Kurumsal Sağlık Tasarımı

Novida Global
Novida GlobalManagement Consulting à Novida Global
Kurumsal Sağlık Tasarımı
IŞık Deliorman Aydın
Kurucu ve CEO
Novida Stratejik Yönetim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
Denge
Yön
Verimlilik
İşleyiş
Kültür
Liderlik
Bilgi
İnsan
Yapı
§ Para
§ Hammadde
§ Bilgi
§ Beceri
§ Deneyim
§ Zaman
§ Ürün, Hizmet Portföyü
§ Tesis, Donanım
§ İlişkiler
§ (Ekip) ...
§ Maddî: gelir, kâr,
finansal göstergeler,
nakit akışı, maliyet
tasarrufu, kapasite
artışı...
§ Maddî olmayan:
Müşteri tatmini,
Tedarikçi ilişkileri,
operasyonel verimlilik,
(çalışan tatmini),
yenilik...
§ İş Akışı
§ Süreç performansı
§ Ürün, hizmet akışı
§ Bilgi akışı
§ Teknoloji kullanımı
§ ...
§ Ekip Üyeleri
§ Müşteriler
§ Tedarikçiler
§ İşbirlikleri
§ İş Ortaklıkları
§ İletişim
§ (Organizasyon)
§ (Ortam, Kültür)
§ (Paydaşlar)
§ (Değer Ağı)
Kaynaklar İş Sonuçlarıİş Yapış, Süreçler İlişkiler ve İletişim
Etki (Paydaşlar)
Verimlilik
Kaynaklar İş Sonuçlarıİş Yapış, Süreçler İlişkiler ve İletişim
En verimli şekilde
değerlendirmek
En verimli şekilde
yönetebilmek
En etkili biçimde
yönetebilmek
En etkili sonuçları elde
edebilmek
Bilgi, Geri Bildirim, Dinleme
Yön Çizme, Hedef Koyma, Örgütleme, Yönetme, Performans Ölçme,
Kıyaslama, İyileştirme, Ödüllendirme
Etki (Paydaşlar)
Verimlilik, Dengeli Yönetim
1. İnsan Yapımı
• Gözle görünür, hissedilebilir yapı, işleyiş ve süreçler;
• Gözlemlenen davranışlar;
Çözümlemesi zor
‘Organizational Culture and
Leadership’
Shein, E. H. (2010)
3. Temel Varsayımlar
• Bilinçsiz, kesin gözüyle bakılan inançlar ve değerler
Davranışı, algıyı, düşünceyi ve duyguyu belirler
2. Kanıksanmış İnanç ve Değerler
• Fikirler, hedefler, değerler, arzular
• İdeolojiler
• Rasyonelleştirme
Davranışlarla, yapı, işleyiş ve süreçlerle uyumlu olabilir de; olmayabilir de!
Kültürel Katmanlar
Kültür Kategori
Makro-kültürler
Küresel olarak mevcut uluslar, etnik ve dinî gruplar,
meslekler
Kurumsal kültürler Özel, kamu, kâr amacı gütmeyen kurumlar
Alt-kültürler Kurumların içindeki meslekî gruplar
Mikro-kültürler Kuruluşların içinde ya da dışındaki mikro-sistemler
‘Organizational Culture and
Leadership’
Shein, E. H. (2010)
Kültürel Sınıflandırmalar
‘Mindset-The New Psychology of Success’
Dweck, Carol S.
Sabit Düşünce Yapısı
• Niteliklerinin taşa kazılı olduğunu düşünenler, sürekli kendini kanıtlama gereksinimi duyar...
- Nasıl görünüyorum?
- Başarılı olacak mıyım?
- Şöyle davranırsam, akılsız mı görünürüm?
- Kazanan mı, kaybeden mi olacağım?...
Gelişimci Düşünce Yapısı
• Temel niteliklerinin çabayla serpileceğine inananlar, gelişimci düşünce yapısına sahip demektir...
₋ Öğrenme ve gelişme dürtüsü yüksektir
₋ ‘Gelişmek varken, neden habire kendimi kanıtlamakla vakit harcayayım ki!’
₋ ‘Zaaflarımı saklayacağıma, baş etmeye çalışsam daha iyi’
₋ ‘Beni sürekli alkışlayacak kişiler yerine, zorlayacak dostlarım olsun’
₋ ‘Zaten denenmiş ve malum olanla uğraşacağıma, neden sınırlarımı zorlamayayım ki!’...
DüŞünce Yapıları
Konular ve Kararları Politik Hale Getiren Nedir?
- Kuruluşun üst örgütsel seviyelerinde verilen kararlar,
- Konunun önem derecesi,
- Hedefler etrafındaki görüş ayrılıkları,
- Konuya çok sayıda kişinin dahil olması,
- Kaynak aktarımına dair kararlar,
- Kıt kaynaklar,
- Birimler-arası koordinasyon gerektiren kararlar verilmesi,
- Farklı görüşleri olan taraflar arasında birbirine bağımlılık,
- Terfi, ödül ve iş geçişlerine dair kararlar,...
‘Managing with Power: Politics
and Influence in Organizations’
Pfeffer, J. (1992)
Politik Dengeler
1. Kişisel Davranışlar: Ego, Kişisel Hırs, Statü, Kariyer Beklentisi...
– Kişisel düşünceler, fikirler ve projeler için lobi ve tartışma;
– Kişiselleştirilen çatışmalar hasar verir; fikirlerin, iş amaçlı çarpışması sağlıklı bir durumdur.
2. Karar Süreçleri:
– Günlük işleyişe dair kararlar daha yapısaldır (problem çözme, karar yöntemleri daha sık uygulanır)
– Kararların çoğu, bilgi, analiz ve mantıklı çıkarımlardan uzak verilir.
– Stratejik kararlar daha az yapısaldır ve daha ziyade ‘değerler’e dayalı verilir.
– Politik davranışlar genelde, kurumsal kültür, normlar ve kişisel saygınlık çerçevesi içinde sergilenir.
4. Kurumsal Değişim:
- ‘Statü’ ve ‘konfor sahası’ dışına çıkmayı zorlar
- Mevcut uygulama ve alışkanlıkları tehdit eder; bilgi akışı, kaynak aktarımı ve güç dengelerini oynatır
- Hedef ve hedefe nasıl erişileceğine dair fikir çatışmaları olur.
3. Yapısal:
– Yatay/dikey farklılaşma (silolar): çelişen hedef ve öncelikler, diğerlerinin işini kontrol etme gereği
– Ağ yapılar: bilgi, işbirliği, diğerlerinin desteğini sağlama önem kazanmakta, politik saha genişlemekte
Empati Enerji
Bağını Artırma
Yürürlüğe Koyma
Güçlendirme
Geçmişi Zayıflatma Yeniyi Güçlendirme
Duygusal
Gerçekler
İş
Zorunlulukları
DeğişimSonrasıToparlanma
İkiDüzlem
Değişim Sonrası Toparlanma- İki Görev
‘The Practice of Leadership’
Best Practices in Leading
Organizational Change (S:215)
J.A. Conger & R.E. Riggio
DeğiŞim Sonrası Toparlanma
‘The Practice of Leadership’
Best Practices in Leading Organizational
Change (S:215)
J.A. Conger & R.E. Riggio
Empati: İnsanların, liderlerinin zorlu bir dönemden geçildiğinin ve en
azından bir süre daha zorlukların süreceğinin farkında olduğunu bilmesi,
Yürürlüğe Koyma/Güçlendirme (Enforcement): Arzulanan geçiş
sonrası kuruluş ve yapıyla ilgili zihinsel modelleri somutlaştırma
Bağını Artırma (Engagement): Geçmişi sonlandırıp, yeniyi kabullenme
gereksinimine dair bir anlayış geliştirme ve destek sağlama,
Enerji: Arzulanan geçiş sonrası kuruluş ve yapıya dair heyecan oluşturma ve
gerçekleştirilmesi yolunda destekleme
DeğiŞim Sonrası Toparlanma
John Kotter – Liderler Gerçekte Ne Yaparlar?
Yöneticiler Ne Yapar?
§ Karmaşayı yönetebilme,
§ Bütçe ve plan hazırlama,
§ Amaç ve hedef belirleme,
§ Örgütleme (yapı ve rollere karar verme),
§ İstihdam (doğru kişiler doğru rolde),
§ Organizasyonun, amaç ve hedeflerini
gerçekleştirme kapasitesi geliştirme,
§ Neyin yapılıp yapılmadığını kontrol etme,
§ Sorunları çözme,
§ Planların yerine getirilmesini sağlama.
Liderler Ne Yapar?
§ Vizyon geliştirme,
§ Değişim stratejilerini belirleme,
§ Yön çizme,
§ İnsanları, belirlenen yöne doğru odaklama,
§ İletişimde bulunma,
§ İnsanların bağlılıklarını sağlama,
• Vizyon doğrultusunda çalışılmasını
sağlama,
• İnsanların gereksinim, değer ve duygularına
hitap etme,
• Motivasyon sağlama ve ilham verme.
‘Yöneticiler, ‘işleri doğru biçimde’ yaparlar.’
‘Liderler ise, ‘doğru işler’i yaparlar. Liderlerin rolü, yöneticilerin ve
yönettikleri kişilerin ‘doğru işi yapmaları’yla ilgili kararlar vermektir.’
Doğru İş’i Yapmak için 4 Strateji:
1. Nereye gideceğine dair net bir vizyon ve vizyona net biçimde odaklanma,
2. Liderlik edilen insanlara vizyonun net olarak iletişimi, anlam kazandırma,
3. İş yapışta tutarlı davranma, insanların gerçekten güven duymasını sağlama,
4. Zayıf yönlerini gözden kaçırmadan, kendisine ve yapabileceklerine dair
güçlü bir inancı olması.
Bennis & Nanus-Liderler ve Stratejileri
‘Doğru Nedir?
Arzulanan sonuca götürecekleri yapmak, çıktıların belirsiz olduğu
durumlarda kararlar vermek, risk ya da tehdit durumlarında verilen
kararların ‘doğru’ sonuçlar doğurması.
Bu tanıma göre, ‘riskin düşük olduğu ya da çıktıların o denli belirsiz olmadığı
durumlarda, liderliğe çok da fazla gerek duyulmaz’.
Etik olarak doğru olanı yapmak, belli bir durumda ‘uygun’ karşılanacak
değerlere bağlı kalmak.
Bu tanıma göre, ‘ahlâkî olarak çelişki yaratan ya da kötü algılanan eylemler,
sonuca ulaştırabilir, ancak ‘iyi’ bir liderlikten bahsetmiyor oluruz.
Bennis & Nanus-Liderlerin Rolleri
§ Etik, oldukça geniş kapsamlı ve göründüğünden çok daha zorlu bir kavram.
§ İçeriğinde, ‘doğru ve yanlış nedir?’ sorgulamasını barındırır.
§ Liderlerin, gönüllü takipçiler kazanabilmelerinden ve güven
sağlamalarından geçiyor.
§ Kişisel standard ve ahlâkî tutumlarında netlik ve tutarlılık sergilemelerine
doğrudan bağlı.
§ Liderlerin herşeyden önce kuruluşlarının içindeki ve sinir uçlarındaki
gerçekleri görmeye açık, istekli ve kararlı olmaları gerekli.
Etik Liderlik
Kontrol ve Kumanda
Odaklı
Nasıl bir
Organizasyonel Yapı
Hiyerarşi
Gerekli Bilgi Kimde Kıdemli yöneticiler
Nihaî Karar Verici Kim
Üst yönetimdekiler,
net otoriteye (söz
hakkına) sahiptir
Yükümlülük ve
Kontrolün Esasları Ne
Plana göre finansal
sonuçlar
En İyi Nerede İşler
Tanımlı bir hiyerarşide iyi
işler,
Karmaşık organizasyonda
ve yenilikçiliğin önemli
olduğu yapılarda aksaktır.
3 Tip Liderlik
Uzlaşı-Odaklı
Matris organizasyonlar,
küçük ekipler
İlgili coğrafyanın ve
disiplinlerin resmen
atanmış üyeleri ya da
temsilcileri
Tüm tarafların eşit
otoritesi (söz hakkı)
vardır
Fonksiyon ya da coğrafya
bazında birçok
performans göstergesi
Küçük ekiplerde işler;
Hızın önemli olduğu
ortamlarda zorlaşır.
İş Birliği ve Etkileşim
Odaklı
Dağıtık, organizasyonlar-
arası iletişim ağı
Her seviyede çalışan ve
coğrafya ve muhtelif dış
paydaşlar
Etkileşimleri yönetenlerin
açık otoritesi (söz hakkı)
vardır.
Ortak hedefleri elde etme
performansı
Çeşitliliğin hakim olduğu
ekiplerde ve birimler-arası
ve şirketler-arası işlerde,
yenilikçilik ve yaratıcılığın
kritik olduğu ortamlarda.
Kimlik Seviyesi Öncelikli Sorun Liderliğin Kaynağı
Bireysel Ben Kişisel özellikler
İlişkisel Ben ve sen İkili ilişkiler
Kollektif Hepimiz Paylaşılan uygulama ve inançlar
«Hiç birimiz, hepimiz kadar akıllı
değiliz»
Ken Blanchard, Don Carew, Eunice Parisi-Cares
‘The One Minute Manager’
Kimlik ve Liderler
Burns, M.J.-Liderlik
«Davranışın ahlâkî boyutu, uzun dönemli etkililik açısından kritiktir.»
Dönüşümcü Liderler: takipçileriyle, karşılıklı ‘güven’ ve ‘güvenilirliğe’
dayalı bir alışveriş içindedir. İlişkinin, niteliğine ve değer ve amaçlara dayalı
olmasına önem verirler.
Dönüşümcü Lider örnekleri: Churchill («Size, kan, ter ve göz yaşından başka vaat edebileceğim
bir şey yok»), ya da farklı kulvarda Mahatma Gandhi.
İşlemsel Liderler: Takipçileri ile ‘işlemsel’ bir alışverişin yaşandığı
durumdur. Takipçilerine liderlik etme hakkı kazanma karşılığında, onlara
güç ve ekonomik zenginlik vaadinde bulunurlar.
İşlemsel Lider örnekleri: Hitler ve Stalin
Yönetici tarafından Yetki Kullanımı
Astların Özgürlük Sahası
Tannenbaum & Schmidt
Yetki-Özgürlük
1. Yönetici karar verir ve duyurur;
2. Yönetici karar verir ve kararı gruba bildirir;
3. Yönetici kararın gerekçelerini açıklar ve soruları yanıtlar;
4. Yönetici geçici bir karar ortaya koyar ve tartışmaya açar;
5. Yönetici durumu ya da sorunu ortaya koyar, önerileri alır ve
karar verir;
6. Yönetici durumu açıklar, parametreleri tanımlar ve ekibin karar
vermesini sağlar;
7. Yönetici, yönetici tarafından belirlenen sınırlar içinde ekibin
sorunu tanımlamasını, seçenek geliştirmesini ve eylemlere
karar vermesini sağlar.
Delege Etme ve Ekip GeliŞim Modeli
Tannenbaum & Schmidt
Referanslar
§ Conger, J.A. and Riggio, R. E. (Ed.) The Practice of Leadership: Developing the Next Generation of Leaders.
Jossey- Bass, San Francisco. (2007)
§ Warren Bennis & Bert Nanus: «Leaders: Their Strategies for Taking Charge»
§ Burns, MacGregor James ‘Leadership’ (1978)
§ Kotter, John P. ‘What leaders Really Do’ (1999)
§ Are You a Collaborative Leader?’ Herminia Ibarra and Morten T.Hansen Harvard Business Review (July-August
2011)
§ Shein, E. H. (2010). Organizational Culture and Leadership, 4th edition, Jossey-Bass, San Francisco.
§ ‘Mindset-The New Psychology of Success’ Dweck, Carol S.
§ Tannenbaum & Schmidt
1 sur 21

Recommandé

Yenileşim (İnovasyon) Kültürü ve Liderlik par
Yenileşim (İnovasyon) Kültürü ve LiderlikYenileşim (İnovasyon) Kültürü ve Liderlik
Yenileşim (İnovasyon) Kültürü ve LiderlikNovida Global
208 vues14 diapositives
Liderlik ve Yenileşim (İnovasyon) par
Liderlik ve Yenileşim (İnovasyon)Liderlik ve Yenileşim (İnovasyon)
Liderlik ve Yenileşim (İnovasyon)Novida Global
285 vues32 diapositives
Değişime Liderlik Etmek par
Değişime Liderlik EtmekDeğişime Liderlik Etmek
Değişime Liderlik EtmekNovida Global
390 vues23 diapositives
02 liderlik ve nitelikleri par
02  liderlik ve nitelikleri02  liderlik ve nitelikleri
02 liderlik ve nitelikleriSerdal KOÇİYİT
4.2K vues37 diapositives
Yöneticinin yönetimi par
Yöneticinin yönetimiYöneticinin yönetimi
Yöneticinin yönetimiİsmet Barutcugil
3.3K vues18 diapositives
YMK Yönetim ve Organizasyon par
YMK Yönetim ve OrganizasyonYMK Yönetim ve Organizasyon
YMK Yönetim ve OrganizasyonHamilik Okulu
2K vues16 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Yetkinlik Yönetimi Üzerine Model Önerisi par
Yetkinlik Yönetimi Üzerine Model ÖnerisiYetkinlik Yönetimi Üzerine Model Önerisi
Yetkinlik Yönetimi Üzerine Model ÖnerisiGulsen Kilic
18K vues20 diapositives
Yüksek Performanslı Ekipler par
Yüksek Performanslı EkiplerYüksek Performanslı Ekipler
Yüksek Performanslı EkiplerNovida Global
97 vues34 diapositives
Moti̇vasyon Motivation par
Moti̇vasyon MotivationMoti̇vasyon Motivation
Moti̇vasyon MotivationFurkan Orkan Bayram
512 vues22 diapositives
14 ekiplerde motivasyon etkenleri par
14  ekiplerde motivasyon etkenleri14  ekiplerde motivasyon etkenleri
14 ekiplerde motivasyon etkenleriSerdal KOÇİYİT
1.9K vues24 diapositives
13 toplantı süreci par
13  toplantı süreci13  toplantı süreci
13 toplantı süreciSerdal KOÇİYİT
7.4K vues25 diapositives
Organizasyonel Değişimi Yönetmek par
Organizasyonel Değişimi YönetmekOrganizasyonel Değişimi Yönetmek
Organizasyonel Değişimi YönetmekCOSKUN CAN AKTAN
208 vues32 diapositives

Tendances(20)

Yetkinlik Yönetimi Üzerine Model Önerisi par Gulsen Kilic
Yetkinlik Yönetimi Üzerine Model ÖnerisiYetkinlik Yönetimi Üzerine Model Önerisi
Yetkinlik Yönetimi Üzerine Model Önerisi
Gulsen Kilic18K vues
Yönetici ve lider par adigemre
Yönetici ve liderYönetici ve lider
Yönetici ve lider
adigemre2.2K vues
Kurumsal itibar yönetimi par Orhan Samast
Kurumsal itibar yönetimiKurumsal itibar yönetimi
Kurumsal itibar yönetimi
Orhan Samast4.5K vues
Yenilikçi çevik atak liderler şirketler takımlar icin ges danismanlik par Gursoy Erol
Yenilikçi çevik atak liderler şirketler takımlar icin ges danismanlikYenilikçi çevik atak liderler şirketler takımlar icin ges danismanlik
Yenilikçi çevik atak liderler şirketler takımlar icin ges danismanlik
Gursoy Erol940 vues
Örgütsel Motivasyon par OZDEN OZLÜ
Örgütsel MotivasyonÖrgütsel Motivasyon
Örgütsel Motivasyon
OZDEN OZLÜ5.8K vues
Motivasyon (1) par kobikobi
Motivasyon (1)Motivasyon (1)
Motivasyon (1)
kobikobi3.2K vues
Kurumsal i̇tibar yönetimi_Corporate Reputation Management_Menaxhimi i Reputac... par Besjon Zenelaj
Kurumsal i̇tibar yönetimi_Corporate Reputation Management_Menaxhimi i Reputac...Kurumsal i̇tibar yönetimi_Corporate Reputation Management_Menaxhimi i Reputac...
Kurumsal i̇tibar yönetimi_Corporate Reputation Management_Menaxhimi i Reputac...
Besjon Zenelaj4.7K vues
Temel Koçluk Eğitimi par Univerist
Temel Koçluk EğitimiTemel Koçluk Eğitimi
Temel Koçluk Eğitimi
Univerist516 vues
Kurumsal İtibar Gücünün Değerlendirilmesi par Başak Yalçın
Kurumsal İtibar Gücünün DeğerlendirilmesiKurumsal İtibar Gücünün Değerlendirilmesi
Kurumsal İtibar Gücünün Değerlendirilmesi
Başak Yalçın1.4K vues
Kültürler Arası Yönetimde Motivasyon ve Ödüllendirme par suskun57
Kültürler Arası Yönetimde Motivasyon ve ÖdüllendirmeKültürler Arası Yönetimde Motivasyon ve Ödüllendirme
Kültürler Arası Yönetimde Motivasyon ve Ödüllendirme
suskun574.1K vues
Şirket Birleşmeleri Sonrası İK Entegrasyonu Çalışmaları par Gulsen Kilic
Şirket Birleşmeleri Sonrası İK Entegrasyonu ÇalışmalarıŞirket Birleşmeleri Sonrası İK Entegrasyonu Çalışmaları
Şirket Birleşmeleri Sonrası İK Entegrasyonu Çalışmaları
Gulsen Kilic2.2K vues

Similaire à Kurumsal Sağlık Tasarımı

Liderlik Üzerine par
Liderlik ÜzerineLiderlik Üzerine
Liderlik ÜzerineNovida Global
184 vues10 diapositives
Novida Liderlik par
Novida LiderlikNovida Liderlik
Novida LiderlikNovida Global
527 vues22 diapositives
Enine Boyuna Liderlik ve Farklı Liderlik Tarzları par
Enine Boyuna Liderlik ve Farklı Liderlik TarzlarıEnine Boyuna Liderlik ve Farklı Liderlik Tarzları
Enine Boyuna Liderlik ve Farklı Liderlik TarzlarıNovida Global
474 vues35 diapositives
Cihan yöneticilik ve liderlik kavramları par
Cihan yöneticilik ve liderlik kavramlarıCihan yöneticilik ve liderlik kavramları
Cihan yöneticilik ve liderlik kavramlarıcihank30
4.7K vues28 diapositives
Cagri Merkezi Insan Kaynaklari par
Cagri Merkezi Insan KaynaklariCagri Merkezi Insan Kaynaklari
Cagri Merkezi Insan KaynaklariAretiasus
2K vues49 diapositives
Toplam kalite yönetimi par
Toplam kalite yönetimiToplam kalite yönetimi
Toplam kalite yönetimiFırat Özel
13.9K vues60 diapositives

Similaire à Kurumsal Sağlık Tasarımı(20)

Enine Boyuna Liderlik ve Farklı Liderlik Tarzları par Novida Global
Enine Boyuna Liderlik ve Farklı Liderlik TarzlarıEnine Boyuna Liderlik ve Farklı Liderlik Tarzları
Enine Boyuna Liderlik ve Farklı Liderlik Tarzları
Novida Global474 vues
Cihan yöneticilik ve liderlik kavramları par cihank30
Cihan yöneticilik ve liderlik kavramlarıCihan yöneticilik ve liderlik kavramları
Cihan yöneticilik ve liderlik kavramları
cihank304.7K vues
Cagri Merkezi Insan Kaynaklari par Aretiasus
Cagri Merkezi Insan KaynaklariCagri Merkezi Insan Kaynaklari
Cagri Merkezi Insan Kaynaklari
Aretiasus 2K vues
Toplam kalite yönetimi par Fırat Özel
Toplam kalite yönetimiToplam kalite yönetimi
Toplam kalite yönetimi
Fırat Özel13.9K vues
İtibar Kavramı ve Kapsamı par Merve Şahin
İtibar Kavramı ve Kapsamıİtibar Kavramı ve Kapsamı
İtibar Kavramı ve Kapsamı
Merve Şahin4K vues
Yenilikçi Liderlik - Yönetim ve Liderlik Sunum e-Micro MBA /Univerist Busines... par Univerist
Yenilikçi Liderlik - Yönetim ve Liderlik Sunum e-Micro MBA /Univerist Busines...Yenilikçi Liderlik - Yönetim ve Liderlik Sunum e-Micro MBA /Univerist Busines...
Yenilikçi Liderlik - Yönetim ve Liderlik Sunum e-Micro MBA /Univerist Busines...
Univerist691 vues
KoçLuk&MentöRlüK par fahricelik
KoçLuk&MentöRlüKKoçLuk&MentöRlüK
KoçLuk&MentöRlüK
fahricelik4.9K vues

Plus de Novida Global

Novhow® Kültürel Dönüşüm Programları.pptx par
Novhow® Kültürel Dönüşüm Programları.pptxNovhow® Kültürel Dönüşüm Programları.pptx
Novhow® Kültürel Dönüşüm Programları.pptxNovida Global
2 vues9 diapositives
Novhow® Cultural and Organizational Transformation Programs.pptx par
Novhow® Cultural and Organizational Transformation Programs.pptxNovhow® Cultural and Organizational Transformation Programs.pptx
Novhow® Cultural and Organizational Transformation Programs.pptxNovida Global
3 vues9 diapositives
hayalden hayata Tasarım Atölyeleri.pptx par
hayalden hayata Tasarım Atölyeleri.pptxhayalden hayata Tasarım Atölyeleri.pptx
hayalden hayata Tasarım Atölyeleri.pptxNovida Global
2 vues15 diapositives
Novida 5-Adımda (5-T) Kurumsal Dönüşüm Çözümleri (Canlı Çevrimiçi ve Fiziksel) par
Novida 5-Adımda (5-T) Kurumsal Dönüşüm Çözümleri (Canlı Çevrimiçi ve Fiziksel)Novida 5-Adımda (5-T) Kurumsal Dönüşüm Çözümleri (Canlı Çevrimiçi ve Fiziksel)
Novida 5-Adımda (5-T) Kurumsal Dönüşüm Çözümleri (Canlı Çevrimiçi ve Fiziksel)Novida Global
798 vues14 diapositives
Ready2 (Entrepreneur, Start-up, Scale-Up, Innoentry, Innovest, Intrapreneur) ... par
Ready2 (Entrepreneur, Start-up, Scale-Up, Innoentry, Innovest, Intrapreneur) ...Ready2 (Entrepreneur, Start-up, Scale-Up, Innoentry, Innovest, Intrapreneur) ...
Ready2 (Entrepreneur, Start-up, Scale-Up, Innoentry, Innovest, Intrapreneur) ...Novida Global
317 vues32 diapositives
Novida 5-Steps (5-S) Business Transformation Solutions (Live Online & Physical) par
Novida 5-Steps (5-S) Business Transformation Solutions (Live Online & Physical)Novida 5-Steps (5-S) Business Transformation Solutions (Live Online & Physical)
Novida 5-Steps (5-S) Business Transformation Solutions (Live Online & Physical)Novida Global
641 vues14 diapositives

Plus de Novida Global(20)

Novhow® Kültürel Dönüşüm Programları.pptx par Novida Global
Novhow® Kültürel Dönüşüm Programları.pptxNovhow® Kültürel Dönüşüm Programları.pptx
Novhow® Kültürel Dönüşüm Programları.pptx
Novida Global2 vues
Novhow® Cultural and Organizational Transformation Programs.pptx par Novida Global
Novhow® Cultural and Organizational Transformation Programs.pptxNovhow® Cultural and Organizational Transformation Programs.pptx
Novhow® Cultural and Organizational Transformation Programs.pptx
Novida Global3 vues
hayalden hayata Tasarım Atölyeleri.pptx par Novida Global
hayalden hayata Tasarım Atölyeleri.pptxhayalden hayata Tasarım Atölyeleri.pptx
hayalden hayata Tasarım Atölyeleri.pptx
Novida Global2 vues
Novida 5-Adımda (5-T) Kurumsal Dönüşüm Çözümleri (Canlı Çevrimiçi ve Fiziksel) par Novida Global
Novida 5-Adımda (5-T) Kurumsal Dönüşüm Çözümleri (Canlı Çevrimiçi ve Fiziksel)Novida 5-Adımda (5-T) Kurumsal Dönüşüm Çözümleri (Canlı Çevrimiçi ve Fiziksel)
Novida 5-Adımda (5-T) Kurumsal Dönüşüm Çözümleri (Canlı Çevrimiçi ve Fiziksel)
Novida Global798 vues
Ready2 (Entrepreneur, Start-up, Scale-Up, Innoentry, Innovest, Intrapreneur) ... par Novida Global
Ready2 (Entrepreneur, Start-up, Scale-Up, Innoentry, Innovest, Intrapreneur) ...Ready2 (Entrepreneur, Start-up, Scale-Up, Innoentry, Innovest, Intrapreneur) ...
Ready2 (Entrepreneur, Start-up, Scale-Up, Innoentry, Innovest, Intrapreneur) ...
Novida Global317 vues
Novida 5-Steps (5-S) Business Transformation Solutions (Live Online & Physical) par Novida Global
Novida 5-Steps (5-S) Business Transformation Solutions (Live Online & Physical)Novida 5-Steps (5-S) Business Transformation Solutions (Live Online & Physical)
Novida 5-Steps (5-S) Business Transformation Solutions (Live Online & Physical)
Novida Global641 vues
Dream2digital Digital Transformation Programs (Live Online & Physical) par Novida Global
Dream2digital Digital Transformation Programs (Live Online & Physical)Dream2digital Digital Transformation Programs (Live Online & Physical)
Dream2digital Digital Transformation Programs (Live Online & Physical)
Novida Global211 vues
Değişken ve Belirsiz Bir Dünyada Yaşam Becerileri par Novida Global
Değişken ve Belirsiz Bir Dünyada Yaşam BecerileriDeğişken ve Belirsiz Bir Dünyada Yaşam Becerileri
Değişken ve Belirsiz Bir Dünyada Yaşam Becerileri
Novida Global543 vues
İş'te Novida... Novida Çözüm Portföyü par Novida Global
İş'te Novida... Novida Çözüm Portföyüİş'te Novida... Novida Çözüm Portföyü
İş'te Novida... Novida Çözüm Portföyü
Novida Global332 vues
Here's Novida... Novida Solutions Portfolio par Novida Global
Here's Novida... Novida Solutions PortfolioHere's Novida... Novida Solutions Portfolio
Here's Novida... Novida Solutions Portfolio
Novida Global101 vues
Novida 5-Adımda (5-S) Stratejik Planlama ve İş Modeli Geliştirme par Novida Global
Novida 5-Adımda (5-S) Stratejik Planlama ve İş Modeli GeliştirmeNovida 5-Adımda (5-S) Stratejik Planlama ve İş Modeli Geliştirme
Novida 5-Adımda (5-S) Stratejik Planlama ve İş Modeli Geliştirme
Novida Global5K vues
Stratejik Kararlar ve Etkililiği par Novida Global
Stratejik Kararlar ve EtkililiğiStratejik Kararlar ve Etkililiği
Stratejik Kararlar ve Etkililiği
Novida Global109 vues
SHIFT Stratejik Düşünce Modeli par Novida Global
SHIFT Stratejik Düşünce ModeliSHIFT Stratejik Düşünce Modeli
SHIFT Stratejik Düşünce Modeli
Novida Global209 vues
Değişim Yönetiminde İK Metrikleri par Novida Global
Değişim Yönetiminde İK MetrikleriDeğişim Yönetiminde İK Metrikleri
Değişim Yönetiminde İK Metrikleri
Novida Global208 vues
Yaratıcı Düşünce ve Yenilikçi Fikirler Geliştirme par Novida Global
Yaratıcı Düşünce ve Yenilikçi Fikirler GeliştirmeYaratıcı Düşünce ve Yenilikçi Fikirler Geliştirme
Yaratıcı Düşünce ve Yenilikçi Fikirler Geliştirme
Novida Global556 vues
Engaging Women Entrepreneurs Effectively In the Realm of Innovation and Digit... par Novida Global
Engaging Women Entrepreneurs Effectively In the Realm of Innovation and Digit...Engaging Women Entrepreneurs Effectively In the Realm of Innovation and Digit...
Engaging Women Entrepreneurs Effectively In the Realm of Innovation and Digit...
Novida Global131 vues
Yenileşim (İnovasyon) Gelişimci Zihniyetle Beslenir par Novida Global
Yenileşim (İnovasyon) Gelişimci Zihniyetle BeslenirYenileşim (İnovasyon) Gelişimci Zihniyetle Beslenir
Yenileşim (İnovasyon) Gelişimci Zihniyetle Beslenir
Novida Global76 vues
Açık İnovasyon (Open Innovation) par Novida Global
Açık İnovasyon (Open Innovation)Açık İnovasyon (Open Innovation)
Açık İnovasyon (Open Innovation)
Novida Global252 vues
Tasarım Düşüncesi (Design Thinking) par Novida Global
Tasarım Düşüncesi (Design Thinking)Tasarım Düşüncesi (Design Thinking)
Tasarım Düşüncesi (Design Thinking)
Novida Global240 vues
Building the Next Generation of Women Leaders par Novida Global
Building the Next Generation of Women LeadersBuilding the Next Generation of Women Leaders
Building the Next Generation of Women Leaders
Novida Global120 vues

Kurumsal Sağlık Tasarımı

 • 1. Kurumsal Sağlık Tasarımı IŞık Deliorman Aydın Kurucu ve CEO Novida Stratejik Yönetim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
 • 3. § Para § Hammadde § Bilgi § Beceri § Deneyim § Zaman § Ürün, Hizmet Portföyü § Tesis, Donanım § İlişkiler § (Ekip) ... § Maddî: gelir, kâr, finansal göstergeler, nakit akışı, maliyet tasarrufu, kapasite artışı... § Maddî olmayan: Müşteri tatmini, Tedarikçi ilişkileri, operasyonel verimlilik, (çalışan tatmini), yenilik... § İş Akışı § Süreç performansı § Ürün, hizmet akışı § Bilgi akışı § Teknoloji kullanımı § ... § Ekip Üyeleri § Müşteriler § Tedarikçiler § İşbirlikleri § İş Ortaklıkları § İletişim § (Organizasyon) § (Ortam, Kültür) § (Paydaşlar) § (Değer Ağı) Kaynaklar İş Sonuçlarıİş Yapış, Süreçler İlişkiler ve İletişim Etki (Paydaşlar) Verimlilik
 • 4. Kaynaklar İş Sonuçlarıİş Yapış, Süreçler İlişkiler ve İletişim En verimli şekilde değerlendirmek En verimli şekilde yönetebilmek En etkili biçimde yönetebilmek En etkili sonuçları elde edebilmek Bilgi, Geri Bildirim, Dinleme Yön Çizme, Hedef Koyma, Örgütleme, Yönetme, Performans Ölçme, Kıyaslama, İyileştirme, Ödüllendirme Etki (Paydaşlar) Verimlilik, Dengeli Yönetim
 • 5. 1. İnsan Yapımı • Gözle görünür, hissedilebilir yapı, işleyiş ve süreçler; • Gözlemlenen davranışlar; Çözümlemesi zor ‘Organizational Culture and Leadership’ Shein, E. H. (2010) 3. Temel Varsayımlar • Bilinçsiz, kesin gözüyle bakılan inançlar ve değerler Davranışı, algıyı, düşünceyi ve duyguyu belirler 2. Kanıksanmış İnanç ve Değerler • Fikirler, hedefler, değerler, arzular • İdeolojiler • Rasyonelleştirme Davranışlarla, yapı, işleyiş ve süreçlerle uyumlu olabilir de; olmayabilir de! Kültürel Katmanlar
 • 6. Kültür Kategori Makro-kültürler Küresel olarak mevcut uluslar, etnik ve dinî gruplar, meslekler Kurumsal kültürler Özel, kamu, kâr amacı gütmeyen kurumlar Alt-kültürler Kurumların içindeki meslekî gruplar Mikro-kültürler Kuruluşların içinde ya da dışındaki mikro-sistemler ‘Organizational Culture and Leadership’ Shein, E. H. (2010) Kültürel Sınıflandırmalar
 • 7. ‘Mindset-The New Psychology of Success’ Dweck, Carol S. Sabit Düşünce Yapısı • Niteliklerinin taşa kazılı olduğunu düşünenler, sürekli kendini kanıtlama gereksinimi duyar... - Nasıl görünüyorum? - Başarılı olacak mıyım? - Şöyle davranırsam, akılsız mı görünürüm? - Kazanan mı, kaybeden mi olacağım?... Gelişimci Düşünce Yapısı • Temel niteliklerinin çabayla serpileceğine inananlar, gelişimci düşünce yapısına sahip demektir... ₋ Öğrenme ve gelişme dürtüsü yüksektir ₋ ‘Gelişmek varken, neden habire kendimi kanıtlamakla vakit harcayayım ki!’ ₋ ‘Zaaflarımı saklayacağıma, baş etmeye çalışsam daha iyi’ ₋ ‘Beni sürekli alkışlayacak kişiler yerine, zorlayacak dostlarım olsun’ ₋ ‘Zaten denenmiş ve malum olanla uğraşacağıma, neden sınırlarımı zorlamayayım ki!’... DüŞünce Yapıları
 • 8. Konular ve Kararları Politik Hale Getiren Nedir? - Kuruluşun üst örgütsel seviyelerinde verilen kararlar, - Konunun önem derecesi, - Hedefler etrafındaki görüş ayrılıkları, - Konuya çok sayıda kişinin dahil olması, - Kaynak aktarımına dair kararlar, - Kıt kaynaklar, - Birimler-arası koordinasyon gerektiren kararlar verilmesi, - Farklı görüşleri olan taraflar arasında birbirine bağımlılık, - Terfi, ödül ve iş geçişlerine dair kararlar,... ‘Managing with Power: Politics and Influence in Organizations’ Pfeffer, J. (1992)
 • 9. Politik Dengeler 1. Kişisel Davranışlar: Ego, Kişisel Hırs, Statü, Kariyer Beklentisi... – Kişisel düşünceler, fikirler ve projeler için lobi ve tartışma; – Kişiselleştirilen çatışmalar hasar verir; fikirlerin, iş amaçlı çarpışması sağlıklı bir durumdur. 2. Karar Süreçleri: – Günlük işleyişe dair kararlar daha yapısaldır (problem çözme, karar yöntemleri daha sık uygulanır) – Kararların çoğu, bilgi, analiz ve mantıklı çıkarımlardan uzak verilir. – Stratejik kararlar daha az yapısaldır ve daha ziyade ‘değerler’e dayalı verilir. – Politik davranışlar genelde, kurumsal kültür, normlar ve kişisel saygınlık çerçevesi içinde sergilenir. 4. Kurumsal Değişim: - ‘Statü’ ve ‘konfor sahası’ dışına çıkmayı zorlar - Mevcut uygulama ve alışkanlıkları tehdit eder; bilgi akışı, kaynak aktarımı ve güç dengelerini oynatır - Hedef ve hedefe nasıl erişileceğine dair fikir çatışmaları olur. 3. Yapısal: – Yatay/dikey farklılaşma (silolar): çelişen hedef ve öncelikler, diğerlerinin işini kontrol etme gereği – Ağ yapılar: bilgi, işbirliği, diğerlerinin desteğini sağlama önem kazanmakta, politik saha genişlemekte
 • 10. Empati Enerji Bağını Artırma Yürürlüğe Koyma Güçlendirme Geçmişi Zayıflatma Yeniyi Güçlendirme Duygusal Gerçekler İş Zorunlulukları DeğişimSonrasıToparlanma İkiDüzlem Değişim Sonrası Toparlanma- İki Görev ‘The Practice of Leadership’ Best Practices in Leading Organizational Change (S:215) J.A. Conger & R.E. Riggio DeğiŞim Sonrası Toparlanma
 • 11. ‘The Practice of Leadership’ Best Practices in Leading Organizational Change (S:215) J.A. Conger & R.E. Riggio Empati: İnsanların, liderlerinin zorlu bir dönemden geçildiğinin ve en azından bir süre daha zorlukların süreceğinin farkında olduğunu bilmesi, Yürürlüğe Koyma/Güçlendirme (Enforcement): Arzulanan geçiş sonrası kuruluş ve yapıyla ilgili zihinsel modelleri somutlaştırma Bağını Artırma (Engagement): Geçmişi sonlandırıp, yeniyi kabullenme gereksinimine dair bir anlayış geliştirme ve destek sağlama, Enerji: Arzulanan geçiş sonrası kuruluş ve yapıya dair heyecan oluşturma ve gerçekleştirilmesi yolunda destekleme DeğiŞim Sonrası Toparlanma
 • 12. John Kotter – Liderler Gerçekte Ne Yaparlar? Yöneticiler Ne Yapar? § Karmaşayı yönetebilme, § Bütçe ve plan hazırlama, § Amaç ve hedef belirleme, § Örgütleme (yapı ve rollere karar verme), § İstihdam (doğru kişiler doğru rolde), § Organizasyonun, amaç ve hedeflerini gerçekleştirme kapasitesi geliştirme, § Neyin yapılıp yapılmadığını kontrol etme, § Sorunları çözme, § Planların yerine getirilmesini sağlama. Liderler Ne Yapar? § Vizyon geliştirme, § Değişim stratejilerini belirleme, § Yön çizme, § İnsanları, belirlenen yöne doğru odaklama, § İletişimde bulunma, § İnsanların bağlılıklarını sağlama, • Vizyon doğrultusunda çalışılmasını sağlama, • İnsanların gereksinim, değer ve duygularına hitap etme, • Motivasyon sağlama ve ilham verme.
 • 13. ‘Yöneticiler, ‘işleri doğru biçimde’ yaparlar.’ ‘Liderler ise, ‘doğru işler’i yaparlar. Liderlerin rolü, yöneticilerin ve yönettikleri kişilerin ‘doğru işi yapmaları’yla ilgili kararlar vermektir.’ Doğru İş’i Yapmak için 4 Strateji: 1. Nereye gideceğine dair net bir vizyon ve vizyona net biçimde odaklanma, 2. Liderlik edilen insanlara vizyonun net olarak iletişimi, anlam kazandırma, 3. İş yapışta tutarlı davranma, insanların gerçekten güven duymasını sağlama, 4. Zayıf yönlerini gözden kaçırmadan, kendisine ve yapabileceklerine dair güçlü bir inancı olması. Bennis & Nanus-Liderler ve Stratejileri
 • 14. ‘Doğru Nedir? Arzulanan sonuca götürecekleri yapmak, çıktıların belirsiz olduğu durumlarda kararlar vermek, risk ya da tehdit durumlarında verilen kararların ‘doğru’ sonuçlar doğurması. Bu tanıma göre, ‘riskin düşük olduğu ya da çıktıların o denli belirsiz olmadığı durumlarda, liderliğe çok da fazla gerek duyulmaz’. Etik olarak doğru olanı yapmak, belli bir durumda ‘uygun’ karşılanacak değerlere bağlı kalmak. Bu tanıma göre, ‘ahlâkî olarak çelişki yaratan ya da kötü algılanan eylemler, sonuca ulaştırabilir, ancak ‘iyi’ bir liderlikten bahsetmiyor oluruz. Bennis & Nanus-Liderlerin Rolleri
 • 15. § Etik, oldukça geniş kapsamlı ve göründüğünden çok daha zorlu bir kavram. § İçeriğinde, ‘doğru ve yanlış nedir?’ sorgulamasını barındırır. § Liderlerin, gönüllü takipçiler kazanabilmelerinden ve güven sağlamalarından geçiyor. § Kişisel standard ve ahlâkî tutumlarında netlik ve tutarlılık sergilemelerine doğrudan bağlı. § Liderlerin herşeyden önce kuruluşlarının içindeki ve sinir uçlarındaki gerçekleri görmeye açık, istekli ve kararlı olmaları gerekli. Etik Liderlik
 • 16. Kontrol ve Kumanda Odaklı Nasıl bir Organizasyonel Yapı Hiyerarşi Gerekli Bilgi Kimde Kıdemli yöneticiler Nihaî Karar Verici Kim Üst yönetimdekiler, net otoriteye (söz hakkına) sahiptir Yükümlülük ve Kontrolün Esasları Ne Plana göre finansal sonuçlar En İyi Nerede İşler Tanımlı bir hiyerarşide iyi işler, Karmaşık organizasyonda ve yenilikçiliğin önemli olduğu yapılarda aksaktır. 3 Tip Liderlik Uzlaşı-Odaklı Matris organizasyonlar, küçük ekipler İlgili coğrafyanın ve disiplinlerin resmen atanmış üyeleri ya da temsilcileri Tüm tarafların eşit otoritesi (söz hakkı) vardır Fonksiyon ya da coğrafya bazında birçok performans göstergesi Küçük ekiplerde işler; Hızın önemli olduğu ortamlarda zorlaşır. İş Birliği ve Etkileşim Odaklı Dağıtık, organizasyonlar- arası iletişim ağı Her seviyede çalışan ve coğrafya ve muhtelif dış paydaşlar Etkileşimleri yönetenlerin açık otoritesi (söz hakkı) vardır. Ortak hedefleri elde etme performansı Çeşitliliğin hakim olduğu ekiplerde ve birimler-arası ve şirketler-arası işlerde, yenilikçilik ve yaratıcılığın kritik olduğu ortamlarda.
 • 17. Kimlik Seviyesi Öncelikli Sorun Liderliğin Kaynağı Bireysel Ben Kişisel özellikler İlişkisel Ben ve sen İkili ilişkiler Kollektif Hepimiz Paylaşılan uygulama ve inançlar «Hiç birimiz, hepimiz kadar akıllı değiliz» Ken Blanchard, Don Carew, Eunice Parisi-Cares ‘The One Minute Manager’ Kimlik ve Liderler
 • 18. Burns, M.J.-Liderlik «Davranışın ahlâkî boyutu, uzun dönemli etkililik açısından kritiktir.» Dönüşümcü Liderler: takipçileriyle, karşılıklı ‘güven’ ve ‘güvenilirliğe’ dayalı bir alışveriş içindedir. İlişkinin, niteliğine ve değer ve amaçlara dayalı olmasına önem verirler. Dönüşümcü Lider örnekleri: Churchill («Size, kan, ter ve göz yaşından başka vaat edebileceğim bir şey yok»), ya da farklı kulvarda Mahatma Gandhi. İşlemsel Liderler: Takipçileri ile ‘işlemsel’ bir alışverişin yaşandığı durumdur. Takipçilerine liderlik etme hakkı kazanma karşılığında, onlara güç ve ekonomik zenginlik vaadinde bulunurlar. İşlemsel Lider örnekleri: Hitler ve Stalin
 • 19. Yönetici tarafından Yetki Kullanımı Astların Özgürlük Sahası Tannenbaum & Schmidt Yetki-Özgürlük
 • 20. 1. Yönetici karar verir ve duyurur; 2. Yönetici karar verir ve kararı gruba bildirir; 3. Yönetici kararın gerekçelerini açıklar ve soruları yanıtlar; 4. Yönetici geçici bir karar ortaya koyar ve tartışmaya açar; 5. Yönetici durumu ya da sorunu ortaya koyar, önerileri alır ve karar verir; 6. Yönetici durumu açıklar, parametreleri tanımlar ve ekibin karar vermesini sağlar; 7. Yönetici, yönetici tarafından belirlenen sınırlar içinde ekibin sorunu tanımlamasını, seçenek geliştirmesini ve eylemlere karar vermesini sağlar. Delege Etme ve Ekip GeliŞim Modeli Tannenbaum & Schmidt
 • 21. Referanslar § Conger, J.A. and Riggio, R. E. (Ed.) The Practice of Leadership: Developing the Next Generation of Leaders. Jossey- Bass, San Francisco. (2007) § Warren Bennis & Bert Nanus: «Leaders: Their Strategies for Taking Charge» § Burns, MacGregor James ‘Leadership’ (1978) § Kotter, John P. ‘What leaders Really Do’ (1999) § Are You a Collaborative Leader?’ Herminia Ibarra and Morten T.Hansen Harvard Business Review (July-August 2011) § Shein, E. H. (2010). Organizational Culture and Leadership, 4th edition, Jossey-Bass, San Francisco. § ‘Mindset-The New Psychology of Success’ Dweck, Carol S. § Tannenbaum & Schmidt