Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
ДАНЪЦИ 2015
Промени в ЗДДС, ЗДДФЛ, ЗКПО,
ЗАДС
www.news.inbalance.bg
Промени в Закона за данъка върху добавената стойност
Основните промени в Закона за данъка върху
добавената стойност, които влизат в сила в началото
на 2015 година, са:
• Промя...
Промени в Закона за данъците върху доходите на
физическите лица
Промени в ЗДДФЛ, в сила от 01. 01. 2015 г. обобщено:
• Отменено е данъчното облекчение за доходи, непривишаващи минималнат...
Промени в Закона за корпоративното подоходно облагане
Основните промени в ЗКПО за 2015 г. са:
• Освобождават се от облагане с данък при източника доходите от лихви, авторски и
...
Промени в Закона за акцизите и данъчните складове
Основните промени в ЗАДС за 2015 година:
• Прецизирано е определението за "частни развлекателни полети и плаване".
Промени...
www.news.inbalance.bg
InBalance News
Сайт за счетоводство и данъци в помощ на
бизнеса
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Данъци 2015 г. Промени в ЗДДС, ЗДДФЛ, ЗКПО, ЗАДС

Промените в данъчното законодателство през 2015 година са свързани с реализирането на законодателни мерки по приоритетите на данъчната политика и с усъвършенстване на законодателството за улесняване на практическото му прилагане и привеждане в съответствие с правото на ЕС.

 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

Данъци 2015 г. Промени в ЗДДС, ЗДДФЛ, ЗКПО, ЗАДС

 1. 1. ДАНЪЦИ 2015 Промени в ЗДДС, ЗДДФЛ, ЗКПО, ЗАДС www.news.inbalance.bg
 2. 2. Промени в Закона за данъка върху добавената стойност
 3. 3. Основните промени в Закона за данъка върху добавената стойност, които влизат в сила в началото на 2015 година, са: • Промяна в облагането на доставките на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване и услуги, извършвани по електронен път. От 1 януари 2015 г. влиза в сила специална схема за облагане с ДДС – „съкратено обслужване на едно гише“ или т. нар. „mini-One-Stop-Shop“ (MOSS). • Нови условия за минимална помощ по Регламент (ЕС) № 1407/2013. Новият регламент въвежда съществени изменения в условията, в сравнение с Регламент (ЕО) № 1998/2006 на Комисията от 15 декември 2006 година относно прилагането на членове 87 и 88 от Договора към минималната помощ (Регламент (ЕО) № 1998/2006). • Синхронизиране на националното законодателство с европейското по отношение на френските „най-отдалечени региони“ в съответствие с изискванията на Директива 2013/61/ЕС. По отношение на облагането с ДДС Майот придобива статут като на останалите френски най- отдалечени региони: Гваделупа, френска Гвиана, Мартиника, Реюнион и Сен Мартен, които са изключени от териториалния обхват на Директива 2006/112/ЕО. • Усъвършенстван е контролът върху доставките и движението на течни горива. Приети са промени в чл. 118 с цел осъществяването на ефективен контрол от приходните агенции върху целия процес, свързан с доставките и движението на течни горива от производител и вносител до краен потребител. www.news.inbalance.bg
 4. 4. Промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица
 5. 5. Промени в ЗДДФЛ, в сила от 01. 01. 2015 г. обобщено: • Отменено е данъчното облекчение за доходи, непривишаващи минималната работна заплата. Отпада въведеното през 2014 г. данъчно облекчение за доходи, непревишаващи минималната работна заплата - разпоредбата на чл. 22б от ЗДДФЛ е отменена. Облекчението за пръв и последен път ще се ползва за доходи, реализирани през 2014 г. • Въведени са нови данъчни облекчения за деца. Въведени се две нови данъчни облекчения за деца с цел осигуряване на финансови стимули от страна на държавата за подпомагане отглеждането на деца в България и увеличаване участието на жените с деца на пазара на труда. • Разширява се данъчната основа за данъка върху доходите от лихви. От 1 януари 2015 г. се разширява данъчната основа за облагане с данък върху доходите от лихви, като с окончателен данък се облага брутната сума на придобитите от местни физически лица доходи от лихви не само по депозитни, а по всички банкови сметки, включително и разплащателни и спестовни. • Освобождават се от облагане лихвите по облигации или други дългови ценни книжа. • Променени са условията, при които може да се ползва отстъпка при подаване на годишната данъчна декларация по електронен път. • Удържане на авансов данък за четвърто тримесечие. Предоставена е възможност за физическите лица да изберат да им бъде удържан авансов данък по чл. 43, ал. 4 и чл. 44, ал. 4 за доходи, придобити през четвъртото тримесечие на годината, ако преценят, че това ще ги улесни при годишното облагане и деклариране на доходите. www.news.inbalance.bg
 6. 6. Промени в Закона за корпоративното подоходно облагане
 7. 7. Основните промени в ЗКПО за 2015 г. са: • Освобождават се от облагане с данък при източника доходите от лихви, авторски и лицензионни възнаграждения на чуждестранни юридически лица. Промяната е наложена от изтичането на преходния период от 8 години, през който страната ни има право да не прилага Директива 2003/49/ЕО. • Разширен е обхватът на освобождаването от данъчно облагане за доходи от лихви по облигации и лихви по заем. С изменението в чл. 195 се освобождават от облагане с данък при източника доходите на чуждестранни юридически лица от лихви по облигации или други дългови ценни книжа, издадени от държавата и общините и допуснати до търговия на регулиран пазар в страната или в държава-членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство. • Приети са промени, свързани с данъчни облекцения, представляващи минимална или държавна помощ. Измененията са наложени от изискванията за привеждане в съответствие данъчното законодателство с новите европейски правила за минимални и държавни помощи. • Въведен е нов данък върху допълнителните разходи на народните представители. От 1 януари 2015 г. допълнителните разходи на народните представители, регламентирани в чл.12 от приложение "Финансови правила по бюджета на народното събрание" и Правилника за организацията и дейността на Народното събрание ще се облагат 10% данък. • Автоматичен обмен на информация За да се уеднакви редът за подаване на информация по ЗКПО с реда по ЗДДФЛ, е въведен срок за подаване на информация за доходите, за които се извършва автоматичен обмен на информация, в случаите на прекратяване на данъчно задълженото лице. www.news.inbalance.bg
 8. 8. Промени в Закона за акцизите и данъчните складове
 9. 9. Основните промени в ЗАДС за 2015 година: • Прецизирано е определението за "частни развлекателни полети и плаване". Промените са във връзка със запитване от страна на Европейската комисия за допълнителна информация за прилагането на чл. 14, параграф 1, букви „б“ и „в" от Директива 2003/96/ЕО • Изменен и допълнен е чл.12 от ЗАДС с цел създаване на ясна процедура за предаване на отпадъците от тютюн за унищожаване. Целта е улесняване на контрола на митническите органи по правилното проследяване на отпадъците от тютюн. • Прието е поетапно увеличаване на акцизната ставка на цигарите и график за осъществяването му • Намаляване на административната тежест при издаване на лиценз за управление на данъчен склад Отменено е изискването за прилагане на годишните финансови отчети за предходните три години. • Отменено е изискването за поставяне на акцизен бандерол за малки опаковки. Приета е промяна в чл. 64, съгласно която за хранителни добавки, съдържащи етилов алкохол, за който е платен акциза, не е задължително да се поставя акцизен бандерол ако са опаковани в малки опаковки (до 50 мл). • Ограничена е възможността за неправомерно използване на тежки и маркирани горива. Приета е промяна в чл. 94, съгласно която се ограничава възможността за неправомерно използване на тежки и маркирани горива не по предназначение като гориво за отопление. • Усъвършенстван е митническият контрол върху акцизните стоки. • Предоставяне на информация на НАП за издадените ревизионни актове от митническите органи. www.news.inbalance.bg
 10. 10. www.news.inbalance.bg InBalance News Сайт за счетоводство и данъци в помощ на бизнеса

×