Değişime Liderlik Etmek

Novida Global
Novida GlobalManagement Consulting à Novida Global
DeğiŞime
Liderlik Etmek
IŞık D. Aydın
DeğiŞimin Doğasını Anlamak
Dönüşüm Yeniden Düzenleme
Artımlı Evrim Uyum
Kökten Devrim Yeniden Yapılanma
1 J.Balogun and V.Hope Hailey (Exploring Strategic Change) (2007)
2 Nadler & Tushman (1990)
3 Paton and McAlman (2000), Senior and Fleming (2006)
4 Weick (2000); Burnes (2004)
5 Beer & Nohria (2000)
q Artımlı / Kökten Değişim 1
q Tepkisel / İleriye Yönelik 2
q Katı / Yumuşak Değişim 3
q Planlı / Gelişmekte Olan 4
q Teori E / Teori O Değişim 5
q Sistemli Değişim
q ‘Yol’ olarak Değişim
Değişimin Doğasını
Algılamak
Değişim Planlaması
ve Yol Haritasının
Liderlerinden
Serbest Bırakmak
Harekete
Geçmek
Gerçek-
leştirmek
Destek-
lemek
Sürdürmek
DeğiŞim Gereksinimini Algılamak Zor Olabilir
q Mevcut iş yapış, belli bir dönemde başarılı olmuş olabilir;
q Mevcut iş yapışa alternatifler açıkça görülemeyebilir;
q Geri bildirim alınmıyor olabilir:
§ Müşterilerin ürün ya da hizmetten duyduğu memnuniyet,
§ Ürün veya hizmet kalitesi,
§ Operasyonel verimlilik,
§ Çalışanların, Müşterilere, meslektaşlara, işe karşı tutum ve davranışları
q Performans etkili biçimde ölçümlenmiyor olabilir:
§ Performans Sistemleri: bütçe, kalite kontrol, Stratejiler ve Eylem Planları arası uyum vb
q Neden-sonuç ilişkileri, etki-tepkiler görülemiyor olabilir;
q Kısa-dönemli iyileştirmelerin asıl sorunları çözdüğü yanılgısına girilebilir;
q ...
Etkili Performans
Yönetimi Sistemi
kurmak
Etkili Geri Bildirim
ve Öneri
Sistemleri kurmak
Öğrenen,
sorgulayan
Organizasyon
Kültürü
Geliştirmek
Sürekli İyileştirmeyi
ve Yenilikçiliği
Teşvik Etmek
Sistem Yaklaşımını
geliştirmek
DeğiŞimin Etkileri
İşgücü
Malî
kaynak-
lar
Pazar
Finans
al
İş
Birlik-
leri
Arge ve
Yenile-
şim
Yönet
sel
Deği-
şim
Bilgi
Dağıtım
Kanal-
ları
Organiz
asyonel
Beceri
Dene-
yim
Ürün ve
Üretim
Operas
yonel
Kültür
Strateji
Paylaşılan
Değerler
Yapı
Sistemler
Beceriler
Kadro
Yaklaşım
DeğiŞimin Etkileri – Mc Kinsey 7S
DeğiŞimin Etkileri – Değer Zinciri
Satın Alınan
In-Bound
Lojistik
Operasyon
Out-Bound
Lojistik
Pazarlama
ve Satış
Hizmetler
Temel
Aktiviteler
Ön Kazanç Kazanç Uygulama Son Kazanç
Altyapı (Genel Yönetim, Finans Yönetimi, Stratejik Planlama)
İnsan Kaynakları Yönetimi (İyileştirme, Geliştirme, Eğitim, Devamlılık)
Teknoloji (ARGE, Ürün ve Yöntem Geliştirme, Bilgi Teknolojisi ve İletişim Sistemleri)
Tedarik (Hammadde temini, Teçhizat ve Hizmetler)
Kâr
Destekleyici
Aktiviteler
q Açık
§ Çözülecek sorunlara ve hedeflere muhalefet
§ Kendi yöntemlerini dayatırken anlaşmazlıklar, tartışmalar ve münakaşalar çıkarmak
§ “Sadece hayır de!” yaklaşımı
q Gizli
§ “Evet” demek ve tersini yapmak
§ Yarım gönülle enerji harcamak – “iş yavaşlatma”
§ Çalışmak için yeni ve makul yol şansı vermemek
q İnce
§ Ne teklif edildiğini “duymamak”
§ Ne söylendiğini “anlamamak”
§ Problemleri “fark etmemek”
§ Yeni metodları veya prosedürleri kullanmayı “unutmak”
Direncin
Farkında Olmak
DeğiŞime Gösterilen Direnç
Güven-
sizlik
Dargın
-lık
Endişe
Korku
Kızgınlık
Kendin
-den
Şüphe
Huzur-
suzluk
Motivas-
yon Eksik
liği Acizlik
Duyguların
Farkında Olmak
İş ve Gelir
Sosyal Statü ve İtibar
Etki ve Sorumluluk
Uzmanlık ve Söz Hakkı
Bağımsızlık ve Güç
Aşina Oldukları
İlişkiler ve Arkadaşlıklar
Kişilik ve Değerler
İnançlar ve Güven Hissi
Kayıplar
KayıplarKayıplar
Kişisel Destek
Programları
Neden Direnç Gösterilir?
İnsanlar Hangi Soruları Sorar?
Maaşım ne olacak?
Taşınacak mıyım?
İşten atılacak mıyım?
Başarısız mıyız?
Yetki kimde?
Kime güveneceğim?
Arkadaşlarıma ne
olacak?
Kültür değişecek mi?
Alışkanlıklarım ne
olacak?
İş
Yönetim
Ortam
Yapabilir
miyim?
Yeni
rolüm ne?
«Gücünün kaynağı insanlardır. Senin görevin ise, onların tüm
kapasite ile katılımını sağlamaktır.»
«All of your power is in your people. Your job is enabling
everybody to contribute to their fullest.»
Alan R. Mullaly,
Sr. VP, Airplane Development, Boeing
Liderler açısından değişim…
• Beklenen
• Aşamalı
• Adım Adım
• Bir çözüm
• Bir sonuç
Holbeche 2006
Diğerleri açısından değişim…
• Beklenmeyen
• Ani
• Hızlı
• Bir problem
• Maruz kalınılan
Nasıl
Yorumlanacağının
Farkında Olmak
DeğiŞime Verilen Tepkiler
DeğiŞime Verilen Tepkiler
Değişimin duygusal etkileri, organizasyonun (kısa dönem başta olmak üzere) performansını olumsuz
etkileyebilir. Bu durumlarda şu tip tepkiler gözlemlenebilir:
§ Durgunluk, kilitlenme: Sonu belli olmayan bir projede neden yer alayım, çaba sarf edeyim?
§ Azim eksikliği: Tekerleği yeniden icat etmek için bu projede yer almaya gerek yok.
§ Değişime karşı bezgin olmak: Biri bitti, diğeri başlıyor…
§ Politik davranma: Dıştan ‘evet’, içten ‘hayır’ demek.
§ Riskten korkmak: Sonunda terfi etmememe/işten atılmama neden olabilecek projede neden yer
alayım?
§ Felaket tellalleri: Enerjiyi dedikodu ve olumsuz teorilere harcama…
§ Rolde kafa karışıklığı: Değişim bitmeden, olacakları algılayamama
Bu ve benzeri duygusal tepkiler bu yolculukta karşılaşılabilinecek
durumlardır. Bu gibi durumlarda iletişim, uyumluluk, farkındalık ve liderlik
ana başarı faktörleridir. Değişim sürecinde insan faktörü hep göze alınmalı,
sürece dahil edilip bir parçası olması sağlanmalıdır.
Durağanlık KabiliyetŞüphe Umut
İyi bir Değişim Yönetiminin öncelikli amacı gidilecek yolu kısaltıp, düzeltmek ve
performans ‘’düşüşlerini’’ en aza indirmektir.
Rahat & Güvenli
Seviye
Zaman
Değişim Döngüsü
Aşamasını Doğru
Yorumlamak
DeğiŞim, İniŞ ÇıkıŞlı Bir Süreçtir
DeğiŞimin Tipik AŞamaları
Süreç ve tepkinin derinliği bireysel olarak değişir.
Enerji
Gelişmiş Performans
Zaman
İnkar
Öfke
Başkalarını Suçlama
Kendini Suçlama
Karmaşa Çukuru
(Gerçeklik) Kabul
Eylem Planlama
(Yeni Davranışlar Deneme)
Şok
E Kubler-Ross, On Death and Dying
Anlamını Arama,
İçselleştirme
Tepkileri Doğru
Yorumlamak
Hayes (2010)
Tespit: Değişim gereksinimi algılamak ve
değişim sürecini başlatmak
Teşhis: Mevcut durumu gözden geçirmek ve
arzulanan gelecek durumu tanımlamak
Tedavi: Değişim Planlaması ve
Değişim Hazırlığı
İcraat: Değişimi hayata geçirmek
Sürdürülebilirlik: Değişimin etkilerini sürekli
kılmak
G
ö
z
d
e
n
g
e
ç
i
r
m
e
İnsanYönetimiKonuları
DeğiŞim Döngüsü
Katılım İş Birliği
Yönlendirme
Eğitim/
Eğitmenlik
Yetkinlik
Hazırlık
YüksekDüşük
Düşük
Yüksek
DeğiŞimde Liderlik Tarzları
Kurumsal Yetkinlik ve Hazırlığa göre
Johnson, G. & Whittington, R. & Scholes
Etkili Liderliğin
Sergilenmesini
Sağlamak
Seferberlik
Hissi
Oluşturmak
«Değişime
Rehberlik
Edecekler»
Ekibini
Oluşturmak
Vizyon ve
Strateji
Geliştirmek
Değişim
İletişimini
Yapmak
Yetkelen-
dirmek
Kısa
Dönemli
Kazanımlar
Elde Etmek
Kazanımları
Artırmak
Değişimin
Etkilerini
Kalıcı
Kılmak
Değişim Liderleri
ve Yönetişim
Vizyon ve Strateji
Liderliği
Etkili İletişim Donanım,
Gelişim
ve Hazırlık
Geri Bildirim
İyileştirme
Etkili İletişim
Projeler
Etkili İletişim
Motivasyon
DeğiŞime Liderlik Etmek
Değişim
Temsilcisi
geriye doğru
yönetim
denetim ve kontrol
ileriye doğru
yönetim
planlama
dışarı doğru yönetim
müşteriler ve diğer
paydaşlar
aşağı doğru yönetim
ekip
içe doğru yönetim
öz yönetim
yukarı doğru yönetim
sponsor ile
Briner et al, 1996
Doğru Yetkinlikte
Değişim Temsilcisi
Atanmasını
Sağlamak
DeğiŞim Temsilcisinin Becerileri
q Değişimin başlatıldığı kuruluşa, grup ya da ekibe fayda sağlanabilir;
q Diğer Birimlerle ilişkilerin düzeltilmesi sağlanabilir;
q Mevcut durum ya da yapıda iyileştirmeler sağlanır (marka, itibarda iyileşme;
finansal ve iş sonuçlarında iyileşme; süreç verimliliği, bilgi ve teknolojinin etkili
kullanımı, gibi);
q Müşteriler (pazar ve paydaşlar) tarafından olumlu karşılanır, ilgi çeker (yeni ürün
ya da hizmeti içerebilir);
q Başlangıçta hedeflenen amaçlara erişilir; gerçekten ‘o sorun’ çözülebilir;
q Değişimin etkileri sürdürülebilir olur;
q ...
Bir DeğiŞimin BaŞarılı Olduğunu Nasıl Anlarız?
BaŞarılı DeğiŞimin Göstergeleri
Pazarda performans artışı
Finansallarda düzelme, sürdürülebilir
büyüme
Mevcut durum ya da yapıda iyileşme
(marka, itibar, iş sonuçları, süreç verimliliği,
vb)
Müşteriler (pazar ve paydaşlar) tarafından
olumlu karşılanma, ilgi çekme
Başlangıçta hedeflenen amaçlara erişilir;
gerçekten ‘o sorun’ çözülebilir;
Değişimin etkileri sürdürülebilir
Sürekli yenileşim ve bilgi sermayesinde artış
...
Çalışanlar istekliliklerini korur
Departmanlar arası iş birliği artar,
varsa sorunlar çözülür
Çalışanlar yeteneklerini ve
deneyimlerini geliştirir
Çalışanlar değişime uyum sağlar, esnekleşir
Çalışanlar şirkete bağlıdır
Çalışanlar motivedir
Çalışanlar katılımcıdır
...
İş Açısından Organizasyon Açısından
DeğiŞim Çabaları Neden BaŞarısız Olur? #1
Hata #1: Yeterince ‘Aciliyet Hissi’ Yaratamamak
Değişimin tam zamanında başlaması için birey ya da ekip olarak sinyalleri yakalamak gerekir. Bu
alanda gecikme, artık krizin veya sorunun çok daha büyümesine veya tüm şirketi kökten etkilemesine
neden olur. Değişimin genelde başarısız olması, artık çok geç kalındığı noktada gündeme
alınmasındandır.
Çalışanlar, «Konfor Sahalarını» korumak veya gündelik işlerin arasında değişim için zaman ayırmamak;
yöneticiler ise liderlik vasfından yoksun oldukları için aciliyet hissinden yoksun olabilirler.
Hata #2: Güçlü Bir Fikir Birliği Oluşturamamak
Değişim, genelde bir veya birkaç kişinin ortak görüşüyle başlar. Liderler, zamanla organizasyon içerisinde
değişim için birliği tesis eder. Eğer fikir birliği oluşturulamaz ise değişim olgunlaşamaz. Bu ve birinci
maddede belirtilen hatalar sırf yetkinlik eksikliğinden vuku bulmaz.
Aynı zamanda yöneticiler bu iki hususa gereken önemi de vermeyebilir.
Oysa, değişimin başarılı olması için anahtar etkenler, organizasyonda inanmışlık, istek ve uyumluluktur.
DeğiŞim Çabaları Neden BaŞarısız Olur? #2
Hata #3: Vizyon Eksikliği
Her değişim projesinde, sonunda ne olacağının resmi zihinlerde belirlenmiş olmalıdır. Organizasyon
bu resme ulaşmak, bu resimde yer almak için ortak bir çaba içerisine girmelidir. Vizyon olmadan veya
anlaşılmadan, çeşitli departmanlar arasındaki farklılık,
kargaşa ve kaosun yaşanmasını kaçınılmaz kılacaktır.
Belirsizlik ortamı, çalışanlar için hem stres, hem de demotivasyon kaynağıdır.
Hata #4: Vizyon ile İlgili İletişim Eksikliği
Değişim, insanla olur.
İnsanların bunun için çalışması, hatta yeri geldiğinde fedakârlık yapmaları gerekir.
Bir organizasyonun değişimi gerçekleştirmesi için çalışanların
bunu istemeleri ve yeni vizyonu anlamış olmaları gerekir.
İletişim, değişimin başarılı olması için en önemli araçtır ve bu araca sık sık başvurulmalıdır.
DeğiŞim Çabaları Neden BaŞarısız Olur? #3
Hata #5: Yeni Vizyona Doğru İlerlerken Engelleri Ortadan Kaldırmamak
Büyük değişimler, bir çok kişinin ve bir çok departmanın yer aldığı süreçlerdir.
Bu süreçte yeni vizyona engel olabilecek çalışan, kültür, alışkanlık gibi engeller ile karşılaşılabilir.
Değişim sırasında tüm engelleri ortadan kaldırmak mümkün olmayabilir.
Ancak, değişimi etkileyecek önemli engellerin mutlaka yoldan temizlenmesi gerekecektir.
Hata #6: Kısa Dönem Kazançlarını Planlamamak/Oluşturamamak
Kapsamlı değişimler zaman alır, bir anda gerçekleşmez.
Bu uzun sürecin tamamında belirli bir dinamiği, isteği ve arzuyu koruyabilmek için, süreçte yer
alanların sevinç duyup, kutlama yapabileceği, ufak soluklar alabileceği hedefler konulmalıdır.
Bu kısa dönem kazançlar, çalışanları motive etmek, onların stresini almak için önemli fırsatlardır.
Işık Deliorman Aydın
Kurucu ve CEO
Novida Stratejik Yönetim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
isikaydin@novida.com.tr
info@novida.com.tr
www.novida.com.tr
TeŞekkürler!
1 sur 23

Recommandé

Novida Liderlik Yaklaşımları par
Novida Liderlik YaklaşımlarıNovida Liderlik Yaklaşımları
Novida Liderlik YaklaşımlarıNovida Global
946 vues18 diapositives
Liderlik par
LiderlikLiderlik
LiderlikAytac Mestci
16.6K vues47 diapositives
Modern Liderlik par
Modern LiderlikModern Liderlik
Modern LiderlikVOLKAN YILDIRIM
361 vues54 diapositives
Vizyoner Liderlik vs. Değişimci Liderlik par
Vizyoner Liderlik vs. Değişimci LiderlikVizyoner Liderlik vs. Değişimci Liderlik
Vizyoner Liderlik vs. Değişimci LiderlikYalçın Vural
6.2K vues55 diapositives
Liderlik par
LiderlikLiderlik
LiderlikInanc Alikilic
8.3K vues56 diapositives
Liderlik sunum par
Liderlik sunumLiderlik sunum
Liderlik sunumÖzge Akın
47.7K vues21 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Lider olmak, Liderlik par
Lider olmak, LiderlikLider olmak, Liderlik
Lider olmak, Liderlikİsmet Barutcugil
9.3K vues43 diapositives
Enine Boyuna Liderlik ve Farklı Liderlik Tarzları par
Enine Boyuna Liderlik ve Farklı Liderlik TarzlarıEnine Boyuna Liderlik ve Farklı Liderlik Tarzları
Enine Boyuna Liderlik ve Farklı Liderlik TarzlarıNovida Global
477 vues35 diapositives
Liderlik- Mustafa YILMAZ (Keşif Akademi) par
Liderlik- Mustafa YILMAZ (Keşif Akademi)Liderlik- Mustafa YILMAZ (Keşif Akademi)
Liderlik- Mustafa YILMAZ (Keşif Akademi)Keşif Akademi
2.6K vues45 diapositives
Liderlik ve Yenileşim (İnovasyon) par
Liderlik ve Yenileşim (İnovasyon)Liderlik ve Yenileşim (İnovasyon)
Liderlik ve Yenileşim (İnovasyon)Novida Global
288 vues32 diapositives
Liderlik ve yöneticilik analizi par
Liderlik ve yöneticilik analiziLiderlik ve yöneticilik analizi
Liderlik ve yöneticilik analiziOğuzhan Ozkan
3K vues10 diapositives
Farklılıkların Yönetimi par
Farklılıkların YönetimiFarklılıkların Yönetimi
Farklılıkların Yönetimiİsmet Barutcugil
11.3K vues30 diapositives

Tendances(20)

Enine Boyuna Liderlik ve Farklı Liderlik Tarzları par Novida Global
Enine Boyuna Liderlik ve Farklı Liderlik TarzlarıEnine Boyuna Liderlik ve Farklı Liderlik Tarzları
Enine Boyuna Liderlik ve Farklı Liderlik Tarzları
Novida Global477 vues
Liderlik- Mustafa YILMAZ (Keşif Akademi) par Keşif Akademi
Liderlik- Mustafa YILMAZ (Keşif Akademi)Liderlik- Mustafa YILMAZ (Keşif Akademi)
Liderlik- Mustafa YILMAZ (Keşif Akademi)
Keşif Akademi2.6K vues
Liderlik ve Yenileşim (İnovasyon) par Novida Global
Liderlik ve Yenileşim (İnovasyon)Liderlik ve Yenileşim (İnovasyon)
Liderlik ve Yenileşim (İnovasyon)
Novida Global288 vues
Takımdaşlık ve Ekip Yönetimi.pptx par Erdem Karagöz
Takımdaşlık ve Ekip Yönetimi.pptxTakımdaşlık ve Ekip Yönetimi.pptx
Takımdaşlık ve Ekip Yönetimi.pptx
Erdem Karagöz480 vues
Yetkinlik Yönetimi Üzerine Model Önerisi par Gulsen Kilic
Yetkinlik Yönetimi Üzerine Model ÖnerisiYetkinlik Yönetimi Üzerine Model Önerisi
Yetkinlik Yönetimi Üzerine Model Önerisi
Gulsen Kilic18K vues
DEĞİŞİM YÖNETİMİ SÜRECİNDE DEĞİŞİME DİRENME par Osman Söyler
DEĞİŞİM YÖNETİMİ SÜRECİNDE DEĞİŞİME DİRENMEDEĞİŞİM YÖNETİMİ SÜRECİNDE DEĞİŞİME DİRENME
DEĞİŞİM YÖNETİMİ SÜRECİNDE DEĞİŞİME DİRENME
Osman Söyler3.9K vues
Appreciative Inquiry & Strategy par iAttain
Appreciative Inquiry & StrategyAppreciative Inquiry & Strategy
Appreciative Inquiry & Strategy
iAttain11.4K vues
02. Reddedilemez 21 liderlik Yasası - John C. Maxwell par İsmail Kaya
02. Reddedilemez 21 liderlik Yasası - John C. Maxwell02. Reddedilemez 21 liderlik Yasası - John C. Maxwell
02. Reddedilemez 21 liderlik Yasası - John C. Maxwell
İsmail Kaya438 vues
Karizmatik liderlik Carlos Ghosn par Ferhat İşcan
Karizmatik liderlik Carlos GhosnKarizmatik liderlik Carlos Ghosn
Karizmatik liderlik Carlos Ghosn
Ferhat İşcan4.8K vues
İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimi / Istanbul Business School Micro MBA Eğitimi par Istanbul_Business_School
İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimi / Istanbul Business School Micro MBA Eğitimiİnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimi / Istanbul Business School Micro MBA Eğitimi
İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimi / Istanbul Business School Micro MBA Eğitimi

Similaire à Değişime Liderlik Etmek

Değişim Yönetiminde İK Metrikleri par
Değişim Yönetiminde İK MetrikleriDeğişim Yönetiminde İK Metrikleri
Değişim Yönetiminde İK MetrikleriNovida Global
208 vues24 diapositives
Gazi̇antep Afad psi̇kososyal destek çalişma grubu çalişana huzur sunumu par
Gazi̇antep Afad psi̇kososyal destek çalişma grubu çalişana huzur sunumuGazi̇antep Afad psi̇kososyal destek çalişma grubu çalişana huzur sunumu
Gazi̇antep Afad psi̇kososyal destek çalişma grubu çalişana huzur sunumuŞiraz ADİL
1.9K vues214 diapositives
Gazi̇ante psi̇kososyal destek çalişma grubu çalişana huzur sunumu özeti̇ par
Gazi̇ante psi̇kososyal destek çalişma grubu çalişana huzur sunumu özeti̇Gazi̇ante psi̇kososyal destek çalişma grubu çalişana huzur sunumu özeti̇
Gazi̇ante psi̇kososyal destek çalişma grubu çalişana huzur sunumu özeti̇Şiraz ADİL
314 vues45 diapositives
Yenilikçi Liderlik - Yönetim ve Liderlik Sunum e-Micro MBA /Univerist Busines... par
Yenilikçi Liderlik - Yönetim ve Liderlik Sunum e-Micro MBA /Univerist Busines...Yenilikçi Liderlik - Yönetim ve Liderlik Sunum e-Micro MBA /Univerist Busines...
Yenilikçi Liderlik - Yönetim ve Liderlik Sunum e-Micro MBA /Univerist Busines...Univerist
695 vues26 diapositives
Liderlik Üzerine par
Liderlik ÜzerineLiderlik Üzerine
Liderlik ÜzerineNovida Global
184 vues10 diapositives
Startuplarda Adaylarda Aranan 7 Kritik Yetkinlik. par
Startuplarda Adaylarda Aranan 7 Kritik Yetkinlik.Startuplarda Adaylarda Aranan 7 Kritik Yetkinlik.
Startuplarda Adaylarda Aranan 7 Kritik Yetkinlik.Çağatay Mumcu
373 vues17 diapositives

Similaire à Değişime Liderlik Etmek(20)

Değişim Yönetiminde İK Metrikleri par Novida Global
Değişim Yönetiminde İK MetrikleriDeğişim Yönetiminde İK Metrikleri
Değişim Yönetiminde İK Metrikleri
Novida Global208 vues
Gazi̇antep Afad psi̇kososyal destek çalişma grubu çalişana huzur sunumu par Şiraz ADİL
Gazi̇antep Afad psi̇kososyal destek çalişma grubu çalişana huzur sunumuGazi̇antep Afad psi̇kososyal destek çalişma grubu çalişana huzur sunumu
Gazi̇antep Afad psi̇kososyal destek çalişma grubu çalişana huzur sunumu
Şiraz ADİL1.9K vues
Gazi̇ante psi̇kososyal destek çalişma grubu çalişana huzur sunumu özeti̇ par Şiraz ADİL
Gazi̇ante psi̇kososyal destek çalişma grubu çalişana huzur sunumu özeti̇Gazi̇ante psi̇kososyal destek çalişma grubu çalişana huzur sunumu özeti̇
Gazi̇ante psi̇kososyal destek çalişma grubu çalişana huzur sunumu özeti̇
Şiraz ADİL314 vues
Yenilikçi Liderlik - Yönetim ve Liderlik Sunum e-Micro MBA /Univerist Busines... par Univerist
Yenilikçi Liderlik - Yönetim ve Liderlik Sunum e-Micro MBA /Univerist Busines...Yenilikçi Liderlik - Yönetim ve Liderlik Sunum e-Micro MBA /Univerist Busines...
Yenilikçi Liderlik - Yönetim ve Liderlik Sunum e-Micro MBA /Univerist Busines...
Univerist695 vues
Startuplarda Adaylarda Aranan 7 Kritik Yetkinlik. par Çağatay Mumcu
Startuplarda Adaylarda Aranan 7 Kritik Yetkinlik.Startuplarda Adaylarda Aranan 7 Kritik Yetkinlik.
Startuplarda Adaylarda Aranan 7 Kritik Yetkinlik.
Çağatay Mumcu373 vues
Hasan öztabay 20103059 kariyer planlama sunu par hasanoztabay
Hasan öztabay 20103059 kariyer planlama sunuHasan öztabay 20103059 kariyer planlama sunu
Hasan öztabay 20103059 kariyer planlama sunu
hasanoztabay5K vues
Kri̇z yönetimi par arahbay
Kri̇z yönetimiKri̇z yönetimi
Kri̇z yönetimi
arahbay1.9K vues
Kri̇z yönetimi par arahbay
Kri̇z yönetimiKri̇z yönetimi
Kri̇z yönetimi
arahbay1.4K vues
Temel Koçluk Eğitimi par Univerist
Temel Koçluk EğitimiTemel Koçluk Eğitimi
Temel Koçluk Eğitimi
Univerist518 vues
Bireysel danışmanlık sistemi par zatouchi
Bireysel danışmanlık sistemiBireysel danışmanlık sistemi
Bireysel danışmanlık sistemi
zatouchi337 vues
İK Zirvesi 2012- Ana noktalar par Gozde Berber
İK Zirvesi 2012- Ana noktalarİK Zirvesi 2012- Ana noktalar
İK Zirvesi 2012- Ana noktalar
Gozde Berber301 vues
Şirket Beyninin Tamamını İşe Koşmak par ecebeyhan
Şirket Beyninin Tamamını İşe KoşmakŞirket Beyninin Tamamını İşe Koşmak
Şirket Beyninin Tamamını İşe Koşmak
ecebeyhan1.1K vues
İş hayatında başarılı olmak i̇çin yenilikçi olun par Kref.net
İş hayatında başarılı olmak i̇çin yenilikçi olunİş hayatında başarılı olmak i̇çin yenilikçi olun
İş hayatında başarılı olmak i̇çin yenilikçi olun
Kref.net886 vues
Cihan yöneticilik ve liderlik kavramları par cihank30
Cihan yöneticilik ve liderlik kavramlarıCihan yöneticilik ve liderlik kavramları
Cihan yöneticilik ve liderlik kavramları
cihank304.7K vues

Plus de Novida Global

Novhow® Kültürel Dönüşüm Programları.pptx par
Novhow® Kültürel Dönüşüm Programları.pptxNovhow® Kültürel Dönüşüm Programları.pptx
Novhow® Kültürel Dönüşüm Programları.pptxNovida Global
2 vues9 diapositives
Novhow® Cultural and Organizational Transformation Programs.pptx par
Novhow® Cultural and Organizational Transformation Programs.pptxNovhow® Cultural and Organizational Transformation Programs.pptx
Novhow® Cultural and Organizational Transformation Programs.pptxNovida Global
3 vues9 diapositives
hayalden hayata Tasarım Atölyeleri.pptx par
hayalden hayata Tasarım Atölyeleri.pptxhayalden hayata Tasarım Atölyeleri.pptx
hayalden hayata Tasarım Atölyeleri.pptxNovida Global
2 vues15 diapositives
Novida 5-Adımda (5-T) Kurumsal Dönüşüm Çözümleri (Canlı Çevrimiçi ve Fiziksel) par
Novida 5-Adımda (5-T) Kurumsal Dönüşüm Çözümleri (Canlı Çevrimiçi ve Fiziksel)Novida 5-Adımda (5-T) Kurumsal Dönüşüm Çözümleri (Canlı Çevrimiçi ve Fiziksel)
Novida 5-Adımda (5-T) Kurumsal Dönüşüm Çözümleri (Canlı Çevrimiçi ve Fiziksel)Novida Global
800 vues14 diapositives
Ready2 (Entrepreneur, Start-up, Scale-Up, Innoentry, Innovest, Intrapreneur) ... par
Ready2 (Entrepreneur, Start-up, Scale-Up, Innoentry, Innovest, Intrapreneur) ...Ready2 (Entrepreneur, Start-up, Scale-Up, Innoentry, Innovest, Intrapreneur) ...
Ready2 (Entrepreneur, Start-up, Scale-Up, Innoentry, Innovest, Intrapreneur) ...Novida Global
319 vues32 diapositives
Novida 5-Steps (5-S) Business Transformation Solutions (Live Online & Physical) par
Novida 5-Steps (5-S) Business Transformation Solutions (Live Online & Physical)Novida 5-Steps (5-S) Business Transformation Solutions (Live Online & Physical)
Novida 5-Steps (5-S) Business Transformation Solutions (Live Online & Physical)Novida Global
641 vues14 diapositives

Plus de Novida Global(20)

Novhow® Kültürel Dönüşüm Programları.pptx par Novida Global
Novhow® Kültürel Dönüşüm Programları.pptxNovhow® Kültürel Dönüşüm Programları.pptx
Novhow® Kültürel Dönüşüm Programları.pptx
Novida Global2 vues
Novhow® Cultural and Organizational Transformation Programs.pptx par Novida Global
Novhow® Cultural and Organizational Transformation Programs.pptxNovhow® Cultural and Organizational Transformation Programs.pptx
Novhow® Cultural and Organizational Transformation Programs.pptx
Novida Global3 vues
hayalden hayata Tasarım Atölyeleri.pptx par Novida Global
hayalden hayata Tasarım Atölyeleri.pptxhayalden hayata Tasarım Atölyeleri.pptx
hayalden hayata Tasarım Atölyeleri.pptx
Novida Global2 vues
Novida 5-Adımda (5-T) Kurumsal Dönüşüm Çözümleri (Canlı Çevrimiçi ve Fiziksel) par Novida Global
Novida 5-Adımda (5-T) Kurumsal Dönüşüm Çözümleri (Canlı Çevrimiçi ve Fiziksel)Novida 5-Adımda (5-T) Kurumsal Dönüşüm Çözümleri (Canlı Çevrimiçi ve Fiziksel)
Novida 5-Adımda (5-T) Kurumsal Dönüşüm Çözümleri (Canlı Çevrimiçi ve Fiziksel)
Novida Global800 vues
Ready2 (Entrepreneur, Start-up, Scale-Up, Innoentry, Innovest, Intrapreneur) ... par Novida Global
Ready2 (Entrepreneur, Start-up, Scale-Up, Innoentry, Innovest, Intrapreneur) ...Ready2 (Entrepreneur, Start-up, Scale-Up, Innoentry, Innovest, Intrapreneur) ...
Ready2 (Entrepreneur, Start-up, Scale-Up, Innoentry, Innovest, Intrapreneur) ...
Novida Global319 vues
Novida 5-Steps (5-S) Business Transformation Solutions (Live Online & Physical) par Novida Global
Novida 5-Steps (5-S) Business Transformation Solutions (Live Online & Physical)Novida 5-Steps (5-S) Business Transformation Solutions (Live Online & Physical)
Novida 5-Steps (5-S) Business Transformation Solutions (Live Online & Physical)
Novida Global641 vues
Dream2digital Digital Transformation Programs (Live Online & Physical) par Novida Global
Dream2digital Digital Transformation Programs (Live Online & Physical)Dream2digital Digital Transformation Programs (Live Online & Physical)
Dream2digital Digital Transformation Programs (Live Online & Physical)
Novida Global211 vues
Değişken ve Belirsiz Bir Dünyada Yaşam Becerileri par Novida Global
Değişken ve Belirsiz Bir Dünyada Yaşam BecerileriDeğişken ve Belirsiz Bir Dünyada Yaşam Becerileri
Değişken ve Belirsiz Bir Dünyada Yaşam Becerileri
Novida Global543 vues
İş'te Novida... Novida Çözüm Portföyü par Novida Global
İş'te Novida... Novida Çözüm Portföyüİş'te Novida... Novida Çözüm Portföyü
İş'te Novida... Novida Çözüm Portföyü
Novida Global332 vues
Here's Novida... Novida Solutions Portfolio par Novida Global
Here's Novida... Novida Solutions PortfolioHere's Novida... Novida Solutions Portfolio
Here's Novida... Novida Solutions Portfolio
Novida Global101 vues
Novida 5-Adımda (5-S) Stratejik Planlama ve İş Modeli Geliştirme par Novida Global
Novida 5-Adımda (5-S) Stratejik Planlama ve İş Modeli GeliştirmeNovida 5-Adımda (5-S) Stratejik Planlama ve İş Modeli Geliştirme
Novida 5-Adımda (5-S) Stratejik Planlama ve İş Modeli Geliştirme
Novida Global5K vues
Stratejik Kararlar ve Etkililiği par Novida Global
Stratejik Kararlar ve EtkililiğiStratejik Kararlar ve Etkililiği
Stratejik Kararlar ve Etkililiği
Novida Global109 vues
SHIFT Stratejik Düşünce Modeli par Novida Global
SHIFT Stratejik Düşünce ModeliSHIFT Stratejik Düşünce Modeli
SHIFT Stratejik Düşünce Modeli
Novida Global210 vues
Yaratıcı Düşünce ve Yenilikçi Fikirler Geliştirme par Novida Global
Yaratıcı Düşünce ve Yenilikçi Fikirler GeliştirmeYaratıcı Düşünce ve Yenilikçi Fikirler Geliştirme
Yaratıcı Düşünce ve Yenilikçi Fikirler Geliştirme
Novida Global561 vues
Engaging Women Entrepreneurs Effectively In the Realm of Innovation and Digit... par Novida Global
Engaging Women Entrepreneurs Effectively In the Realm of Innovation and Digit...Engaging Women Entrepreneurs Effectively In the Realm of Innovation and Digit...
Engaging Women Entrepreneurs Effectively In the Realm of Innovation and Digit...
Novida Global131 vues
Yenileşim (İnovasyon) Gelişimci Zihniyetle Beslenir par Novida Global
Yenileşim (İnovasyon) Gelişimci Zihniyetle BeslenirYenileşim (İnovasyon) Gelişimci Zihniyetle Beslenir
Yenileşim (İnovasyon) Gelişimci Zihniyetle Beslenir
Novida Global76 vues
Yenileşim (İnovasyon) Kültürü ve Liderlik par Novida Global
Yenileşim (İnovasyon) Kültürü ve LiderlikYenileşim (İnovasyon) Kültürü ve Liderlik
Yenileşim (İnovasyon) Kültürü ve Liderlik
Novida Global212 vues
Açık İnovasyon (Open Innovation) par Novida Global
Açık İnovasyon (Open Innovation)Açık İnovasyon (Open Innovation)
Açık İnovasyon (Open Innovation)
Novida Global258 vues
Tasarım Düşüncesi (Design Thinking) par Novida Global
Tasarım Düşüncesi (Design Thinking)Tasarım Düşüncesi (Design Thinking)
Tasarım Düşüncesi (Design Thinking)
Novida Global241 vues
Building the Next Generation of Women Leaders par Novida Global
Building the Next Generation of Women LeadersBuilding the Next Generation of Women Leaders
Building the Next Generation of Women Leaders
Novida Global120 vues

Değişime Liderlik Etmek

 • 2. DeğiŞimin Doğasını Anlamak Dönüşüm Yeniden Düzenleme Artımlı Evrim Uyum Kökten Devrim Yeniden Yapılanma 1 J.Balogun and V.Hope Hailey (Exploring Strategic Change) (2007) 2 Nadler & Tushman (1990) 3 Paton and McAlman (2000), Senior and Fleming (2006) 4 Weick (2000); Burnes (2004) 5 Beer & Nohria (2000) q Artımlı / Kökten Değişim 1 q Tepkisel / İleriye Yönelik 2 q Katı / Yumuşak Değişim 3 q Planlı / Gelişmekte Olan 4 q Teori E / Teori O Değişim 5 q Sistemli Değişim q ‘Yol’ olarak Değişim Değişimin Doğasını Algılamak Değişim Planlaması ve Yol Haritasının Liderlerinden Serbest Bırakmak Harekete Geçmek Gerçek- leştirmek Destek- lemek Sürdürmek
 • 3. DeğiŞim Gereksinimini Algılamak Zor Olabilir q Mevcut iş yapış, belli bir dönemde başarılı olmuş olabilir; q Mevcut iş yapışa alternatifler açıkça görülemeyebilir; q Geri bildirim alınmıyor olabilir: § Müşterilerin ürün ya da hizmetten duyduğu memnuniyet, § Ürün veya hizmet kalitesi, § Operasyonel verimlilik, § Çalışanların, Müşterilere, meslektaşlara, işe karşı tutum ve davranışları q Performans etkili biçimde ölçümlenmiyor olabilir: § Performans Sistemleri: bütçe, kalite kontrol, Stratejiler ve Eylem Planları arası uyum vb q Neden-sonuç ilişkileri, etki-tepkiler görülemiyor olabilir; q Kısa-dönemli iyileştirmelerin asıl sorunları çözdüğü yanılgısına girilebilir; q ... Etkili Performans Yönetimi Sistemi kurmak Etkili Geri Bildirim ve Öneri Sistemleri kurmak Öğrenen, sorgulayan Organizasyon Kültürü Geliştirmek Sürekli İyileştirmeyi ve Yenilikçiliği Teşvik Etmek Sistem Yaklaşımını geliştirmek
 • 6. DeğiŞimin Etkileri – Değer Zinciri Satın Alınan In-Bound Lojistik Operasyon Out-Bound Lojistik Pazarlama ve Satış Hizmetler Temel Aktiviteler Ön Kazanç Kazanç Uygulama Son Kazanç Altyapı (Genel Yönetim, Finans Yönetimi, Stratejik Planlama) İnsan Kaynakları Yönetimi (İyileştirme, Geliştirme, Eğitim, Devamlılık) Teknoloji (ARGE, Ürün ve Yöntem Geliştirme, Bilgi Teknolojisi ve İletişim Sistemleri) Tedarik (Hammadde temini, Teçhizat ve Hizmetler) Kâr Destekleyici Aktiviteler
 • 7. q Açık § Çözülecek sorunlara ve hedeflere muhalefet § Kendi yöntemlerini dayatırken anlaşmazlıklar, tartışmalar ve münakaşalar çıkarmak § “Sadece hayır de!” yaklaşımı q Gizli § “Evet” demek ve tersini yapmak § Yarım gönülle enerji harcamak – “iş yavaşlatma” § Çalışmak için yeni ve makul yol şansı vermemek q İnce § Ne teklif edildiğini “duymamak” § Ne söylendiğini “anlamamak” § Problemleri “fark etmemek” § Yeni metodları veya prosedürleri kullanmayı “unutmak” Direncin Farkında Olmak DeğiŞime Gösterilen Direnç
 • 8. Güven- sizlik Dargın -lık Endişe Korku Kızgınlık Kendin -den Şüphe Huzur- suzluk Motivas- yon Eksik liği Acizlik Duyguların Farkında Olmak İş ve Gelir Sosyal Statü ve İtibar Etki ve Sorumluluk Uzmanlık ve Söz Hakkı Bağımsızlık ve Güç Aşina Oldukları İlişkiler ve Arkadaşlıklar Kişilik ve Değerler İnançlar ve Güven Hissi Kayıplar KayıplarKayıplar Kişisel Destek Programları Neden Direnç Gösterilir?
 • 9. İnsanlar Hangi Soruları Sorar? Maaşım ne olacak? Taşınacak mıyım? İşten atılacak mıyım? Başarısız mıyız? Yetki kimde? Kime güveneceğim? Arkadaşlarıma ne olacak? Kültür değişecek mi? Alışkanlıklarım ne olacak? İş Yönetim Ortam Yapabilir miyim? Yeni rolüm ne? «Gücünün kaynağı insanlardır. Senin görevin ise, onların tüm kapasite ile katılımını sağlamaktır.» «All of your power is in your people. Your job is enabling everybody to contribute to their fullest.» Alan R. Mullaly, Sr. VP, Airplane Development, Boeing
 • 10. Liderler açısından değişim… • Beklenen • Aşamalı • Adım Adım • Bir çözüm • Bir sonuç Holbeche 2006 Diğerleri açısından değişim… • Beklenmeyen • Ani • Hızlı • Bir problem • Maruz kalınılan Nasıl Yorumlanacağının Farkında Olmak DeğiŞime Verilen Tepkiler
 • 11. DeğiŞime Verilen Tepkiler Değişimin duygusal etkileri, organizasyonun (kısa dönem başta olmak üzere) performansını olumsuz etkileyebilir. Bu durumlarda şu tip tepkiler gözlemlenebilir: § Durgunluk, kilitlenme: Sonu belli olmayan bir projede neden yer alayım, çaba sarf edeyim? § Azim eksikliği: Tekerleği yeniden icat etmek için bu projede yer almaya gerek yok. § Değişime karşı bezgin olmak: Biri bitti, diğeri başlıyor… § Politik davranma: Dıştan ‘evet’, içten ‘hayır’ demek. § Riskten korkmak: Sonunda terfi etmememe/işten atılmama neden olabilecek projede neden yer alayım? § Felaket tellalleri: Enerjiyi dedikodu ve olumsuz teorilere harcama… § Rolde kafa karışıklığı: Değişim bitmeden, olacakları algılayamama Bu ve benzeri duygusal tepkiler bu yolculukta karşılaşılabilinecek durumlardır. Bu gibi durumlarda iletişim, uyumluluk, farkındalık ve liderlik ana başarı faktörleridir. Değişim sürecinde insan faktörü hep göze alınmalı, sürece dahil edilip bir parçası olması sağlanmalıdır.
 • 12. Durağanlık KabiliyetŞüphe Umut İyi bir Değişim Yönetiminin öncelikli amacı gidilecek yolu kısaltıp, düzeltmek ve performans ‘’düşüşlerini’’ en aza indirmektir. Rahat & Güvenli Seviye Zaman Değişim Döngüsü Aşamasını Doğru Yorumlamak DeğiŞim, İniŞ ÇıkıŞlı Bir Süreçtir
 • 13. DeğiŞimin Tipik AŞamaları Süreç ve tepkinin derinliği bireysel olarak değişir. Enerji Gelişmiş Performans Zaman İnkar Öfke Başkalarını Suçlama Kendini Suçlama Karmaşa Çukuru (Gerçeklik) Kabul Eylem Planlama (Yeni Davranışlar Deneme) Şok E Kubler-Ross, On Death and Dying Anlamını Arama, İçselleştirme Tepkileri Doğru Yorumlamak
 • 14. Hayes (2010) Tespit: Değişim gereksinimi algılamak ve değişim sürecini başlatmak Teşhis: Mevcut durumu gözden geçirmek ve arzulanan gelecek durumu tanımlamak Tedavi: Değişim Planlaması ve Değişim Hazırlığı İcraat: Değişimi hayata geçirmek Sürdürülebilirlik: Değişimin etkilerini sürekli kılmak G ö z d e n g e ç i r m e İnsanYönetimiKonuları DeğiŞim Döngüsü
 • 15. Katılım İş Birliği Yönlendirme Eğitim/ Eğitmenlik Yetkinlik Hazırlık YüksekDüşük Düşük Yüksek DeğiŞimde Liderlik Tarzları Kurumsal Yetkinlik ve Hazırlığa göre Johnson, G. & Whittington, R. & Scholes Etkili Liderliğin Sergilenmesini Sağlamak
 • 16. Seferberlik Hissi Oluşturmak «Değişime Rehberlik Edecekler» Ekibini Oluşturmak Vizyon ve Strateji Geliştirmek Değişim İletişimini Yapmak Yetkelen- dirmek Kısa Dönemli Kazanımlar Elde Etmek Kazanımları Artırmak Değişimin Etkilerini Kalıcı Kılmak Değişim Liderleri ve Yönetişim Vizyon ve Strateji Liderliği Etkili İletişim Donanım, Gelişim ve Hazırlık Geri Bildirim İyileştirme Etkili İletişim Projeler Etkili İletişim Motivasyon DeğiŞime Liderlik Etmek
 • 17. Değişim Temsilcisi geriye doğru yönetim denetim ve kontrol ileriye doğru yönetim planlama dışarı doğru yönetim müşteriler ve diğer paydaşlar aşağı doğru yönetim ekip içe doğru yönetim öz yönetim yukarı doğru yönetim sponsor ile Briner et al, 1996 Doğru Yetkinlikte Değişim Temsilcisi Atanmasını Sağlamak DeğiŞim Temsilcisinin Becerileri
 • 18. q Değişimin başlatıldığı kuruluşa, grup ya da ekibe fayda sağlanabilir; q Diğer Birimlerle ilişkilerin düzeltilmesi sağlanabilir; q Mevcut durum ya da yapıda iyileştirmeler sağlanır (marka, itibarda iyileşme; finansal ve iş sonuçlarında iyileşme; süreç verimliliği, bilgi ve teknolojinin etkili kullanımı, gibi); q Müşteriler (pazar ve paydaşlar) tarafından olumlu karşılanır, ilgi çeker (yeni ürün ya da hizmeti içerebilir); q Başlangıçta hedeflenen amaçlara erişilir; gerçekten ‘o sorun’ çözülebilir; q Değişimin etkileri sürdürülebilir olur; q ... Bir DeğiŞimin BaŞarılı Olduğunu Nasıl Anlarız?
 • 19. BaŞarılı DeğiŞimin Göstergeleri Pazarda performans artışı Finansallarda düzelme, sürdürülebilir büyüme Mevcut durum ya da yapıda iyileşme (marka, itibar, iş sonuçları, süreç verimliliği, vb) Müşteriler (pazar ve paydaşlar) tarafından olumlu karşılanma, ilgi çekme Başlangıçta hedeflenen amaçlara erişilir; gerçekten ‘o sorun’ çözülebilir; Değişimin etkileri sürdürülebilir Sürekli yenileşim ve bilgi sermayesinde artış ... Çalışanlar istekliliklerini korur Departmanlar arası iş birliği artar, varsa sorunlar çözülür Çalışanlar yeteneklerini ve deneyimlerini geliştirir Çalışanlar değişime uyum sağlar, esnekleşir Çalışanlar şirkete bağlıdır Çalışanlar motivedir Çalışanlar katılımcıdır ... İş Açısından Organizasyon Açısından
 • 20. DeğiŞim Çabaları Neden BaŞarısız Olur? #1 Hata #1: Yeterince ‘Aciliyet Hissi’ Yaratamamak Değişimin tam zamanında başlaması için birey ya da ekip olarak sinyalleri yakalamak gerekir. Bu alanda gecikme, artık krizin veya sorunun çok daha büyümesine veya tüm şirketi kökten etkilemesine neden olur. Değişimin genelde başarısız olması, artık çok geç kalındığı noktada gündeme alınmasındandır. Çalışanlar, «Konfor Sahalarını» korumak veya gündelik işlerin arasında değişim için zaman ayırmamak; yöneticiler ise liderlik vasfından yoksun oldukları için aciliyet hissinden yoksun olabilirler. Hata #2: Güçlü Bir Fikir Birliği Oluşturamamak Değişim, genelde bir veya birkaç kişinin ortak görüşüyle başlar. Liderler, zamanla organizasyon içerisinde değişim için birliği tesis eder. Eğer fikir birliği oluşturulamaz ise değişim olgunlaşamaz. Bu ve birinci maddede belirtilen hatalar sırf yetkinlik eksikliğinden vuku bulmaz. Aynı zamanda yöneticiler bu iki hususa gereken önemi de vermeyebilir. Oysa, değişimin başarılı olması için anahtar etkenler, organizasyonda inanmışlık, istek ve uyumluluktur.
 • 21. DeğiŞim Çabaları Neden BaŞarısız Olur? #2 Hata #3: Vizyon Eksikliği Her değişim projesinde, sonunda ne olacağının resmi zihinlerde belirlenmiş olmalıdır. Organizasyon bu resme ulaşmak, bu resimde yer almak için ortak bir çaba içerisine girmelidir. Vizyon olmadan veya anlaşılmadan, çeşitli departmanlar arasındaki farklılık, kargaşa ve kaosun yaşanmasını kaçınılmaz kılacaktır. Belirsizlik ortamı, çalışanlar için hem stres, hem de demotivasyon kaynağıdır. Hata #4: Vizyon ile İlgili İletişim Eksikliği Değişim, insanla olur. İnsanların bunun için çalışması, hatta yeri geldiğinde fedakârlık yapmaları gerekir. Bir organizasyonun değişimi gerçekleştirmesi için çalışanların bunu istemeleri ve yeni vizyonu anlamış olmaları gerekir. İletişim, değişimin başarılı olması için en önemli araçtır ve bu araca sık sık başvurulmalıdır.
 • 22. DeğiŞim Çabaları Neden BaŞarısız Olur? #3 Hata #5: Yeni Vizyona Doğru İlerlerken Engelleri Ortadan Kaldırmamak Büyük değişimler, bir çok kişinin ve bir çok departmanın yer aldığı süreçlerdir. Bu süreçte yeni vizyona engel olabilecek çalışan, kültür, alışkanlık gibi engeller ile karşılaşılabilir. Değişim sırasında tüm engelleri ortadan kaldırmak mümkün olmayabilir. Ancak, değişimi etkileyecek önemli engellerin mutlaka yoldan temizlenmesi gerekecektir. Hata #6: Kısa Dönem Kazançlarını Planlamamak/Oluşturamamak Kapsamlı değişimler zaman alır, bir anda gerçekleşmez. Bu uzun sürecin tamamında belirli bir dinamiği, isteği ve arzuyu koruyabilmek için, süreçte yer alanların sevinç duyup, kutlama yapabileceği, ufak soluklar alabileceği hedefler konulmalıdır. Bu kısa dönem kazançlar, çalışanları motive etmek, onların stresini almak için önemli fırsatlardır.
 • 23. Işık Deliorman Aydın Kurucu ve CEO Novida Stratejik Yönetim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. isikaydin@novida.com.tr info@novida.com.tr www.novida.com.tr TeŞekkürler!