Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

3B Solheim Kan du bo lenger hjemme? EHiN 2014

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 17 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Similaire à 3B Solheim Kan du bo lenger hjemme? EHiN 2014 (20)

Publicité

Plus récents (20)

3B Solheim Kan du bo lenger hjemme? EHiN 2014

 1. 1. Kan du bo lenger hjemme? Tone Marie Nybø Solheim, dir Helse og velferd KS
 2. 2. KS’ visjon En selvstendig og nyskapende kommunesektor
 3. 3. Behov for endring? Flere eldre gir økte behov, befolkningsvekst Flere rettigheter og større forventninger gir aktivitetsvekst Endring i 2. linjetjeneste gir utbygging av de kommunale tjenestene Forebygging og folkehelsesatsing gir kostnad før gevinst Vi endrer atferd i tråd med den teknologiske utvikling Færre i arbeid…
 4. 4. Morgendagens omsorg
 5. 5. Velferdsteknologi som et virkemiddel for å organisere og produsere tjenester på nye måter  Folk ønsker å bo hjemme lengst mulig – tryggest mulig  Alle ønsker å mestre eget liv – lengst mulig  Vi trenger å bruke medarbeiderne der de trengs mest
 6. 6. Nasjonalt program for utvikling og implementering av velferdsteknologi
 7. 7. Mål Velferdsteknologi skal være en integrert del av tjenestetilbudet i helse- og omsorgstjenestene innen 2020 For brukere og pårørende – Selvhjulpenhet og mestring – Økt trygghet – Gi muligheter for økt sosial deltakelse og kontakt med hjelpeapparatet Øke kvaliteten i tjenestene og gi samfunnsøkonomisk effekt
 8. 8. Bærebjelkene Nasjonalt velferdsteknologiprogram Standardisering og arkitektur (SAVE ) 2014 - 2020 Velferdsteknologiens ABC (2014 – 2016) Programkommunene og andre delprosjekter (2014-2016) Spredningsfase (Samveis) 2016-2020
 9. 9. Er velferdsteknologi en del av kommunens langsiktige helse- og omsorgsplan?
 10. 10. Hvor sentralt er velferdsteknologi i forhold til å gi eldre forebyggende tjenester og bidra til at flere kan bo lenger hjemme framover?
 11. 11. Velferdsteknologiens ABC KS og SINTEF m.fl. skal på oppdrag fra Helsedirektoratet 1. Hente kunnskap fra pågående prosjekter i kommunene 2. Sette sammen og evt. utvikle verktøy og metoder som skal inn i veikartet 3. På bakgrunn av kunnskap og erfaring som er hentet inn lage opplæringspakke (ABC)
 12. 12. 1) Informasjonsvideo til ansatte om morgendagens omsorg generelt og velferdsteknologi spesielt Hva ligger i morgendagens omsorg? Hva betyr det for deg som ansatt? Hva er velferdsteknologi? Hensikt? Muligheter? Forutsetninger? Verdigrunnlaget?
 13. 13. 2) Arbeidsverktøy/metodikk Kartlegging av brukerbehov, vurdering av teknologiske løsninger, innkjøp, saksbehandling ved implementering, oppfølging av brukere/revurdering av behov, oversikt over sentrale bestemmelser i lovverket, etisk refleksjon, SAMVEIS
 14. 14. #Samveis hensikt Kommunene skal styrke evnen til å utvikle nye tjenester, slik at kommunens innbyggere i større grad blir ressurs i eget liv, velferdsteknologi nyttiggjøres, og hverdagsmestringen øker. Prosjektet skal sørge for at norske kommuner blir utstyrt med nødvendig kompetanse, metoder og verktøy til å gjennomføre prosesser for innovasjon, tjenestedesign og gevinstrealisering
 15. 15. #Samveis hensikt Metodikk for tjenesteinnovasjon skal inneholde verktøy for: Innovasjon Tjenestedesign Gevinstrealisering Forankring Metodikken skiller seg ut fra andre verktøy ved å være praktisk rettet, og at den fokuserer på implementering og gevinstrealisering.
 16. 16. «Se et eksempel erfaring på bruk av velferdsteknologi hos eldre og behov de kan dekke: Ensomhet - behov for kontakt med familien: bruk av nettbrett med diverse programmer og apper Kjedsomhet: bruk av nettbrett med diverse programmer og apper Trygghet: trygghetsalarm, enkel mobil telefon, eNøkkel Mestring: bruk av roboter»
 17. 17. Ny innsikt gir mulighet for ny utsikt… Det vi ønsker skal bli varig, må vi forandre! «Vi løser ikke problemene vi har skapt ved å fortsette å tenke på samme måte som vi gjorde da vi skapte dem» – Albert Einstein

Notes de l'éditeur

 • Hvordan planlegger vi våre liv?
 • Kommunene må være stifinnere for at framtidas utfordringer skal løses
  Behov for bred og tverrsektoriell tilnærming
  Innovasjon er nødvendig for å løse framtidens velferdsutfordringer
  Innovasjon og utviklingsarbeid sammen med kommunene viktig aktivitet i KS
 • Våre hjem blir gradvis til en plass der vi mottar flere og flere helsetjenester. Vi ønsker selv å holde oss unna sykehus og legekontorer, og grunnet eldrebølge, befolkningsvekst og flere andre faktorer, er det også nødvendig og ønsket fra myndighetene at vi lever lengre hjemme, både som pasient og som eldre. Dette fører til et større ansvar på kommuner og hjemmetjenester. Bruk av velferdsteknologi kan være en god støtte i prosessen for å realisere dette. Hvordan jobber KS med dette?

  KS mener økt bruk av velferdsteknologi i pleie- og omsorgstjenestene kan være et viktig bidrag i møtet med samfunnets omsorgsbehov. For å kunne løse framtidens omsorgsutfordringer må kommunene finne nye løsninger, både i organiseringen av tjenestene og i bruken av ny teknologi.
  KS skal bidra til at kommuner og fylkeskommuner selv finner gode løsninger og at det skapes en kultur for innovasjon. Ved å innhente kunnskap om hvordan velferdsteknologiprosjekter drives fram i praksis ønsker KS å bidra til å øke kunnskapen om hvilke muligheter som finnes, og vise fram eksempler på kommuner som får det til.


 • Flere kommuner hadde allerede satt i gang prosjekter eller planlegger å ta velferdsteknologi i bruk.  Men vi vet også at velferdsteknologi bare i begrenset grad er tatt i bruk i norske kommuner. Kommunene har etterlyst informasjon om mulighetene som ligger i teknologien, og de har etterlyst økt satsing på rådgivning mht. implementering og integrering i tjenestene.
  Bruk av velferdsteknologi er fortsatt nytt, og fremdeles er ingen av velferdsteknologiprosjektene som er gjennomført i kommunene blitt implementert i storskaladrift. Vi er fremdeles i startfasen.
 • Over to hundre kommuner søkte om å få være med

  Helsedirektoratet forvalter tilskuddsordningen: 28 millioner i 2013, omtrent det samme i 2014

  Prosjekter som prøver ut løsninger i praksis er prioritert

  ulike trygghetspakker
  varslings- og sporingsteknologi
  elektroniske låssystemer
  andre løsninger som øker tryggheten for brukere og pårørende

  KS har ansvar for kommunenettverket i programmet
 • Det var 172 kommuner som svarte, godt fordelt over hele landet.

×