Prezentacja inwestorska 1Q2023

I
Inter Cars
fakty i liczby
Maj 2023
Niniejsza prezentacja ("Prezentacja") została przygotowana przez Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie, Polska ("Spółka"). Niniejsza prezentacja nie powinna być traktowana jako część
jakiegokolwiek zaproszenia lub oferty sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych, inwestowania lub dokonywania transakcji ani jako promocja lub nakłanianie do złożenia oferty
nabycia jakichkolwiek papierów wartościowych lub rekomendacja do zawarcia jakiejkolwiek transakcji, w szczególności w odniesieniu do papierów wartościowych Spółki. Informacje zawarte w
niniejszej Prezentacji pochodzą z publicznie dostępnych źródeł, które Spółka uważa za wiarygodne, jednak Spółka nie składa żadnego oświadczenia co do ich dokładności lub kompletności.
Spółka nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszej Prezentacji. Informacje zawarte w niniejszej Prezentacji mogą w każdym
przypadku podlegać zmianom i modyfikacjom. Odbiorcy niniejszej Prezentacji zgadzają się, że podlegają ograniczeniom określonym poniżej i są zobowiązani do ich przestrzegania.
Treść niniejszej Prezentacji w żadnym wypadku nie może być interpretowana jako jakiekolwiek wyraźne lub dorozumiane oświadczenie lub gwarancja udzielona przez Spółkę lub jej
przedstawicieli. Podobnie, ani Spółka, ani żaden z jej przedstawicieli nie ponosi odpowiedzialności w jakimkolwiek zakresie (z tytułu zaniedbania lub w inny sposób) za jakiekolwiek
straty lub szkody, które mogą wyniknąć z wykorzystania niniejszej Prezentacji lub jakichkolwiek informacji w niej zawartych lub w inny sposób związanych z niniejszą Prezentacją.
Spółka nie zobowiązuje się do publikowania jakichkolwiek aktualizacji, modyfikacji lub korekt informacji, danych lub oświadczeń zawartych w niniejszej Prezentacji w przypadku zmiany
strategii lub zamiarów Spółki lub wystąpienia faktów lub zdarzeń mających wpływ na strategię lub zamiary Spółki, chyba że obowiązek taki wynika z obowiązujących przepisów prawa i
regulacji.
Niniejsza Prezentacja zawiera stwierdzenia odnoszące się do przyszłości. Stwierdzenia te zawierają słowa "przewidywać", "wierzyć", "zamierzać", "szacować", "oczekiwać" oraz słowa o
podobnym znaczeniu. Wszystkie stwierdzenia inne niż stwierdzenia dotyczące faktów historycznych zawarte w niniejszej Prezentacji, w tym, bez ograniczeń, stwierdzenia dotyczące sytuacji
finansowej Spółki, strategii biznesowej, planów i celów kierownictwa w zakresie przyszłej działalności (w tym planów i celów rozwojowych dotyczących produktów i usług Spółki) są
stwierdzeniami dotyczącymi przyszłości. Takie stwierdzenia dotyczące przyszłości wiążą się ze znanym i nieznanym ryzykiem, niepewnością i innymi ważnymi czynnikami, które mogą
spowodować, że rzeczywiste wyniki, rezultaty lub osiągnięcia Spółki będą istotnie różnić się od przyszłych wyników, rezultatów lub osiągnięć wyrażonych lub sugerowanych w takich
stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Takie stwierdzenia dotyczące przyszłości są oparte na licznych założeniach dotyczących obecnych i przyszłych strategii biznesowych Spółki oraz
środowiska, w którym Spółka będzie działać w przyszłości. Spółka w sposób wyraźny wyłącza wszelkie zobowiązania do publikowania aktualizacji lub korekt jakichkolwiek stwierdzeń
dotyczących przyszłości zawartych w niniejszym dokumencie w celu odzwierciedlenia jakichkolwiek zmian w oczekiwaniach Spółki w odniesieniu do nich lub jakichkolwiek zmian w zdarzeniach,
warunkach lub okolicznościach, na których takie stwierdzenie jest oparte, chyba że jest to wymagane przez obowiązujące przepisy prawa. Spółka zastrzega, że stwierdzenia dotyczące
przyszłości nie stanowią gwarancji przyszłych wyników oraz że jej rzeczywista sytuacja finansowa, strategia biznesowa, plany i cele kierownictwa dotyczące przyszłej działalności mogą
się istotnie różnić od tych zawartych lub sugerowanych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości zawartych w niniejszej Prezentacji. Ponadto, nawet jeśli sytuacja finansowa Spółki,
strategia biznesowa, plany i cele kierownictwa dotyczące przyszłej działalności będą zgodne ze stwierdzeniami dotyczącymi przyszłości zawartymi w Prezentacji, wyniki te lub rozwój
sytuacji mogą nie być wskaźnikiem wyników lub rozwoju sytuacji w przyszłych okresach. Spółka nie jest zobowiązana do weryfikacji lub potwierdzenia, ani do podania do publicznej
wiadomości jakichkolwiek korekt stwierdzeń dotyczących przyszłości w celu odzwierciedlenia zdarzeń lub okoliczności, które wystąpią po dacie niniejszej Prezentacji.
Niniejsza Prezentacja zawiera pewne informacje rynkowe. O ile nie zostały one przypisane wyłącznie do innego źródła, takie informacje rynkowe zostały obliczone na podstawie danych
dostarczonych przez źródła zewnętrzne wskazane w niniejszej Prezentacji i zawierają szacunki, oceny, korekty i osądy oparte na doświadczeniu Spółki i znajomości sektora, w którym Spółka
prowadzi działalność. Ponieważ takie informacje rynkowe zostały przygotowane częściowo w oparciu o szacunki, oceny, korekty i osądy, a nie zostały zweryfikowane przez niezależną stronę
trzecią, takie informacje rynkowe są, o ile nie zostały przypisane do źródła zewnętrznego, w pewnym stopniu subiektywne. Chociaż uważa się, że takie szacunki, oceny, korekty i osądy są
uzasadnione, a przygotowane informacje rynkowe odpowiednio odzwierciedlają sektor i rynki, na których działa Spółka, nie ma pewności, że takie szacunki, oceny i osądy są najwłaściwsze
do podejmowania decyzji dotyczących informacji rynkowych lub że informacje rynkowe przygotowane przez inne źródła nie będą się istotnie różnić od informacji rynkowych zawartych w
niniejszym dokumencie
2
BUDUJEMY KOMPLEKSOWY EKOSYSTEM NA CZAS MOBILNOŚCI
OMNICHANNEL
3
SIEĆ DYSTRYBUCJI
Sieć naziemna na 19 rynkach
SEGMENTY
KLIENCI
FLOTA /
KIEROWCA
LOGISTYKA
SIEĆ DOSTAWCÓW​​
SIEĆ WARSZTATÓW
Inter Cars wykorzystuje swoją skalę działania, a jednocześnie
jest zorganizowany na mniejsze, wyspecjalizowane segmenty
biznesowe, dzięki czemu działa sprawnie i elastycznie, mogąc
konkurować z mniejszymi firmami.
Z POSZCZEGÓLNYCH SEGMENTÓW TWORZYMY MOCNĄ CAŁOŚĆ
OPONY
SYNERGIA W SPRZEDAŻY CZĘŚCI DLA DOSTAWCÓW
RSO (Samochody Osobowe)
RSU (Samochody
Ciężarowe)
AGRO
CZĘŚCI WIZUALNE
AKUMULATORY
OLEJE
WYPOSAŻENIE
WARSZTATÓW
MARINE
AKCESORIA
MOTOCYKLE
PRZEMYSŁ
TUNING
4
WYNIKI INTER CARS W CIĄGU OSTATNICH 12 LAT
5
#2
w Europie
#7
na świecie
19
krajów
1
w częściach do
pojazdów osobowych
#1 w CEE
w częściach do
pojazdów użytkowych
#1 w Europie
526.0
703.0
805.5
911.0
1 129.0
1 348.0
1 579.0
1 822.0
2 039.0 2 061.0
2 635.0
3200,0
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Sprzedaż w mln EURO
1 Kraje, w których Inter Cars posiada sieć sprzedaży naziemnej. Norwegia dołączyła w
styczniu 2023 r.
2
1
2
1
1
3
1
3 2
3
1
1
2
10.0%
20.9%
8.3%
27.7%
Meko
(Poland)
GPC
(Europe)
LKQ
(Europe)
Inter
Cars
1Q 23/22
INTER CARS W CIĄGU OSTATNICH 12 MIESIĘCY
6
27,7%
20,9%
Data 1Q YTD 4Q
FX rates 2023 2022 change % 2022 2021 zmiana %
EUR -> PLN 4,700 4,647 1,1% 4,688 4,578 2,4%
USD -> PLN 4,363 4,164 4,8% 4,468 3,876 15,3%
[mio EUR] 1Q 2023 1Q 2022 zmiana %
Inter Cars* 891 698 27,7%
LKQ (Europa) 1 443 1 333 8,3%
GPC (Europa) 830 686 20,9%
Meko (Polska) 56 51 10,0%
Total 3 220 2 768 16,3%
[mio EUR] YTD 4Q 2022 YTD 4Q 2021 zmiana %
Inter Cars* 3 258 2 674 21,8%
LKQ (Europa) 5 465 5 133 6,5%
GPC (Europa) 2 928 2 462 18,9%
Meko (Polska) 228 206 10,8%
Total 11 879 10 475 13,4%
* Dane szacunkowe
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
RANKING DYSTRYBUTORÓW NA RYNKU CIĘŻAROWYM
7
części ciężarowe
#1 w UE
Ranking 2021 spółek Inter Cars na poszczególnych
rynkach.
19
krajów
1
54.6 64.9 90.9 110.9 132.1
176.8
230.0
287.4
351.2
398.4 414.5
558.7
720.2
0
100
200
300
400
500
600
700
800
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Sprzedaż ciężarowa w milionach EUR
1 Kraje, gdzie Inter Cars posiada fizyczną sieć dystrybucji.
2 Źródła: czarnym kolorem – szacunki Inter Cars, czerwonym kolorem – raporty finansowe firmy.
Kraj [tyś. €] 20192
2020 2021 2022 NM
Inter Cars 398 400 415 000 558 700 720 172 17
Winkler 442 266 443 539 450 000 460 000 6
Europart 429 719 430 000 440 000 440 000 27
1
1
Zmieniliśmy sposób dystrybucji i montażu części
do samochodów ciężarowych.
7
> 15
Polska +25%
Estonia +21%
Łotwa +23%
Litwa +35%
Ukraina +51%
Mołdawia +42%
Rumunia +27%
Bułgaria
+35%
Grecja +80%
Czechy +28%
Austria²
Węgry +28%
Włochy +40%
Slovenia +38%
Chorwacja +30%
Bośnia i Hercegowina +47%
Serbia +81%
INTER CARS DĄŻY DO ZDOBYCIA UDZIAŁU WE WSZYSTKICH RYNKACH
8
1Q2023 SPRZEDAŻ
PLN 4,19 Mld.
EUR 0,9 bn
+29% (w PLN) vs
1Q2022
+28% SAM. OSOB.
+31% SAM.
CIĘŻ.
+23% WW, AKCES.
+6% MOTOCYKLE
+8% OPONY
Słowacja
+19%
Norwegia¹
Francja²
Belgia²
¹ Nowy rynek. ² Brak sprzedaży naziemnej
Finlandia²
Holandia²
Wielka Brytania²
Germany²
3
1
3
1
2
1
1
1
1
>1
5 5 5
1
4
2
3
+40% AKUMULAT.
NAJWIĘKSZY NOTOWANY NA GIEŁDZIE DYSTRYBUTOR CZĘŚCI SAMOCHODOWYCH OBECNY W 19 KRAJACH
9
Źródło: Informacje firmowe. Ważne: Dane finansowe przeliczone po kursie EUR/PLN = 0,2136
1 Kraje, gdzie Inter Cars posiada fizyczną sieć dystrybucji.
2 Konwersja gotówkowa zdefiniowana jako (EBITDA - capex) / EBITDA.
klienci wracający
realizacja 50%
zamówień zakupowych
Wydajność
w liczbach
27 000+
indeksów na
stanie
filii
użytkowników
„platformy
przekierowującej”
Motointegrator
35
dostawców
600+
620K+
300 000
Dobra sytuacja
finansowa
85%
2013 – LTM marzec`23
EBITDA CAGR
Kapitał
1Q2023
2013 – LTM marzec
`23
Sprzedaż CAGR
Sprzedaż 1Q2023
Konwersja gotówkowa2
LTM marzec `23
18,0%
21,2%
PLN 4,0
Mld
(€ 859 mln)
PLN 4,19
Mld
(€ 0,9 bn)
DŁUGOTERMINOWY, TRWAŁY I ZRÓWNOWAŻONY WZROST
1 0
232 272
251
370 360
393
462
638
1,039
1,197
1,339
6.6%
6.9%
5.2%
6.2%
5.2%
4.9%
5.3%
7.0%
8.5%
7.8%
8.3%
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 LTM
mar`23
EBITDA Marża EBITDA
3,513
3,959
4,796
5,973
6,908
7,943
8,764
9,159
12,242
15,285
16,230
(0.3%) 1.4% 2.0%
1.9%
2.6%
1.9% 1.3%
(6.6%)
4.1% 3.5%
17.0%
12.7%
21.1%
24.6%
15.7%
15.0%
10.3%
4.5%
33.7%
24.9%
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 LTM
mar`23
Sprzedaż Wzrost PKB UE Wzrost sprzedaży
Historyczne dane sprzedażowe (w mln PLN) Historyczne dane EBITDA (w mln PLN)
CAGR 2013–LTM marzec`23: 21,4%
CAGR 2013–LTM marzec`23: 18,0%
 Wieloletnie doświadczenie na wyżej wymienionym rynku zdobywane w drodze organicznego wzrostu
 Stałe zwiększanie udziału w kluczowych rynkach
 Skonsolidowana baza klientów zapewniająca powtarzalną sprzedaż
 Spółka oferuje działa jako one-stop shop (oferuje kompleksowe usługi i produkty) w branży o niskiej marży, w przeciwieństwie do Europy Zachodniej
 Spółka od początku działalności zorientowana była na wzrost ilości i umacnianie swojej pozycji na rynku jako lidera
CASH FLOW SKONSOLIDOWANY ZA 1Q2023
1 1
1 2
GOSPODARKA CYRKULARNA
NIEZALEŻNE
WARSZTATY
 Wiedza i szkolenia
 Oprogramowanie i
narzędzia
 Finansowanie
 Wyposażenie warsztatów
 Części zamienne i
akcesoria
Wszystko do naprawy
pojazdu
KIEROWCY
Rozwój
Regeneracja i ponowne
użycie części
Redukcja
odpadów
Autoryzowany ZF Partner
Service
Naprawa i przywrócenie do użytku zespołów napędowych (skrzynie biegów i osie)
Niezależny rynek wtórny z perspektywy Inter Cars
PROWADZENIE BIZNESU W EUROPIE ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ W NIEPEWNYCH CZASACH
1 3
 Ze względu na sytuację ekonomiczną,
użytkownicy będą opóźniać zakup
nowych pojazdów (wzrost popytu na
części).
Bezpieczna przystań w czasach zawirowań,
takich jak kryzys, pandemia np. COVID 19:
 Brak technologii docelowych, samochody
elektryczne są drogie i niezbyt
dostępne dla większości
użytkowników. Duże wyzwanie dla
producentów pojazdów i producentów
części.
 Zmiana struktury rynku jest oczekiwana.
Mniejsi gracze stają przed dużymi
problemami.
 Popyt rynkowy na tańsze produkty może
być wyższy, głównie do starszych
pojazdów.
 „One stop shop”, aby być dostawcą
numer jeden dla warsztatów.
 Szybszy rozwój e-commerce oraz s-
commerce.
 Rozwijamy więcej segmentów
produktowych, które przygotowują nas
na dalszy rozwój w przyszłości.
 Zarządzanie łańcuchem dostaw oraz
przepływami pieniężnymi są kluczowe w
osiąganiu wyników.
PROWADZENIE BIZNESU W UKRAINIE W NIEPEWNYCH CZASACH
1 4
Pracownicy w Ukrainie utrzymali sprzedaż na
obszarach, gdzie było to bezpiecznie. Chcieli
wspierać swoich braci
w potrzebie.
1 kwietnia 2022, rosyjska armia zniszczyła magazyn
centralny Inter Cars w regionie Kijowa.
Wierzymy, że wojna wkrótce się zakończy i będziemy
kontynuować nasz rozwój w Ukrainie.
Mamy wspaniały zespół ludzi w
Ukrainie, składający się z
odważnych i nastawionych na
rozwój i sukces ludzi.
Wojenna eskalacja
konfliktu
2014
Rosyjska armia zniszczyła
magazyn centralny Inter Cars
1 kwietnia 2022 r.
Armia rosyjska
atakuje Ukrainę
24 lutego 2022 r.
Wojenna eskalacja konfliktu, która trwała od
roku 2014, rozpoczęła się na dobre 24 lutego
2022 r.
Zatrzymaliśmy sprzedaż, aby chronić naszych
ludzi.
Dane Miesiąc
Rok I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2021 31 34 47 48 45 49 55 51 55 56 60 50
2022 46 42 12 21 30 37 39 39 47 48 54 53
Wzrost 48% 21% -75% -56% -32% -24% -28% -23% -14% -14% -10% 5,5%
JAK POMOGLIŚMY UKRAINIE W 2022 ROKU
1 5
tylu osobom pomogliśmy
znaleźć mieszkanie
188
tylu osobom pomogliśmy
znaleźć pracę w Polsce
120
tylu dzieciom opłaciliśmy udział
w półkoloniach podczas ferii
45
2 762 335zł
łączna kwota
wsparcia
przekazany organizacjom
humanitarnym
1 000 000 zł
pomocy finansowej dla
pracowników i współpracowników
1 400 000 zł
na zakup leków do 3
szpitali w Kijowie
100 000 zł
dla organizacji pomocowych
działających w Ukrainie
50 000 zł
przekazane przez społeczność Inter
Cars do dedykowanej skarbonki
100 000 zł
6 OBSZARÓW DZIAŁANIA FUNDACJI - PRZYKŁADY
1 6
Troska o
środowisko naturalne
3 000 kg śmieci
zebranych podczas akcji
„Operacja Czysta Rzeka”.
1340 szkół podstawowych
biorących udział w
warsztatach Be.Eco.
Rozwój kompetencji
przyszłości
60 młodych kobiet
z domów dziecka lub z
placówek opiekuńczo-
wychowawczych w
projekcie Uniwersytet
Sukcesu.
20 stypendystów
objętych rocznym
programem stypendialnym
Akcelerator i opieką 20
mentorów z Inter Cars.
Ochrona
zdrowia
990 dzieci z
mukowiscydozą otrzymało
paczki na Mikołajki
Pomoc
dla Ukrainy
Rozwój wolontariatu
pracowniczego
42 dzieci z ubogich rodzin
mogło wyjechać na obóz
sportowy podczas ferii
zimowych i wakacji
17 570 zł zebrane od
społeczności Inter Cars
na rzecz Szlachetnej
Paczki do eSkarbonki.
Bezpieczeństwo
ruchu drogowego
Ponad 64 000 zł wartość
darowizn rzeczowych
przekazanych organizacjom
pozarządowym,
głównie jednostkom
Ochotniczej Straży Pożarnej.
300 wolontariuszy
zaangażowanych w
projekty Fundacji.
3 435 000 zł wartość
darowizn przekazanych
Fundacji Inter Cars
przez Inter Cars S.A. w 2022
roku.
Ogólnie
Prezentacja inwestorska 1Q2023
1 sur 17

Recommandé

Podsumowanie wyników finansowych 3Q2023 par
Podsumowanie wyników finansowych 3Q2023Podsumowanie wyników finansowych 3Q2023
Podsumowanie wyników finansowych 3Q2023InterCars
89 vues17 diapositives
Inter Cars - fakty i liczby par
Inter Cars - fakty i liczbyInter Cars - fakty i liczby
Inter Cars - fakty i liczbyInterCars
592 vues15 diapositives
Podsumowanie wyników finansowych - 1H2023 par
Podsumowanie wyników finansowych - 1H2023Podsumowanie wyników finansowych - 1H2023
Podsumowanie wyników finansowych - 1H2023InterCars
388 vues17 diapositives
Rafako strategia par
Rafako strategiaRafako strategia
Rafako strategiaGrupa PTWP S.A.
2.1K vues20 diapositives
Q3_2020_PL Prezentacja.pdf par
Q3_2020_PL Prezentacja.pdfQ3_2020_PL Prezentacja.pdf
Q3_2020_PL Prezentacja.pdfPrzemysawStaniszewsk1
3 vues20 diapositives
Strategia stabilnego wzrostu_na_ par
Strategia stabilnego wzrostu_na_Strategia stabilnego wzrostu_na_
Strategia stabilnego wzrostu_na_Aleksandra Helbin
60 vues11 diapositives

Contenu connexe

Similaire à Prezentacja inwestorska 1Q2023

Prezentacja wyniki grupa ZUE 2020 par
Prezentacja wyniki grupa ZUE 2020Prezentacja wyniki grupa ZUE 2020
Prezentacja wyniki grupa ZUE 2020Grupa PTWP S.A.
2.2K vues26 diapositives
SARE_prezentacja_wynikow_2016_ par
SARE_prezentacja_wynikow_2016_SARE_prezentacja_wynikow_2016_
SARE_prezentacja_wynikow_2016_Agnieszka Grodoń
1.1K vues17 diapositives
FY_2020_PL Prezentacja.pdf par
FY_2020_PL Prezentacja.pdfFY_2020_PL Prezentacja.pdf
FY_2020_PL Prezentacja.pdfPrzemysawStaniszewsk1
5 vues27 diapositives
Q3_2021_PL Presentation.pdf par
Q3_2021_PL Presentation.pdfQ3_2021_PL Presentation.pdf
Q3_2021_PL Presentation.pdfPrzemysawStaniszewsk1
7 vues29 diapositives
Fesa prezentacja20200406.v.sw par
Fesa prezentacja20200406.v.swFesa prezentacja20200406.v.sw
Fesa prezentacja20200406.v.swŁukasz Konopko
1.6K vues14 diapositives
Jak poznać klienta, czyli obsługa od podstaw z Service Cloud par
Jak poznać klienta, czyli obsługa od podstaw z Service CloudJak poznać klienta, czyli obsługa od podstaw z Service Cloud
Jak poznać klienta, czyli obsługa od podstaw z Service Cloudenxoo
639 vues31 diapositives

Similaire à Prezentacja inwestorska 1Q2023(20)

Jak poznać klienta, czyli obsługa od podstaw z Service Cloud par enxoo
Jak poznać klienta, czyli obsługa od podstaw z Service CloudJak poznać klienta, czyli obsługa od podstaw z Service Cloud
Jak poznać klienta, czyli obsługa od podstaw z Service Cloud
enxoo639 vues
Gk px m prezentacja wyników finansowych za 2015 rok par Grupa PTWP S.A.
Gk px m  prezentacja wyników finansowych za 2015 rokGk px m  prezentacja wyników finansowych za 2015 rok
Gk px m prezentacja wyników finansowych za 2015 rok
Grupa PTWP S.A.1.1K vues
Prezentacja podsumowująca rok 2013 par InterCars
Prezentacja podsumowująca rok 2013Prezentacja podsumowująca rok 2013
Prezentacja podsumowująca rok 2013
InterCars16.4K vues
SDS Optic S.A. prezentacja inwestorska 03.2022 par SDS Optic
SDS Optic S.A. prezentacja inwestorska 03.2022SDS Optic S.A. prezentacja inwestorska 03.2022
SDS Optic S.A. prezentacja inwestorska 03.2022
SDS Optic402 vues
Wyniki finansowe Grupy Qumak po 4 Q2015 par Qumak SA
Wyniki finansowe Grupy Qumak po 4 Q2015Wyniki finansowe Grupy Qumak po 4 Q2015
Wyniki finansowe Grupy Qumak po 4 Q2015
Qumak SA919 vues
Prezentacja drugiego etapu wdrażania strategii Qumak 2013-16 par Qumak SA
Prezentacja drugiego etapu wdrażania strategii Qumak 2013-16Prezentacja drugiego etapu wdrażania strategii Qumak 2013-16
Prezentacja drugiego etapu wdrażania strategii Qumak 2013-16
Qumak SA374 vues
Wyniki finansowe Grupy Qumak po 3 Q2015 par Qumak SA
Wyniki finansowe Grupy Qumak po 3 Q2015Wyniki finansowe Grupy Qumak po 3 Q2015
Wyniki finansowe Grupy Qumak po 3 Q2015
Qumak SA1.3K vues
Magellan prezentacja wynikow_rocznych_2013 par Łukasz Konopko
Magellan prezentacja wynikow_rocznych_2013Magellan prezentacja wynikow_rocznych_2013
Magellan prezentacja wynikow_rocznych_2013
Łukasz Konopko491 vues
Kompleksowy ekosystem na czas mobilności par InterCars
Kompleksowy ekosystem na czas mobilnościKompleksowy ekosystem na czas mobilności
Kompleksowy ekosystem na czas mobilności
InterCars2K vues

Plus de InterCars

Summary of financial results for the 3Q2023 par
Summary of financial results for the 3Q2023Summary of financial results for the 3Q2023
Summary of financial results for the 3Q2023InterCars
134 vues17 diapositives
Summary of financial results for the 1H2023 par
Summary of financial results for the 1H2023Summary of financial results for the 1H2023
Summary of financial results for the 1H2023InterCars
468 vues17 diapositives
Non-financial report 2022 par
Non-financial report 2022Non-financial report 2022
Non-financial report 2022InterCars
140 vues116 diapositives
Inter Cars - facts & figures par
Inter Cars - facts & figuresInter Cars - facts & figures
Inter Cars - facts & figuresInterCars
804 vues15 diapositives
Raport niefinansowy 2022 par
Raport niefinansowy 2022Raport niefinansowy 2022
Raport niefinansowy 2022InterCars
85 vues116 diapositives
Summary of financial results for the 3Q2022 par
Summary of financial results for the 3Q2022Summary of financial results for the 3Q2022
Summary of financial results for the 3Q2022InterCars
959 vues18 diapositives

Plus de InterCars(20)

Summary of financial results for the 3Q2023 par InterCars
Summary of financial results for the 3Q2023Summary of financial results for the 3Q2023
Summary of financial results for the 3Q2023
InterCars134 vues
Summary of financial results for the 1H2023 par InterCars
Summary of financial results for the 1H2023Summary of financial results for the 1H2023
Summary of financial results for the 1H2023
InterCars468 vues
Non-financial report 2022 par InterCars
Non-financial report 2022Non-financial report 2022
Non-financial report 2022
InterCars140 vues
Inter Cars - facts & figures par InterCars
Inter Cars - facts & figuresInter Cars - facts & figures
Inter Cars - facts & figures
InterCars804 vues
Raport niefinansowy 2022 par InterCars
Raport niefinansowy 2022Raport niefinansowy 2022
Raport niefinansowy 2022
InterCars85 vues
Summary of financial results for the 3Q2022 par InterCars
Summary of financial results for the 3Q2022Summary of financial results for the 3Q2022
Summary of financial results for the 3Q2022
InterCars959 vues
Podsumowanie wyników finansowych 3Q2022 par InterCars
 Podsumowanie wyników finansowych 3Q2022 Podsumowanie wyników finansowych 3Q2022
Podsumowanie wyników finansowych 3Q2022
InterCars830 vues
The Inter Cars Foundation par InterCars
The Inter Cars FoundationThe Inter Cars Foundation
The Inter Cars Foundation
InterCars369 vues
Fundacja Inter Cars par InterCars
Fundacja Inter CarsFundacja Inter Cars
Fundacja Inter Cars
InterCars4.4K vues
Summary of financial results for the 1Q2022 par InterCars
 Summary of financial results for the 1Q2022 Summary of financial results for the 1Q2022
Summary of financial results for the 1Q2022
InterCars2.4K vues
Podsumowanie wyników finansowych 1Q2022 par InterCars
Podsumowanie wyników finansowych 1Q2022Podsumowanie wyników finansowych 1Q2022
Podsumowanie wyników finansowych 1Q2022
InterCars1.7K vues
Raport niefinansowy 2021 par InterCars
Raport niefinansowy 2021Raport niefinansowy 2021
Raport niefinansowy 2021
InterCars1.9K vues
A comprehensive ecosystem for mobility times par InterCars
A comprehensive ecosystem for mobility timesA comprehensive ecosystem for mobility times
A comprehensive ecosystem for mobility times
InterCars3.4K vues
Fundacja Inter Cars par InterCars
Fundacja Inter CarsFundacja Inter Cars
Fundacja Inter Cars
InterCars2.5K vues
The Inter Cars Foundation par InterCars
The Inter Cars FoundationThe Inter Cars Foundation
The Inter Cars Foundation
InterCars395 vues
Summary of financial results for the 3Q2021 par InterCars
Summary of financial results for the 3Q2021 Summary of financial results for the 3Q2021
Summary of financial results for the 3Q2021
InterCars3.2K vues
Podsumowanie wyników finansowych - 1H2021 par InterCars
Podsumowanie wyników finansowych - 1H2021 Podsumowanie wyników finansowych - 1H2021
Podsumowanie wyników finansowych - 1H2021
InterCars2.2K vues
Summary of financial results for the 1H2021 par InterCars
Summary of financial results for the 1H2021Summary of financial results for the 1H2021
Summary of financial results for the 1H2021
InterCars2.9K vues
Podsumowanie wyników finansowych - 1H2021 par InterCars
Podsumowanie wyników finansowych - 1H2021Podsumowanie wyników finansowych - 1H2021
Podsumowanie wyników finansowych - 1H2021
InterCars2.4K vues
Summary of financial results for the 1Q2021 par InterCars
Summary of financial results for the 1Q2021Summary of financial results for the 1Q2021
Summary of financial results for the 1Q2021
InterCars3.2K vues

Prezentacja inwestorska 1Q2023

 • 1. Inter Cars fakty i liczby Maj 2023
 • 2. Niniejsza prezentacja ("Prezentacja") została przygotowana przez Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie, Polska ("Spółka"). Niniejsza prezentacja nie powinna być traktowana jako część jakiegokolwiek zaproszenia lub oferty sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych, inwestowania lub dokonywania transakcji ani jako promocja lub nakłanianie do złożenia oferty nabycia jakichkolwiek papierów wartościowych lub rekomendacja do zawarcia jakiejkolwiek transakcji, w szczególności w odniesieniu do papierów wartościowych Spółki. Informacje zawarte w niniejszej Prezentacji pochodzą z publicznie dostępnych źródeł, które Spółka uważa za wiarygodne, jednak Spółka nie składa żadnego oświadczenia co do ich dokładności lub kompletności. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszej Prezentacji. Informacje zawarte w niniejszej Prezentacji mogą w każdym przypadku podlegać zmianom i modyfikacjom. Odbiorcy niniejszej Prezentacji zgadzają się, że podlegają ograniczeniom określonym poniżej i są zobowiązani do ich przestrzegania. Treść niniejszej Prezentacji w żadnym wypadku nie może być interpretowana jako jakiekolwiek wyraźne lub dorozumiane oświadczenie lub gwarancja udzielona przez Spółkę lub jej przedstawicieli. Podobnie, ani Spółka, ani żaden z jej przedstawicieli nie ponosi odpowiedzialności w jakimkolwiek zakresie (z tytułu zaniedbania lub w inny sposób) za jakiekolwiek straty lub szkody, które mogą wyniknąć z wykorzystania niniejszej Prezentacji lub jakichkolwiek informacji w niej zawartych lub w inny sposób związanych z niniejszą Prezentacją. Spółka nie zobowiązuje się do publikowania jakichkolwiek aktualizacji, modyfikacji lub korekt informacji, danych lub oświadczeń zawartych w niniejszej Prezentacji w przypadku zmiany strategii lub zamiarów Spółki lub wystąpienia faktów lub zdarzeń mających wpływ na strategię lub zamiary Spółki, chyba że obowiązek taki wynika z obowiązujących przepisów prawa i regulacji. Niniejsza Prezentacja zawiera stwierdzenia odnoszące się do przyszłości. Stwierdzenia te zawierają słowa "przewidywać", "wierzyć", "zamierzać", "szacować", "oczekiwać" oraz słowa o podobnym znaczeniu. Wszystkie stwierdzenia inne niż stwierdzenia dotyczące faktów historycznych zawarte w niniejszej Prezentacji, w tym, bez ograniczeń, stwierdzenia dotyczące sytuacji finansowej Spółki, strategii biznesowej, planów i celów kierownictwa w zakresie przyszłej działalności (w tym planów i celów rozwojowych dotyczących produktów i usług Spółki) są stwierdzeniami dotyczącymi przyszłości. Takie stwierdzenia dotyczące przyszłości wiążą się ze znanym i nieznanym ryzykiem, niepewnością i innymi ważnymi czynnikami, które mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki, rezultaty lub osiągnięcia Spółki będą istotnie różnić się od przyszłych wyników, rezultatów lub osiągnięć wyrażonych lub sugerowanych w takich stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Takie stwierdzenia dotyczące przyszłości są oparte na licznych założeniach dotyczących obecnych i przyszłych strategii biznesowych Spółki oraz środowiska, w którym Spółka będzie działać w przyszłości. Spółka w sposób wyraźny wyłącza wszelkie zobowiązania do publikowania aktualizacji lub korekt jakichkolwiek stwierdzeń dotyczących przyszłości zawartych w niniejszym dokumencie w celu odzwierciedlenia jakichkolwiek zmian w oczekiwaniach Spółki w odniesieniu do nich lub jakichkolwiek zmian w zdarzeniach, warunkach lub okolicznościach, na których takie stwierdzenie jest oparte, chyba że jest to wymagane przez obowiązujące przepisy prawa. Spółka zastrzega, że stwierdzenia dotyczące przyszłości nie stanowią gwarancji przyszłych wyników oraz że jej rzeczywista sytuacja finansowa, strategia biznesowa, plany i cele kierownictwa dotyczące przyszłej działalności mogą się istotnie różnić od tych zawartych lub sugerowanych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości zawartych w niniejszej Prezentacji. Ponadto, nawet jeśli sytuacja finansowa Spółki, strategia biznesowa, plany i cele kierownictwa dotyczące przyszłej działalności będą zgodne ze stwierdzeniami dotyczącymi przyszłości zawartymi w Prezentacji, wyniki te lub rozwój sytuacji mogą nie być wskaźnikiem wyników lub rozwoju sytuacji w przyszłych okresach. Spółka nie jest zobowiązana do weryfikacji lub potwierdzenia, ani do podania do publicznej wiadomości jakichkolwiek korekt stwierdzeń dotyczących przyszłości w celu odzwierciedlenia zdarzeń lub okoliczności, które wystąpią po dacie niniejszej Prezentacji. Niniejsza Prezentacja zawiera pewne informacje rynkowe. O ile nie zostały one przypisane wyłącznie do innego źródła, takie informacje rynkowe zostały obliczone na podstawie danych dostarczonych przez źródła zewnętrzne wskazane w niniejszej Prezentacji i zawierają szacunki, oceny, korekty i osądy oparte na doświadczeniu Spółki i znajomości sektora, w którym Spółka prowadzi działalność. Ponieważ takie informacje rynkowe zostały przygotowane częściowo w oparciu o szacunki, oceny, korekty i osądy, a nie zostały zweryfikowane przez niezależną stronę trzecią, takie informacje rynkowe są, o ile nie zostały przypisane do źródła zewnętrznego, w pewnym stopniu subiektywne. Chociaż uważa się, że takie szacunki, oceny, korekty i osądy są uzasadnione, a przygotowane informacje rynkowe odpowiednio odzwierciedlają sektor i rynki, na których działa Spółka, nie ma pewności, że takie szacunki, oceny i osądy są najwłaściwsze do podejmowania decyzji dotyczących informacji rynkowych lub że informacje rynkowe przygotowane przez inne źródła nie będą się istotnie różnić od informacji rynkowych zawartych w niniejszym dokumencie 2
 • 3. BUDUJEMY KOMPLEKSOWY EKOSYSTEM NA CZAS MOBILNOŚCI OMNICHANNEL 3 SIEĆ DYSTRYBUCJI Sieć naziemna na 19 rynkach SEGMENTY KLIENCI FLOTA / KIEROWCA LOGISTYKA SIEĆ DOSTAWCÓW​​ SIEĆ WARSZTATÓW
 • 4. Inter Cars wykorzystuje swoją skalę działania, a jednocześnie jest zorganizowany na mniejsze, wyspecjalizowane segmenty biznesowe, dzięki czemu działa sprawnie i elastycznie, mogąc konkurować z mniejszymi firmami. Z POSZCZEGÓLNYCH SEGMENTÓW TWORZYMY MOCNĄ CAŁOŚĆ OPONY SYNERGIA W SPRZEDAŻY CZĘŚCI DLA DOSTAWCÓW RSO (Samochody Osobowe) RSU (Samochody Ciężarowe) AGRO CZĘŚCI WIZUALNE AKUMULATORY OLEJE WYPOSAŻENIE WARSZTATÓW MARINE AKCESORIA MOTOCYKLE PRZEMYSŁ TUNING 4
 • 5. WYNIKI INTER CARS W CIĄGU OSTATNICH 12 LAT 5 #2 w Europie #7 na świecie 19 krajów 1 w częściach do pojazdów osobowych #1 w CEE w częściach do pojazdów użytkowych #1 w Europie 526.0 703.0 805.5 911.0 1 129.0 1 348.0 1 579.0 1 822.0 2 039.0 2 061.0 2 635.0 3200,0 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Sprzedaż w mln EURO 1 Kraje, w których Inter Cars posiada sieć sprzedaży naziemnej. Norwegia dołączyła w styczniu 2023 r. 2 1 2 1 1 3 1 3 2 3 1 1 2
 • 6. 10.0% 20.9% 8.3% 27.7% Meko (Poland) GPC (Europe) LKQ (Europe) Inter Cars 1Q 23/22 INTER CARS W CIĄGU OSTATNICH 12 MIESIĘCY 6 27,7% 20,9% Data 1Q YTD 4Q FX rates 2023 2022 change % 2022 2021 zmiana % EUR -> PLN 4,700 4,647 1,1% 4,688 4,578 2,4% USD -> PLN 4,363 4,164 4,8% 4,468 3,876 15,3% [mio EUR] 1Q 2023 1Q 2022 zmiana % Inter Cars* 891 698 27,7% LKQ (Europa) 1 443 1 333 8,3% GPC (Europa) 830 686 20,9% Meko (Polska) 56 51 10,0% Total 3 220 2 768 16,3% [mio EUR] YTD 4Q 2022 YTD 4Q 2021 zmiana % Inter Cars* 3 258 2 674 21,8% LKQ (Europa) 5 465 5 133 6,5% GPC (Europa) 2 928 2 462 18,9% Meko (Polska) 228 206 10,8% Total 11 879 10 475 13,4% * Dane szacunkowe
 • 7. 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 RANKING DYSTRYBUTORÓW NA RYNKU CIĘŻAROWYM 7 części ciężarowe #1 w UE Ranking 2021 spółek Inter Cars na poszczególnych rynkach. 19 krajów 1 54.6 64.9 90.9 110.9 132.1 176.8 230.0 287.4 351.2 398.4 414.5 558.7 720.2 0 100 200 300 400 500 600 700 800 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Sprzedaż ciężarowa w milionach EUR 1 Kraje, gdzie Inter Cars posiada fizyczną sieć dystrybucji. 2 Źródła: czarnym kolorem – szacunki Inter Cars, czerwonym kolorem – raporty finansowe firmy. Kraj [tyś. €] 20192 2020 2021 2022 NM Inter Cars 398 400 415 000 558 700 720 172 17 Winkler 442 266 443 539 450 000 460 000 6 Europart 429 719 430 000 440 000 440 000 27 1 1 Zmieniliśmy sposób dystrybucji i montażu części do samochodów ciężarowych. 7 > 15
 • 8. Polska +25% Estonia +21% Łotwa +23% Litwa +35% Ukraina +51% Mołdawia +42% Rumunia +27% Bułgaria +35% Grecja +80% Czechy +28% Austria² Węgry +28% Włochy +40% Slovenia +38% Chorwacja +30% Bośnia i Hercegowina +47% Serbia +81% INTER CARS DĄŻY DO ZDOBYCIA UDZIAŁU WE WSZYSTKICH RYNKACH 8 1Q2023 SPRZEDAŻ PLN 4,19 Mld. EUR 0,9 bn +29% (w PLN) vs 1Q2022 +28% SAM. OSOB. +31% SAM. CIĘŻ. +23% WW, AKCES. +6% MOTOCYKLE +8% OPONY Słowacja +19% Norwegia¹ Francja² Belgia² ¹ Nowy rynek. ² Brak sprzedaży naziemnej Finlandia² Holandia² Wielka Brytania² Germany² 3 1 3 1 2 1 1 1 1 >1 5 5 5 1 4 2 3 +40% AKUMULAT.
 • 9. NAJWIĘKSZY NOTOWANY NA GIEŁDZIE DYSTRYBUTOR CZĘŚCI SAMOCHODOWYCH OBECNY W 19 KRAJACH 9 Źródło: Informacje firmowe. Ważne: Dane finansowe przeliczone po kursie EUR/PLN = 0,2136 1 Kraje, gdzie Inter Cars posiada fizyczną sieć dystrybucji. 2 Konwersja gotówkowa zdefiniowana jako (EBITDA - capex) / EBITDA. klienci wracający realizacja 50% zamówień zakupowych Wydajność w liczbach 27 000+ indeksów na stanie filii użytkowników „platformy przekierowującej” Motointegrator 35 dostawców 600+ 620K+ 300 000 Dobra sytuacja finansowa 85% 2013 – LTM marzec`23 EBITDA CAGR Kapitał 1Q2023 2013 – LTM marzec `23 Sprzedaż CAGR Sprzedaż 1Q2023 Konwersja gotówkowa2 LTM marzec `23 18,0% 21,2% PLN 4,0 Mld (€ 859 mln) PLN 4,19 Mld (€ 0,9 bn)
 • 10. DŁUGOTERMINOWY, TRWAŁY I ZRÓWNOWAŻONY WZROST 1 0 232 272 251 370 360 393 462 638 1,039 1,197 1,339 6.6% 6.9% 5.2% 6.2% 5.2% 4.9% 5.3% 7.0% 8.5% 7.8% 8.3% 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 LTM mar`23 EBITDA Marża EBITDA 3,513 3,959 4,796 5,973 6,908 7,943 8,764 9,159 12,242 15,285 16,230 (0.3%) 1.4% 2.0% 1.9% 2.6% 1.9% 1.3% (6.6%) 4.1% 3.5% 17.0% 12.7% 21.1% 24.6% 15.7% 15.0% 10.3% 4.5% 33.7% 24.9% 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 LTM mar`23 Sprzedaż Wzrost PKB UE Wzrost sprzedaży Historyczne dane sprzedażowe (w mln PLN) Historyczne dane EBITDA (w mln PLN) CAGR 2013–LTM marzec`23: 21,4% CAGR 2013–LTM marzec`23: 18,0%  Wieloletnie doświadczenie na wyżej wymienionym rynku zdobywane w drodze organicznego wzrostu  Stałe zwiększanie udziału w kluczowych rynkach  Skonsolidowana baza klientów zapewniająca powtarzalną sprzedaż  Spółka oferuje działa jako one-stop shop (oferuje kompleksowe usługi i produkty) w branży o niskiej marży, w przeciwieństwie do Europy Zachodniej  Spółka od początku działalności zorientowana była na wzrost ilości i umacnianie swojej pozycji na rynku jako lidera
 • 11. CASH FLOW SKONSOLIDOWANY ZA 1Q2023 1 1
 • 12. 1 2 GOSPODARKA CYRKULARNA NIEZALEŻNE WARSZTATY  Wiedza i szkolenia  Oprogramowanie i narzędzia  Finansowanie  Wyposażenie warsztatów  Części zamienne i akcesoria Wszystko do naprawy pojazdu KIEROWCY Rozwój Regeneracja i ponowne użycie części Redukcja odpadów Autoryzowany ZF Partner Service Naprawa i przywrócenie do użytku zespołów napędowych (skrzynie biegów i osie)
 • 13. Niezależny rynek wtórny z perspektywy Inter Cars PROWADZENIE BIZNESU W EUROPIE ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ W NIEPEWNYCH CZASACH 1 3  Ze względu na sytuację ekonomiczną, użytkownicy będą opóźniać zakup nowych pojazdów (wzrost popytu na części). Bezpieczna przystań w czasach zawirowań, takich jak kryzys, pandemia np. COVID 19:  Brak technologii docelowych, samochody elektryczne są drogie i niezbyt dostępne dla większości użytkowników. Duże wyzwanie dla producentów pojazdów i producentów części.  Zmiana struktury rynku jest oczekiwana. Mniejsi gracze stają przed dużymi problemami.  Popyt rynkowy na tańsze produkty może być wyższy, głównie do starszych pojazdów.  „One stop shop”, aby być dostawcą numer jeden dla warsztatów.  Szybszy rozwój e-commerce oraz s- commerce.  Rozwijamy więcej segmentów produktowych, które przygotowują nas na dalszy rozwój w przyszłości.  Zarządzanie łańcuchem dostaw oraz przepływami pieniężnymi są kluczowe w osiąganiu wyników.
 • 14. PROWADZENIE BIZNESU W UKRAINIE W NIEPEWNYCH CZASACH 1 4 Pracownicy w Ukrainie utrzymali sprzedaż na obszarach, gdzie było to bezpiecznie. Chcieli wspierać swoich braci w potrzebie. 1 kwietnia 2022, rosyjska armia zniszczyła magazyn centralny Inter Cars w regionie Kijowa. Wierzymy, że wojna wkrótce się zakończy i będziemy kontynuować nasz rozwój w Ukrainie. Mamy wspaniały zespół ludzi w Ukrainie, składający się z odważnych i nastawionych na rozwój i sukces ludzi. Wojenna eskalacja konfliktu 2014 Rosyjska armia zniszczyła magazyn centralny Inter Cars 1 kwietnia 2022 r. Armia rosyjska atakuje Ukrainę 24 lutego 2022 r. Wojenna eskalacja konfliktu, która trwała od roku 2014, rozpoczęła się na dobre 24 lutego 2022 r. Zatrzymaliśmy sprzedaż, aby chronić naszych ludzi. Dane Miesiąc Rok I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 2021 31 34 47 48 45 49 55 51 55 56 60 50 2022 46 42 12 21 30 37 39 39 47 48 54 53 Wzrost 48% 21% -75% -56% -32% -24% -28% -23% -14% -14% -10% 5,5%
 • 15. JAK POMOGLIŚMY UKRAINIE W 2022 ROKU 1 5 tylu osobom pomogliśmy znaleźć mieszkanie 188 tylu osobom pomogliśmy znaleźć pracę w Polsce 120 tylu dzieciom opłaciliśmy udział w półkoloniach podczas ferii 45 2 762 335zł łączna kwota wsparcia przekazany organizacjom humanitarnym 1 000 000 zł pomocy finansowej dla pracowników i współpracowników 1 400 000 zł na zakup leków do 3 szpitali w Kijowie 100 000 zł dla organizacji pomocowych działających w Ukrainie 50 000 zł przekazane przez społeczność Inter Cars do dedykowanej skarbonki 100 000 zł
 • 16. 6 OBSZARÓW DZIAŁANIA FUNDACJI - PRZYKŁADY 1 6 Troska o środowisko naturalne 3 000 kg śmieci zebranych podczas akcji „Operacja Czysta Rzeka”. 1340 szkół podstawowych biorących udział w warsztatach Be.Eco. Rozwój kompetencji przyszłości 60 młodych kobiet z domów dziecka lub z placówek opiekuńczo- wychowawczych w projekcie Uniwersytet Sukcesu. 20 stypendystów objętych rocznym programem stypendialnym Akcelerator i opieką 20 mentorów z Inter Cars. Ochrona zdrowia 990 dzieci z mukowiscydozą otrzymało paczki na Mikołajki Pomoc dla Ukrainy Rozwój wolontariatu pracowniczego 42 dzieci z ubogich rodzin mogło wyjechać na obóz sportowy podczas ferii zimowych i wakacji 17 570 zł zebrane od społeczności Inter Cars na rzecz Szlachetnej Paczki do eSkarbonki. Bezpieczeństwo ruchu drogowego Ponad 64 000 zł wartość darowizn rzeczowych przekazanych organizacjom pozarządowym, głównie jednostkom Ochotniczej Straży Pożarnej. 300 wolontariuszy zaangażowanych w projekty Fundacji. 3 435 000 zł wartość darowizn przekazanych Fundacji Inter Cars przez Inter Cars S.A. w 2022 roku. Ogólnie