Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
ИСТОРИЧЕСКИКАРТИНЕН РЕЧНИК    VI КЛАС  Илиана Т. Илиева–Дъбова
Аба – дебел вълнен плат; връхнамъжка дреха, изработена отаба.Абдикация – доброволно илинасилствено отказване навладетел от...
Администрация – органите на държавно управление:съд, финанси, просвета, полиция, армия и работещите втях чиновници.Амнисти...
Архиерей – висш християнскидуховник; епископ,владика, първосвещеник.Асимилация – политика,действия, чрез който единнарод с...
Атентат – тайно подготвено въоръжено нападение надедно или група лица с цел убийство или сплашване. Най–често жертви на ат...
Башибозук – вид нередовна войска в Османскатаимперия; отделен войник от тази войска.                Башибо...
Болшевишка Русия – държава, която сесъздава на мястото на царска Русия след Октомврийскатареволция от 1917 г. когато на вл...
Български национален въпрос– въпросът за освобождение инационално обединение навсички българи от Мизия,Добружда, Тракия иМ...
Българска нация – общността на всички българи. Вкрая на XIX и началото на ХХ век обхваща Мизия,Тракия, Добружда, Македония...
Валявица – съоръжене, в което вълнените тъканистават по – меки и мъхести; по – късносе използва за пране без сапун илидруг...
Взаимоучителна метода – метод на преподаване, прикойто учителят възлага задачи на някои от по –подготвените ученици, а те ...
Висока порта – през ХIХ век така е наричано османскотоправителство по името на входа на сградата, в която работи.Владика –...
Гайтан – ширит за украса на дрехи отсплетени конци.Гражданска война – вътрешенвъоръжен конфликт в държаватамежду различни ...
Демократична държава – държава, в която имасвобода на личността , неприкосновеност насобствеността, разделение на трите вл...
Дивизия – голямо войсково съединение, включващоняколко полка (обикновено един полк има около 1000души).Диканя – тежко прис...
Диктатура – власт, опираща се на насилие и принуда.Дипломатическа изолация – проявява се вотстраняването на дадена страна ...
Дискриминация – установено по закон неравенствомежду хората поради произхода, религията,политическата принадлежност, пола,...
Европейзация – възприемане на европейските нормив различни области на обществения и културен живот.Екзархия – църковен окр...
Експресионизъм – течение в изкуството илитературата, което се основава на вътрешнитепреживявания на творците.Емигранти – х...
Етнография – наука за всекидневния материален и  духовен живот на хората в минали времена.  Етнос –  народност.Представ...
Завера – тайна подготовка на бунт; заговор;съзаклятие.                Велчо Атанасов -           ...
Заточение – изпращане в далечни райони приизключително трудни природни и битови условия.    Българи – заточеници в Диа...
Зограф – иконописецДимитър Зограф    Автопортрет –худ.Станислав     Захари ЗографДоспевски
Идентичност – съвкупност от всички особености нададена нация – култура, история, традиции,поведение на гражданите, които я...
Импресионизъм – течение в изкуството, восновата на което са личните впечатления на твореца.          Село – худ....
Индустриализация – изграждане на тежка(металургична и машиностроителна ) промишленост.Институция – държавен орган, чрез ко...
Калдаръм – настилка на двор или улица, направенаот обли камъни.Капитал – съвкупност отбогатство: пари, имоти др.,които при...
Колективизация – обединяване на земята, животнитеи техниката на земеделците в кооперативи (ТКЗС) сцел машинно обработване ...
Комитет – група от хора, която работи за определенодело.     Левски основава революционен     комитет, худ. Васи...
Конак – сградата, в която се помещава османскатауправа в населените места.      с. Могилица – Агушевият конак
Консерватор – член на консервативна партия,привърженик на традицията и реда.Конституционнамонархия – форма на държавноупра...
Конституция – основният закон, по който сеуправлява една държава.
Концентрационен лагер – специално оборудвано Място за масово задържане на хора с цел лишаването им от свобода и човешко до...
Коопериране – доброволно обединяване напроизводители с цел увеличаване на производството.Корупция – използване на положени...
Лагери – създават се след 1944 г. В тях се затварятпротивниците на властта без съд и присъда внарушение на Търновската кон...
Участници във Втората българска легия в      Белград, 1868 г.
Миграция – придвижване или преселване нанаселение вътре в страната или отедна държава в друга.Миропомазване – църковенриту...
Модернизация – процес на обновяване наобществения живот, стопанството, културата иполитическото устройство. Започва в Запа...
Манифест – писмено обръщениена държавен глава към народа,в което се оповестя важнорешение.Монопол – привилегията да сепрод...
Народ – исторически възникнала устойчиваобщност от хора.Народно събрание (парламент) – държавен орган, койтоупражнява зако...
Национализация – превръщането на частнипредприятия и имущество в държавни чрез отнемане отсобствениците им; одържавяване.Н...
Нация (национална общност) – голяма група отхора, които възприемат себе си като едно цяло, свързаниса от общ език и култур...
Номенклатура – привилегировани ръководители,функционери и служители на комунистическатапартия и на подчинените ѝ обществен...
Общество на народите – международна организация,създадена след края на Първата световна война (1919 г.)с цел да осигурява ...
Окупация – заемане на територия на една държаваот чужди войски без нейното съгласие.Опозиция – партия или хора, които се п...
Опълчение – военна част, съставена от българи –доброволци, която участва в Руско –турската война(1877-1878г.) под руско ко...
Организация на обединените нации (ООН) –основана през 1945 г. с цел да съдейства заопазването на мира и сигурността в свет...
Ориент – название, използвано за географскотопространство на Югоизточна Европа, Мала Азия иБлизкия изток. Свързва се с кул...
Пазарни принципи – съобразени са сдействителната стойност на стоките, с тяхното търсенеи предлагане на пазара. Спазването ...
Перманентен – непрекъснат, непрестанен,продължителен, постоянен.Петиция – писмена колективна молба, отправена къмвисша вла...
Политическа автономия – правото на един народда се самоуправлява в рамките на чужда държава.Политическа криза – състояние ...
Политически живот – важни въпроси и събитияот живота на обществото и държавата.Политически опоненти – представители наполи...
Предприемач – човек, който влага собственисредства и усилия и извършва стопанска дейност,за да си осигури печалба.Прелимин...
Примирие – прекратяване по взаимно споразумениена състоянието на война между две държави, следкоето трябва да се подпише м...
Проливи – общото название на Босфора иДарданелите, които разделят азиатската от европейскатачаст на Турция. Обект на полит...
Пропаганда – дейност за разпространение наистинни или лъжливи идеи и учения с цел да сепривлекат симпатизанти.Протекциониз...
Ратификация – окончателно утвърждаване намеждународен договор.Реализъм – направление в литературата и изкуството, коетоотс...
Регентство– орган, който управлява държавата припродължително отсъствие, боледуване, непълнолетиеили абдикация на монарха....
Реликва – нещо много ценно за дадена личност илигрупа от хора, което се съхранява и предава насъмишленици.Репарация – обез...
Референдум – допитване до народа чрез гласуванепо важен държавен въпрос.Реформа – преустройство на обществото като цяло ил...
Сателит – държава зависима от друга голяма държава,която ръководи нейната политика.Света литургия – основното богослужение...
Светско образование –изучаване на история,география, природни науки, математик и пр. за разликаот богословските науки.  ...
Спекула – користна търговска дейност за бързозабогатяване.Стабилизация – устойчиво положение на различни страниот обществе...
Тепавица – дървено корито, образувано от големи греди,издълбани от вътрешната страна, където се поставяматериала, най-чест...
Терор – политическо средство за управление с насилие:заплахи, преследвния и убийства.Тоталитарен режим – период, през койт...
Трибутарен – който плаща данък.Според решенията на Берлинския конгресКняжество България е трибутарно княжество.
Указ – писменазаповед на монарх.Уникално – всичко, коетое единствено инеповторимо.Униформа – еднообразнозадължително облек...
Фабрика – предприятие, в което се използватмашини.  Пивоварната фабрика на братя Прошек на ул. "Сан Стефано" в София, кр...
Фашизъм – идейно – политическо движение,възникнало в Италия. Авторитарно управление със силналична власт на водача и на не...
Филолог – учен, който се занимава с изследваниявърху различни езици.Фондация – организация, създадена чрез даренисредства ...
Харман – специално място, където земеделците савършеели ожънатите снопи.
Хармония – приятно съчетание, съзвучие на различнинеща: звуци, багри, порядки, нрави.Харта – основен документ или закон с ...
Чифлик – голямо земеделско стопанство, в което сеизползва наемен труд и се произвежда за пазара.Боят при Иваново чифлик, х...
Юрод – стара българска дума за глупав човек; глупак.   О неразумни и юроде!    От целия славянски   Защо се срамува...
Източници: Гаврилова, Р и др. История и цивилизация за 6. клас, изд. Просвета, С., 2007 Косев, К. И др. История и цивилиза...
исторически картинен речник
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

исторически картинен речник

 • Soyez le premier à commenter

исторически картинен речник

 1. 1. ИСТОРИЧЕСКИКАРТИНЕН РЕЧНИК VI КЛАС Илиана Т. Илиева–Дъбова
 2. 2. Аба – дебел вълнен плат; връхнамъжка дреха, изработена отаба.Абдикация – доброволно илинасилствено отказване навладетел от престола.Автономия – Абасамоуправление.Автономията може да бъдекултурна, политическа или административна.Авторитарно управление – управление на личност илималцинство, основано на насилие.
 3. 3. Администрация – органите на държавно управление:съд, финанси, просвета, полиция, армия и работещите втях чиновници.Амнистия – пълно или частично освобождаване отнаказание на осъдени лица; помилване.Антагонизъм – противопоставяне.Антихитлеристка коалиция – обединение на САЩ,Великобритания и Съветския съюз с цел общи действиясрещу Хитлеристка Германия. Образувана през септември1941 г.
 4. 4. Архиерей – висш християнскидуховник; епископ,владика, първосвещеник.Асимилация – политика,действия, чрез който единнарод се стреми дапретопи (да погълне) другнарод. Патриарх Максим, най-висшият църковен архиерей в БългарияАсоциация – доброволнообединение, съюз на организации или лица с цел общадейност.Атеизъм – мироглед, който отрича съществуването наБог.
 5. 5. Атентат – тайно подготвено въоръжено нападение надедно или група лица с цел убийство или сплашване. Най–често жертви на атентати са политици, хора с голямообществено влияние, чиито врагове се стремят чрез атентатда постигнат определени цели. Атентатът може да е насочени към разрушаване на нещо (напр. сграда). Резултатът наатентата е покушение.
 6. 6. Башибозук – вид нередовна войска в Османскатаимперия; отделен войник от тази войска. БашибозукБолшевишка партия – партията на руските комунисти,която през 1917 г. идва на власт в Русия чрез революция.
 7. 7. Болшевишка Русия – държава, която сесъздава на мястото на царска Русия след Октомврийскатареволция от 1917 г. когато на власт идва правителствотона Болшевишката партия, начело с Владимир Ленин.Буржоазни обществени отношения – отношения, прикоито богатите собственици на имоти и пари иматопределяща роля в обществото.Буржоазнодемократична революция – коренен повратв живота на дадено общество, чрез който се премахвафеодалната система и се заменя с капиталистическа.
 8. 8. Български национален въпрос– въпросът за освобождение инационално обединение навсички българи от Мизия,Добружда, Тракия иМакедония.Македония, Мизия, Тракия иДобружда – пощенскакартичка
 9. 9. Българска нация – общността на всички българи. Вкрая на XIX и началото на ХХ век обхваща Мизия,Тракия, Добружда, Македония, Западните покрайнини. Санстефанска БългарияБюрокрация – бездушно отношение към хората отстрана на административната система; излишноусложняване и бавене при решаване на проблемитена населението.
 10. 10. Валявица – съоръжене, в което вълнените тъканистават по – меки и мъхести; по – късносе използва за пране без сапун илидруги миещи вещества.Велики сили –най – силнитеЕвропейски държави през ХIХ в.:Великобритания, Франция,Австро – Унгария, Германия,Италия и Русия. ВалявицаВермахт – въоръжените сухопътни,военноморски и военновъздушнисили на Германия от 1935 г. до 1945 г.
 11. 11. Взаимоучителна метода – метод на преподаване, прикойто учителят възлага задачи на някои от по –подготвените ученици, а те помагат на останалите да гиусвоят. Взаимното училище в Балчик
 12. 12. Висока порта – през ХIХ век така е наричано османскотоправителство по името на входа на сградата, в която работи.Владика – висш духовник.Военен съюз – тайна организация, възникнала през 1919 г.Включва офицери от армията и запаса.Възраждане – период на голям икономически, обществен икултурен подем.Външна политика – част от дейността, с която всякадържава поддържа отношенията си с другите държави.Използва дипломацията, която си служи с мирни средства(преговори, обсъждания, споразумения, договори)и войната.
 13. 13. Гайтан – ширит за украса на дрехи отсплетени конци.Гражданска война – вътрешенвъоръжен конфликт в държаватамежду различни политически силиили срещу държавата. Всякагражданска война разтройва дълбокообществото. ГайтаниУкраса с гайтани
 14. 14. Демократична държава – държава, в която имасвобода на личността , неприкосновеност насобствеността, разделение на трите власти: законодателна,съдебна и изпълнителна. Десант – военна операция, включваща нахлуване на бойни подразделения от транспортни средства на територия на противника.Десантът при Свищов, 15-16 юни /27-28 юни 1877 г.
 15. 15. Дивизия – голямо войсково съединение, включващоняколко полка (обикновено един полк има около 1000души).Диканя – тежко приспособление,наподобяващо шейна и изработеноот дъски за очукване на зърнатана зърнените култури след жътва.Диктатор – държавник, койтоуправлява еднолично, ограничавасвободата на словото, на печата,събранията, преследваполитическите си противници и Диканя и вилаизползва неконституционни средста вуправлението на държавата.
 16. 16. Диктатура – власт, опираща се на насилие и принуда.Дипломатическа изолация – проявява се вотстраняването на дадена страна от международнитеотношения. Това е най-тежкото положение, в коетоможе да се окаже една държава в мирно време.Дипломация – главното средство на външнатаполитика на всяка държава, осъществява се чрезпреговори между страните. Други средства за външнатаполитика са войните.Дискредитиране – лишаване от извоюван авторитет.
 17. 17. Дискриминация – установено по закон неравенствомежду хората поради произхода, религията,политическата принадлежност, пола, цвета на кожата ипр.Дислоциране – преместване на бойния състав на другомясто.Държавен бюджет – предварително изчисление наприходите и разходите на държавата за една година.Държавен преврат – завземане на властта по незаконени насилствен начин.Държавен съвет – осъществява надзор надизпълнителната власт.
 18. 18. Европейзация – възприемане на европейските нормив различни области на обществения и културен живот.Екзархия – църковен окръг, понякогаобединяващ няколко епархии иползващ се със известнасамостоятелност. Глава на екзархиятае екзархът. Йосиф IЕкспонати – предмети, изложени в Екзарх Българскимузеите, на изложби, панаири.
 19. 19. Експресионизъм – течение в изкуството илитературата, което се основава на вътрешнитепреживявания на творците.Емигранти – хора, които поразлични причини напускатродината си.Епархия – голяма църковна област,оглавявана от епископ.Епископ – висш християнски Епископ Софронийдуховник. ВрачанскиЕснаф – организация на лицатаот един занаят. Съществува през Възраждането.
 20. 20. Етнография – наука за всекидневния материален и духовен живот на хората в минали времена. Етнос – народност.Представителина българскияетнос
 21. 21. Завера – тайна подготовка на бунт; заговор;съзаклятие. Велчо Атанасов - Джамджията е български революционер, главния организатор на заговор против Османската империя, наречен на негово име Велчова завера (1835г.)
 22. 22. Заточение – изпращане в далечни райони приизключително трудни природни и битови условия. Българи – заточеници в Диарбекир
 23. 23. Зограф – иконописецДимитър Зограф Автопортрет –худ.Станислав Захари ЗографДоспевски
 24. 24. Идентичност – съвкупност от всички особености нададена нация – култура, история, традиции,поведение на гражданите, които я отличават от другитенации.Източен фронт – фронтът на бойни действия междуГермания и Съветския съюз по време на Вторатасветовна война.Източна криза – финансовата и политическа криза вОсманската империя, засилила се след въстанието вБосна и Херцеговина през лятото на 1875 година.Илюзия – измамно възприемане на света; блян, мечта,напразна надежда.
 25. 25. Импресионизъм – течение в изкуството, восновата на което са личните впечатления на твореца. Село – худ. Иван Михов
 26. 26. Индустриализация – изграждане на тежка(металургична и машиностроителна ) промишленост.Институция – държавен орган, чрез който се създаваопределен ред и който следи за неговото спазване.Интеграция – процес на обединяване на институции запо-резултатното им действие.Интелигенция – обединява образованите хора –учители, учени, творци, чиито професии са свързани сумствен, а не с физически труд; интелектуалци.
 27. 27. Калдаръм – настилка на двор или улица, направенаот обли камъни.Капитал – съвкупност отбогатство: пари, имоти др.,които притежателите на капиталивлагат в производството,търговията, транспорта, банковотодело, културата с цел постигане напечалба.Коалиция –сдружение, по време накоето участниците действат заедно за Калдаръмпостигане на дадена цел, но воденивсеки от собствения си интерес.
 28. 28. Колективизация – обединяване на земята, животнитеи техниката на земеделците в кооперативи (ТКЗС) сцел машинно обработване и повишаване на добивите.Колония – област или страна, завладени и използвани отдруги държави. До Първата световна война най-многоколонии имат Англия и Франция. Затова Германия иИталия се стремят към тяхното преразпределение. Колонии след Втората световна война
 29. 29. Комитет – група от хора, която работи за определенодело. Левски основава революционен комитет, худ. Васил Стоилов
 30. 30. Конак – сградата, в която се помещава османскатауправа в населените места. с. Могилица – Агушевият конак
 31. 31. Консерватор – член на консервативна партия,привърженик на традицията и реда.Конституционнамонархия – форма на държавноуправление, при която властта навладетеля е ограниченаот конституцията. Александър I Батенберг – първият български конституционен монарх
 32. 32. Конституция – основният закон, по който сеуправлява една държава.
 33. 33. Концентрационен лагер – специално оборудвано Място за масово задържане на хора с цел лишаването им от свобода и човешко достойнство, а понякога – и от живот (т.нар. лагери на смъртта).Концентрационниятлагер Бухенвалд,Германия
 34. 34. Коопериране – доброволно обединяване напроизводители с цел увеличаване на производството.Корупция – използване на положението във властта залична изгода, най-често чрез взимане на подкуп.Крушение – провал, катастрофа, крах.
 35. 35. Лагери – създават се след 1944 г. В тях се затварятпротивниците на властта без съд и присъда внарушение на Търновската конституция.Леви сили – в България това са БЗНС, Българскатакомунистическа партия (БКП), Българскатаработническа социалдемократическа партия.Легален – законен.Легия – отряд от български доброволци в чужбинапреди Освобождението.Либерал – член на либерална партия, застъпник наиндивидуалните права и свободи.
 36. 36. Участници във Втората българска легия в Белград, 1868 г.
 37. 37. Миграция – придвижване или преселване нанаселение вътре в страната или отедна държава в друга.Миропомазване – църковенритуал, при който се извършвапомазване с миро.Митрополит – висш църковенсановник, стоящ над епискокитена няколко съседни епархии. Митрополит Иларион Макариополски
 38. 38. Модернизация – процес на обновяване наобществения живот, стопанството, културата иполитическото устройство. Започва в Западна Европапрез периода на Новото време.Манифактура – предприятие,в което се използва ръчентруд.Манифактура в Трявна, худ.Феликс Каниц
 39. 39. Манифест – писмено обръщениена държавен глава към народа,в което се оповестя важнорешение.Монопол – привилегията да сепродават дадени стоки поопределени цени безконкуренция. Манифест за обявяване на Балканската война, издаден от цар Фердинанд I на 05.10.1912 г.
 40. 40. Народ – исторически възникнала устойчиваобщност от хора.Народно събрание (парламент) – държавен орган, койтоупражнява законодателната власт в България. Сградата на Народното събрание в София
 41. 41. Национализация – превръщането на частнипредприятия и имущество в държавни чрез отнемане отсобствениците им; одържавяване.Национализъм – идея или политика , която защитаваинтересите на нацията.Национална революция – коренно преобразуване наобществената система по насилствен път с участието нацялата нация.Националсоциализъм – идеология, съчетаващавъзгледи от национализма и социализма. Възниква вГермания след Първата световна война.
 42. 42. Нация (национална общност) – голяма група отхора, които възприемат себе си като едно цяло, свързаниса от общ език и култура, от съзнание за общо минало истремеж към собствена държава.Неутралитет – политическа линия на отказ от обвързванес която и да е държава или коалиция от държави.Нов стил (н.с.) – означаване на датите според въведенияпрез 1916 г. в България нов Грегориански календар. Къмдатите от ХIХ век се прибавят 12, а към датите от ХХ век– 13 дни.Ново време (модерна епоха) – периодът от Великитегеографски открития до Първата световна война.
 43. 43. Номенклатура – привилегировани ръководители,функционери и служители на комунистическатапартия и на подчинените ѝ обществени, стопански икултурни организации и съюзи.
 44. 44. Общество на народите – международна организация,създадена след края на Първата световна война (1919 г.)с цел да осигурява мира и сигурността в света, като решаваспорове между държавите членки по дипломатически път. Дворецът на нациите в Женева, построен за седалище на Обществото на народите
 45. 45. Окупация – заемане на територия на една държаваот чужди войски без нейното съгласие.Опозиция – партия или хора, които се противопоставятна управляващата партия (партии).Щабът наокупационнитесъюзнически войски вСофия, 1918 г.
 46. 46. Опълчение – военна част, съставена от българи –доброволци, която участва в Руско –турската война(1877-1878г.) под руско командване. Участниците вопълчението след освобождението са наричани„опълченец-поборник―.
 47. 47. Организация на обединените нации (ООН) –основана през 1945 г. с цел да съдейства заопазването на мира и сигурността в света. Зала на общото събрание на ООН
 48. 48. Ориент – название, използвано за географскотопространство на Югоизточна Европа, Мала Азия иБлизкия изток. Свързва се с културна и стопанскаизостаналост.Оставка – известие за напускане на заеман пост.
 49. 49. Пазарни принципи – съобразени са сдействителната стойност на стоките, с тяхното търсенеи предлагане на пазара. Спазването им дава давасвобода на стопанската инициатива.Пантеон – съкровищница, хранилище. Храм, посветенна всички богове. Монументално здание, в което сапогребани видни личности.Парламентарна демокрация – политическа система,при която Народното събрание има ръководна роля вцялостния живот на страната.Паство – миряните (населението от определенахристиянска област).
 50. 50. Перманентен – непрекъснат, непрестанен,продължителен, постоянен.Петиция – писмена колективна молба, отправена къмвисша власт.Полиглот – човек, който говори или има високо ниво навладеене и/или знание на няколко езика. д-р Петър Берон се счита за първият български възрожденски полиглот – владеел 9 езика и е пишел на 6
 51. 51. Политическа автономия – правото на един народда се самоуправлява в рамките на чужда държава.Политическа криза – състояние на нестабилност вдържавата.Политическа партия – организирана група от хора,обединени около общи възгледи за развитието наобществото и управлението на държавата.Политическа програма – действия, които даденапартия смята да предприеме за постигане на своитецели.
 52. 52. Политически живот – важни въпроси и събитияот живота на обществото и държавата.Политически опоненти – представители наполитически партии или течения, които имат различниили противоположни възгледи. Политиците с добраполитическа култура се противопоставят едни на други сдуми и аргументи, а не с обиди и клевети.Правителствена криза – времето между подаването наоставка от едно правителство до съставянето на ново.Преврат – насилствено сваляне на законната власт.
 53. 53. Предприемач – човек, който влага собственисредства и усилия и извършва стопанска дейност,за да си осигури печалба.Прелиминарен – предварителен.Приватизация – преобразуване на собствеността върхупредприятията от държавна в частна; раздържавяване.Привилегия – предимство и придобивка, коятоизразява преднамерено въведено разделение междухората и обществените групи. Не е присъща надемократичните общества, в които хората имат равнивъзможности за изява.
 54. 54. Примирие – прекратяване по взаимно споразумениена състоянието на война между две държави, следкоето трябва да се подпише мирен договор.Производствени технологии–начините и средствата (машини,материли) за производството нададен вид стоки.Пролкамация – тържественообръщение, обявяване на нещоважно от страна на държавници,политици, партии и пр. къмобществото. Прокламация за съставяне на Временно правителство в Пловдив. Държавен архив
 55. 55. Проливи – общото название на Босфора иДарданелите, които разделят азиатската от европейскатачаст на Турция. Обект на политическо съперничествомежду Русия и западните държави повече от два века. Иднес запазват политическото, военно и стопанско значениев отношенията между Изтока и Запада. Босфор Дарданели
 56. 56. Пропаганда – дейност за разпространение наистинни или лъжливи идеи и учения с цел да сепривлекат симпатизанти.Протекционизъм – намеса на държавата в сферта наикономиката, подкрепяна от специални закони и чрездруги мерки за пряко насърчение на стопанскоторазвитие.Публицист – човек, който се занимава професионално спублицистика.Публицистика – творчество, посветено на актуалните вмомента обществено-политически и социалнивъпроси, както и произведенията по такива въпроси.
 57. 57. Ратификация – окончателно утвърждаване намеждународен договор.Реализъм – направление в литературата и изкуството, коетоотстоява пълно и правдиво изобразяване надействителността.Реванш – отплата, възмездие, отвръщане за нещо.Ревизия (на държавните граници) – държавните границида бъдат променени без война, чрез международниспоразумения.Революция – бърза и коренна промяна в определена областна живота. Революциите в политическия и обществен редпо-често се извършват не с мирни средства, а с оръжие.
 58. 58. Регентство– орган, който управлява държавата припродължително отсъствие, боледуване, непълнолетиеили абдикация на монарха.Стефан Георги Живков ген.Сава МуткуровСтамболовДо избирането на нов български владетел след абдикацията на князАлександър I Батенберг начело на държавата стои регентство всъстав: Стефан Стамболов, Георги Живков, ген.Сава Муткуров.
 59. 59. Реликва – нещо много ценно за дадена личност илигрупа от хора, което се съхранява и предава насъмишленици.Репарация – обезщетение за нанесени щети по време навойна, което се изплаща от победената държава надържавата победителка.Репресия– жестока наказателна мярка.Република – форма на дъжавно устройство, при коетовърховната власт се осъществява чрез органи, избрани отгражданите за определен срок.
 60. 60. Референдум – допитване до народа чрез гласуванепо важен държавен въпрос.Реформа – преустройство на обществото като цяло илина отделни страни на обществения живот: стопанство,култура, политически строй и пр.
 61. 61. Сателит – държава зависима от друга голяма държава,която ръководи нейната политика.Света литургия – основното богослужение вхристиянството.
 62. 62. Светско образование –изучаване на история,география, природни науки, математик и пр. за разликаот богословските науки. „Буквар с различни поучения“ (Рибен буквар) на д-р Петър Берон е първият български учебник, насочен към светското образование
 63. 63. Спекула – користна търговска дейност за бързозабогатяване.Стабилизация – устойчиво положение на различни страниот обществения живот за продължително време.Статукво – моментно положение.Студена война – периодът от 1946 г. до средата на 60-тегодини на ХХ век, когато противопоставянето между Изтокаи Запада и пряко между САЩ и СССР е много силно. Светътсе изправя на прага на „гореща война―, но не го преминава.Суспендиране – отмяна на закон без парламентарнорешение.
 64. 64. Тепавица – дървено корито, образувано от големи греди,издълбани от вътрешната страна, където се поставяматериала, най-често от вълна или памук за тепане.Задвижването на съоръженията в тепавицата става спомощта на горноналивно водно колело — долап, с дървениклетки — кофи, които се пълнят с вода. Тепавица
 65. 65. Терор – политическо средство за управление с насилие:заплахи, преследвния и убийства.Тоталитарен режим – период, през който властващатапартия установява пълен контрол над държавнотоуправление, стопанството, културата, духовния живот ивсекидневието награжданите. Носенето наТрадиция – утвърден мартеничканачин на мислене или е една отдействия, наследен от чудеснитепредишните поколения. български традиции.
 66. 66. Трибутарен – който плаща данък.Според решенията на Берлинския конгресКняжество България е трибутарно княжество.
 67. 67. Указ – писменазаповед на монарх.Уникално – всичко, коетое единствено инеповторимо.Униформа – еднообразнозадължително облекло. Указ на княз Александър I Батенберг
 68. 68. Фабрика – предприятие, в което се използватмашини. Пивоварната фабрика на братя Прошек на ул. "Сан Стефано" в София, края на ХIХ век
 69. 69. Фашизъм – идейно – политическо движение,възникнало в Италия. Авторитарно управление със силналична власт на водача и на неговата партия, което поставявърховенството на държавата пред свободата наличността.Фес – червена вълнена турска шапка с форма на пресеченконус, носена официално в Турция до обявяването ѝ зарепублика в началото на 20-те години на ХХ век. Фес
 70. 70. Филолог – учен, който се занимава с изследваниявърху различни езици.Фондация – организация, създадена чрез даренисредства за благотворителни, научни и др. нестопанскицели.
 71. 71. Харман – специално място, където земеделците савършеели ожънатите снопи.
 72. 72. Хармония – приятно съчетание, съзвучие на различнинеща: звуци, багри, порядки, нрави.Харта – основен документ или закон с изключителноважно обществено – политическо значение.Хъшове – български революционери емигранти въвВлахия, които живеели в мизерия и търсели начини дапомогнат за освобождението.
 73. 73. Чифлик – голямо земеделско стопанство, в което сеизползва наемен труд и се произвежда за пазара.Боят при Иваново чифлик, художник Павел Ковалевски, епизод от Руско – турската война 1877-1878 г.
 74. 74. Юрод – стара българска дума за глупав човек; глупак. О неразумни и юроде! От целия славянски Защо се срамуваш да се род най-славни са били наречеш българин и не българите, първо те са четеш, и не говориш на се нарекли царе, първо своя език? Или българите те са имали патриарх, не са имали царство и първо те са се държава? Толкова години кръстили, най-много са царували и са били земя те завладели. славни и прочути по цялата земя и много пъти са взимали данък Паислий Хилендарски от силни римляни и от Из „История мъдри гърци. славянобългарска“
 75. 75. Източници: Гаврилова, Р и др. История и цивилизация за 6. клас, изд. Просвета, С., 2007 Косев, К. И др. История и цивилизация за 6. клас, изд. Анубис, С., 2010 Лалков, М. И др. История з 6 клас, изд. Просвета, С.,1994 Речник на чуждите думи в българския език, изд. Наука и изкуство, С., 2007http://www.runitravel.com http://www.vsekiden.comhttp://vladimirovst.blogspot.com.es http://edinzavet.wordpress.comhttp://rechnik.info http://www.jenite.nethttp://bg.wikipedia.org https://tangrabg.wordpress.comhttp://www.etar.org http://www.archives.government.bghttp://www.museumbalchik.com http://stefan.chekanov.orghttp://www.kukerite.com http://novinar.bghttp://www.talkoven.com http://inews.bg/http://www.pravoslavieto.com http://www.pravoslavieto.comhttp://literaturensviat.com http://stara-sofia.comhttp://bg.orthodoxwiki.org http://literaturensviat.comwww.sofronii-vr.com http://photo-forum.nethttp://izsofia.blogspot.com.es http://vlevski.euhttp://sic.mfa.bg http://bnt.bghttp://www.archives.government.bg

×