Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

BIM Hướng dẫn sử dụng A 360 Team

1 934 vues

Publié le

Hướng dẫn sử dụng BIM 360 của Autodesk
Hướng dẫn Huy Thắng

Publié dans : Logiciels
  • Soyez le premier à commenter

BIM Hướng dẫn sử dụng A 360 Team

  1. 1. I. Tạo tài khoản Autodesk Link tạo: https://a360.autodesk.com/ Hướng dẫn sử dụng A360 team. ( smartphone, ipad)
  2. 2. RUBYCONS DESIGN CONSULTANT AND CONSTRUCTION MANAGEMENT Co., Ltd Add: 198/5 Phan Van Tri Str., Binh Thanh District, HCM City Email: info@rubycons.com Website: www.rubycons.com Tel:( 84–8) 35160674 Fax: (84-8) 35160674 www.elsoft.vn 1 Link đang nhập: https://a360.autodesk.com/drive/app/root II. Giao diện sử dụng: 1. Chọn file cần mở. 2. Giao diện xem hang ngang hay dọc. 3. Giao diện cho tài khoản ( đang xuất ) III. Giao diện khung mô hình
  3. 3. RUBYCONS DESIGN CONSULTANT AND CONSTRUCTION MANAGEMENT Co., Ltd Add: 198/5 Phan Van Tri Str., Binh Thanh District, HCM City Email: info@rubycons.com Website: www.rubycons.com Tel:( 84–8) 35160674 Fax: (84-8) 35160674 www.elsoft.vn 2 1. Hiểu chỉnh cách di chuyển trong khung nhìn ( không cần thay đổi). 2. Ẩn các thanh công cụ. 3. Bật chế độ hướng dẫn sử dụng. 4. Quay mô hình. 5. Trở về màn hình chính ( chọn file ). 6. Bật thư mục xem chi tiết, xem bản vẽ. 7. Bật chế độ xem từng cấu kiện ( không cần sử dụng ). 8. Xem thông số cho từng cấu kiện. 9. Bật lại home view. 10. Chụp ảnh màn hình. 11.Ghi chú lên màn hình. 12.Hướng di chuyển mô hình. 13.Bật chế độ di chuyển có trọng lực ( không cần sử dụng ). IV. Giao diện xem chi tiết.
  4. 4. RUBYCONS DESIGN CONSULTANT AND CONSTRUCTION MANAGEMENT Co., Ltd Add: 198/5 Phan Van Tri Str., Binh Thanh District, HCM City Email: info@rubycons.com Website: www.rubycons.com Tel:( 84–8) 35160674 Fax: (84-8) 35160674 www.elsoft.vn 3 1. Xem bản giao diện bản vẽ. 2. Bật chế độ xem từng cấu kiện ( không cần sử dụng ). 3. Xem thông số cho cấu kiện. V. Xem bản vẽ.
  5. 5. RUBYCONS DESIGN CONSULTANT AND CONSTRUCTION MANAGEMENT Co., Ltd Add: 198/5 Phan Van Tri Str., Binh Thanh District, HCM City Email: info@rubycons.com Website: www.rubycons.com Tel:( 84–8) 35160674 Fax: (84-8) 35160674 www.elsoft.vn 4 1. Trở về màn hình chính. 2. Chụp ảnh màn hình. 3. Đim kích thước trực tiếp trong bản vẽ. 4. Ghi chú vào bản vẽ. 5. Dim trên bản vẽ ( tick vào 2 điểm bất kỳ sẽ dim kích thước)
  6. 6. RUBYCONS DESIGN CONSULTANT AND CONSTRUCTION MANAGEMENT Co., Ltd Add: 198/5 Phan Van Tri Str., Binh Thanh District, HCM City Email: info@rubycons.com Website: www.rubycons.com Tel:( 84–8) 35160674 Fax: (84-8) 35160674 www.elsoft.vn 5 Lưu ý đây là hướng dẫn sử dụng trên ipad và smartphone. Người thực hiện Trần Huy Thắng

×