Ligjet e Njutonit Hysen Doko

H

Detyre Kursi ne Fizike, Ligjet e Njutonit, aplikime, shembuj praktike dhe ushtrime.

Universiteti “Ismail Qemali” Vlore
Fakulteti i shkencave Teknike
Dega: Matematike
Lenda: Fizike 1
Tema: Ligjet e Njutonit. Aplikime
Punoi: Pranoi:
Hysen Doko Prof. Valbona Tahiri
(1) Pr. Dr. Bilal Shkurtaj,Ma.AnidaDuka “Kursi i fizikesse pergjithshme”fq73-74
(2) Pr. Dr. Bilal Shkurtaj,Ma.AnidaDuka “Kursi i fizikesse pergjithshme”fq79
Ligjet e Njutonit
Ligjet e Njutonit për lëvizjen janë tre ligje fizike të cilat
japin marrëdhëniet ndërmjet forcave që veprojnë mbi një objekt dhe lëvizjes së
objektit. Ato u formuluan për herë të parë nga Isak Njutoni në veprën e tij
kryesore Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, e publikuar për here të parë
në 5 Korrik 1687. Ligjet formojnë bazën e mekanikes klasike dhe Njutoni i përdori ato
për të shpjeguar shume fenomene të cilat studiojnë lëvizjen e objekteve fizike. Në
volumin e trete të veprës, Njutoni tregoi se si ligjet e lëvizjes, të kombinuara me ligjin
universal të gravitacionit, çojne në derivimin e ligjeve të Keplerit për lëvizjen e
planeteve.
Ligji i parë i Njutonit
Per kuptimin e levizjes, nje ndihmese te madhe dha per here te pare Galileu, me
zbulimin e ligjeve te inercise ne fillim te shekullit te XVII. Ai futi konceptin levizje
ideale, domethene levizja e truipit, kur mbi te nuk veprojne trupa te tjere. Ai formuloi
hipotezen sipas se ciles trupi i “lire” leviz me shpejtesi konstante. Me pas Njutoni
vuri ate themel te dinamikes, sot quhet Ligji i Pare i Njutonit. Mbeshtetur ne
vrojtimet, Galileu formuloi parimin e inercise:
Nje trup qe nuk i nenshtrohet ndonje force, nuk peson ndryshime te shpejtesise.
Ai ose ngelet ne gjendje qetesie (ne qofte se do ishte ashtu) ose levizne menyre
drejtvizore te njetrajtshme (ne qofte se do ishte ashtu, pra shpejtesi jozero)
Mungesa e forces nuk nenkupton domosdoshmerisht se nuk ka levizje. Pra, kur mbi
nje trup nuk vepron asnje trup tjeter, atehere ai ndoshet ose ne gjendje prehjeje ose ne
gjendje levizjeje drejtvizore te njetrajtshme.
Nje trup mbetet ose ne gjendjen e tij fillestare te prehjes apo te levizjes me
shpejtesi (vektoriale) konstante ose ne levizje drejtvizore te njetrajtshme, ne
qofte se rezultantja e forcave te jashtme qe vepron mbi te eshte zero.(1)
Para se Njutoni te formulonte ligjet e tij, mendohej se – per te mbajtur nje trup ne
levizje me shpejtesi konstante – eshte i nevojshem nje veprim ose nje force shtytese
apo terheqese. Mendohej qe nje trup eshte ne gjendjen e tij te natyrshme, te
vetvetishme, kur ai ndodhet ne qetesi. Prandaj per te bere te mundur venien e tij ne
levizje me shpejtesi konstante, duhet te shtyhet nga ndonje veprim i jashtem.
Perndryshe ai do te pushonte natyrshem se levizuri.
Ne qofte se levizim nje liber mbi tavoline duke e shtyre, me pas e leme te lire, ai do te
rreshqiste per nje kohe shume te shkurter dhe pastaj do te ndalonte. Njutoni ne kete
rast kuptoi se libri nuk eshte i lire nga ndikimi i forcave te jashtme, per arsye se atje
ekziston ferkimi. Per ta levizur prape me shpejtesi konstante, duhet ta shtyjme ose ta
terheqim duke e lidhur me nje fije. Por, nese levizim librin ne nje piste akulli
patinazhi, levizja e tij do te vazhdoje shume me gjate se tavolina. Ne siperfaqe te
(1) Pr. Dr. Bilal Shkurtaj,Ma.AnidaDuka “Kursi i fizikesse pergjithshme”fq73-74
(2) Pr. Dr. Bilal Shkurtaj,Ma.AnidaDuka “Kursi i fizikesse pergjithshme”fq79
lemuar, d.m.th. pa ferkim, libri do te levizte me shenja shume te vogla te ngadalesimit
per nje kohe me te gjate, duke pershkuar nje hapesire me te madhe.
Ne kete menyre mund te dalim gjithmone ne perfundim se, per te mbajtur nje trup ne
levizje me shpejtesi konstante, nuk eshte e nevojshme gjithnje forca.
Nga kjo pikepamje, ligji i pare i Njutonit shprehet:
Nese forca qe vepron mbi trupin eshte zero, atehere eshte e mundur te gjenden
sisteme referimi ne lidhje me te cilat trupi nuk peson asnje nxitim.
Meqe ligji i pare i Njutonit quhet ndryshe edhe si ligji i Inercise, atehere edhe
sistemet e referimit ku ky ligj eshte i vertete quhen sisteme inerciale referimi. Pra,
ato sisteme ku ligjet e Njutonit jane te verteta, quhen sistemet inerciale te referimit.
Ligji i dytë i Njutonit
(1) Pr. Dr. Bilal Shkurtaj,Ma.AnidaDuka “Kursi i fizikesse pergjithshme”fq73-74
(2) Pr. Dr. Bilal Shkurtaj,Ma.AnidaDuka “Kursi i fizikesse pergjithshme”fq79
Nga eksperimentet e zhvilluara del se ndryshimi i levizjes se nje trupi lidhet me
veprimet e trupave te tjere mbi trupin qe shqyrtojme; pra, nese mbi nje trup veprojne
trupa te tjere, atehere gjendja e levizjes ndryshon. Siç dihet, levizja e nje trupi ne nje
cast te dhene karakterizohet nga shpejtesia dhe ndryshim i levizjes do te thote
ndryshim i shpejtesise, d.m.th. lindje e nxitimit. Veprimi i forcave mbi nje trup
shkakton shformimin e tij. (Shformim – ndryshim i permasave dhe formes se trupit).
Veprime te natyrave te ndryshme mund te shkaktojne efekte te njejta me ndryshimin e
levizjes se trupit ose me shformimin e tij. Per shembull, nje suste do te zgjatet duke e
terhequr ose duke varur nje trup ne te. Ne pergjithesi, mund te ndodhe qe disa trupa –
duke vepruar njekohesisht mbi nje trup – te mos i shkaktojne atij nxitim. Trupi mund
te ndodhet ne prehje ose ne levizje drejtvizore te njetrajtshme pikerisht pse ne te
veprojne njekohesisht trupa te tjere, ne menyre te tille qe te mos i shkaktojne nxitim.
Keshtu, dihet qe Toka i terheq trupat mbi siperfaqen e saj me nxitim. Edhe ndaj trupit
qe ndodhet mbi tryeze, Toka ushtron force terheqese, por ai nuk leviz me nxitim, pasi
mbeshtetesja e pengon ate. Mbeshtetesja ushtron nje force te barabarte, me i madh ose
me i vogel se i nje force tjeter. Pra, forcat mund te krahasohen nga ana sasiore. Duke
zgjedhur ne menyre te pershtatshme njesine e forces, mund te matet cdo force. Matja e
forces mund te zbatohet ne te dy efektet e veprimit te saj: nxitimin dhe shformimin e
trupit. Zakonisht perdoret efekti shformues. Ne baze te ketij efekti jane ndertuar
dinamometrat. Kuptimi i perditshem i forces lidhet me ndjenjen e forces muskulare
ose me forcen e ushtruar nga sistemet mekanike te thjeshta, p.sh.: nen efektin e nje
suste te shtypur apo te zgjatur ose nen efektin e nje leve. Ne vijim te nje kuptimi te
tille, eshte arritur ne perfundim se nuk eshte e nevojshme nje pike kontakti per te
ushtruar nje force, sic ndodh gjate nje bashkeveprimi ne largesi me ane te forcave te
rendeses ose forcave elektrostatike, qe i shfaqin trupat e ngarkuar elektrikisht. Forca
eshte madhesi qe shpreh dhe mat bashkeveprimin midis sistemeve fizike.
Ne menyre intuitive mund te pohojme se forcashoqerohet me nocionin e madhesise
dhe te drejtimit. Drejtimi dhe kahu i forces eshte edhe drejtimi dhe kahu i nxitimit qe
ajo shkakton, ne qofte se eshte e vetmja force qe vepron mbi trupin. Efekti i nje force
ndryshon me drejtimin, si ne rastet e paraqitura me poshte:
a) Ka levizje
b) Nuk ka levizje, por vetem nje shformim te trupit;
c) Nuk shkakton ndonjelevizje.
N
(a) (b) (c)
G
Rasti i fundit fur kuptimin e barazimit te dy forcave ne ekuliliber. Edhe ne rastin b)
themi qe plani horizontal duke u shformuar prodhon nje force qe ekulilibron forcene
(1) Pr. Dr. Bilal Shkurtaj,Ma.AnidaDuka “Kursi i fizikesse pergjithshme”fq73-74
(2) Pr. Dr. Bilal Shkurtaj,Ma.AnidaDuka “Kursi i fizikesse pergjithshme”fq79
ushtruar nga jashte. Nga Njutoni u bene shume eksperimente per te pare si si lidhet
nxitimi me forcen ne trupa te ndryshem.
Dolen keto perfundime:
1) Nen veprimin e se njejtes force, nxitimi qe fiton nje trup i dhene, eshte
gjithmone i njejte, pavaresisht nga shpejtesia e trupit.
2) Nese mbi nje trup veprojne forca te ndryshme, nxitimi ne cdo rast eshte ne
perpjestim te drejte me forcen.
3) Per trupa te perbere nga e njejta lende – kur veprojne forca te njejta – nxitimi
ne cdo rast eshte me i vogel per trupat e medhenj e anasjelltas.
Vetia qe kane trupat per te ruajtur gjendjen e levizjes, quhet inerci.
Eksperimentet tregojne se trupat – nen veprimin e se njejtes force – nuk e ndryshojne
njesoj levizjen. Themi qe trupat nuk jane njesoj inerte. Sa me shume qe te ndryshoje
levizjen trupi nen veprimin e nje force te dhene, aq me pak inert eshte ai, dhe
anasjelltas.
Per te karakterizuar shkallen e inercise se trupave, perdoret madhesia fizike qe quhet
mase. keshtu, nje trup me mase me te vogel fiton nje nxitim me te madh sesa nje trup
me mase me te madhe, kur mbi ta vepron e njejta force. Masa eshte nje nadhesi
skalare. Nxitimi i dy trupave me mase te njete, kur ata jane te bashkuar eshte dy here
me i vogel, sesa kur jane vec e vec. Per tre trupa te bashkuar, nxitimi eshte tri here me
i vogel.. e keshtu me radhe. Kjo do te thote se inercia e trupave te bashkuar eshte me e
madhe aq here sa trupa jane, ne krahasim me ata kur jane vec e vec. Kuptohet qarte se
masa e dy trupave te bashkuar eshte sa dyfishi i mases se secilit, trefishi etj... Edhe per
trupat qe nuk kane mase te barabarte mund te themi se: masa e trupave te bashkuar
eshte e barabarte me shumen e masave te tyre. Duke zgjedhur si njesi masen e nje
trupi te vecante, mund te percaktohet masa e cdo trupi tjeter. Njesia e mases ne
sistemin nderkombetar te njesive (SI) eshte kilogrami (kg), qe eshte nje nga njesite
themelore te ketij sistemi. Eksperimentet tregojne se nxitimi qe fiton nje trup nen
veprimin e nje force, eshte ne perpjestim te zdrejte me masen e tij. Duke shenuar me
m masen e tij dhe me a nxitimin shkruajme:
a ~
1
𝑚
Njutoni e identifikoi masen me sasine e lendes. Ky eshte kuptimi qe kane njerezit ne
jeten e perditshme. Kuptimi fizik lidhet me inercine e trupave: masa e nje trupi eshte
karakteristike e cila lidh forcen qe vepron mbi trupin, me nxitimin qe fiton trupi. Duke
vepruar me forca te ndryshme mbi te njejtin trup, gjendet varesia e nxitimit nga forca
e ushtruar. Se pari, nese forcat e ushtruara mbi te njejtin trup jane te barabarta, atehere
edhe nxitimet jane te barabarta. Gjithashtu edhe nese forca rritet dy here, edhe nxitimi
rritet dy here, e keshtu me radhe. Madhesia e nxitimit eshte ne perpjestim te drejte
me forcen e ushtruar. Mirepo dime qe nxitimi eshte madhesi vektoriale, atehere edhe
forca qe e shkakton kete nxitim, eshte force vektoriale. Drejtimi i nxitimit eshte i
njejte me drejtimin e forces qe e shkakton kete nxitim ne cdo rast.
(1) Pr. Dr. Bilal Shkurtaj,Ma.AnidaDuka “Kursi i fizikesse pergjithshme”fq73-74
(2) Pr. Dr. Bilal Shkurtaj,Ma.AnidaDuka “Kursi i fizikesse pergjithshme”fq79
Perfundim: Kur dy ose me shume forca veprojne mbi te njejtin trup, nxitimi qe
fiton trupi, do te jete i barabarte me nxitiminqe do te fitonte ai, sikur te ishte nen
veprimin e nje force te vetme, te barabarte me shumen vektoriale te forcave te
vecanta. Ky pohim quhet parimi i pavaresise se veprimit te forcave.
Shuma vektoriale e forcave qe veprojne mbi nje trup, quhet force rezultante. Ligji i
njutonit shpesh shkruhet edhe ne trajten:
𝐹⃗ = 𝑚𝑎⃗
Qe jep lidhjen sasiore midis forces dhe gjendjes se levizjes se trupit. Ajo eshte
shprehja matematike e ligjit te dyte te Njutonit: bashkeveprimi i pikes materiale me
mjedisin rrethues te shprehur me ane te forces 𝐹⃗ percakton nxitimin e pikes materiale
ose ndryshimin e shpejtesise se saj.
“Nxitimi qe fiton trupi nen veprimin e nje force, eshte ne perpjestim te drejte me
madhesine e forces dhe ne perpjestim te zhdrejte me masen” (2)
Ligji i dyte i Njutonit permban si nje rast te vecante ligjin e Pare te Njutonit ose
parimin e inercise. Ligji i dyte i Njutonit mund te shkruhet edhe ndryshe:
𝐹⃗ = 𝑚𝑎⃗= m
𝑑𝑣⃗⃗
𝑑𝑡
= m
𝑑
𝑑𝑡
(
𝑑𝑟⃗
𝑑𝑡
) = m
𝑑2∗𝑟⃗
𝑑𝑡2
Dhe shpreh ligjinthemelor te dinamikes se pikes materiale. Nga ai mund te nxirren
te gjitha karakteristikat ne lidhje me levizjen e pikes materiale.
Ligji i Njutonit eshte nje ligj eksperimental:
𝐹⃗ = 𝑚𝑎⃗
Eshte nje ligj vektorial qe duhet mbajtur gjithmone parasysh dhe qe jep lidhjen midis
madhesive dinamike; forces dhe mases, me madhesine kinematike: nxitimi, shpejtesia
dhe zhvendosja. Ne praktike, kjo do te thote se ai eshte ekuivalent me tri ekuacione ne
lidhje me tri levizje te projektuara mbi boshtet. Ne aspektin matematik eshte nje lidhje
algjebrike midis forces dhe nxitimit.
Ligji i tretë i Njutonit
Ne pergjithesimin e eksperimenteve te tij Njutoni zbuloi edhe nje veti te pergjithshme
te forces qe mund te formulohet keshtu: nese nje trup A ushtron nje force 𝑭 𝐀𝐁⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ mbi
nje trup B, trupi B reagon duke ushtruar nje force 𝑭 𝐁𝐀⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ mbi trupin A. Forcat
kane te njejtin drejtim, te njejtin modul, por kahe te kunderta:
(1) Pr. Dr. Bilal Shkurtaj,Ma.AnidaDuka “Kursi i fizikesse pergjithshme”fq73-74
(2) Pr. Dr. Bilal Shkurtaj,Ma.AnidaDuka “Kursi i fizikesse pergjithshme”fq79
𝐹AB⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = −𝐹BA⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
Ky eshte ligji i Trete i Njutonit qe shpesh quhet parimi i veprim – kunderveprimit
dhe pershkruan nje veti te renesishme te forcave, domethene faktin qe ato paraqiten
gjithmone dy nga dy. Pra, veprimet e trupave kane karakter bashkeveprimi. Forcat e
bashkeveprimit kane te njejten natyre: ose te dyja shtytese ose te dyja terheqese.
(Ligji i tretë i Njutonit. Forcat e skiatorëve kanë madhësi të barabartë dhe drejtime të kundërta)
Vertetesia e ketij ligji mund te provohet lehte me kete eksperiment: dy karroca qe
mund te rreshqasin pa ferkim ne nje siperfaqe horizontale, vendosen ne njefare
largesie njera nga tjetra.
Ne njeren karroce vendoset nje sfere celiku kurse ne tjetren nje magnet. Pasi i leme te
lira karrocat, ato fillojne te levizin ne drejtime te kunderta me nxitim 𝑎⃗1 dhe 𝑎⃗2. Nga
matjet gjendet se:
m1 𝑎⃗1 = - m2 𝑎⃗2
ku m1 dhe m2 jane masat e karrocave se bashku me trupat qe bashkeveprojne. Ne baze
te ligjit te dyte te Njutonit, mbi karrocat jane ushtruar forca te barabarta ne madhesi,
por me kahe te kunderta:
𝐹AB⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = −𝐹BA⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
Ku 𝐹AB⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ eshte forca e ushtruar nga karroca A mbi karrocen B, ndersa 𝐹BA⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ eshte forca
e ushtruar nga karroca B mbi karrocen A.
(1) Pr. Dr. Bilal Shkurtaj,Ma.AnidaDuka “Kursi i fizikesse pergjithshme”fq73-74
(2) Pr. Dr. Bilal Shkurtaj,Ma.AnidaDuka “Kursi i fizikesse pergjithshme”fq79
Ushtrim: Nje grua ne aeroport po zhvendos valixhen e saj me mase 20 kg me nje
shpejtesi konstante duke e terhequr me nje rrip qe formon kendin α me horizontin. Ajo
e terheq rripin me nje force 35N dhe forca e ferkimit te truallit mbi valixhe eshte 20N.
Vizatoni diagramen e forcave per valixhen.
a) Cfare kendi formon rripi me drejtimin horizontal?
b) Sa eshte forca normale qe ushtron trualli mbi valixhen? y
Te dhena: N
m = 20 kg Fy F
v = costante Fx x
. f
F = 35N
f = 20N
α = ? G
N = ?
Zgjidhje:
Per zgjidhjen e ketij ushtrimi, procedohet me kater hapa:
1) Ndertimi i forcave qe veprojne mbi trup, te cilat skicohen tek figura e
mesiperme.
2) Shkruajme ligjin e dyte te Njutonit ne trajte vektoriale:
∑𝐹⃗ = 𝑚𝑎⃗
𝑁⃗⃗⃗ + 𝐹⃗ + 𝐺⃗ + 𝑓⃗ = 𝑚𝑎⃗
𝐹⃗ = 𝐹⃗x + 𝐹⃗y
𝐹⃗⃗⃗⃗x = F * cosα 𝐹⃗y = F * sinα
3) Zgjedhim sistemin e referimit qe perbehet nga dy boshte, ku Ox sipas drejtimit
te levizjes dhe Oy pingul me levizjen, te cilen e kemi zgjedhur me siper,
perkrah figures.
4) Projektojme Ligjin e dyte te Njutonit sipas ketij sistemi te zgjedhur:
Ox 𝐹⃗x - 𝑓⃗ = m𝑎⃗ Oy: 𝐹⃗y + 𝑁⃗⃗⃗ - 𝐺⃗ = 0
 𝑁⃗⃗⃗ = 𝐺⃗ - 𝐹⃗y (a=0, shpejtesi costant) 𝑁⃗⃗⃗ = mg – F sinα
(1) Pr. Dr. Bilal Shkurtaj,Ma.AnidaDuka “Kursi i fizikesse pergjithshme”fq73-74
(2) Pr. Dr. Bilal Shkurtaj,Ma.AnidaDuka “Kursi i fizikesse pergjithshme”fq79
 𝐹x – f = m * a
F cosα – f = m*a a=0 (sepse kemi shpejtesi konstante)
F cosα – f = 0
F cosα = f
cos α =
𝑓
𝐹
=
20𝑁
35𝑁
= 0.57
Kendi qe rripi formon me horizontin eshte:
α = arcos(0.57)
Nga formula themelore e trigonometrise gjejme vleren e sin α per te gjetur vleren e
N:
sin2 α + cos2 α = 1
sin2 α = 1 – cos2 α
sin2 α = 1 – (0.57)2
sin2 α = 1 – 0.3249
sin2 α = 0.6751
sin α = √0.6751 = 0.8216
N = mg – F sin α
N = 20 kg * 10 𝑚
𝑠⁄ 2 - 35N* 0.8216
N = 200N – 28.756
N = 171.244N
(Shenim: Materiali teorik si perkufizime eshte marre nga libri: “Kursi i fizikes se
pergjithshme”, Pr. Dr. Bilal Shkurtaj, Ma. Anida Duka, faqe 73 – 81 i perpunuar dhe i
pershtatur per kete detyre kursi)

Recommandé

Ligjet e njutonit Admir Hasani x-4 par
Ligjet e njutonit  Admir Hasani x-4Ligjet e njutonit  Admir Hasani x-4
Ligjet e njutonit Admir Hasani x-4QAKP 'Gjon Nikollë Kazazi'-Gjakovë
8K vues8 diapositives
Fizika dhe Sporti par
Fizika dhe SportiFizika dhe Sporti
Fizika dhe SportiAdri Arapi
42.2K vues15 diapositives
Fizika ne jeten e perditshme par
Fizika ne jeten e perditshmeFizika ne jeten e perditshme
Fizika ne jeten e perditshmeAn An
169.8K vues37 diapositives
Projekt "Letersi": Katedralja e Parisit - Viktor Hygo par
Projekt "Letersi": Katedralja e Parisit - Viktor HygoProjekt "Letersi": Katedralja e Parisit - Viktor Hygo
Projekt "Letersi": Katedralja e Parisit - Viktor HygoAldrin Pashku
10K vues15 diapositives
Llogaritja e konsumit te energjise elektrike ne shtepite tona par
Llogaritja e konsumit te energjise elektrike ne shtepite tona Llogaritja e konsumit te energjise elektrike ne shtepite tona
Llogaritja e konsumit te energjise elektrike ne shtepite tona #MesueseAurela Elezaj
16.2K vues3 diapositives
Filozofia gjate shekullit XVII par
Filozofia gjate shekullit XVIIFilozofia gjate shekullit XVII
Filozofia gjate shekullit XVIIDenisa Caushi
6.7K vues5 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Valet par
ValetValet
ValetAn An
48.5K vues20 diapositives
Spektri elektromagnetik: Fizike par
Spektri elektromagnetik: FizikeSpektri elektromagnetik: Fizike
Spektri elektromagnetik: Fizikebusinessforlife
1.8K vues21 diapositives
Individi perball shtetit ne epoka te ndryshme (epoka moderne) par
Individi perball shtetit ne epoka te ndryshme (epoka moderne)Individi perball shtetit ne epoka te ndryshme (epoka moderne)
Individi perball shtetit ne epoka te ndryshme (epoka moderne)Rexhino Kovaci
29.1K vues31 diapositives
Isak njuton par
Isak njuton Isak njuton
Isak njuton Klodjan Hoxha
13.1K vues9 diapositives
Projekt Nga Fizika par
Projekt Nga FizikaProjekt Nga Fizika
Projekt Nga FizikaLuiza10
12.5K vues11 diapositives
Thënie të arta për matematiken par
Thënie të arta për matematikenThënie të arta për matematiken
Thënie të arta për matematikenFaton Hyseni
16.7K vues4 diapositives

Tendances(20)

Valet par An An
ValetValet
Valet
An An48.5K vues
Individi perball shtetit ne epoka te ndryshme (epoka moderne) par Rexhino Kovaci
Individi perball shtetit ne epoka te ndryshme (epoka moderne)Individi perball shtetit ne epoka te ndryshme (epoka moderne)
Individi perball shtetit ne epoka te ndryshme (epoka moderne)
Rexhino Kovaci29.1K vues
Projekt Nga Fizika par Luiza10
Projekt Nga FizikaProjekt Nga Fizika
Projekt Nga Fizika
Luiza1012.5K vues
Thënie të arta për matematiken par Faton Hyseni
Thënie të arta për matematikenThënie të arta për matematiken
Thënie të arta për matematiken
Faton Hyseni16.7K vues
Zbatimet e elektricitetit ne jeten e perditshme dhe Aparatet matese te elektr... par Edward Newgate
Zbatimet e elektricitetit ne jeten e perditshme dhe Aparatet matese te elektr...Zbatimet e elektricitetit ne jeten e perditshme dhe Aparatet matese te elektr...
Zbatimet e elektricitetit ne jeten e perditshme dhe Aparatet matese te elektr...
Edward Newgate37.8K vues
Kontibuti i Shqipetareve ne mbrojtjen e hebrenjeve gjate luftes se 2 boterore par Xheni Marku
Kontibuti i Shqipetareve ne mbrojtjen e hebrenjeve gjate luftes se 2 boteroreKontibuti i Shqipetareve ne mbrojtjen e hebrenjeve gjate luftes se 2 boterore
Kontibuti i Shqipetareve ne mbrojtjen e hebrenjeve gjate luftes se 2 boterore
Xheni Marku109.9K vues
Projekt fizik optika par ermela01
Projekt fizik optika Projekt fizik optika
Projekt fizik optika
ermela0152K vues
Lidhja e matematikes me lendet e tjera par olinuhi
Lidhja e matematikes me lendet e tjeraLidhja e matematikes me lendet e tjera
Lidhja e matematikes me lendet e tjera
olinuhi44.3K vues
Ylberi par Fleurati
YlberiYlberi
Ylberi
Fleurati14.5K vues
Energjia dhe ndotja e mjedisit par Eneo Petoku
Energjia dhe ndotja e mjedisitEnergjia dhe ndotja e mjedisit
Energjia dhe ndotja e mjedisit
Eneo Petoku41.4K vues

En vedette

ZBATIME TE LIGJIT TE ARKIMEDIT PUNE EKSPERIMENTALE par
ZBATIME TE LIGJIT TE ARKIMEDIT PUNE EKSPERIMENTALE ZBATIME TE LIGJIT TE ARKIMEDIT PUNE EKSPERIMENTALE
ZBATIME TE LIGJIT TE ARKIMEDIT PUNE EKSPERIMENTALE #MesueseAurela Elezaj
30K vues11 diapositives
Projekt fizikë par
Projekt fizikë Projekt fizikë
Projekt fizikë Xhoana Pepa
32.7K vues5 diapositives
Fizikë par
FizikëFizikë
FizikëAnita Isufi
4.2K vues15 diapositives
Fusha magnetike e magneteve të përhershme par
Fusha magnetike e magneteve të përhershmeFusha magnetike e magneteve të përhershme
Fusha magnetike e magneteve të përhershmeQAKP 'Gjon Nikollë Kazazi'-Gjakovë
6.6K vues13 diapositives
Vetitë mekanike të materialeve dhe detaleve-Përkthim par
Vetitë mekanike të materialeve dhe detaleve-PërkthimVetitë mekanike të materialeve dhe detaleve-Përkthim
Vetitë mekanike të materialeve dhe detaleve-PërkthimRrahim Maksuti
20.9K vues55 diapositives
Fizika per klasen 10, 11 par
Fizika per klasen 10, 11Fizika per klasen 10, 11
Fizika per klasen 10, 11Hava Lilaj
10.7K vues32 diapositives

Similaire à Ligjet e Njutonit Hysen Doko

Masa forca-inercia-Albin Berisha par
Masa forca-inercia-Albin BerishaMasa forca-inercia-Albin Berisha
Masa forca-inercia-Albin BerishaQAKP 'Gjon Nikollë Kazazi'-Gjakovë
2.1K vues9 diapositives
Fizikanejeteneperditshme 120918030444-phpapp01 par
Fizikanejeteneperditshme 120918030444-phpapp01Fizikanejeteneperditshme 120918030444-phpapp01
Fizikanejeteneperditshme 120918030444-phpapp01Arbenng
366 vues37 diapositives
Fizikanejeteneperditshme 120918030444-phpapp01 (1) par
Fizikanejeteneperditshme 120918030444-phpapp01 (1)Fizikanejeteneperditshme 120918030444-phpapp01 (1)
Fizikanejeteneperditshme 120918030444-phpapp01 (1)Arbenng
813 vues37 diapositives
Graviteti (Demonstrimi i forces se qendres se gravitetit) par
Graviteti (Demonstrimi i forces se qendres se gravitetit)Graviteti (Demonstrimi i forces se qendres se gravitetit)
Graviteti (Demonstrimi i forces se qendres se gravitetit)xhessiana
2.7K vues7 diapositives
Ligjet e Njutonit par
Ligjet e Njutonit Ligjet e Njutonit
Ligjet e Njutonit QlirimDubova
4K vues10 diapositives
Shpejtësia, nxitimi, Njutoni dhe Galileo par
Shpejtësia, nxitimi, Njutoni dhe GalileoShpejtësia, nxitimi, Njutoni dhe Galileo
Shpejtësia, nxitimi, Njutoni dhe GalileoMario Peleshka
11.8K vues7 diapositives

Similaire à Ligjet e Njutonit Hysen Doko(20)

Fizikanejeteneperditshme 120918030444-phpapp01 par Arbenng
Fizikanejeteneperditshme 120918030444-phpapp01Fizikanejeteneperditshme 120918030444-phpapp01
Fizikanejeteneperditshme 120918030444-phpapp01
Arbenng366 vues
Fizikanejeteneperditshme 120918030444-phpapp01 (1) par Arbenng
Fizikanejeteneperditshme 120918030444-phpapp01 (1)Fizikanejeteneperditshme 120918030444-phpapp01 (1)
Fizikanejeteneperditshme 120918030444-phpapp01 (1)
Arbenng813 vues
Graviteti (Demonstrimi i forces se qendres se gravitetit) par xhessiana
Graviteti (Demonstrimi i forces se qendres se gravitetit)Graviteti (Demonstrimi i forces se qendres se gravitetit)
Graviteti (Demonstrimi i forces se qendres se gravitetit)
xhessiana2.7K vues
Shpejtësia, nxitimi, Njutoni dhe Galileo par Mario Peleshka
Shpejtësia, nxitimi, Njutoni dhe GalileoShpejtësia, nxitimi, Njutoni dhe Galileo
Shpejtësia, nxitimi, Njutoni dhe Galileo
Mario Peleshka11.8K vues
Deyrat e portofolit te Fizik me zgjedhje par Rexhino Kovaci
Deyrat e portofolit te Fizik me zgjedhjeDeyrat e portofolit te Fizik me zgjedhje
Deyrat e portofolit te Fizik me zgjedhje
Rexhino Kovaci588 vues
Fizike-Ruajtja e momentit kendor par Tina Shemaj
Fizike-Ruajtja e momentit kendorFizike-Ruajtja e momentit kendor
Fizike-Ruajtja e momentit kendor
Tina Shemaj9.9K vues
120438463 anatomi-dhe-fiziologji-per-sport-dhe-ushtrime 1 par Miralem Alija
120438463 anatomi-dhe-fiziologji-per-sport-dhe-ushtrime 1120438463 anatomi-dhe-fiziologji-per-sport-dhe-ushtrime 1
120438463 anatomi-dhe-fiziologji-per-sport-dhe-ushtrime 1
Miralem Alija5K vues

Plus de Hysen Doko

Problema ndertimi - Hysen Doko par
Problema ndertimi - Hysen DokoProblema ndertimi - Hysen Doko
Problema ndertimi - Hysen DokoHysen Doko
273 vues14 diapositives
Trekendeshi Hysen Doko par
Trekendeshi  Hysen DokoTrekendeshi  Hysen Doko
Trekendeshi Hysen DokoHysen Doko
3K vues33 diapositives
Plani mesimor vjetor hysen doko par
Plani mesimor vjetor  hysen dokoPlani mesimor vjetor  hysen doko
Plani mesimor vjetor hysen dokoHysen Doko
293 vues9 diapositives
Pikat fikse Hysen Doko par
Pikat fikse Hysen DokoPikat fikse Hysen Doko
Pikat fikse Hysen DokoHysen Doko
150 vues26 diapositives
Figurat gjeometrike elementare dhe vetite e tyre Hysen Doko par
Figurat gjeometrike elementare dhe vetite e tyre Hysen DokoFigurat gjeometrike elementare dhe vetite e tyre Hysen Doko
Figurat gjeometrike elementare dhe vetite e tyre Hysen DokoHysen Doko
5.2K vues83 diapositives
Pikat fikse hysen doko par
Pikat fikse  hysen dokoPikat fikse  hysen doko
Pikat fikse hysen dokoHysen Doko
132 vues13 diapositives

Plus de Hysen Doko(15)

Problema ndertimi - Hysen Doko par Hysen Doko
Problema ndertimi - Hysen DokoProblema ndertimi - Hysen Doko
Problema ndertimi - Hysen Doko
Hysen Doko273 vues
Trekendeshi Hysen Doko par Hysen Doko
Trekendeshi  Hysen DokoTrekendeshi  Hysen Doko
Trekendeshi Hysen Doko
Hysen Doko3K vues
Plani mesimor vjetor hysen doko par Hysen Doko
Plani mesimor vjetor  hysen dokoPlani mesimor vjetor  hysen doko
Plani mesimor vjetor hysen doko
Hysen Doko293 vues
Pikat fikse Hysen Doko par Hysen Doko
Pikat fikse Hysen DokoPikat fikse Hysen Doko
Pikat fikse Hysen Doko
Hysen Doko150 vues
Figurat gjeometrike elementare dhe vetite e tyre Hysen Doko par Hysen Doko
Figurat gjeometrike elementare dhe vetite e tyre Hysen DokoFigurat gjeometrike elementare dhe vetite e tyre Hysen Doko
Figurat gjeometrike elementare dhe vetite e tyre Hysen Doko
Hysen Doko5.2K vues
Pikat fikse hysen doko par Hysen Doko
Pikat fikse  hysen dokoPikat fikse  hysen doko
Pikat fikse hysen doko
Hysen Doko132 vues
Funksionet e vazhdueshme Hysen Doko par Hysen Doko
Funksionet e vazhdueshme  Hysen DokoFunksionet e vazhdueshme  Hysen Doko
Funksionet e vazhdueshme Hysen Doko
Hysen Doko102 vues
Elektriciteti Hysen Doko par Hysen Doko
Elektriciteti  Hysen DokoElektriciteti  Hysen Doko
Elektriciteti Hysen Doko
Hysen Doko1.5K vues
Drejteza dhe Trekendeshi Hysen Doko par Hysen Doko
Drejteza dhe Trekendeshi  Hysen DokoDrejteza dhe Trekendeshi  Hysen Doko
Drejteza dhe Trekendeshi Hysen Doko
Hysen Doko2.8K vues
Faktoret ndikues ne edukimin e adoleshenteve Hysen Doko par Hysen Doko
Faktoret ndikues ne edukimin e adoleshenteve Hysen Doko Faktoret ndikues ne edukimin e adoleshenteve Hysen Doko
Faktoret ndikues ne edukimin e adoleshenteve Hysen Doko
Hysen Doko1.6K vues
Faktoret ndikues ne edukimin e adoleshenteve Hysen Doko par Hysen Doko
Faktoret ndikues ne edukimin e adoleshenteve Hysen Doko Faktoret ndikues ne edukimin e adoleshenteve Hysen Doko
Faktoret ndikues ne edukimin e adoleshenteve Hysen Doko
Hysen Doko249 vues
Detyrat zhvillimore te adoleshentit - Hysen Doko par Hysen Doko
Detyrat zhvillimore te adoleshentit - Hysen DokoDetyrat zhvillimore te adoleshentit - Hysen Doko
Detyrat zhvillimore te adoleshentit - Hysen Doko
Hysen Doko66 vues
Funksionet fuqi - Hysen Doko par Hysen Doko
Funksionet fuqi - Hysen DokoFunksionet fuqi - Hysen Doko
Funksionet fuqi - Hysen Doko
Hysen Doko770 vues
Fraktalet ne kulturen Islame Mesjetare - Hysen Doko par Hysen Doko
Fraktalet ne kulturen Islame Mesjetare - Hysen DokoFraktalet ne kulturen Islame Mesjetare - Hysen Doko
Fraktalet ne kulturen Islame Mesjetare - Hysen Doko
Hysen Doko193 vues
Hysen Doko, Didaktike matematike par Hysen Doko
Hysen Doko, Didaktike matematikeHysen Doko, Didaktike matematike
Hysen Doko, Didaktike matematike
Hysen Doko1.7K vues

Ligjet e Njutonit Hysen Doko

 • 1. Universiteti “Ismail Qemali” Vlore Fakulteti i shkencave Teknike Dega: Matematike Lenda: Fizike 1 Tema: Ligjet e Njutonit. Aplikime Punoi: Pranoi: Hysen Doko Prof. Valbona Tahiri
 • 2. (1) Pr. Dr. Bilal Shkurtaj,Ma.AnidaDuka “Kursi i fizikesse pergjithshme”fq73-74 (2) Pr. Dr. Bilal Shkurtaj,Ma.AnidaDuka “Kursi i fizikesse pergjithshme”fq79 Ligjet e Njutonit Ligjet e Njutonit për lëvizjen janë tre ligje fizike të cilat japin marrëdhëniet ndërmjet forcave që veprojnë mbi një objekt dhe lëvizjes së objektit. Ato u formuluan për herë të parë nga Isak Njutoni në veprën e tij kryesore Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, e publikuar për here të parë në 5 Korrik 1687. Ligjet formojnë bazën e mekanikes klasike dhe Njutoni i përdori ato për të shpjeguar shume fenomene të cilat studiojnë lëvizjen e objekteve fizike. Në volumin e trete të veprës, Njutoni tregoi se si ligjet e lëvizjes, të kombinuara me ligjin universal të gravitacionit, çojne në derivimin e ligjeve të Keplerit për lëvizjen e planeteve. Ligji i parë i Njutonit Per kuptimin e levizjes, nje ndihmese te madhe dha per here te pare Galileu, me zbulimin e ligjeve te inercise ne fillim te shekullit te XVII. Ai futi konceptin levizje ideale, domethene levizja e truipit, kur mbi te nuk veprojne trupa te tjere. Ai formuloi hipotezen sipas se ciles trupi i “lire” leviz me shpejtesi konstante. Me pas Njutoni vuri ate themel te dinamikes, sot quhet Ligji i Pare i Njutonit. Mbeshtetur ne vrojtimet, Galileu formuloi parimin e inercise: Nje trup qe nuk i nenshtrohet ndonje force, nuk peson ndryshime te shpejtesise. Ai ose ngelet ne gjendje qetesie (ne qofte se do ishte ashtu) ose levizne menyre drejtvizore te njetrajtshme (ne qofte se do ishte ashtu, pra shpejtesi jozero) Mungesa e forces nuk nenkupton domosdoshmerisht se nuk ka levizje. Pra, kur mbi nje trup nuk vepron asnje trup tjeter, atehere ai ndoshet ose ne gjendje prehjeje ose ne gjendje levizjeje drejtvizore te njetrajtshme. Nje trup mbetet ose ne gjendjen e tij fillestare te prehjes apo te levizjes me shpejtesi (vektoriale) konstante ose ne levizje drejtvizore te njetrajtshme, ne qofte se rezultantja e forcave te jashtme qe vepron mbi te eshte zero.(1) Para se Njutoni te formulonte ligjet e tij, mendohej se – per te mbajtur nje trup ne levizje me shpejtesi konstante – eshte i nevojshem nje veprim ose nje force shtytese apo terheqese. Mendohej qe nje trup eshte ne gjendjen e tij te natyrshme, te vetvetishme, kur ai ndodhet ne qetesi. Prandaj per te bere te mundur venien e tij ne levizje me shpejtesi konstante, duhet te shtyhet nga ndonje veprim i jashtem. Perndryshe ai do te pushonte natyrshem se levizuri. Ne qofte se levizim nje liber mbi tavoline duke e shtyre, me pas e leme te lire, ai do te rreshqiste per nje kohe shume te shkurter dhe pastaj do te ndalonte. Njutoni ne kete rast kuptoi se libri nuk eshte i lire nga ndikimi i forcave te jashtme, per arsye se atje ekziston ferkimi. Per ta levizur prape me shpejtesi konstante, duhet ta shtyjme ose ta terheqim duke e lidhur me nje fije. Por, nese levizim librin ne nje piste akulli patinazhi, levizja e tij do te vazhdoje shume me gjate se tavolina. Ne siperfaqe te
 • 3. (1) Pr. Dr. Bilal Shkurtaj,Ma.AnidaDuka “Kursi i fizikesse pergjithshme”fq73-74 (2) Pr. Dr. Bilal Shkurtaj,Ma.AnidaDuka “Kursi i fizikesse pergjithshme”fq79 lemuar, d.m.th. pa ferkim, libri do te levizte me shenja shume te vogla te ngadalesimit per nje kohe me te gjate, duke pershkuar nje hapesire me te madhe. Ne kete menyre mund te dalim gjithmone ne perfundim se, per te mbajtur nje trup ne levizje me shpejtesi konstante, nuk eshte e nevojshme gjithnje forca. Nga kjo pikepamje, ligji i pare i Njutonit shprehet: Nese forca qe vepron mbi trupin eshte zero, atehere eshte e mundur te gjenden sisteme referimi ne lidhje me te cilat trupi nuk peson asnje nxitim. Meqe ligji i pare i Njutonit quhet ndryshe edhe si ligji i Inercise, atehere edhe sistemet e referimit ku ky ligj eshte i vertete quhen sisteme inerciale referimi. Pra, ato sisteme ku ligjet e Njutonit jane te verteta, quhen sistemet inerciale te referimit. Ligji i dytë i Njutonit
 • 4. (1) Pr. Dr. Bilal Shkurtaj,Ma.AnidaDuka “Kursi i fizikesse pergjithshme”fq73-74 (2) Pr. Dr. Bilal Shkurtaj,Ma.AnidaDuka “Kursi i fizikesse pergjithshme”fq79 Nga eksperimentet e zhvilluara del se ndryshimi i levizjes se nje trupi lidhet me veprimet e trupave te tjere mbi trupin qe shqyrtojme; pra, nese mbi nje trup veprojne trupa te tjere, atehere gjendja e levizjes ndryshon. Siç dihet, levizja e nje trupi ne nje cast te dhene karakterizohet nga shpejtesia dhe ndryshim i levizjes do te thote ndryshim i shpejtesise, d.m.th. lindje e nxitimit. Veprimi i forcave mbi nje trup shkakton shformimin e tij. (Shformim – ndryshim i permasave dhe formes se trupit). Veprime te natyrave te ndryshme mund te shkaktojne efekte te njejta me ndryshimin e levizjes se trupit ose me shformimin e tij. Per shembull, nje suste do te zgjatet duke e terhequr ose duke varur nje trup ne te. Ne pergjithesi, mund te ndodhe qe disa trupa – duke vepruar njekohesisht mbi nje trup – te mos i shkaktojne atij nxitim. Trupi mund te ndodhet ne prehje ose ne levizje drejtvizore te njetrajtshme pikerisht pse ne te veprojne njekohesisht trupa te tjere, ne menyre te tille qe te mos i shkaktojne nxitim. Keshtu, dihet qe Toka i terheq trupat mbi siperfaqen e saj me nxitim. Edhe ndaj trupit qe ndodhet mbi tryeze, Toka ushtron force terheqese, por ai nuk leviz me nxitim, pasi mbeshtetesja e pengon ate. Mbeshtetesja ushtron nje force te barabarte, me i madh ose me i vogel se i nje force tjeter. Pra, forcat mund te krahasohen nga ana sasiore. Duke zgjedhur ne menyre te pershtatshme njesine e forces, mund te matet cdo force. Matja e forces mund te zbatohet ne te dy efektet e veprimit te saj: nxitimin dhe shformimin e trupit. Zakonisht perdoret efekti shformues. Ne baze te ketij efekti jane ndertuar dinamometrat. Kuptimi i perditshem i forces lidhet me ndjenjen e forces muskulare ose me forcen e ushtruar nga sistemet mekanike te thjeshta, p.sh.: nen efektin e nje suste te shtypur apo te zgjatur ose nen efektin e nje leve. Ne vijim te nje kuptimi te tille, eshte arritur ne perfundim se nuk eshte e nevojshme nje pike kontakti per te ushtruar nje force, sic ndodh gjate nje bashkeveprimi ne largesi me ane te forcave te rendeses ose forcave elektrostatike, qe i shfaqin trupat e ngarkuar elektrikisht. Forca eshte madhesi qe shpreh dhe mat bashkeveprimin midis sistemeve fizike. Ne menyre intuitive mund te pohojme se forcashoqerohet me nocionin e madhesise dhe te drejtimit. Drejtimi dhe kahu i forces eshte edhe drejtimi dhe kahu i nxitimit qe ajo shkakton, ne qofte se eshte e vetmja force qe vepron mbi trupin. Efekti i nje force ndryshon me drejtimin, si ne rastet e paraqitura me poshte: a) Ka levizje b) Nuk ka levizje, por vetem nje shformim te trupit; c) Nuk shkakton ndonjelevizje. N (a) (b) (c) G Rasti i fundit fur kuptimin e barazimit te dy forcave ne ekuliliber. Edhe ne rastin b) themi qe plani horizontal duke u shformuar prodhon nje force qe ekulilibron forcene
 • 5. (1) Pr. Dr. Bilal Shkurtaj,Ma.AnidaDuka “Kursi i fizikesse pergjithshme”fq73-74 (2) Pr. Dr. Bilal Shkurtaj,Ma.AnidaDuka “Kursi i fizikesse pergjithshme”fq79 ushtruar nga jashte. Nga Njutoni u bene shume eksperimente per te pare si si lidhet nxitimi me forcen ne trupa te ndryshem. Dolen keto perfundime: 1) Nen veprimin e se njejtes force, nxitimi qe fiton nje trup i dhene, eshte gjithmone i njejte, pavaresisht nga shpejtesia e trupit. 2) Nese mbi nje trup veprojne forca te ndryshme, nxitimi ne cdo rast eshte ne perpjestim te drejte me forcen. 3) Per trupa te perbere nga e njejta lende – kur veprojne forca te njejta – nxitimi ne cdo rast eshte me i vogel per trupat e medhenj e anasjelltas. Vetia qe kane trupat per te ruajtur gjendjen e levizjes, quhet inerci. Eksperimentet tregojne se trupat – nen veprimin e se njejtes force – nuk e ndryshojne njesoj levizjen. Themi qe trupat nuk jane njesoj inerte. Sa me shume qe te ndryshoje levizjen trupi nen veprimin e nje force te dhene, aq me pak inert eshte ai, dhe anasjelltas. Per te karakterizuar shkallen e inercise se trupave, perdoret madhesia fizike qe quhet mase. keshtu, nje trup me mase me te vogel fiton nje nxitim me te madh sesa nje trup me mase me te madhe, kur mbi ta vepron e njejta force. Masa eshte nje nadhesi skalare. Nxitimi i dy trupave me mase te njete, kur ata jane te bashkuar eshte dy here me i vogel, sesa kur jane vec e vec. Per tre trupa te bashkuar, nxitimi eshte tri here me i vogel.. e keshtu me radhe. Kjo do te thote se inercia e trupave te bashkuar eshte me e madhe aq here sa trupa jane, ne krahasim me ata kur jane vec e vec. Kuptohet qarte se masa e dy trupave te bashkuar eshte sa dyfishi i mases se secilit, trefishi etj... Edhe per trupat qe nuk kane mase te barabarte mund te themi se: masa e trupave te bashkuar eshte e barabarte me shumen e masave te tyre. Duke zgjedhur si njesi masen e nje trupi te vecante, mund te percaktohet masa e cdo trupi tjeter. Njesia e mases ne sistemin nderkombetar te njesive (SI) eshte kilogrami (kg), qe eshte nje nga njesite themelore te ketij sistemi. Eksperimentet tregojne se nxitimi qe fiton nje trup nen veprimin e nje force, eshte ne perpjestim te zdrejte me masen e tij. Duke shenuar me m masen e tij dhe me a nxitimin shkruajme: a ~ 1 𝑚 Njutoni e identifikoi masen me sasine e lendes. Ky eshte kuptimi qe kane njerezit ne jeten e perditshme. Kuptimi fizik lidhet me inercine e trupave: masa e nje trupi eshte karakteristike e cila lidh forcen qe vepron mbi trupin, me nxitimin qe fiton trupi. Duke vepruar me forca te ndryshme mbi te njejtin trup, gjendet varesia e nxitimit nga forca e ushtruar. Se pari, nese forcat e ushtruara mbi te njejtin trup jane te barabarta, atehere edhe nxitimet jane te barabarta. Gjithashtu edhe nese forca rritet dy here, edhe nxitimi rritet dy here, e keshtu me radhe. Madhesia e nxitimit eshte ne perpjestim te drejte me forcen e ushtruar. Mirepo dime qe nxitimi eshte madhesi vektoriale, atehere edhe forca qe e shkakton kete nxitim, eshte force vektoriale. Drejtimi i nxitimit eshte i njejte me drejtimin e forces qe e shkakton kete nxitim ne cdo rast.
 • 6. (1) Pr. Dr. Bilal Shkurtaj,Ma.AnidaDuka “Kursi i fizikesse pergjithshme”fq73-74 (2) Pr. Dr. Bilal Shkurtaj,Ma.AnidaDuka “Kursi i fizikesse pergjithshme”fq79 Perfundim: Kur dy ose me shume forca veprojne mbi te njejtin trup, nxitimi qe fiton trupi, do te jete i barabarte me nxitiminqe do te fitonte ai, sikur te ishte nen veprimin e nje force te vetme, te barabarte me shumen vektoriale te forcave te vecanta. Ky pohim quhet parimi i pavaresise se veprimit te forcave. Shuma vektoriale e forcave qe veprojne mbi nje trup, quhet force rezultante. Ligji i njutonit shpesh shkruhet edhe ne trajten: 𝐹⃗ = 𝑚𝑎⃗ Qe jep lidhjen sasiore midis forces dhe gjendjes se levizjes se trupit. Ajo eshte shprehja matematike e ligjit te dyte te Njutonit: bashkeveprimi i pikes materiale me mjedisin rrethues te shprehur me ane te forces 𝐹⃗ percakton nxitimin e pikes materiale ose ndryshimin e shpejtesise se saj. “Nxitimi qe fiton trupi nen veprimin e nje force, eshte ne perpjestim te drejte me madhesine e forces dhe ne perpjestim te zhdrejte me masen” (2) Ligji i dyte i Njutonit permban si nje rast te vecante ligjin e Pare te Njutonit ose parimin e inercise. Ligji i dyte i Njutonit mund te shkruhet edhe ndryshe: 𝐹⃗ = 𝑚𝑎⃗= m 𝑑𝑣⃗⃗ 𝑑𝑡 = m 𝑑 𝑑𝑡 ( 𝑑𝑟⃗ 𝑑𝑡 ) = m 𝑑2∗𝑟⃗ 𝑑𝑡2 Dhe shpreh ligjinthemelor te dinamikes se pikes materiale. Nga ai mund te nxirren te gjitha karakteristikat ne lidhje me levizjen e pikes materiale. Ligji i Njutonit eshte nje ligj eksperimental: 𝐹⃗ = 𝑚𝑎⃗ Eshte nje ligj vektorial qe duhet mbajtur gjithmone parasysh dhe qe jep lidhjen midis madhesive dinamike; forces dhe mases, me madhesine kinematike: nxitimi, shpejtesia dhe zhvendosja. Ne praktike, kjo do te thote se ai eshte ekuivalent me tri ekuacione ne lidhje me tri levizje te projektuara mbi boshtet. Ne aspektin matematik eshte nje lidhje algjebrike midis forces dhe nxitimit. Ligji i tretë i Njutonit Ne pergjithesimin e eksperimenteve te tij Njutoni zbuloi edhe nje veti te pergjithshme te forces qe mund te formulohet keshtu: nese nje trup A ushtron nje force 𝑭 𝐀𝐁⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ mbi nje trup B, trupi B reagon duke ushtruar nje force 𝑭 𝐁𝐀⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ mbi trupin A. Forcat kane te njejtin drejtim, te njejtin modul, por kahe te kunderta:
 • 7. (1) Pr. Dr. Bilal Shkurtaj,Ma.AnidaDuka “Kursi i fizikesse pergjithshme”fq73-74 (2) Pr. Dr. Bilal Shkurtaj,Ma.AnidaDuka “Kursi i fizikesse pergjithshme”fq79 𝐹AB⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = −𝐹BA⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ Ky eshte ligji i Trete i Njutonit qe shpesh quhet parimi i veprim – kunderveprimit dhe pershkruan nje veti te renesishme te forcave, domethene faktin qe ato paraqiten gjithmone dy nga dy. Pra, veprimet e trupave kane karakter bashkeveprimi. Forcat e bashkeveprimit kane te njejten natyre: ose te dyja shtytese ose te dyja terheqese. (Ligji i tretë i Njutonit. Forcat e skiatorëve kanë madhësi të barabartë dhe drejtime të kundërta) Vertetesia e ketij ligji mund te provohet lehte me kete eksperiment: dy karroca qe mund te rreshqasin pa ferkim ne nje siperfaqe horizontale, vendosen ne njefare largesie njera nga tjetra. Ne njeren karroce vendoset nje sfere celiku kurse ne tjetren nje magnet. Pasi i leme te lira karrocat, ato fillojne te levizin ne drejtime te kunderta me nxitim 𝑎⃗1 dhe 𝑎⃗2. Nga matjet gjendet se: m1 𝑎⃗1 = - m2 𝑎⃗2 ku m1 dhe m2 jane masat e karrocave se bashku me trupat qe bashkeveprojne. Ne baze te ligjit te dyte te Njutonit, mbi karrocat jane ushtruar forca te barabarta ne madhesi, por me kahe te kunderta: 𝐹AB⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = −𝐹BA⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ Ku 𝐹AB⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ eshte forca e ushtruar nga karroca A mbi karrocen B, ndersa 𝐹BA⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ eshte forca e ushtruar nga karroca B mbi karrocen A.
 • 8. (1) Pr. Dr. Bilal Shkurtaj,Ma.AnidaDuka “Kursi i fizikesse pergjithshme”fq73-74 (2) Pr. Dr. Bilal Shkurtaj,Ma.AnidaDuka “Kursi i fizikesse pergjithshme”fq79 Ushtrim: Nje grua ne aeroport po zhvendos valixhen e saj me mase 20 kg me nje shpejtesi konstante duke e terhequr me nje rrip qe formon kendin α me horizontin. Ajo e terheq rripin me nje force 35N dhe forca e ferkimit te truallit mbi valixhe eshte 20N. Vizatoni diagramen e forcave per valixhen. a) Cfare kendi formon rripi me drejtimin horizontal? b) Sa eshte forca normale qe ushtron trualli mbi valixhen? y Te dhena: N m = 20 kg Fy F v = costante Fx x . f F = 35N f = 20N α = ? G N = ? Zgjidhje: Per zgjidhjen e ketij ushtrimi, procedohet me kater hapa: 1) Ndertimi i forcave qe veprojne mbi trup, te cilat skicohen tek figura e mesiperme. 2) Shkruajme ligjin e dyte te Njutonit ne trajte vektoriale: ∑𝐹⃗ = 𝑚𝑎⃗ 𝑁⃗⃗⃗ + 𝐹⃗ + 𝐺⃗ + 𝑓⃗ = 𝑚𝑎⃗ 𝐹⃗ = 𝐹⃗x + 𝐹⃗y 𝐹⃗⃗⃗⃗x = F * cosα 𝐹⃗y = F * sinα 3) Zgjedhim sistemin e referimit qe perbehet nga dy boshte, ku Ox sipas drejtimit te levizjes dhe Oy pingul me levizjen, te cilen e kemi zgjedhur me siper, perkrah figures. 4) Projektojme Ligjin e dyte te Njutonit sipas ketij sistemi te zgjedhur: Ox 𝐹⃗x - 𝑓⃗ = m𝑎⃗ Oy: 𝐹⃗y + 𝑁⃗⃗⃗ - 𝐺⃗ = 0  𝑁⃗⃗⃗ = 𝐺⃗ - 𝐹⃗y (a=0, shpejtesi costant) 𝑁⃗⃗⃗ = mg – F sinα
 • 9. (1) Pr. Dr. Bilal Shkurtaj,Ma.AnidaDuka “Kursi i fizikesse pergjithshme”fq73-74 (2) Pr. Dr. Bilal Shkurtaj,Ma.AnidaDuka “Kursi i fizikesse pergjithshme”fq79  𝐹x – f = m * a F cosα – f = m*a a=0 (sepse kemi shpejtesi konstante) F cosα – f = 0 F cosα = f cos α = 𝑓 𝐹 = 20𝑁 35𝑁 = 0.57 Kendi qe rripi formon me horizontin eshte: α = arcos(0.57) Nga formula themelore e trigonometrise gjejme vleren e sin α per te gjetur vleren e N: sin2 α + cos2 α = 1 sin2 α = 1 – cos2 α sin2 α = 1 – (0.57)2 sin2 α = 1 – 0.3249 sin2 α = 0.6751 sin α = √0.6751 = 0.8216 N = mg – F sin α N = 20 kg * 10 𝑚 𝑠⁄ 2 - 35N* 0.8216 N = 200N – 28.756 N = 171.244N (Shenim: Materiali teorik si perkufizime eshte marre nga libri: “Kursi i fizikes se pergjithshme”, Pr. Dr. Bilal Shkurtaj, Ma. Anida Duka, faqe 73 – 81 i perpunuar dhe i pershtatur per kete detyre kursi)