Publicité
Xarxes informàtiques
Xarxes informàtiques
Xarxes informàtiques
Xarxes informàtiques
Publicité
Xarxes informàtiques
Xarxes informàtiques
Xarxes informàtiques
Xarxes informàtiques
Xarxes informàtiques
Publicité
Xarxes informàtiques
Prochain SlideShare
Xarxes informatiquesXarxes informatiques
Chargement dans ... 3
1 sur 10
Publicité

Contenu connexe

Publicité

Xarxes informàtiques

  1. XARXES INFORMÀTIQUES Iman el Houdaifi 4t ESO 2012/2013
  2. ÍNDEX Sistemes de numeració……………………………. 1 1. Xarxes Informàtiques…………………………. 2 2. Parts d’una xarxa informàtica………………. 2 Router……………………………………………. 2 Commutador o switch……………………….. 2 Targeta de xarxa………………………………. 3 Transmissió de dades…………………………. 3 3. Configuració de la xarxa……………………. 4 Adreça MAC…………………………………… 4 Adreça IP……………………………………….. 4 4. Arquitectura de xarxes………………………. 5 5. Sistemes operatius…………………………….. 6
  3. XARXES INFORMÀTIQUES Els ordinadors, utilitzen el sistema binari. El sistema binari és un codi numèric que utilitza dos símbols: el 0 i l’1. El nostre sistema de numeració és el sistema decimal que utilitza deu símbols: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9. Per convertir números del sistema decimal al binari, utilitzem una taula com la següent: 521 256 128 64 32 16 8 4 2 1 En aquesta taula estan representades les potències de 2, a la dreta de tot hi tenim 2º, després 21 , 22 , etc. És a dir, a la dreta de tot hi posem el número 1 i a la següent casella l’anem multiplicant per : 1, 2, 4, 8, 16, 32, ... A partir del número decimal que vull convertir, busco quins números de la taula he de sumar per aconseguir-lo i hi poso 1 a sota, i poso 0 a aquells números de la taula que no utilitzo (els 0 a l’esquerra no serveixen per res). Exemple: Converteix el número 150 a codi binar. 521 256 128 64 32 16 8 4 2 1 1 0 0 1 0 1 1 0 Per tant el número 150 decimal és el 10010110 binari, ja que si sumem 128 mes 16 mes 4 i mes 2 dona 150. Per passar de binari a decimal utilitzem també la taula. Copiem el número binari a la taula i sumem on hi hagi 1. El resultat d’aquesta suma és el número decimal. Exemple: Quin número decimal és el 10101111 binari? 521 256 128 64 32 16 8 4 2 1 1 0 1 0 1 1 1 1 El número 10101111 binari és el 175 decimal. Ja que si sumem 128 més 32 més 8 més 4 més 2 més 1, dóna 175. 1
  4. Cadascun dels 0 i 1 que circulen per l’ordinador s’anomenen bits. Un bit és la unitat mínima d’informació. Els bits es poden agrupar en: 1 Byte 8 bits 1 Byte 1024 bytes 1 Byte 1024 Bytes 1 Byte 1024 Bytes 1 Byte 1024 Bytes 1. Xarxes informàtiques Una xarxa d’àrea local, també coneguda com a LAN, és un conjunt d’ordinadors i dispositius de maquinari units entre ells amb l’objectiu de compartir recursos en una zona geogràfica determinada. 2. Part s d’una xarxa informàtica Router : Aparell que permet connectar una xarxa a Internet. Permet l’entrada i sortida de dades a través de la línia telefònica. Commutador o switch: Dispositiu que permet connectar diferents ordinadors a la xarxa. Llegeix la informació que li arriba i la dirigeix a l’equip que la sol·licita. 2
  5. Targeta de xarxa: Placa que hi ha dins l’ordinador i que ens permet connectar el cable de xarxa de l’ordinador al switch. Transmissió de dades: Mitjà utilitzat per a transmetre la informació. Pot ser de quatre tipus: • Cable de coure de parells trenats. És es cable més utilitzat en xarxes domèstiques i en empreses. • Cable coaxial. Té un nucli de coure envoltat per una capaaillant i una malla, metàl·lica per evitar interferències. • Cable de fibra òptica. La informació es transmet mitjançant petits impulsos de llum. És el mitjà més ràpid però també més car. 3
  6. • Mitjà sense fil (Wi-Fi). La informació es transmet per ones de ràdio. 3. Configuració de la xarxa • Adreça MAC. Número que identifica de manera unívoca la targeta de xarxa. Aquest número va definit de fàbrica i és diferent per cada ordinador. ( ) • Adreça IP. Número que identifica l’equip o ordinador dins de la xarxa. És de l’estil 192.168.0.190 4
  7. 4. Arquitectura de xarxes L’arquitectura fe¡a referència física de la xarxa, un con interconnectats tots els dispositius. En xarxes d’àrea local s’han utilitzat diversos tipus d’arquitectura: • Bus: Els ordinadors surten d’un punt central • Anell: Els ordinadors que componen la xarxa formen un anell. • Estrella: Els ordinadors es connecten a través d’un dispositiu que forma el nucli de la xarxa. Són la més utilitzades. 5
  8. • Cel·lular: La xarxa es compon d’àrees circulars. Per exemple, les xarxes sense fil. 5. Sistemes operatius Què és un sistema operatiu? Programa o conjunt de programes que efectuen la gestió dels processos bàsics d’un sistema informàtic, i permet l’execució de la resta d’operacions. Tipus de sistemes operatius Windows Linux: Programari lliure 6
  9. 7
  10. 7
Publicité