttiiffiiqquuee.. LLeess pphhéénnoommèènneess hhoorrss ccllaasssseemmeenntt ddeevveennaanntt ""ssuurrnnaattuurreellss"".. LLee ssuurrnnaattuurreell nn''oobbééiitt àà aauuccuunnee llooii ccoonnnnuuee,, mmaaiiss iill iinnssppiirree llee ffaannttaassttiiqquuee (lliittttéérraaiirree,, ppiiccttuurraall,, cciinnéémmaattooggrraapphhiiqquuee ....)).. DD''aapprrèèss uunn ssoonnddaaggee ddee ll''IIFFOOPP eeffffeeccttuuéé eenn 22000044::4422%% ddeess FFrraannççaaiiss ccrrooiieenntt aauuxx mmiirraacclleess eett 2266%% aaffffiirrmmeenntt aavvooiirr vvééccuu uunnee eexxppéérriieennccee ssuurrnnaattuurreellllee..
 15. 15. Ne pas confondre le surnaturel et llee ppaarraannoorrmmaall qquuii rreeggrroouuppee ll''eennsseemmbbllee ddeess pphhéénnoommèènneess ddoonntt lleess ccaauusseess eett lleess cciirrccoonnssttaanncceess nnee ssoonntt ppaass ccoonnnnuueess sscciieennttiiffiiqquueemmeenntt mmaaiiss qquuii ppeeuuvveenntt êêttrree rreepprroodduuiitteess àà vvoolloonnttéé (ssii lleess cciirrccoonnssttaanncceess nnéécceessssaaiirreess ssoonntt rrééuunniieess)).. PPrréétteerrnnaattuurreell ssiiggnniiffiiee lliittttéérraalleemmeenntt,, aauu--ddeellàà ddee llaa nnaattuurree (dduu llaattiinn pprraaeetteerr)).. SSeelloonn UUnniivveerrssaalliiss :: llee ssuurrnnaattuurreell eexxccèèddee ttoouuttee nnaattuurree ccrrééééee oouu ccrrééaabbllee,, ttaannddiiss qquuee llee pprréétteerrnnaattuurreell nn''eexxccèèddee qquuee tteellllee nnaattuurree ddéétteerrmmiinnééee..
 16. 16. MMééttaapphhyyssiiqquuee:: ((llaattiinn:: mmeettaapphhyyssiiccaa)) ((ggrreecc:: mmeett ttaa pphhuussiikkaa ))►aapprrèèss llaa ttrraaiittéé ddee pphhyyssiiqquuee.. UUnnee ssppééccuullaattiioonn iinntteelllleeccttuueellllee qquuii nnee ssoolluuttiioonnnnee aauuccuunn pprroobbllèèmmee rrééeell.. RReecchheerrcchhee pphhiilloossoopphhiiqquuee ddeess ccaauusseess eett ddeess pprriinncciippeess pprreemmiieerrss.. EEllllee ss''aattttaacchhee aauussssii àà ééttuuddiieerr lleess pprroobbllèèmmeess ddee llaa ccoonnnnaaiissssaannccee,, ddee llaa vvéérriittéé eett ddee llaa lliibbeerrttéé..
 17. 17. • QQuu''eesstt--ccee qquuee ll''ÊÊttrree ?? • QQuueell eesstt llee sseennss ddee llaa vviiee ?? • QQuueell eesstt llee rraappppoorrtt eennttrree llaa mmaattiièèrree eett ll''EEsspprriitt??
 18. 18. c Le fantastique, c''eesstt ll''hhééssiittaattiioonn éépprroouuvvééee ppaarr uunn êêttrree qquuii nnee ccoonnnnaaîîtt qquuee lleess llooiiss nnaattuurreelllleess,, ffaaccee àà uunn éévvéénneemmeenntt eenn aappppaarreennccee ssuurrnnaattuurreell eennttrree ll''iilllluussiioonn eett ll''eexxiisstteennccee dd''uunnee aauuttrree rrééaalliittéé.. LLee ccoonncceepptt ddee ffaannttaassttiiqquuee ssee ddééffiinniitt ddoonncc ppaarr rraappppoorrtt àà cceeuuxx ddee rrééeell eett dd''iimmaaggiinnaaiirree..

×