ซีรีสสุดมันสลากไสสื่อเหสารบัญ1  F            F ก F   F: F        F ก ก               ...
ซีรีสสุดมันสลากไสสื่อเห                                    1-851 ซีรีสสุดมันสลากไสสื่อ...
ซีรีสสุดมันสลากไสสื่อเห                                     2-85"เบื้องหลังโชคมหาศาล ม...
ซีรีสสุดมันสลากไสสื่อเห                                       3-85พอหยุนโดนเตะพนไอที...
ซีรีสสุดมันสลากไสสื่อเห                                       4-852 ซีรีสฮารดคอรลากไ...
ซีรีสสุดมันสลากไสสื่อเห                                       5-85นักคิดนักทําอยางพี...
ซีรีสสุดมันสลากไสสื่อเห                                    6-85สนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม (...
ซีรีสสุดมันสลากไสสื่อเห                                     7-85พวกกูก็ขอใชสิทธิ์ใหหั...
ซีรีสสุดมันสลากไสสื่อเห                                     8-853 ซีรีสฮารดคอรลากไสสื...
ซีรีสสุดมันสลากไสสื่อเห                                      9-85สําราญ ในความเห็นขอ...
ซีรีสสุดมันสลากไสสื่อเห                                   10-85ตอนนี้ก็เลยเปนวาที่รัฐมนต...
ซีรีสสุดมันสลากไสสื่อเห                                    11-85สัมพันธยาวนาน-สม เกียร...
ซีรีสสุดมันสลากไสสื่อเห                                   12-85สมศักดิ์นี่ไมรูจัก นอกสา...
ซีรีสสุดมันสลากไสสื่อเห                                        13-85มีแคมารคเทานั้น...
ซีรีสสุดมันสลากไสสื่อเห                                  14-854 ซีรีสฮารดคอรลากไสสื่อเห ...
ซีรีสสุดมันสลากไสสื่อเห                                   15-85พวก  เด็กๆ  รามเลาใหฟง...
รวมฮิตลากไส้สื่อเหี้ย
รวมฮิตลากไส้สื่อเหี้ย
รวมฮิตลากไส้สื่อเหี้ย
รวมฮิตลากไส้สื่อเหี้ย
รวมฮิตลากไส้สื่อเหี้ย
รวมฮิตลากไส้สื่อเหี้ย
รวมฮิตลากไส้สื่อเหี้ย
รวมฮิตลากไส้สื่อเหี้ย
รวมฮิตลากไส้สื่อเหี้ย
รวมฮิตลากไส้สื่อเหี้ย
รวมฮิตลากไส้สื่อเหี้ย
รวมฮิตลากไส้สื่อเหี้ย
รวมฮิตลากไส้สื่อเหี้ย
รวมฮิตลากไส้สื่อเหี้ย
รวมฮิตลากไส้สื่อเหี้ย
รวมฮิตลากไส้สื่อเหี้ย
รวมฮิตลากไส้สื่อเหี้ย
รวมฮิตลากไส้สื่อเหี้ย
รวมฮิตลากไส้สื่อเหี้ย
รวมฮิตลากไส้สื่อเหี้ย
รวมฮิตลากไส้สื่อเหี้ย
รวมฮิตลากไส้สื่อเหี้ย
รวมฮิตลากไส้สื่อเหี้ย
รวมฮิตลากไส้สื่อเหี้ย
รวมฮิตลากไส้สื่อเหี้ย
รวมฮิตลากไส้สื่อเหี้ย
รวมฮิตลากไส้สื่อเหี้ย
รวมฮิตลากไส้สื่อเหี้ย
รวมฮิตลากไส้สื่อเหี้ย
รวมฮิตลากไส้สื่อเหี้ย
รวมฮิตลากไส้สื่อเหี้ย
รวมฮิตลากไส้สื่อเหี้ย
รวมฮิตลากไส้สื่อเหี้ย
รวมฮิตลากไส้สื่อเหี้ย
รวมฮิตลากไส้สื่อเหี้ย
รวมฮิตลากไส้สื่อเหี้ย
รวมฮิตลากไส้สื่อเหี้ย
รวมฮิตลากไส้สื่อเหี้ย
รวมฮิตลากไส้สื่อเหี้ย
รวมฮิตลากไส้สื่อเหี้ย
รวมฮิตลากไส้สื่อเหี้ย
รวมฮิตลากไส้สื่อเหี้ย
รวมฮิตลากไส้สื่อเหี้ย
รวมฮิตลากไส้สื่อเหี้ย
รวมฮิตลากไส้สื่อเหี้ย
รวมฮิตลากไส้สื่อเหี้ย
รวมฮิตลากไส้สื่อเหี้ย
รวมฮิตลากไส้สื่อเหี้ย
รวมฮิตลากไส้สื่อเหี้ย
รวมฮิตลากไส้สื่อเหี้ย
รวมฮิตลากไส้สื่อเหี้ย
รวมฮิตลากไส้สื่อเหี้ย
รวมฮิตลากไส้สื่อเหี้ย
รวมฮิตลากไส้สื่อเหี้ย
รวมฮิตลากไส้สื่อเหี้ย
รวมฮิตลากไส้สื่อเหี้ย
รวมฮิตลากไส้สื่อเหี้ย
รวมฮิตลากไส้สื่อเหี้ย
รวมฮิตลากไส้สื่อเหี้ย
รวมฮิตลากไส้สื่อเหี้ย
รวมฮิตลากไส้สื่อเหี้ย
รวมฮิตลากไส้สื่อเหี้ย
รวมฮิตลากไส้สื่อเหี้ย
รวมฮิตลากไส้สื่อเหี้ย
รวมฮิตลากไส้สื่อเหี้ย
รวมฮิตลากไส้สื่อเหี้ย
รวมฮิตลากไส้สื่อเหี้ย
รวมฮิตลากไส้สื่อเหี้ย
รวมฮิตลากไส้สื่อเหี้ย
รวมฮิตลากไส้สื่อเหี้ย
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

รวมฮิตลากไส้สื่อเหี้ย

3 090 vues

Publié le

Publié dans : Actualités & Politique
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

รวมฮิตลากไส้สื่อเหี้ย

 1. 1. ซีรีสสุดมันสลากไสสื่อเหสารบัญ1 F F ก F F: F F ก ก ก ...................................................... 12 F F F ก F F( 2) : ก Fก F ................................................................................... 43 F F F ก F F( 3) : ก ก F ก F ก ........................................................... 84 F F F ก F F( 4) : ก F F ................................................ 145 F F F ก F F( 5) : กF ก ก ก ก .................................................................. 196 F F F ก F F( 6) : ก F ก .............................................................. 267 F F F ก F F( 7) : ก F ................................................................................ 298 F F F ก F F( 8) : F F " F "! ........................................................................................ 319 F F F ก F F( 9) : .. . F F . . .ก ....................................................................... 3510 F F F ก F F( 10) : ก - F F- .................................................................. 4011 F F F ก F F( 11) : กก F F F ...................................................... 4512 F F F ก F F( 12) : ................................................................................. 4713 F F F ก F F( 13) : F F F ....................................................................... 5014 F F F ก F F( 14) : F F, ,กF ก F ............................................... 5315 F F F ก F F( 15) : F F - Fก F .................................................. 5716 F F F ก F F( 16) : F F F F ก ก F F ? .............................................. 6017 F F F ก F F( 17) : F ก ก ก F .......................................................... 7618 F F F ก F F( ):ก ก F ก . F ............................................... 80
 2. 2. ซีรีสสุดมันสลากไสสื่อเห 1-851 ซีรีสสุดมันสลากไสสื่อเห : คายเนชั่นขอตกลงกับปศาจ เบื้องหลังโชค มหาศาล มันคืออาชญากรรมวันอาทิตย, พฤษภาคม 03, 2009โดย คุณรักในหลวงหวงลูกหลานที่มา บอรดฟาเดียวกัน3 พฤษภาคม 2552หมายเหตุไทยอีนิวส: ผูใชนามปากกาวา"รักในหลวงหวงลูกหลาน"ไดเขียนลงในเวบบอรดฟาเดียวกัน แบบเจาะลึกวงในแวดวงสื่อมวลชนแบบรายตัว อยางถึงรากถึงโคน และมีรสชาติความมันสในสไตลดิบเถื่อน ซึ่งไทยอีนิวสนําเสนอตามตนฉบับเดิม แตเนื่องจากเนื้อหายาวมาก เราจึงจะพิจารณานําเสนอเปนตอนๆ อยางตอเนื่อง และขอขอบคุณผูเขียนมา ณ โอกาสนี้ ทั้งนี้ผูอานพึงใชวิจารณญาณสิ่ง ที่เราเห็นบนหนาจอทีวี 3 5 7 9 11 TPBS เด็กของหยุนไปแหยหางไวเพียบ ทําสีหนาทาทางกวนสนตีน ปากแบะปากเบะเวลาพูดถึงเหลี่ยม เสื้อแดง ใครดาปาแมงเดือดเปนฟนเปนไฟ โตตอบเปนพัลวันพัลเกตอน เหตุการณสงกรานตทมิฬทหารยิงใสกระทืบเสื้อแดงเจ็บตายไมพอ ไอพวกเหี้ยนี่ไปกระทืบซ้ําทางทีวีอีก มันก็มีที่ไปที่มายังงี้...นี่คือขอตกลงกับปศาจ เรื่องของโชคมหาศาล เบื้องหลังมันคืออาชญากรรมกอนไปวาถึงเบคายNationคือสรยุทธ ,กนก,ธีระ ก็ตองเกริ่นถึงตัวพอกอนถึงจะถูกเรื่อง1.1 สุทธิชัย หยุน-เทพชัย หยองคน ละนามสกุลนะ สงาราศีก็คนละเรื่องกัน แต2ตัวนี่พี่นองคลานตามกันมา แตแมแกเปนคนจีนพูกทายมายชักนะแหละเรื่องของเรื่อง ตอนไปแจงอําเภอที่หาดใหญ สงขลาคนพี่นี่นายทะเบียนราษฎรไดยินแซเปน "หยุน" ตอนไปแจงเกิดคนนองดันไดยินเปน "หยอง" อามาแกก็ปลอยเลยตามเลยอยาง ที่ผมเคยเลาใหฟงไปวา ราวๆ ยุคนาชาติเปนรัฐบาล ตลาดหุนบูมสุดเหวี่ยง พวกเจาของบริษัทก็เอากิจการเขาไปขุดทองในตลาดหุน สากกะเบือยันเรือรบเขาตลาดหุนไดหมด พวกหนังสือพิมพก็เขากับเขามั่ง... อันนี่แหละเปนจุดเปลี่ยนโคตรสําคัญของสื่อไทยความ เปนสื่อมืออาชีพ มีอุดมการณ มีจรรยาบรรณ มีจุดยืนเพื่อสังคมสวนรวม และคนที่เคยประกาศจะปฏิวัติแมงลงวันสมัยหนุมๆ อยางหยุนที่รังเกียจ พฤติการณคายหัวสีที่ชอบรับซองขาวหนังสือพิมพ ไปเลนไพกับตํารวจทหารนักการเมืองนี่ แมงก็เลยคอรัปชั่นทางวิชาชีพเสียยิ่งกวายุคสมัยกอนที่หยุนเคยดาแมเขาไวคือสมัยกอนนี่หนังสือพิมพอยูกันอดๆ อยากๆ ที่เรียกวาอุดมการณ ไสแหงนี่เรื่องจริง หยิ่งยิ่งกวาโดมผูจองหอง แตพอมาเขาตลาดหุนนี่มันก็ตองใสสูทผูกไทโกเปนนักธุรกิจกันแลว เงินเดือนนักขาวมาเปนหมื่น หรือขึ้นมาเปนหลายหมื่นในยุคนี้ ผมเองกินเงินเดือนหลักพันมาหลายปก็ยังพลอยฟาพลอยฝนไดเปนคนขาวเงินเดือน หมื่นกับเขาก็อีตอนนี้
 3. 3. ซีรีสสุดมันสลากไสสื่อเห 2-85"เบื้องหลังโชคมหาศาล มันคืออาชญากรรม" ใครจําวรรคทองเรื่อง The God Father ไดมั่ง ฉันใดก็ฉันเพล....นายทุนสื่อก็ตองดัดแปลงตัวเองเลิกเปนไดโนเสาร ใหเปนจรเขนอยหางแดง เพราะมันก็ตองวิ่งขอคลื่นสัมปทานทีวีวิทยุ ใครเปนคนผูกขาดเรื่องยังงี้ก็ทหารซึ่งเปนมา และเจาของคอกมา แลวก็โคดสะนาอีกหละ เพราะคุณเขาตลาดหุนนี่จะมาเปนหนังสือพิมพหรือสื่อไสแหงไมไดแลวนะ คุณตองทําตัวใหใหญ ทุนตองหนา ตองมีตัวเลขงบการเงินอัตราขยายตัวของกําไร รายไดสารพัดไปโชวใหคนเลนหุนเห็นแลวก็ ปนกันชิบหายวายปวง หุนผูจัดการไป 300-400 หุนวัฏจักรหนังสือพิมพหางานนี่นะ500-600 หุนมติชน400กวาหุนเนชั่น 400-500 คิดดูแมงปนกันบาเลือดแตสิ่งที่คนขาวกับ สื่อเสียไปคืออะไร เพียบครับคือจุดยืน จรรยาบรรณ ความเปนมืออาชีพ ที่รายสุดอยางที่พวกคุณๆเห็นกันตอนสงกรานตเลือดหมาดๆ นั่นแหละ สนตีนมั๊ยหละที่สื่อประเทศนี้ยัดเยียดขมขืนกระทําชําเราบานเมือง เพื่อแลกกับโชคมหาศาลของพวกมันเพราะโลกนี้มันไมมีอะไรฟรี คุณไดคลื่นวิทยุมา ก็ตองแลกกับการตองเชียรผูมีอํานาจ ทั้งพวกที่มีพลังอํานาจทางการเมือง การทหาร และพลังอํานาจแฝง คุณไดสัมปทานทีวีมาแลกกับการเลิกเปนหมาเฝาบานใหประชาชน ไปเปนสุนัขรับใชพวกมีอํานาจ คุณไดโฆษณาหนวยงานกระทรวงทบวงกรมวิสาหกิจ บริษัทเอกชนที่พวกนี้บีบจายคุณไดแลกกับที่คุณตองไปเหาหอนปฏิปกษการเมืองใหเขา แลกกับที่แมกระทั่งหันมาแวงกัดเจาของบานคือประชาชนแตหนังสือ พิมพ สื่อ คนขาวติดเสพสุขไปซะแลวในรอบเกือบ 20 ปมานี้ จะใหกลับไปไสแหง ไมรูสิ้นเดือนมีเงินเดือนจายมั๊ย ตองหุงขาวหมอแกงหมอไวที่โรงพิมพตมมามาปลากระปองอยางที่พวกผมเคย เจอแตกอน...มันนึกกันไมออกแลวกลับมาเหี้ยตัวพอคายเนชั่นเหตุการณพฤษภาทมิฬ2535นั้น ชาวบานบาดเจ็บลมตายกัน หลังจากนั้นเลือกตั้งใหม ประชาธิปตยเปนรัฐบาล ชวนเปนนายกฯ คุณหญิงฉุยฉายเมียพี่แปะเปนรัฐมนตรีคุมสื่อ หยุนก็โพนทะนาวาที่มันบาดเจ็บลมตายกันมากก็เพราะรสช.ปดกั้นสื่อ ทีวีไมเปนอิสระ ตองแจงเกิดทีวีอิสระซักชอง (Independent TeleVision-ITV) ก็เกิดมาดวยประการนี้หยุนชงเองก็ตบเองกินเอง แลวกลัวคูแขงมากก็เสนอคาสัมปทานแมงบานเทาโรคหลายหมื่นลานบาท ทั้งที่ชอง 3ชอง 7 นี่ไมกี่รอยลานทํา ไปทํามาก็อยางที่รู มันทีวีสไตลหยุนคือออกแนวๆ ฮารดคอรเรื่องการเมือง แวดวงคนดูก็จํากัด ชาวบานก็ยังดูจําเลยรัก ดาวพระศุกร บานทรายทองชอง3ชอง7กันไป โคดสะนาก็ไมพอเลี้ยง ก็ติดคาสัมปทาน ติดมาติดไปหลายเงินก็อาศัยความเปนคนปกษใตไปหาคุณหญิงฉุยฉายคนปกษใต ดวยกัน คุณหญิงก็ใจดีลดแหลกแจกสะบัดเขาใจวาโดนฝายคานดาดักคอไว.... หยุนก็แคนตาแมนกลับไปทีนี้เหลี่ยมจะเขาวงการการเมือง ก็เห็นวาตอนกอนนั้นเคยเอาตังคใหอาจารยเจิมไปตั้งบริษัททําวิทยุนี่แมง ดีเวยเหลี่ยมกลายเปนคนภาพลักษณแหลมระดับนองๆ บิลลฺเกตสไปแลว เปนอัศวินคลื่นลูกที่สามกันโนน....ก็เลยวาไหนๆ กูจะลงการเมืองแลว ก็เอาตังคที่รวยจากตลาดหุนนี่ไปซื้อทีวีมาไวในมือซักชอง เอาไวเปนไมกันหมา กับเอาไวเชียรตัวเองก็เลยเขาไปเทกโอเวอร ITVจากไทยพาณิชย เครือทรัพยสิน เตะกนพวกหยุนเนชั่นที่เวลานั้นเปนผูถือหุนสวนนอย(แตเสียงดังกวา ทรัพยสินเพราะมันคุมการทําขาวออกITV) ออกไปหยุนตองระเห็จไปเปด เนชั่นแชนัล อยูกับTTVของลุงไกรวัฒน ลูกนองเกาเหลี่ยมที่เคยไปบุกเบิกทีวีใหเหลี่ยมที่เขมร.. หยุนเลยพนโทษ ตาย แตไมวายโดนตามบี้ เพราะทีทีวีหรือเนชั่นแชนัลมันดูไดแคในกรุงเทพฯ หยุนก็เลนซิกแซ็กไปยิงสัญญาณเมืองนอกเขามา กะเผยแพรสัญญาณทั้งประเทศเหลี่ยม เลยตามบี้วา เฮยทําผิดสัญญา แบบนี้อาจไมตองเกรงใจลูกนองเกาลุงไกรวัฒนเจาของสัมปทาน ก็ฟองกันนัวเนีย หยุนก็ออกอากาศทั่วประเทศไมได หาโฆษณาก็ไดจํากัด(ดัง นั้นอยาสงสัยวาทําไมหยุนเนชั่น กับพวกเด็กๆ ของหยุนอยางสรยุทธ กนก ธีระ จอมขวัญถึงไดตามฟาดฟนเหลี่ยมชนิดที่วา ลืมไปเลยวาไอพวกเหี้ยนี่มึงยังเปนสื่อกันอยูมั๊ยสัดดด..)
 4. 4. ซีรีสสุดมันสลากไสสื่อเห 3-85พอหยุนโดนเตะพนไอทีวี หยุนไมไปเปลาๆ ดันฝากไขทิ้งไว30กวาชีวิต ในนั้นมีกรุณา บัวคําศรี รองเลขาสนนท.ที่รูใจของ ปริญญา เทวานฤมิตกุล เปนเลขาธิการยุคพฤษภาทมิฬ (โดยมีอาจารยอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เปนประธานที่ปรึกษาสนนท.ยุคนั้น....โหเรื่องแมงยาว )ไอพวก 30 กวาชีวิตก็ฟาดงวงฟาดงากับเหลี่ยมวา มึงเปนนายทุนเปนรัฐบาลแลวแทรกแซงสื่อ กรุจะทําขาวดาแมง...เหลี่ยมก็เฮย เอาไงวะสัดด ตังคก็จายซื้อแลว นึกวาไดทีวีมาชวยพีอาร พวกหานี่ดากูอี๊ก ก็สงลูกนองอยางพวกนิวัฒนบุญทรง ธํารงไพศาลหรือใครตอใครเขาไปคุมก็คุมไมอยู เพราะมันพูดคนละภาษากัน เด็กสมุนเหลี่ยมพูดภาษานักธุรกิจ ไอ 30 กวาชีวิตพูดภาษาเดียวกับหยุนคือ "แทรกแซงสื้อ คุกคามสื่อ กองบรรณาธิการตองทํางานเปนอิสระจากนายทุนสื่อ"เหลี่ยม เลยมาไดสําราญ รอดเพชรที่เลาไปกอนนี้เขามาคุม สําราญก็เอาอยู แลวดึงลูกนองเกาสารพัดมาแทน พวก30กวาชีวิตก็กลายเปนกบฎไอทีวี โดนเลิกจางตามระเบียบ นับแตนั้นเรื่องคุกคามสื่อนี่ก็โดนหยุนกับพวกเนชั่นตีเหลี่ยมแมงทุกวัน ทั้งที่มันไปไขทิ้งไวเอง...ตอนกอนรัฐประหาร19กันยายนนี่ ลิ้มเปนคนออกแรงสารพัด หยุนก็ใหไอพวกเบอยางกนก ธีระ เจาะแจะปวนเปยนดาตามน้ําตามเพลงไป แตปฏิวัติเสร็จ ไอลิ้มชวดหมดทั้งชอง11ก็โดนรุมตาน ไดไปโผลหนาออกอยูทีสองที จะมายึดชอง9ทางพี่ชางมติชนก็สงอาจารยปองไปนั่งเปนกางอยู แถมสหภาพอสมท.ตานใสเสื้อดํายกปายดาแมลิ้มแตหยุนเก็บเกี่ยวไป เนียนๆ คือกูไมยึดทั้งชอง แตแหยหางเขาไปเสียบไวหมดทั้ง3 5 7 9 NBT และที่สําคัญสงหยองเขาไปควา TPBS ไวตั้งชอง (หยุนแมงเจงมั๊ย โดนไลออกจาก ITV เหมือนหมูหมา ตอมามันลอซะ ITV พัง แลวแจงเกิดใหมชื่อ TPBS เอาเงินเหลาบุหรี่ป2-3พันลานมาทําฟรีๆ แลวใหไอ หยองเขาไปยึด พวกกบฎไอทีวีสมัยกอนพวกกรุณา บัวคําศรีกลับมาทุกตัว มีไอแม็ค-เถกิง สมทรัพย มือขวาอาจารยเจิมที่เขียนหนังสือดาเหลี่ยม รูทันทักษิณมาแชรอีกตัว...)ที่เปนงี้เพราะสิ่งที่เรียกวา "ขอตกลงกับปศาจ" นั่นแหละ หยุนคนสงขลา ปาคนสงขลา...ปานี่แกเปนพวกกูนิยม 2-3ขอ คือพวกสงขลา พวกสวนกุหลาบ พวกจปร.อันนี้ไมตองอะไรมาก อยากไดอะไรเอาไปเลย แตมึงตองรับใชกูนะ....สิ่งที่เราเห็นบนหนา จอทีวี 3 5 7 9 11 TPBS เด็กของหยุนไปแหยหางไวเพียบ ทําสีหนาทาทางกวนสนตีน ปากแบะปากเบะเวลาพูดถึงเหลี่ยม เสื้อแดง ใครดาปาแมงเดือดเปนฟนเปนไฟ โตตอบเปนพัลวันพัลเกตอน เหตุการณสงกรานตทมิฬทหารยิงใสกระทืบเสื้อแดงเจ็บตายไมพอ ไอพวกเหี้ยนี่ไปกระทืบซ้ําทางทีวีอีก มันก็มีที่ไปที่มายังงี้...นี่คือขอตกลงกับปศาจ เรื่องของโชคมหาศาล เบื้องหลังมันคืออาชญากรรมการจะพูดถึงสรยุทธ กนก ธีระ จอมขวัญอะไรงี้ หากไมพูดเรื่องนี้กอน พวกคุณๆ ก็ไมมีวันเขาใจวามันมีมูลเหตุจูงใจอยางไร คนขาวหรือสื่อมันถึงไดเหี้ยหางแดงกันขนาดนี้ได...กรรมไมแบแลวครับพี่นอง ผมเองก็พูดไมออกไดแตกรอกตา ทําเหี้ยอะไรไมได ก็ตองมาดาแมมันใหพวกเราฟงนี่ไง.....Posted by นักขาวชาวรากหญา at 5/03/2009 12:41:00 กอนเที่ยง
 5. 5. ซีรีสสุดมันสลากไสสื่อเห 4-852 ซีรีสฮารดคอรลากไสสื่อเห (ตอน2) : จากไดโนเสารกลายพันธุมาเปน เหี้ยวันอาทิตย, พฤษภาคม 03, 2009โดย คุณรักในหลวงหวงลูกหลานที่มา บอรดฟาเดียวกัน3 พฤษภาคม 2552*บทความเกี่ยวเนื่อง อยาพลาดตอนแรกของซีรีสนี้ คายเนชั่นขอตกลงกับปศาจ เบื้องหลังโชคมหาศาล มันคืออาชญากรรมหมายเหตุไทยอีนิวส: ผูใชนามปากกาวา"รักในหลวงหวงลูกหลาน"ไดเขียนลงในเวบบอรดฟาเดียวกัน แบบเจาะลึกวงในแวดวงสื่อมวลชนแบบรายตัว อยางถึงรากถึงโคน และมีรสชาติความมันสในสไตลดิบเถื่อนฮารดคอร ซึ่งไทยอีนิวสเห็นวาเปนประโยชนที่จะทําใหประชาชนเขาใจวาดวยเหตุใด สื่อจึงมีบทบาทอยางที่เห็นกันในปจจุบัน ซึ่งมีปรากฏการณลําเอียง เคียงขางเผด็จการตอตานประชาธิปไตย โดยไดนําเสนอตามตนฉบับเดิม แตเนื่องจากเนื้อหายาวมาก เราจึงจะพิจารณานําเสนอเปนตอนๆ อยางตอเนื่อง และขอขอบคุณผูเขียนมา ณ โอกาสนี้ ทั้งนี้ผูอานพึงใชวิจารณญาณคน อื่นทําหนังสือพิมพก็รวยหมด พี่ชางก็มติชนเขาตลาดหุน หยุนเอาเนชั่นเขาตลาดหุน ลิ้มก็เอาผูจัดการเขา วัฏจักรก็เขา เขาแมงหมด ขนาดหนังสือพิมพตงฮั้วยังเขาได ชัชรินทรบอกกูไมเขา เพราะเดี๋ยวก็ตองวิ่งหาเงินเปนหมาหิวพอหมาหิวมันหนามืดก็ไมตองเปนคนหนังสือพิมพแลว จะกลายเปนหมาหิวเงิน ซึ่งชัชรินทรพูดไวถูกทุกขอ เพราะพอคุณเอาหนังสือพิมพเขาตลาดหุน ทุนคุณตองใหญ ตองแสวงหากําไร มันก็ตองวิ่งหาคนมีอํานาจ ตองเขาไปกราบตีนเลียตีนเขาเพื่อวาจะไดสัมปทานทีวี สัมปทานคลื่นวิทยุ เสร็จก็เอาไปปนออกอากาศ หาเงินโคดสะนา เอาไปบันทึกเปนกําไรรายไตรมาส....คนหนังสือพิมพมันก็ตองมาอยูในวังวนระบบ อุปถัมภแลวที่ตอนนี้คนดาๆ วาสื่อแมงเอียงเขาขางอํามาตยสนตีน ดาไอเหลี่ยมกระทืบเสื้อแดง เรื่องของเรื่องมันก็มีที่มาที่ไปยังงี้ คือเหี้ยกับเหี้ยก็ตองพึ่งพาอาศัยกัน พวกมึงประชาชนเรียกรองประชาธืปไตยหาเหวอะไรกูไมเกี่ยว กูจะทํามาหาแดกกันไป มันก็ชวยๆ กันไปยังงี้(2) สื่อ : จากไดโนเสารวิวัฒนาการมาเปนเหี้ย หากไมเหี้ยก็สูญพันธุชัชรินทร ไชยวัฒน อดีตผูอํานวยการหนังสือพิมพมาตุภูมิรายวัน และอาทิตยขาวพิเศษรายสัปดาหคือ ชัชรินทรนี่เคาเปนคนดี ในบรรดาคนหนังสือพิมพเหี้ยๆ เต็มบานเต็มเมือง อาจเพราะความไมเหี้ยนี่แหละ เอาไปเอามาเลยเอาตัวไมรอด เจงซะงั้นชัชรินทร ประสบความสําเร็จเร็วนะ เปนเจาของหนังสือพมพรายสัปคืออาทิตยตั้งแตอายุ 20 กวา (ตอมาโดนปดเปลี่ยนชื่อเปนวาเลน ที่ผมจําไดเชน วิวัฒน อาทิตยวิวัฒน ขาวพิเศษ) แลวก็เคยมีเลมรายวันคือมาตุภูมิ ตอนนั้นเปนหัวขาวดําทําแขงกับมติชนของพี่ชาง แตสายปานสั้นเลยเจงไปกอนพี่ชาง (ขรรคชัย บุนปาน เจาของคายมติชน) ชอบคบคนมีอํานาจ พอมีอํานาจก็มีเงิน พี่ชางก็มีเงินทําหนังสือพิมพตอสายปานมาไดเรื่อยๆชัช เขาชอบคบคนไมมีอํานาจ อยางเสธ.ชํานาญนี่ตกกระปองในทบ.ไปแลว หรือพวกสันต จิตรปฎิมา ก็กลายเปนกบฎเมษาฮาวาย หรือพี่ฉิ่งอดีตแมทัพ4ก็ปราบเปนแตคอมฯหาตังคไมเปนเหมือนนายพลคนอื่น นักการเมืองก็คบพวก
 6. 6. ซีรีสสุดมันสลากไสสื่อเห 5-85นักคิดนักทําอยางพี่คนิณอะไรนี่นะ พอใครมีอํานาจแกก็ไมคบ เคยคบปยะณัฐอยูพักนึง แกก็เขาไปปฏิรูปชอง11ไดมีรายการดีๆ หลายรายการพอสมควรสรุปคือยัง งี้ชัชรินทรคบพวกนักอุดมคติ พี่ชางคบพวกมีอํานาจพวกดลบันดาลหาเงินทองหลอเลี้ยงได แตพี่ชางก็ไมเหี้ยถึงขั้นทําหนังสือพิมพสนตีนนะ แกก็ใหมืออาชีพทํามติชนออกมาอยางที่เราเห็นๆ กันชัชรินทรไมคบพวก มีอํานาจไมเทาไหรเสือกตามเลนเขาเรื่อย เลยโดนเด็กบิ๊กจิ๋วตีกบาลเลือดอาบมาแลว ตอนรสช.ฉบับอื่นหลบหมด ก็มีชัชรินทรนี่ชนรสช.อยูโดเดฉบับเดียวมั๊ง แตตอนใกลชนะแลวสนธิคอยมาเลนรสช.เต็มๆคนอื่นทําหนังสือพิมพก็ รวยหมดพี่ชางก็มติชนเขาตลาดหุน หยุนเอาเนชั่นเขาตลาดหุน ลิ้มเอาผูจัดการเขา วัฏจักรหนังสือพิมพสมัครงานก็เขา เขาแมงหมด ขนาดหนังสือพิมพตงฮั้วยังเขาไดชัชรินทรก็บอกกูไมเขา เพราะเดี๋ยวก็ตองวิ่งหาเงินเปนหมาหิว พอหมาหิวมันหนามืดก็ไมตองเปนคนหนังสือพิมพแลวจะกลายเปนหมาหิวเงินซึ่ง ชัชรินทรพูดไวถูกทุกขอ เพราะพอคุณเอาหนังสือพืมพเขาตลาดหุน ทุนคุณตองใหญ ตองแสวงหากําไร มันก็ตองวิ่งหาคนมีอํานาจ (บานเมืองเราใครมีอํานาจหละ ก็ทหาร แลวก็นายของพวกทหาร) มันก็ตองวิ่งเขาไปกราบตีนเลียตีนเขาเพื่อวาจะได สัมปทานทีวี สัมปทานคลื่นวิทยุ เสร็จก็เอาไปปนออกอากาศ หาเงินโคดสะนา เอาไปบันทึกเปนกําไรรายไตรมาส....คนหนังสือพิมพมันก็ตองมาอยูในวังวนระบบ อุปถัมภแลวที่ตอนนี้คนดาๆ วาสื่อแมงเอียงเขาขางอํามาตยสนตีน ดาไอเหลี่ยมกระทืบเสื้อแดง เรื่องของเรื่องมันก็มีที่มาที่ไปยังงี้ คือเหี้ยกับเหี้ยก็ตองพึ่งพาอาศัยกัน พวกมึงประชาชนเรียกรองประชาธืปไตยหาเหวอะไรกูไมเกี่ยว กูจะทํามาหาแดกกันไป มันก็ชวยๆ กันไปยังงี้ผมขอแทรกตรง นี้หนอยหนึ่งมีคนถามมากวาตอนสงกรานตทมิฬรัฐไปใชพรก.ฉุกเฉินควบคุมสื่อ มากเหรอ สื่อมันถึงไดออกขาวดาเสื้อแดงชิบหายวายวอด แลวก็เขาขางรัฐบาลหนาดานๆ ..ก็อยางที่ผมเลาไปแลวไงครับวา พวกนี้มันวิวัฒนาการมาเปนเหี้ยหมดแลว เหี้ยเอากับเหี้ยนึกออกใชมั๊ยมัน สมประโยชนกัน อุปถัมภกันไปมา ไอพวกกลุมพลังอํานาจและอํานาจลึกลับก็อยากหาคนชวยเชียร หาหมาไวเหาไวกัดศัตรู ไอพวกสื่อก็อยากไดคลื่น ไดสัมปทานทีวี วิทยุ อยากไดโฆษณา มันก็สมประโยชนกัน กับไอพวกสื่อมันก็มีคดีเกากับไอเหลี่ยมอยูเยอะ มันอยากเช็กบิลอยูแลวเปนทุนเดิมรัฐจะไปทําอะไรไปบีบอะไรสื่อหละ คือเทียบกับวาสื่อเปนผูหญิง รัฐเปนผูชาย แครัฐแตะขาเบาๆ สื่อแมงก็ถางซะจนน้ําบานแลว... ไมรูจะเทียบกับอะไร เลยเทียบใหแมงจัญไรอยางนี้แหละชัชรินทรไมทํายัง งี้เขาเคยพูดไวทํานองวา ไมตองมาหวงกูหรอกวา กูจะสูญพันธุแบบไดโนเสาร (คือตอนนั้นเด็กพี่ชางนี่แหละ อาจอารมณติดพันมาวาสมัยกอนมติชนเปนคูกัดกับมาตุภูมิรายวันของชัชรินทร ไปดาชัชเขาวา มึงไมปรับตัวเขาตลาดหุนแบบพวกกูมึงจะสูญพันธุแบบไดโนเสาร)ถึงกูจะสูญ พันธุก็ไมหนักกบาลใคร ดีกวาใหกูวิวัฒนาการจากไดโนเสารไปเปนเหี้ยแบบพวกมึง... อันนี้ถือวา เปนคําพูดสั่นสะเทือนวงการพอประมาณเรื่องก็เปนอยางคาด คือชัชรินทรก็สูญพันธุ จากเคยมีรายวันรายสัปฯหายหมด เจง สวนพวกที่วิวัฒนาการตอนนี้ก็วิวัฒนาการมาเปนเหี้ยตัวพอ อยางที่เห็นๆ ตอนสงกรานตทมิฬไงสวนที่แฟนๆ ของชัชรินทรสงสัยวา ทําไมหลังในตอนนี้เขาออกแนวเหลืองๆ ในตอนหลัง ผมวาก็ไมเหลืองอื๋อนาเกลียดหรอก ชัชรินทรเขาหันไปทางเลนทางใน ศาสนาเปรียบเทียบอะไรงี้ เสียดายเขาอยูคือเขาเกิดไวโตเร็วเจงกอน เลยแกกอนใคร หันมาพูดเรื่องวัดวาศาสนามัสยิดโบสถอะไรไปแลว ทั้งที่วัยอยางเขานี่ถือวา mature นาจะทําอะไรใหวงการไดมากกวาที่เปนดา มาตั้งมาก ดันมาเชียรชัชรินทรหวะ...แตมุมดานลบก็คงมีหนะนะผมวา คือหากเขาปรับตัวอีกนี๊ด คงไมตองเจง คือไมตองวัฒนาการไปเปนเหี้ยอะไรที่ไหนหรอก เอาแควิวัฒนาการมาเปนกิ้งกากิ้งกือ แลวยังรักษาแนวทางของตัวเองไวได ไมกลายเปนสื่อสนตีนอยางที่เห็นกันตอนนี้ก็นาจะเวิรกกวาหรือวาเมืองไทยแมงเปนซะงี้ คือเหี้ยใหสุดตีนแลวพวกมึงจะอยูรอด...กอดอุดมคติก็ตายหาซะเหอะ อะไรงี้เหรอ เฮอชีวิต
 7. 7. ซีรีสสุดมันสลากไสสื่อเห 6-85สนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม (หนูแกว) ผูกอตั้งสํานักขาวINNซึ่งมีบทบาทสกัดไมใหณรงค วงศวรรณขึ้นเปนนายกรัฐมนตรี ในที่สุดบิ๊กสุตองเสียสัตยเพื่อชาติมาเปน นําไปสูเหตุการณพฤษภาทมิฬ และเขาตองตามไปแกไขในตอนจบของเหตุการณแบบลึกลับทีนี้ เพื่อตอบคําถามวาทําไมชัชรินทรดูจะออกแนวเหลืองๆ ผมก็เลยเลาเรื่องนี้ใหฟง เปนเรื่องที่ชัชรินทรเคยบอกคนใกลชิดวาเขาจะเก็บเรื่องนี้ใหตายไปกับตัว ...อยางที่ผมเลาไปวาชัชรินทรชอบคบคนไมมีอํานาจ หรือหมดอํานาจแลว มันก็มีองคกรหนึ่งเคยมีอํานาจ ดันมาหมดอํานาจเพราะปาแตก ก็คือพรรคคอมมิวนิสต...ชัชรินทรก็ไปเอาพิรุณ ฉัตรวณิชกุล กรรมการกลางพรรคฯมาลงสัมภาษณในหนังสือรายสัปดาหของเขา พิรุณก็พูดไปหลายเรื่องรวมทั้งเรื่องสมัชชา4พคท.ที่ทําใหปาแตก แลวก็แนวทางการตอสูดวยอาวุธแตความซวยมาเยือน ทางการจับพิรุณไดพรอมกับเมียคืออาจารยชล ตอนนั้นตั้งทองแกอยูเปนที่นาอนาถมาก ชัชรินทรก็ตองไปนอนคุกดวย ตรงนี้จะเห็นวาชัชโดนคุกขอหาเปน ”แดง” มาวันนี้เสือกออก ”เหลือง” นี่คนคงงองู2ตัวแดกชัชรินทรยังมีความสนิท สนมกับพวกปาแตกอีกหลาย ในนั้นรวมทั้งคนเขียนหนังสือเรื่อง ”จากดอยยาวถึงภูผาจิ” ชื่อนามปากกาจันทนา ฟองทะเล ฟงแลวออกหญิงแตแกเปนผูชายนะฮะ แลวก็ไปทํางานที่มหาลัยรังสิต กลายเปนมือขวาดร.อาทิตย อุไรรัตนไปในยุครสช.มีการตั้งพรรค สามัคคีธรรมขึ้นพอเลี้ยงณรงค วงศวรรณ เปนหัวหนาพรรค สวนประธานสภาดร.อาทิตยไดเปน และเปนหนแรกในรอบหลายสิบปที่ใหประธานสภาผูแทน เปนประธานรัฐสภา มีสิทธิ์ในการเสนอชื่อทูลเกลาใครเปนนายกฯตามคิวก็ตองเปนพอเลี้ยงณรงค แตพอเลี้ยงณรงคดันโดนสํานักขาวINNที่เพิ่งตั้งไดหมาดๆ แฉวาแกคาผงขาวตราสิงโตคูเหยียบลูกโลก จนอเมริกาไมใหวีซาเขาประเทศสํานัก ขาว INN นั้นกอตั้งโดยเพื่อนผมคือไอตอย-สนธิญาณ หนูแกว (ตอนหลังมาเปลี่ยนเปนชื่นฤทัยในธรรม เพราะมันชักแกวัด) ไอตอยนี่เปนคนปกษใต ตัวดําสะตอพันธุแท เขาปามาออกมายังไงไมรู เสือกไปสนิทกับอาจารยจิรายุอิศรางกูร ณ อยุธยาซะงั้น อาจารยจิรายุก็คือผูอํานวยการทรัพยสินฯ ไง พูดงายๆ คือคนหาเงินใหขางบนไอตอยก็ใหอาจารยจิรายุหนุนตั้งสํานักขาวขึ้นมา สวนวา INN ไปเลนพอเลี้ยงณรงคจนชวดเกาอี้นายกฯ เลยไปจบที่สุจินดา จนบานปลายเปนพฤษภาทมิฬนี่ถือเปน ”แผนสมคบคิด” กันหรือเปลา ผมก็ไมอยากเดา เพราะไมมีขอมูลสนับสนุน แตมันมีความเปนไปเปนมาอยางนี้ ใครจะอยากสงสัยก็เชิญ ผมไมเกี่ยวพอเกิดพฤษภาทมิฬ ในหลวงเรียกเด็กๆ เขาไปหมอบ แลวฟาดกนคนละปาบใหเลิก แตปญหาไมจบ เพราะตองตั้งนายกฯ ใหม พวกพรรคสามัคคีธรรมก็หนาดานบอกวา ก็พวกประทวงอยากไดนายกฯจากการเลือกตั้งไมใชเหรอ งั้น
 8. 8. ซีรีสสุดมันสลากไสสื่อเห 7-85พวกกูก็ขอใชสิทธิ์ใหหัวหนาพรรคคนใหมคือพล.อ.อ.สมบุญ ระหงส เปนนายกฯ คนก็ยี้กันทั้งประเทศ ขอใหยุบสภาแตตอนนั้นนายกฯก็ไมมี มันก็ตองหา หาไมโดนใจเดี๋ยวมีม็อบภาค2อีก เพราะม็อบยังแตกสนิท ไอตูจตุพรพาคนหลบไปสมรภูมิม.รามฯ อยูอันนี้เรื่องของเรื่องเลยมา ถึงบทตัวพระออกโรง คือชัชรินทรนี่รูจักกับจันทนา ฟองทะเล มือขวาของดร.อาทิตยที่เปนประธานสภา อีกฟากก็สนิทกับไอตอย มือขวาอาจารยจิรายุชนิดเปนพี่นองรักกันมาก ชัชรินทรเลยตองเปน matchmaker ไปชัชรินทรเลาใหคนใกลชิดฟงวา เขาก็ไดตัวประธานสภามาอยูกับเขา แลวเขาก็ไดดร.จิรายุพาเขาวัง ตอนเขาวังไปนี่ชัชรินทรซึ่งเคยถูกจับขอหาคอมฯก็บอกวาทึ่งมาก เพราะในหองทรงงานเต็มไปดวยเครื่องมือเครื่องไมไฮเทค ชนิดที่วาแฟกซนี่เพิ่งมีกันในเมืองไทยตอนนั้น แตหองทรงงานนั้นนาจะมีอินเตอรเน็ตใชกันแลว... อยาลืมวาเปน พ.ศ.2535 นะขอขามเรื่องวงในไป เดี๋ยวผมจะซวยฐานรูมากแลวเอามาเผยในที่แจง สรุปก็คือตามที่คนไทยและชาวโลกตกตะลึงกันตอนนั้นคือ แทนที่รถของวังจะนําตราตั้งพระบรมราชโองการไปบานพล.อ.อ.สมบุญ ที่แตงตัวชุดขาวรออยูทามกลางสํานักขาวเพียบ และเสียงคนดาแมทั้งประเทศ ก็ขับเลยไปบานนายอานันท ปนยารชุน และก็เรียบรอยโรงเรียนจิตรลดาอยางที่รูกัน อานันทเปนนายกบระราชทานรอบ2!ความสัมพันธของชัชรินทรกับสนธิญาณ ก็เหนียวแนนยาวนานมาปานนี้ ตอนนี้สนธิญาณก็ตั้งกลุมหาเหวอะไรซักอยางมั้ง ที่ใหสินบน1ลานจับไอเหลี่ยมนั่นแหละ สวนชัชรินทรก็มาสัมพันธกับพี่เปลว ไทยโพสตที่แกเกลียดเหลี่ยมยังกะขี้ดวย ก็เลยอาจจะเหลืองไปดวยเหตุวาทึ่งอึ้งเสียวดวย แลวก็เปนเรื่องของขอมูลดวยคนหนังสือพิมพนี่อยางผมดา ไปหากไมขายวิญญาณใหซาตานเพราะกลายเปนหมาหิวเงิน ก็อาจขายดวยเหตุผลพิเศษอื่นๆ อยางกรณีของชัชรินทรนี่ไมรูขายไปหรือยัง ก็ลองสดับดู...Posted by นักขาวชาวรากหญา at 5/03/2009 07:49:00 กอนเที่ยง
 9. 9. ซีรีสสุดมันสลากไสสื่อเห 8-853 ซีรีสฮารดคอรลากไสสื่อเห (ตอน3) :ลิ้มนักแบล็กเมลเจอแบล็กลิสต เจาะลึกสําราญ รอดเพชรวันอาทิตย, พฤษภาคม 03, 2009มีแคมารคเทานั้น...?! สถานีขาว TNN ของ TRUE VISION พาดหัวขาวที่ลิ้มแถลงวันนี้ไดแทนปรากฏการณทั้งหมดคือมี "แค" อภิสิทธิ์เทานั้นที่โทรมาแสดงความเปนหวง นาทีนี้ใครจะหนาวยะเยือกถึงขั้วหัวใจเทากับลิ้มคงไมมีแลวโดย คุณรักในหลวงหวงลูกหลานที่มา บอรดฟาเดียวกัน3 พฤษภาคม 2552หมายเหตุไทยอีนิวส: ผูใชนามปากกาวา"รักในหลวงหวงลูกหลาน"ไดเขียนลงในเวบบอรดฟาเดียวกัน แบบเจาะลึกวงในแวดวงสื่อมวลชนแบบรายตัว อยางถึงรากถึงโคน และมีรสชาติความมันสในสไตลดิบเถื่อนฮารดคอร ซึ่งไทยอีนิวสเห็นวาเปนประโยชนที่จะทําใหประชาชนเขาใจวาดวยเหตุใด สื่อจึงมีบทบาทอยางที่เห็นกันในปจจุบัน ซึ่งมีปรากฏการณลําเอียง เคียงขางเผด็จการตอตานประชาธิปไตย โดยไดนําเสนอตามตนฉบับเดิม แตเนื่องจากเนื้อหายาวมาก เราจึงจะพิจารณานําเสนอเปนตอนๆ อยางตอเนื่อง และขอขอบคุณผูเขียนมา ณ โอกาสนี้ ทั้งนี้ผูอานพึงใชวิจารณญาณสําราญ รอดเพชร : หนี้แคนเหลี่ยม กับบุญคุณของลิ้มสําราญ เดิมเปนคนประนีประนอมไมเคยฟนธงเลยในชีวิต แตฤทธิ์แคนเหลี่ยมเขี่ยออกมาจากไอทีวีทั้งที่ไปชวยปราบกบฎใหก็ไดสัญญาณ ตายเปนตายจากลิ้มนี่ลุยถั่วกับเหลี่ยม จนเหลี่ยมพังอยางที่เห็น
 10. 10. ซีรีสสุดมันสลากไสสื่อเห 9-85สําราญ ในความเห็นของผมเปนคนนารักครับ ฝรั่งเรียกวา nice guy คือไมคอยเปนพิษเปนภัยกับใคร ประนีประนอมแตตอนมาสังกัดคายลิ้มนี่กลายเปนคนละคนคนทั่วไปเรียกวานาราญ หรือสําราญ คนที่บานลุมน้ําปากพนังเรียกวา "ไอออด" ไอออดเคยเปนครูโรงเรียนเอกชนมากอน เคยเขียนบทกวีไวเลมหนึ่ง แลวตอมาลาออกมาเปนนักขาวอยูหลายหัว จนโคจรมาเจอชัชรินทร ชัยวัฒนตอนที่ทํามาตุภูมิรายวัน แขงกับมติชนของพี่ชางทําอยูจน เจง เหลือแครายสัปฯคืออาทิตยใหทํา พรรคพวกก็แตกกระสานซานเซ็นไปอยูหัวอื่นหมด เหลือสําราญอยูเฝาที่นี่ ดวยความหวังวาซักวันชัชรินทรจะหาเงินมาทํารายวันได รอแลวรอเลาเฝาแตรอ ชัชรินทรก็ไมมีทางฟนชีพมาตุภูมิได สําราญก็เลยโบยบินไปแนวหนา ตอมาก็เนชั่นของหยุน แลวไปจับมือกับดนัยทําวิทยุอยางที่คุณวาแลวตอมาก็ไปทําหนังสือ แนวเศรษฐกิจการเงินกับสุนันท ศรีจันทราชื่อไทยไฟแนนเชียล คุมดานขาวการเมือง ก็อยูจนสุนันทเจงเลยมั้ง ทีนี้เหลี่ยมเขาไปเทกโอเวอรITVจากทรัพยสิน เตะกนพวกหยุนเนชั่นออกไป หยุนตองระเห็จไปเปดเนชั่นแชนัล อยูกับทีทีวีของลุงไกรวัฒน ลูกนองเกาเหลี่ยมที่เคยไปยบุกเบิกทีวีใหเหลี่ยมที่เขมร..หยุนเลยพนโทษ ตาย แตไมวายโดนตามบี้ เพราะทีทีวีหรือเนชั่นแชนัลมันดูไดแคในกรุงเทพฯ หยุนก็เลนซิกแซ็กไปยิงสัญญาณเมืองนอกเขามา กะเผยแพรสัญญาณทั้งประเทศเหลี่ยม เลยตามบี้วา เฮยทําผิดสัญญา แบบนี้อาจไมตองเกรงใจลูกนองเกาลุงไกรวัฒนเจาของสัมปทาน ก็ฟองกันนัวเนีย หยุนก็ออกอากาศทั่วประเทศไมได หาโฆษณาก็ไดจํากัด (ดังนั้นอยาสงสัยวาทําไมหยุนเนชั่น กับพวกเด็กๆของหยุนอยางสรยุทธ กนก ธีระ จอมขวัญถึงไดตามฟาดฟนเหลี่ยมชนิดที่วา ลืมไปเลยวาไอพวกเหี้ยนี่มึงยังเปนสื่อกันอยูมั๊ยสัดดด..)ตัด กลับมาเรื่องสําราญ พอหยุนโดนเตะพนไอทีวี หยุนไมไปเปลาๆ ดันฝากไขทิ้งไว30กวาชีวิต ในนั้นมีกรุณา บัวคําศรี รองเลขาสนนท.ที่รูใจของปริญญา เทวานฤมิตกุล เปนเลขาธิการยุคพฤษภาทมิฬ (โดยมีอาจารยอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เปนประธานที่ปรึกษาสนนท.ยุคนั้น....โหเรื่องแมงยาว ขอตัดกลับไปเรื่องสําราญนะ)ไอพวก30กวาชีวิตก็ฟาดงวงฟาดงากับ เหลี่ยมวา มึงเปนนายทุนเปนรัฐบาลแลวแทรกแซงสื่อ กรุจะทําขาวดาแมง...เหลี่ยมก็เฮย เอาไงวะสัดด ตังคก็จายซื้อแลว นึกวาไดทีวีมาชวยพีอาร พวกหานี่ดากูอี๊ก ก็สงลูกนองอยางพวกนิวัฒนบุญทรง ธํารงไพศาล (ชื่อแมงยาว ชักลืม) หรือใครตอใครเขาไปคุมก็คุมไมอยู เพราะมันพูดคนละภาษากัน เลยมาไดสําราญนี่เขามาคุม สําราญก็เอาอยู แลวดึงลูกนองเกาสารพัดมาแทน พวก30กวาชีวิตก็กลายเปนกบฎไอทีวี โดนเลิกจางตามระเบียบ นับแตนั้นเรื่องคุกคามสื่อนี่ก็โดนหยุนกับพวกเนชั่นตีเหลี่ยมแมงทุกวัน ทั้งที่มันไปไขทิ้งไวเอง...สําราญก็โอเคพาไอทีวีไปได แตเหลี่ยมก็ถือวาบทบาทก็มีให เงินเดือนอะไรก็ให ตีกอลฟไมเปนก็พาไปตี แลวกูขอใหเชียรกูหนอย กับเปนหมาคอยเหาพวกสื่อหรือฝายคานที่จะมากัดกู แคนี้ไมไดเหรอ ออเปนจรรยาบรรณสื่อเหรอมึง เปนกลางนักใชมั๊ย ตอนนั้นเหลี่ยมก็เหลิงมากแลว เพราะชนะเลือกตั้งชนะตั้งรัฐบาลพรรคเดียว ก็ปลดสําราญกลางอากาศซะ หาใครที่ใชงายๆ มาแทนสําราญก็ตกสภาพหมาลา เนื้อ ยังไมแกโดนปลดระวาง แดกเหลานั่งเฉาอยูหลายวัน คํานูณก็มาหาพาเขาพบสนธิลิ้มตอนนั้นสนธิลิ้มยังดีกับเหลี่ยมอยู ก็ไปคุยกับเหลี่ยมอีทาไหนไมรู ก็กะวาจะใหชอง11คลอดลูกมาชื่อ11news1แลวใหสัมปทานลิ้ม...ลิ้มก็พาสําราญ ไปดู ไปเจอก็โอโหลงทุนซื้อสาพัดอุปกรณมาเตรียมออนแอร 11 News 1แต ตอนนั้นเหลี่ยมกําลังเหลิง ก็ชักรําคาญลิ้มวาแมงแบล็กเมลกูไดตลอด เดี๋ยวจะเอาไอนั่น เดี๋ยวจะเอาไอนี่ สัดดดกรูไมให ประมาทลิ้มไปหนอยวางั้นเหอะ ลิ้มก็เลยเริ่มสัญจรรายสัปดาหที่ธรรมศาสตร ไปสวนลุม ก็ไดสําราญเปนโฆษกเวทีใหสําราญเดิมเปนคนประนีประนอมไม เคยฟนธงเลยในชีวิต แตฤทธิ์แคนเหลี่ยมเขี่ยออกมาจากไอทีวีทั้งที่ไปชวยปราบกบฎใหก็ไดสัญญาณ ตายเปนตายจากลิ้มนี่ลุยถั่วกับเหลี่ยม จนเหลี่ยมพังอยางที่เห็นสําราญ ไดรับรางวัลเปน สมาชิกสนช.หลัง19กันยาฯ แลวก็มาลงส.ส.บางกะป แพไอบรูคดาราไปไมกี่แตมมั้ง เลยสอบตก กลับมาเปนโฆษกพันธมิตร หลังยึดสนามบินตั้งรัฐบาลอภิสิทธิ์ ลิ้มสงประกวดไปเปนผูชวยรัฐมนตรีวัฒนธรรมแตกรรมเวรที่สําราญเคย กอทั้งในฐานะโฆษกพันธมิตร ที่สําคัญไอออดของเรานี่ชอบ"เอา"เปนอันมาก ไดโอกาสวาเมียเปนพยาบาลอยูเวรกะดึก กอนไปรับเมียก็แวะอาบน้ําตามอางเปนประจํา แลวเสือกจะมาคุมกระทรวงวัฒนาธรรมคนก็รุมดา
 11. 11. ซีรีสสุดมันสลากไสสื่อเห 10-85ตอนนี้ก็เลยเปนวาที่รัฐมนตรีไปพลางๆ แลวกันนะออดนะคํานูณ :จากคอมสันติบาลมาเปนองครักษพิทักษสถาบันแต กอนมันก็คอมสายสันติบาล แลวจูๆ อยูดีๆ มันกลับใจเหรอ?... ก็เปลาครับ มันก็ตองตามนายมันคือ ไอหารากลิ้มนั่นแหละ แตมันเปนหัวคิดใหดวย คือมันเสนอยุทธวิธีวาจะชนะไอเหลี่ยมไดก็เอา "ชาติ ศาสน กษัตริย" นี่แหละมาสูแมงก็เลยเดินแนวทางขวาจัดที่พวกมันเคยดาสมัย6ตุลานั่นแหละสวนไอนูณนี่ทุกคนรูจักมันดี แตกอนมันไมเปนแบบที่เห็นออกทีวีตอนนี้ไอหานี่ 5 ย. เต็มตีน เสื้อยืด สะพายยาม กางเกงยีนส ผมยาว รองเทายาง ศัพทแสงพูดทีก็ชีวทัศน โลกทัศนพัดลมตูเย็น คือซายจาถอดแบบมาจากผิน บัวออน คอมกลับใจ ซายสันติบาลไอนูณเคยเปนเลขาศูนยนิสิตมาในป 2518 ไง กอน 6 ตุลานิดหนอย แลวคิดไหมวามันไมใชคอมแตทุกวันนี้ตองปกปองสถาบันกันชิบหาย จูๆ อยูดีๆ มันกลับใจเหรอก็เปลาครับ มันก็ตองตามนายมันคือไอหารากลิ้มนั่นแหละ แตมันเปนหัวคิดใหดวย คือมันเสนอยุทธวิธีวาจะชนะไอเหลี่ยมไดก็เอา "ชาติ ศาสน กษัตริย" นี่แหละมาสู แมงก็เลยเดินแนวทางขวาจัดที่พวกมันเคยดาสมัย6ตุลานั่นแหละแตปก ปองไปปกปองมา ไอพวกหานี่ดันสรางแนวรวมมุมกลับใหพวกตอตานเจาบานเลย แตกอนเวบปาเดียวกันมีอยูไมกี่หนอ ก็สมศักดิ์ ธนพล อุเชนทร กับเด็กจุฬาลูกศิษยจารยใจ2-3คน ตอนนี้แมงระบาดไปทั้งประเทศเพราะงั้นพวกเราอยาไปดาคํานูณกับลิ้ม ปลอยใหมันปกปองมากๆ เรงมือใหหนักขึ้น แมงจะจะไดชิปหายกันไวขึ้น นี่พูดจริง ไมไดประชดสมเกียรติ พงษไพบูลย : ซายโซดากลั่นที่ตองมาเลนบทขวาจัด
 12. 12. ซีรีสสุดมันสลากไสสื่อเห 11-85สัมพันธยาวนาน-สม เกียรติ พงษไพบูลย (ซาย) กับสําราญ รอดเพชร มีสายสัมพันธในแวดวงสื่อมายาวนานตั้งแตยังหนาละออน จนมาบรรจบกันอีกครั้งที่ม็อบพันธมิตรจารยสมเกียรตินี่ ก็จะมีสายสัมพันธกับอาจารยโตงไกรศักดิ์ กับสําราญ รอดเพชร เพราะสําราญนี่เปนครูมากอนก็รูจักกันมากอน เลยเรียกสมเกียรติสงงานพวกแวดวงครูมาลงหนังสือพิมพ ใหคาเรื่องไปก็กินเหลาหมด แตโซดาแกกลั่นเองจารย สมเกียรตินี่แกเปนพวกสายอาจารยโตงไกรศักดิ์ เคลื่อนไหวแนวซายปามากอน พอปาแตกก็ลดโทนมาเปนแดงอมชมพูแถวๆ โคราช บุรีรัมย สารคาม แกไวงไขไวเยอะ ผมไปกินเหลาบานแกบอยในวค.ราชสีมา คือเวลาจะไปทําขาวปาสมัยกอน ตองแวะหาแกแกเปนคนดีมัธยัสถ แดกเหลาทั้งทีนี่แกกลั่นโซดาเอง พวกโซดาสิงหนี่ไมเคยไดกินเงินสมเกียรติ อันนี้มันเปนเสนหในการกินเหลากับสมเกียรติชนิดหนึ่งคือแกก็กิน เงินเดือนครู แตเคลื่อนไหวการเมืองสัมพันธกับพวกเอ็นจีโออีสาน พวกแกเลยมาก แตคนเกลียดก็ไมนอยเพราะความปากหมา ผมเองตอนเมาๆ กันก็เคยเกือบโดดถีบแบบไอเกงไปหลายทีเหมือนกัน คือมิตรหรือศัตรูไมรูกูขอปากหมาดาไวกอนแกก็จะมีสายสัมพันธกับ อาจารยโตงไกรศักดิ์กับสําราญ รอดเพชร เพราะสําราญนี่เปนครูมากอนก็รูจักกันมากอน เลยเรียกสมเกียรติสงงานพวกแวดวงครูมาลงหนังสือพิมพ ใหคาเรื่องไปก็กินเหลาหมด แตโซดาแกกลั่นเองถามวาพวกอาจารยสม เกียรตินี่นะปกปองสถาบัน เวลาผมไปเมากับแกก็ดาชิปหาย ไมดาอยางเดียวพวกนี้จะลอเขาดวย อาจารยโตงนี่เรียก "นานีๆ " ทุกคํา แลวเรียกแมในหลวงวา "เด็จยายๆ " ทุกคํานะ เพราะทานผูหญิงบุญเรือนนี่เคยรับใชในวังสระปทุมใหสมเด็จยามากอน แตเพราะแกเปนซาย ออกแนวโปรเวียดนามดวย แกก็เลยดาชิบหายมาทุกวันนี้พวกนี้บอกปกปองสถาบัน ใครจะเชื่อก็เชื่อ แตผมพูดไดคําเดียวสั้นๆ คือ สนตีนแหนะ!สมศักดิ์ โก:หมวกนี่ไมใชใสบังหัวลานอยางเดียว มีที่มา
 13. 13. ซีรีสสุดมันสลากไสสื่อเห 12-85สมศักดิ์นี่ไมรูจัก นอกสายตานะวาไปแลวแตพวกผูนําสหภาพนี่ซายทุกตัวครับ ที่แกชอบใสหมวกสไตลเสกสรรคนั่น ไมไดปดหัวลานอยางเดียวมันเปนเครื่องแบบของนักปฏิวัติเขาครับรสนาแตงงานในทัศนะใหม:เปยกธงชัยคนขี่หลังเสือคือ ปาส.นี่ไมใชพวกซาย แตไปเปนพวกขวาก็ไมมีใครเขาเอากับแก แกเลยสรางพระตําหนักของแก ลูกศิษยลูกหาก็ขึ้น รุนใหญหนอยก็พี่เปยกพิภพ ธงไชย รุนถัดมาคือพวกยุค6ตุลาก็จะมีนี่แหละหลวงพี่เตี้ยไพศาล วิสาโล ประชา หุตานุวัตร สันติสุข โสภณศิริอะไรพวกนี้ คนหลังนี่เปนผัวของรสนาเขา แตทําไมยังเปนนางสาว ...ไมใชรสนาเขาซุกผัว แตเขาเรียกวา "แตงงานในทัศนะใหม" เปนยังไงใหไปถามพวกเฟมินิสตสวนรสนานี่เปนพวกแนวปฏิรูปกลางขวาหากนึกไมออกก็คือแนวๆ ส.ศิวรักษคือ ปาส.นี่ไมใชพวกซาย แตไปเปนพวกขวาก็ไมมีใครเขาเอากับแก แกเลยสรางพระตําหนักของแก ลูกศิษยลูกหาก็ขึ้น รุนใหญหนอยก็พี่เปยกพิภพ ธงไชย รุนถัดมาคือพวกยุค6ตุลาก็จะมีนี่แหละหลวงพี่เตี้ยไพศาล วิสาโล ประชา หุตานุวัตร สันติสุข โสภณศิริอะไรพวกนี้ คนหลังนี่เปนผัวของรสนาเขา แตทําไมยังเปนนางสาวไมใชรสนาเขาซุกผัว แตเขาเรียกวา"แตงงานในทัศนะใหม" เปนยังไงใหไปถามพวกเฟมินิสต (ในนี้มีหลายนาง) แตกอนรสนาก็เปนกรรมการมูลนิธิโกมล คีมทอง (ที่แกโดนคอมยิงตายที่สุราษฎร นี่ก็ลูกศิษยปาส.แก) ก็ออกหนังสือเลมอะไรกันไป ออกแนวๆ อุดมคติพอสมควร คือนูนแหละชุมชนทางเลือก ซัมเมอรฮิลลอะไรไปนูนไปๆ มาๆ รสนามาจับ งานดานสาสุขทางเลือก แลวก็มาจับเรื่องทุจริตยา ลงสว.หนแรกนี่ตก แตหนสองได เพราะรสนิยมเขาทางคนกรุงคือเปนอาหมวย แลวก็ดาไอเหลี่ยม ออกทีวีบอย เปนคนดังอะไรงี้หากขลุกอยูในหองสมุดกับปาส.ก็คงสิวเขรอะแบบพวกเจลัดดาอะไรไปนั่นแลวปานนี้....ดังนั้นไมตองสงสัยวาทําไมรสนาเขาเชียรพันธมิตรเพราะมันพวกเดียวกับพี่เปยก พี่เปยกนี่แกก็หลงมาขนาดนี้ พรรคพวกวงการก็แอบดาชิบหาย แตแกเหมือนขึ้นหลังเสือ หาที่ลงไมได คงตองรอใหลิ้มหารากตายหาซะกอน แกถึงจะไดกลับปาเมืองกาญจนลิ้ม:นักแบล็กเมลที่อาจจะเจอตอแบล็กลิสตหายสาปสูญ
 14. 14. ซีรีสสุดมันสลากไสสื่อเห 13-85มีแคมารคเทานั้น... สถานีขาว TNN ของ TRUE VISION พาดหัวขาวที่ลิ้มแถลงวันนี้ไดแทนปรากฎการณทั้งหมดคือมีแค อภิสิทธิ์เทานั้นใหกําลังใจ นาทีนี้ใครจะหนาวยะเยือกถึงขั้วหัวใจเทากับลิ้มคงไมมีแลวสวนลิ้มนี่ผมคงไมมีเรื่องลึกๆ ลับๆ เขียนแลวหละ เพราะคนเขาเขียนเจาะจนพรุนหมดแลวลิ้มก็อยางที่รูคือจบเชียงใหม แลวไปจบโทเมืองนอกกลับมาก็ทํางานเปนเบใหพวกแกงตึกดํา เปนนักธุรกิจดาวรุงหลังยุค 14 ตุลาแลว มาทําหนังสือประชาธิปไตย ก็ออกแนวซายนั่นแหละ ตอมา6ตุลาก็โดนปด หลัง6ตุลามาทําผูจัดการรายเดือนเริ่มสรางชื่อจากการเขียนขาวแนวสืบสวนสอบสวน (investigative news) แฉพวกเจาพอมาเฟยทั้งหลาย แลวคอยมาทําขาวธุรกิจแขงกับประชาชาติของพี่ชางมาดังมากตอนออก ผูจัดการรายวันกอนพฤษภาทมิฬไมนาน หลังจากทําเซ็คชั่นปริทัศนในผูจัดการรายสัปดาหติดตลาด ไดพวกซายเกาอยางคํานูณ สิทธิสมาน แลวก็ยังดี วจีจันทรเปนหลัก แลวก็รุงมณีผูจัดการรายวันตีโจทกแตกคือเจาะตลาดชนชั้นกลาง ผูกไทไวตคอลลาร ก็เปนฐานใหญ พอเขาตลาดหุนได ก็อยากเปนไทคูนในแวดวงมีเดีย ก็ไปเทกหนังสือพิมพฝรั่ง คาใชจายแมงแพงโคตร ก็ชักไมไหว กอนวิกฤตเศรษฐกิจป 40คนที่ไปซื้อบริษัทในอเมริกาอยางเสี่ยปลากระปองรายนึง ผมจําชื่อไมได ฆาตัวตาย แตลิ้มเลือกอีกทางคือเขาหานักการเมือง ตอนนั้นก็เขาไปเชียรธารินทรวาอนาคตใสจะเชียรเปนนายกฯ แตธารินทรชวยไมได ลิ้มก็ตีจนเสียหมากันไปขางตอ มาก็เกาะแมวเชียร และเปนองครักษอยางรูๆ เงื่อนไขก็มี 1.ชวยเรื่อง NPL 3-4 พันลาน 2.ชวยใหเฮียชอย วิโรจนไดเปนเอ็มดีแบงกกรุงไทยนานๆ จะไดมีตังคมาชวยลิ้ม 3.ชวยเอาสปอนเซอรจากวิสาหกิจตางๆ มาใหลิ้ม 4.ขอทีวีชองหนึ่ง...ตอนแรกก็ถอยทีถอยอาศัยกันดี มาแตกกันตอนเหลี่ยมชนะเลือกตั้งรอบสองตั้งรัฐบาลพรรคเดียว กับคิดวาตัวเองก็มีไอทีวีอยูทั้งชอง ก็ไมยอมใหลิ้มแบล็กเมลแลว ก็ปลดออกจากเมืองไทยรายสัปดาหชอง 9เรื่องนี้หากมึงก็เหี้ยกูก็ เหี้ย กอดกันไวแนนๆ เมืองไทยตอนนี้ก็คงเปนอีกเรื่อง แตเหี้ยเสือกกัดกับเหี้ย แมงเลยยุงชิบหายอยางที่เห็นเพราะงั้น ใครที่คิดวาใชบริการลิ้มฟรีๆ มึงอยาหวัง มึงจะเจอแบล็กเมลตลอด หากไมยอมเมื่อไหรก็ตองเจอแบบธารินทรที่กลายเปนไอนอยเสียหมา กับทักษิณที่เละเปนขี้อยางตอนนี้คุณใชบริการลิ้มก็ตอง ยอมใหมันแบล็กเมล ไมงั้นก็ตองแบล็กลิสตมัน สงไปเฝาเง็กเซียนไวๆ ดังนั้นคุณคิดวาใครฆาลิ้ม ก็คงหนีไมพนไอพวกที่ใชบริกการลิ้มรายลาสุดนี่แหละ...สวนจะตัดตอนให ใครเปนแพะก็วากันไป หรือจะตอรองสงไปเสวยสุขเมืองนอกก็วากันไปPosted by นักขาวชาวรากหญา at 5/03/2009 03:45:00 หลังเที่ยง
 15. 15. ซีรีสสุดมันสลากไสสื่อเห 14-854 ซีรีสฮารดคอรลากไสสื่อเห (ตอน4) : สมาคมสื่อโจร พวกมึงแหละตัวดีที่ ตองหยุดทํารายประเทศไทยวันจันทร, พฤษภาคม 04, 2009โดย คุณรักในหลวงหวงลูกหลานที่มา บอรดฟาเดียวกัน4 พฤษภาคม 2552หมายเหตุไทยอีนิวส: ผูใชนามปากกาวา"รักในหลวงหวงลูกหลาน"ไดเขียนลงในเวบบอรดฟาเดียวกัน แบบเจาะลึกวงในแวดวงสื่อมวลชนแบบรายตัว อยางถึงรากถึงโคน และมีรสชาติความมันสในสไตลดิบเถื่อนฮารดคอร ซึ่งไทยอีนิวสเห็นวาเปนประโยชนที่จะทําใหประชาชนเขาใจวาดวยเหตุใด สื่อจึงมีบทบาทอยางที่เห็นกันในปจจุบัน ซึ่งมีปรากฏการณลําเอียง เคียงขางเผด็จการตอตานประชาธิปไตย โดยไดนําเสนอตามตนฉบับเดิม แตเนื่องจากเนื้อหายาวมาก เราจึงจะพิจารณานําเสนอเปนตอนๆ อยางตอเนื่อง และขอขอบคุณผูเขียนมา ณ โอกาสนี้ ทั้งนี้ผูอานพึงใชวิจารณญาณไอดิษฐเลขาสมาคมนักขาวฯ : วีรบุรุษเลาไกประดิษฐ เรืองดิษฐ เลขาธิการสมาคมนักขาวนักหนังสือพิมพแหงประเทศไทย (คนเสื้อขาวยืนกลาง) วัน ไปชวนปูชัย ชิดชอบ ประธานสภารณรงคหยุดทํารายประเทศไทย โดยดีเดยชักธงหยุดความรุนแรงทั่วประเทศ4พฤษภาคมนี้ไมมีใครวาหรอกครับ และนาสนับสนุนที่จะรณรงคหยุดทํารายประเทศไทยในวันที่4พฤษภาคมนี้ แตปญหาที่นาหมั่นไสก็คือวา ไอองคกรที่กําลังรณรงคใหชาวบานหยุดทํารายประเทศนี่ แมงเคยไดหันมาดูตัวพวกมันมั่งรึเปลา ก็พวกมึงนี่แหละเหี้ยตัวพอเลยที่กระทําย่ํายีประเทศมาหนแลวหนเลายังๆ ยังไมรูตัวอีก ก็พวกมึงไอสมาคมนักขาวเหี้ยทั้งหลายนี่แหละ รึวามึงจะเถียง...เอาพอหอมปากหอมคอนะ ตัวที่มันกําลังรวมมือกับดร.ปดพระปกเกลา เรื่องหยุดทํารายประเทศไทยเนี่ยคนเปนคียแมนเรื่องนี้มันชื่อไอดิษฐ ที่เปนเลขาสมาคมนักขาวนะครับไอ ดิษฐนี่เปนเด็กรุนหลังผมหลายปเหมือนกัน มันเปนเด็กกิจกรรมรามฯ ทําคายชาวเขา แลวก็เคยไปรณรงคเรื่องนาเกลือทางภาคอีสาน ตอนนั้นตํารวจทหารลอมปราบพวกนักศึกษาที่ไปประทวงนาเกลือ กวาดจับซัก40คนไดผูนําชาวบานกลายเปนฮีโร ไดเปนผูแทนสารคามหลายสมัยชื่อสุชาติ ศรีสังข (หลังๆ มาเปนหนวยแนวหนาพันธมิตรตอนไปยึดสนามบิน)
 16. 16. ซีรีสสุดมันสลากไสสื่อเห 15-85พวก เด็กๆ รามเลาใหฟงวาตอนนั้นพรรคพวกนักศึกษาโดนกวาดจับตีหัวรางขางแตก แตไอดิษฐสวมบทผูนํานักศึกษาหนีรอดไปหลบในเลาไกชาวบาน ยังโดนอําขี้แตกมาจนปานนี้มันเคยมาสมัครงานนักขาวกับผมซัก15ปมา นี่แหละครับ ผมดูแลวแมงพูดไทยกลางยังไมชัด ทองแดงมาก ผมก็เลยบอกมึงไปหาเอาขางหนากอนปะ มันเลยไปไดงานมติชน แลวตอมาอยูบางกอกโพสต ยังงงอยูวาแคภาษาไทยกลางก็ไมรอดแลว เสือกไปอยูฉบับภาษาฝรั่งอีก ไอหาอาศัยความเปนนักกิจกรรมเกา มันไปเขาสมาคมนักขาว เลยไดผูกขาดเปนเลขาฯ แตนาผิดหวังอยูหนอยตรงที่วาเวลามันออกแถลงการณทีมักจะไวหนาพวก พันธมิตร ผมเคยถามวาทําไมมึงทําตัวยังงี้ มันบอกพี่ผมเกรงใจมันพวกเดียวกันคนปกษใตทั้งนั้น แตทีพวกเสื้อแดงนี่มันใสไมยั้ง เพราะไมใชพวกมัน ตอนอยูรามมันก็เชียรพรรคสาน คูแขงพรรคของไอตูจตุพร สวนณัฐวุฒิก็เด็กรุนหลังมัน เลยไมตองเกรงใจตอนพันธมิตรชุมนุม มันก็เลยออกแนวเชียร ออกแถลงการณไลรัฐบาลเหลี่ยมออก ใหตั้งนายกฯมาตรา7 กูถามหนอยมันธุระอะไรของนักขาว เสือกทําตัวเปนขาวซะเองรัฐบาล สมัคร สมชายออกพรก.ฉุกเฉินมันรีบแรออกแถลงการณวารัฐหามทํารายม็อบ แลวไลรัฐบาลออก แตพอม็อบยึดทําเนียบ ยึดสนามบินแมงเฉย ขนาดไปยึดโทรทัศน NBT แมงก็ออกแถลงการณดาพันธมิตรแบบเสียไมได ดาแบบขอไปทีแตพอเสื้อแดงนี่แมงเอาใหญ อภิสิทธิ์ประกาศฉุกเฉิน แมงออกแถลงการณเลยอนุญาตรัฐใชกําลังปราบ แตปราบอยาใหเจ็บตายนะ กูกลัวเลือด...ดูความกระแดะของพวกมัน พอรัฐปราบเสื้อแดงเสร็จ มันก็ออกแนวรณรงครักสันติภาพหยุดทํารายประเทศไทย...เชี่ยมั้ยหละสัดด!!?ก็พวกมึงแหละไอดิษฐ นักขาวนี่แหละตัวเหี้ยเลยในการทํารายประเทศไทย พวกมึงเก็บกวาดขยะที่ทําเรี่ยราดกอนแลวคอยไปบอกชาวบานทุเรศภัทระ คําพิทักษ :ผูทําลายเกียรติภูมิสื่อลงราบคาบใตตีนเผด็จการสรุป ภัทระแมงก็กลับไปหาบังวา บังครับที่บังเชิญผมเปนสนช.นี่ "ผมขอสาม" เพราะพวกผมสมาคมสื่อมี3สมาคมไปไหนไปดวย ถาคนหนึ่งไมไป มันก็ไปดวยกันไมได..บังก็กัดฟนยกใหสาม ตองไปตัดโควตาเด็กเสนเด็กฝากลงเพียบเพราะถาไดใจสื่อ ตอไปคมช.จะทําเหี้ยอะไรมันก็จะไดโลง ทําชั่วก็ผอนเบา ทําดีแมงก็ตีปบเชียร เพราะปากกาอยูในมือพวกมัน...แตเรื่องก็ไมหวานคอเหี้ยซะทีเดียวหรอก!ภัทระ คําพิทักษนี่รุนหลังครับ สวนตัวเลยไมไดรูจักกันแต แวดวงนักขาวสนามเด็กๆ รุนหลังมันถึงกับสาปสงไอเหี้ยนี่ เพราะมันเต็มไปดวยความหนาดาน เอาความเปนสื่อไปขายกินกับเผด็จการ เขาตอตานวาทําความเสียหมาใหสื่อมวลชน มันเสือกโยนขี้ใหเขา...

×