Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité

Consultez-les par la suite

1 sur 14 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Les utilisateurs ont également aimé (20)

Similaire à 12 04 12 Kęstučio Jovaišos pranešimas (20)

Publicité

12 04 12 Kęstučio Jovaišos pranešimas

 1. 1. Pagalbos teikimo naujų ikimokyklinio ugdymo įstaigų steigėjams ar jo teises ir pareigas įgyvendinančioms institucijoms ir ikimokyklinio ugdymo organizavimo modelių įvairovės diegimo paslaugos Paslaugų pristatymas 2012-04-12
 2. 2. Turinys 1. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo problematika 2. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtros projekto II etapas 3. Projekto komponentai 4. Paslaugų teikėjo komanda 5. Paslaugų tikslai 6. Paslaugų įgyvendinimas 7. Paslaugų teikimo grafikas (2)
 3. 3. 1. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo problematika Didžiuosiuose miestuose jaučiamas Ikimokykliniame ugdyme 2010 metais ženklus vietų darželiuose trūkumas – dalyvavo 54% 1-6 metų vaikų (ES turimais duomenimis Klaipėdoje į vidurkis 80%) darželius 2011 metais nepateko 20% norėjusiųjų PAGRINDINIS IŠŠŪKIS – padidinti galimybes vaikams lankyti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigas Presentation Title (3)
 4. 4. 2. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtros projekto II etapas Projekto tikslai: • Plėtoti institucinį ikimokyklinį ugdymą, ypač kaimo gyvenamosiose vietovėse; • Gerinti sąlygas teikti kokybišką ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą; • Plėtoti kompleksinės pagalbos teikimą iki- ir priešmokyklinio amžiaus vaikams ir jų tėvams; Uždaviniai: • Didinti ikimokyklinio ugdymo organizavimo įvairovę; • Skatinti įvairius ikimokyklinio ugdymo programų teikėjus steigti ikimokyklinio ugdymo įstaigas/grupes; • Teikti metodinę pagalbą, kuriant ir diegiant IPU turinį; • Vykdyti IPU turinio diegimo sklaidą; • Portalo www.ikimokyklinis.lt palaikymas ir įstruktūrinimas į e-mokyklą; • Stiprinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą ir gerinti kompleksinės pagalbos kokybę. Bendri projekto tikslai Efektyvus turimos infrastruktūros valdymas Sisteminių pokyčių įvedimas, kurie paskatintų steigtis naujas grupes ir įstaigas bei diegti naujas ugdymo formas IPU prieinamumo didinimas Presentation Title (4)
 5. 5. 3. Projekto komponentai Plėtoti institucinį ikimokyklinį Gerinti sąlygas teikti kokybišką Plėtoti kompleksinės pagalbos Tikslai ugdymą, ypač kaimo gyvenamosiose ikimokyklinį ir priešmokyklinį teikimą iki- ir priešmokyklinio vietovėse ugdymą amžiaus vaikams ir jų tėvams Konsultacinės pagalbos naujų Kvalifikacijos tobulinimo renginių ikimokyklinio ugdymo įstaigų Tyrimų vykdymas organizavimas steigėjams teikimas Viešosios konsultacijos savivaldybėse Ikimokyklinio ugdymo turinio Tarpinstitucinio bendradarbiavimo dėl ikimokyklinio ugdymo organizavimo programų rengimo metodinių teikiant kompleksinę pagalbą galimybių rekomendacijų parengimas skatinimas Civitta Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo, Bendrosios priešmokyklinio ugdymo taikant ugdymo krepšelio finansavimo ir ugdymosi programos atnaujinimas principus, plėtros rėmimas ir leidyba Veiklos Ikimokyklinio amžiaus vaikų Ikimokyklinio ugdymo organizavimo pasiekimų aprašo parengimas ir modelių įvairovės diegimas leidyba Rekomendacijų dėl ikimokyklinio Leidinio ir filmo apie gerąją IPU ugdymo organizavimo įvairovės turinio diegimo patirtį parengimas modelių aprašų parengimas Gerosios ikimokyklinio ir Portalo www.ikimokyklinis.lt plėtra priešmokyklinio ugdymo patirties ir jo turinio kūrimas sklaida (5)
 6. 6. 4. Paslaugų teikėjo komanda SAM Švietimo aprūpinimo centras Projekto koordinatorius Vigilija Gudauskytė Projekto Projekto vadovas administratorius Kęstutis Statulevičius Kęstutis Jovaišas Ikimokyklinio ugdymo Civitta Edukologijos ekspertas turinio planavimo ekspertas Ona Monkevičienė Dainius Žvirdauskas Justina Vilimaitė Kęstutis Statulevičius Konsultantas teisiniais klausimais (6)
 7. 7. 5. Paslaugų tikslai Studijos objektas – analizė, kaip efektyviai didinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumą bei užtikrinti lanksčias ir kokybiškas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugas ir reikiamą švietimo pagalbą. Pagrindiniai tikslai: Didinti IPU prieinamumą ir įvairovę, mažinant socialinę atskirtį ir skirtumus tarp savivaldybių Užtikrinti lanksčias ir kokybiškas ugdymo paslaugas ir reikiamą švietimo pagalbą, atsižvelgiant į individualius vaikų ugdymosi poreikius Gerinti sąlygas teikti kokybišką ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą Uždaviniai: • Skatinti įvairius ikimokyklinio ugdymo programų teikėjus steigti ikimokyklinio ugdymo įstaigas/grupes • Didinti ikimokyklinio ugdymo organizavimo įvairovę • Teikti metodinę pagalbą, kuriant ir diegiant ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinį • Vykdyti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinio sklaidą • Palaikyti portalą www.ikimokyklinis.lt bei plėtoti jo turinį • Stiprinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą ir gerinti kompleksinės pagalbos kokybę (7)
 8. 8. 6. Paslaugų įgyvendinimas Rekomendacijų Duomenų surinkimas Analizė Konsultavimas atnaujinimas/parengimas Atidaroma nemokama I Atnaujinamos Atliekama analizė apie 800-oji konsultavimo Naujų įstaigų rekomendacijos dėl vaiko ugdymo finansus linija ir pravedamos steigimas naujų IPU įstaigų Surenkama informacija ir prieinamumą konsultacijos 11-oje (14 mėnesių) (grupių) steigimo apie esamą IPU padėtį savivaldybių Lietuvoje: vaikų skaičių, įstaigų skaičių, II naudojamas ugdymo Rengiamos Ugdymo modelių programas ir pan. Atliekama analizė dėl konsultacijos 30-yje įvairovės ugdymo formų savivaldybių ir didinimas įvairovės IPU įstaigose inovatyvių ugdymo (9 mėnesiai) modelių atranka III Metodinių Metodinės rekomendacijų dėl IPU rekomendacijos organizavimo formų (10 mėnesių) parengimas (8)
 9. 9. 6.1 Esamos IPU sistemos analizė Higienos normos Finansavimas Autonomija Iškylantys klausimai Analizė Aprašomi iššūkiai steigiant Aprašomi iššūkiai vykdant naują IPU įstaigą darželių veiklą Pateikiamos detalios rekomendacijos (9)
 10. 10. 6.2 Duomenų apie IPU įstaigas analizė Surenkami duomenys Parengiami Atliekama palyginamoji iš kiekvienos įstaigos palyginamieji kriterijai analizė pagal įstaigas Bendra informacija Valstybės Tėvų finansavimas finansavimas vaikui vaikui Duomenys apie ugdymą ir vaikus Ugdymo priemonės Savivaldybių vaikui finansavimas vaikui Nevalstybinės Savivaldybių Darbuotojai ir jų etatai Krepšelio lėšos Komunalinės vaikui išlaidos vaikui Įstaigos išlaidos Vidutinis pedagogų Suma pedagogų Valstybinės Įstaigos pajamos DU kvalifikacijai Įvertinama vieno vaiko ugdymo kaina skirtingose įstaigose ir pagal skirtingas sąlygas (10)
 11. 11. 6.3 Konsultacijos dėl IPU įstaigų (grupių) steigimo Konsultacijos 14 mėnesių Viešosios konsultacijos 11-oje savivaldybių* Potencialūs steigėjai Potencialūs steigėjai 800-oji linija ipup@ikimokyklinis.lt @ Paslaugų teikėjo komanda: • Veiklos organizavimas; • Ugdymo formos ir turinys; • Teisės klausimai; • Finansavimas ir ekonomika. Paslaugų teikėjo komanda * Žemėlapyje pavaizduotos preliminarios vietos, jos bus patikslintos iki gegužės mėnesio DUK klausimų papildymas (11)
 12. 12. 6.4 Konsultacijos dėl naujų ugdymo įvairovės modelių diegimo Inovatyvių ikimokyklinio ugdymo Viešosios konsultacijos 30-yje savivaldybių* organizavimo modelių atranka Valstybinių ir privačių IPU įstaigų atstovai DALYVIAI: Valstybinės IPU įstaigos OBJEKTAS: Inovatyvių ugdymo organizavimo formų pasiūlymas DOTACIJA: Paslaugų teikėjo komanda 25-iems atrinktiems skiriama po 40 tūkst. Lt * Žemėlapyje pavaizduotos preliminarios vietos, jos bus patikslintos iki pasiūlytam modeliui įdiegti birželio mėnesio Metodinių rekomendacijų atnaujinimas (12)
 13. 13. 7. Paslaugų teikimo grafikas Metai 2012 2013 Veikla Mėnuo 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 Esamos IPU sistemos analizė Analizė Duomenų apie IPU įstaigas analizė Naujų įstaigų steigimas Interesantų konsultavimas IPU klausimais 800-ąja linija ir e-paštu Viešosios konsultacijos dėl naujų įstaigų ir grupių steigimo, kūrimo 11-oje savivaldybių Metodinių rekomendacijų dėl naujų ugdymo įstaigų steigimo atnaujinimas 31.10.2012 Viešosios konsultacijos dėl IPU modelių įvairovės didinimo 30-yje Ugdymo įvairovė savivaldybių Modelių atrankos konkurso organizavimas, vertinimas ir laimėtojų atranka Atrinkti konkurso laimėtojai 28.02.2013 III Metodinių rekomendacijų dėl IPU modelių įvairovės didinimo parengimas (13)
 14. 14. Projekto vadovas: Projekto administratorius: Kęstutis Jovaišas Kęstutis Statulevičius T: +370 682 18530 T: +370 612 42642 E: kestutis.jovaisas@civitta.lt E: kestutis@civitta.lt (14)

×