Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Veiksmīga līdzekļu piesaiste (fundraising)

Veiksmīgas līdzekļu piesaistes metodes

 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

Veiksmīga līdzekļu piesaiste (fundraising)

 1. 1. VeiksmīgalīdzekļupiesaisteIlze Šēfere – SiliņaRīga, 2011 1
 2. 2. Rokasgrāmata tapusi Labdarības Faktora īstenotā, ASV Vēstniecības atbalstītā projekta „Education for Latvian NGOs in Regional and National Level” , kura ietvaros 11 Latvijas pilsētās apmācībās par jaunākajām metodēm līdzekļu piesaistē un organizāciju popularizēšanā kopumā piedalījās 372 organizāciju pārstāvji.Šis projekts ir tapis ar ASV vēstniecības atbalstu. Tajā paustie viedokļi un secinājumi vaiieteikumi var neatspoguļot Valsts Departamenta oficiālo nostāju.Atsauksmju vai pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta. 2
 3. 3. Saturs Finanšu avoti 3 Līdzekļu piesaistes veidi 5 • Tikšanās 5 • Vēstules 7 Līdzekļu piesaiste, organizācijas pasākumu ietvaros 15 • Pasākumi, kampaņas, akcijas 16 • Organizācijas īstenoto pasākumu veidi un iespējas 17 Līdzekļu piesaiste organizācijas ietvaros 24 Līdzekļu piesaiste, sadarbībā ar korporatīvajiem klientiem 25 Ziedojumu piesaiste internetā 27 • Labdarības Faktors – labdarības iniciatīvu katalogs 27 Līdzekļu piesaistes plāns 29 • Palīdzības stāsta veidošana 31 • Sadarbības tīklu veidošana 34 Īpašības, kas svarīgas līdzekļu piesaistē 36 Noslēgums 37 Par autori 38 3
 4. 4. Finanšu avotiLīdzekļu piesaiste (fundraising – angļu valodā) neapšaubāmi ir viena no visbūtiskākajāmjebkuras nevalstiskās organizācijas darbības funkcijām.Kā vienkāršoti varētu izskaidrot veiksmīgas līdzekļu piesaistes priekšnoteikumus?Veiksmīga līdzekļu piesaiste ir tad, kad īstais cilvēks vēršas pie atbilstošākā līdzekļu resursaar viņu uzrunājošu lūgumu vai pieprasījumu īstajam mērķim pareizajā laikā pareizā veidā.Ikvienam, kurš darbojas nevalstiskajā organizācijā, nav jāstāsta, cik vitāls organizācijas darbāir līdzekļu piesaistes aspekts. Nav noslēpums, ka finansiālie resursi nevalstiskās organizācijasdarbam Latvijā ir ierobežoti, kā arī ir nepieciešamas specifiskas zināšanas un papildu resursišo līdzekļu piesaistei.Ja runājam vispārīgi, tad organizāciju finanšu avotus Latvijā varētu iedalīt: • Granti, projektu konkursos iegūtais finansējums, • Valsts, pašvaldību finansējums konkrētu funkciju veikšanai, • Ienākumi no saimnieciskās darbības, • Privātpersonu un uzņēmumu ziedojumi, • Biedru naudas, • Ieņēmumi no noguldījumiem, vērtspapīriem.Pirmais no augstākminētajiem finanšu avotiem- konkursu kārtībā piešķirtie granti - irvispopulārākais Latvijas nevalstisko organizāciju vidū. Tomēr, plānojot organizācijas finanšuplūsmu, jāņem vērā ne tikai projektu konkursu neregularitāte, bet arī savstarpējāorganizāciju konkurence. Piemēram, Eiropas Sociālā fonda darbības programmas"Cilvēkresursi un nodarbinātība" apakšaktivitātē "Nevalstisko organizāciju administratīvāskapacitātes stiprināšana", kuru administrē Sabiedrības integrācijas fonds, 2011.gadaprojektu konkursā saņemti 229 projektu pieteikumi, no kuriem apstiprināti tikai 38.Projektu konkursos vairums organizāciju pretendē uz ierobežotajiem finanšu līdzekļiem, kastiek piešķirti, izsludinot konkrētas sfēras organizācijām konkrētu mērķu sasniegšanai unuzdevumu veikšanai. Līdz ar to projektu konkursos pieejamo finansējumu nevarētu uzskatītpar pamatu organizācijas finansiālās ilgstpējas nodrošināšanai, īpaši ņemot vērā vairumuprojektu konkursu uzstādījumu, kur organizācija konkrēto uzdevumu veikšanai šī darbanodrošināšanai un administrēšanai var novirzīt 5-15 procentus no kopējās projektakopsummas.Finansējums, kas iegūts uz projektu izstrādes principa, ir labs veids, kā organizācija papildusavai pamatfunkcijai, var īstenot kādu programmu, ieviest jaunu darbības atzaru – izdarītkaut ko vairāk par to, ko dara jau pašreiz. Tomēr no finansiālā skatpunkta, projektu līdzekļupiesaistes princips ir īstermiņa risinājums. Diemžēl vairumam Latvijas labdarībasorganizāciju tieši projektu izstrāde un īstenošana ir tās darbības pamatā. 4
 5. 5. Kaut ļoti labi izprotot un novērtējot Latvijas nevalstisko organizāciju finansiālās iespējas vaidrīzāk to trūkumu, tomēr ikvienai organizācijai ir jācenšas dažādot savi finanšu avoti,neveidojot finansiālo pamatu uz vienas ass – projektiem.Runājot par otro finanšu avotu - valsts, pašvaldību finansējumu konkrētu funkciju veikšanai– tad Latvijā netrūkst veiksmīgu piemēru valsts un pašvaldības, un nevalstisko organizācijusadarbībai. Tomēr ne visām organizācijām šāda sadarbība ir iespējama sava darbības profiladēļ, konkrētās pašvaldības izpratnes un iespēju sadarbības veidošanā, kā arī organizācijaskapacitātes pašvaldības funkciju īstenošanai.Saimnieciskā darbība kā organizācijas pamatdarbības papildinošs aspekts ir iespējafinansiālās stabilitātes veidošanā un finanšu avotu dažādošanā. Tomēr konkurētspējīga unkvalitatīva produkta vai pakalpojuma izstrāde, nodrošināšana, popularizēšana un virzīšanaprasa līdzvērtīgus resursus aktivitātēm uzņēmējdarbībā, kas daudzām organizācijām nav paspēkam ne tikai finansiālo, bet arī cilvēkresursu trūkuma dēļ.Privātpersonu un uzņēmumu ziedojumi ir iespēja, kuru mēģināšu aprakstīt un ar konkrētiempaņēmieniem papildināt šī izdevuma ietvaros. Jo neskatoties uz aktīvu nacionāla unreģionāla mēroga organizāciju darbu ziedojumu piesaistē, tomēr esmu pārliecināta, kaziedojumu piesaistes iespējas Latvijā ne tuvu nav apgūtas. Jo, manuprāt, ziedošanas kultūramūsu valstī ir tikai tās veidošanās sākumstadijā un lielā mērā arī organizācijas, kurasdarbojas ziedojumu piesaistē, ir šīs kultūras un tradīciju veidotājas.Biedru naudas arī ir iespēja papildu finansiālai neatkarībai, tomēr uz šo jomu kā finanšuresursu var rēķināties profesionālas, biedru skaita ziņā apjomīgas organizācijas. Par dalībukādā organizācijā biedri visticamāk vēlas saņemt kādu pakalpojumu – informāciju, īpašuspiedāvājumus – kuru izstrāde un nodrošināšana arī prasa resursus. Tādējādi organizācijāmvienmēr rūpīgi jāizvērtē biedru ieguvumi pret organizācijas ieguldījumu, lai ieguldījumi, kaspārsniedz ieguvumus, neradītu zaudējumus.Ieņēmumi no noguldījumiem un vērstpapīriem, kas daudzu pasaules nevalstiskoorganizāciju finanšu plūsmā ir pamatbāze, ir iespēja, kuru par nopietnu finanšu ieguvesvariantu vairums Latvijas organizāciju neuzskata. Neskatoties uz veiksmīgiem šī finanšuresursa apgūšanas piemēriem arī Latvijā, diemžēl, nepastāvot regulārai iespējai veidotbrīvos finanšu līdzekļus, organizācijas arī necenšas veidot uzkrājumus. Neskatoties uz to, kapēc šī principa savu darbu nodrošina daudz nevalstisko organizāciju pasaulē – tās savuikdienas darbu nodrošina no uzkrājuma peļņas, neaizskaramo kapitālu netērējot.Tādēļ, šī izdevuma mērķis būs vairāk koncentrēties un izklāstīt dažādas iespējas ziedojumupiesaistē un sadarbības projektu veidošanā, piesaistot līdzekļus no privātpersonām unuzņēmumiem. 5
 6. 6. Līdzekļu piesaistes veidiLīdzekļu, tostarp ziedojumu, piesaistes aktivitātes ir daudz un dažādas, tomēr šīsrokasgrāmatas ietvaros iztirzāsim līdzekļu piesaisti, dalot to sekojošos veidos: • Līdzekļu piesaiste, uzrunājot indivīdus, • Līdzekļu piesaiste, organizācijas pasākumu ietvaros, • Līdzekļu piesaiste, organizācijas iekšienē, • Līdzekļu piesaiste, sadarbībā ar korporatīvajiem partneriem, • Ziedojumu piesaiste internetā.Līdzekļu piesaiste, uzrunājot indivīdus: tikšanāsSaruna, tiekoties klātienē vēl joprojām ir visefektīvākais līdzekļu piesaistes veids. Tiekotiesar cilvēku klātienē, jūs varat pārliecināties, vai viņš jūs uzklausa un sadzird. Jūs jūtatkomunikācijas atgriezenisko saiti – vai cilvēks ir ieinteresēts (jums ir iespēja noskaidrot, vaitā ir un kas svarīgākais – kādēļ)? Vai viņš skatās jums acīs, vai piekrītoši māj ar galvu, vai arīir noslēgts un nav atvērts komunikācijai? Jums ir iespēja sarunu virzīt mazāk formālāgaisotnē, tādējādi vairojot sarunu biedra cilvēciskās simpātijas un pozitīvu noskaņojumu.Par individuālo vai personisko komunikāciju, veiksmīgiem tās paņēmieniem sarakstīts nemazums grāmatu, izstrādāts daudz pētījumu, tiek vadītas apmācības un treniņi veiksmīgaspersoniskās komunikācijas veidošanā.No tādām līdzekļu piesaistes metodēm personiskās komunikācijas līmenī kā tikšanās unsaruna klātienē, rakstīta vēstule un telefonzvans, klauvēšana pie durvīm vai klientu piesaistetikai ar tālruņa starpniecību, es detalizētāk pievērsīšos pirmajām divām.Tikšanās organizēšana un noriseLai ieskicētu, manuprāt, svarīgākos aspektus, kas jāņem vērā tikšanās laikā, veidošu savuieteikumu sarakstu:Izpildiet mājas darbuAr ko nodarbojas cilvēks, ar kuru tiekaties? Kāda ir uzņēmuma, ar kura pārstāvi jūs tiekaties,darbības joma? Kāda ir šī uzņēmuma sponsorēšanas politika? Vai viņi ir atbalstījušinevalstiskās organizācijas līdz šim? Kādās jomās un kādas aktivitātes?Kādas ir uzņēmuma vērtības? Ja Latvijā darbojas konkrētā uzņēmuma meitas uzņēmums,kādas korporatīvi sociālās atbildības vadlīnijas ir nospraustas starptautiskajam uzņēmumamvai kādas labdarības aktivitātes atbalsta vai īsteno uzņēmums starptautiskā līmenī?Ja tiekaties ar pašvaldības pārstāvjiem – kāda ir konkrētā sarunas partnera attieksme unpieredze darbā ar nevalstiskajām organizācijām? Kā līdzīgu ideju, ko vēlaties piedāvātsadarbībai, īsteno citās, līdzīgās pašvaldībās?Iepazīstieties arī ar savu nākamo sarunu biedru – www.google.com ir kļuvis par unikāluvisplašākās informācijas krātuvi. Ierakstiet potenciālā sarunu partnera vārdu un uzvārdu 6
 7. 7. meklētājā un ieraudzīsiet ne tikai viņa attēlu, bet arī iespējams iepriekšējās darba vietas,aizraušanās un hobijus. Kaut sociālie tīkli sniedz iespēju ieskatīties daudzu cilvēku privātajādzīvē, tomēr, manuprāt, nākamā sarunu partnera privāto profilu izpēte Draugiem.lv, kursarunas partneris savā profila statistikā varēs piefiksēt jūsu interesi, pirms sarunas, navlabais tonis.Esat pārliecināts, drošs un pozitīvi noskaņotsVēlreiz uzsvēršu pirmā iespaida nozīmi turpmākā sadarbībā – jūs kā persona šajā gadījumāreprezentējat savu organizāciju. Ja jums izdosies panākt pozitīvu sajūtu attiecībā pret sevikā cilvēku, visticamāk tāds sarunas biedram izveidosies arī par jūsu pārstāvēto organizāciju.Pat ja sarunu biedrs ir noslēgts, nav pretimnākošs un atsaucīgs sarunai, saglabājiet pozitīvuskatu un noskaņojumu. Cerams, tas pārņems arī sarunu biedru.Meklējiet kopīgoKas jūsu sarunas biedru varētu interesēt ārpus profesionālās darbības? Vai sarunu biedrakabinetā ir kādas aizraušanās, hobija liecības? Varbūt kāds simbolisks gredzens, aproce vaipiespraude par to liecina? Aplieciniet, ka jūs vieno līdzīgas vērtības. Ja sarunas biedrs irģimenes cilvēks, svarīgi solidarizēties un apliecināt, ka arī jums ģimene ir vērtība. Reliģiskie,politiskie un citas piederības jautājumi nereti ir tabu, bet no otras puses – ja izdodas atrastsaderīgu sarunas partneri šajos uzskatos, tas var pastiprināt iespējas pozitīvai sadarbībai.Tomēr pirms paši paudiet savus uzskatus, svarīgi noskaidrot sarunas partnera pārliecību.Ļaujiet runātĪss referāts par jūsu organizācijas misiju, darbības vēsturi un sasniegumiem, problēmām unkonkrētās problēmsituācijas izklāstu nebūs labākā izvēle. Kaut arī vēlme sniegt maksimālidaudz informācijas un runāt, kamēr sarunu biedrs ļauj, ir ļoti kārdinoša, jūs varat panāktpretēju efektu. Cilvēks nedzirdēs un neatcerēsies neko no tā, ko stāstījāt.Veidojiet sarunu tā, ka daudz runā jūsu sarunu biedrs. Uzdodiet ieinteresētus unuzvedinošus jautājumus. Tomēr izmantojiet izdevību papildināt sarunu biedra teikto arī arjūsu pieredzi, pārliecību vai organizācijas vajadzību.Sarunas tēmasIepazīšanās laikā svarīgi ir ne tikai stāstīt par jūsu organizāciju, bet arī par jums kā parcilvēku. Iespējams, pārstāvat organizāciju, kura nav plaši pazīstama vai ir nesen dibināta.Bet jūs pats nevalstiskajā sektorā darbojaties jau vairākus gadus. Vai arī esat veiksmīgidarbojies uzņēmējdarbības vidē vai valsts pārvaldē. Miniet savus sasniegumus un pieredzi.Ja esat veiksmīgi paveicis mājas darbu un iepazinies ar sarunu biedra darbības sfēru unatbalsta praksi, uzdodiet jautājumus par to, tādējādi ne tikai demonstrējot savu erudīciju,bet arī gūstot iespēju vairāk uzzināt par konkrētā sarunu biedra atbalsta sniegšanaspieredzi, secinājumiem, nākotnes plāniem.Sadarbības piedāvājumsIr pieņemts, ka uz tikšanās reizēm nereti tiek izstrādāti vizuālie materiāli – sadarbībaspiedāvājumi un redzējums drukātā vai elektroniskā veidā. Tas rada profesionālu iespaidu (ja 7
 8. 8. vien tādi ir arī izstrādātie informatīvie materiāli). Tomēr jāņem vērā, ka brīdī, kad cilvēkskaut ko lasa – uz papīra vai ekrāna – viņš koncentrējas uz vienu darbību – lasīšanu vaiklausīšanos. Tādēļ prezentējamajam materiālam jābūt vizuāli pievilcīgam, kurā piefiksētitikai galvenie sadarbības piedāvājuma punkti. Papildu varat izstrādāt detalizētu sadarbībaspiedāvājumu, kuru sarunu biedram nodosiet tikšanās beigās vai nosūtīsiet uz e-pastu.Sarunas rezultāts, nākošie soļiKāds ir sarunas rezultāts? Ka potenciālais sadarbības partneris padomās? Neatstājietatvērtu sadarbības jautājumu, bet centieties panākt konkrētu termiņu sadarbībaspiedāvājuma izskatīšanai, nākošajai tikšanās reizei, detalizētam e-pastam no jūsu puses. Laiir pamats komunikāciju turpināt.VēstulesPa pastu sūtīta vēstule, kas parakstīta ar organizācijas vadītāja parakstu un apzīmogota vairakstīts e-pasts, kas papildināts ar elektroniski sagatavotu dokumentu pielikumā, ir vēstule,kuras veidošanā un arī izsūtīšanā svarīgi ieguldīt laiku un resursus, lai sasniegtu vēlamorezultātu.Jo tieši vēstuļu rakstīšana un izsūtīšana ir viena no populārākajām līdzekļu piesaistesmetodēm. Tas nozīmē gan to, ka potenciālie sadarbības partneri saņem daudz dažādusadarbības piedāvājumu un ziedojumu lūgumu (līdz ar to, jārēķinās ar konkurenci uniespēju, ka jūsu vēstule var netikt pamanīta), gan arī to, ka vēstuļu metode līdzekļu piesaistēdarbojas. Rezultāti gan ir atkarīgi gan no vēstules mērķa, gan veida, kādā tā rakstīta, gan arīadresāta, kam tā sūtīta.Vairākkārt pārbaudiet uzrakstīto. Jo steigā un paviršībā rakstītas vēstules nevienam navpatīkamas un pozitīvu iespaidu neradīs. Bez izņēmumiem. Tādēļ šeit nerunāšu pargramatikas kļūdām, kuras nedrīkst būt, jo rada par jums neprofesionālu pirmo iespaidu.Vēstules veidošanas lietišķās etiķetes pamatos – vai vēstule rakstīta uz organizācijasveidlapas ar rekvizītiem, vai iekļauts vēstules izsūtīšanas datums un vieta, vai lietotaatbilstošā uzrunas forma – Ļ. cien. vai A. god., un iekļauts paraksts un tā atšifrējums – arīpapildu neiedziļināšos. Tās it kā ir visiem zināmas un pašsaprotamas lietas, bet atzīstiet –ikdienā nācies sastapties ar dažādiem interesantiem piemēriem. Un nevienam negribēsies,lai šis apspriežamais interesantais piemērs būtu jūsu vēstule.Vēstulei jābūt vizuāli uzskatāmi noformētai. Ideāli, ja tā nepārsniedz vienu A4 lapasformātu. Izvairieties no krāsainu burtu lietošanas vēstulē – tas var būt pieļaujams tikaimākslinieka virsvadībā un atbilstoši jūsu organizācijas korporatīvajai vizuālajai simbolikai. Jopretējā gadījumā var radīt neprofesionālu vai bērnišķīgu iespaidu.Apkopojot savu pieredzi un dažādus internetā pieejamos resursus un ieteikumus veiksmīgaslīdzekļu piesaistes vēstules veidošanā, piedāvāju sekojošus soļus vēstules izstrādei: 1. Izvēlieties piemērotāko vēstules veidu 8
 9. 9. Kāds tieši ir šīs vēstules mērķis? Panākt tikšanos? Informēt par plānoto labdarībaskampaņu? Ziedojuma lūgums? Sadarbības piedāvājums? Sponsorēšanas piedāvājums?Mantisko ziedojumu lūgums?Visu šo vēstuļu vienojošā īpašība ir tā, ka jūs aiciniet potenciālo sadarbības partneri uzkonkrētu rīcību – ziedojiet, atbalstiet, piedalieties, sniedziet atbalstu, veidosim kopējusadarbību!Vēstules saņēmējam ir skaidri jāsaprot, kāds ir šīs vēstules mērķis. Ieteicams izvairīties nopārāk daudz sadarbības veidu iekļaušanas vienā vēstulē. No vienas puses, rodas iespējakļūdīties potenciālās sadarbības partnera intereses sfēras izvēlē, bet no otras puses –sniedzot pārāk plašu iespēju izvēlēties, pastāv varbūtība, ka lūgums vai sadarbībaspiedāvājums netiks uztverts. 2. Skatieties vēstules saņēmēja acīmVissvarīgākais vēstules veidošanā ir saprast, kas šo vēstuli lasīs. Jo vairāk jūs iedziļināsietieslasītāja uztverē, informācijas saņemšanas vajadzībā un interesē, jo lielāka varbūtība tiktsadzirdētam. Vai vēstules saņēmējs ir cilvēks, kas jau ir atbalstījis jūsu organizāciju? Vai šiscilvēks kādam no jūsu organizācijas ir pazīstams? Vai šim cilvēkam ir saprotama problēma,kuru vēlaties risināt? Vai šis cilvēks/uzņēmums ir atsaucīgs labdarībai?Tādēļ organizācijas, kuras ikdienā aktīvi darbojas līdzekļu piesaistē, veido vismaz trīsatbalstītāju datu bāzes: a. „Auksto” kontaktu saraksts, kas apkopo informāciju ar cilvēku, uzņēmumu kontaktiem, kuriem nav bijušas sadarbības pieredzes ar jūsu organizāciju, b. Mērķauditorijas kontaktu saraksts, kas apkopo kontaktinformāciju ar cilvēkiem un uzņēmumiem, kas kādreiz ir sadarbojušies vai atbalstījuši jūsu organizācijas darbu. Vadoties no konkrētā atbalsta specifikas, šī kontaktu datu bāze var dalīties apakšgrupās – cilvēki, kas, piemēram, ziedojuši mantiskos ziedojumus, cilvēki, kas ziedojuši naudu bērniem, cilvēki, kuri atbalstījuši vecus cilvēkus u.tml. c. Personu datu bāze – tā cilvēka, kurš lūdz ziedojumus - draugi, ģimenes locekļi, paziņas, esošie un bijušie kolēģi. Brīvprātīgie, kas palīdzējuši organizācijas īstenotos pasākumos. Organizācijas biedri, valdes locekļi, padomes locekļi. 3. Nezaudējiet vēstules mērķiVēstules saņēmējam varētu rasties sekojoši jautājumi, lasot jūsu vēstuli: • Kas ir šie cilvēki, kas vēstuli sūta? • Vai viņiem var uzticēties, vai viņiem ir laba reputācija? • Kam nepieciešams ziedojums – konkrētam mērķim vai administratīvajiem izdevumiem? 9
 10. 10. • Cik daudz līdzekļu nepieciešams, lai mērķi sasniegtu un cik konkrēti tiek lūgts no mums?Pirms atbildiet uz jautājumiem, kas svarīgi vēstules saņēmējam, neaizmirstiet konkrētāsvēstules mērķi. Tādēļ vērts pajautāt pašiem sev: • Kāds ir šīs vēstules mērķis? Panākt tikšanos klātienē, saņemt ziedojumu uz mūsu organizācijas kontu tūlīt pēc vēstules saņemšanas, aicināt cilvēku ziedot uz vēstulē norādīto ziedojumu tālruni, sniegt iespēju rīkot pasākumu uzņēmuma telpās, aicinājums ziedot mantas vai sadarboties pro-bono ziedošanas jomā? • Kas ir jūsu organizācijas kodols – cilvēki, kas apvienojušies, lai sasniegtu kopēju mērķi? Vai jūsu vidū ir dažādu jomu profesināļi, ar labu reputāciju savā jomā? • Kas vēstules saņēmējam būtu jādara pēc vēstules izlasīšanas – jāziedo, jāatbild, jāpieņem informācija zināšanai? • Cik līdzekļu jums nepieciešams, lai sasniegtu ziedojuma mērķi un kas svarīgi – cik līdzekļu jūs lūdzat konkrētajam adresātam? • Kāds ir ziedojuma mērķa īstenošanas termiņš, kad ziedojuma lūgums vairāk nebūs aktuāls? • Kas notiks, ja vēstules saņēmējs nereaģēs? Vai jūs vēstulē miniet, ka sazināsieties ar vēstules adresētu telefoniski? Ko vēstules saņēmējs zaudēs vai neiegūs, ja neiesaistīsies jūsu piedāvājumā? • Kādēļ vēstules saņēmējam būtu svarīgi jums sniegt atbildi? Kas varētu vēl vairāk motivēt vēstules saņēmēju atbildēt? 4. Noformējiet vēstuliVisi mēs protam rakstīt vēstules, tas ir skaidrs. Tomēr, atkārtojot vispārzināmās patiesības,vēlreiz uzsvēršu vēstules pamatelementus: • Vieta, datums, vēstules numurs. Katrā organizācijā lietišķās korespondences elementi var atšķirties, tomēr visizplatītākais šo elementu iekļaušanas veids ir tieši vēstules sākumā. • Adresāts – cilvēka vārds, uzvārds, amats, darba vieta, tās adrese, kuram vēstuli sūtiet, • Uzruna, piemēram, Ļ. cien. Anna Kalniņas kundze! Vai A. god. Jāni Kalniņa kungs! Vēstules, kurās uzrunāts konkrēts adresāts, ir ar individuālu pieeju veidotas, ko novērtē vēstules saņēmējs. Ja konkrēts vēstules adresāts nav zināms, bet jūs uzrunājiet, piemēram, cilvēkus, kuri jau ir atbalstījuši organizāciju, uzruna var būt „Labais „Saulstariņu” draugs un atbalstītāj!” • Ievads. Vēstules ievadam jābūt īsam un intriģējošam, lai lasītājam ir vēlme turpināt vēstuli lasīt. 10
 11. 11. • Iztirzājums. Lai informāciju vieglāk uztvert, savu vēstījumu sadaliet atsevišķās rindkopās. Šajā daļā sniedziet visas atbildes uz jautājumiem, kas varētu rasties vēstules saņēmējam. • Aicinājums. Skaidri norādiet, ko jūs vēlaties no vēstules saņēmēja – ja vēlaties lūgt ziedojumu, tad lūdziet, ja vēlaties uzsākt kopēju sadarbības iniciatīvu, aiciniet sadarboties. • Turpmākā rīcība. Vēstule bez tai sekojoša telefonzvana ir tikai puse no iespējami veiksmīgā līdzekļu piesaistes gadījuma. • Nobeigums. Divu līdz triju rindiņu ietvaros pozitīvā noskaņā veidojiet vēstules nobeigumu, kurā var būt integrēta aicinājuma vai arī turpmākās rīcības daļa. • Paraksts, autora vārds un uzvārds, amats, organizācijas nosaukums, kuru pārstāviet. • Jūsu kontaktinformācija, organizācijas sauklis, mājas lapas adrese, sociālo mediju konti. • Atpakaļadrese. Pārbaudiet, vai jūsu rekvizītos organizācijas veidlapā ir uzsvērta korespondences adrese, uz kuru sūtīt korespondenci. Ja jūsu organizācijas juridiskā adrese atšķiras no faktiskās, pastāv liels adresātu sajaukšanas risks. 5. PadomiDaži ieteikumi veiksmīgas līdzekļu piesaistes vēstules izstrādei:Izveidojiet vēstuli, kuru ir patīkami lasītVai esat drosmīgi un vēlaties panākt, ka jūsu vēstuli neaizmirst tūlīt pēc tās izlasīšanas?Nebaidieties būt citādāki! Vai nu vēstules noformējumā, vai izklāsta formā ietverietnetipiskas, nestandarta izklāsta formas. Atcerieties - drosmīgajiem pieder pasaule! Un bailesno tā, ko par jums padomās, var rezultēties pelēcībā un aizmirstībā.Adresējiet vēstuli vienam cilvēkamVēstules tekstā pieturieties pie šīs uzrunas formas. Iedomājaties, ka jūs vēstulē sarunājatiesar vienu konkrētu cilvēku. Paturiet to prātā!Esat konkrētiCilvēkus vispārīgas frāzes, uzstādījumi, misijas un mērķi neaizrauj. Cilvēki vēlas zinātkonkrēti – ko konkrēti jūsu labdarības ideja atrisinās. Ko konkrēti dara jūsu organizācija.Izvairieties no profesionālajiem žargonismiem, vārdu saīsinājumiem, jēdzieniem, kuri ir tiksaprotami un zināmi mums, nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, bet sveši cilvēkiem, kuri aršo jomu nesaskaras.Runājiet vēstules saņēmēja valodāJa uzrunājiet, piemēram, uzņēmuma pārstāvjus, miniet jēdzienus un pierādījumus, kassaprotami un uzrunā šos cilvēkus. Runājiet par reputāciju, konkurētspēju, iespēju nopelnītvairāk un iegūt darbinieku, sadarbības partneru lojalitāti.Nenovirzieties no mērķaNeaizmirstiet galveno vēstules mērķi. Ko jūs vēlaties panākt ar šo vēstuli? Bieži vien,vēloties maksimāli daudz izstāstīt par jūsu darbu, sasniegumiem un vajadzībām, ir liels risks 11
 12. 12. aizmirst galveno, kādēļ šo vēstuli nolēmāt rakstīt. Tas ļaus vieglāk atteikties no skaistiemvārdiem un labi veidotiem teikumiem, kas noderēs citreiz.Saglabājiet vienkāršībuJo vienkāršāk jūs izklāstīsiet savu sakāmo, jo labāk. Cilvēkiem nav laika iedziļināties sarežģītāvārdu spēlē, izsekot teikumiem, kas nebeidzas vairāku rindiņu garumā. Tas, ka izsakātiesvienkārši un skaidri, nebūt neliecina, ka esat mazāk kompetents. Tieši otrādi - īsa unlakoniska izteikšanās forma prasa daudz vairāk piepūles un izdomas.Personiska pieejaJa rakstiet konkrētu vēstuli konkrētam atbalstītājam, miniet informāciju, kas attiecas tikai uzviņu. Izmantojot izdevību, atgādiniet par veiksmīgajiem sadarbības rezultātiem, paudietpateicību par pārmaiņām, kuras ar finansētāja atbalstu jums ir bijusi iespēja īstenot.Piemēri un veiksmes stāstiViens no veiksmīgākajiem paņēmieniem līdzekļu piesaistē ir veiksmes stāstu izklāsts. Ja jūsupalīdzības saņēmēji ir paveikuši ko īpašu – tik un tik bezdarbnieki uzsākuši darba attiecībasjaunās darba vietās, tik un tik bērni pēc bērnu nama iestājušies augstskolās – dalieties aršiem sasniegumiem. Jo tieši jūsu darbi un sasniegumi ir galvenais pamats jums uzticēties uniespēja, ka šai veiksmei cilvēki pievienosies ar savu atbalstu. Tomēr neaizmirstiet uzsvērt tossasniegumus, kuri būtu interesanti un saistoši konkrētajam vēstules saņēmējam. 6. Lai vienkārši reaģētVēstule, kurā norādīts ziedojumu tālrunis ir populāra prakse līdzekļu piesaistes vēstulēsLatvijā. Tomēr šī nav vienīgā iespēja. Valstīs, kurās ziedošanas tradīcijas veidojušās simts unvairāku simtu gadu garumā, populāri pievienot jau noformētu ziedojuma maksājumu, ļaujotcilvēkam izvēlēties ziedojuma summu, un norādot, kur un kā šo maksājumu ziedotājs varapmaksāt. Neesmu droša, vai Latvijas ziedotāji šādu rīcību saprastu, tomēr iespējas šopieredzi veidot viennozīmīgi nav izsmeltas.Tomēr precīzi norādīt mājas lapu, kurā jums var ziedot tiešsaistē, jūsu organizācijaslabdarības stāsta nosaukumu labdarības portālos, jūsu rekvizītus vairākās bankās (ja tādijūsu organizācijai pieejami) ziedojumu veikšanai - gan ir obligāti priekšnoteikumi. 7. PārbaudePirms sūtat vēstuli potenciālajiem vai esošajiem atbalstītājiem, palūdziet to izlasīt jūsudraugiem vai kolēģiem. Vai nav kļūdu, vai vēstule skaidri izklāstīta, vai saprotama unuzrunājoša? Vai cilvēki uztvēra emocionālo sajūtu, kuru vēlāties nodot? Kā cilvēks jutās, toizlasot? Jo mazāk vēstules pārbaudītājs izprot jūsu organizācijas darbu, jo vērtīgāks būs viņaskats no malas. Tomēr, kritiski izvērtējiet visus ieteikumus un komentārus. Ne visa kritika unlabojumi ir vērā ņemami. Komunikācijai būtu jābūt iedvesmojošai, aizkustinošai unpārliecinošai, tomēr nekļūstot patētiskai vai pārspīlētai. 8. IzsūtīšanaDrukāto vēstuļu izsūtīšanai ir plašas iespējas – sākot no vēstules izmēra, papīra izvēles,krāsas un vizuālā noformējuma izvēles. Tomēr atcerieties – nevalstiskajām organizācijām 12
 13. 13. pārāk dārgi informatīvie materiāli, vēstuļu formāts un noformējums nepiedien. Tas radasajūtu, ka jums uzticēto finansējumu jūs novirziet šiem, ne primārās vajadzības izdevumiem.Elektroniskās vēstules sūtot, pārbaudiet, vai dokumenta formāts, kādā vēstuli sūtiet, iratverams lielākajai daļai datora lietotāju. Vai dažādos datoros nenobīdās attēli,nepārmainās burtu rakstības stils, garumzīmes un mīkstinājumi nepārvēršas simbolos. Vaiinteraktīvās saites nav kļūdainas un atveramas.Nekādā gadījumā nesūtiet vairākiem saņēmējiem vienu vēstuli tā, ka viņi redz – tā tieksūtīta daudziem saņēmējiem vienlaikus. Saņēmēju e-pasta adreses norādiet „ Bcc” laukā.Izņemot gadījumus, kad jums ir svarīgi, lai saņēmēji redz, kam vēl e-pasts ir nosūtīts. 9. Rezultāti?Precīzi piefiksējiet, kam un kad vēstules izsūtītas. Ja nesaņemiet atbildi, noteiktajā laikāapzvaniet vēstules saņēmējus un noskaidrojiet, vai vēstule saņemta, vai sūtītājs ir izpratisvēstules mērķi un vai ir iespējama tikšanās par iespējamo sadarbību.Personiskā komunikācijaCilvēki labprāt atsaucās, ja ir atbilstoši uzrunāti. Ar to es domāju – vai esam uzrunājuši tāducilvēku, kuru vada pārliecība, ka citiem ir jāpalīdz? Vai cilvēku, kurš ir gatavs ziedot naudu,mantas vai laiku? Vai esam uzrunājuši cilvēku, kurš atbalsta Jūsu organizācijas darbībasjomu, mērķus, misiju un metodes, kā Jūs darbojaties? Vai esat aicinājuši atbalstīt,piedāvājot izvēlēties veidu, kā? Vai veids, kā viņu aicinājāt iesaistīties, ir viņamvispiemērotākais un ērtākais?Šie jautājumi sniedz atbildes – jā vai nē. Jo vairāk negatīvu atbilžu uz šiem jautājumiem, joarī mazāk iespēju sagaidīt finansiālo, materiālo vai laika ziedojuma atbalstu.Savā pieredzē ziedojumu piesaistē no privātpersonām, esmu secinājusi, ka nav tāda vienaabstrakta ziedotāja, kurš meklē – kurai organizācijai es varētu noziedot? Tā savukārt šķietdaudzām labdarības organizācijām: „Mēs izveidosim mājas lapu ar iespēju ziedot, ievietosiminformāciju sociālajos tīklos un cilvēki regulāri atbalstīs mūsu darbu ar savu ziedojumu!” Šīpārliecība ir aplama.Ikviena organizācija veido savu atbalstītāju, regulāro ziedotāju loku. Šis ir katrasorganizācijas finansiālais pamats, uzticības garants. Šī atbalstītāju loka veidošana prasa laikuun resursus. Galvenokārt cilvēkresursus. Atbalstītājus organizācija var piesaistīt, rīkojotpasākumus, publicējot informāciju sociālajos tīklos, veidojot sadarbības pasākumus arkorporatīvajiem sadarbības partneriem u.tml.Tādējādi ikviena publiskā komunikācija, ikviens pasākums, jūsu organizācijas īstenotāaktivitāte, ir gan apstiprinājums līdzšinējiem atbalstītājiem, ka jūs veiksmīgi turpināt iesākto,un aicinājums pievienoties jaunus jūsu idejas un mērķu atbalstītājus. 13
 14. 14. Kā nepazaudēt atbalstītājus?Ja cilvēks ir atbalstījis jūsu organizācijas darbu – ar naudas, mantu, vai laika ziedojumu – unja jūs, viņaprāt, esat no savas puses izpildījuši savu apņemšanos atbalstītāja priekšā, unizlietojuši ziedojumu atbilstoši viņa ekspektācijām – ir liela varbūtība, ka konkrētaisatbalstītājs būs gatavs sniegt savu atbalstu atkal. Tomēr, arī atkārtotam atbalstam cilvēks irjāaicina, organizācijai uz to civēks ir jāmudina, par sevi jāatgādina. Jo iespējams, cilvēks parjūsu organizācijas labdarības akciju uzzināja no medijiem, piezvanīja uz labdarības tālruni,bet neatceras jūsu organizācijas nosaukumu un kampaņu, kuras ietvaros šis ziedojums tikapiesaistīts. Iespējams, uz jūsu mājas lapu aizveda reklāmas banneris internetā, kurāziedotājs atsaucās jūsu idejai ar savu ziedojumu, tomēr informācijas pārsātinājumā jūsumājas lapas adresi atsaukt atmiņā neizdodas?Lai uzturētu attiecības ar jūsu organizācijas potenciālajiem, esošajiem, arī bijušajiematbalstītājiem, svarīgi veidot jūsu atbalstītāju datu bāzi.Tā var būt elektronisko e-pastu datu bāze, kurā jūs reģistrējat to interesentu vai ziedotāju e-pastus, kurus tie atstājuši, piereģistrējoties uz jūsu ziņu un informācijas saņemšanu. Šoiespēju – aicināt cilvēkus atstāt savu e-pastu adreses jaunumu saņemšanai – ir vienkāršitehniski integrēt jūsu organizācijas mājas lapā vai arī blogā. Pirms reģistrēšanās cilvēkamjābūt drošam, ka viņa e-pastu neizpaudīsiet trešajām personām, kā arī informācijunesūtīsiet, piemēram, biežāk kā reizi mēnesī.Sekotāji un atbalstītāji sociālajos tīklosKaut sociālo mediju loma un nozīme līdzekļu piesaistē ir savā attīstības sākumstadijā, tomērarvien vairāk organizāciju, īpaši starptautiskā mērogā, tieši ar sociālo mediju starpniecību netikai uzrunā jaunus atbalstītājus un ziedotājus, bet arī uztur un veido attiecības.Runājiet ar cilvēkiem tur, kur viņi uzturāsLai velti netērētu līdzekļus un resursus, mēģinot cilvēkus, ar kuriem sazināties, atvilināt uzjūsu organizācijas mājas lapu, uz jūsu organizēto pasākumu jūsu organizācijas telpā,manuprāt, bieži vien, komunikāciju un publiskos pasākumus veiksmīgāk rīkot tur, kur cilvēkiatrodas, komunicē, pavada savu brīvo laiku, neatkarīgi no jums. No komunikācijas viedokļa- tie ir sociālie tīkli, no kuriem latviešiem populārākie ir Draugiem.lv, Facebok.com, kā arīTwitter.com.Komunikācijas vienkāršībaMēs dzīvojam informācijas pārsātinātā vidē un hroniskā laika trūkumā. Cilvēki kļūst imūnipret informāciju, ko tiem cenšas pārdot, nodot. Informācijai, kuru vēlaties, lai cilvēks uztver,jābūt vienkārši, sirsnīgi un saprotami pasniegtai un kas svarīgākais – interesantai.Uzrunājiet savus atbalstītājus ar vienkāršu aicinājumu, kas mudina atbalstīt jūsu izvirzītomērķi. Būtu vērtīgi, ja katrs aicinājums sevī ietvertu arī kādu izglītojošu aspektu. Piemēram,kādēļ esat uzsākuši konkrēto programmu, pāris vārdos ieskicējot problēmu, tās plānotorisinājumu, kuru vēlaties piedāvāt. Jo cilvēki, kuri atbalsta nevalstisko organizāciju darbu,nav tie, kuri ikdienā saskaras un risina problēmas, par kurām nereti daudzus gadus esatdomājuši jūs. Atbalstītājs kļūs lojālāks un būs vairāk iesaistīts jūsu organizācijas darbā, ja jūs 14
 15. 15. viņam sniegsiet sajūtu, ka viņš ir viens no jums, ka ir līdzdarbīgs un pieliek savu rokuproblēmas risināšanā. Vairums cilvēku arīdzan visbiežāk atsaucās aicinājumam palīdzēt, jatiek uzrunāti emocionāli. Ja viņi var izjust un saprast jūsu sniegtās palīdzības saņēmējasituāciju, sāpes vai izmisumu. Jo ne velti viena no vispopulārākajām ziedošanas motivācijāmir līdzcietība, spēja iejusties ziedojuma saņēmēja vietā.Vienmēr ziniet, kas jums nepieciešamsJa jums tagad un tūlīt jautātu – kas konkrēti nepieciešams jūsu organizācijai – sākot nopraktiskām lietām līdz konkrētai summai kādas programmas realizēšanai, mērķasasniegšanai? Vai jūs varētu atbildēt? Vai varētu minēt dažas lietas, kuras nav dārgas undažas, kuru iegādei nepieciešami lielāki resursi?Iespēja izvēlēties atbalsta veidu, summuLīdzekļu piesaistē nereti mēs pieņemam lēmumu otra cilvēka vietā, neļaujot viņamizvēlēties. Kā jūs zināt, ka cilvēks nebūtu gatavs ziedot savu laiku un zināšanas, ja neesatjautājuši? Mūsu pieņēmums, ka viņu varētu motivēt tikai uz naudas vai mantu ziedošanu,var izrādīties pārsteidzīgs. Tādēļ atbalsta vai ziedojumu lūgumos svarīgi piedāvāt vairākaskonkrētas iespējas, kā cilvēks var palīdzēt.Piemēram: • 10 latu ziedojumus ļaus piepildīt viena bērna sapni – dienu pavadīt pie jūras. • Busiņa nodrošināšana un degvielas izmaksu segšana, piepildīs 15 bērnu sapni pardienu pie jūras. • Pārtikas ziedojums – suliņas, cepumi, sviestmaizītes, augļi un ūdens – bērniemnodrošinās nepieciešamās uzkodas ekskursijas laikā, • Cilvēks, kas varētu pavadīt bērnus ekskursijā un palīdzēt organizatoriskos darbos,palīdzētu šo mērķi sasniegt.Svarīgi apzināties, ka individuālo atbalstītāju attiecības ar jūsu organizāciju var sākties arviena lata ziedojumu, bet pārvērsties draudzībā un apjomīgā finansiālā atbalstā ilgtermiņā.Vienmēr nav jālūdz finansiāls atbalsts - jūs varat aicināt ziedot nepieciešamās mantas vaizināšanas, laiku. Tomēr – ja cilvēks ir atsaucies jūsu organizācijas lūgumam vienu reizi,visticamāk, ka viņš atsauksies atkal. Un soli pa solim jūs būsiet izveidojuši savu ilgtermiņaatbalstītāju loku, kas arī ir veiksmīgas līdzekļu piesaistes pamatā.Tomēr visbūtiskākais ir apzināties, ka šis atbalsts jūsu organizācijai tiks sniegts, ja atbalstītājs- ziedotājs - būs pārliecināts par ziedojuma izlietojumu, atbilstoši sākotnējam uzstādījumamun, ja ziedotājs jutīs pateicību un gandarījumu.Līdzekļu izlietojumsDemonstrējiet jūsu organizācijas caurspīdību un profesionalitāti līdzekļu izlietošanā,paskaidrojiet, kur un kā piešķirtais finansējums tiks izlietots.Piemēram: Ziedojums tiks izlietots, lai segtu transporta un degvielas izmaksas, kas rodas, lai7 Latvijas pilsētās nogādātu ziedotās 200 grāmatas bērniem ar īpašām vajadzībām, kurimācās mājās. 15
 16. 16. Cilvēku iespējas, īpaši ar naudas ziedojumiem, atbalstīt labdarības mērķus, var mainīties. Arīilgtermiņa atbalstītāji dažādu, arī no organizācijas darbības neatkarīgu iemeslu dēļ, varpārtraukt atbalsta sniegšanu jūsu labdarības mērķim. Viena gada laikā šis atbalsts var saruktlīdz pat 20%, tādēļ svarīgi turpināt uzrunāt un iesaistīt aizvien jaunus cilvēkus.Uzsveriet pozitīvās pārmaiņasCilvēki visbiežāk ziedo pozitīvām pārmaiņām – rezultātam, kas tiks sasniegts ar ziedojumapalīdzību. Atrodiet šo pozitīvo risinājumu jūsu darbā, uzsveriet un aiciniet cilvēkus tampievienoties un atbalstīt ar savu ieguldījumu!Līdzekļu piesaiste, organizācijas pasākumu ietvarosOrganizācijai, rīkojot līdzekļu piesaistes pasākumus ir iespēja piesaistīt lielāku atbalstusalīdzinoši neilgā laika posmā. Tomēr, uzrunājot un iesaistot plašāku sabiedrību, vienlaikuspar jūsu organizāciju uzzina arī palīdzības saņēmēji, tādēļ jārēķinās, ka vienlaikus jūspiesaistīsiet arī papildu palīdzības lūdzēju, kuri lūgs jūsu organizācijas atbalstu.Pasākumu organizēšana ir darbietilpīgs, atbildīgs process, pieredzi prasošs pasākumukopums. Tādēļ pasākumu organizēšanā noder brīvprātīgo un jūsu pašu draugu, paziņupalīdzība. Rīkojot publisku pasākumu, tam ir salīdzinoši daudz kontstanto izmaksu, tādējādivienmēr būtiski izvērtēt ieguldījuma atdevi , kā arī ieguldījuma un izdevumu līdzsvaru.Ja organizācijai nav ziedojumu kastīšu, krekliņu ar jūsu organizācijas simboliku, bukletu vaiskrejlapu, ko dalīt pasākuma laikā, suvenīru, jūsu radītu produktu pārdošanai (piemēram,magnētiņi, kartiņas, rokdarbi u.tml.), šīs arī būs izmaksas, ar kurām jārēķinās. Papildu vēlaprīkojuma īre, pasākuma noformējums, publicitātes un mārketinga, kā arī pasākumaaktivitāšu izmaksas.Lieliski, ja visas vai vairumu šo izmaksu var piesaistīt uz brīvprātības vai mantisko ziedojumupamata, vai arī sponsorēšanas ietvaros. Tomēr tas prasa papildu laiku un resursus, uniespējams, mazāk profesionāla līmeņa vai kvalitātes pakalpojumu vai produktu piesaisti.Šajā gadījumā ir svarīgi izvērtēt, vai šis iespējamais atbalsts ir ieguvums vai zaudējums,skatoties no konkrētā pasākuma mērķauditorijas un uzdevuma. Jo, piemēram, nekvalitatīvavai nepietiekama apskaņošanas tehnika pasākumu var pārvērst par lielu troksni vai tiešiotrādi – mazu troksni, kur nebūs iespējams uztvert jūsu vēstījumu. Pasākuma apmeklētāji,iespējams, pirmo reizi uzzinot par jūsu organizāciju, nevarēs saklausīt jūsu vēstījumu vai arītiem neradīsies pozitīvs priekšstats par jūsu darbu. Skrejlapa, kas drukāta uz biroja papīra,vienkāršā kserokopijā, arī nebūs labs risinājums. Kaut vienmēr jāatceras, ka pats vērtīgākaisir pats saturs, bet arī noformējumam liela loma – informācijas pārsātinājumā, iespēja paliktnepamanītam bez interesanti un pievilcīgi noformēta informatīvā materiāla ir ļoti liela.Jebkurā komunikācijā, vissvarīgākais ir runāt tā, lai cilvēks, kuru vēlamies uzrunāt, mūssaprot – ir jārunā ar viņu viņa valodā. Arī rīkojot publiskus pasākumus, mēs vienlaikusvēlamies uzrunāt daudz cilvēku. Un svarīgi saprast, kas ir šie cilvēki, kāda veida informācijuviņiem piedāvāt, no kurienes viņi nāk, uz kurieni viņi iet, kas tieši viņiem būtu interesanti.Vai tie ir cilvēki, kuri pastaigājas kopā ar maziem bērniem? Varbūt piedāvāt kādasaktivitātes bērniem, sekundāri ieinteresējot arī viņa vecākus? Kurā brīdī garāmgājēji 16
 17. 17. ieraudzīs, piemēram, jūsu aktivitātes – kā jūsu informācijas vai tirdzniecības stends izskatāsno malas? Jo pirmo iespaidu mainīt nebūs iespējams. Kāds ir jūsu plānotā pasākumaiespaids, kas radies cilvēkam? Kāda ir jūsu organizācijas skrejlapa vai buklets, ko daliet uzielas, vai izsūtiet potenciālajam atbalstītājam?Ir situācijas, kad tas, ka pārstāvat labdarības organizāciju un iespēju algot profesionāļuspasākumu organizēšanai, mārketinga aktivitātēm vairumam nav iespējams, ir tehniskasdetaļas, par kurām daudziem pasākuma apmeklētājiem, kuri nav saskārušies ar šiemjautājumiem, ir svešas. Bieži vien cilvēki, tostarp paši pasākumu rīkotāji, neaizdomājas, cikdaudz plānošanas un organizēšanas aktivitāšu, ir jāveic vienkāršai ziedojumu vākšanasakcijai, piemēram, galvaspilsētas parkā. Tas ir vesels organizatorisku pasākumu kopums –atļauju kārtošana pasākumu norisei dažādās pašvaldības izpildinstitūciju iestādēs, laiks,kamēr šīs atļaujas tiek saskaņotas un piešķirtas, tehniskā nodrošinājuma vajadzībuapzināšana un nodrošinājums. Piemēram, vai nepieciešama nojume, vai organizācijai irjāizstrādā organizācijas simbolika, kas tiks izvietota pasākuma norises vietā, kādā formā, vaiir nepieciešams podests vai paaugstinājums, kāda apskaņošanas, apgaismošanas tehnikanepieciešama, vai ir iespējams pieslēgt elektrību, kur). Nerunājot par tādiem veiksmīgapasākuma norises pamatelementiem kā interesants un atbilstošs pasākuma scenārijs,aktivitātes, lai pasākums piesaistītu uzmanību, kā arī aktivitātes cilvēku iesaistei pasākumā,cilvēkresursu vadība apmeklētāju iesaistē un pasākuma organizatoriskā norisē.Tomēr, manuprāt, tieši organizācijas īstenotie pasākumi ir viens no populārākajiem vaivarbūt redzamākajiem, nevalstisko organizāciju popularitāti veicinošiem, kā arī līdzekļupiesaistes pasākumiem.Lai pasākums veiksmīgi noritētu, tieši pasākuma ideja, pasākuma plānošana, veiksmīgapienākumu sadalīšana un atbilstošo cilvēku iesaiste gan pasākuma organizēšanā, gan arīnorisē, ir visa pamatā.Pasākumi, kampaņas, akcijasKampaņas, akcijas, izsoles, loterijas, konkursi, labdarības balles, izstādes – iespēju līdzekļupiesaistes pasākumu rīkošanā netrūkst. Latvijas nevalstiskās organizācijas, īpaši labdarībasorganizācijas, ir aktīvas līdzekļu piesaistes pasākumu rīkošanā.Ziedojumu kastīšu kampaņaZiedošana ziedojumu kastītēs ir viens no populārākajiem ziedojumu veidiem. No ziedotājaviedokļa, nav jāziedo liela summa – tomēr cilvēkam ir sajūta, ka viņš ir palīdzējis. Noorganizācijas puses – ja kastīte tiek izvietota uz kāda veikala letes, tad organizācijai navjāiegulda daudz darba, piesaistot līdzekļus – ziedojumu kastīte strādā organizācijas labā.Tomēr, apkopojot dažādu labdarības organizāciju pieredzi darbā ar labdarības kastītēm, tadsvarīgi ievērot dažus pamatprincipus: • Ziedojumu kastītei jābūt pievilcīgai, noformētai ar krāsainiem vizuāliem materiāliem piemēram, ietverot palīdzības saņēmēju fotogrāfiju vai attēlu par šo tēmu. Viena ziedojumu kastīte var tik izmantota vairākkārt daudziem dažādiem organizācijas 17
 18. 18. īstenotiem labdarības mērķiem. Tomēr katram jāpielāgo savi vizuālie materiāli. Lai ziedojumu kastītes virsmu nebojātu atkārtota uzlīmju maiņa, pasūtot individuālas, jūsu organizācijai pielāgotas kastītes, ieteicams izvēlēties tādas, kur vizuālo materiālu iespējams ievietot, nevis līmēt. • Ieteikums veidot caurspīdīgas ziedojumu kastītes, lai cilvēki varētu redzēt, cik nauda saziedota, • Ziedojumu kastītei jābūt aizzīmogotai, aizslēgtai, • Pārliecinieties par kastītes drošību – atstājot tās tirdzniecības vietās, parūpējieties, lai tā tiek piestiprināta pie kādas virsmas, mazinot zādzības risku, • Regulāri iztukšojiet ziedojumu kastītes, atbilstoši jūsu organizācijas noteiktajai procedūrai ziedojumu kastīšu satura uzskaitē. Pārāk pilna ziedojumu kastīte rada sajūtu, ka jūsu organizācijai ziedojumi nav vajadzīgi, • Rūpējaties par kastītes tīrību – bieži vien ziedojumu kastītes, kas atsātas tirdzniecības vietās, tiek piedrazotas ar papīriem un citiem priekšmetiem. Jaunus ziedojumus šādā kastītē ir gandrīz neiespējami piesaistīt.Ziedojumu kastīšu satura uzskaiteZiedojumu kastīšu ziedojumi ir anonīmie ziedojumi, kas novirzīti konkrētajam mērķim jūsuorganizācijas darbā.Ziedojumu uzskaiti veic jūsu izvirzīta komisija vismaz 2 cilvēku sastāvā, kur vienam no tiemvajadzētu būt tās puses pārstāvim, kurš palīdz vākt ziedojumus – veikala pārdevējs,lielveikala, kura telpās norit ziedojumu vākšana, ziedotājs u.tml.Organizācijas iekšienē jūs varat izstrādāt nolikumu, aprakstot ziedojumu kastīšuizvietošanas un satura administrēšanas noteikumus, kas demonstrēs jūsu darba caurspīdībupotenciālajiem sadarbības partneriem. Tajā paredziet ne tikai ziedojumu uzskaiti, kārtību,kādā ziedojumi tiek ieskaitīti bankas kontā vai organizācijas kasē, bet arī noteikumus, kādāmjābūt ziedojumu kastītēm.Atbilstoši nolikumam, izstrādājiet ziedojumu kastītes satura uzskaites aktu, kurā miniet,kādā laika posmā, kāda pasākuma ietvaros tika vākti ziedojumi, uzskaites komisijaspārstāvju vārdus un uzvārdus, paredzot vietu parakstam kā apliecinājumam par dalību unapliecinājumu veiktajai uzskaitei, kā arī norādiet precīzi savākto summu ar skaitļiem unvārdiem, un miniet, kurš ir atbildīgs par ziedojuma iemaksu bankas kontā, līdz kuramtermiņam, un kam ziedojumi paredzēti.Organizācijas īstenotu pasākumu veidi un iespējasŠajā sadaļā gribētu dalīties ar interesantām, mazāk populārām metodēm līdzekļu piesaistespasākumu organizēšanā Latvijā, tomēr, kuras bieži tiek izmantotas Amerikas Savienotajāsvalstīs, Anglijā, Vācijā un citviet, kur ir spēcīgas labdarības tradīcijas.50/50 izlozeIzlozes princips ir vienkāršs – uzvarētāja laimests ir puse no visas laimesta kuponu summas.Lai piedalītos loterijā, cilvēks kā ziedojumu vai pirkuma veidā iegādājas dalības kuponu. 18
 19. 19. Laimesta summu veido piesaistīto ziedojumu apjoms, vai pārdoto kuponu kopsumma. Jovairāk cilvēku iesaistīsies, jo lielāks ir laimests.Svarīgi zināt:Azartspēļu un izložu likuma 63.3.pants nosaka : „Biedrībām, arodbiedrībām un reliģiskajāmorganizācijām ir tiesības rīkot tikai vietēja mēroga vienreizējās izlozes, ja šīs izlozes notiekpublisku pasākumu veidā vai sakarā ar sabiedrisku pulcēšanos uz mūzikas priekšnesumu,māksliniecisku vērtību vai sporta demonstrējumiem, ir iesniegts pieteikums Izložu unazartspēļu uzraudzības inspekcijai un saņemta licence Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.”Līdz ar to – obligāti jāsaņem pieteikums izlozes rīkošanai.Lai nerastos pārpratumi ar dalības maksas iekasēšanu ziedojuma formā, ieteikums izsolesdalību reģistrēt ar noteiktu dalības maksu. Tas mazinās risku pretrunīgai sabiedrībasreakcijai, pretendējot uz citu cilvēku ziedoto naudu kā izsoles laimestu.Loterija ar mantiskām balvāmJauns velosipēds, planšetdators, televizors vai jauns mobilais tālrunis ir kārotas lietasgandrīz ikvienam. Rīkojot loteriju, kuras laimests ir šīs vai citas kvalitatīvas balvas, ir iespējapiesaistīt daudz atbalstītāju. Tomēr šajā gadījumā dalība izlozē nedrīkst būt ziedojums.Saskaņā ar „Preču un pakalpojumu izložu likuma” 1.pantu „Preču loterija ir spēle, kurādalībnieki piedalās, veicot preču pirkumu, bet nemaksājot dalības maksu”. Tā kā ziedojumsnav prece vai pakalpojums, kā dalības maksai loterijā vai izsolē tas neatbilst.Tomēr nevalstiskās organizācijas drīkst nodarboties ar saimniecisko darbību, piemēram,izstrādājot un pārdodot skaistas simboliskas apsveikumu kartiņas. Katras apsveikumukartiņas iegāde ir prece, kas var piedalīties loterijā un pretendēt uz noteikto balvu.Balvu fondu svarīgi nodrošināt sponsoriem, lai atmaksātos loterijas organizēšanas izmaksas.Sponsoriem tā ir iespēja popularizēt savas preces un pakalpojumus, vienlaikus iegūstotiespēju stiprināt reputāciju, jo ar dalību šajā pasākumā, sponsors palīdz labdarībai.Balonu loterijaPiepūtiet daudz balonu, kur katrā ievietojiet zīmīti ar pilnajām un tukšajām lozēm. Tukšajāslozēs ievietojiet kādu pozitīvu novēlējumu, vai pateicību par atbalstu ; uzsveriet mērķi, kamšī balonu kampaņa tiek rīkota. Ļaujiet balona pircējam pārdurt balonu, lai uzzinātu, vai balvavinnēta, vai jāmēģina atkal. Ieteikums balvu fondu veidot tā, lai tajā būtu vairāk mazu balvuun viena vai divas galvenās balvas.Virtuves iespējasLīdzekļu piesaiste ar ēdināšanas elementiem Latvijā nav populāra, stingro Pārtikas unVeterinārā dienesta noteikumu dēļ, kur publiskās ēdināšanas pasākumu organizēšanaijāatbilst stingri noteiktām normām, paredzot konkrētas atļaujas un licenzes.Tomēr, iespēja organizēt visdažādākos ēdināšanas pasākumus ir noslēgtā, nevis publiskāpasākumā ar lūgtiem viesiem. Otrkārt – tirgot mājās darinātus pārtikas izstrādājumus drīkst 19
 20. 20. tie uzņēmumi un zemnieku saimniecības, kuriem ir šāda atļauja. Tādējādi organizācijai iriespēja rīkot pārtikas izstrādājumu līdzekļu piesaistes pasākumus sadarbībā ar, piemēram,šīm zemnieku saimniecībām.Kārumu ziedojumu kampaņaKārdrinoši saldumi, krāšņas piparkūkas, cukurgailīši un karameles – šie našķi viemēr cilvēkusuzrunās, neatkarīgi no viņa intereses un attieksmes pret labdarību.Līdzekļu piesaistes kampaņas ideja: ziedo konkrētu summu, dāvanā saņem gardu saldumu.„Ēd, cik vari” kartupeļu stendsSamaksājot konkrētu dalības maksu, cilvēks jūsu stendā drīkst ēst, cik grib. Kaut sākotnējivar likties, ka šādu pasākumu rīkošana nevar atmaksāties, tomēr – ja rūpīgi izplānoēdienkarti un noorganizē ēdināšanas procesu, šis pasākums var atmaksāties ar uzviju.Piemēram, pilsētas svētku vai citā publiskā pasākumā, sadarbībā ar iestādi, kura drīkstorganizēt publiskās ēdināšanas aktivitātes, uzstādīt telti, kurā izkārtoti ēdieni zviedru galdastilā.Ēdienkarte: 10 dažādi kartupeļu ēdieni, piemēram: frī kartupeļi, krāsnī cepti kartupeļi ar vaibez ķiplokiem, dažādi kartupeļu salāti, kā arī cepti vai vārīti kartupeļi ar dažādām mērcēm.Iespējams vienoties ar pārtikas produktu ražotājiem par iespēju ziedot produkciju šādaveida labdarības pasākumiem.Karstvīna un sidru stendsZiemassvētku tirdziņa ietvaros tirgoti dzērieni, kuru ienākumi tiek ziedoti labdarībai, irkārdinošs produkts. Tomēr arī šajā gadījumā ir jāievēro visi noteikumi šo produktutirgošanā.Bērnu mantu labdarības tirdziņšBērni ātri izaug un daudzas lietas nespēj novalkāt. Ne tikai drēbītes un apavus, bet arī bērnuaprūpes piederumus - vanniņas, pirmos autosēdeklīšus, ķengursomas un slingus,pārtinamās virsmas, ratiņus, trīsriteņus u.c. Savukārt jaunas šīs lietas ir dārgas un daudzasģimenes ar prieku ietaupītu līdzekļus, lai tās varētu iegādāties.Daudzas labdarības organizācijas Latvijā aktīvi darbojas mantisko ziedojumu piesaistes undalīšanas jomā. Vienojoties ar ziedotāju, ka viņa dāvinātās kvalitatīvās preces jūspiedāvāsiet labdarības tirdziņā, kurā iegādātie līdzekļi tiks novirzīti jūsu darbanodrošināšanai, jūs varat šīs lietas izlikt tirgošanā.Risks: ļoti svarīgi pareizi komunicēt ziedoto mantu un lietu tirgošanu. Rīkojot šāduspasākumus, liels risks iegūt tādas organizācijas slavu, kas viņiem ziedoto mantu, kasparedzētas tālāknodošanai, tirgo.Cilvēki bieži vien brīnās, kā labdarības organizācijas var nodrošināt telpu izmaksas,piemēram, bērnu lietu apmaiņas punktam vai mantisko ziedojumu dalīšanas punktam. Šī ir 20
 21. 21. jūsu iespēja pastāstīt, ka jums sava darba nodrošināšanai ir nepieciešams atbalsts un ļaujotziedotās mantas tirgot labdarības tirdziņā, cilvēks sniedz atbalstu jūsu darbam.Pirmais solis: informācijaIzstrādājiet skrejlapiņas, kurās miniet: • Cik ģimenēm, cilvēkiem ikdienā sniedziet palīdzību, kā arī – cik cilvēkiem kopā jau esat palīdzējuši. • Ko jūs darāt, piemēram: o nodrošiniet mantu izdali ģimenēm Latvijas reģionos (norādiet, cik ģimenes, kurās Latvijas pilsētās ir saņēmušas jūsu palīdzību), o rīkojiet bez maksas pasākumus bērniem (cik pasākumi, cik dalībnieki), o sniedziet atbalstu un konsultācijas ģimenēm krīzes situācijās u.tml .(cik cilvēkiem esat palīdzējuši, cik stundu konsultatīvā darba ziedojuši). • Kā jūs nodrošiniet savu darbu - iespējams, telpu īres maksu jums ir izdevies piesaistīt kā ziedojumu, tomēr visiem ir skaidrs, ka elektrība, ūdens, siltums ir vienlīdz dārgs ikvienam. Tādēļ miniet konkrēti – jums nepieciešami ziedojumi šo pozīciju segšanai. • Kā cilvēks var jums palīdzēt: ziedojot naudu (norādiet labdarības tālruni, bankas kontus) vai arī – atnesot savu bērnu mantas un aprūpes piederumus uz jūsu organizāciju. Precīzi miniet, kā jūs atrast, kurās dienās un laikos ziedotās mantas tiek gaidītas, kā arī kontakttālruni, mājas lapu, sociālo tīklu kontu nosaukumus. • Iespēja izvēlēties: uzsveriet, ka lietas, kuras cilvēks vēlēsies ziedot trūcīgām ģimenēm, jūs bez šaubām nodosiet tālāk adresātam. Savukārt lietas, kuras ziedotājs būs gatavs nodot labdarības tirdziņam, realizēsiet šajā veidā. • Uzsveriet – ziedojumi, kas iegūti labdarības tirdziņā, tiks novirzīti komunālo maksājumu segšanai, degvielas un transporta izmaksām mantu izvadāšanai u.tml. • Aiciniet : „Palīdzēsim kopā daudzbērnu ģimenēm attālākajās Latvijas pilsētās!” vai kāds cits uzrunājošs aicinājums veicinās cilvēku atsaucību.Šīs skrejlapas daudziem cilvēkiem būs pirmā iepazīšanas ar jūsu organizāciju. Atcerietiespirmā iespaida lomu un parūpējieties, lai tās būtu vizuāli pievilcīgas un profesionālinostrādātas. „Tas viss maksā bargu naudu!”, jūs teiksiet? Jā un nē. Maketa izstrādei jūsuvarat piesaistīt brīvprātīgos. Piemēram, Labdarības Faktora vizuālā identitāte, lapasgrafiskais dizains, visi banneri internetā, projekta „Labdarības Skola” logo u.c. ir tikai uzbrīvprātības principa tapuši darbi, profesionālu mākslinieku ziedojums. Arī jūs varat uzrunātbrīvprātīgos un lūgt palīdzēt vizuālo materiālu veidošanā. Drukas materiālus jūs varat lūgttipogrāfiju sponsorēt, uzņēmuma logo un pateicības vārdus iestrādājot drukas failā. Jūsvarat ar tipogrāfiju vienoties sadarbībai turpmāko drukas darbu jomā, kad finansējums jumsbūs pieejams.Otrais solis: organizējiet mantisko ziedoju vākšanuIzplatiet šīs skrelapiņas jūsu organizācijas darbības vietas apkārtnē. Aiciniet savusbrīvprātīgos dalīt šīs lapiņas vietās, kur pulcējas bērni ar vecākiem. Ievietojiet informācijupar jūsu mantisko ziedojumu vākšanas kampaņu organizācijas mājas lapā, aiciniet šo ziņupadot tālāk, izmantojot sociālos tīklus. Nosūtiet šo informāciju saviem draugiem, esošajiemun bijušajiem kolēģiem, sadarbības partneriem, bijušajiem kursa biedriem, ievietojiet savāprivātajā Draugiem.lv galerijā, ar aicinājumu šo ziņu padot tālāk, informējiet vietējosmedijus par plānoto pasākumu. 21
 22. 22. Trešais solis: bērnu lietu labdarības tirdziņa organizēšanaKad savākts kritisko mantu apjoms, pienācis laiks rīkot labdarības tirdziņu. Ir divi varianti-rīkot tirdziņu vai arī rīkot izsoli vai tirgošanu internetā.Abos gadījumos ir svarīgi, lai labdarības tirdziņš ir apmeklēts. Jo nebūt visi, kas ieradīsies uzpasākumu, atradīs kaut ko tieši savām vajadzībām atbilstošu. Bērnu vecumi ir dažādi, kā arījāņem vērā dzimumu atšķirības, vecāku gaume un sezonālais faktors – ja jums no malasšķiet, ka preces ir gana un noklāts maksimālais vajadzību spektrs, vecākiem var būt pretējasdomas.Tādēļ labdarības tirdziņu svarīgi rīkot publiski apmeklētā vietā, kur cilvēki pulcējas,neatkarīgi no jūsu rīkotā pasākuma. Vieta, kuru apmeklē ģimenes, vecāki vai vecvecāki.Vienojieties ar lielveikalu par jūsu labdarības telts uzsliešanu sestdienā pie lielveikala ieejasvai kādā gaitenī, rīkojiet labdarības tirdziņu pilsētas svētkos vai kāda cita publiska pasākumaietvaros.Iekārtojiet labdarības tirdziņu pēc labākās sirdsapziņas – vai visas lietas ir tīras, apavinotīrītām zolēm, vai preces nav samestas kaudzēs un izkārtojums rada nevīžības sajūtu.Kaut vairums bērnu vecāku labprāt ietaupītu līdzekļus, iegādājoties bērniem nepieciešamo,tomēr savām atvasēm grib to labāko – kvalitatīvas, tīras lietas. Ieguldiet savu un brīvprātīgodarbu, mantas notīrot un nospodrinot – tas viennozīmīgi atmaksāsies.Veiksmīga lietu cenu politika ir viens no būtiskākajiem veiksmes priekšnoteikumiem. Bieživien nosakot pārāk augstu preces cenu, pastāv risks nepārdot preci vispār un viennozīmīgipiedzīvot zaudējumus. Savukārt nosakot pārāk zemu cenu, riskējiet neiegūt plānotosresursus jūsu organizācijas darba nodrošināšanai.Izskaitļojiet, cik līdzekļu jūs gribētu piesaistīt šī pasākuma ietvaros. Aprēķiniet, cik līdzekļuiegūsiet, ja izdosies pārdot 50% no sortimena. Izlemiet, kas jums ir svarīgāk – nepārdotāslietas saglabāt nākošajam tirdziņam vai iegūt vairāk līdzekļu? Ja otrs variants – cenunosakiet zemāku ar iespēju, ka vairāk cilvēku atsaukties.Izpētiet, par kādām summām šīs preces tirgo lietoto preču portālos, piemēram, www.zip.lv,www.ss.lv un citos. Jūsu cenai ir jābūt zemākai par šos portālos publicētām, līdzīgā cenukategorijā kā lietoto preču veikalos, varbūt pat zemāk. Lai cilvēki nesajauc jūs ar lietotopreču veikalu un uztver labdarības būtību jūsu īstenotajās aktivitātēs.Parūpējieties, lai garāmgājēji un apmeklētāji pamanītu, ka šis ir jūsu organizācijas rīkotspasākums. Izveidojiet un izvietojiet plakātus, karogus ar jūsu organizācijas nosaukumu unsimboliku. Uz letes noteikti izvietojiet jūsu organizācijas ziedojumu kasti, kur ziedotāji varatbalstīt jūsu darbu, neatkarīgi no tā, vai kaut ko iegādājas, vai nē. Parūpējieties par to, laitiktu dalītas jau izgatavotās skrejlapas.Uzrunājiet cilvēkus – aiciniet iegādāties labas lietas, vienlaikus palīdzot labdarībai.Parūpējieties, lai katrs labdarības tirdziņa apmeklētājs zinātu, ka šis ir labdarības pasākums. 22
 23. 23. Apmāciet brīvprātīgos tirgotājus, lai katrs apmeklētājs zinātu, ka iegādājoties šīs lietas, viņšpalīdz labdarībai un uzsveriet tieši, kam.Apkopojiet rezultātus un par tiem izziņojiet jūsu mājas lapā, tādā veidā demonstrējot jūsuorganizācijas darba caurspīdību un izmantojot iespēju pateikties visiem, kas ziedojušimantas, vai citādi atbalstījuši šo akciju.Bērnu lietu labdarības tirdziņš internetāJa labdarības tirdziņu veidojiet internetā, tad gadījumā, ja ar tehnoloģijām esat uz ‘Jūs’,lūdziet palīgā brīvprātīgos.Jums jāizveido lapa internetā - bez maksas emuārs www.wordpress.com vaiwww.blogspot.com, vai arī Draugiem.lv, vai cita alternatīva lapa - ar informāciju parpieejamajām mantām, to fotogrāfijām, aprakstu, kā arī cenu. Maksimāli daudz informācijas sniedziet pie preču apraksta, lai izvairītos no cilvēku zvaniemun jautājumiem par šo preču kvalitāti, izmēriem, materiālu u.tml. Tomēr pārliecinieties, kair norādīta kontaktinformācija, lai vajadzības gadījumā jūs būtu sasniedzami.Aprakstiet, kādā kārtībā preces var iegādāties, kur tās var saņemt, kā jānorēķinās.Noteikti aprakstiet savu darbu – kas jūs esat, kādēļ rīkojat šādu tirdziņu, izmantojietinformāciju no jau radītās skrejlapas. Norādiet veidu, kā jums var palīdzēt – ziedojottiešsaistē labdarības portālā, uz jūsu organizācijas labdarības tālruni, vai uz jūsuorganizācijas bankas kontu. Miniet sabiedriskā labuma organizācijas statusu, ja jums tāds ir.Interneta labdarības tirdziņa ieguvums ir tāds, ka šis tirdziņš var noritēt ilgākā laika posmāun visas preces jums nav jāpārdod vienā dienā. Tomēr pirms ieguldiet darbu šī tirdziņaorganizēšanā, pārliecinieties, ka varēsiet piesaistīt vajadzīgo apmeklētāju un potenciāloatbalstītāju loku.Spēles, rotaļas, sacensībasŠautriņu turnīrs, loka šaušanas turnīrs, karaoke dziedāšana, pakava mešana, tālmešana,tāllēkšana, gumijas pīlīšu makšķerēšana no piepūšamā baseiniņa un citas sacensības, kurāsdalības maksa ir konkrētas summas ziedojums un dāvanas var nodrošināt sponsori, iralternatīva tradicionālām ziedojumu kastītēm ar aicinājumu atsaukties un palīdzēt.Cilvēki labprāt iesaistās izklaidējošos pasākumos. Tādēļ svarīgi nodrošināt, ka cilvēkiemiesaistoties ir jautri un aizraujoši.Produktu tirgošanas kampaņaPreces, kas vairumam cilvēku patīk – piemēram, smaržīgas un skaitas sveces, salvetes,smaržīgu ziedu maisiņi, ziepes, eglīšu rotājumi Ziemassvētku laikā, adventes vainagi u.tml. –tirgošana ar mērķi piesaistīt līdzekļus labdarībai, ir veids, kā organizācija var īstenotsaimnieciskās darbības aspketus. 23
 24. 24. Vai arī dāvināt šīs lietas pret ziedojumu. Jums nav obligāti produkts jāražo pašiem, jūslīdzekļus variet iegūt, tos nopērkot lētāk vai saņemot dāvanā no kāda atbalstītāja (arnoteikumu, ka viņš piekrīt šo produktu tālāk tirgošanai). Rūpīgi aprēķiniet izmaksas, kasrodas, tirgojoties, lai būtu droši, ka jūsu aktivitātes atmaksāsies. Cenu politika, veiksmīgatirdzniecības vieta, atbilstošs produktu un stenda noformējums, pārliecinoša pārdošanasmāksla un labdarības klātesamība ir galvenie veiksmes priekšnoteikumi.Uzlīmju līdzekļu piesaistes kampaņaUzlīmīšu dāvināšana pret ziedojumu „ Lūdzu, nemest, mēstules” vai „Reklāmas materiālus,lūdzu, nemest”, ko piedāvāt līmēt uz pastkastītēm, kā arī „Bēbis automašīnā” vai „Bērnsmašīnā”. Uzlīmes dizainā varat iestrādāt jūsu logo un organizācijas nosaukumu, vai arīatsauci „ Iegādājoties šo uzlīmi, es palīdzu labdarībai” vai cita uzrunas forma. Svarīgicilvēkiem sniegt iespēju izvēlēties uzlīmi ar vai bez atsauci uz labdarību. Šīs uzlīmes varriskēt pārdot, klaudzinot pie cilvēku namdurvīm. Tomēr šī pārdošanas metode Latvijā navpopulāra, cilvēku neuzticības dēļ un pastāv liels risks, ka cilvēki nelabprāt vērs durvissvešiniekiem vai arī pēc iespējas ātrāk centīsies sarunu ar pārdevēju beigt.Tādēļ šīs uzlīmes var tirgot vai pret ziedojumu dāvināt citos organizācijas rīkotos pasākumosvai arī tirdzniecības vietās.Fotogrāfiju un portretu tirgošanaIzveidojiet nelielu fotostudiju svētkos, kuros pulcējas daudz pilsētas iedzīvotāju un viesu.Maskas, parūkas, smieklīgi kostīmi, dažādi interesanti rekvizīti (bise, pīpe, hūte, dāmucepures u.tml.) un interesants fons fotogrāfijai ir iespēja piesaistīt daudz potenciālointeresentu. Ar interneta pieslēgumu fotogrāfijas jūs tūlīt arī varat nosūtīt klientam, paratsevišķu samaksu, sadarbojoties ar fotostudiju, piedāvājot arī attīstīt bildes un izgatavotfotogrāfijas.Nodrošiniet, ka jūsu organizācijas logo vai nosaukums, vai mājas lapas adrese ir redzamafotogrāfijā. Tādā veidā jūs veidojat savas organizācijas atpazīstamību un reputāciju, jocilvēki pat pēc vairākiem gadiem, uzejot šo fotogrāfiju, atcerēsies pozitīvās emocijas un tosakarā atminēsies arī jūsu organizāciju. Ja fotogrāfiju dāvinājāt par cilvēka ziedojumu, tadpapildu pozitīvām emocijām, fotomodelis atcerēsies, ka ar šo fotogrāfiju paveica labu darbu– ziedoja konkrētam mērķim, kuram jūs aicinājāt.Agresijas izlādēšanas kampaņaIdeja – ļaut cilvēkiem pret ziedojumu izlādēt savu agresiju. Piemēram, dauzot boksa maisu,lietotu auto, plēšot vecus, vairāk nelietojamus traukus, plēšot papīru. Svarīgākais šo metožuīstenošanā ir drošības jautājums, kā arī svarīgi, lai cilvēkiem nerodas sajūta, ka vēl derīgaslietas šādā veidā tiek iznīcinātas.Apkārtnes sakopšanas alternatīvasPalīdzība sniega tīrīšanā pret ziedojumu par padarīto darbu, Ziemassvētku lampiņunoņemšana, pagalmu tīrīšana pēc ballītēm, liekās taras savākšanas kampaņa, makulatūrassavākšana un citas apkārtes sakopšanas iespējas pret ziedojumu par jūsu paveikto darbu.Svarīgi piesaistīt daudz brīvprātīgo, piemēram, skolēnus, šī darba veikšanai. 24
 25. 25. Līdzekļu piesaiste, organizācijas iekšienēKaut vairums mazo un vidējo nevalstisko organizāciju aktīvais dalībnieku kodols sastāv no 1-3 cilvēkiem, tomēr daudzām biedrībām ir skaitliski daudz biedru, kuri nav aktīviorganizācijas darbā - savu piederību apliecina, apmeklētjot biedrības rīkotus pasākumus,saņemot informāciju vai arī tikai samaksājot biedra naudu. Mēs nevaram gaidīt nocilvēkiem, ka visi vienlīdz aktīvi iesaistīsies visos pasākumos, kas ir svarīgi organizācijai.Nevalstiskā organizācija nekādā gadījumā nedrīkst aizmirst tās pamatbūtību – darbošanāsun dalība organizācijā ir brīvprātīga.Tieši motivēšana ir galvenā veiksmes atslēga jebkurai līdzdalībai. Ja cilvēks ir motivēts, viņšlīdzdalībai īpaši nav jāmudina. Vienmēr aktuālākais jautājums ir – kā motivēt, ko piedāvāt,kā ieinteresēt cilvēkus līdzdalībai.Konkrētu uzdevumu došana un atbildību deleģēšana ir viens no motivēšanas veidiemlīdzdalībai. Piemēram, - pensionāru apvienībai ir svarīgi izremontēt telpas, kurās tiekorganizētas darbnīcas, tikšanās, svētki un darba sanāksmes. Organizācijai ir 50 biedru, kuripaši ir mazturīgi un bieži vien ar īpašām vajadzībām. Tomēr nav kopjami un var paveiktkonkrētus uzdevumus.Organizācija aprēķina, ka telpu remontam nepieciešami 700 lati. Organizācija izvērtē savasiespējas: pensionāru biedrībā ir aktīvas rokdarbnieces, aktīvas kulināres un amatnieks.Organizācija izstrādā līdzekļu piesaistes plānu- piedāvāt vietējiem uzņēmumiem (bankufiliāles, pārtikas veikals, ēdināšanas uzņēmums, ražotne) organizācijas izstrādās, betuzņēmuma pasūtītas simboliskas dāvaniņas Ziemassvētkos. Tamborēts eņģelītis, adītssimbolisks cimdiņš, medus karotīte, sviesta nazītis, gaļas dēlītis, skaista piparkūka sirdsformā vai piparkūka uzņēmuma logo formā, kliņģeri, karameles – organizācija izstrādāpotenciālo produktu klāstu un kas svarīgi – nosaka piemērotu produkta cenu. Cenu, kas ļaussavākt nepieciešamo summu un neradīs zaudējumus, tomēr nebūs pārāk dārga, laiuzņēmumam to pasūtīt būtu izdevīgi.Ar šo dāvanu grozu organizācijas līdzekļu piesaistes komiteja dodas pie atbildīgiemuzņēmuma pārstāvjiem, lai stāstītu par to, ka pasūtot organizācijai izstrādāt uzņēmumaklientu korporatīvos suvenīrus un simboliskas dāvanas, uzņēmums palīdz vietējaiorganizācijai. Iespējams, uzņēmums nebūs gatavs finansiālu vai citu apsvērumu dēļ pasūtītšos suvenīrus. Tomēr organizācija var aicināt uzņēmumu ziedot telpu remontam materiālusvai līdzekļus.Jo šāda veida tikšanās ir labākā organizācijas reklāma – tā demonstrē, ka organizācija iraktīva un tās biedri darina skaistas lietas. Iespējams, ja uzņēmums nepasūta šāda veidasuvenīrus šogad, ir iespēja, ka nākošajā vai aiznākošajā gadā viņš tos pasūtīs un tieši novietējās nevalstiskās organizācijas, atbalstot tās darbu. 25
 26. 26. Tīkla veida mārketinga metodePrincips ir vienkāršs – gala summa, kas nepieciešama konkrētā mērķa īstenošanai, tieksadalīta, sadalot arī atbildību tās piesaistē.Piemēram, organizācijas mērķa sasniegšanai ir nepieciešami 1000 lati. Pieciem aktīvajiemorganizācijas biedriem uzdevums ir savākt 200 latus. Katrs no šiem biedriem atrod 5cilvēkus, kuru uzdevums ir savākt 40 latu. Savukārt katram no šiem 5 cilvēkiem jāatrod vēlpieci, kura uzdevums ir piesaistīt 8 latus. Tā līdzekļu piesaistē iesaistās ir iespēja pakāpeniskiiesaistīt 125 cilvēkus, kuru katra uzdevums ir piesaistīt 8 latus.Šajā metodē ir svarīgi motivēt , uzraudzīt un atbalstīt iesaistītās personas. Svarīgi, lai visiem,kuri iesaistās, ir būtisks mērķis, kam tiek vākti ziedojumi. Kā arī vēlme un interese šādāveidā darboties.Kopā sasniedzot izvirzīto mērķi, organizācija apliecina savu varēšanu, organizācijā iesaistītietiek saliedēti un vienlaikus cilvēki no malas tiek iesaistīti atbalsta sniegšanā organizācijai,tādējādi popularizējot tās darbu.Līdzekļu piesaiste, sadarbībā ar korporatīvajiem klientiemGalveno atšķirību starp privātpersonu un privātpersonu līdzekļu piesaisti varētu līdzībāsapzīmēt : privātpersona jūt ar sirdi, bet uzņēmums domā ar galvu. Tādējādi, japrivātpersonu galvenā motivācija ziedošanā ir spēja just līdzi, iejusties palīdzības saņēmējasituācijā, vēlme palīdzēt un atrisināt sasāpējušo situāciju, tad uzņēmuma galvenā vēlmeiesaistīties ir stiprināt uzņēmuma konkurētspēju, veicināt klientu, sadarbības partneru undarbinieku lojalitāti, veidot un nostiprināt reputāciju.Tādēļ ārpus tradicinālām ziedojumu lūgumu vēstulēm, organizācijai jāprot izstrādātsadarbības piedāvājumi, projekti un programmas, kas ir interesantas uzņēmumam. Kurasatbalstot, uzņēmums vienlaikus demonstrē savas vērtības un misiju.Pareizs sadarbības pozicionējumsMana laba paziņa, kura veiksmīgi nu jau otro gadu desmitu darbojas, pārdodot biznesaklientiem uzņēmuma pakalpojumus informācijas un komunikāciju jomā, atzīst, ka klientiemneko nevajag – viņiem ir sajūta, ka viss nepieciešamais jau ir iegūts, un neviens negriblabprātīgi šķirties no naudas, lai kaut ko iegādātos.Tādēļ svarīgi atrast pareizo jūsu piedāvājuma pozicionējumu. Vai tas ir sadarbībaspiedāvājums, kur uzņēmums iegūs konkrētus labumus – svarīgi uzskaitīt, konkrēti norādīt,kādus. Vai arī demonstrēt savu cēlsirdību un sniegt palīdzīgu roku. Jūsu sadarbībaspiedāvājumam jābūt emocionāli uzrunājošam, bet finansiāli pamatotam, konkrēti norādotuzņēmuma ieguvumus, sadarbojoties ar jums.Ko, sniedzot atbalstu, vēlas saņemt uzņēmējs? • Jaunu ideju, iespēju izcelties, būs savādākiem, 26
 27. 27. • Ilgtermiņa sadarbību, • Sadarbības ietvaros stiprināt reputāciju, sadarbības partneru, darbinieku lojalitāti, • Stiprināt uzņēmuma konkurētspēju , • Labdarības saikni ar uzņēmuma darbību.Ziedojumu piesaiste internetāInterneta lietošana ir neatņemama mūsdienu saziņā, informācijas iegūšanā, izklaidē unbrīvā laika pavadīšanā. Strauji pieaugot sociālo mediju lomai, pieaug arī iespējas uzrunātcilvēkus, piesaistīt atbalstītājus un ziedotājus jūsu darbam. Jo sociālie mediji pilda ne tikaisaziņas, izglītošanas, informēšanas, bet arī izklaides, pašizpausmes, piederības, sev veltītālaika un atpūtas funkcijas.Tomēr, izveidojot jūsu organizācijas mājas lapu vai bez maksas emuāru, kurā norādīsiet jūsurekvizītus ziedojumiem, jūs labākajā gadījumā ievietojiet informāciju par sevi, saviemdarbiem un plāniem. Ar to nepietiek, lai jūs varētu rēķināties ar ziedojumiem.Lai ziedojumus piesaistītu internetā, ir tik pat svarīgi veidot uzrunājošu informāciju,nodrošināt, ka cilvēki atrod jūsu ievietoto informāciju, sajūt aicinājumu atbalstīt jūsu darbu.Tādēļ nevalstiskajām organizācijām, kuras neplāno ieguldīt laiku un līdzekļus ziedojumupiesaistei internetā, ieteiktu izmantot ziedojumu portālus un labdarības iniciātīvu katalogus,kas vienkopus apkopo dažādus ziedojumu mērķus un organizācijas.Labdarības Faktors – labdarības iniciatīvu katalogsLabdarības katalogs www.labdaribasfaktors.lv sevī apvieno visdažādākās labdarībasorganizācijas, to labdarības iniciatīvas ziedojumu stāsta formātā publicējot portālā. Portālāiespējams bez maksas ievietot neskaitāmus ziedojumu stāstus, kā arī publicēt informācijusadaļās: • Jaunumi – stāstot par aktualitātēm jūsu darbā, • Mantiskie ziedojumi – publicējot mantisko ziedojumu vajadzības, • Brīvprātīgais darbs – publicējot organizācijas vajadzības brīvprātīgā darba jomā, • Paldies – ievietojot informāciju ar pateicību jūsu atbalstītājiem, finansētājiem, sadarbības partneriem.Ziedojumu piesaiste portālā ir papildu iespēja, kas ļauj organizācijai tūlīt nepastarpinātitiešsaistē saņemt ziedojumus uz sava bankas konta, vai sadarbībā ar fondu Charity Factors.Portālā informāciju var ievietot gan sabiedriskā labuma organizācijas, gan organizācijas,kuras nav sabiedriskā labuma darbības veicējas.Soli pa solim – pievienošanās labdarības iniciatīvu katalogamwww.labdaribasfaktors.lv 27
 28. 28. Ja vēlaties ievietot informāciju par jūsu darbu Jaunumu, Mantisko ziedojumu sadaļā,aicinājumu brīvprātīgajiem vai ievietot pateicību, kā arī – ja vēlaties piesaistīt ziedojumusportālā www.labdaribasfaktors.lv savam darbam, jums ir jāreģistrējas portālā.ReģistrēšanāsPoga „Reģistrēties”, visu lauku aizpildīšana un pieteikuma elektroniskā nosūtīšana ir viss,kas jūsu organizācijai jāizdara, reģistrējoties.Reģistrācijas apstiprinājumsFonda Charity Factors pārstāvji saņem konkrētās organizācijas pieteikumu, kuru sadarbībāar reģionālajām labdarības organizācijām un pašvaldības iestādēm, pārbauda, un 24 stundulaikā pieņem lēmumu par iespējas sniegšanu vai liegumu ziedojumu piesaistē.Apstiprinājuma saņemšanaOrganizācija uz norādīto e-pastu saņem apstiprinājumu vai liegumu reģistrācijai, unapstiprinājuma saņemšanas gadījumā var sākt portālā ievietot vajadzīgo informāciju.Informācijas publicēšana par organizācijuSpiežot pogu „Ienākt”, organizācija ievada e-pastu, ar kuru reģistrējās portālā un paroli,kuru izveidoja, reģistrējoties.Sadaļā „Labot Profilu” organizācija redzēs aizpildāmos laukus, kurus aizpildot, publiski būsredzama informācija par to, ko jūsu organizācija dara, kas ir jūsu darbinieki, atbalstītāji, kādiir jūsu organizācijas rekvizīti un kontaktinformācija. Kā arī – cik līdzekļu no portālākonkrētajiem ziedojumu lūgumiem jūs novirzat organizācijas darba administrēšanai, ciklīdzekļu piesaistei (piemēram, bukletu drukāšanai, banneru izveidei, ziedojumu kastīšuiegādei u.tml.), un cik līdzekļu novirziet ziedojuma mērķim. Pievērsiet uzmanībuadministratīvo izdevumu ieturēšanas noteikumiem un ziedojuma izlietojumaierobežojumiem, kurus regulē Sabiedriskā labuma organizāciju likums.Ievietot ziedojuma stāstuKad veiksmīgi saglabāta informācija par jūsu darbu, spiediet pogu „Profils” un „Izveidotjaunu stāstu” . Palīdzības stāstu veidojiet, aizpildot prasīto informāciju: • Stāsta nosaukums – stāsta nosaukumu veidojiet īsu, skaidru, kas uzreiz ļauj ziedotājam uztvert stāsta būtību, • Turpiniet iesākto teikumu „ Jūsu ziedojums...” . Piemēram, jūsu ziedojums palīdzēs 10 bērniem no daudzbērnu ģimenēm piedalīties vasaras nometnē u.tml., • Norādiet nepieciešamo summu eiro, kā arī pievienojiet citviet saņemtos ziedojumus – jau esošo ziedojuma summu, kas jums pieejama. Šajā sadaļā jūs varēsiet visa stāsta publicēšanas laikā papildu pievienot tos ziedojumus, kas veikti ārpus portāla – saņemti ziedojumu kastītēs, veikti ar ziedojuma tālruņa starpniecību u.tml., • Aprakstiet ziedojumu vajadzību. Rakstiet īsi un konkrēti, bet sirsnīgi un uzrunājoši. Noteikti miniet, kam ziedojumi nepieciešami, norādot konkrētas summas un to pamatojumu. Aiciniet ziedot un palīdzēt! 28
 29. 29. • Pievienojiet attēlus – stāsts netiks publicēts, ja tam netiks pievienoti attēli. Ja jūsu organizācijai nav fotoattēlu, kurus ievietot, izmantojiet bez maksas attēlu katalogos pieejamos vispārējos attēlus, kas varētu simboliski atbilst jūsu stāsta aprakstam, • Pievienojiet komentārus kā aprakstu katram fotoattēlam, • Kad visi lauki aizpildīti, bildes augšuplādētas, publicējiet stāstu, • Popularizējiet jūsu stāstu, izmantojot sociālo tīklu iespējas zem attēliem pie jūsu stāsta, • Ievietojiet informāciju par iespēju jūsu organizācijai tiešsaistē ziedot jūsu mājas lapā pirmajā lapā vai pie iespējas jums ziedot, • Ievietojiet saiti ar iespēju ziedot jūsu stāstam zem jūsu parakstiem e-pastos u.c.Mantiskie ziedojumi, Jaunumi, Brīvprātīgie, PaldiesIereģistrējieties ar savas organizācijas datiem, ejiet uz sadaļu „Lietotāja Ziņojums”. Spiediet„Pievienot ziņu” , izvēlaties ziņas kategoriju, izvēlaties virsrakstu ne garāku par 4 vārdiem,ievietojiet tekstu un attēlus. Attēli var būt vispārīgi, tomēr kvalitatīvi.Līdzekļu piesaistes darbības plānsVisām jūsu darbībām ir jābūt skaidram mērķim un darba sadalījumam. Īpaši līdzekļupiesaistes gadījumā, kad jūsu darba rezultāts būs piesaistītie līdzekļi. 1. Noskaidrojiet, cik līdzekļu jums nepieciešamsKas ir jūsu organizācijas iztikas minimums? Cik līdzekļu mēnesī nepieciešams, lai jūs varētupastāvēt? No kā jūs varat atteikties, bet kuru iespēju trūkums būs kritisks jūsu veiksmīgamdarbam un pat organizācijas pastāvēšanai? 2. Apziniet, cik daudziem jūs sniedzat palīdzībuUzskaitiet visus palīdzības saņēmējus jūsu organizācijas ietvaros – cik cilvēkiem (vaidzīvniekeim dzīvnieku aizstāvības organizācijām) jūs palīdzat mēneša griezumā? Tas ļausizkalkulēt, piemēram, ka mēnesī jūsu sniegto palīdzību saņem 50 cilvēki vai ģimenes, unjūsu organizācijai ir nepieciešami 300 lati, lai turpinātu šo palīdzību sniegt. Tas ļaujaprēķināt, ka 6 latu ziedojums ļauj jums viena mēneša garumā palīdzēt vienai ģimenei. 3. Sadaliet pienākumus un atbildības līdzekļu piesaistēSkaidrs rīcības plāns un atbildību sadalījums ir ļoti svarīgs līdzekļu piesaistē. Kuri jumszināmie cilvēki varētu uzrunāt savus paziņas, draugus, radus, kolēģus atbalsta sniegšanaijūsu organizācijai? Kuri cilvēki darbojas vai pazīst kontaktpersonas attiecīgajā uzņēmumā,kurš varētu jums atsaukties un palīdzēt? Personiskais ieteikums vai atsauksme ir viens novisbūtiskākajiem veiksmīgas sadarbības veidošanas priekšnoteikumiem. Kaut jēdziens‘pazīšanās’ ir ieguvis negatīvu nokrāsu iespējamo korupcijas gadījumu ietvaros, tomērsvarīgi saprast, kādēļ rekomendācija vai ieteikums ir tik svarīgs.Pēc Forrester Research Inc. pētījuma datiem, līdz pat 90% cilvēku uzticas rekomendācijai.Tas nozīmē, ka kāds man uzticams cilvēks jau ir devis šim līdz šim nepazīstamajam cilvēkamuzticības kredītu, un, piemēram, man nav papildu jāpārbauda – vai šim cilvēkam varuzticēties, vai viņš no tiesas ir tas, par ko uzdodas un paveicis to, par ko stāsta? 29
 30. 30. 4. Uzrunājiet un iesaistiet citusVai jūsu paziņu lokā ir kāds, kuru vienmēr ir interesējis tas, ko darāt? Varbūt šis piedāvājumspalīdzēt jūsu organizācijai darboties, varētu būt īstais brīdis, kad šo cilvēku iesaistīt?Piedāvājiet, aiciniet iesaistīties! Ticiet man, ļoti daudzi cilvēki savā profesionālās karjerasjomā nejūt pilnīgu gandarījumu un piepildījumu. Daudzi cilvēki ir gatavi pamēģinātdarboties labdarības jomā, tomēr ne tik lielā mērā, lai paši pieteiktos. Īpaši, ja nav droši, vaišī viņu vēlme iesaistīties nezudīs. Uzrunājiet viņus personīgi un skaidri norādiet, kas būtujūsu vēlamais iesaistīšanās līmenis un aktivitātes, kas cilvēkam būtu jādara, paturot iespējuarī citiem pienākumiem, ja gadījumā jūsu piedāvātais variants cilvēkam nešķiet piemērotsvai interesants. 5. Uzrunājiet esošos atbalstītājusIzveidojiet jūsu atbalstītāju datu bāzi. Organizējiet tikšanās ar apjomīgākā atbalstasniedzējiem, uzrakstiet vēstuli vai piezvaniet pārējiem. Ziedotāji, kuri atbalstījuši kādu jūsuorganizācijas darbības mērķi, visticamāk, jau būs gatavi palīdzēt arī jums darīt jūsu iesāktodarbu, atbalstot to ar savu ziedojumu. 6. Uzrunājiet pakalpojumu nodrošinātājusJūsu organizācija ir klients gan apsaimniekotājam, gan telpu izīrētājam, gan biroja prečuiegādes firmām, gan citiem pakalpojumu nodrošinātājiem, piemēram, pārtikas ražotājiemun tirgotājiem, transporta pakalpojumu nodrošinātājiem, kāda aprīkojuma piegādātājiemun uzstādītājiem – vadoties no katras organizācijas darbības specifikas. Varbūt šospakalpojumus vismaz daļēji uzņēmums varētu ziedot jūsu organizācijai, vai pareizāk sakot –jūsu organizācijas palīdzības saņēmējiem? Pat ja uzņēmuma atbilde būs noraidoša, jums būspamats runāt par citiem pakalpojuma saņemšanas noteikumiem, piemēram, saņemotatlaidi vai citus atvieglojošus noteikumus. Jo iespējams, ka uzņēmums nemaz nav pamanījis,kam viņa nodrošinātās preces un pakalpojumi tiek izlietoti. Piedāvājiet uzņēmumiemsadarbību sponsorēšanas ietvaros – uzņēmums sponsorē konkrētu daudzumu preču vaipakalpojumu, par ko jūs pateicaties ar uzņēmuma logo uz jūsu veidlapām, mājas lapā, e-pastos un citās korporatīvās komunikācijas formās. 7. Uzrunājiet kādreizējos atbalstītājusCilvēki, kas reiz jau atsaukušies sadarbībai ar jūsu organizāciju, visticamāk būtu gataviatbalstīt jūsu darbu atkārtoti. Ja vien jūs neesat pievīluši viņu cerības. Tas nenozīmē, ka esatizdarījuši kaut ko nepareizi, iespējams, cilvēks ir pieņēmis pats šādu lēmumu, tonepaskaidrojot. No šīs puses skatoties, šī ir iespēja to noskaidrot un iespējamo pārpratumuatrisināt. Vai arī atgādināt par jūsu darbu un aicināt atsaukties palīdzībai.Ar kuriem potenciālajiem sadarbības partneriem esat kontaktējušies pagājušā gada laikā?Kādus sadarbības projektus esat plānojuši īstenot, bet dažādu iemeslu dēļ tas navrealizējies? Tagad ir īstais brīdis nākt klajā ar aicinājumu atbalstīt jūsu darbu, jo tas jumstiešām ir nepieciešams. Protams, svarīgi izvērtēt – vai cilvēki ir gatavi uzklausīt, patiesībāsadzirdēt jūsu atbalsta lūgumu. Tomēr, ja šis lūgums nav uzbāzīgs vai uzstājīgs, tas noteikti irjāizsaka. Jo viens no veiksmīgas līdzekļu piesaistes pamatprincipiem skan: atbalsts ir jālūdz.Tā ir aktīva, nevis pasīva rīcība. Nevis gaidīt, kad kāds pamanīs mūsu labos darbus un tos 30
 31. 31. novērtēs, bet aktīvi lūgt, piesaistīt līdzekļus, jo tikai tā cilvēki var uzzināt, ka jums atbalsts irnepieciešams. 8. Izstrādājiet līdzekļu piesaistes plānu un rīkojieties tam atbilstošiDivreiz aizsūtīts sadarbības piedāvājums no dažādiem cilvēkiem jūsu organizācijā, neprecīzivai kļūdaini minēts adresāts ziedojumu lūgumā, bezpersoniskas vēstules bez adresāta, kas irdomātas ‘ikvienam un nevienam’ – šādas kļūdas mēdz gadīties ikvienas organizācijaslīdzekļu piesaistes darbā. Tomēr ir ļoti svarīgi censties sasniegt visaugstāko līmeni līdzekļupiesaistē. Jo lūdzot finanisālu atbalstu, jūs savu organizāciju piesakiet izvērtēšanai, savuideju iztirzāšanai un apšaubīšanai, līdz šim paveikto - novērtēšanai.Līdz ar to gan papīrs, uz kura drukāts piedāvājums, gan piedāvājuma noformējums,nerunājot par sadarbības piedāvājuma saturisko jēgu un izklāstu, spēlē lielu lomu veiksmīgāvai tieši pretēji – neveiksmīgā līdzekļu piesaistes gadījumā.Tādēļ izplānojiet līdzekļu piesaistes soļus, sadaliet funkcijas un atbildības, nosakiet darbuizpildes termiņus un sekojiet līdzi ne tikai šo darbu izpildei, bet arī rezultātiem. 9. Izdariet secinājumusBieži vien pēc veiksmīgi vai mazāk veiksmīgi īstenota projekta, pasākuma, akcijas –organizācijas koncentrējas uz nākošā darba veikšanu, pilnvērtīgi neizvērtējot unneizanalizējot tikko paveiktās aktivitātes rezultātus. Velti, jo tieši tas ļauj izvairīties novienreiz jau pieļautām kļūdām vai vēl svarīgāk – apjaust, kad kļūda pieļauta, vai veiktipārsteidzīgi aprēķini un konkrētai situācijai neatbilstošas ekspektācijas.Svarīgi izvērtēt pa posmiem katru līdzekļu piesaistes aktivitāti un kritiski izvērtēt – vaiatbalsta ideja bija konkurēspējīga un saistoša, vai izvirzītais mērķis sasniedzams, vaipotenciālie atbalstītāji izvēlēti piemēroti, vai izvēlējāties vispiemērotāko līdzekļu piesaistesveidu, vai laika plānošanā nebija pārāk optimistisku uzstādījumu, vai aktivitāšu īstenošanaibija pietiekami daudz cilvēku un citu resursu, vai iegūtie ienākumi atsver ieguldījumus u.tml. 10. Mēģiniet atkal!Līdzekļu piesaistes viens no zelta likumiem – mēģiniet atkal un atkal, atgādiniet par seviatkal un atkal. Jo bieži vien atbalsts jūsu darbam izpaliek neuzticēšanās dēļ. Atgādinot parsevi pēc pus gada vai pēc gada, jūs jau būsiet ieguvis uzticības kredītu, jo esat izturējuši,veiksmīgi darbojušies – pierādījuši, ka neesat viendienīši, bet gan nopietna un sadarbībaiuzticama organizācija. Iespējams, potenciālajam atbalstītājam pagājušais gads nav bijis noveiksmīgākajiem, bet situācija ir mainījusies, un viņš, iespējams, labprāt jūsu darbuatbalstītu. Tomēr, visticamāk, šis cilvēks jūs pats neuzmeklēs, arī atkārtotu līdzekļupiesaistes aktivitāšu ietvaros, lūgumam ir jānāk no jūsu puses.Pulcējiet draugus pirms sāciet vākt līdzekļusLīdzekļu piesaiste nav tikai naudas piesaiste – tā vienlaikus ir arī iespēja sazināties unizveidot jaunas attiecības ar cilvēkiem, kuriem ir līdzīgas vērtības. Pirmssākumā ir draugi unidejas atbalstītāji. Sadarbības iespējas un nauda nāk pēc tam. 31
 32. 32. Nezaudējiet prieku!Atbalstītāju meklēšana patiesībā nozīmē meklēt līdzīgi domājošus cilvēkus, ar vērtībām, kasjums ir kopējas. Līdz ar to - darot savu darbu – jūs varat atrast domu biedrus. Cilvēkus arlīdzīgiem uzskatiem un vēlmi pēc pozitīvām pārmaiņām, kuras kopējiem spēkiem arī varatpanākt.Iesaistiet!Ziedotāju iesaistīšana organizācijas pasākumos, notikumos, informēšana par jums svarīgāmnorisēm ir veids, kā jūs demonstrējat viņu lomu un nozīmi jūsu organizācijas darbā.Ziedotājs saprot, ka jūs novērtējat viņu kā organizācijas atbalstītāju, ne tikai kā naudasdevēju un konkrēto pasākumu izdevumu sedzēju.Organizācijas brīvprātīgie var būt labi līdzekļu piesaistītāji. Darbojoties organizācijā, viņi netikai pārzina tās darbības specifiku, palīdzības saņēmēju problēmas un iespējos risinājumus,bet var dalīties ar savu personisko pieredzi, novērojumiem.Nebaidieties lūgt palīdzību!Jums izdevies uzrunāt cilvēku, kuru sajūsmina jūsu darbs un idejas. Nebaidieties lūgtatbalstu! Jo bieži vien cerot ar mājieniem darīt zināmu, ka jums nepieciešams atbalsts,organizācija atklāti nelūdz ziedojumu, neaicina atbalstīt, un tādēļ to nesaņem. Protams,svarīgi just līdzsvaru un nekrist otrā galējībā, kļūstot par agresīvu un uzmācīgu idejupārdevēju.Uzticība, vēlreiz uzticībaTieši neuzticēšanās organizācijai, tās darbam un metodēm, ir visbiežākais iemels, kādēļorganizācija saņem atteikumus no potenciālā atbalstītāja. Tādēļ, ja organizācija veiksmīgineīsteno tās misiju, darbojas neatbilstoši mērķim un labas prakses standartiem, līdzekļus unatbalstītājus piesaistīt ir gandrīz neiespējami.Palīdzības stāsta veidošanaLai cik dažādas būtu cilvēku kultūras atšķirības, reliģiskās pārliecības, attieksme pretlabdarību kā tādu, tomēr cilvēka daba, manuprāt, ziedošanas aspektā ir līdzīga visā pasaulē– mums jāpārliecina potenciālais ziedotājs viņa paša sūri grūti nopelnīto naudu atdot cēlamērķa vārdā kādam citam. Tas arī viss. Un šī pamatideja attiecas gan uz starptautiskāmiestādēm, privātpersonām vai vietējā uzņēmuma vadību. Tikai svarīgākais ir pareizinopozicionēt ziedotāja vai atbalstītāja ieguvumus.Līdz ar to ziedojuma pamatā ir veiksmīgs, labi argumentēts un noformēts ziedojuma jebpalīdzības stāsts. Tas sevī ietver visus jautājumus, kas varētu rasties potenciālajamatbalstītājam.Šie jautājumi ir:Kas jūs esat un ko jūs darāt? 32

×