Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
CT Scan 
trong tai biến mạch máu não 
Bs Lê Văn Nam
Mục tiêu bài giảng 
• Phát hiện được các xuất huyết trong sọ ( não, màng 
não, máu tụ ) 
• Mô tả năm triệu chứng sớm cũa n...
Giá trị chẩn đoán cũa CT Scan 
• Thăm khám lâm sàng không phân biệt được nhồi 
máu não và xuất huyết não 
• CT Scan phát h...
The Nobel Prize in Medicine 1979 
Allan M. Cormack 
Tufts University Medford, MA, USA 
Godfrey N. Hounsfield 
Central Rese...
Sinh lý bệnh 
• Ðộ hấp thu tia X được đo trên CT scan bằng đơn 
vị Hounsfield ( Hu ) 
• Nước : 0 Hu 
• Xương : 1000 Hu 
• ...
Sinh lý bệnh 
• Đậm độ cũa CT scan tùy thuộc vào tỉ trọng cũa mô 
não ( độ hấp thu tia X ) 
• Hiện tượng thiếu máu gây phù...
Các thay đổi cũa CT Scan 
• Hiện tượng giảm đậm độ xuất hiện và tăng dần 
theo thời gian thiếu máu não 
• Sự giảm đậm độ t...
Vùng hoại tử 
Vùng thiếu máu
Kỷ thuật CT Scan 
• Lớp cắt dầy 2 mm, cửa sổ nhu mô (do khả năng 
phân biệt độ đậm nhạt cũa mắt) 
• Khoãng cách hai lớp cắ...
Liềm não 
Trung tâm bầu 
dục
Thùy trán 
Thể chai 
Thùy đính 
Não thất IV 
Sừng trước 
não thất bên 
Mạng màng 
mạch 
Sừng sau não 
thất bên
Nhân đậu 
Cánh tay sau 
bao trong 
Đồi thị 
Sừng trán não 
thất bên 
Nhân đuôi 
Vách trong suốt 
Bể trên tiểu não 
Thùy nh...
Sừng trán não 
thất bên 
Nhân đuôi 
Nhân đậu 
Não thất III 
Khe Sylvius 
Thùy đảo 
Củ trung não 
Bể củ trung não 
Tiểu não...
Thùy trán 
Khe liên bán cầu 
Não thất III 
Bể liên cuống não 
Cuống não 
Tiểu não
Liềm não 
Thùy trán 
Khe Sylvius 
Bể trên yên 
Cầu não 
Lều tiểu não 
Não thất IV 
Tiểu não 
Khe Sylvius 
Thùy thái dương
Liềm não 
Lưng yên 
Thùy thái dương 
Bể trước cầu não 
Xương chủm 
Não thất IV 
Tiểu não 
Thùy trán 
Tuyến yên
Các bước đơn giản đọc CT Scan 
• Có xuất huyết hay không ? 
• Có các vùng nhồi máu cũ hay nhồi máu yên lặng 
không ? 
• Có...
Phát hiện xuất huyết 
Xuất huyết là các vùng tăng đậm độ và có thể thấy 
trong các bệnh lý: 
Tụ máu ngoài màng cứng, 
Tụ m...
Có xuất huyết hay không ?
Có xuất huyết hay không ? 
Xuất huyết màng não Máu tụ ngoài màng 
cứng 
Máu tụ dưới màng 
cứng
Phân biệt xuất huyết và vôi hóa 
• Vôi hóa đối xứng, không có hiện tượng phù não và 
không có hiệu ứng choán chổ 
• Xuất h...
Xuất huyết hay vôi hóa ?
Xuất huyết hay artefact ?
Tìm dấu hiệu huyết khối trong động mạch 
• Dấu hiệu tăng đậm độ của động mạch do huyết 
khối trong lòng mạch máu, gặp tại ...
Hình ảnh tăng đậm độ của động mạch não giữa
Dot’s sign: hình ảnh tăng đậm độ của các nhánh động mạch não giữa trong khe sylvius
H ình ảnh tăng đậm độ động mạch não giữa kiểm chứng bằng DSA
Các triệu chứng sớm cũa nhồi máu 
Các triệu chứng sớm cũa nhồi máu não xuất hiện 
do hiện tượng phù não gây ra và phù não ...
Xóa mờ nhân đậu 
• Nhân đậu có độ cản quang là 35 Hu 
• Vùng dưới vỏ có độ cản quang 20 Hu nên bình 
thường có thể phân bi...
Đầu nhân đuôi 
Nhân đậu 
Bao trong 
Đồi thị
Dấu ru băng thùy đảo 
• Ðây là lớp vỏ não cũa thùy đảo ( insula ) 
• Bình thường thấy lớp này rõ do phía trong là lớp 
chấ...
Mờ khe Sylvius 
• Khe Sylvius được nhận rõ trên hình CT nhờ chứa 
dịch não tủy 
• Khi thùy đảo bị phù nề thì lớp dịch này ...
Mờ Khe Sylvius 
Khe Sylvius 
Không thấy
Mờ rãnh vỏ não và giảm đậm độ nhu mô 
• Hiện tượng phù làm chất xám ( 30 Hu ) giảm 
đậm độ giống như chất trắng dưới vỏ ( ...
Mờ rãnh vỏ não và giảm đậm độ
Xác định thời gian nhồi máu 
• Phân biệt nhồi máu mới và cũ 
Giảm đậm độ ít : vài giờ 
Giảm đậm độ dể nhận thấy : vài ngày...
Tiến triển cũa sự giảm đậm độ 
105 phút sau tai biến
Tiến triển cũa sự giảm đậm độ 
Ba ngày sau tai biến
Fogging Effect 
24 giờ 11 ngày 4 tháng
Xuất huyết sau 
nhồi máu
Xác định mức độ tổn thương 
• Tổn thương do nhồi máu có thể bị toàn bộ vùng chi 
phối cũa một động mạch não hay chỉ một ph...
Vùng phân bố động mạch 
Não trước Não giữa Não sau
Vùng phân bố động mạch
Nhồi máu vùng nuôi động mạch não trước
Nhồi máu vùng nuôi động mạch não giữa
Nhồi máu vùng nuôi động mạch não sau
Nhồi máu watershed 
Borderzone infarction
Nhồi máu watershed 
Terminal infarction
Mức độ tổn thương động mạch não giữa 
• Thường sử dụng trong trường hợp tắc động mạch 
não giữa 
• Vùng não bị tổn thương ...
Vùng chi phối cũa động mạch não giữa
Vùng chi phối cũa động mạch não giữa 
Dưới 1 thùy <33%, trên 2 thùy > 33% (Von Kumar) 
<33% >33% >33%
Alberta Stroke Program Early CT Scoring 
(ASPECTS) 
• Áp dụng tại Foothills Hospital, Calgary, Alberta 
• Đánh giá vùng tổ...
Alberta Stroke Program Early CT Scoring 
(ASPECTS) 
• Bốn vùng dưới vỏ 
• - Nhân đuôi - Caudate (C ) 
- Nhân đậu - Lentifo...
Alberta Stroke Program Early CT Scoring 
(ASPECTS) 
• Sáu vùng vỏ 
• M 1,2,3 Tương ứng vùng cũa nhánh trước, 
giữa và sau ...
Alberta Stroke Program Early CT Scoring 
(ASPECTS)
M1 
M2 
M3 
M4 
M5 
M6 
I 
C 
L 
T 
Cách tính thang điểm ASPECTS
Giá trị thang điểm Aspects 
• Áp dụng trong điều trị với rTPa 
• Nếu Aspects dưới 7 thì không sử dụng 
• Theo nghiên cứu E...
Phát hiện thoát vị thùy thái dương 
• Hiện tượng thoát vị thùy thái dương gặp trong 
nhồi máu hay xuất huyết bán cầu lớn 
...
SS -- ssuupprraasseellllaarr cciisstteerrnn 
PPoo -- ppoonnss 
PP -- cceerreebbrraall ppeedduunncclleess 
((mmiiddbbrraaii...
Hình ảnh bể trên yên và bể củ trung não 
Bể trên yên Bể củ trung não 
F: frontal U: Uncus Po: Pons 
Cuống não
Bễ củ trung não 
Bễ trên yên 
Thoát vị thùy thái dương giai đoạn sớm
Thoát vị thùy thái dương giai đoạn nặng
Kết luận 
• CT Scan là công cụ hữu ích trong chẩn đoán tai biến 
mạch máu não 
• CT Scan giúp chẩn đoán xuất huyết não, xu...
Bệnh án minh họa 
• Sau đây là một số bệnh án kèm hình ảnh CT 
scan, MRI 
• Các bạn hay quan sát và trả lời các câu hỏi
Trường hợp 1 
• Phụ nữ 60 tuổi nhập viện sau khi bị liệt đột 
ngột nửa người bên trái 3 giờ trước đó 
• CT Scan thực hiện ...
Thấy gì trên hình này 
• A Mất phân biệt chất xám chất trắng và/hay 
giảm đậm độ 
• B Dãn não thất 
• C Xuất huyết 
• D Kh...
Trường hợp 1 
• Chẩn đoán : Nhồi máu não do tắc nhánh giữa 
của động mạch não giữa
Trường hợp 2 
• Bệnh nhân nam 50 tuổi, đột quỵ và hôn mê 1 
giờ 30 phút trước khi nhập viện 
• Nhập viện trong tình trạng ...
Thấy gì trên hình này 
• A Mất phân biệt chất xám chất trắng và/hay 
giảm đậm độ 
• B Dãn não thất 
• C Xuất huyết 
• D Kh...
RRảảnnhh lliiêênn 
BBểể ttrrêênn yyêênn bbáánn ccầầuu 
BBểể ÐÐmm nnããoo ggiiữữaa 
BBểể ggóócc ccầầuu ttiiểểuu nnããoo NNãão...
RRảảnnhh qquuaannhh 
ccuuốốnngg nnããoo 
KKhhee SSyyllvviiuuss 
KKêênnhh SSyyllvviiuuss
DDããnn nnããoo tthhấấtt 
MMááuu ttrroonngg nnããoo tthhấấtt IIIIII
Trường hợp 2 
• Chẩn đoán : Xuất huyết màng não và não thất
Trường hợp 3 
• Bệnh nhân nữ 43 tuổi nhập viện vì liệt nữa 
người trái trước đó 2 giờ 
• Bệnh nhân có tiền căn mổ thay van...
Thấy gì trên hình này 
• A Mất phân biệt chất xám chất trắng và/hay 
giảm đậm độ 
• B Dãn não thất 
• C Xuất huyết 
• D Kh...
DDấấuu hhiiệệuu ttăănngg đđậậmm đđộộ 
đđộộnngg mmạạcchh nnããoo ggiiữữaa
DDấấuu hhiiệệuu xxóóaa mmờờ rruubbaann tthhùùyy đđảảoo vvàà nnhhâânn đđậậuu
• Bệnh nhân được điều trị với rTPa 
• CT Scan được thực hiện lần hai sau 26 giờ
Trường hợp 3 
• Chẩn đoán : Nhồi máu não do thuyên tắc 
(embolie) động mạch não giữa
Trường hợp 4 
• Bệnh nhân nam 73 tuổi nhập viện sau khi bi 
yếu đột ngột nửa người bên trái trước đó 1 giờ 
55 phút 
• Bện...
Thấy gì trên hình này 
• A Mất phân biệt chất xám chất trắng và/hay 
giảm đậm độ 
• B Dãn não thất 
• C Xuất huyết 
• D Kh...
TTăănngg đđậậmm đđộộ đđộộnngg mmạạcchh 
nnããoo ggiiữữaa
TTăănngg đđậậmm đđộộ đđộộnngg mmạạcchh 
nnããoo ggiiữữaa
MMấấtt pphhâânn bbiiệệtt cchhấấtt ttrrắắnngg vvàà xxáámm
Trường hợp 4 
• Bệnh nhân được điều trị với Activase 
• Sau 10 giờ tình trạng tri giác xấu hơn 
• CT lần hai
Thấy gì trên hình này 
• A Mất phân biệt chất xám chất trắng và/hay 
giảm đậm độ 
• B Dãn não thất 
• C Xuất huyết 
• D Kh...
GGiiảảmm đđậậmm đđộộ vvùùnngg ttrráánn 
vvàà tthhááii ddưươơnngg
MMááuu ttrroonngg nnããoo tthhấấtt IIIIII 
vvàà nnããoo tthhấấtt bbêênn
LLệệcchh đđưườờnngg ggiiữữaa 
XXuuấấtt hhuuyyếếtt vvùùnngg 
nnhhâânn nnềềnn
• 28 giờ sau bệnh nhân được làm CT Scan lần 
thứ ba 
• Hình ảnh phù não nặng và có tụt não thùy thái 
dương và tụt não dướ...
Trường hợp 5 
• Bệnh nhân nữ 34 tuổi nhập viện trong tình 
trạng lú lẫn và hơi kích động 
• Bệnh nhân có một cơn co giật s...
Thấy gì trên hình này 
• A Mất phân biệt chất xám chất trắng và/hay 
giảm đậm độ 
• B Dãn não thất 
• C Xuất huyết 
• D Kh...
Trường hợp 5 
• Hình ảnh CT Scan bình thường 
• Bệnh nhân được xuất viện sau vài ngày theo 
dỏi 
• Chẩn đoán : Ðộng kinh s...
Trường hợp 6 
• Bệnh nhân nữ 58 tuổi nhập viện vì nhức đầu 
bên trái từ 2 tuần nay 
• 6 tháng nay bệnh nhân có yếu nhẹ nửa...
Thấy gì trên hình này 
• A Mất phân biệt chất xám chất trắng và/hay 
giảm đậm độ 
• B Dãn não thất 
• C Xuất huyết 
• D Kh...
KKhhốốii uu ttăănngg qquuaanngg
Trường hợp 6 
• Chẩn đoán : Phình động mạch thân nền
Trường hợp 7 
• Bệnh nhân nữ 54 tuổi, nhập viện vì có cơn co 
giật toàn thân trước đó 1 giờ 
• Bệnh nhân không có tiền căn...
Thấy gì trên hình này 
• A Mất phân biệt chất xám chất trắng và/hay 
giảm đậm độ 
• B Dãn não thất 
• C Xuất huyết 
• D Kh...
VVùùnngg ttăănngg đđậậmm đđộộ 
RRảảnnhh vvỏỏ nnããoo bbịị xxóóaa mmờờ
Trường hợp 7 
• Chẩn đoán : Dị dạng động tĩnh mạch
Trường hợp 8 
• Bệnh nhân nữ 83 tuổi nhập viện vì lú lẫn 
• Bệnh nhân có tiền căn rung nhỉ và nhồi máu 
vùng chẩm trái 6 n...
Thấy gì trên hình này 
• A Mất phân biệt chất xám chất trắng và/hay 
giảm đậm độ 
• B Dãn não thất 
• C Xuất huyết 
• D Kh...
NNhhồồii mmááuu ccấấpp vvùùnngg 
đđộộnngg mmạạcchh nnããoo ggiiữữaa 
bbêênn pphhảảii 
NNhhồồii mmááuu ccũũ vvùùnngg 
đđộộnn...
Trường hợp 8 
• Chẩn đoán : Nhồi máu não
Trường hợp 9 
• Bệnh nhân nữ 38 tuổi nhập viện vì nhức đầu 
dữ dội xảy ra trước đó 3 giờ 
• CT Scan
Thấy gì trên hình này 
• A Mất phân biệt chất xám chất trắng và/hay 
giảm đậm độ 
• B Dãn não thất 
• C Xuất huyết 
• D Kh...
KKhhốốii cchhooáánn cchhổổ 
ttăănngg đđậậmm đđộộ
Trường hợp 9 
• Chẩn đoán : Phình động mạch thân nền
Trường hợp 10 
• Bệnh nhân nữ 43 tuổi có tiền căn ung thư 
buồng trứng di căn và viêm nội tâm mạc nhiễm 
trùng nhập viện v...
Thấy gì trên hình này 
• A Mất phân biệt chất xám chất trắng và/hay 
giảm đậm độ 
• B Dãn não thất 
• C Xuất huyết 
• D Kh...
TThhùùyy đđảảoo
NNhhâânn nnềềnn
TThhùùyy ttrráánn 
TThhùùyy đđíínnhh 
NNhhồồii mmááuu ccủủ
Trường hợp 10 
• Chẩn đoán: 
• Nhồi máu vùng chi phối của động mạch não 
giữa bên phải 
• Có các vùng nhồi máu kiểu lưu lư...
Trường hợp 11 
• Bệnh nhân nam 62 tuổi nhập viện vì nói khó và 
yếu nửa người phải tăng dần 
• CT Scan
Thấy gì trên hình này 
• A Mất phân biệt chất xám chất trắng và/hay 
giảm đậm độ 
• B Dãn não thất 
• C Xuất huyết 
• D Kh...
PPhhùù nnããoo 
KKéénn nnưướớcc
PPhhùù nnããoo 
LLệệcchh đđưườờnngg ggiiữữaa 
KKéénn nnưướớcc ccóó 
ttăănngg qquuaanngg vviiềềnn 
CCTT SSccaann ccóó ccảảnn...
Trường hợp 11 
• Chẩn đoán bằng sinh thiết 
• Astrocytoma
Trường hợp 12 
• Bệnh nhân nữ 83 tuổi nhập viện vì liệt nữa 
người phải 8 ngày trước khi nhập viện 
• Bệnh nhân liệt hoàn ...
Thấy gì trên hình này 
• A Mất phân biệt chất xám chất trắng và/hay 
giảm đậm độ 
• B Dãn não thất 
• C Xuất huyết 
• D Kh...
TThhùùyy ttrráánn 
NNhhâânn nnềềnn 
TThhùùyy tthhááii ddưươơnngg 
TThhùùyy cchhẩẩmm
Trường hợp 12 
• Chẩn đoán : tắc động mạch não trước, não giữa 
và não sau bên trái
Trường hợp 13 
• Bệnh nhân nam 43 tuổi tự nhiên xuất hiện cơn 
co giật toàn thân và hôn mê 
• Khi nhập viện bệnh nhân có h...
Thấy gì trên hình này 
• A Mất phân biệt chất xám chất trắng và/hay 
giảm đậm độ 
• B Dãn não thất 
• C Xuất huyết 
• D Kh...
NNããoo tthhấấtt IIVV 
NNããoo tthhấấtt IIIIII
ÐÐầầuu nnhhâânn đđuuôôii 
NNããoo tthhấấtt bbêênn
Trường hợp 13 
• Xuất huyết đầu nhân đuôi lan não thất do cao 
huyết áp
http://www.texmed.org
CT scan trong tai biến mạch máu não
CT scan trong tai biến mạch máu não
CT scan trong tai biến mạch máu não
CT scan trong tai biến mạch máu não
CT scan trong tai biến mạch máu não
CT scan trong tai biến mạch máu não
CT scan trong tai biến mạch máu não
CT scan trong tai biến mạch máu não
CT scan trong tai biến mạch máu não
CT scan trong tai biến mạch máu não
CT scan trong tai biến mạch máu não
CT scan trong tai biến mạch máu não
CT scan trong tai biến mạch máu não
CT scan trong tai biến mạch máu não
CT scan trong tai biến mạch máu não
CT scan trong tai biến mạch máu não
CT scan trong tai biến mạch máu não
CT scan trong tai biến mạch máu não
CT scan trong tai biến mạch máu não
CT scan trong tai biến mạch máu não
CT scan trong tai biến mạch máu não
CT scan trong tai biến mạch máu não
CT scan trong tai biến mạch máu não
CT scan trong tai biến mạch máu não
CT scan trong tai biến mạch máu não
CT scan trong tai biến mạch máu não
CT scan trong tai biến mạch máu não
CT scan trong tai biến mạch máu não
CT scan trong tai biến mạch máu não
CT scan trong tai biến mạch máu não
CT scan trong tai biến mạch máu não
CT scan trong tai biến mạch máu não
CT scan trong tai biến mạch máu não
CT scan trong tai biến mạch máu não
CT scan trong tai biến mạch máu não
CT scan trong tai biến mạch máu não
CT scan trong tai biến mạch máu não
CT scan trong tai biến mạch máu não
CT scan trong tai biến mạch máu não
CT scan trong tai biến mạch máu não
CT scan trong tai biến mạch máu não
CT scan trong tai biến mạch máu não
CT scan trong tai biến mạch máu não
CT scan trong tai biến mạch máu não
CT scan trong tai biến mạch máu não
CT scan trong tai biến mạch máu não
CT scan trong tai biến mạch máu não
CT scan trong tai biến mạch máu não
CT scan trong tai biến mạch máu não
CT scan trong tai biến mạch máu não
CT scan trong tai biến mạch máu não
CT scan trong tai biến mạch máu não
CT scan trong tai biến mạch máu não
CT scan trong tai biến mạch máu não
CT scan trong tai biến mạch máu não
CT scan trong tai biến mạch máu não
CT scan trong tai biến mạch máu não
CT scan trong tai biến mạch máu não
CT scan trong tai biến mạch máu não
CT scan trong tai biến mạch máu não
CT scan trong tai biến mạch máu não
CT scan trong tai biến mạch máu não
CT scan trong tai biến mạch máu não
CT scan trong tai biến mạch máu não
CT scan trong tai biến mạch máu não
CT scan trong tai biến mạch máu não
CT scan trong tai biến mạch máu não
CT scan trong tai biến mạch máu não
CT scan trong tai biến mạch máu não
CT scan trong tai biến mạch máu não
CT scan trong tai biến mạch máu não
CT scan trong tai biến mạch máu não
CT scan trong tai biến mạch máu não
CT scan trong tai biến mạch máu não
CT scan trong tai biến mạch máu não
CT scan trong tai biến mạch máu não
CT scan trong tai biến mạch máu não
CT scan trong tai biến mạch máu não
CT scan trong tai biến mạch máu não
CT scan trong tai biến mạch máu não
CT scan trong tai biến mạch máu não
CT scan trong tai biến mạch máu não
CT scan trong tai biến mạch máu não
CT scan trong tai biến mạch máu não
CT scan trong tai biến mạch máu não
CT scan trong tai biến mạch máu não
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×
Prochain SlideShare
Chẩn đoán bệnh lý sọ não trên phim cắt lớp vi tính
Suivant
Télécharger pour lire hors ligne et voir en mode plein écran

Partager

CT scan trong tai biến mạch máu não

Télécharger pour lire hors ligne

YDS

Livres associés

Gratuit avec un essai de 30 jours de Scribd

Tout voir

Livres audio associés

Gratuit avec un essai de 30 jours de Scribd

Tout voir

CT scan trong tai biến mạch máu não

 1. 1. CT Scan trong tai biến mạch máu não Bs Lê Văn Nam
 2. 2. Mục tiêu bài giảng • Phát hiện được các xuất huyết trong sọ ( não, màng não, máu tụ ) • Mô tả năm triệu chứng sớm cũa nhồi máu não • Phát hiện được huyết khối trong lòng động mạch • Chẩn đoán được động mạch tổn thương • Xác định được mức độ tổn thương • Phát hiện triệu chứng thoát vị thùy thái dương
 3. 3. Giá trị chẩn đoán cũa CT Scan • Thăm khám lâm sàng không phân biệt được nhồi máu não và xuất huyết não • CT Scan phát hiện ngay các hình ảnh xuất huyết não, máu tụ , xuất huyết màng não ( 95%) • CT Scan có thể phát hiện các hình ảnh bất thường trong vòng 3 giờ sau khi nhồi máu não ( 50% ) • Xét nghiệm giúp chẩn đoán nhanh, chính xác, an toàn và sẵn có trong các trường hợp tai biến mạch máu não
 4. 4. The Nobel Prize in Medicine 1979 Allan M. Cormack Tufts University Medford, MA, USA Godfrey N. Hounsfield Central Research Laboratories, EMI London, United Kingdom
 5. 5. Sinh lý bệnh • Ðộ hấp thu tia X được đo trên CT scan bằng đơn vị Hounsfield ( Hu ) • Nước : 0 Hu • Xương : 1000 Hu • Không khí : -1000 Hu • Chất xám : 35-40 Hu • Chất trắng : 20 Hu • Xuất huyết : 40-90 Hu • Vôi hóa : >120 Hu
 6. 6. Sinh lý bệnh • Đậm độ cũa CT scan tùy thuộc vào tỉ trọng cũa mô não ( độ hấp thu tia X ) • Hiện tượng thiếu máu gây phù tế bào não và làm tăng lượng nước chứa trong mô và giảm đậm độ • Chỉ cần thay đổi 1% lượng nước trong nhu mô thì CT sẽ thay đổi từ 2.5-2.6 Đơn vị Hounsfield • Mắt thường có thể nhận thấy sự thay đổi 1 Hu nên có thể nhận thấy được tổn thương.
 7. 7. Các thay đổi cũa CT Scan • Hiện tượng giảm đậm độ xuất hiện và tăng dần theo thời gian thiếu máu não • Sự giảm đậm độ thay đổi tùy theo vùng tổn thương và độ nặng cũa tình trạng thiếu máu • Lưu lượng máu < 9 ml/100grams não/phút → Hoại tử = phù não = giảm đậm độ • Các vùng chung quanh vùng hoại tử là vùng thiếu máu nhưng còn có khả năng hồi phục
 8. 8. Vùng hoại tử Vùng thiếu máu
 9. 9. Kỷ thuật CT Scan • Lớp cắt dầy 2 mm, cửa sổ nhu mô (do khả năng phân biệt độ đậm nhạt cũa mắt) • Khoãng cách hai lớp cắt là 4 mm với hố sau 2 mm vùng hố yên 8 mm ở bán cầu • Khảo sát không dùng thuốc cản quang
 10. 10. Liềm não Trung tâm bầu dục
 11. 11. Thùy trán Thể chai Thùy đính Não thất IV Sừng trước não thất bên Mạng màng mạch Sừng sau não thất bên
 12. 12. Nhân đậu Cánh tay sau bao trong Đồi thị Sừng trán não thất bên Nhân đuôi Vách trong suốt Bể trên tiểu não Thùy nhộng Thùy chẩm
 13. 13. Sừng trán não thất bên Nhân đuôi Nhân đậu Não thất III Khe Sylvius Thùy đảo Củ trung não Bể củ trung não Tiểu não Tay trước bao trong Khe Sylvius Cống Sylvius
 14. 14. Thùy trán Khe liên bán cầu Não thất III Bể liên cuống não Cuống não Tiểu não
 15. 15. Liềm não Thùy trán Khe Sylvius Bể trên yên Cầu não Lều tiểu não Não thất IV Tiểu não Khe Sylvius Thùy thái dương
 16. 16. Liềm não Lưng yên Thùy thái dương Bể trước cầu não Xương chủm Não thất IV Tiểu não Thùy trán Tuyến yên
 17. 17. Các bước đơn giản đọc CT Scan • Có xuất huyết hay không ? • Có các vùng nhồi máu cũ hay nhồi máu yên lặng không ? • Có dấu hiệu huyết khối trong lòng động mạch hay không ? • Các dấu hiệu sớm cũa nhồi máu ? • Ðánh giá độ rộng cũa tổn thương
 18. 18. Phát hiện xuất huyết Xuất huyết là các vùng tăng đậm độ và có thể thấy trong các bệnh lý: Tụ máu ngoài màng cứng, Tụ máu dưới màng cứng Xuất huyết màng não Xuất huyết não thất Xuất huyết trong não • Phân biệt hoá vôi và xuất huyết nhỏ vùng nhân nền • Phân biệt xuất huyết cầu não với artéfact
 19. 19. Có xuất huyết hay không ?
 20. 20. Có xuất huyết hay không ? Xuất huyết màng não Máu tụ ngoài màng cứng Máu tụ dưới màng cứng
 21. 21. Phân biệt xuất huyết và vôi hóa • Vôi hóa đối xứng, không có hiện tượng phù não và không có hiệu ứng choán chổ • Xuất huyết không đối xứng, có phù não chung quanh và có hiệu ứng choán chổ • Ðo mức độ cản quang (ROI: region of interesting) Vôi hóa > 120 Hu Xuất huyết = 40-90 Hu
 22. 22. Xuất huyết hay vôi hóa ?
 23. 23. Xuất huyết hay artefact ?
 24. 24. Tìm dấu hiệu huyết khối trong động mạch • Dấu hiệu tăng đậm độ của động mạch do huyết khối trong lòng mạch máu, gặp tại : Động mạch não giữa và các nhánh ( Dot sign ) Nơi tận cùng động mạch cảnh trong Động mạch thân nền • Ðây là một triệu chứng tiên lượng nặng vì vùng nhồi máu lớn • Tuy nhiên cần lưu ý trong trường hợp triệu chứng xuất hiện đối xứng hai bên ( vôi hóa ), bên có huyết khối phải tăng quang nhiều hơn.
 25. 25. Hình ảnh tăng đậm độ của động mạch não giữa
 26. 26. Dot’s sign: hình ảnh tăng đậm độ của các nhánh động mạch não giữa trong khe sylvius
 27. 27. H ình ảnh tăng đậm độ động mạch não giữa kiểm chứng bằng DSA
 28. 28. Các triệu chứng sớm cũa nhồi máu Các triệu chứng sớm cũa nhồi máu não xuất hiện do hiện tượng phù não gây ra và phù não ở chất xám nhiều hơn chất trắng do nhu cầu biến dưỡng ở đây cao hơn • Xóa mờ nhân đậu • Dấu ru băng thùy đảo • Mờ rãnh Sylvius • Mờ các rãnh vỏ não • Giảm đậm độ nhu mô
 29. 29. Xóa mờ nhân đậu • Nhân đậu có độ cản quang là 35 Hu • Vùng dưới vỏ có độ cản quang 20 Hu nên bình thường có thể phân biệt rõ nhân đậu • Khi nhân đậu bị phù do thiếu máu thì độ cản quang giảm bằng vùng dưới vỏ nên không phân biệt được • Tùy mức độ tổn thương hiện tượng xóa mờ có thể ở một phần hay toàn thể nhân đậu
 30. 30. Đầu nhân đuôi Nhân đậu Bao trong Đồi thị
 31. 31. Dấu ru băng thùy đảo • Ðây là lớp vỏ não cũa thùy đảo ( insula ) • Bình thường thấy lớp này rõ do phía trong là lớp chất trắng, có độ cản quang thấp hơn, và phía ngoài là dịch não tủy trong khe Sylvius có màu đen • Khi vỏ não vùng thùy đảo bị phù nề thì giảm đậm độ và không còn phân biệt được.
 32. 32. Mờ khe Sylvius • Khe Sylvius được nhận rõ trên hình CT nhờ chứa dịch não tủy • Khi thùy đảo bị phù nề thì lớp dịch này giảm bề dầy hay mất hẳn nên không còn phân biệt được • Dấu hiệu này thường đi kèm dấu mờ nhân đậu và dấu ru băng thùy đảo
 33. 33. Mờ Khe Sylvius Khe Sylvius Không thấy
 34. 34. Mờ rãnh vỏ não và giảm đậm độ nhu mô • Hiện tượng phù làm chất xám ( 30 Hu ) giảm đậm độ giống như chất trắng dưới vỏ ( 20 Hu ) • Các rãnh vỏ bị phù sẽ khó phân biệt do giảm lượng dịch não tủy tại các rãnh này • Đây là hai dấu hiệu thường xuất hiện chung và rất quan trọng vì giúp đánh giá được độ rộng cũa vùng nhồi máu.
 35. 35. Mờ rãnh vỏ não và giảm đậm độ
 36. 36. Xác định thời gian nhồi máu • Phân biệt nhồi máu mới và cũ Giảm đậm độ ít : vài giờ Giảm đậm độ dể nhận thấy : vài ngày Giảm đậm độ nhiều : một tới hai tuần Nhuyễn não : trên một tháng • Fogging effect: hiện tượng đồng đậm độ vùng nhồi máu ở ngày 14-21 do tăng thực bào hoặc xuất huyết vi thể, khi đó vùng nhồi máu rất khó nhận thấy. • Một số trường hợp có hiện tượng tăng quang do xuất huyết trong vùng nhồi máu vào sau ngày thứ ba.
 37. 37. Tiến triển cũa sự giảm đậm độ 105 phút sau tai biến
 38. 38. Tiến triển cũa sự giảm đậm độ Ba ngày sau tai biến
 39. 39. Fogging Effect 24 giờ 11 ngày 4 tháng
 40. 40. Xuất huyết sau nhồi máu
 41. 41. Xác định mức độ tổn thương • Tổn thương do nhồi máu có thể bị toàn bộ vùng chi phối cũa một động mạch não hay chỉ một phần • Trong nhồi máu do cơ chế cung lượng thấp thì nhồi máu sẽ bị tại vùng ranh giới cũa các nhánh chính hay tại nhánh tận cùng (watershed infarction ) • Chẩn đoán mức độ tổn thương rất quan trọng trong điều trị bằng rTPa hay kháng đông phòng ngừa trong các thuyên tắc từ tim
 42. 42. Vùng phân bố động mạch Não trước Não giữa Não sau
 43. 43. Vùng phân bố động mạch
 44. 44. Nhồi máu vùng nuôi động mạch não trước
 45. 45. Nhồi máu vùng nuôi động mạch não giữa
 46. 46. Nhồi máu vùng nuôi động mạch não sau
 47. 47. Nhồi máu watershed Borderzone infarction
 48. 48. Nhồi máu watershed Terminal infarction
 49. 49. Mức độ tổn thương động mạch não giữa • Thường sử dụng trong trường hợp tắc động mạch não giữa • Vùng não bị tổn thương < 33% vùng chi phối động mạch não giữa > 33% vùng chi phối động mạch não giữa • Hiện nay áp dụng thang điểm Aspects chính xác hơn quy tắc 1/3
 50. 50. Vùng chi phối cũa động mạch não giữa
 51. 51. Vùng chi phối cũa động mạch não giữa Dưới 1 thùy <33%, trên 2 thùy > 33% (Von Kumar) <33% >33% >33%
 52. 52. Alberta Stroke Program Early CT Scoring (ASPECTS) • Áp dụng tại Foothills Hospital, Calgary, Alberta • Đánh giá vùng tổn thương do tắc động mạch não giữa • Dựa vào hai lớp cắt trên CT Scan chuẩn • Lớp cắt thứ nhất ngang vùng đồi thị-nhân nền • Lớp cắt thứ hai phía trên lớp thứ nhất và ở phía trên nhân nền ( không thấy nhân nền ) • Vùng phân bố cũa động mạch não giữa được chia làm 10 vùng
 53. 53. Alberta Stroke Program Early CT Scoring (ASPECTS) • Bốn vùng dưới vỏ • - Nhân đuôi - Caudate (C ) - Nhân đậu - Lentiform (L) - Thuỳ đảo - Insular (I) - Đồi thị - Thalamus / internal capsule (T).
 54. 54. Alberta Stroke Program Early CT Scoring (ASPECTS) • Sáu vùng vỏ • M 1,2,3 Tương ứng vùng cũa nhánh trước, giữa và sau cũa động mạch não giữa M 4,5,6 Vùng tương ứng với các nhánh trên nhưng ở cao hơn • Bình thường 10 điểm • Tổn thương mổi vùng trừ một điểm
 55. 55. Alberta Stroke Program Early CT Scoring (ASPECTS)
 56. 56. M1 M2 M3 M4 M5 M6 I C L T Cách tính thang điểm ASPECTS
 57. 57. Giá trị thang điểm Aspects • Áp dụng trong điều trị với rTPa • Nếu Aspects dưới 7 thì không sử dụng • Theo nghiên cứu Ecass1 (European Cooperative Acute Stroke Study) thì tổn thương trên 1/3 động mạch não giữa sẽ có nguy cơ xuất huyết cao khi dùng rTPa • Trong nhồi máu do thuyên tắc từ tim thì nếu tổn thương trên 1/3 thì cũng không dùng ngay thuốc kháng đông
 58. 58. Phát hiện thoát vị thùy thái dương • Hiện tượng thoát vị thùy thái dương gặp trong nhồi máu hay xuất huyết bán cầu lớn • Có thể phát hiện trên CT scan bằng triệu chứng mất bể trên tuyến yên hay mất bể củ trung não • Là triệu chứng cần lưu ý trong các trường hợp nhồi máu lớn do tắc toàn bộ động mạch não giữa hay xuất huyết não
 59. 59. SS -- ssuupprraasseellllaarr cciisstteerrnn PPoo -- ppoonnss PP -- cceerreebbrraall ppeedduunncclleess ((mmiiddbbrraaiinn)) MM -- mmeedduullllaa CC -- qquuaaddrriiggeemmiinnaall ppllaattee ((ssuuppeerriioorr aanndd iinnffeerriioorr ccoolllliiccuullii)) VV -- ffoouurrtthh vveennttrriiccllee QQ -- qquuaaddrriiggeemmiinnaall cciisstteerrnn
 60. 60. Hình ảnh bể trên yên và bể củ trung não Bể trên yên Bể củ trung não F: frontal U: Uncus Po: Pons Cuống não
 61. 61. Bễ củ trung não Bễ trên yên Thoát vị thùy thái dương giai đoạn sớm
 62. 62. Thoát vị thùy thái dương giai đoạn nặng
 63. 63. Kết luận • CT Scan là công cụ hữu ích trong chẩn đoán tai biến mạch máu não • CT Scan giúp chẩn đoán xuất huyết não, xuất huyết màng não, máu tụ ngoài hay dưới màng cứng • Trong nhồi máu não CT Scan cho thông tin về Vị trí Độ nặng Kích thước vùng nhồi máu • CT Scan giúp phát hiện thoát vị thái dương
 64. 64. Bệnh án minh họa • Sau đây là một số bệnh án kèm hình ảnh CT scan, MRI • Các bạn hay quan sát và trả lời các câu hỏi
 65. 65. Trường hợp 1 • Phụ nữ 60 tuổi nhập viện sau khi bị liệt đột ngột nửa người bên trái 3 giờ trước đó • CT Scan thực hiện lúc nhập viện
 66. 66. Thấy gì trên hình này • A Mất phân biệt chất xám chất trắng và/hay giảm đậm độ • B Dãn não thất • C Xuất huyết • D Khối choán chổ • E Dị dạng động tĩnh mạch • F Không có gì bất thường
 67. 67. Trường hợp 1 • Chẩn đoán : Nhồi máu não do tắc nhánh giữa của động mạch não giữa
 68. 68. Trường hợp 2 • Bệnh nhân nam 50 tuổi, đột quỵ và hôn mê 1 giờ 30 phút trước khi nhập viện • Nhập viện trong tình trạng vật vã • Gáy cứng
 69. 69. Thấy gì trên hình này • A Mất phân biệt chất xám chất trắng và/hay giảm đậm độ • B Dãn não thất • C Xuất huyết • D Khối choán chổ • E Dị dạng động tĩnh mạch • F Không có gì bất thường
 70. 70. RRảảnnhh lliiêênn BBểể ttrrêênn yyêênn bbáánn ccầầuu BBểể ÐÐmm nnããoo ggiiữữaa BBểể ggóócc ccầầuu ttiiểểuu nnããoo NNããoo tthhấấtt IIVV
 71. 71. RRảảnnhh qquuaannhh ccuuốốnngg nnããoo KKhhee SSyyllvviiuuss KKêênnhh SSyyllvviiuuss
 72. 72. DDããnn nnããoo tthhấấtt MMááuu ttrroonngg nnããoo tthhấấtt IIIIII
 73. 73. Trường hợp 2 • Chẩn đoán : Xuất huyết màng não và não thất
 74. 74. Trường hợp 3 • Bệnh nhân nữ 43 tuổi nhập viện vì liệt nữa người trái trước đó 2 giờ • Bệnh nhân có tiền căn mổ thay van hai lá và được điều trị kháng đông • Bệnh nhân tự ngưng thuốc kháng đông • Xét nghiệm đông máu bình thường • CT Scan thực hiện lúc nhập viện
 75. 75. Thấy gì trên hình này • A Mất phân biệt chất xám chất trắng và/hay giảm đậm độ • B Dãn não thất • C Xuất huyết • D Khối choán chổ • E Dị dạng động tĩnh mạch • F Không có gì bất thường
 76. 76. DDấấuu hhiiệệuu ttăănngg đđậậmm đđộộ đđộộnngg mmạạcchh nnããoo ggiiữữaa
 77. 77. DDấấuu hhiiệệuu xxóóaa mmờờ rruubbaann tthhùùyy đđảảoo vvàà nnhhâânn đđậậuu
 78. 78. • Bệnh nhân được điều trị với rTPa • CT Scan được thực hiện lần hai sau 26 giờ
 79. 79. Trường hợp 3 • Chẩn đoán : Nhồi máu não do thuyên tắc (embolie) động mạch não giữa
 80. 80. Trường hợp 4 • Bệnh nhân nam 73 tuổi nhập viện sau khi bi yếu đột ngột nửa người bên trái trước đó 1 giờ 55 phút • Bệnh nhân tỉnh táo, yếu nửa người trái, tim có rung nhỉ • CT Scan được thực hiện
 81. 81. Thấy gì trên hình này • A Mất phân biệt chất xám chất trắng và/hay giảm đậm độ • B Dãn não thất • C Xuất huyết • D Khối choán chổ • E Dị dạng động tĩnh mạch • F Không có gì bất thường
 82. 82. TTăănngg đđậậmm đđộộ đđộộnngg mmạạcchh nnããoo ggiiữữaa
 83. 83. TTăănngg đđậậmm đđộộ đđộộnngg mmạạcchh nnããoo ggiiữữaa
 84. 84. MMấấtt pphhâânn bbiiệệtt cchhấấtt ttrrắắnngg vvàà xxáámm
 85. 85. Trường hợp 4 • Bệnh nhân được điều trị với Activase • Sau 10 giờ tình trạng tri giác xấu hơn • CT lần hai
 86. 86. Thấy gì trên hình này • A Mất phân biệt chất xám chất trắng và/hay giảm đậm độ • B Dãn não thất • C Xuất huyết • D Khối choán chổ • E Dị dạng động tĩnh mạch • F Không có gì bất thường
 87. 87. GGiiảảmm đđậậmm đđộộ vvùùnngg ttrráánn vvàà tthhááii ddưươơnngg
 88. 88. MMááuu ttrroonngg nnããoo tthhấấtt IIIIII vvàà nnããoo tthhấấtt bbêênn
 89. 89. LLệệcchh đđưườờnngg ggiiữữaa XXuuấấtt hhuuyyếếtt vvùùnngg nnhhâânn nnềềnn
 90. 90. • 28 giờ sau bệnh nhân được làm CT Scan lần thứ ba • Hình ảnh phù não nặng và có tụt não thùy thái dương và tụt não dưới liềm • Bệnh nhân tử vong
 91. 91. Trường hợp 5 • Bệnh nhân nữ 34 tuổi nhập viện trong tình trạng lú lẫn và hơi kích động • Bệnh nhân có một cơn co giật sau khi bị chấn thương đầu do tai nạn • Không có triệu chứng thần kinh định vị nào khác • CT Scan
 92. 92. Thấy gì trên hình này • A Mất phân biệt chất xám chất trắng và/hay giảm đậm độ • B Dãn não thất • C Xuất huyết • D Khối choán chổ • E Dị dạng động tĩnh mạch • F Không có gì bất thường
 93. 93. Trường hợp 5 • Hình ảnh CT Scan bình thường • Bệnh nhân được xuất viện sau vài ngày theo dỏi • Chẩn đoán : Ðộng kinh sau chấn thương sọ não
 94. 94. Trường hợp 6 • Bệnh nhân nữ 58 tuổi nhập viện vì nhức đầu bên trái từ 2 tuần nay • 6 tháng nay bệnh nhân có yếu nhẹ nửa người bên phải • CT không cản quang
 95. 95. Thấy gì trên hình này • A Mất phân biệt chất xám chất trắng và/hay giảm đậm độ • B Dãn não thất • C Xuất huyết • D Khối choán chổ • E Dị dạng động tĩnh mạch • F Không có gì bất thường
 96. 96. KKhhốốii uu ttăănngg qquuaanngg
 97. 97. Trường hợp 6 • Chẩn đoán : Phình động mạch thân nền
 98. 98. Trường hợp 7 • Bệnh nhân nữ 54 tuổi, nhập viện vì có cơn co giật toàn thân trước đó 1 giờ • Bệnh nhân không có tiền căn co giật • Khám : bệnh nhân có vẽ hơi lú lẫn nhưng không có triệu chứng định vị nào khác • CT Scan
 99. 99. Thấy gì trên hình này • A Mất phân biệt chất xám chất trắng và/hay giảm đậm độ • B Dãn não thất • C Xuất huyết • D Khối choán chổ • E Dị dạng động tĩnh mạch • F Không có gì bất thường
 100. 100. VVùùnngg ttăănngg đđậậmm đđộộ RRảảnnhh vvỏỏ nnããoo bbịị xxóóaa mmờờ
 101. 101. Trường hợp 7 • Chẩn đoán : Dị dạng động tĩnh mạch
 102. 102. Trường hợp 8 • Bệnh nhân nữ 83 tuổi nhập viện vì lú lẫn • Bệnh nhân có tiền căn rung nhỉ và nhồi máu vùng chẩm trái 6 năm trước • CT Scan
 103. 103. Thấy gì trên hình này • A Mất phân biệt chất xám chất trắng và/hay giảm đậm độ • B Dãn não thất • C Xuất huyết • D Khối choán chổ • E Dị dạng động tĩnh mạch • F Không có gì bất thường
 104. 104. NNhhồồii mmááuu ccấấpp vvùùnngg đđộộnngg mmạạcchh nnããoo ggiiữữaa bbêênn pphhảảii NNhhồồii mmááuu ccũũ vvùùnngg đđộộnngg mmạạcchh nnããoo ssaauu bbêênn ttrrááii
 105. 105. Trường hợp 8 • Chẩn đoán : Nhồi máu não
 106. 106. Trường hợp 9 • Bệnh nhân nữ 38 tuổi nhập viện vì nhức đầu dữ dội xảy ra trước đó 3 giờ • CT Scan
 107. 107. Thấy gì trên hình này • A Mất phân biệt chất xám chất trắng và/hay giảm đậm độ • B Dãn não thất • C Xuất huyết • D Khối choán chổ • E Dị dạng động tĩnh mạch • F Không có gì bất thường
 108. 108. KKhhốốii cchhooáánn cchhổổ ttăănngg đđậậmm đđộộ
 109. 109. Trường hợp 9 • Chẩn đoán : Phình động mạch thân nền
 110. 110. Trường hợp 10 • Bệnh nhân nữ 43 tuổi có tiền căn ung thư buồng trứng di căn và viêm nội tâm mạc nhiễm trùng nhập viện vì yếu nữa người trái trước đó 6 giờ • Tiền căn liệt mặt trái 6 tháng trước đã hồi phục • Khám: Yếu nữa người trái sức cơ 2/5 • CT Scan
 111. 111. Thấy gì trên hình này • A Mất phân biệt chất xám chất trắng và/hay giảm đậm độ • B Dãn não thất • C Xuất huyết • D Khối choán chổ • E Dị dạng động tĩnh mạch • F Không có gì bất thường
 112. 112. TThhùùyy đđảảoo
 113. 113. NNhhâânn nnềềnn
 114. 114. TThhùùyy ttrráánn TThhùùyy đđíínnhh NNhhồồii mmááuu ccủủ
 115. 115. Trường hợp 10 • Chẩn đoán: • Nhồi máu vùng chi phối của động mạch não giữa bên phải • Có các vùng nhồi máu kiểu lưu lượng thấp củ ở hai bán cầu (watershed infarcts )
 116. 116. Trường hợp 11 • Bệnh nhân nam 62 tuổi nhập viện vì nói khó và yếu nửa người phải tăng dần • CT Scan
 117. 117. Thấy gì trên hình này • A Mất phân biệt chất xám chất trắng và/hay giảm đậm độ • B Dãn não thất • C Xuất huyết • D Khối choán chổ • E Dị dạng động tĩnh mạch • F Không có gì bất thường
 118. 118. PPhhùù nnããoo KKéénn nnưướớcc
 119. 119. PPhhùù nnããoo LLệệcchh đđưườờnngg ggiiữữaa KKéénn nnưướớcc ccóó ttăănngg qquuaanngg vviiềềnn CCTT SSccaann ccóó ccảảnn qquuaanngg
 120. 120. Trường hợp 11 • Chẩn đoán bằng sinh thiết • Astrocytoma
 121. 121. Trường hợp 12 • Bệnh nhân nữ 83 tuổi nhập viện vì liệt nữa người phải 8 ngày trước khi nhập viện • Bệnh nhân liệt hoàn toàn nữa người phải và mất ngôn ngữ • CT Scan
 122. 122. Thấy gì trên hình này • A Mất phân biệt chất xám chất trắng và/hay giảm đậm độ • B Dãn não thất • C Xuất huyết • D Khối choán chổ • E Dị dạng động tĩnh mạch • F Không có gì bất thường
 123. 123. TThhùùyy ttrráánn NNhhâânn nnềềnn TThhùùyy tthhááii ddưươơnngg TThhùùyy cchhẩẩmm
 124. 124. Trường hợp 12 • Chẩn đoán : tắc động mạch não trước, não giữa và não sau bên trái
 125. 125. Trường hợp 13 • Bệnh nhân nam 43 tuổi tự nhiên xuất hiện cơn co giật toàn thân và hôn mê • Khi nhập viện bệnh nhân có huyết áp cao • Hội chứng màng não • CT Scan
 126. 126. Thấy gì trên hình này • A Mất phân biệt chất xám chất trắng và/hay giảm đậm độ • B Dãn não thất • C Xuất huyết • D Khối choán chổ • E Dị dạng động tĩnh mạch • F Không có gì bất thường
 127. 127. NNããoo tthhấấtt IIVV NNããoo tthhấấtt IIIIII
 128. 128. ÐÐầầuu nnhhâânn đđuuôôii NNããoo tthhấấtt bbêênn
 129. 129. Trường hợp 13 • Xuất huyết đầu nhân đuôi lan não thất do cao huyết áp
 130. 130. http://www.texmed.org
 • CentTheoldbrain

  Aug. 29, 2021
 • TrungKien66

  Aug. 17, 2021
 • minhsonluong

  Aug. 2, 2021
 • HngLu8

  Jun. 23, 2021
 • PhmNgh

  May. 1, 2021
 • HiuTrn241

  Apr. 21, 2021
 • chinhnguyentrong18

  Apr. 5, 2021
 • doanthuydiem

  Mar. 30, 2021
 • ThuNgnNguyn8

  Mar. 25, 2021
 • PhongLan17

  Mar. 23, 2021
 • CngVy

  Feb. 25, 2021
 • hungphung24

  Feb. 1, 2021
 • PhngTrn164

  Jan. 26, 2021
 • vukhanh1999

  Dec. 15, 2020
 • HKhnh23

  Dec. 4, 2020
 • QuynTrn43

  Nov. 27, 2020
 • LapPhamVan

  Nov. 25, 2020
 • VnBngTrng

  Nov. 2, 2020
 • KhnhNguyn329

  Oct. 30, 2020
 • hdgodau

  Oct. 29, 2020

YDS

Vues

Nombre de vues

55 338

Sur Slideshare

0

À partir des intégrations

0

Nombre d'intégrations

37

Actions

Téléchargements

1 070

Partages

0

Commentaires

0

Mentions J'aime

227

×