Стратегічне планування розвитку МСП на регіональному (місцевому) рівні: аналіз практичного досвіду та уроки на майбутнє

Інститут економічних досліджень та політичних консультацій
Інститут економічних досліджень та політичних консультаційІнститут економічних досліджень та політичних консультацій

Published on Jul 18, 2016 Аналіз кращих практик стратегічного планування розвитку МСП на регіональному (місцевому) рівні в країнах ЄС засвідчив, що сучасна політика розвитку МСП у країнах ЄС будується на принципах Акта з питань малого бізнесу для Європи. Для оцінювання відповідності українських документів політики розвитку МСП на регіональному (місцевому) рівні європейським стандартам було визначено низку критеріїв, які характеризують зміст та структуру документів, методологічні засади їх розробки, зв’язок з іншими документами політики. У цьому документі ми опишемо ці критерії, розповімо якою повинна бути бути система стратегічного планування розвитку МСП на регіональному рівні та дамо свої рекомендації.

Стратегічне планування
розвитку МСП на
регіональному (місцевому)
рівні: аналіз практичного
досвіду та уроки
на майбутнє
Київ, 2016
Programa_MSP.indd 1 10.06.2016 14:57:06
Підготовка цієї публікації стала можливою завдяки підтримці американського народу, що була надана
через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) в рамках Програми «Лідерство в економічному
врядуванні» (USAID ЛЕВ).
Програма USAID ЛЕВ впроваджується:
Колектив авторів:
Ігор Бураковський, 	Голова Правління ГО «Інститут економічних досліджень та політичних
консультацій», старший радник з економічних питань Програми USAID ЛЕВ;
Артур Ковальчук, 	науковий співробітник ГО «Інститут економічних досліджень та політичних
консультацій», експерт Програми USAID ЛЕВ;
Ольга Красовська, 	провідний науковий співробітник ГО «Інститут економічних досліджень
і політичних консультацій», експерт Програми USAID ЛЕВ;
Оксана Кузяків, 		Виконавчий директор ГО «Інститут економічних досліджень та політичних
консультацій», координатор аналітичного компоненту Програми USAID ЛЕВ.
Погляди авторів, висловлені в цьому документі, можуть не збігатися з поглядами Агентства США
з міжнародного розвитку або Уряду Сполучених Штатів Америки.
Програма USAID «Лідерство в економічному врядуванні» (USAID ЛЕВ)
вул. Саксаганського, 44, оф. 5, Київ 01033 Україна
Тел.: +380 44 289-5532
Факс: +380 44 200-3825
eef.org.ua
facebook.com/USAIDLEVProgram
CASE У а а
Ц а -
ФОНД СХIДНА ЄВРОПА
Міжнародною благодійною організацією
«Фонд Східна Європа»
у партнерстві з:
Громадською організацією
«Інститут економічних досліджень та політичних консультацій»
Громадською організацією
«Центр соціально-економічних досліджень «CASE-Україна»
Громадською організацією
«Київський економічний інститут»
ISBN 978-617-7393-23-7
Programa_MSP.indd 2 10.06.2016 14:57:07
3
Резюме
Аналіз кращих практик стратегічного планування розвитку МСП1
на регіональному (місцевому) рівні
в  країнах ЄС засвідчив, що сучасна політика розвитку МСП у країнах ЄС будується на принципах Акта
з питань малого бізнесу для Європи.
ДляоцінюваннявідповідностівітчизнянихдокументівполітикирозвиткуМСПнарегіональному(місцевому)
рівні європейським стандартам було визначено низку критеріїв, які характеризують зміст та структуру
документів, методологічні засади їх розробки, зв’язок з іншими документами політики тощо. Було з’ясовано,
що такі документи, насамперед обласні програми розвитку малого та середнього підприємництва,
не повною мірою відповідають європейським практикам стратегічного планування розвитку МСП на
регіональному (місцевому) рівні, оскільки:
•	 мають короткостроковий характер планування;
•	 значна частина програм не містить SWOT аналізу сектору МСП, який повинен бути основою
формування системи цілей, завдань та заходів документів політики з розвитку МСП;
•	 жодна з програм не базується на принципах Акта з питань малого бізнесу для Європи;
•	 система моніторингу програм зведена до періодичного звітування та не включає сучасних методів
моніторингу, які використовуються в країнах ЄС;
•	 чинні програми не повною мірою забезпечують спадковість та системність політики розвитку МСП.
Це означає, що програми розвитку малого та середнього підприємництва в Україні не можуть повноцінно
виконувати роль документів політики, які визначають розвиток МСП у довгостроковій перспективі. Тому
основою діяльності регіональної (місцевої) влади у сфері розвитку МСП повинні стати якісні регіональні
стратегії розвитку МСП (далі – Стратегії). Аналіз практичного досвіду стратегічного планування розвитку
МСПнарегіональному(місцевому)рівнідозволивсформулюватиуроки,якієобов’язковимидляврахування
при розробці таких стратегій:
Урок 1. Безумовне дотримання принципів Акта з питань малого бізнесу для Європи, який повинен
бути основою ідеології розробки регіональних стратегій розвитку МСП.
Урок 2. Побудова Стратегії повинна відбуватися за принципом державно-приватного партнерства,
який означає, що Стратегія є спільним документом бізнесу, влади та громадськості у сфері розвитку
МСП.
Урок 3. Стратегія повинна бути побудована на чіткому розподілі сфер відповідальності між місцевою
владою та бізнесом.
Урок 4. Наріжним принципом Стратегії повинен бути принцип фіскальної відповідальності.
Урок 5. SWOT аналіз сектору МСП повинен бути основою побудови системи цілей, завдань та заходів
Стратегії.
Урок 6. Стратегія повинна мати чітку систему моніторингу та оцінювання її реалізації.
Урок 7. Стратегія повинна розроблятися та реалізовуватися як складова системи документів політики
регіонального (місцевого) рівня.
Визначені уроки та практичний досвід, отриманий у ході роботи над Стратегією розвитку малого
та середнього підприємництва Тернопільської області на 2016-2020 роки, дозволив сформулювати
рекомендації щодо розробки регіональної стратегії розвитку МСП.
Рекомендація 1. Процес організації розробки Стратегії. Незалежно від обраного способу розробки
Стратегії (самостійне написання або замовлення у сторонніх консультантів) робоча група є дієвим
інструментом комунікації між владою та іншими зацікавленими сторонами, завдяки чому в кінцевому
підсумку розроблена спільними зусиллями Стратегія стає спільною власністю всіх зацікавлених сторін.
Процес підготовки Стратегії складається з декількох етапів: створення робочої групи; проведення аналізу
стейкхолдерів; аналіз стану та перспектив розвитку сектору МСП; SWOT аналіз сектору МСП як основа
1	 Під МСП маємо на увазі всіх суб’єктів малого та середнього підприємництва.
Programa_MSP.indd 3 10.06.2016 14:56:37
4
формулювання бачення, мети, операційних цілей, завдань та заходів Стратегії; підготовка та обговорення
проміжних варіантів тексту; підготовка тексту для публічного обговорення та власне саме обговорення;
внесення до Стратегії поправок та змін за результатами обговорення; затвердження Стратегії як документа
політики та подальший контроль за її реалізацією. Орієнтовна структура Стратегії є такою: аналіз стану
сектору МСП та його SWOT аналіз; мета Стратегії; передумови та ризики реалізації Стратегії; цілі, завдання
та заходи реалізації Стратегії; механізм реалізації Стратегії; моніторинг та оцінка її реалізації.
Рекомендація 2. Формулювання мети Стратегії. Мета Стратегії повинна вказувати на основний
результат, якого ми хочемо досягти в результаті її імплементації.
Рекомендація 3. Як визначаються передумови та ризики реалізації Стратегії. При визначенні
передумов/ризиків реалізації Стратегії слід чітко розрізняти передумови/ризики загальнонаціонального
рівня та передумови/ризики регіонального (місцевого) рівня. При цьому слід пам›ятати, що окремі
загальнонаціональні передумови/ризики можуть трансформуватись у конкретні передумови/ризики
регіонального (місцевого) рівня, сприяти або навпаки перешкоджати їх реалізації.
Рекомендація 4. Як аналізувати стан сектору МСП в області. Необхідно здійснити аналіз сектору
МСП у регіональному (місцевому) контексті, а не аналіз економіки регіону, одним з елементів якої є сектор
МСП. Цей аналіз повинен давати уявлення про кількісні характеристики сектору МСП у регіоні; його
особливості, які визначатимуть вектор розвитку сектору; основні проблеми сектору МСП, на подолання
яких у подальшому буде спрямовано заходи Стратегії.
Рекомендація 5. Як проводити SWOT аналіз сектору МСП. SWOT аналіз повинен використовуватися
як основа для вироблення рішень, тому до його проведення необхідно залучити всіх стейкхолдерів:
представників місцевої влади, бізнесу, громадянського суспільства, експертного середовища.
Рекомендація 6. Як побудувати систему цілей, завдань та заходів Стратегії. Система цілей, завдань
та заходів Стратегії, визначається на основі проведеного аналізу стейкхолдерів, аналізу стану сектору МСП
та його SWOT аналізу. Необхідним є поєднання цілей Стратегії з принципами Акта з питань малого бізнесу
для Європи.
Рекомендація 7. Яким повинен бути механізм розробки та реалізації Стратегії. Стратегія повинна
розроблятися на строк не менше п’яти років з обов’язковим проміжним переглядом із метою уточнення та
коригування її цілей та завдань у залежності від досягнутих результатів. Інструментом реалізації Стратегії є
План дій, який також розробляється на п’ять років. Реалізація Стратегії здійснюється шляхом розробки та
виконання відповідних цільових програм (проектів).
Рекомендація 8. Як будувати систему моніторингу та оцінки реалізації Стратегії. В основі
моніторингу та оцінки повинна знаходитися система кількісних та якісних індикаторів, які характеризують
ступінь досягнення цілей Стратегії. Інструментом моніторингу та оцінки реалізації Стратегії повинен
бути профіль МСП, який дозволяє оцінити прогрес в імплементації політики розвитку МСП, включно
з практичною реалізацією принципів Акта з питань малого бізнесу для Європи.
Побудова регіональних (місцевих) стратегій розвитку з урахуванням цих рекомендацій дозволить
перетворити їх на дієвий документ політики, та, у свою чергу, зробить політику сприяння розвитку суб’єктів
малого та середнього підприємництва на регіональному (місцевому) рівні постійною, послідовною та
комплексною.
Programa_MSP.indd 4 10.06.2016 14:56:37
5
ЗМІСТ
Вступ.................................................................................................................................................................................................................6
Розділ 1. Досвід стратегічного планування розвитку МСП
на регіональному (місцевому) рівні в країнах ЄС........................................................................................................................7
Розділ 2. Стратегічне планування розвитку МСП на регіональному (місцевому) рівні в Україні..........................9
Розділ 3. Якою повинна бути система стратегічного планування розвитку МСП
на регіональному (місцевому) рівні?...............................................................................................................................................13
Розділ 4. Уроки на майбутнє: якою повинна бути регіональна стратегія розвитку МСП........................................15
	 Урок 1. Безумовне дотримання принципів Акта з питань малого бізнесу для Європи.......................................15
	 Урок 2. Побудова Стратегії за принципом державно-приватного партнерства.....................................................15
	 Урок 3. Чіткий розподіл сфер відповідальності між місцевою владою та бізнесом.............................................16
	 Урок 4. Фіскальна відповідальність як наріжний принцип Стратегії...........................................................................16
	 Урок 5. SWOT аналіз – основа побудови системи цілей, завдань та заходів Стратегії.........................................17
	 Урок 6. Наявність чіткої системи моніторингу та оцінювання реалізації Стратегії...............................................17
	 Урок 7. Зв’язок з іншими програмами........................................................................................................................................17
Висновки......................................................................................................................................................................................................18
Додаток 1. Огляд заходів у відповідності до принципів Акта з питань малого бізнесу
для Європи та можливості їх імплементації на регіональному рівні...............................................................................19
Додаток 2. Відображення заходів підтримки МСП у регіональних стратегіях розвитку.........................................22
Додаток 3. Рекомендації щодо розробки регіональної стратегії розвитку МСП........................................................24
Programa_MSP.indd 5 10.06.2016 14:56:37
6
Вступ
Малітасередніпідприємствавідіграютьключовурольвекономічномутасоціальномужиттікраїнізринкової
економікою, адже вони становлять переважну більшість підприємств (понад 95%), забезпечуючи при
цьому істотний внесок як у створення робочих місць, так і у виробництво товарів та послуг. Це, у свою чергу,
обумовлює необхідність розробки ефективної політики розвитку малого та середнього підприємництва на
національному й регіональному рівнях та ефективної координації різних рівнів цієї політики.
Останнім часом у країнах ЄС політика підтримки МСП усе більше фокусується саме на регіональному
рівні, що дозволяє врахувати сильні та слабкі сторони окремих регіонів, особливості їхнього соціально-
економічного розвитку, технологічних та демографічних процесів.2
У країнах ЄС програми підтримки МСП
у «чистому вигляді» можна зустріти не так часто. Заходи з підтримки підприємництва (які фактично і є
заходами з підтримки МСП) інтегровані до регіональних програм соціально-економічного розвитку або ж
орієнтовані на окремі аспекти діяльності МСП (наприклад, розвиток експортної діяльності або ж сприяння
впровадженню інновацій). Вибір оптимальної моделі політики підтримки підприємництва на регіональному
рівні повинен обиратися з урахуванням внутрішніх особливостей країни, а у випадку України – відповідати
обраному вектору децентралізації.
Аналіз кращих європейських практик стратегічного планування розвитку МСП на регіональному
(місцевому) рівні та наявного досвіду розробки відповідних програм та стратегій регіонами України
дозволив обґрунтувати необхідність розробки регіональних стратегій розвитку МСП та сформулювати
уроки, які є обов’язковими для врахування при розробці таких стратегій.
Цей документ також містить практичні рекомендації тим, хто займається питаннями стратегічного
планування розвитку МСП на регіональному (місцевому) рівні, у першу чергу, розробкою стратегій
розвитку МСП як документа політики. У методологічному плані ці рекомендації базуються на принципах
стратегічного планування, водночас цей документ не містить викладу теорії стратегічного планування.
При підготовці цих рекомендацій широко використовувався досвід роботи експертів Програми USAID
«Лідерствовекономічномуврядуванні»надтакимидокументамиполітики,як«Білакнига.Політикарозвитку
МСП в Україні»,3
«Стратегія розвитку малого та середнього підприємництва Тернопільської області на 2016-
2020 роки»4
тощо.
Документ складається з чотирьох розділів, у першому – розглянуто досвід стратегічного планування
розвиткуМСПнарегіональному(місцевому)рівнівкраїнахЄС,удругому–поточнийстантакогопланування
в Україні. У третьому та четвертому розділах обґрунтовано необхідність включення регіональних стратегій
розвитку МСП до системи стратегічного планування розвитку МСП на регіональному рівні та викладено
основні вимоги до таких документів. У додатку наведено практичні рекомендації з розробки стратегій
розвитку МСП на регіональному (місцевому) рівні в Україні.
2	 Джерело: Regional implementation of the SBA. Режим доступу http://www.wallonia.be/sites/default/files/Regional_
implementation_of_the_SBA.pdf
3	 Джерело: Біла книга. Політика розвитку МСП в Україні: як реалізувати потенціал малого та середнього підприємництва в
Україні. Режим доступу http://www.ier.com.ua/files//publications/Books/White_book_IER_2015.pdf
4	 Джерело: http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/publication/main/ua/2917/proekt_mcp2016_2020.pdf
Programa_MSP.indd 6 10.06.2016 14:56:37
7
Розділ 1. Досвід стратегічного планування розвитку
МСП на регіональному (місцевому) рівні в країнах ЄС
Сучасна політика розвитку МСП у країнах ЄС будується на принципах Акта з питань малого бізнесу для
Європи (Small Business Act for Europe).5
Значна частина заходів, спрямованих на практичну реалізацію
Акта, може і має бути імплементована на регіональному рівні (Додаток 1). Як свідчить міжнародний досвід,
ефективність сприяння розвитку МСП на регіональному рівні залежить від національного законодавства та
наявності у регіонів відповідних повноважень та ресурсів.
Багато в чому провідна роль регіонів у процесі розвитку МСП визначається тим фактом, що місцева
(регіональна) влада зазвичай є ближчою до бізнесу та володіє більш повною інформацією про економічну
ситуацію в регіоні, потреби МСП у підтримці тощо. Саме на рівні регіонів вирішуються питання підготовки
кадрів для бізнесу, надання малому бізнесу консультаційної та фінансової підтримки, формування дружньої
для МСП системи адміністрування. Тому імплементація Акта з питань малого бізнесу для Європи на
регіональному рівні є одним з основних векторів політики підтримки МСП у країнах ЄС.
Стратегічне планування розвитку МСП на регіональному (місцевому) рівні в країнах ЄС може здійснюватися
в таких формах:
1. Прийняття та імплементація документа політики виключно з питань розвитку МСП.
2. Включення окремих питань, що стосуються розвитку МСП, до загальних документів політики
розвитку регіону.
3. Прийняття та імплементація документів політики, спрямованих на підтримку окремих аспектів
діяльності МСП, наприклад експортної або інноваційної діяльності тощо.
Формально такі документи можуть мати різні назви. Це можуть бути стратегії (наприклад «Стратегія
розвитку малого підприємництва, Вармінсько-Мазурське воєводство, Польща»),6
програми (наприклад
«Програма розвитку МСП, Каталонія, Іспанія»), регіональні пріоритети підтримки підприємництва (регіон
Гельсінкі-Уусімаа, Фінляндія), інші документи політики (наприклад «Акт про сприяння розвитку малого
бізнесу, земля Баден-Вюртемберг, Німеччина»).7
Аналіз кращих практик стратегічного планування розвитку МСП на регіональному (місцевому) рівні
в країнах ЄС, засвідчив, що незалежно від того, який саме формат документа політики обрала країна
для реалізації політики підтримки МСП, їхньою «методологічною» основою є практична імплементація
принципів Акта з питань малого бізнесу для Європи. Одним із базових принципів цього Акта є створення
умов для розвитку підприємництва, за яких підприємці та особи, що мають невеликий сімейний бізнес,
процвітатимуть, а інтерес молоді до самозайнятості зростатиме (Entrepreneurial environment). Як свідчить
проведений аналіз, значна кількість регіональних стратегій підтримки МСП зосереджена безпосередньо
на реалізації цього принципу. Відповідно, сприяння розвитку підприємництва визначено метою (ключовим
елементом) стратегій. Технічно формулювання мети є достатньо загальним та не містить значної деталізації
з точки зору відображення регіональних особливостей. Прикладом кращої практики імплементації цього
принципу є Програма розвитку МСП, що реалізується з 2013 року в Каталонії, Іспанія (вставка 1).8
Регіональними документами політики розвитку МСП передбачено широкий набір інструментів для
практичної реалізації принципів Акта з питань малого бізнесу для Європи, зокрема:
•	 адаптація інструментів публічної політики до потреб МСП, у тому числі шляхом створення зручних
для МСП механізмів державних закупівель;
•	 покращення доступу МСП до капіталу;
•	 стимулювання розвитку консалтингу щодо створення бізнесу та стартапів;
•	 розроблення інструкцій із питань врахування інтересів МСП регіональними адміністраціями;
•	 підтримка досліджень та розробок, орієнтованих на бізнес;
•	 підвищення рівня підприємницької освіти тощо.
5	 Джерело: Small Business Act for Europe. Режим доступу: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52008
DC0394from=EN
6	 Джерело: http://strategia2025.warmia.mazury.pl/site/showFile/194.html?id_menu=72
7	 Джерело: Regional implementation of the SBA. Режим доступу http://www.wallonia.be/sites/default/files/Regional_
implementation_of_the_SBA.pdf
8	 Джерело: Regional implementation of the SBA. Режим доступу http://www.wallonia.be/sites/default/files/Regional_
implementation_of_the_SBA.pdf
Programa_MSP.indd 7 10.06.2016 14:56:37
8
Вставка 1. Приклад імплементації принципів Акта з питань малого бізнесу для Європи, Програма
розвитку МСП Каталонії
Практична імплементація принципів Акта з питань малого бізнесу для Європи в Програмі
здійснюється шляхом розробки конкретних заходів, спрямованих на:
·	 визначення бар›єрів і проблем, які обмежують конкурентоспроможність МСП, з одного
боку, та використання можливостей для зростання підприємств, з іншого;
·	 моніторинг фактичних наслідків покращення регуляторного середовища на діяльність МСП;
·	 підвищення обізнаності МСП щодо змін у правових та економічних умовах (спільно
з бізнес-асоціаціями);
·	сприяння інтернаціоналізації регіональних МСП для підвищення їхньої
конкурентоспроможності;
·	 підтримка динамічних бізнес-проектів за рахунок субсидій, спеціально розроблених для
підтримки таких проектів;
·	 сприянняспівробітництвутавзаємномуобмінуінформацієюміжкомпаніямиза допомогою
створення бізнес-мереж;
·	 диверсифікація, інновації та інтернаціоналізація повинні стати гаслами каталонських МСП.
Значна частина регіональних документів політики розвитку МСП передбачає підтримку підприємництва
серед окремих верств населення, наприклад молодіжного, жіночого підприємництва, підтримка
підприємців з особливими потребами тощо.
Як свідчить аналіз, важливим елементом формування документів політики підтримки МСП є SWOT аналіз
умов розвитку малого підприємництва в регіоні, результати якого є основою визначення пріоритетних
цілей та конкретних інструментів досягнення обраної стратегічної мети.9
Ці документи також містять чітку
та зрозумілу систему моніторингу їх імплементації. Важливою характеристикою регіональних документів
розвитку МСП є довгостроковий характер: у середньому вони розробляються на 10 років.
Як правило, документи політики підтримки МСП є частиною загальної системи регіональних стратегічних
документів, що забезпечує цілісність та послідовність політики підтримки МСП.10
У першу чергу, мова йде
про тісний зв’язок політики підтримки МСП із політикою підтримки інновацій, які є основою розвитку та
конкурентоспроможності європейських підприємств.11
У цілому ж проведений огляд чинних підходів до практики підтримки МСП у країнах Європи дозволив
виділити декілька важливих складових стратегічного планування, а саме:
•	 орієнтація на практичну імплементацію Акта з питань малого бізнесу для Європи;
•	 довгостроковий характер;
•	 чіткий розподіл повноважень між різними рівнями влади у сфері підтримки МСП;
•	 визначення пріоритетних цілей та напрямків підтримки МСП на основі SWOT аналізу сектору МСП;
•	 наявність чітких механізмів моніторингу та оцінки реалізації.
Визначені елементи повинні бути враховані при аналізі політики сприяння розвитку МСП на регіональному
(місцевому) рівні в Україні.
9	 Джерело: Development strategy for small and medium-sized enterprises in the Herzegovina/Neretva Canton 2012-2020. Режим
доступу: http://www.privredahnk.gov.ba/Web%20page/Zakoni/Dokumenti/DEVELOPMENT%20STRATEGY%20FOR%20SME%20IN%20THE%20
HNC%202012-2020.pdf
10	 Джерело: The report on SMEs support policies and practices in West Midlands. Режим доступу: http://www.eteams.ae.katowice.
pl/files/west_midlandrep.pdf
11	 Джерело: Peer-reviewing European Good Practices in Innovation Promotion for SME. Режим доступу: http://cordis.europa.eu/
docs/publications/1256/125670191-6_en.pdf
Programa_MSP.indd 8 10.06.2016 14:56:37
9
Розділ 2. Стратегічне планування розвитку МСП
на регіональному (місцевому) рівні в Україні
Регіональні стратегічні документи, які в Україні регулюють процес стратегічного планування на
регіональному (місцевому) рівні взагалі, й малого та середнього підприємництва зокрема, можна умовно
поділити на дві групи:
•	 регіональні стратегічні документи повністю присвячені питанням розвитку малого та середнього
підприємництва–церегіональнітамісцевіпрограмирозвиткумалоготасередньогопідприємництва
(Закон України «Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні»
від 21.12.2000 № 2157-III);12
•	 регіональні стратегічні документи, у яких питання розвитку малого та середнього підприємництва
є складовою частиною: регіональні стратегії розвитку (Закон України «Про засади державної
регіональноїполітики»від 05.02.2015 № 156-VIII)13
тапрограмиекономічногойсоціальногорозвитку
на короткостроковий період (Закон України «Про державне прогнозування та розроблення
програм економічного і соціального розвитку України» від 23.03.2000 № 1602-III)14
(Таблиця 1).
Таблиця 1. Відображення питань розвитку МСП у нормативних документах
Регіональні стратегії розвитку
Програми економічного й соціального розвитку
на короткостроковий період.
Документ Відображення Документ Відображення
Державна стратегія
регіонального
розвитку на період до
2020 року, затверджена
постановою Кабінету
Міністрів України
від 6 серпня 2014 р.
№ 38515
Розвиток
підприємницького
середовища
та конкуренції на
регіональних товарних
ринках віднесено до
цілі 1 «Підвищення рівня
конкурентоспроможності
регіонів».
Постанова КМУ
«Про розроблення
прогнозних і
програмних документів
економічного
і соціального розвитку
та складання проекту
державного бюджету»
від 26 квітня 2003 р.
№ 62116
Розвиток
підприємництва
віднесено до шляхів
розв’язання головних
проблем розвитку
економіки й соціальної
сфери та досягнення
поставлених цілей
Джерело: складено авторами
Огляд наявності чинних документів політики розвитку МСП в Україні показав, що станом на квітень
2016 року:
•	 у 16-ти областях України є чинні програми розвитку малого та середнього підприємництва: у 14-ти
областях України діють програми, розраховані на 2015-2016 роки, у Рівненській області діє
програма, розроблена на 3 роки (2015-2017), у м. Києві реалізується Комплексна Київська міська
цільова програма сприяння розвитку підприємництва, промисловості та споживчого ринку на
2015-2018 роки, підпрограмою якої є Київська міська цільова програма сприяння розвитку малого
та середнього підприємництва на 2015–2018 роки;
•	 у Кіровоградській області розроблено проект програми на 2016-2018 роки (попередня програма
в області була трирічною, розрахованою на 2013-2015 роки), тоді як проект програми Львівської
області, запланований до реалізації у 2015-2016 роках, так і не був затверджений;
12	 Джерело: Закон України «Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні»
від 21.12.2000 № 2157-III (зі змінами). Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2157-14
13	 Відповідно до статті 10 Закону України «Про засади державної регіональної політики» від 05.02.2015 № 156-VIII, регіональні
стратегії розвитку мають відповідати положенням чинної Державної стратегії регіонального розвитку в Україні. Режим доступу: http://
zakon5.rada.gov.ua/laws/show/156-19
14	 Відповідно до статті 5 Закону України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального
розвитку України» від 23.03.2000 № 1602-III, Прогнозні й програмні документи економічного й соціального розвитку розробляються
у строки та в порядку, встановлені Кабінетом Міністрів України. Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1602-14
15	 Джерело: Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2020 року, затверджена постановою Кабінету Міністрів
України від 6 серпня 2014 р. № 385. Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF
16	 Джерело: Постанова КМУ «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та
складання проекту державного бюджету» від 26 квітня 2003 р. №621. Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/621-2003-
%D0%BF
Programa_MSP.indd 9 10.06.2016 14:56:38
10
•	 у Полтавській області триває процес розробки програми на 2016-2017 роки;
•	 у 6-ти областях (Луганська, Одеська, Сумська, Харківська, Херсонська, Черкаська) наразі немає
офіційно затверджених програм розвитку малого та середнього підприємництва та не оголошено
про їх розробку на офіційних веб-ресурсах;
•	 у Донецькій області окрім програми реалізується також регіональна стратегія розвитку малого та
середнього бізнесу до 2016 року;17
•	 в областях, у яких станом на квітень 2016 року немає чинних програм та стратегій розвитку малого
й середнього підприємництва, окремі аспекти підтримки МСП включені до стратегій регіонального
розвитку в більш широкому чи вузькому сенсі (Додаток 2).18
Ми проаналізували регіональні (обласні) програми розвитку МСП, які офіційно затверджені в Україні станом
на квітень 2016 року.19
Предметом цього аналізу є зміст та структура відповідних документів, методологія
їх розробки, зв’язок з іншими документами політики регіонального (місцевого) рівня. Аналіз регіональних
програм розвитку МСП проводився за такими критеріями, визначеними на основі аналізу досвіду
стратегічного планування в країнах ЄС та загальних принципів стратегічного планування регіонального
розвитку:
1. Чіткість формулювання мети документа, відображення в ній специфіки регіону.
2. Використання SWOT аналізу сектору МСП для обґрунтування системи цілей.
3. Відповідність принципам Акта з питань малого бізнесу для Європи.
4. Наявність оцінки передумов та ризиків реалізації документа.
5. Зв’язок з іншими документами регіонального розвитку.
6. Якість системи моніторингу та оцінки.
Фактично на сьогоднішній день в Україні є лише одна чинна стратегія розвитку МСП, яка була прийнята
в Донецькійобласті.Позитивнооцінюючисамфактіснуваннятакогостратегічногодокументарегіонального
розвитку, слід зазначити, що він не відповідає багатьом із вищеперерахованих критеріїв: у документі
відсутній опис передумов та ризиків його реалізації, система моніторингу реалізації та оцінки, а також
немає зв`язку з Актом із питань малого бізнесу для Європи.
Аналіз стратегій та програм відповідно до названих критеріїв дав такі результати.
Формулювання мети
Аналіз формулювань мети програм проводився за двома основними критеріями:
•	 ступінь деталізації та конкретна прив’язка до особливостей регіону;
•	 визначення суб’єктів, які повинні забезпечувати досягнення мети.
За цими критеріями програми можна умовно поділити на 3 групи:
1. Програми, які містять доволі загальне формулювання мети, яке обмежується необхідністю
формування сприятливих умов для розвитку малого й середнього бізнесу та підвищення його внеску
до вирішення соціально-економічних проблем регіону (наприклад Дніпропетровська, Миколаївська,
Рівненська, Тернопільська області).
2. Програми, у яких загальне формулювання мети доповнюється переліком суб’єктів, які повинні
забезпечувати її досягнення. Наприклад, у програмах Вінницької, Донецької, Житомирської областей
17	 Джерело: Регіональна стратегія розвитку малого та середнього бізнесу в Донецькій області на період до 2016 року. Режим
доступу: http://donoda.gov.ua/?lang=uasec=03.04iface=Publiccmd=viewargs=id:1094.
18	 У разі наявності чинної регіональної програми розвитку малого та середнього підприємництва ми аналізували саме
програму, а не регіональну стратегію розвитку.
19	 У 2015 році в рамках виконання проекту“Впевнений бізнес – заможна громада”було виконано аналіз регіональних програм
розвитку малого та середнього підприємництва, затверджених станом на початок грудня 2014 року (програм, які виконувались
у період 2013-2014 рр.), з точки зору їх відповідності Методичним рекомендаціям щодо формування й реалізації регіональних та
місцевих програм розвитку малого й середнього підприємництва. Звіт доступний за посиланням http://bit.ly/1SNXMff
Programa_MSP.indd 10 10.06.2016 14:56:38
11
передбачається, що досягнення мети можливе за рахунок консолідації зусиль усіх зацікавлених сторін:
місцевої влади, суб’єктів малого та середнього підприємництва, громадськості тощо.
3. Програми, які містять як широке формулювання мети (яке є фактично набором різнопланових
цілей), так і перелік суб’єктів, що забезпечують її досягнення. В окремих програмах визначення мети
містить згадку про необхідність адаптації малого й середнього бізнесу до роботи в умовах нових стандартів
та конкуренції відповідно до вимог Угоди про асоціацію з Європейським Союзом (наприклад Хмельницька,
Чернігівська області).
SWOT аналіз сектору МСП
Значна кількість чинних програм не містить SWOT аналізу сектору МСП. Це стосується Вінницької,
Закарпатської, Івано-Франківської, Миколаївської, Рівненської, Тернопільської, Чернівецької областей та
м. Києва.
Відповідність Акту з питань малого бізнесу для Європи
Проведений аналіз засвідчив, що жодна з чинних програм не містить прямих посилань на Акт з питань
малого бізнесу для Європи. У значній кількості програм перелік напрямів та/або пріоритетних завдань
обмежується напрямами, визначеними Законом України «Про Національну програму сприяння розвитку
малого підприємництва в Україні» від 21.12.2000 № 2157-III,20
а саме:
•	 упорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності;
•	 фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка;
•	 ресурсне та інформаційне забезпечення;
•	 формування інфраструктури підтримки підприємництва.
Заходи, розроблені на виконання цих завдань, лише частково дозволяють забезпечити практичну
імплементацію Акта, що зумовлює фрагментарність політики підтримки МСП. Зважаючи на нові умови,
вимоги до регіональних програм розвитку МСП мають бути переглянуті.
Оцінка передумов та ризиків
Чинні програми не містять переліку передумов та ризиків реалізації програм.
Зв’язок з іншими регіональними програмами
Результат аналізу чинних програм показав, що майже половина з них немає зв’язку з іншими регіональними
стратегічними документами. Ці програми або містять посилання на загальнонаціональні документи, або ж
взагалі не мають посилань на інші документи політики. У програмах, у яких є посилання на інші регіональні
документи політики, цей зв’язок виглядає таким чином:
•	 програма пов’язана з усією системою стратегічних документів на регіональному рівні, тобто як
зі стратегією регіонального розвитку, так і з програмою економічного й соціального розвитку
(наприклад Житомирська, Київська, Миколаївська області); а у випадку Донецької області програма
пов’язана також із Регіональною стратегією розвитку малого та середнього бізнесу;
•	 програма пов’язана лише зі стратегіями регіонального розвитку (наприклад, Дніпропетровська,
Івано-Франківська, Рівненська, Чернівецька області).
Ми звертали окрему увагу на наявність згадки про підсумки виконання попередньої програми, критичного
аналізу досягнутих у ній результатів та коригування проблемних питань, які планується вирішити за рахунок
реалізації нової програми. Фактично такий аналіз є лише в програмах Івано-Франківської та Донецької
20	 Джерело: Закон України «Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні» від 21.12.2000
№ 2157-III (зі змінами). Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2157-14
Programa_MSP.indd 11 10.06.2016 14:56:38
12
областей, а також м. Києва. У решті ж програм є або лише згадування про те, що програма безпосередньо
пов’язана з програмою попереднього періоду без деталізації сутності такого зв’язку, або ж взагалі не
йдеться про попередню програму.
Незважаючи на те, що звіти про виконання програм офіційно заслуховуються обласними радами при
розгляді проектів нових програм, інформацію про результати їх виконання до нових програм не включено.
Звичайно, у тексті нової програми не варто дублювати звіт про виконання попередньої, але необхідно
вказати її основні досягнення та окреслити коло проблем, які залишилися невирішеними. Це дозволить
забезпечити послідовність та спадковість політики у сфері сприяння розвитку малого та середнього
підприємництва.
Інструменти моніторингу та оцінки
Усі програми містять розділ, присвячений показникам реалізації програми, тоді як кількість таких
показників є різною. Система моніторингу та контролю за виконанням програм у більшості з них описана
в досить узагальненому вигляді, вона передбачає передовсім призначення структурного підрозділу,
відповідального за координацію діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування
з виконання програми. Крім того, у розділі описано порядок та періодичність звітування та інформування
про хід виконання програми перед керівництвом обласної державної адміністрації (далі – ОДА), обласної
ради, Міністерства економічного розвитку й торгівлі України тощо, водночас, не визначено механізми та
інструменти вирішення проблеми невиконання планових показників.
Резюме
Чинні регіональні документи політики розвитку МСП, передусім програми розвитку малого та середнього
підприємництва, не відповідають європейським практикам стратегічного планування розвитку МСП на
регіональному (місцевому) рівні. Цей висновок ґрунтується на таких характеристиках програм, як:
•	 короткостроковий характер планування (більшість програм розраховано на 2 роки), тоді як
стратегічне планування передбачає більш тривалий період (мінімум 5 років);
•	 значна частина програм не містить SWOT аналізу сектору МСП, який повинен бути основою
формування системи цілей, завдань та заходів документів політики з розвитку МСП;
•	 жодна з програм не базується на принципах Акта з питань малого бізнесу для Європи;
•	 система моніторингу програм зведена до періодичного звітування та не включає сучасних методів
моніторингу, які використовуються в країнах ЄС;
•	 чинні програми не забезпечують спадковості та системності політики розвитку МСП.
Це означає, що програми розвитку малого та середнього підприємництва в Україні поки що не можуть
повноцінно виконувати роль документів політики, які визначають розвиток МСП у довгостроковій
перспективі.
Programa_MSP.indd 12 10.06.2016 14:56:38
13
Розділ 3. Якою повинна бути система стратегічного
планування розвитку МСП на регіональному
(місцевому) рівні?
Зрозуміло, що основою діяльності регіональної (місцевої) влади у сфері розвитку МСП має стати якісна
регіональна стратегія розвитку МСП. Така стратегія розвитку повинна визначати засади створення
відповідних умов та, відповідно, стати з’єднувальною ланкою між регіональною стратегією розвитку та
програмою розвитку малого й середнього підприємництва на рівні регіону (Рисунок 1).
Рисунок 1. Система стратегічного планування розвитку МСП на регіональному (місцевому) рівні
Джерело: складено авторами
Розробка на регіональному (місцевому) рівні стратегій розвитку МСП дозволить отримати основним
зацікавленим сторонам (стейкхолдерам) низку переваг, що, у свою чергу, підвищить ефективність загальної
політики розвитку МСП на рівні регіону (Таблиця 2). Крім того, це дозволить забезпечити спадковість та
послідовність політики розвитку МСП у середньо- та довгостроковому плані.
Таблиця 2. Переваги від спільної розробки регіональних стратегій розвитку МСП
Стейкхолдери Переваги
Представники регіональної
(місцевої) влади
•	 дозволить підвищити ступінь консолідації та координації зусиль
та сконцентрувати обмежені ресурси (фінансові, людські, часові
тощо) на вирішенні пріоритетних завдань підтримки МСП на
регіональному (місцевому) рівні;
•	 допоможе збалансувати потреби різних зацікавлених сторін
у  коротко- та довгостроковій перспективі та розробити
комплексні стратегічні рішення, які є фіскально відповідальними
Представники бізнесу,
бізнес-асоціації, у тому числі
торгово-промислові палати,
інші бізнес об’єднання
•	 допоможе врахувати реальні потреби та інтереси бізнесу;
•	 сприятиме посиленню спроможності бізнес-асоціацій та інших
бізнес-об’єднань;
•	 спонукатиме підприємців до вступу до бізнес-об’єднань, що,
у свою чергу, сприятиме цивілізованому просуванню їхніх
інтересів
Населення регіону
•	 загальне підвищення добробуту, передусім шляхом створення
робочих місць, збільшення доходів та розширення спектру
товарів та послуг
Інвестори та донорська
спільнота
•	 дозволить визначити напрямки підтримки та фінансування для
вирішення конкретних проблем сектору МСП і регіону в цілому
та ефективної реалізації власних інтересів
Громадські організації
та експертна спільнота,
у тому числі міжнародна
•	 дозволить практично застосувати наявний досвід та кращі
практики стратегічного планування розвитку МСП на
регіональному (місцевому) рівні
Джерело: складено авторами
Стратегія
регіонального
розвитку
Регіональна
стратегія
розвитку МСП
Регіональна
програма
розвитку МСП
Programa_MSP.indd 13 10.06.2016 14:56:38
14
Ось чому ми визначаємо регіональну (місцеву) стратегію розвитку МСП як документ політики, який повинен
стати інструментом реалізації таких завдань:
1.Зробитисприяннярозвиткусуб’єктівмалоготасередньогопідприємництвапостійною,послідовною
та комплексною політикою на регіональному (місцевому) рівні: мова йде про перехід від окремих дій до
розробки та «запуску» повноцінної політики сприяння розвитку та функціонуванню МСП як неперервного
процесу в середньо- та довгостроковому періоді.
2. Визначити «регуляторні орієнтири» для бізнесу. Іншими словами, мова йде про конструктивний
вплив на очікування бізнесу щодо змін політики сприяння розвитку МСП шляхом забезпечення її
передбачуваності та прозорості.
3. Забезпечити узгодження та координацію дій органів влади на регіональному (місцевому) рівні та
ефективне використання наявних фінансових ресурсів.
4. Сприяти конструктивному діалогу влади та бізнесу з питань розвитку та функціонування МСП.
5. Визначити систему принципів, на яких повинні будуватись відповідні рішення органів місцевої
влади в частині, що стосується розвитку та функціонування МСП із тим, щоб залучати кошти міжнародної
технічної допомоги та інвесторів для розвитку МСП та ефективно їх використовувати.
Розділ 4. Уроки на майбутнє: якою повинна бути
регіональна стратегія розвитку МСП
Аналіз кращих європейських практик стратегічного планування розвитку МСП на регіональному (місцевому)
рівнітанаявногодосвідурозробкивідповіднихпрограмтастратегійрегіонамиУкраїнидозволивсформулювати
уроки, які є обов’язковими для врахування при розробці регіональних стратегій розвитку МСП.
Урок 1. Безумовне дотримання принципів Акта з питань малого
бізнесу для Європи
Основою ідеології розробки регіональних стратегій розвитку МСП повинні бути принципи Акта з питань
малого бізнесу для Європи. Ця необхідність зумовлена трьома основними факторами:
•	 Акт із питань малого бізнесу для Європи є сукупністю правил вироблення політики, які, за великим
рахунком, відображають багаторічний досвід та кращі практики політики в цій сфері;
•	 універсальність положень Акта, які можуть бути використані як на національному, так і на
регіональному (місцевому) рівні, що забезпечує цілісність політики розвитку МСП;
•	 офіційнимизобов’язаннямиУкраїнипередЄСімплементуватицейдокументупрактичнудіяльність,
визначеними передусім Угодою про асоціацію між Україною та ЄС.21
Урок 2. Побудова Стратегії за принципом державно-приватного
партнерства
Використання принципу державно-приватного партнерства22
в процесі розробки та реалізації регіональної
стратегії розвитку МСП означає, що Стратегія є спільним документом бізнесу, влади та громадськості у сфері
розвитку МСП. Вони повинні співпрацювати на всіх етапах розробки та імплементації Стратегії:
21	 Джерело: Угода про асоціацію між Україною, з одного боку, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством
з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншого боку. Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/984_011
22	 Згідно із Законом України «Про державно-приватне партнерство» від 01.07.2010 № 2404-VI, державно-приватне партнерство –
співробітництво між державою Україна, Автономною Республікою Крим, територіальними громадами в особі відповідних державних
органів та органів місцевого самоврядування (державними партнерами) та юридичними особами, крім державних та комунальних
підприємств, або фізичними особами – підприємцями (приватними партнерами), що здійснюється на основі договору в порядку,
встановленому цим Законом та іншими законодавчими актами. Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2404-17
Programa_MSP.indd 14 10.06.2016 14:56:38
15
•	 Стратегія розробляється спільними зусиллями представників влади, бізнесу та громадськості;
•	 Стратегіяєінструментоммоніторингудіяльностівладизрозбудовисприятливихумовдлярозвитку
МСП із боку громади;
•	 окремі заходи Стратегії можуть бути спільно профінансовані бізнесом та відповідними органами
влади.
Урок 3. Чіткий розподіл сфер відповідальності між місцевою владою
та бізнесом
Ефективна реалізація Стратегії можлива лише за умови чіткого розподілу сфер відповідальності між
місцевою владою та бізнесом. Мається на увазі, що необхідно чітко розділяти дії, спрямовані на розвиток
підприємництва в цілому та сектору МСП зокрема, які належать виключно до компетенції місцевої влади,
які – до компетенції бізнесу, а які є спільними. Зокрема, до сфери виключної компетенції відповідальності
місцевої влади належить:
•	 налагодженнядіалогузцентральнимиорганамивиконавчоївладизпитаньефективноїкоординації
політики підтримки МСП;
•	 підвищення рівня навичок та знань державних службовців із питань використання кращих практик
сприяння розвитку підприємництва в цілому та МСП зокрема тощо.
До сфери виключної компетенції відповідальності бізнесу належить:
•	 розбудова власної конкурентоздатності задля збільшення шансів на успішне функціонування
у висококонкурентному середовищі на внутрішньому та зовнішньому ринках;
•	 остаточнийвибірбізнес-рішеннятавідповідальністьзакінцевийрезультатвиробничо-комерційної
діяльності в цілому;
•	 постійне підвищення свого рівня знань та навичок, активний пошук нових ринкових можливостей
та партнерів тощо.
До сфери спільної відповідальності влади та бізнесу можна віднести:
•	 налагодження конструктивного діалогу з питань формування сприятливого бізнес-середовища
в регіоні в цілому та розвитку МСП зокрема;
•	 формування в регіоні позитивного іміджу підприємництва та створення інших умов для більш
активного залучення до підприємництва жінок, молоді, внутрішньо переміщених осіб та інших
верств населення;
•	 покращення доступу до альтернативних джерел фінансування МСП;
•	 розбудова функціональної інфраструктури підтримки МСП відповідно до поточних потреб бізнесу,
зокрема налагодження системи інформаційно-консультаційних послуг;
•	 покращення кадрового забезпечення бізнесу шляхом зміцнення зв’язків між наукою, освітою та
бізнесом задля спільної вигоди.
Урок 4. Фіскальна відповідальність як наріжний принцип Стратегії
Принцип фіскальної відповідальності передбачає ефективність використання бюджетних коштів усіх рівнів
та врахування довгострокових наслідків поточної політики. Використання цього принципу стосовно Стратегії
означає, що її заходи повинні забезпечувати ефективність використання бюджетних коштів на регіональному
(місцевому) рівні та враховувати наслідки політики підтримки МСП у довгостроковій перспективі.
Programa_MSP.indd 15 10.06.2016 14:56:38
16
Урок 5. SWOT аналіз – основа побудови системи цілей, завдань
та заходів Стратегії
Визначення цілей, завдань та пріоритетних напрямків розвитку МСП у Стратегії має бути логічно побудованим
та послідовним процесом (Рисунок 2), важливим компонентом якого має стати SWOT аналіз сектору МСП.
Рисунок 2. Методика визначення цілей, завдань та заходів регіональної (місцевої) стратегії розвитку МСП
Аналіз стану
сектору МСП
в області
SWOT аналіз
сектору МСП
Формування
системи цілей,
завдань, заходів
Джерело: складено авторами
При підготовці SWOT аналізу необхідно:
•	 уникати ототожнення SWOT аналізу сектору МСП зі SWOT аналізом регіону. Мається на увазі, що
SWOT аналіз повинен стосуватися саме сектору МСП, а не загальноекономічного розвитку регіону,
який, за великим рахунком, повинен бути виконаний при розробці регіональної стратегії розвитку;
•	 чітко розуміти різницю між внутрішніми характеристиками МСП як такими та загальними
особливостями сектору МСП. Наприклад, здатність швидко адаптуватися до змін економічного
середовища є внутрішньою характеристикою підприємств, тоді як можливість використовувати
спрощену систему обліку та звітності є загальною характеристикою сектору МСП в Україні.
Проведений SWOT аналіз повинен стати основою для визначення системи цілей та завдань стратегії
розвитку МСП, але при цьому елементи SWOT аналізу та визначені цілі повинні чітко корелювати між собою.
Досягнення мети Стратегії можливе у випадку досягнення її операційних цілей, реалізація яких, вимагає
імплементації цілком конкретних заходів.
Урок 6. Наявність чіткої системи моніторингу та оцінювання реалізації
Стратегії
Система моніторингу та оцінки результатів реалізації Стратегії не повинна обмежуватися лише набором
стандартних кількісних та якісних індикаторів. Вона повинна давати відповідь на питання, яким чином
реалізація завдань Стратегії вплинула на умови розвитку МСП у регіоні. Для цього необхідно запровадити
новий інструмент – профіль МСП, за допомогою якого відстежуються зміни, що відбулись у секторі
під впливом зовнішніх (незалежних від регіональної влади) чинників та в результаті реалізації заходів,
передбачених Стратегією.
Урок 7. Зв’язок з іншими програмами
Стратегіяповиннарозроблятисятареалізовуватисяякскладовасистемидокументівполітикирегіонального
(місцевого) рівня. У першу чергу, мова йде про регіональні стратегії розвитку та програми соціально-
економічного розвитку регіону.
Programa_MSP.indd 16 10.06.2016 14:56:38
17
Висновки
Останнім часом у країнах ЄС фокус політики підтримки МСП усе більше переноситься саме на регіональний
рівень, що дозволяє будувати виважену політику на основі аналізу та врахування сильних і слабких сторін
окремих регіонів, особливостей їхнього соціально-економічного розвитку, технологічних та демографічних
процесів.
Чинні стратегічні документи у сфері підтримки МСП на регіональному (місцевому) рівні (передусім, мова йде
про програми розвитку малого та середнього підприємництва) не можуть виступати єдиним документом
політики в цій сфері.
Включення регіональних стратегій розвитку МСП до системи стратегічного планування розвитку МСП
дозволить здійснити перехід від окремих дій до розробки та «запуску» повноцінної політики сприяння
розвитку та функціонування МСП як неперервного процесу в середньо- та довгостроковому періоді.
Це також дозволить підвищити ступінь консолідації та координації зусиль і сконцентрувати обмежені
ресурси (фінансові, людські, часові тощо) в напрямку підтримки МСП на регіональному (місцевому) рівні;
збалансувати потреби різних зацікавлених сторін у коротко- та довгостроковій перспективі й розробити
комплексні стратегічні рішення, які є фіскально відповідальними. У подальшому це збільшить шанси регіону
на залучення міжнародної технічної допомоги та інвесторів для розвитку МСП і підвищить ефективність їх
використання.
Спільна розробка та подальша реалізація заходів Стратегії сприятиме конструктивному діалогу влади та
бізнесу з питань розвитку та функціонування МСП; від розробки та реалізації Стратегії виграють усі основні
групи стейкхолдерів.
Регіональні (місцеві) стратегії розвитку МСП повинні будуватись на принципах Акта з питань малого
бізнесу для Європи – документа, який визначає ідеологію підтримки МСП у країнах ЄС. Необхідність
цього зумовлена, з одного боку, тим, що цей документ політики є сукупністю кращих практик, а з іншого –
офіційними зобов’язаннями України перед ЄС імплементувати цей документ у практичну діяльність, що
визначено передусім Угодою про асоціацію між Україною та ЄС.
Рекомендована структура Стратегії повинна включати такі складові: аналіз та SWOT аналіз сектору МСП
в  області; мета Стратегії; передумови та ризики реалізації Стратегії; система цілей, завдань та заходів
реалізації Стратегії; механізм реалізації Стратегії; система моніторингу та оцінки реалізації Стратегії.
Визначення цілей, завдань та пріоритетних напрямків розвитку МСП у Стратегії є логічно побудованим та
послідовним процесом, який повинен здійснюватися на основі проведеного аналізу сектору МСП та SWOT
аналізу.
Це дозволить перетворити регіональні (місцеві) стратегії розвитку на дієвий документ політики та зробить
політику сприяння розвитку суб’єктів малого та середнього підприємництва постійною, послідовною та
комплексною політикою на регіональному (місцевому) рівні.
Programa_MSP.indd 17 10.06.2016 14:56:38
18
Додаток 1. Огляд заходів у відповідності до принципів
Акта з питань малого бізнесу для Європи та можливості їх
імплементації на регіональному рівні
Заходи
Пряма відповідальність
Централь-
ний рівень
Регіональ-
ний рівень
1
Створити середовище, у якому підприємці та сімейні підприємства
зможуть процвітати, а підприємницька діяльність заохочується та
винагороджується
1
стимулювати розвиток інноваційного та підприємницького типу
мислення серед молоді як ключової компетенції в шкільній програмі,
зокрема у загальній середній освіті, та переконатися в тому, що цей
принцип коректним чином відображений у навчальних матеріалах
+ +
2
забезпечити коректність відображення в навчальних матеріалах
питання важливості підприємницької діяльності
(+)23
(+)
3
активізувати співпрацю з бізнес-спільнотою з метою розвитку
систематичних стратегій для навчання підприємництва на всіх рівнях
+ +
4
перевірити питання того, чи не надмірним чином система
оподаткування (зокрема податок на дарування, оподаткування
дивідендів та податок на персональний статок) ускладнює процес
передачі контролю над підприємствами
- -
5
ввести в дію схеми підбору компаній, що передаються потенційно
новим власникам
+ +
6
забезпечити персональне наставництво та підтримку в питаннях
передачі контролю над бізнесом
+ +
7
забезпечити персональне наставництво та підтримку для жінок-
підприємців
+ +
8
забезпечити персональне наставництво та підтримку для іммігрантів
(внутрішньо переміщених осіб), які бажають стати підприємцями
+ +
2
Забезпечити можливість чесним підприємцям, які збанкрутіли,
швидко отримати другий шанс
1
сприяти зростанню позитивного ставлення суспільства до надання
підприємцям можливості нового старту, наприклад за допомогою
громадських інформаційних кампаній
+ +
2
прагнути досягти мети щодо завершення всіх юридичних процедур,
необхідних для закриття юридичної особи у випадку ненавмисного
банкрутства, протягом одного року
- -
3
гарантувати підприємцям, що починають заново, таке саме ставлення,
як і до нових стартапів, у тому числі в схемах підтримки
(+) +
3
Розробити правила відповідно до принципу «Спочатку думай про
мале»
1
розглянути питання доцільності введення спільних дат початку дії та
щорічних звітів стосовно законодавства, яке вступає в силу
+ +
2
використовувати гнучкі положення, спрямовані на МСП, під час
імплементації європейського законодавства
- -
3
здійснювати заходи, спрямовані на скорочення адміністративного
навантаження на МСП
+ +
4
забезпечити якнайшвидше ухвалення пропозицій, які відносяться до
зменшення адміністративного навантаження в законодавстві країни
(+) (+)
23	 Можливе за певних умов
Programa_MSP.indd 18 10.06.2016 14:56:38
19
Заходи
Пряма відповідальність
Централь-
ний рівень
Регіональ-
ний рівень
4
Забезпечити реагування державних адміністративних органів
на потреби МСП
1
зменшувати рівень зборів за реєстрацію підприємства, які
вимагаються адміністративними органами
- +
2
продовжувати роботу над зменшенням часу, який потрібен для
створення бізнесу, до такого, що не триватиме більше одного тижня
+ +
3
прискорити початок господарчої діяльності МСП шляхом зменшення
кількості ліцензій і дозволів на ведення бізнесу та спрощення
процедури їх отримання
(+) +
4
утримуватися від звернень до МСП із вимогою надати інформацію,
яка вже є у наявності в адміністративних органів, окрім випадків, коли
вона вимагає оновлення
(+) (+)
5
переконатися в тому, що мікропідприємства не залучаються
до участі в статистичному обстеженні, що проводиться під наглядом
державного, регіонального або місцевого органу статистики,
частіше ніж раз на три роки, за умови, що іншого не вимагає потреба
в статистичній інформації або в даних іншого типу
+ +
6
встановити пункти єдиного електронного вікна, до яких зацікавлені
сторони можуть звертатися з приводу правил або процедур, які
вони вважають невідповідними та/або які невиправданим чином
перешкоджають діяльності МСП
+ +
5
Адаптувати інструменти державної політики до потреб МСП: сприяти
участі МСП у державних закупівлях та кращому використанню
можливостей, що надає державна підтримка МСП
1
створити електронні портали для розширення доступу до інформації
щодо можливостей у державних закупівлях
+ +
2
заохочувати державні організації-замовники в разі доречності
розподіляти підряди на лоти й робити більш чіткими та видимими
можливості виконання субпідрядних робіт
+ +
3
нагадувати державним організаціям-замовникам про їхні
зобов’язання щодо уникнення непропорційності у вимогах стосовно
кваліфікації підрядників та фінансових показників
+ +
4
заохочувати ведення конструктивного діалогу та досягнення
взаємного порозуміння між МСП та великими покупцями за
допомогою такої діяльності, як інформування, навчання, моніторинг
та обмін передовими практиками
+ +
5
переорієнтувати політику державної допомоги з метою посилення
її фокусу на потреби МСП, у тому числі розробку кращих адресних
заходів
- -
6 Полегшити доступ МСП до фінансування
1
розробити програми фінансування, які спрямовані на подолання
проблем із нестачею коштів для фінансування проектів, зокрема
з інструментами, які поєднують у собі властивості боргу та власного
акційного капіталу, при цьому одночасно дотримуючись правил, що
діють при наданні державної допомоги
+ +
2
прибрати нормативно-правові та податкові перешкоди, які не
дозволяють іноземним фондам венчурного капіталу інвестувати на
тих самих умовах, що й національні фонди
- -
3
гарантувати створення такої системи оподаткування корпоративних
прибутків, яка стимулює інвестування
- -
Programa_MSP.indd 19 10.06.2016 14:56:38
Стратегічне планування розвитку МСП на регіональному (місцевому) рівні: аналіз практичного досвіду та уроки на майбутнє
Стратегічне планування розвитку МСП на регіональному (місцевому) рівні: аналіз практичного досвіду та уроки на майбутнє
Стратегічне планування розвитку МСП на регіональному (місцевому) рівні: аналіз практичного досвіду та уроки на майбутнє
Стратегічне планування розвитку МСП на регіональному (місцевому) рівні: аналіз практичного досвіду та уроки на майбутнє
Стратегічне планування розвитку МСП на регіональному (місцевому) рівні: аналіз практичного досвіду та уроки на майбутнє
Стратегічне планування розвитку МСП на регіональному (місцевому) рівні: аналіз практичного досвіду та уроки на майбутнє
Стратегічне планування розвитку МСП на регіональному (місцевому) рівні: аналіз практичного досвіду та уроки на майбутнє
Стратегічне планування розвитку МСП на регіональному (місцевому) рівні: аналіз практичного досвіду та уроки на майбутнє
Стратегічне планування розвитку МСП на регіональному (місцевому) рівні: аналіз практичного досвіду та уроки на майбутнє
Стратегічне планування розвитку МСП на регіональному (місцевому) рівні: аналіз практичного досвіду та уроки на майбутнє
Стратегічне планування розвитку МСП на регіональному (місцевому) рівні: аналіз практичного досвіду та уроки на майбутнє

Recommandé

Стратегічне планування розвитку МСП на регіональному (місцевому) рівні: аналі... par
Стратегічне планування розвитку МСП на регіональному (місцевому) рівні: аналі...Стратегічне планування розвитку МСП на регіональному (місцевому) рівні: аналі...
Стратегічне планування розвитку МСП на регіональному (місцевому) рівні: аналі...USAID LEV
2.4K vues30 diapositives
Стратегія розвитку малого та середнього підприємництва Тернопільської області... par
Стратегія розвитку малого та середнього підприємництва Тернопільської області...Стратегія розвитку малого та середнього підприємництва Тернопільської області...
Стратегія розвитку малого та середнього підприємництва Тернопільської області...USAID LEV
294 vues14 diapositives
Стратегія розвитку Золотоноші до 2020 року par
Стратегія розвитку Золотоноші до 2020 рокуСтратегія розвитку Золотоноші до 2020 року
Стратегія розвитку Золотоноші до 2020 рокуSerjio Marchenko
2.4K vues51 diapositives
Стратегія розвитку МСП Херсонської області на період до 2020 року par
Стратегія розвитку МСП Херсонської області на період до 2020 рокуСтратегія розвитку МСП Херсонської області на період до 2020 року
Стратегія розвитку МСП Херсонської області на період до 2020 рокуUSAID LEV
783 vues19 diapositives
Стратегія розвитку малого та середнього підприємництва Черкаської області на ... par
Стратегія розвитку малого та середнього підприємництва Черкаської області на ...Стратегія розвитку малого та середнього підприємництва Черкаської області на ...
Стратегія розвитку малого та середнього підприємництва Черкаської області на ...USAID LEV
705 vues21 diapositives
Стратегія НБУ на 2019 рік par
Стратегія НБУ на 2019 рікСтратегія НБУ на 2019 рік
Стратегія НБУ на 2019 рікVYacheslav Sadovnychyi
796 vues32 diapositives

Contenu connexe

Similaire à Стратегічне планування розвитку МСП на регіональному (місцевому) рівні: аналіз практичного досвіду та уроки на майбутнє

Інструменти політики щодо малого та середнього підприємництва par
Інструменти політики щодо малого та середнього підприємництваІнструменти політики щодо малого та середнього підприємництва
Інструменти політики щодо малого та середнього підприємництваUSAID LEV
1.1K vues16 diapositives
Роль діалогу-бізнес влада при підготовці стратегічних документів par
Роль діалогу-бізнес влада при підготовці стратегічних документівРоль діалогу-бізнес влада при підготовці стратегічних документів
Роль діалогу-бізнес влада при підготовці стратегічних документівUSAID LEV
245 vues10 diapositives

Similaire à Стратегічне планування розвитку МСП на регіональному (місцевому) рівні: аналіз практичного досвіду та уроки на майбутнє(20)

Інструменти політики щодо малого та середнього підприємництва par USAID LEV
Інструменти політики щодо малого та середнього підприємництваІнструменти політики щодо малого та середнього підприємництва
Інструменти політики щодо малого та середнього підприємництва
USAID LEV1.1K vues
Роль діалогу-бізнес влада при підготовці стратегічних документів par USAID LEV
Роль діалогу-бізнес влада при підготовці стратегічних документівРоль діалогу-бізнес влада при підготовці стратегічних документів
Роль діалогу-бізнес влада при підготовці стратегічних документів
USAID LEV245 vues
Резюме дослідження par ssuser0c6cfc
Резюме дослідженняРезюме дослідження
Резюме дослідження
ssuser0c6cfc23 vues
Біла книга: Політика розвитку МСП в Україні par Rostyslav LUKACH
Біла книга: Політика розвитку МСП в УкраїніБіла книга: Політика розвитку МСП в Україні
Біла книга: Політика розвитку МСП в Україні
Структура регіональної програми сприяння розвитку громадянського суспільства par Maksym Klyuchar
Структура регіональної програми сприяння розвитку громадянського суспільстваСтруктура регіональної програми сприяння розвитку громадянського суспільства
Структура регіональної програми сприяння розвитку громадянського суспільства
Maksym Klyuchar445 vues
Василь Кашевський "Процес розробки стратегій розвитку регіонів" par surdp
Василь Кашевський "Процес розробки стратегій розвитку регіонів"Василь Кашевський "Процес розробки стратегій розвитку регіонів"
Василь Кашевський "Процес розробки стратегій розвитку регіонів"
surdp2.9K vues
Біла книга: Політика розвитку малого та середнього підприємництва в Україні par USAID LEV
Біла книга: Політика розвитку малого та середнього підприємництва в УкраїніБіла книга: Політика розвитку малого та середнього підприємництва в Україні
Біла книга: Політика розвитку малого та середнього підприємництва в Україні
USAID LEV5.1K vues
Проект Стратегії регіонального розвитку Сумської області на період до 2020 року par Sumyoblrada
Проект Стратегії регіонального розвитку Сумської області на період до 2020 рокуПроект Стратегії регіонального розвитку Сумської області на період до 2020 року
Проект Стратегії регіонального розвитку Сумської області на період до 2020 року
Sumyoblrada4.5K vues
Posibnyk z pidg_proektiv_rozv_otg_na_sayt par Nova Gromada
Posibnyk z pidg_proektiv_rozv_otg_na_saytPosibnyk z pidg_proektiv_rozv_otg_na_sayt
Posibnyk z pidg_proektiv_rozv_otg_na_sayt
Nova Gromada491 vues

Plus de Інститут економічних досліджень та політичних консультацій(20)

Стратегічне планування розвитку МСП на регіональному (місцевому) рівні: аналіз практичного досвіду та уроки на майбутнє

 • 1. Стратегічне планування розвитку МСП на регіональному (місцевому) рівні: аналіз практичного досвіду та уроки на майбутнє Київ, 2016 Programa_MSP.indd 1 10.06.2016 14:57:06
 • 2. Підготовка цієї публікації стала можливою завдяки підтримці американського народу, що була надана через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) в рамках Програми «Лідерство в економічному врядуванні» (USAID ЛЕВ). Програма USAID ЛЕВ впроваджується: Колектив авторів: Ігор Бураковський, Голова Правління ГО «Інститут економічних досліджень та політичних консультацій», старший радник з економічних питань Програми USAID ЛЕВ; Артур Ковальчук, науковий співробітник ГО «Інститут економічних досліджень та політичних консультацій», експерт Програми USAID ЛЕВ; Ольга Красовська, провідний науковий співробітник ГО «Інститут економічних досліджень і політичних консультацій», експерт Програми USAID ЛЕВ; Оксана Кузяків, Виконавчий директор ГО «Інститут економічних досліджень та політичних консультацій», координатор аналітичного компоненту Програми USAID ЛЕВ. Погляди авторів, висловлені в цьому документі, можуть не збігатися з поглядами Агентства США з міжнародного розвитку або Уряду Сполучених Штатів Америки. Програма USAID «Лідерство в економічному врядуванні» (USAID ЛЕВ) вул. Саксаганського, 44, оф. 5, Київ 01033 Україна Тел.: +380 44 289-5532 Факс: +380 44 200-3825 eef.org.ua facebook.com/USAIDLEVProgram CASE У а а Ц а - ФОНД СХIДНА ЄВРОПА Міжнародною благодійною організацією «Фонд Східна Європа» у партнерстві з: Громадською організацією «Інститут економічних досліджень та політичних консультацій» Громадською організацією «Центр соціально-економічних досліджень «CASE-Україна» Громадською організацією «Київський економічний інститут» ISBN 978-617-7393-23-7 Programa_MSP.indd 2 10.06.2016 14:57:07
 • 3. 3 Резюме Аналіз кращих практик стратегічного планування розвитку МСП1 на регіональному (місцевому) рівні в  країнах ЄС засвідчив, що сучасна політика розвитку МСП у країнах ЄС будується на принципах Акта з питань малого бізнесу для Європи. ДляоцінюваннявідповідностівітчизнянихдокументівполітикирозвиткуМСПнарегіональному(місцевому) рівні європейським стандартам було визначено низку критеріїв, які характеризують зміст та структуру документів, методологічні засади їх розробки, зв’язок з іншими документами політики тощо. Було з’ясовано, що такі документи, насамперед обласні програми розвитку малого та середнього підприємництва, не повною мірою відповідають європейським практикам стратегічного планування розвитку МСП на регіональному (місцевому) рівні, оскільки: • мають короткостроковий характер планування; • значна частина програм не містить SWOT аналізу сектору МСП, який повинен бути основою формування системи цілей, завдань та заходів документів політики з розвитку МСП; • жодна з програм не базується на принципах Акта з питань малого бізнесу для Європи; • система моніторингу програм зведена до періодичного звітування та не включає сучасних методів моніторингу, які використовуються в країнах ЄС; • чинні програми не повною мірою забезпечують спадковість та системність політики розвитку МСП. Це означає, що програми розвитку малого та середнього підприємництва в Україні не можуть повноцінно виконувати роль документів політики, які визначають розвиток МСП у довгостроковій перспективі. Тому основою діяльності регіональної (місцевої) влади у сфері розвитку МСП повинні стати якісні регіональні стратегії розвитку МСП (далі – Стратегії). Аналіз практичного досвіду стратегічного планування розвитку МСПнарегіональному(місцевому)рівнідозволивсформулюватиуроки,якієобов’язковимидляврахування при розробці таких стратегій: Урок 1. Безумовне дотримання принципів Акта з питань малого бізнесу для Європи, який повинен бути основою ідеології розробки регіональних стратегій розвитку МСП. Урок 2. Побудова Стратегії повинна відбуватися за принципом державно-приватного партнерства, який означає, що Стратегія є спільним документом бізнесу, влади та громадськості у сфері розвитку МСП. Урок 3. Стратегія повинна бути побудована на чіткому розподілі сфер відповідальності між місцевою владою та бізнесом. Урок 4. Наріжним принципом Стратегії повинен бути принцип фіскальної відповідальності. Урок 5. SWOT аналіз сектору МСП повинен бути основою побудови системи цілей, завдань та заходів Стратегії. Урок 6. Стратегія повинна мати чітку систему моніторингу та оцінювання її реалізації. Урок 7. Стратегія повинна розроблятися та реалізовуватися як складова системи документів політики регіонального (місцевого) рівня. Визначені уроки та практичний досвід, отриманий у ході роботи над Стратегією розвитку малого та середнього підприємництва Тернопільської області на 2016-2020 роки, дозволив сформулювати рекомендації щодо розробки регіональної стратегії розвитку МСП. Рекомендація 1. Процес організації розробки Стратегії. Незалежно від обраного способу розробки Стратегії (самостійне написання або замовлення у сторонніх консультантів) робоча група є дієвим інструментом комунікації між владою та іншими зацікавленими сторонами, завдяки чому в кінцевому підсумку розроблена спільними зусиллями Стратегія стає спільною власністю всіх зацікавлених сторін. Процес підготовки Стратегії складається з декількох етапів: створення робочої групи; проведення аналізу стейкхолдерів; аналіз стану та перспектив розвитку сектору МСП; SWOT аналіз сектору МСП як основа 1 Під МСП маємо на увазі всіх суб’єктів малого та середнього підприємництва. Programa_MSP.indd 3 10.06.2016 14:56:37
 • 4. 4 формулювання бачення, мети, операційних цілей, завдань та заходів Стратегії; підготовка та обговорення проміжних варіантів тексту; підготовка тексту для публічного обговорення та власне саме обговорення; внесення до Стратегії поправок та змін за результатами обговорення; затвердження Стратегії як документа політики та подальший контроль за її реалізацією. Орієнтовна структура Стратегії є такою: аналіз стану сектору МСП та його SWOT аналіз; мета Стратегії; передумови та ризики реалізації Стратегії; цілі, завдання та заходи реалізації Стратегії; механізм реалізації Стратегії; моніторинг та оцінка її реалізації. Рекомендація 2. Формулювання мети Стратегії. Мета Стратегії повинна вказувати на основний результат, якого ми хочемо досягти в результаті її імплементації. Рекомендація 3. Як визначаються передумови та ризики реалізації Стратегії. При визначенні передумов/ризиків реалізації Стратегії слід чітко розрізняти передумови/ризики загальнонаціонального рівня та передумови/ризики регіонального (місцевого) рівня. При цьому слід пам›ятати, що окремі загальнонаціональні передумови/ризики можуть трансформуватись у конкретні передумови/ризики регіонального (місцевого) рівня, сприяти або навпаки перешкоджати їх реалізації. Рекомендація 4. Як аналізувати стан сектору МСП в області. Необхідно здійснити аналіз сектору МСП у регіональному (місцевому) контексті, а не аналіз економіки регіону, одним з елементів якої є сектор МСП. Цей аналіз повинен давати уявлення про кількісні характеристики сектору МСП у регіоні; його особливості, які визначатимуть вектор розвитку сектору; основні проблеми сектору МСП, на подолання яких у подальшому буде спрямовано заходи Стратегії. Рекомендація 5. Як проводити SWOT аналіз сектору МСП. SWOT аналіз повинен використовуватися як основа для вироблення рішень, тому до його проведення необхідно залучити всіх стейкхолдерів: представників місцевої влади, бізнесу, громадянського суспільства, експертного середовища. Рекомендація 6. Як побудувати систему цілей, завдань та заходів Стратегії. Система цілей, завдань та заходів Стратегії, визначається на основі проведеного аналізу стейкхолдерів, аналізу стану сектору МСП та його SWOT аналізу. Необхідним є поєднання цілей Стратегії з принципами Акта з питань малого бізнесу для Європи. Рекомендація 7. Яким повинен бути механізм розробки та реалізації Стратегії. Стратегія повинна розроблятися на строк не менше п’яти років з обов’язковим проміжним переглядом із метою уточнення та коригування її цілей та завдань у залежності від досягнутих результатів. Інструментом реалізації Стратегії є План дій, який також розробляється на п’ять років. Реалізація Стратегії здійснюється шляхом розробки та виконання відповідних цільових програм (проектів). Рекомендація 8. Як будувати систему моніторингу та оцінки реалізації Стратегії. В основі моніторингу та оцінки повинна знаходитися система кількісних та якісних індикаторів, які характеризують ступінь досягнення цілей Стратегії. Інструментом моніторингу та оцінки реалізації Стратегії повинен бути профіль МСП, який дозволяє оцінити прогрес в імплементації політики розвитку МСП, включно з практичною реалізацією принципів Акта з питань малого бізнесу для Європи. Побудова регіональних (місцевих) стратегій розвитку з урахуванням цих рекомендацій дозволить перетворити їх на дієвий документ політики, та, у свою чергу, зробить політику сприяння розвитку суб’єктів малого та середнього підприємництва на регіональному (місцевому) рівні постійною, послідовною та комплексною. Programa_MSP.indd 4 10.06.2016 14:56:37
 • 5. 5 ЗМІСТ Вступ.................................................................................................................................................................................................................6 Розділ 1. Досвід стратегічного планування розвитку МСП на регіональному (місцевому) рівні в країнах ЄС........................................................................................................................7 Розділ 2. Стратегічне планування розвитку МСП на регіональному (місцевому) рівні в Україні..........................9 Розділ 3. Якою повинна бути система стратегічного планування розвитку МСП на регіональному (місцевому) рівні?...............................................................................................................................................13 Розділ 4. Уроки на майбутнє: якою повинна бути регіональна стратегія розвитку МСП........................................15 Урок 1. Безумовне дотримання принципів Акта з питань малого бізнесу для Європи.......................................15 Урок 2. Побудова Стратегії за принципом державно-приватного партнерства.....................................................15 Урок 3. Чіткий розподіл сфер відповідальності між місцевою владою та бізнесом.............................................16 Урок 4. Фіскальна відповідальність як наріжний принцип Стратегії...........................................................................16 Урок 5. SWOT аналіз – основа побудови системи цілей, завдань та заходів Стратегії.........................................17 Урок 6. Наявність чіткої системи моніторингу та оцінювання реалізації Стратегії...............................................17 Урок 7. Зв’язок з іншими програмами........................................................................................................................................17 Висновки......................................................................................................................................................................................................18 Додаток 1. Огляд заходів у відповідності до принципів Акта з питань малого бізнесу для Європи та можливості їх імплементації на регіональному рівні...............................................................................19 Додаток 2. Відображення заходів підтримки МСП у регіональних стратегіях розвитку.........................................22 Додаток 3. Рекомендації щодо розробки регіональної стратегії розвитку МСП........................................................24 Programa_MSP.indd 5 10.06.2016 14:56:37
 • 6. 6 Вступ Малітасередніпідприємствавідіграютьключовурольвекономічномутасоціальномужиттікраїнізринкової економікою, адже вони становлять переважну більшість підприємств (понад 95%), забезпечуючи при цьому істотний внесок як у створення робочих місць, так і у виробництво товарів та послуг. Це, у свою чергу, обумовлює необхідність розробки ефективної політики розвитку малого та середнього підприємництва на національному й регіональному рівнях та ефективної координації різних рівнів цієї політики. Останнім часом у країнах ЄС політика підтримки МСП усе більше фокусується саме на регіональному рівні, що дозволяє врахувати сильні та слабкі сторони окремих регіонів, особливості їхнього соціально- економічного розвитку, технологічних та демографічних процесів.2 У країнах ЄС програми підтримки МСП у «чистому вигляді» можна зустріти не так часто. Заходи з підтримки підприємництва (які фактично і є заходами з підтримки МСП) інтегровані до регіональних програм соціально-економічного розвитку або ж орієнтовані на окремі аспекти діяльності МСП (наприклад, розвиток експортної діяльності або ж сприяння впровадженню інновацій). Вибір оптимальної моделі політики підтримки підприємництва на регіональному рівні повинен обиратися з урахуванням внутрішніх особливостей країни, а у випадку України – відповідати обраному вектору децентралізації. Аналіз кращих європейських практик стратегічного планування розвитку МСП на регіональному (місцевому) рівні та наявного досвіду розробки відповідних програм та стратегій регіонами України дозволив обґрунтувати необхідність розробки регіональних стратегій розвитку МСП та сформулювати уроки, які є обов’язковими для врахування при розробці таких стратегій. Цей документ також містить практичні рекомендації тим, хто займається питаннями стратегічного планування розвитку МСП на регіональному (місцевому) рівні, у першу чергу, розробкою стратегій розвитку МСП як документа політики. У методологічному плані ці рекомендації базуються на принципах стратегічного планування, водночас цей документ не містить викладу теорії стратегічного планування. При підготовці цих рекомендацій широко використовувався досвід роботи експертів Програми USAID «Лідерствовекономічномуврядуванні»надтакимидокументамиполітики,як«Білакнига.Політикарозвитку МСП в Україні»,3 «Стратегія розвитку малого та середнього підприємництва Тернопільської області на 2016- 2020 роки»4 тощо. Документ складається з чотирьох розділів, у першому – розглянуто досвід стратегічного планування розвиткуМСПнарегіональному(місцевому)рівнівкраїнахЄС,удругому–поточнийстантакогопланування в Україні. У третьому та четвертому розділах обґрунтовано необхідність включення регіональних стратегій розвитку МСП до системи стратегічного планування розвитку МСП на регіональному рівні та викладено основні вимоги до таких документів. У додатку наведено практичні рекомендації з розробки стратегій розвитку МСП на регіональному (місцевому) рівні в Україні. 2 Джерело: Regional implementation of the SBA. Режим доступу http://www.wallonia.be/sites/default/files/Regional_ implementation_of_the_SBA.pdf 3 Джерело: Біла книга. Політика розвитку МСП в Україні: як реалізувати потенціал малого та середнього підприємництва в Україні. Режим доступу http://www.ier.com.ua/files//publications/Books/White_book_IER_2015.pdf 4 Джерело: http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/publication/main/ua/2917/proekt_mcp2016_2020.pdf Programa_MSP.indd 6 10.06.2016 14:56:37
 • 7. 7 Розділ 1. Досвід стратегічного планування розвитку МСП на регіональному (місцевому) рівні в країнах ЄС Сучасна політика розвитку МСП у країнах ЄС будується на принципах Акта з питань малого бізнесу для Європи (Small Business Act for Europe).5 Значна частина заходів, спрямованих на практичну реалізацію Акта, може і має бути імплементована на регіональному рівні (Додаток 1). Як свідчить міжнародний досвід, ефективність сприяння розвитку МСП на регіональному рівні залежить від національного законодавства та наявності у регіонів відповідних повноважень та ресурсів. Багато в чому провідна роль регіонів у процесі розвитку МСП визначається тим фактом, що місцева (регіональна) влада зазвичай є ближчою до бізнесу та володіє більш повною інформацією про економічну ситуацію в регіоні, потреби МСП у підтримці тощо. Саме на рівні регіонів вирішуються питання підготовки кадрів для бізнесу, надання малому бізнесу консультаційної та фінансової підтримки, формування дружньої для МСП системи адміністрування. Тому імплементація Акта з питань малого бізнесу для Європи на регіональному рівні є одним з основних векторів політики підтримки МСП у країнах ЄС. Стратегічне планування розвитку МСП на регіональному (місцевому) рівні в країнах ЄС може здійснюватися в таких формах: 1. Прийняття та імплементація документа політики виключно з питань розвитку МСП. 2. Включення окремих питань, що стосуються розвитку МСП, до загальних документів політики розвитку регіону. 3. Прийняття та імплементація документів політики, спрямованих на підтримку окремих аспектів діяльності МСП, наприклад експортної або інноваційної діяльності тощо. Формально такі документи можуть мати різні назви. Це можуть бути стратегії (наприклад «Стратегія розвитку малого підприємництва, Вармінсько-Мазурське воєводство, Польща»),6 програми (наприклад «Програма розвитку МСП, Каталонія, Іспанія»), регіональні пріоритети підтримки підприємництва (регіон Гельсінкі-Уусімаа, Фінляндія), інші документи політики (наприклад «Акт про сприяння розвитку малого бізнесу, земля Баден-Вюртемберг, Німеччина»).7 Аналіз кращих практик стратегічного планування розвитку МСП на регіональному (місцевому) рівні в країнах ЄС, засвідчив, що незалежно від того, який саме формат документа політики обрала країна для реалізації політики підтримки МСП, їхньою «методологічною» основою є практична імплементація принципів Акта з питань малого бізнесу для Європи. Одним із базових принципів цього Акта є створення умов для розвитку підприємництва, за яких підприємці та особи, що мають невеликий сімейний бізнес, процвітатимуть, а інтерес молоді до самозайнятості зростатиме (Entrepreneurial environment). Як свідчить проведений аналіз, значна кількість регіональних стратегій підтримки МСП зосереджена безпосередньо на реалізації цього принципу. Відповідно, сприяння розвитку підприємництва визначено метою (ключовим елементом) стратегій. Технічно формулювання мети є достатньо загальним та не містить значної деталізації з точки зору відображення регіональних особливостей. Прикладом кращої практики імплементації цього принципу є Програма розвитку МСП, що реалізується з 2013 року в Каталонії, Іспанія (вставка 1).8 Регіональними документами політики розвитку МСП передбачено широкий набір інструментів для практичної реалізації принципів Акта з питань малого бізнесу для Європи, зокрема: • адаптація інструментів публічної політики до потреб МСП, у тому числі шляхом створення зручних для МСП механізмів державних закупівель; • покращення доступу МСП до капіталу; • стимулювання розвитку консалтингу щодо створення бізнесу та стартапів; • розроблення інструкцій із питань врахування інтересів МСП регіональними адміністраціями; • підтримка досліджень та розробок, орієнтованих на бізнес; • підвищення рівня підприємницької освіти тощо. 5 Джерело: Small Business Act for Europe. Режим доступу: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52008 DC0394from=EN 6 Джерело: http://strategia2025.warmia.mazury.pl/site/showFile/194.html?id_menu=72 7 Джерело: Regional implementation of the SBA. Режим доступу http://www.wallonia.be/sites/default/files/Regional_ implementation_of_the_SBA.pdf 8 Джерело: Regional implementation of the SBA. Режим доступу http://www.wallonia.be/sites/default/files/Regional_ implementation_of_the_SBA.pdf Programa_MSP.indd 7 10.06.2016 14:56:37
 • 8. 8 Вставка 1. Приклад імплементації принципів Акта з питань малого бізнесу для Європи, Програма розвитку МСП Каталонії Практична імплементація принципів Акта з питань малого бізнесу для Європи в Програмі здійснюється шляхом розробки конкретних заходів, спрямованих на: · визначення бар›єрів і проблем, які обмежують конкурентоспроможність МСП, з одного боку, та використання можливостей для зростання підприємств, з іншого; · моніторинг фактичних наслідків покращення регуляторного середовища на діяльність МСП; · підвищення обізнаності МСП щодо змін у правових та економічних умовах (спільно з бізнес-асоціаціями); · сприяння інтернаціоналізації регіональних МСП для підвищення їхньої конкурентоспроможності; · підтримка динамічних бізнес-проектів за рахунок субсидій, спеціально розроблених для підтримки таких проектів; · сприянняспівробітництвутавзаємномуобмінуінформацієюміжкомпаніямиза допомогою створення бізнес-мереж; · диверсифікація, інновації та інтернаціоналізація повинні стати гаслами каталонських МСП. Значна частина регіональних документів політики розвитку МСП передбачає підтримку підприємництва серед окремих верств населення, наприклад молодіжного, жіночого підприємництва, підтримка підприємців з особливими потребами тощо. Як свідчить аналіз, важливим елементом формування документів політики підтримки МСП є SWOT аналіз умов розвитку малого підприємництва в регіоні, результати якого є основою визначення пріоритетних цілей та конкретних інструментів досягнення обраної стратегічної мети.9 Ці документи також містять чітку та зрозумілу систему моніторингу їх імплементації. Важливою характеристикою регіональних документів розвитку МСП є довгостроковий характер: у середньому вони розробляються на 10 років. Як правило, документи політики підтримки МСП є частиною загальної системи регіональних стратегічних документів, що забезпечує цілісність та послідовність політики підтримки МСП.10 У першу чергу, мова йде про тісний зв’язок політики підтримки МСП із політикою підтримки інновацій, які є основою розвитку та конкурентоспроможності європейських підприємств.11 У цілому ж проведений огляд чинних підходів до практики підтримки МСП у країнах Європи дозволив виділити декілька важливих складових стратегічного планування, а саме: • орієнтація на практичну імплементацію Акта з питань малого бізнесу для Європи; • довгостроковий характер; • чіткий розподіл повноважень між різними рівнями влади у сфері підтримки МСП; • визначення пріоритетних цілей та напрямків підтримки МСП на основі SWOT аналізу сектору МСП; • наявність чітких механізмів моніторингу та оцінки реалізації. Визначені елементи повинні бути враховані при аналізі політики сприяння розвитку МСП на регіональному (місцевому) рівні в Україні. 9 Джерело: Development strategy for small and medium-sized enterprises in the Herzegovina/Neretva Canton 2012-2020. Режим доступу: http://www.privredahnk.gov.ba/Web%20page/Zakoni/Dokumenti/DEVELOPMENT%20STRATEGY%20FOR%20SME%20IN%20THE%20 HNC%202012-2020.pdf 10 Джерело: The report on SMEs support policies and practices in West Midlands. Режим доступу: http://www.eteams.ae.katowice. pl/files/west_midlandrep.pdf 11 Джерело: Peer-reviewing European Good Practices in Innovation Promotion for SME. Режим доступу: http://cordis.europa.eu/ docs/publications/1256/125670191-6_en.pdf Programa_MSP.indd 8 10.06.2016 14:56:37
 • 9. 9 Розділ 2. Стратегічне планування розвитку МСП на регіональному (місцевому) рівні в Україні Регіональні стратегічні документи, які в Україні регулюють процес стратегічного планування на регіональному (місцевому) рівні взагалі, й малого та середнього підприємництва зокрема, можна умовно поділити на дві групи: • регіональні стратегічні документи повністю присвячені питанням розвитку малого та середнього підприємництва–церегіональнітамісцевіпрограмирозвиткумалоготасередньогопідприємництва (Закон України «Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні» від 21.12.2000 № 2157-III);12 • регіональні стратегічні документи, у яких питання розвитку малого та середнього підприємництва є складовою частиною: регіональні стратегії розвитку (Закон України «Про засади державної регіональноїполітики»від 05.02.2015 № 156-VIII)13 тапрограмиекономічногойсоціальногорозвитку на короткостроковий період (Закон України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України» від 23.03.2000 № 1602-III)14 (Таблиця 1). Таблиця 1. Відображення питань розвитку МСП у нормативних документах Регіональні стратегії розвитку Програми економічного й соціального розвитку на короткостроковий період. Документ Відображення Документ Відображення Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2020 року, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 р. № 38515 Розвиток підприємницького середовища та конкуренції на регіональних товарних ринках віднесено до цілі 1 «Підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів». Постанова КМУ «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету» від 26 квітня 2003 р. № 62116 Розвиток підприємництва віднесено до шляхів розв’язання головних проблем розвитку економіки й соціальної сфери та досягнення поставлених цілей Джерело: складено авторами Огляд наявності чинних документів політики розвитку МСП в Україні показав, що станом на квітень 2016 року: • у 16-ти областях України є чинні програми розвитку малого та середнього підприємництва: у 14-ти областях України діють програми, розраховані на 2015-2016 роки, у Рівненській області діє програма, розроблена на 3 роки (2015-2017), у м. Києві реалізується Комплексна Київська міська цільова програма сприяння розвитку підприємництва, промисловості та споживчого ринку на 2015-2018 роки, підпрограмою якої є Київська міська цільова програма сприяння розвитку малого та середнього підприємництва на 2015–2018 роки; • у Кіровоградській області розроблено проект програми на 2016-2018 роки (попередня програма в області була трирічною, розрахованою на 2013-2015 роки), тоді як проект програми Львівської області, запланований до реалізації у 2015-2016 роках, так і не був затверджений; 12 Джерело: Закон України «Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні» від 21.12.2000 № 2157-III (зі змінами). Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2157-14 13 Відповідно до статті 10 Закону України «Про засади державної регіональної політики» від 05.02.2015 № 156-VIII, регіональні стратегії розвитку мають відповідати положенням чинної Державної стратегії регіонального розвитку в Україні. Режим доступу: http:// zakon5.rada.gov.ua/laws/show/156-19 14 Відповідно до статті 5 Закону України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України» від 23.03.2000 № 1602-III, Прогнозні й програмні документи економічного й соціального розвитку розробляються у строки та в порядку, встановлені Кабінетом Міністрів України. Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1602-14 15 Джерело: Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2020 року, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 р. № 385. Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF 16 Джерело: Постанова КМУ «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету» від 26 квітня 2003 р. №621. Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/621-2003- %D0%BF Programa_MSP.indd 9 10.06.2016 14:56:38
 • 10. 10 • у Полтавській області триває процес розробки програми на 2016-2017 роки; • у 6-ти областях (Луганська, Одеська, Сумська, Харківська, Херсонська, Черкаська) наразі немає офіційно затверджених програм розвитку малого та середнього підприємництва та не оголошено про їх розробку на офіційних веб-ресурсах; • у Донецькій області окрім програми реалізується також регіональна стратегія розвитку малого та середнього бізнесу до 2016 року;17 • в областях, у яких станом на квітень 2016 року немає чинних програм та стратегій розвитку малого й середнього підприємництва, окремі аспекти підтримки МСП включені до стратегій регіонального розвитку в більш широкому чи вузькому сенсі (Додаток 2).18 Ми проаналізували регіональні (обласні) програми розвитку МСП, які офіційно затверджені в Україні станом на квітень 2016 року.19 Предметом цього аналізу є зміст та структура відповідних документів, методологія їх розробки, зв’язок з іншими документами політики регіонального (місцевого) рівня. Аналіз регіональних програм розвитку МСП проводився за такими критеріями, визначеними на основі аналізу досвіду стратегічного планування в країнах ЄС та загальних принципів стратегічного планування регіонального розвитку: 1. Чіткість формулювання мети документа, відображення в ній специфіки регіону. 2. Використання SWOT аналізу сектору МСП для обґрунтування системи цілей. 3. Відповідність принципам Акта з питань малого бізнесу для Європи. 4. Наявність оцінки передумов та ризиків реалізації документа. 5. Зв’язок з іншими документами регіонального розвитку. 6. Якість системи моніторингу та оцінки. Фактично на сьогоднішній день в Україні є лише одна чинна стратегія розвитку МСП, яка була прийнята в Донецькійобласті.Позитивнооцінюючисамфактіснуваннятакогостратегічногодокументарегіонального розвитку, слід зазначити, що він не відповідає багатьом із вищеперерахованих критеріїв: у документі відсутній опис передумов та ризиків його реалізації, система моніторингу реалізації та оцінки, а також немає зв`язку з Актом із питань малого бізнесу для Європи. Аналіз стратегій та програм відповідно до названих критеріїв дав такі результати. Формулювання мети Аналіз формулювань мети програм проводився за двома основними критеріями: • ступінь деталізації та конкретна прив’язка до особливостей регіону; • визначення суб’єктів, які повинні забезпечувати досягнення мети. За цими критеріями програми можна умовно поділити на 3 групи: 1. Програми, які містять доволі загальне формулювання мети, яке обмежується необхідністю формування сприятливих умов для розвитку малого й середнього бізнесу та підвищення його внеску до вирішення соціально-економічних проблем регіону (наприклад Дніпропетровська, Миколаївська, Рівненська, Тернопільська області). 2. Програми, у яких загальне формулювання мети доповнюється переліком суб’єктів, які повинні забезпечувати її досягнення. Наприклад, у програмах Вінницької, Донецької, Житомирської областей 17 Джерело: Регіональна стратегія розвитку малого та середнього бізнесу в Донецькій області на період до 2016 року. Режим доступу: http://donoda.gov.ua/?lang=uasec=03.04iface=Publiccmd=viewargs=id:1094. 18 У разі наявності чинної регіональної програми розвитку малого та середнього підприємництва ми аналізували саме програму, а не регіональну стратегію розвитку. 19 У 2015 році в рамках виконання проекту“Впевнений бізнес – заможна громада”було виконано аналіз регіональних програм розвитку малого та середнього підприємництва, затверджених станом на початок грудня 2014 року (програм, які виконувались у період 2013-2014 рр.), з точки зору їх відповідності Методичним рекомендаціям щодо формування й реалізації регіональних та місцевих програм розвитку малого й середнього підприємництва. Звіт доступний за посиланням http://bit.ly/1SNXMff Programa_MSP.indd 10 10.06.2016 14:56:38
 • 11. 11 передбачається, що досягнення мети можливе за рахунок консолідації зусиль усіх зацікавлених сторін: місцевої влади, суб’єктів малого та середнього підприємництва, громадськості тощо. 3. Програми, які містять як широке формулювання мети (яке є фактично набором різнопланових цілей), так і перелік суб’єктів, що забезпечують її досягнення. В окремих програмах визначення мети містить згадку про необхідність адаптації малого й середнього бізнесу до роботи в умовах нових стандартів та конкуренції відповідно до вимог Угоди про асоціацію з Європейським Союзом (наприклад Хмельницька, Чернігівська області). SWOT аналіз сектору МСП Значна кількість чинних програм не містить SWOT аналізу сектору МСП. Це стосується Вінницької, Закарпатської, Івано-Франківської, Миколаївської, Рівненської, Тернопільської, Чернівецької областей та м. Києва. Відповідність Акту з питань малого бізнесу для Європи Проведений аналіз засвідчив, що жодна з чинних програм не містить прямих посилань на Акт з питань малого бізнесу для Європи. У значній кількості програм перелік напрямів та/або пріоритетних завдань обмежується напрямами, визначеними Законом України «Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні» від 21.12.2000 № 2157-III,20 а саме: • упорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності; • фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка; • ресурсне та інформаційне забезпечення; • формування інфраструктури підтримки підприємництва. Заходи, розроблені на виконання цих завдань, лише частково дозволяють забезпечити практичну імплементацію Акта, що зумовлює фрагментарність політики підтримки МСП. Зважаючи на нові умови, вимоги до регіональних програм розвитку МСП мають бути переглянуті. Оцінка передумов та ризиків Чинні програми не містять переліку передумов та ризиків реалізації програм. Зв’язок з іншими регіональними програмами Результат аналізу чинних програм показав, що майже половина з них немає зв’язку з іншими регіональними стратегічними документами. Ці програми або містять посилання на загальнонаціональні документи, або ж взагалі не мають посилань на інші документи політики. У програмах, у яких є посилання на інші регіональні документи політики, цей зв’язок виглядає таким чином: • програма пов’язана з усією системою стратегічних документів на регіональному рівні, тобто як зі стратегією регіонального розвитку, так і з програмою економічного й соціального розвитку (наприклад Житомирська, Київська, Миколаївська області); а у випадку Донецької області програма пов’язана також із Регіональною стратегією розвитку малого та середнього бізнесу; • програма пов’язана лише зі стратегіями регіонального розвитку (наприклад, Дніпропетровська, Івано-Франківська, Рівненська, Чернівецька області). Ми звертали окрему увагу на наявність згадки про підсумки виконання попередньої програми, критичного аналізу досягнутих у ній результатів та коригування проблемних питань, які планується вирішити за рахунок реалізації нової програми. Фактично такий аналіз є лише в програмах Івано-Франківської та Донецької 20 Джерело: Закон України «Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні» від 21.12.2000 № 2157-III (зі змінами). Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2157-14 Programa_MSP.indd 11 10.06.2016 14:56:38
 • 12. 12 областей, а також м. Києва. У решті ж програм є або лише згадування про те, що програма безпосередньо пов’язана з програмою попереднього періоду без деталізації сутності такого зв’язку, або ж взагалі не йдеться про попередню програму. Незважаючи на те, що звіти про виконання програм офіційно заслуховуються обласними радами при розгляді проектів нових програм, інформацію про результати їх виконання до нових програм не включено. Звичайно, у тексті нової програми не варто дублювати звіт про виконання попередньої, але необхідно вказати її основні досягнення та окреслити коло проблем, які залишилися невирішеними. Це дозволить забезпечити послідовність та спадковість політики у сфері сприяння розвитку малого та середнього підприємництва. Інструменти моніторингу та оцінки Усі програми містять розділ, присвячений показникам реалізації програми, тоді як кількість таких показників є різною. Система моніторингу та контролю за виконанням програм у більшості з них описана в досить узагальненому вигляді, вона передбачає передовсім призначення структурного підрозділу, відповідального за координацію діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з виконання програми. Крім того, у розділі описано порядок та періодичність звітування та інформування про хід виконання програми перед керівництвом обласної державної адміністрації (далі – ОДА), обласної ради, Міністерства економічного розвитку й торгівлі України тощо, водночас, не визначено механізми та інструменти вирішення проблеми невиконання планових показників. Резюме Чинні регіональні документи політики розвитку МСП, передусім програми розвитку малого та середнього підприємництва, не відповідають європейським практикам стратегічного планування розвитку МСП на регіональному (місцевому) рівні. Цей висновок ґрунтується на таких характеристиках програм, як: • короткостроковий характер планування (більшість програм розраховано на 2 роки), тоді як стратегічне планування передбачає більш тривалий період (мінімум 5 років); • значна частина програм не містить SWOT аналізу сектору МСП, який повинен бути основою формування системи цілей, завдань та заходів документів політики з розвитку МСП; • жодна з програм не базується на принципах Акта з питань малого бізнесу для Європи; • система моніторингу програм зведена до періодичного звітування та не включає сучасних методів моніторингу, які використовуються в країнах ЄС; • чинні програми не забезпечують спадковості та системності політики розвитку МСП. Це означає, що програми розвитку малого та середнього підприємництва в Україні поки що не можуть повноцінно виконувати роль документів політики, які визначають розвиток МСП у довгостроковій перспективі. Programa_MSP.indd 12 10.06.2016 14:56:38
 • 13. 13 Розділ 3. Якою повинна бути система стратегічного планування розвитку МСП на регіональному (місцевому) рівні? Зрозуміло, що основою діяльності регіональної (місцевої) влади у сфері розвитку МСП має стати якісна регіональна стратегія розвитку МСП. Така стратегія розвитку повинна визначати засади створення відповідних умов та, відповідно, стати з’єднувальною ланкою між регіональною стратегією розвитку та програмою розвитку малого й середнього підприємництва на рівні регіону (Рисунок 1). Рисунок 1. Система стратегічного планування розвитку МСП на регіональному (місцевому) рівні Джерело: складено авторами Розробка на регіональному (місцевому) рівні стратегій розвитку МСП дозволить отримати основним зацікавленим сторонам (стейкхолдерам) низку переваг, що, у свою чергу, підвищить ефективність загальної політики розвитку МСП на рівні регіону (Таблиця 2). Крім того, це дозволить забезпечити спадковість та послідовність політики розвитку МСП у середньо- та довгостроковому плані. Таблиця 2. Переваги від спільної розробки регіональних стратегій розвитку МСП Стейкхолдери Переваги Представники регіональної (місцевої) влади • дозволить підвищити ступінь консолідації та координації зусиль та сконцентрувати обмежені ресурси (фінансові, людські, часові тощо) на вирішенні пріоритетних завдань підтримки МСП на регіональному (місцевому) рівні; • допоможе збалансувати потреби різних зацікавлених сторін у  коротко- та довгостроковій перспективі та розробити комплексні стратегічні рішення, які є фіскально відповідальними Представники бізнесу, бізнес-асоціації, у тому числі торгово-промислові палати, інші бізнес об’єднання • допоможе врахувати реальні потреби та інтереси бізнесу; • сприятиме посиленню спроможності бізнес-асоціацій та інших бізнес-об’єднань; • спонукатиме підприємців до вступу до бізнес-об’єднань, що, у свою чергу, сприятиме цивілізованому просуванню їхніх інтересів Населення регіону • загальне підвищення добробуту, передусім шляхом створення робочих місць, збільшення доходів та розширення спектру товарів та послуг Інвестори та донорська спільнота • дозволить визначити напрямки підтримки та фінансування для вирішення конкретних проблем сектору МСП і регіону в цілому та ефективної реалізації власних інтересів Громадські організації та експертна спільнота, у тому числі міжнародна • дозволить практично застосувати наявний досвід та кращі практики стратегічного планування розвитку МСП на регіональному (місцевому) рівні Джерело: складено авторами Стратегія регіонального розвитку Регіональна стратегія розвитку МСП Регіональна програма розвитку МСП Programa_MSP.indd 13 10.06.2016 14:56:38
 • 14. 14 Ось чому ми визначаємо регіональну (місцеву) стратегію розвитку МСП як документ політики, який повинен стати інструментом реалізації таких завдань: 1.Зробитисприяннярозвиткусуб’єктівмалоготасередньогопідприємництвапостійною,послідовною та комплексною політикою на регіональному (місцевому) рівні: мова йде про перехід від окремих дій до розробки та «запуску» повноцінної політики сприяння розвитку та функціонуванню МСП як неперервного процесу в середньо- та довгостроковому періоді. 2. Визначити «регуляторні орієнтири» для бізнесу. Іншими словами, мова йде про конструктивний вплив на очікування бізнесу щодо змін політики сприяння розвитку МСП шляхом забезпечення її передбачуваності та прозорості. 3. Забезпечити узгодження та координацію дій органів влади на регіональному (місцевому) рівні та ефективне використання наявних фінансових ресурсів. 4. Сприяти конструктивному діалогу влади та бізнесу з питань розвитку та функціонування МСП. 5. Визначити систему принципів, на яких повинні будуватись відповідні рішення органів місцевої влади в частині, що стосується розвитку та функціонування МСП із тим, щоб залучати кошти міжнародної технічної допомоги та інвесторів для розвитку МСП та ефективно їх використовувати. Розділ 4. Уроки на майбутнє: якою повинна бути регіональна стратегія розвитку МСП Аналіз кращих європейських практик стратегічного планування розвитку МСП на регіональному (місцевому) рівнітанаявногодосвідурозробкивідповіднихпрограмтастратегійрегіонамиУкраїнидозволивсформулювати уроки, які є обов’язковими для врахування при розробці регіональних стратегій розвитку МСП. Урок 1. Безумовне дотримання принципів Акта з питань малого бізнесу для Європи Основою ідеології розробки регіональних стратегій розвитку МСП повинні бути принципи Акта з питань малого бізнесу для Європи. Ця необхідність зумовлена трьома основними факторами: • Акт із питань малого бізнесу для Європи є сукупністю правил вироблення політики, які, за великим рахунком, відображають багаторічний досвід та кращі практики політики в цій сфері; • універсальність положень Акта, які можуть бути використані як на національному, так і на регіональному (місцевому) рівні, що забезпечує цілісність політики розвитку МСП; • офіційнимизобов’язаннямиУкраїнипередЄСімплементуватицейдокументупрактичнудіяльність, визначеними передусім Угодою про асоціацію між Україною та ЄС.21 Урок 2. Побудова Стратегії за принципом державно-приватного партнерства Використання принципу державно-приватного партнерства22 в процесі розробки та реалізації регіональної стратегії розвитку МСП означає, що Стратегія є спільним документом бізнесу, влади та громадськості у сфері розвитку МСП. Вони повинні співпрацювати на всіх етапах розробки та імплементації Стратегії: 21 Джерело: Угода про асоціацію між Україною, з одного боку, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншого боку. Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/984_011 22 Згідно із Законом України «Про державно-приватне партнерство» від 01.07.2010 № 2404-VI, державно-приватне партнерство – співробітництво між державою Україна, Автономною Республікою Крим, територіальними громадами в особі відповідних державних органів та органів місцевого самоврядування (державними партнерами) та юридичними особами, крім державних та комунальних підприємств, або фізичними особами – підприємцями (приватними партнерами), що здійснюється на основі договору в порядку, встановленому цим Законом та іншими законодавчими актами. Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2404-17 Programa_MSP.indd 14 10.06.2016 14:56:38
 • 15. 15 • Стратегія розробляється спільними зусиллями представників влади, бізнесу та громадськості; • Стратегіяєінструментоммоніторингудіяльностівладизрозбудовисприятливихумовдлярозвитку МСП із боку громади; • окремі заходи Стратегії можуть бути спільно профінансовані бізнесом та відповідними органами влади. Урок 3. Чіткий розподіл сфер відповідальності між місцевою владою та бізнесом Ефективна реалізація Стратегії можлива лише за умови чіткого розподілу сфер відповідальності між місцевою владою та бізнесом. Мається на увазі, що необхідно чітко розділяти дії, спрямовані на розвиток підприємництва в цілому та сектору МСП зокрема, які належать виключно до компетенції місцевої влади, які – до компетенції бізнесу, а які є спільними. Зокрема, до сфери виключної компетенції відповідальності місцевої влади належить: • налагодженнядіалогузцентральнимиорганамивиконавчоївладизпитаньефективноїкоординації політики підтримки МСП; • підвищення рівня навичок та знань державних службовців із питань використання кращих практик сприяння розвитку підприємництва в цілому та МСП зокрема тощо. До сфери виключної компетенції відповідальності бізнесу належить: • розбудова власної конкурентоздатності задля збільшення шансів на успішне функціонування у висококонкурентному середовищі на внутрішньому та зовнішньому ринках; • остаточнийвибірбізнес-рішеннятавідповідальністьзакінцевийрезультатвиробничо-комерційної діяльності в цілому; • постійне підвищення свого рівня знань та навичок, активний пошук нових ринкових можливостей та партнерів тощо. До сфери спільної відповідальності влади та бізнесу можна віднести: • налагодження конструктивного діалогу з питань формування сприятливого бізнес-середовища в регіоні в цілому та розвитку МСП зокрема; • формування в регіоні позитивного іміджу підприємництва та створення інших умов для більш активного залучення до підприємництва жінок, молоді, внутрішньо переміщених осіб та інших верств населення; • покращення доступу до альтернативних джерел фінансування МСП; • розбудова функціональної інфраструктури підтримки МСП відповідно до поточних потреб бізнесу, зокрема налагодження системи інформаційно-консультаційних послуг; • покращення кадрового забезпечення бізнесу шляхом зміцнення зв’язків між наукою, освітою та бізнесом задля спільної вигоди. Урок 4. Фіскальна відповідальність як наріжний принцип Стратегії Принцип фіскальної відповідальності передбачає ефективність використання бюджетних коштів усіх рівнів та врахування довгострокових наслідків поточної політики. Використання цього принципу стосовно Стратегії означає, що її заходи повинні забезпечувати ефективність використання бюджетних коштів на регіональному (місцевому) рівні та враховувати наслідки політики підтримки МСП у довгостроковій перспективі. Programa_MSP.indd 15 10.06.2016 14:56:38
 • 16. 16 Урок 5. SWOT аналіз – основа побудови системи цілей, завдань та заходів Стратегії Визначення цілей, завдань та пріоритетних напрямків розвитку МСП у Стратегії має бути логічно побудованим та послідовним процесом (Рисунок 2), важливим компонентом якого має стати SWOT аналіз сектору МСП. Рисунок 2. Методика визначення цілей, завдань та заходів регіональної (місцевої) стратегії розвитку МСП Аналіз стану сектору МСП в області SWOT аналіз сектору МСП Формування системи цілей, завдань, заходів Джерело: складено авторами При підготовці SWOT аналізу необхідно: • уникати ототожнення SWOT аналізу сектору МСП зі SWOT аналізом регіону. Мається на увазі, що SWOT аналіз повинен стосуватися саме сектору МСП, а не загальноекономічного розвитку регіону, який, за великим рахунком, повинен бути виконаний при розробці регіональної стратегії розвитку; • чітко розуміти різницю між внутрішніми характеристиками МСП як такими та загальними особливостями сектору МСП. Наприклад, здатність швидко адаптуватися до змін економічного середовища є внутрішньою характеристикою підприємств, тоді як можливість використовувати спрощену систему обліку та звітності є загальною характеристикою сектору МСП в Україні. Проведений SWOT аналіз повинен стати основою для визначення системи цілей та завдань стратегії розвитку МСП, але при цьому елементи SWOT аналізу та визначені цілі повинні чітко корелювати між собою. Досягнення мети Стратегії можливе у випадку досягнення її операційних цілей, реалізація яких, вимагає імплементації цілком конкретних заходів. Урок 6. Наявність чіткої системи моніторингу та оцінювання реалізації Стратегії Система моніторингу та оцінки результатів реалізації Стратегії не повинна обмежуватися лише набором стандартних кількісних та якісних індикаторів. Вона повинна давати відповідь на питання, яким чином реалізація завдань Стратегії вплинула на умови розвитку МСП у регіоні. Для цього необхідно запровадити новий інструмент – профіль МСП, за допомогою якого відстежуються зміни, що відбулись у секторі під впливом зовнішніх (незалежних від регіональної влади) чинників та в результаті реалізації заходів, передбачених Стратегією. Урок 7. Зв’язок з іншими програмами Стратегіяповиннарозроблятисятареалізовуватисяякскладовасистемидокументівполітикирегіонального (місцевого) рівня. У першу чергу, мова йде про регіональні стратегії розвитку та програми соціально- економічного розвитку регіону. Programa_MSP.indd 16 10.06.2016 14:56:38
 • 17. 17 Висновки Останнім часом у країнах ЄС фокус політики підтримки МСП усе більше переноситься саме на регіональний рівень, що дозволяє будувати виважену політику на основі аналізу та врахування сильних і слабких сторін окремих регіонів, особливостей їхнього соціально-економічного розвитку, технологічних та демографічних процесів. Чинні стратегічні документи у сфері підтримки МСП на регіональному (місцевому) рівні (передусім, мова йде про програми розвитку малого та середнього підприємництва) не можуть виступати єдиним документом політики в цій сфері. Включення регіональних стратегій розвитку МСП до системи стратегічного планування розвитку МСП дозволить здійснити перехід від окремих дій до розробки та «запуску» повноцінної політики сприяння розвитку та функціонування МСП як неперервного процесу в середньо- та довгостроковому періоді. Це також дозволить підвищити ступінь консолідації та координації зусиль і сконцентрувати обмежені ресурси (фінансові, людські, часові тощо) в напрямку підтримки МСП на регіональному (місцевому) рівні; збалансувати потреби різних зацікавлених сторін у коротко- та довгостроковій перспективі й розробити комплексні стратегічні рішення, які є фіскально відповідальними. У подальшому це збільшить шанси регіону на залучення міжнародної технічної допомоги та інвесторів для розвитку МСП і підвищить ефективність їх використання. Спільна розробка та подальша реалізація заходів Стратегії сприятиме конструктивному діалогу влади та бізнесу з питань розвитку та функціонування МСП; від розробки та реалізації Стратегії виграють усі основні групи стейкхолдерів. Регіональні (місцеві) стратегії розвитку МСП повинні будуватись на принципах Акта з питань малого бізнесу для Європи – документа, який визначає ідеологію підтримки МСП у країнах ЄС. Необхідність цього зумовлена, з одного боку, тим, що цей документ політики є сукупністю кращих практик, а з іншого – офіційними зобов’язаннями України перед ЄС імплементувати цей документ у практичну діяльність, що визначено передусім Угодою про асоціацію між Україною та ЄС. Рекомендована структура Стратегії повинна включати такі складові: аналіз та SWOT аналіз сектору МСП в  області; мета Стратегії; передумови та ризики реалізації Стратегії; система цілей, завдань та заходів реалізації Стратегії; механізм реалізації Стратегії; система моніторингу та оцінки реалізації Стратегії. Визначення цілей, завдань та пріоритетних напрямків розвитку МСП у Стратегії є логічно побудованим та послідовним процесом, який повинен здійснюватися на основі проведеного аналізу сектору МСП та SWOT аналізу. Це дозволить перетворити регіональні (місцеві) стратегії розвитку на дієвий документ політики та зробить політику сприяння розвитку суб’єктів малого та середнього підприємництва постійною, послідовною та комплексною політикою на регіональному (місцевому) рівні. Programa_MSP.indd 17 10.06.2016 14:56:38
 • 18. 18 Додаток 1. Огляд заходів у відповідності до принципів Акта з питань малого бізнесу для Європи та можливості їх імплементації на регіональному рівні Заходи Пряма відповідальність Централь- ний рівень Регіональ- ний рівень 1 Створити середовище, у якому підприємці та сімейні підприємства зможуть процвітати, а підприємницька діяльність заохочується та винагороджується 1 стимулювати розвиток інноваційного та підприємницького типу мислення серед молоді як ключової компетенції в шкільній програмі, зокрема у загальній середній освіті, та переконатися в тому, що цей принцип коректним чином відображений у навчальних матеріалах + + 2 забезпечити коректність відображення в навчальних матеріалах питання важливості підприємницької діяльності (+)23 (+) 3 активізувати співпрацю з бізнес-спільнотою з метою розвитку систематичних стратегій для навчання підприємництва на всіх рівнях + + 4 перевірити питання того, чи не надмірним чином система оподаткування (зокрема податок на дарування, оподаткування дивідендів та податок на персональний статок) ускладнює процес передачі контролю над підприємствами - - 5 ввести в дію схеми підбору компаній, що передаються потенційно новим власникам + + 6 забезпечити персональне наставництво та підтримку в питаннях передачі контролю над бізнесом + + 7 забезпечити персональне наставництво та підтримку для жінок- підприємців + + 8 забезпечити персональне наставництво та підтримку для іммігрантів (внутрішньо переміщених осіб), які бажають стати підприємцями + + 2 Забезпечити можливість чесним підприємцям, які збанкрутіли, швидко отримати другий шанс 1 сприяти зростанню позитивного ставлення суспільства до надання підприємцям можливості нового старту, наприклад за допомогою громадських інформаційних кампаній + + 2 прагнути досягти мети щодо завершення всіх юридичних процедур, необхідних для закриття юридичної особи у випадку ненавмисного банкрутства, протягом одного року - - 3 гарантувати підприємцям, що починають заново, таке саме ставлення, як і до нових стартапів, у тому числі в схемах підтримки (+) + 3 Розробити правила відповідно до принципу «Спочатку думай про мале» 1 розглянути питання доцільності введення спільних дат початку дії та щорічних звітів стосовно законодавства, яке вступає в силу + + 2 використовувати гнучкі положення, спрямовані на МСП, під час імплементації європейського законодавства - - 3 здійснювати заходи, спрямовані на скорочення адміністративного навантаження на МСП + + 4 забезпечити якнайшвидше ухвалення пропозицій, які відносяться до зменшення адміністративного навантаження в законодавстві країни (+) (+) 23 Можливе за певних умов Programa_MSP.indd 18 10.06.2016 14:56:38
 • 19. 19 Заходи Пряма відповідальність Централь- ний рівень Регіональ- ний рівень 4 Забезпечити реагування державних адміністративних органів на потреби МСП 1 зменшувати рівень зборів за реєстрацію підприємства, які вимагаються адміністративними органами - + 2 продовжувати роботу над зменшенням часу, який потрібен для створення бізнесу, до такого, що не триватиме більше одного тижня + + 3 прискорити початок господарчої діяльності МСП шляхом зменшення кількості ліцензій і дозволів на ведення бізнесу та спрощення процедури їх отримання (+) + 4 утримуватися від звернень до МСП із вимогою надати інформацію, яка вже є у наявності в адміністративних органів, окрім випадків, коли вона вимагає оновлення (+) (+) 5 переконатися в тому, що мікропідприємства не залучаються до участі в статистичному обстеженні, що проводиться під наглядом державного, регіонального або місцевого органу статистики, частіше ніж раз на три роки, за умови, що іншого не вимагає потреба в статистичній інформації або в даних іншого типу + + 6 встановити пункти єдиного електронного вікна, до яких зацікавлені сторони можуть звертатися з приводу правил або процедур, які вони вважають невідповідними та/або які невиправданим чином перешкоджають діяльності МСП + + 5 Адаптувати інструменти державної політики до потреб МСП: сприяти участі МСП у державних закупівлях та кращому використанню можливостей, що надає державна підтримка МСП 1 створити електронні портали для розширення доступу до інформації щодо можливостей у державних закупівлях + + 2 заохочувати державні організації-замовники в разі доречності розподіляти підряди на лоти й робити більш чіткими та видимими можливості виконання субпідрядних робіт + + 3 нагадувати державним організаціям-замовникам про їхні зобов’язання щодо уникнення непропорційності у вимогах стосовно кваліфікації підрядників та фінансових показників + + 4 заохочувати ведення конструктивного діалогу та досягнення взаємного порозуміння між МСП та великими покупцями за допомогою такої діяльності, як інформування, навчання, моніторинг та обмін передовими практиками + + 5 переорієнтувати політику державної допомоги з метою посилення її фокусу на потреби МСП, у тому числі розробку кращих адресних заходів - - 6 Полегшити доступ МСП до фінансування 1 розробити програми фінансування, які спрямовані на подолання проблем із нестачею коштів для фінансування проектів, зокрема з інструментами, які поєднують у собі властивості боргу та власного акційного капіталу, при цьому одночасно дотримуючись правил, що діють при наданні державної допомоги + + 2 прибрати нормативно-правові та податкові перешкоди, які не дозволяють іноземним фондам венчурного капіталу інвестувати на тих самих умовах, що й національні фонди - - 3 гарантувати створення такої системи оподаткування корпоративних прибутків, яка стимулює інвестування - - Programa_MSP.indd 19 10.06.2016 14:56:38