Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Blender3D - Cycles baking

1 888 vues

Publié le

Die in Blender integrierte Render-Engine, Cycles, ermöglicht nicht nur photorealistische Darstellungen sondern auch das Backen der Shading-Informationen in Texturen. Dabei wird neben moderner Pathtracing-Technlogie auch die Open Shading Language (OSL) unterstützt. Gottfried von der Nürnberger Blender User Group gibt uns in diesem Talk eine kurze Einführung in Cycles und erläutert, wie Blender damit zu einer echten Alternative zu Autodesk Beast wird.

Publié dans : Design
  • Soyez le premier à commenter

  • Soyez le premier à aimer ceci

Blender3D - Cycles baking

  1. 1. BBlleennddeerr,, CCyycclleess,, BBaakkiinngg
  2. 2. GGeesscchhiicchhttee vvoonn BBlleennddeerr ** HHaatt aallss IInn--HHoouussee--TTooooll aannggeeffaannggeenn ** SSppäätteerr FFrreeeewwaarree ** CCrroowwddffuunnddiinngg ffüürr OOppeenn SSoouurrccee
  3. 3. GGrruunnddkkoonnzzeeppttee vvoonn BBlleennddeerr ** EEiinn PPaakkeett ffüürr aalllleess ** FFookkuuss aauuff AAnniimmaattiioonnss--PPrroojjeekkttee ** IInntteeggrriieerrtteerr CCoommppoossiittoorr,, SScchhnniittttpprrooggrraammmm,, MMoottiioonn TTrraacckkeerr,, SSccuullppttiinngg--TToooollss eettcc.. ** IInntteeggrriieerrttee GGaammee--EEnnggiinnee((!!))
  4. 4. WWaarruumm BBlleennddeerr ffüürr SSppiieelleeeennttwwiicckklluunngg?? ** HHoohheerr VVeerrbbrreeiittuunnggssggrraadd iimm IInnddiiee--BBeerreeiicchh ** SSeeiitt 22001144:: IInnvveessttiittiioonneenn vvoonn VVaallvvee uunndd EEppiicc ** AAnnggeesstteellllttee PPrrooggrraammmmiieerreerr ffüürr SSppiieellee--rreelleevvaattee FFeeaattuurreess ** CCyycclleess--BBaakkiinngg eeiinneess ddeerr RReessuullttaattee
  5. 5. CCyycclleess?? ** PPaatthhttrraacceerr ** OOSSLL--UUnntteerrssttüüttzzuunngg ** AAnnggeelleehhnntt aann AArrnnoolldd RReennddeerreerr ** FFuullll--GGII eettcc.. vvoonn GGrruunndd aauuff
  6. 6. BBaakkiinngg mmiitt CCyycclleess LLiivvee--DDeemmoo
  7. 7. WWIIPP ** CCyycclleess BBaakkiinngg iisstt nnoocchh WWIIPP ** IInntteerrffaaccee wwiirrdd ssiicchh nnoocchh äännddeerrnn ** AAkkttuueellllee WWoorrkkffllooww--HHiillffee:: BBaakkeeTTooooll →→ hhttttpp::////wwwwww..bblleennddeerrmmaarrkkeett..ccoomm
  8. 8. NNeeuuggiieerriigg?? ** BBlleennddeerr--KKuurrss aann ddeerr VVHHSS EErrllaannggeenn AAbb 2244.. SSeepptteemmbbeerr →→ BBeeiimm VVoorrttrraaggeennddeenn ffrraaggeenn ** NNuurreemmBBUUGG –– BBlleennddeerr--TTrreeffffeenn iinn NNBBGG hhttttpp::////wwwwww..NNuurreemmBBUUGG..oorrgg ** hhttttpp::////wwwwww..BBlleennddeerrDDiipplloomm..ccoomm →→ CCyycclleess NNoorrmmaall BBaakkiinngg TTuuttoorriiaall ((bbaalldd)) ** hhttttpp::////wwwwww..BBlleennddeerrGGuurruu..ccoomm →→ CCyycclleess BBaakkiinngg TTuuttoorriiaall

×