Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Efektiivsed nõupidamised

1 594 vues

Publié le

Publié dans : Business
 • Soyez le premier à commenter

Efektiivsed nõupidamised

 1. 1. Efektiivse nõupidamise korraldamine 2010 Algis Perens HBP juhataja
 2. 2. Käsitletavad teemad <ul><li>Sissejuhatus teemasse </li></ul><ul><li>Nõupidamise ettevalmistamine </li></ul><ul><li>Nõupidamiste läbiviimine </li></ul><ul><li>Kokkuvõte </li></ul>
 3. 3. Koolituse eesmärk <ul><li>Koolitaja </li></ul><ul><ul><li>Tutvustada praktilisi lahendusi, mis aitavad nõupidamisi efektiivselt juhtida. </li></ul></ul><ul><li>Osalejad </li></ul><ul><ul><li>Leida võtteid, mida annaks tulevikus rakendada tulemuslike nõupidamiste läbiviimiseks. </li></ul></ul>
 4. 4. Käsitletavad teemad <ul><li>Sissejuhatus teemasse </li></ul><ul><ul><li>Tähtsaimad nõupidamiste vormid </li></ul></ul><ul><ul><li>Kaks tavapäraseimat nõupidamist </li></ul></ul><ul><ul><li>Põhilised probleemid ja lahendused </li></ul></ul><ul><li>Nõupidamise ettevalmistamine </li></ul><ul><li>Nõupidamiste läbiviimine </li></ul><ul><li>Kokkuvõte </li></ul>
 5. 5. Nõupidamise definitsioonist <ul><li>Kokkulepitud ajal läbiviidud kohtumine, kus </li></ul><ul><ul><li>on kaks või rohkem osalejat </li></ul></ul><ul><ul><li>juht vastutab tulemuse eest </li></ul></ul><ul><li>Hoolikas plaanimine, mis vajab </li></ul><ul><ul><li>metoodilisi teadmisi </li></ul></ul><ul><ul><li>sobivaid raamtingimusi </li></ul></ul><ul><li>Inimeste koostöö, diskussioon, otsustus, millel on </li></ul><ul><ul><li>selge eesmärk </li></ul></ul><ul><ul><li>teadlik plaanimine </li></ul></ul>
 6. 6. Nõupidamised <ul><li>Nõupidamisest tulenev kasu: </li></ul><ul><ul><li>kohe ja lihtsalt saab sõnastada otsused </li></ul></ul><ul><ul><li>rühma inimesi saab informeerida korraga </li></ul></ul><ul><ul><li>infot saab korraga paljudelt inimestelt </li></ul></ul><ul><ul><li>kohe on näha, mida inimesed ettepanekust arvavad ja kohe saab neid vajadusel veenda </li></ul></ul><ul><ul><li>on hea luua sellist õhkkonda, kus kõik oleksid samal lainel </li></ul></ul>
 7. 7. Nõupidamised <ul><li>Hästi läbiviidud nõupidamiselt lahkuvad inimesed selgete eesmärkidega, uue energia ja sisemise kindlustundega. </li></ul>
 8. 8. Nõupidamised <ul><li>Nõupidamiste sagedus </li></ul><ul><ul><li>Nõupidamised peaksid olema regulaarsed. </li></ul></ul><ul><ul><li>Nõupidamised peaksid olema ajaliselt piiritletud. </li></ul></ul><ul><ul><li>Nõupidamisteks piisab ühes korras nädalas. </li></ul></ul><ul><li>Nõupidamiste töökorraldus </li></ul><ul><ul><li>Nõupidamiste raskuspunkt lasub diskussioonil. </li></ul></ul><ul><ul><li>Nõupidamised ei pruugi võtta vastu otsuseid. </li></ul></ul><ul><ul><li>Nõupidamiste sisu kohta koostatakse protokoll. </li></ul></ul>
 9. 9. Tähtsaimad nõupidamiste vormid <ul><li>Informeeriv nõupidamine </li></ul><ul><ul><li>on sageli ühesuunaline informatsiooni jagamine </li></ul></ul><ul><ul><li>juht informeerib alluvaid põhiliselt </li></ul></ul><ul><ul><li>seni tehtust ja toimunust, aga ka tulevastest plaanidest </li></ul></ul><ul><li>Probleeme lahendav nõupidamine </li></ul><ul><ul><li>on enamasti orienteeritud tulevikule </li></ul></ul><ul><ul><li>kokku tuleb väiksem ring isikuid mingi probleemi lahendamiseks. </li></ul></ul><ul><li>Otsuseid tegev nõupidamine </li></ul><ul><ul><li>on suunatud tavaliselt tulevikku </li></ul></ul><ul><ul><li>soovitakse kehtestada täpsed juhiseid kuidas toimida edasi </li></ul></ul><ul><ul><li>kujundatakse kindel seisukoht mingis küsimuses. </li></ul></ul>
 10. 10. Tähtsaimad nõupidamiste vormid <ul><li>Koordineerimisnõupidamine </li></ul><ul><ul><li>viiakse läbi koordineerimaks tööd erinevate valdkondade vahel sama hierarhiaastme esindajate kaudu </li></ul></ul><ul><li>Meeskonda loov nõupidamine </li></ul><ul><ul><li>omavaheline tutvumine </li></ul></ul><ul><ul><li>formuleeritakse meeskonna koostöö põhimõtted </li></ul></ul><ul><ul><li>kehtestatakse mängureeglid ja normid, millest tuleb kinni pidada </li></ul></ul><ul><ul><li>tehakse selgeks koostöö eesmärgid ja sisu </li></ul></ul><ul><li>Tagasiside nõupidamine </li></ul><ul><ul><li>tagasivaade tehtule </li></ul></ul><ul><ul><li>tunnustus ja kriitika </li></ul></ul><ul><ul><li>kogemused, mis omandati edaspidiseks </li></ul></ul>
 11. 11. Projekti algusnõupidamine <ul><li>Käsitletavad teemad: </li></ul><ul><li>omavaheline tutvumine </li></ul><ul><li>teha projektrühmale selgeks projekti eesmärgid ja sisu </li></ul><ul><li>määratleda projektrühma tegevus ja siduda liikmed </li></ul><ul><li>tööviiside ja meetodite selgitamine </li></ul><ul><li>käivitada projektrühma töö. </li></ul>
 12. 12. Probleemilahendus-, kriisinõupidamine <ul><li>Ajend ja eesmärgid </li></ul><ul><li>Olukord </li></ul><ul><ul><li>alluvate hinnang </li></ul></ul><ul><ul><li>juhi nägemus </li></ul></ul><ul><li>Lahendusettepanekud </li></ul><ul><ul><li>alluvate ettepanekud </li></ul></ul><ul><ul><li>ettepanekute selgitamine; juhi seisukoht  </li></ul></ul><ul><li>Otsustamine </li></ul><ul><li>Tähtaja määramine, kontrollimaks otsuse tõhusust </li></ul><ul><li>Oluline on teada: </li></ul><ul><li>etapid võivad korduda </li></ul><ul><li>etappide järjestus ei ole muudetav </li></ul>
 13. 13. Projekti lõppnõupidamine <ul><li>Käsitletavad teemad: </li></ul><ul><ul><li>Tagasivaade projektile </li></ul></ul><ul><ul><li>Tunnustus ja kriitika </li></ul></ul><ul><ul><li>Kogemused järgmiste projektide jaoks </li></ul></ul><ul><ul><li>Projektis osalejate uued ülesanded või tagasipöördumine tavategevuse juurde </li></ul></ul><ul><ul><li>Informatsioon projekti lõpetamise kohta </li></ul></ul>
 14. 14. Juhtkomitee nõupidamine <ul><li>Projektijuhi aruanne tehtust juhtkonnale </li></ul><ul><li>Mahu-ulatuse muutused </li></ul><ul><li>Rahalise mahu muutused </li></ul><ul><li>Tähtajalised nihked </li></ul><ul><li>Kriitika </li></ul><ul><li>Tunnustus </li></ul><ul><li>Kokkulepete saavutamine läbi diskussiooni </li></ul>
 15. 15. Kaks tavapäraseimat nõupidamist Otsuseid vastuvõttev nõupidamine Informeeriv nõupidamine Peamine tunnus Eesmärkide püstitamine, probleemide lahendamine Olulise, väga tähtsa informatsiooni edastamine Kõige efektiivsem läbiviimise stiil Partnerlik - kooperatiivne Autoritaarne Mis on peamine? Probleemi lahendamine ja omavaheline suhtlemine Informatsiooni sisu Eeldused edukaks läbiviimiseks Avatud tööõhkkond Põhjalik sisu ettevalmistus Osalejad ... ... võtavad vastu otsuseid ... saavad teada neid puudutavatest otsustest Osalejate arv Väike, maksimaalselt 10-12 osalejat Suvaline Osalejate asetus “ konverents” “ klassituba” Kommunikatsioon Kahesuunaline diskussioon Ühesuunaline juht - osalejad
 16. 16. Põhilised probleemid ja lahendused <ul><li>Teemast kõrvalekaldumine </li></ul><ul><li>Halb ettevalmistus </li></ul><ul><li>Vähene tähelepanu </li></ul><ul><li>Autoritaarne juhtimisstiil </li></ul><ul><li>Mittepiisav koostöö </li></ul><ul><li>Visualiseerimine unustatakse </li></ul><ul><li>Meetmeid ei lepita kokku </li></ul><ul><li>Liiga pikk kestus </li></ul>
 17. 17. Põhilised probleemid ja lahendused <ul><li>Konkreetne eesmärk </li></ul><ul><li>Täpselt määratletud päevakava </li></ul><ul><li>Tehniline ja organisatoorne ettevalmistus </li></ul><ul><li>Osavõtjate kutsumine </li></ul><ul><li>Efektiivne juhtimine </li></ul><ul><li>Ajakavast kinnipidamine </li></ul><ul><li>Meetmete kavandamine </li></ul>
 18. 18. Mis häirib osavõtjaid <ul><li>Osavõtjad </li></ul><ul><ul><li>ei tea nõupidamise eesmärki </li></ul></ul><ul><ul><li>tunnevad ennast jälgitavatena või kontrollitavatena </li></ul></ul><ul><ul><li>ei saa otsustes kaasa rääkida </li></ul></ul><ul><ul><li>tunnevad, et nendega manipuleeritakse </li></ul></ul><ul><ul><li>tunnevad ennast juhi poolt allasurutuna </li></ul></ul><ul><ul><li>peavad olema võimuvõitluse tunnistajad </li></ul></ul><ul><ul><li>Näidake empaatiavõimet. </li></ul></ul>
 19. 19. Nõuandeid heaks koostööks <ul><li>Informeerige </li></ul><ul><li>Äratage huvi </li></ul><ul><li>Jälgige arusaadavust </li></ul><ul><li>Kiitke pühendumuse ja osaluse eest </li></ul><ul><li>Kehtestage reeglid </li></ul><ul><li>Olge distsiplineeritud </li></ul>
 20. 20. Käsitletavad teemad <ul><li>Sissejuhatus teemasse </li></ul><ul><li>Nõupidamise ettevalmistamine </li></ul><ul><ul><li>Sisu ja päevakorrapunktid </li></ul></ul><ul><ul><li>Päevakava </li></ul></ul><ul><ul><li>Osalejad </li></ul></ul><ul><ul><li>Nõupidamise koht ja aeg </li></ul></ul><ul><ul><li>Kutse ja osalejate materjalid </li></ul></ul><ul><li>Nõupidamiste läbiviimine </li></ul><ul><li>Kokkuvõte </li></ul>

×