Monitoring_80.pdf

Інститут економічних досліджень та політичних консультацій
Інститут економічних досліджень та політичних консультаційІнститут економічних досліджень та політичних консультацій

Моніторинг сприяння торгівлі в Україні №80 Період моніторингу: Червень 2023 року У цьому випуску: Внесені зміни до Порядку ведення УКТ ЗЕД Уряд затвердив методику оцінювання якості виконання завдань інтегрованого управління кордонами Пропонується звільнити резидентів від відповідальності за порушення строків розрахунків за операціями з експорту Пропонується звільнити від сплати судового збору Держмитслужбу під час розгляду справ у справах про нарахування та сплату митних платежів Удосконалення Порядку відшкодування витрат за зберігання товарів та транспортних засобів на складах митних органів 1 вересня 2023 року Україна перейде до застосування NCTS Фаза 5 (NCTS P5) Держмитслужба оновила контактні номери телефонів Служби підтримки з питань NCTS Удосконалення Порядку відшкодування витрат за зберігання товарів та транспортних засобів на складах митних органів

Моніторинг сприяння
торгівлі в Україні
Період моніторингу:
Червень 2023 року
Випуск № 80
Липень2023
2
Шановні читачі!
Перед Вами черговий випуск Інформаційного бюлетеня «Моніторинг
сприяння торгівлі в Україні», продукт Інституту економічних
досліджень та політичних консультацій, який публікується за
підтримки Європейського союзу, МФ “Відродження” та ATLAS Network у
рамках проекту “Підтримка громадської ініціативи “За чесну та
прозору митницю”. Ми прагнемо надати Вам найсвіжішу та найбільш
актуальну інформацію стосовно стану реалізації митної реформи та
впровадження заходів сприяння міжнародній торгівлі в Україні.
Тому для нас дуже важлива Ваша думка, відгуки та побажання щодо
комунікаційних зв'язків та методів надання інформації на адресу:
customs@ier.kyiv.ua
Інститут економічних досліджень та політичних консультацій 3
Зміст
Нормативно-правові акти, що набрали чинності......................................................................... 4
Внесені зміни до Порядку ведення УКТ ЗЕД………………………………………..…..……………………………………………………. 4
Уряд затвердив методику оцінювання якості виконання завдань інтегрованого управління кордонами….. 4
Проекти нормативно-правових актів………................................................................................... 6
Пропонується звільнити резидентів від відповідальності за порушення строків розрахунків
за операціями з експорту…...……..……………………………………………………………………………………………………………………. 6
Пропонується звільнити від сплати судового збору Держмитслужбу під час розгляду справ у справах про
нарахування та сплату митних платежів…………………………………………………………………………………………..…..………… 6
Удосконалення Порядку відшкодування витрат за зберігання товарів та транспортних засобів на складах
митних органів…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 7
Новини.......................................................................................................................................... 8
1 вересня 2023 року Україна перейде до застосування NCTS Фаза 5 (NCTS P5) …………………………………….……. 8
Держмитслужба оновила контактні номери телефонів Служби підтримки з питань NCTS.………………………… 8
Удосконалення Порядку відшкодування витрат за зберігання товарів та транспортних засобів
на складах митних органів.………………………………………….………………………………………………………………………………….. 9
4
НОРМАТИВНО - ПРАВОВІ АКТИ, ЩО НАБРАЛИ ЧИННОСТІ
Внесені зміни до Порядку ведення УКТ
ЗЕД
Постанова Кабінету Міністрів України № 633 від
24 червня 2023 року «Про внесення зміни до
Порядку ведення української класифікації
товарів зовнішньоекономічної діяльності»
У рамках наближення українського законодавст-
ва в митній сфері до норм Європейського Союзу
уряд вніс зміни до Порядку ведення української
класифікації товарів зовнішньоекономічної
діяльності (УКТ ЗЕД).
Це сприятиме однаковому застосуванню всіма
митними органами правил класифікації товарів
під час прийняття рішень щодо класифікації
товарів згідно з УКТЗЕД та рішень стосовно
зобов’язуючої інформації з питань класифікації
товарів. Рішення мають прийматися митними
органами з урахуванням підходів до класифікації
окремих товарів згідно з нормами ЄС, закріпле-
ними у відповідних актах права ЄС, за умови, що
такі підходи не суперечать положенням Міжна-
родної конвенції про Гармонізовану систему
опису та кодування товарів.
Змінами, зокрема, передбачено:
 оприлюднення переліку рішень згідно з
Комбінованою номенклатурою щодо класифі-
кації товарів, передбачених у відповідних
актах права Європейського Союзу (acquis ЄС)
на день прийняття цієї постанови, за умови,
що такі рішення не суперечать положен-
ням Міжнародної конвенції про Гармонізова-
ну систему опису та кодування товарів, та
оновлення такого переліку не рідше ніж раз
на квартал;
 оприлюднення інформації щодо відповіднос-
ті кодів товарів, зазначених у відповідних
актах права Європейського Союзу (acquis ЄС),
кодам чинної версії товарної номенклатури
УКТ ЗЕД;
 доопрацювання відповідного програмного
забезпечення.
Джерело: http://surl.li/iyojd
Уряд затвердив методику оцінювання
якості виконання завдань інтегрованого
управління кордонами
Постанова Кабінету Міністрів України № 595 від
13 червня 2023 року «Про затвердження Націо-
нальної методики оцінювання якості виконання
завдань інтегрованого управління кордонами»
Уряд затвердив Національну методику оцінюван-
ня якості виконання завдань інтегрованого
управління кордонами. Методика визначає
механізм оцінки якості виконання завдань та
досягнення цілей, що визначені в Стратегії
інтегрованого управління кордонами на період
до 2025 року, яка була затверджена 24 липня
2019 року.
Інтегроване управління кордонами - це скоорди-
нована діяльність компетентних державних
органів України та військових формувань, спря-
Інститут економічних досліджень та політичних консультацій 5
НОРМАТИВНО - ПРАВОВІ АКТИ, ЩО НАБРАЛИ ЧИННОСТІ
мована на створення та підтримання балансу між
забезпеченням належного рівня прикордонної
безпеки і збереженням відкритості державного
кордону для законного транскордонного співро-
бітництва, а також для осіб, які подорожують.
Стратегія визначає основні напрями системного
формування державної політики розвитку та
ефективного управління державним кордоном
на період до 2025 року. Її метою є забезпечення
розвитку зовнішньоекономічних зв’язків та
міжнародної торгівлі, сприяння переміщенню
осіб і товарів через державний кордон та належ-
на його захищеність. Стратегія спрямована на
запровадження ефективних інструментів співпра-
ці та координації на внутрішньовідомчому,
міжвідомчому, міжнародному рівнях, а також із
приватним сектором.
Отже, затверджена методика визначає індикато-
ри виконання та методи оцінки досягнення
відповідних результатів у ході реалізації зазначе-
ної Стратегії.
Джерело: http://surl.li/iyoip
6
ПРОЄКТИ НОРМАТИВНО - ПРАВОВИХ АКТІВ
Пропонується звільнити резидентів від
відповідальності за порушення строків
розрахунків за операціями з експорту
Проєкт Закону реєстр. номер 9230 від 21 квітня
2023 року «Про внесення змін до статті 16
Закону України "Про валюту і валютні операції"
щодо відповідальності за порушення
резидентами строку розрахунків за операціями
з експорту»
Дата реєстрації: 21 квітня 2023 року
Ініціатор: народні депутати України
Проєкт Закону розроблений із метою звільнення
на період із 24 лютого 2022 року до припинення
або скасування воєнного стану на території
України від відповідальності резидентів-
суб’єктів господарювання, що порушили строки
розрахунків з операцій з експорту товарів/
послуг, поставлених контрагентам-резидентам
російської федерації або Республіки Білорусь до
24 лютого 2022 року, і такими резидентами не
було одержано грошових коштів від таких
контрагентів у строки, встановлені згідно зі
статтею 13 Закону України «Про валюту і валютні
операції».
Наразі існує проблема, яка полягає в тому, що
українські підприємства, які до 24 лютого 2022
року уклали контракти з підприємствами росії та
Білорусі, не змогли отримати товар або поверну-
ти сплачені за нього кошти у зв’язку зі збройною
агресією росії проти України. Зазначені зміни
дозволять відповідним підприємствам не нести
відповідальності за неповернення валютної
виручки в Україну згідно з контрактами, які було
укладено протягом зазначених строків.
Наразі відповідне питання частково вирішено
відповідними рішеннями уряду та НБУ, які зупи-
нили перебіг відповідних строків для зазначених
підприємств.
Джерело: http://surl.li/iyoig
Пропонується звільнити від сплати
судового збору Держмитслужбу під час
розгляду справ у справах про нарахуван-
ня та сплату митних платежів
Проєкт Закону України (реєстр. номер 9359 від
6 червня 2023 року) «Про внесення змін до
статті 5 Закону України "Про судовий збір"
щодо сплати судового збору у справах про
нарахування та сплату митних платежів
Інститут економічних досліджень та політичних консультацій 7
ПРОЄКТИ НОРМАТИВНО - ПРАВОВИХ АКТІВ
Дата реєстрації: 6 червня 2023 року
Ініціатор: народні депутати України
Метою прийняття законопроєкту є створення
умов для належного забезпечення функціону-
вання митних органів у частині реалізації повно-
важень щодо контролю за своєчасністю, досто-
вірністю, повнотою нарахування та сплати мит-
них платежів. Зокрема, пропонується звільнити
центральний орган виконавчої влади, що реалі-
зує державну митну політику, від сплати судо-
вого збору під час розгляду справ про нараху-
вання та сплату митних платежів в усіх судових
інстанціях.
На думку ініціаторів проєкту, це сприятиме
роботі Держмитслужби при супроводженні від-
повідних справ у судах усіх інстанцій.
Джерело: http://surl.li/iyohz
Удосконалення Порядку відшкодування
витрат за зберігання товарів та
транспортних засобів на складах митних
органів
Проєкт наказу Міністерства фінансів України
«Про внесення змін до Порядку
відшкодування витрат за зберігання товарів та
транспортних засобів на складах митних
органів»
Дата реєстрації: 19 червня 2023 року
Ініціатор: Міністерство фінансів України
Проєкт наказу розроблено з метою вдоскона-
лення та врегулювання прогалин, які існують у
чинній редакції Порядку відшкодування витрат
за зберігання товарів та транспортних засобів на
складах митних органів.
Зокрема, пропонується:
 включити до суми відшкодування витрат ми-
тного органу, пов’язаних зі зберіганням то-
варів, суму коштів, фактично витрачених на
транспортування товарів і транспортних за-
собів до місця їх зберігання та здійснення
завантажувально-розвантажувальних робіт;
 установити, що під час обрахунку витрат ми-
тним органом до розрахункового строку не
включається час, протягом якого товари,
транспортні засоби зберігались на складі
митного органу як предмети, тимчасово ви-
лучені відповідно до кримінального проце-
суального законодавства, якщо судом скасо-
вано арешт майна та/або закрито криміна-
льне провадження;
 встановити, що витрати також не обрахову-
ються та не відшкодовуються, якщо поміщу-
ються в митний режим відмови на користь
держави чи в митний режим знищення або
руйнування (крім окремих випадків, за яких
такий обрахунок є об’єктивним);
 внести уточнюючі зміни, що стосуються осо-
бливостей покриття витрат за зберігання то-
варів, які відповідно до положень Митного
кодексу України набули статусу таких, що
зберігаються на складі митного органу, та,
зокрема, товарів, вилучених у справі про по-
рушення митних правил, провадження у
якій припинено митним органом шляхом
компромісу (укладанням мирової угоди).
Пропозиції до проєкту наказу можна надавати
до 18 липня 2023 року за такими адресами:
Міністерство фінансів України, 01008, м. Київ-
8, вул. Грушевського, 12/2, e-mail:
infomf@minfin.gov.ua. Державна регуляторна
служба України, вул. Арсенальна, буд. 9/11,
м. Київ, 01011, е-mail: inform@dkrp.gov.ua .
Джерело: http://surl.li/hvamz
8
НОВИНИ
1 вересня 2023 року Україна перейде
до застосування NCTS Фаза 5 (NCTS P5)
Для бізнесу, який зараз використовує NCTS,
перехід на NCTS Фаза 5 означатиме, що з
1 вересня 2023 року транзитні декларації бу-
дуть подаватися в оновлену транзитну систему
NCTS Фаза 5 та за дещо зміненим форматом,
зокрема в частині деталізації даних.
При цьому, усі правила і принципи застосуван-
ня спільного транзиту, транзитні спрощення
залишаються актуальними та чинними.
Держмитслужбою будуть розроблені нові
методичні рекомендації для компаній щодо
внесення відомостей до транзитних декларацій
з урахуванням особливостей NCTS Фаза 5. По-
давати їх, як і раніше, можна буде через бро-
керське програмне забезпечення відповідно
до специфікацій для NCTS Фаза 5.
Також служба наголосила, що вже актуалізова-
но переклад Конвенції про процедуру спільно-
го транзиту, зокрема відповідно до змін, які
були внесені у 2022 році та стосуються набору
даних електронних транзитних декларацій у
NCTS Фаза 5 (доповнення III-а до Конвенції)
(bit.ly/4482xN1).
Усі країни-учасниці Конвенції про процедуру
спільного транзиту до 1 грудня 2023 року ма-
ють перейти на застосування NCTS Фаза 5. Гото-
вність України зробити це синхронно з усіма
країнами-учасницями Конвенції була однією з
головних передумов приєднання до Конвенції.
Більше інформації за посиланням:
https://customs.gov.ua/rezhim-spilnogo-tranzitu-ncts.
Джерело: http://surl.li/iypdx
Держмитслужба оновила контактні но-
мери телефонів Служби підтримки з
питань спільного транзиту та NCTS
Оновлення контактних даних Служби підтрим-
ки з питань спільного транзиту та NCTS Держ-
митслужби стосуються мобільних номерів те-
лефонів із підтримкою месенджерів.
Відтепер Служба підтримки приймає дзвінки та
повідомлення за такими номерами телефонів:
+380 (44) 481-18-07
+380 (44) 481-19-14
+380 (44) 481-19-16
+380 (95) 783-67-01 (Viber, What’s app,
Telegram)
+380 (97) 813-08-60 (Viber, What’s app,
Telegram)
Служба підтримки користувачів із питань спіль-
ного транзиту функціонує з 15 березня 2021
року та створена з метою забезпечення надан-
ня технічної та консультаційної підтримки ко-
ристувачам національної електронної транзит-
ної системи.
Запити від користувачів із питань, що стосують-
ся режиму спільного транзиту та NCTS, можуть
надсилатись до Служби підтримки на елект-
ронну поштову скриньку за допомогою Модуля
Інститут економічних досліджень та політичних консультацій 9
НОВИНИ
технічної підтримки користувачів програмних
продуктів Держмитслужби та в телефонному
режимі на контактні номери телефонів.
Служба підтримки приймає запити цілодобово
з 20:00 до 08:00 години в робочі дні, у вихідні
та святкові дні запити щодо усунення критич-
них технічних проблем роботи NCTS прийма-
ються на електронну поштову скриньку
ncts-monitoring@customs.gov.ua
Повна інформація щодо контактних даних Слу-
жби підтримки з питань спільного транзиту та
NCTS розміщена в підрозділі Служба підтримки
розділу Спільний транзит (NCTS) на офіційному
сайті Держмитслужби https://customs.gov.ua/
rezhim-spilnogo-tranzitu-ncts
Джерело: http://surl.li/iypdt
Оновлено методичні рекомендації для
авторизованих вантажовідправників та
авторизованих вантажоодержувачів
(NCTS)
Держмитслужба опублікувала оновлені Мето-
дичні рекомендації щодо заповнення митної
декларації на товари при їх поміщенні в мит-
ний режим транзиту на умовах Конвенції про
процедуру спільного транзиту.
До Методичних рекомендацій додано нові ро-
зділи щодо особливостей поміщення товарів
під процедуру спільного транзиту авторизова-
ним вантажовідправником та особливостей
завершення процедури спільного транзиту ав-
торизованим вантажоодержувачем.
Документ розміщено в підрозділі «Методичні
та навчальні матеріали» розділу «Спільний тра-
нзит (NCTS)» на офіційному вебпорталі Держ-
митслужби bit.ly/3NYr6H2
Джерело: http://surl.li/iypgk
“Моніторинг сприяння торгівлі в Україні” є продовженням випусків Щомісячного моніторингу сприяння
торгівлі в Україні, який готувався Інститутом економічних досліджень та політичних консультацій у рамках
проекту “Діалог зі сприяння торгівлі”, за фінансової підтримки Європейського Союзу та співфінансування
Міжнародного фонду “Відродження”.
Запропонований інформаційний бюлетень є продовженням попереднього і публікується в рамках проєкту
“Підтримка громадської Ініціативи “За чесну та прозору митницю”, який реалізується за підтримки
Європейського союзу, Міжнародного фонду “Відродження” та ATLAS Network і є моніторингом реалізації
митної реформи та заходів зі сприяння міжнародній торгівлі.
Публікація складається з трьох частин:
 нормативно-правові акти, що набрали чинності
 проекти нормативно-правових актів
 новини
Ми розуміємо, що малому та середньому бізнесу не вистачає часу на проведення аналізу нового
законодавства або можливих нормативних новацій. Також, значна кількість таких актів складна для розуміння
пересічної людини. “Моніторинг сприяння торгівлі в Україні” покликаний привернути увагу до цікавих подій,
нововведень законодавства України, що стосуються сфери спрощення процедур торгівлі і можуть
безпосередньо впливати на суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності. Також у цих публікаціях ми будемо
робити аналіз проектів нормативних актів із цієї тематики.
Інститут економічних досліджень та політичних консультацій (ІЕД) - міжнародно визнаний незалежний
український аналітичний центр, заснований у 1999 році.
ІЕД займається аналізом проблем економічного розвитку, міжнародної торгівлі та ділового клімату (зокрема в
секторі МСП), бере участь у розробці документів політики національного та регіонального рівня.
ІЕД регулярно випускає власний макроекономічний прогноз для України та бере участь у розробці консенсус-
прогнозу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.
Команда соціологів ІЕД проводить регулярні опитування підприємств та експертів із метою оцінки ділового
клімату та очікувань українського бізнесу. ІЕД успішно поєднує свою аналітичну діяльність з адвокацією змін
та участю в громадському житті України. ІЕД співпрацює з центральними та місцевими органами влади,
вітчизняними та закордонними аналітичними центрами, організаціями громадянського суспільства.
Робота ІЕД фінансується за рахунок грантів, благодійних внесків та коштів технічної допомоги.
WWW.TFD.IER.COM.UA ВУЛ. РЕЙТАРСЬКА 8/5-А, 01054 КИЇВ ТЕЛ. +38 (044) 278-63-42 ФАКС +38 (044) 278-63-36
Застереження
Моніторинг сприяння торгівлі в Україні підготовлений ІЕД і має виключно інформаційний характер. Хоча
ми доклали щонайбільших зусиль для підготовки якомога точнішої публікації, ми не беремо на себе жодної
відповідальності за можливі помилки. Інститут не несе зобов'язань за будь-які збитки чи інші проблеми, які
виникли прямо чи опосередковано через використання будь-якої частини цієї публікації. У разі використання
обов'язковим є посилання на Інститут економічних досліджень та політичних консультацій.
Матеріал відображає позицію авторів і не обов’язково збігається з позицією Європейського Союзу,
Міжнародного фонду “Відродження”, ATLAS Network та (або) Інституту економічних досліджень та
політичних консультацій.

Contenu connexe

Similaire à Monitoring_80.pdf(20)

Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №67Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №67
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №67
Інститут економічних досліджень та політичних консультацій99 vues
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №34Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №34
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №34
Інститут економічних досліджень та політичних консультацій228 vues
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №57Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №57
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №57
Інститут економічних досліджень та політичних консультацій157 vues
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №40Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №40
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №40
Інститут економічних досліджень та політичних консультацій207 vues
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні № 64Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні № 64
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні № 64
Інститут економічних досліджень та політичних консультацій99 vues
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №42 (жовтень 2018)Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №42 (жовтень 2018)
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №42 (жовтень 2018)
Інститут економічних досліджень та політичних консультацій126 vues
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №41Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №41
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №41
Інститут економічних досліджень та політичних консультацій55 vues
Monitoring_72.pdfMonitoring_72.pdf
Monitoring_72.pdf
Інститут економічних досліджень та політичних консультацій73 vues
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №59Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №59
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №59
Інститут економічних досліджень та політичних консультацій84 vues
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №61Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №61
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №61
Інститут економічних досліджень та політичних консультацій67 vues
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні № 63Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні № 63
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні № 63
Інститут економічних досліджень та політичних консультацій112 vues
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №37Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №37
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №37
Інститут економічних досліджень та політичних консультацій112 vues
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні (грудень 2018)Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні (грудень 2018)
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні (грудень 2018)
Інститут економічних досліджень та політичних консультацій158 vues
Monitoring_82.pdfMonitoring_82.pdf
Monitoring_82.pdf
Інститут економічних досліджень та політичних консультацій50 vues
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №47 (лютий-травень, 2019)Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №47 (лютий-травень, 2019)
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №47 (лютий-травень, 2019)
Інститут економічних досліджень та політичних консультацій168 vues
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №38Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №38
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №38
Інститут економічних досліджень та політичних консультацій286 vues
 Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №60 Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №60
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №60
Інститут економічних досліджень та політичних консультацій57 vues
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №54 (лютий-березень 2020)Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №54 (лютий-березень 2020)
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №54 (лютий-березень 2020)
Інститут економічних досліджень та політичних консультацій155 vues

Plus de Інститут економічних досліджень та політичних консультацій(20)

MEMU Nov 2023 En.pdfMEMU Nov 2023 En.pdf
MEMU Nov 2023 En.pdf
Інститут економічних досліджень та політичних консультацій56 vues
Моніторинг_відбудови_та_відновлення_Nov_23 .pdfМоніторинг_відбудови_та_відновлення_Nov_23 .pdf
Моніторинг_відбудови_та_відновлення_Nov_23 .pdf
Інститут економічних досліджень та політичних консультацій44 vues
NRES_October_2023_UA_FINAL.pdfNRES_October_2023_UA_FINAL.pdf
NRES_October_2023_UA_FINAL.pdf
Інститут економічних досліджень та політичних консультацій78 vues
Social Policy in Ukraine.pdfSocial Policy in Ukraine.pdf
Social Policy in Ukraine.pdf
Інститут економічних досліджень та політичних консультацій32 vues
Соціальна політика в Україні.pdfСоціальна політика в Україні.pdf
Соціальна політика в Україні.pdf
Інститут економічних досліджень та політичних консультацій209 vues
MEMU Oct 2023 En.pdfMEMU Oct 2023 En.pdf
MEMU Oct 2023 En.pdf
Інститут економічних досліджень та політичних консультацій61 vues
Наш-кордон № 5 _жовтень 2023 final.pdfНаш-кордон № 5 _жовтень 2023 final.pdf
Наш-кордон № 5 _жовтень 2023 final.pdf
Інститут економічних досліджень та політичних консультацій26 vues
Наш-кордон № 4 _серпень 2023 final.pdfНаш-кордон № 4 _серпень 2023 final.pdf
Наш-кордон № 4 _серпень 2023 final.pdf
Інститут економічних досліджень та політичних консультацій10 vues
Наш-кордон № 2_січень 2023.pdfНаш-кордон № 2_січень 2023.pdf
Наш-кордон № 2_січень 2023.pdf
Інститут економічних досліджень та політичних консультацій7 vues
NRES_September_2023_UA_.pdfNRES_September_2023_UA_.pdf
NRES_September_2023_UA_.pdf
Інститут економічних досліджень та політичних консультацій154 vues
BB Наш-кордон № 5 _жовтень 2023.pdfBB Наш-кордон № 5 _жовтень 2023.pdf
BB Наш-кордон № 5 _жовтень 2023.pdf
Інститут економічних досліджень та політичних консультацій35 vues
_FTC_long_report_2022_FINAL.pdf_FTC_long_report_2022_FINAL.pdf
_FTC_long_report_2022_FINAL.pdf
Інститут економічних досліджень та політичних консультацій110 vues
_NRES_August_2023_FINAL_UA.pdf_NRES_August_2023_FINAL_UA.pdf
_NRES_August_2023_FINAL_UA.pdf
Інститут економічних досліджень та політичних консультацій213 vues
_NRES_Cherkasy_Oblast_July_FINAL.pdf_NRES_Cherkasy_Oblast_July_FINAL.pdf
_NRES_Cherkasy_Oblast_July_FINAL.pdf
Інститут економічних досліджень та політичних консультацій26 vues
NRES_Kyiv-Oblast_August_FINAL.pdfNRES_Kyiv-Oblast_August_FINAL.pdf
NRES_Kyiv-Oblast_August_FINAL.pdf
Інститут економічних досліджень та політичних консультацій32 vues
Матеріали заходу_28.09.2023.pdfМатеріали заходу_28.09.2023.pdf
Матеріали заходу_28.09.2023.pdf
Інститут економічних досліджень та політичних консультацій15 vues
Пілотний моніторинг відбудови та відновлення.pdfПілотний моніторинг відбудови та відновлення.pdf
Пілотний моніторинг відбудови та відновлення.pdf
Інститут економічних досліджень та політичних консультацій138 vues
Міжнародний досвід моніторингу відбудови.pdfМіжнародний досвід моніторингу відбудови.pdf
Міжнародний досвід моніторингу відбудови.pdf
Інститут економічних досліджень та політичних консультацій108 vues
_NRES_July_2023_FINAL_EN.pdf_NRES_July_2023_FINAL_EN.pdf
_NRES_July_2023_FINAL_EN.pdf
Інститут економічних досліджень та політичних консультацій16 vues
MEMU Sept 2023 En.pdfMEMU Sept 2023 En.pdf
MEMU Sept 2023 En.pdf
Інститут економічних досліджень та політичних консультацій80 vues

Monitoring_80.pdf

 • 1. Моніторинг сприяння торгівлі в Україні Період моніторингу: Червень 2023 року Випуск № 80 Липень2023
 • 2. 2 Шановні читачі! Перед Вами черговий випуск Інформаційного бюлетеня «Моніторинг сприяння торгівлі в Україні», продукт Інституту економічних досліджень та політичних консультацій, який публікується за підтримки Європейського союзу, МФ “Відродження” та ATLAS Network у рамках проекту “Підтримка громадської ініціативи “За чесну та прозору митницю”. Ми прагнемо надати Вам найсвіжішу та найбільш актуальну інформацію стосовно стану реалізації митної реформи та впровадження заходів сприяння міжнародній торгівлі в Україні. Тому для нас дуже важлива Ваша думка, відгуки та побажання щодо комунікаційних зв'язків та методів надання інформації на адресу: customs@ier.kyiv.ua
 • 3. Інститут економічних досліджень та політичних консультацій 3 Зміст Нормативно-правові акти, що набрали чинності......................................................................... 4 Внесені зміни до Порядку ведення УКТ ЗЕД………………………………………..…..……………………………………………………. 4 Уряд затвердив методику оцінювання якості виконання завдань інтегрованого управління кордонами….. 4 Проекти нормативно-правових актів………................................................................................... 6 Пропонується звільнити резидентів від відповідальності за порушення строків розрахунків за операціями з експорту…...……..……………………………………………………………………………………………………………………. 6 Пропонується звільнити від сплати судового збору Держмитслужбу під час розгляду справ у справах про нарахування та сплату митних платежів…………………………………………………………………………………………..…..………… 6 Удосконалення Порядку відшкодування витрат за зберігання товарів та транспортних засобів на складах митних органів…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 7 Новини.......................................................................................................................................... 8 1 вересня 2023 року Україна перейде до застосування NCTS Фаза 5 (NCTS P5) …………………………………….……. 8 Держмитслужба оновила контактні номери телефонів Служби підтримки з питань NCTS.………………………… 8 Удосконалення Порядку відшкодування витрат за зберігання товарів та транспортних засобів на складах митних органів.………………………………………….………………………………………………………………………………….. 9
 • 4. 4 НОРМАТИВНО - ПРАВОВІ АКТИ, ЩО НАБРАЛИ ЧИННОСТІ Внесені зміни до Порядку ведення УКТ ЗЕД Постанова Кабінету Міністрів України № 633 від 24 червня 2023 року «Про внесення зміни до Порядку ведення української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності» У рамках наближення українського законодавст- ва в митній сфері до норм Європейського Союзу уряд вніс зміни до Порядку ведення української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД). Це сприятиме однаковому застосуванню всіма митними органами правил класифікації товарів під час прийняття рішень щодо класифікації товарів згідно з УКТЗЕД та рішень стосовно зобов’язуючої інформації з питань класифікації товарів. Рішення мають прийматися митними органами з урахуванням підходів до класифікації окремих товарів згідно з нормами ЄС, закріпле- ними у відповідних актах права ЄС, за умови, що такі підходи не суперечать положенням Міжна- родної конвенції про Гармонізовану систему опису та кодування товарів. Змінами, зокрема, передбачено:  оприлюднення переліку рішень згідно з Комбінованою номенклатурою щодо класифі- кації товарів, передбачених у відповідних актах права Європейського Союзу (acquis ЄС) на день прийняття цієї постанови, за умови, що такі рішення не суперечать положен- ням Міжнародної конвенції про Гармонізова- ну систему опису та кодування товарів, та оновлення такого переліку не рідше ніж раз на квартал;  оприлюднення інформації щодо відповіднос- ті кодів товарів, зазначених у відповідних актах права Європейського Союзу (acquis ЄС), кодам чинної версії товарної номенклатури УКТ ЗЕД;  доопрацювання відповідного програмного забезпечення. Джерело: http://surl.li/iyojd Уряд затвердив методику оцінювання якості виконання завдань інтегрованого управління кордонами Постанова Кабінету Міністрів України № 595 від 13 червня 2023 року «Про затвердження Націо- нальної методики оцінювання якості виконання завдань інтегрованого управління кордонами» Уряд затвердив Національну методику оцінюван- ня якості виконання завдань інтегрованого управління кордонами. Методика визначає механізм оцінки якості виконання завдань та досягнення цілей, що визначені в Стратегії інтегрованого управління кордонами на період до 2025 року, яка була затверджена 24 липня 2019 року. Інтегроване управління кордонами - це скоорди- нована діяльність компетентних державних органів України та військових формувань, спря-
 • 5. Інститут економічних досліджень та політичних консультацій 5 НОРМАТИВНО - ПРАВОВІ АКТИ, ЩО НАБРАЛИ ЧИННОСТІ мована на створення та підтримання балансу між забезпеченням належного рівня прикордонної безпеки і збереженням відкритості державного кордону для законного транскордонного співро- бітництва, а також для осіб, які подорожують. Стратегія визначає основні напрями системного формування державної політики розвитку та ефективного управління державним кордоном на період до 2025 року. Її метою є забезпечення розвитку зовнішньоекономічних зв’язків та міжнародної торгівлі, сприяння переміщенню осіб і товарів через державний кордон та належ- на його захищеність. Стратегія спрямована на запровадження ефективних інструментів співпра- ці та координації на внутрішньовідомчому, міжвідомчому, міжнародному рівнях, а також із приватним сектором. Отже, затверджена методика визначає індикато- ри виконання та методи оцінки досягнення відповідних результатів у ході реалізації зазначе- ної Стратегії. Джерело: http://surl.li/iyoip
 • 6. 6 ПРОЄКТИ НОРМАТИВНО - ПРАВОВИХ АКТІВ Пропонується звільнити резидентів від відповідальності за порушення строків розрахунків за операціями з експорту Проєкт Закону реєстр. номер 9230 від 21 квітня 2023 року «Про внесення змін до статті 16 Закону України "Про валюту і валютні операції" щодо відповідальності за порушення резидентами строку розрахунків за операціями з експорту» Дата реєстрації: 21 квітня 2023 року Ініціатор: народні депутати України Проєкт Закону розроблений із метою звільнення на період із 24 лютого 2022 року до припинення або скасування воєнного стану на території України від відповідальності резидентів- суб’єктів господарювання, що порушили строки розрахунків з операцій з експорту товарів/ послуг, поставлених контрагентам-резидентам російської федерації або Республіки Білорусь до 24 лютого 2022 року, і такими резидентами не було одержано грошових коштів від таких контрагентів у строки, встановлені згідно зі статтею 13 Закону України «Про валюту і валютні операції». Наразі існує проблема, яка полягає в тому, що українські підприємства, які до 24 лютого 2022 року уклали контракти з підприємствами росії та Білорусі, не змогли отримати товар або поверну- ти сплачені за нього кошти у зв’язку зі збройною агресією росії проти України. Зазначені зміни дозволять відповідним підприємствам не нести відповідальності за неповернення валютної виручки в Україну згідно з контрактами, які було укладено протягом зазначених строків. Наразі відповідне питання частково вирішено відповідними рішеннями уряду та НБУ, які зупи- нили перебіг відповідних строків для зазначених підприємств. Джерело: http://surl.li/iyoig Пропонується звільнити від сплати судового збору Держмитслужбу під час розгляду справ у справах про нарахуван- ня та сплату митних платежів Проєкт Закону України (реєстр. номер 9359 від 6 червня 2023 року) «Про внесення змін до статті 5 Закону України "Про судовий збір" щодо сплати судового збору у справах про нарахування та сплату митних платежів
 • 7. Інститут економічних досліджень та політичних консультацій 7 ПРОЄКТИ НОРМАТИВНО - ПРАВОВИХ АКТІВ Дата реєстрації: 6 червня 2023 року Ініціатор: народні депутати України Метою прийняття законопроєкту є створення умов для належного забезпечення функціону- вання митних органів у частині реалізації повно- важень щодо контролю за своєчасністю, досто- вірністю, повнотою нарахування та сплати мит- них платежів. Зокрема, пропонується звільнити центральний орган виконавчої влади, що реалі- зує державну митну політику, від сплати судо- вого збору під час розгляду справ про нараху- вання та сплату митних платежів в усіх судових інстанціях. На думку ініціаторів проєкту, це сприятиме роботі Держмитслужби при супроводженні від- повідних справ у судах усіх інстанцій. Джерело: http://surl.li/iyohz Удосконалення Порядку відшкодування витрат за зберігання товарів та транспортних засобів на складах митних органів Проєкт наказу Міністерства фінансів України «Про внесення змін до Порядку відшкодування витрат за зберігання товарів та транспортних засобів на складах митних органів» Дата реєстрації: 19 червня 2023 року Ініціатор: Міністерство фінансів України Проєкт наказу розроблено з метою вдоскона- лення та врегулювання прогалин, які існують у чинній редакції Порядку відшкодування витрат за зберігання товарів та транспортних засобів на складах митних органів. Зокрема, пропонується:  включити до суми відшкодування витрат ми- тного органу, пов’язаних зі зберіганням то- варів, суму коштів, фактично витрачених на транспортування товарів і транспортних за- собів до місця їх зберігання та здійснення завантажувально-розвантажувальних робіт;  установити, що під час обрахунку витрат ми- тним органом до розрахункового строку не включається час, протягом якого товари, транспортні засоби зберігались на складі митного органу як предмети, тимчасово ви- лучені відповідно до кримінального проце- суального законодавства, якщо судом скасо- вано арешт майна та/або закрито криміна- льне провадження;  встановити, що витрати також не обрахову- ються та не відшкодовуються, якщо поміщу- ються в митний режим відмови на користь держави чи в митний режим знищення або руйнування (крім окремих випадків, за яких такий обрахунок є об’єктивним);  внести уточнюючі зміни, що стосуються осо- бливостей покриття витрат за зберігання то- варів, які відповідно до положень Митного кодексу України набули статусу таких, що зберігаються на складі митного органу, та, зокрема, товарів, вилучених у справі про по- рушення митних правил, провадження у якій припинено митним органом шляхом компромісу (укладанням мирової угоди). Пропозиції до проєкту наказу можна надавати до 18 липня 2023 року за такими адресами: Міністерство фінансів України, 01008, м. Київ- 8, вул. Грушевського, 12/2, e-mail: infomf@minfin.gov.ua. Державна регуляторна служба України, вул. Арсенальна, буд. 9/11, м. Київ, 01011, е-mail: inform@dkrp.gov.ua . Джерело: http://surl.li/hvamz
 • 8. 8 НОВИНИ 1 вересня 2023 року Україна перейде до застосування NCTS Фаза 5 (NCTS P5) Для бізнесу, який зараз використовує NCTS, перехід на NCTS Фаза 5 означатиме, що з 1 вересня 2023 року транзитні декларації бу- дуть подаватися в оновлену транзитну систему NCTS Фаза 5 та за дещо зміненим форматом, зокрема в частині деталізації даних. При цьому, усі правила і принципи застосуван- ня спільного транзиту, транзитні спрощення залишаються актуальними та чинними. Держмитслужбою будуть розроблені нові методичні рекомендації для компаній щодо внесення відомостей до транзитних декларацій з урахуванням особливостей NCTS Фаза 5. По- давати їх, як і раніше, можна буде через бро- керське програмне забезпечення відповідно до специфікацій для NCTS Фаза 5. Також служба наголосила, що вже актуалізова- но переклад Конвенції про процедуру спільно- го транзиту, зокрема відповідно до змін, які були внесені у 2022 році та стосуються набору даних електронних транзитних декларацій у NCTS Фаза 5 (доповнення III-а до Конвенції) (bit.ly/4482xN1). Усі країни-учасниці Конвенції про процедуру спільного транзиту до 1 грудня 2023 року ма- ють перейти на застосування NCTS Фаза 5. Гото- вність України зробити це синхронно з усіма країнами-учасницями Конвенції була однією з головних передумов приєднання до Конвенції. Більше інформації за посиланням: https://customs.gov.ua/rezhim-spilnogo-tranzitu-ncts. Джерело: http://surl.li/iypdx Держмитслужба оновила контактні но- мери телефонів Служби підтримки з питань спільного транзиту та NCTS Оновлення контактних даних Служби підтрим- ки з питань спільного транзиту та NCTS Держ- митслужби стосуються мобільних номерів те- лефонів із підтримкою месенджерів. Відтепер Служба підтримки приймає дзвінки та повідомлення за такими номерами телефонів: +380 (44) 481-18-07 +380 (44) 481-19-14 +380 (44) 481-19-16 +380 (95) 783-67-01 (Viber, What’s app, Telegram) +380 (97) 813-08-60 (Viber, What’s app, Telegram) Служба підтримки користувачів із питань спіль- ного транзиту функціонує з 15 березня 2021 року та створена з метою забезпечення надан- ня технічної та консультаційної підтримки ко- ристувачам національної електронної транзит- ної системи. Запити від користувачів із питань, що стосують- ся режиму спільного транзиту та NCTS, можуть надсилатись до Служби підтримки на елект- ронну поштову скриньку за допомогою Модуля
 • 9. Інститут економічних досліджень та політичних консультацій 9 НОВИНИ технічної підтримки користувачів програмних продуктів Держмитслужби та в телефонному режимі на контактні номери телефонів. Служба підтримки приймає запити цілодобово з 20:00 до 08:00 години в робочі дні, у вихідні та святкові дні запити щодо усунення критич- них технічних проблем роботи NCTS прийма- ються на електронну поштову скриньку ncts-monitoring@customs.gov.ua Повна інформація щодо контактних даних Слу- жби підтримки з питань спільного транзиту та NCTS розміщена в підрозділі Служба підтримки розділу Спільний транзит (NCTS) на офіційному сайті Держмитслужби https://customs.gov.ua/ rezhim-spilnogo-tranzitu-ncts Джерело: http://surl.li/iypdt Оновлено методичні рекомендації для авторизованих вантажовідправників та авторизованих вантажоодержувачів (NCTS) Держмитслужба опублікувала оновлені Мето- дичні рекомендації щодо заповнення митної декларації на товари при їх поміщенні в мит- ний режим транзиту на умовах Конвенції про процедуру спільного транзиту. До Методичних рекомендацій додано нові ро- зділи щодо особливостей поміщення товарів під процедуру спільного транзиту авторизова- ним вантажовідправником та особливостей завершення процедури спільного транзиту ав- торизованим вантажоодержувачем. Документ розміщено в підрозділі «Методичні та навчальні матеріали» розділу «Спільний тра- нзит (NCTS)» на офіційному вебпорталі Держ- митслужби bit.ly/3NYr6H2 Джерело: http://surl.li/iypgk
 • 10. “Моніторинг сприяння торгівлі в Україні” є продовженням випусків Щомісячного моніторингу сприяння торгівлі в Україні, який готувався Інститутом економічних досліджень та політичних консультацій у рамках проекту “Діалог зі сприяння торгівлі”, за фінансової підтримки Європейського Союзу та співфінансування Міжнародного фонду “Відродження”. Запропонований інформаційний бюлетень є продовженням попереднього і публікується в рамках проєкту “Підтримка громадської Ініціативи “За чесну та прозору митницю”, який реалізується за підтримки Європейського союзу, Міжнародного фонду “Відродження” та ATLAS Network і є моніторингом реалізації митної реформи та заходів зі сприяння міжнародній торгівлі. Публікація складається з трьох частин:  нормативно-правові акти, що набрали чинності  проекти нормативно-правових актів  новини Ми розуміємо, що малому та середньому бізнесу не вистачає часу на проведення аналізу нового законодавства або можливих нормативних новацій. Також, значна кількість таких актів складна для розуміння пересічної людини. “Моніторинг сприяння торгівлі в Україні” покликаний привернути увагу до цікавих подій, нововведень законодавства України, що стосуються сфери спрощення процедур торгівлі і можуть безпосередньо впливати на суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності. Також у цих публікаціях ми будемо робити аналіз проектів нормативних актів із цієї тематики. Інститут економічних досліджень та політичних консультацій (ІЕД) - міжнародно визнаний незалежний український аналітичний центр, заснований у 1999 році. ІЕД займається аналізом проблем економічного розвитку, міжнародної торгівлі та ділового клімату (зокрема в секторі МСП), бере участь у розробці документів політики національного та регіонального рівня. ІЕД регулярно випускає власний макроекономічний прогноз для України та бере участь у розробці консенсус- прогнозу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. Команда соціологів ІЕД проводить регулярні опитування підприємств та експертів із метою оцінки ділового клімату та очікувань українського бізнесу. ІЕД успішно поєднує свою аналітичну діяльність з адвокацією змін та участю в громадському житті України. ІЕД співпрацює з центральними та місцевими органами влади, вітчизняними та закордонними аналітичними центрами, організаціями громадянського суспільства. Робота ІЕД фінансується за рахунок грантів, благодійних внесків та коштів технічної допомоги. WWW.TFD.IER.COM.UA ВУЛ. РЕЙТАРСЬКА 8/5-А, 01054 КИЇВ ТЕЛ. +38 (044) 278-63-42 ФАКС +38 (044) 278-63-36 Застереження Моніторинг сприяння торгівлі в Україні підготовлений ІЕД і має виключно інформаційний характер. Хоча ми доклали щонайбільших зусиль для підготовки якомога точнішої публікації, ми не беремо на себе жодної відповідальності за можливі помилки. Інститут не несе зобов'язань за будь-які збитки чи інші проблеми, які виникли прямо чи опосередковано через використання будь-якої частини цієї публікації. У разі використання обов'язковим є посилання на Інститут економічних досліджень та політичних консультацій. Матеріал відображає позицію авторів і не обов’язково збігається з позицією Європейського Союзу, Міжнародного фонду “Відродження”, ATLAS Network та (або) Інституту економічних досліджень та політичних консультацій.