Publicité

Arahan keselamatan

Accountant @ Parliament of Malaysia à Parliament of Malaysia
19 May 2014
Publicité

Contenu connexe

Publicité
Publicité

Arahan keselamatan

 1. ARAHANARAHAN KESELAMATANKESELAMATAN Oleh : PEJABAT KETUA PEGAWAI KESELAMATAN KERAJAAN MALAYSIA www.cgso.gov.my
 2. SKOP :SKOP : OBJEKTIF PEMBELAJARAN PENGENALAN KESELAMATAN FIZIKAL KESELAMATAN DOKUMEN KESELAMATAN PERIBADI PENUTUP
 3. OBJEKTIF PEMBELAJARANOBJEKTIF PEMBELAJARAN  MEMBERI KEFAHAMAN BERHUBUNG DASAR KESELAMATAN PERLINDUNGAN DI JABATAN- JABATAN / AGENSI KERAJAAN  MENINGKATKAN SIKAP TANGGUNGJAWAB INDIVIDU DAN SENANTIASA BERWASPADA DALAM MELAKSANAKAN TUGAS.  MENINGKATKAN TAHAP KUALITI KESELAMATAN PERLINDUNGAN DI JABATAN / AGENSI KERAJAAN.
 4. PENGENALANPENGENALAN - Dikeluarkan oleh JEMAAH MENTERI. - Menetapkan darjah keselamatan untuk dilaksanakan oleh semua jabatan Kerajaan: * Keselamatan Perlindungan Fizikal ke atas bangunan dan pepasangan daripada sebarang ancaman; * Keselamatan Perlindungan dokumen dan maklumat daripada ancaman; * Keselamatan Perlindungan peribadi bagi mempastikan kesetiaan / kejujuran personel
 5. * K* Ketua Jabatan bertanggungjawabetua Jabatan bertanggungjawab sepenuhnya mengenai keselamatansepenuhnya mengenai keselamatan jabatannya.jabatannya. * M* Mengambil langkah-langkahengambil langkah-langkah menurut peruntukan-peruntukan arahanmenurut peruntukan-peruntukan arahan keselamatan supaya perkara terperingkat yangkeselamatan supaya perkara terperingkat yang ada di jabatannya dikawal dengan sempurnaada di jabatannya dikawal dengan sempurna pada setiap masa.pada setiap masa. * M* Menentukan supaya laporan keselamatanenentukan supaya laporan keselamatan dikemukakan kepada Pegawai Keselamatandikemukakan kepada Pegawai Keselamatan Kerajaan apabila dikehendakiKerajaan apabila dikehendaki ( PERKARA 16 : ARAHAN KESELAMATAN) TANGGUNGJAWAB KETUA JABATAN
 6. Sungguhpun Ketua Jabatan bertanggungjawabSungguhpun Ketua Jabatan bertanggungjawab sepenuhnya mengenai keselamatan dalamsepenuhnya mengenai keselamatan dalam jabatannya, tetapi perlulah juga beliau melantikjabatannya, tetapi perlulah juga beliau melantik seorang pegawai kanan yang berkaliberseorang pegawai kanan yang berkaliber sebagaisebagai Pegawai Keselamatan JabatanPegawai Keselamatan Jabatan yangyang bertanggungjawab melaksanakan arahan-bertanggungjawab melaksanakan arahan- arahan keselamatan kerajaan denganarahan keselamatan kerajaan dengan mendapat nasihat Pegawai Keselamatanmendapat nasihat Pegawai Keselamatan Kerajaan. Tugas-tugas Pegawai KeselamatanKerajaan. Tugas-tugas Pegawai Keselamatan Jabatan adalah tambahan kepada tugas-tugasJabatan adalah tambahan kepada tugas-tugas rasminya.rasminya. PERKARA 17 ARAHAN KESELAMATAN TANGGUNGJAWAB PEGAWAI KESELAMATAN JABATAN
 7. * J* Jabatan yang menguruskan perkara-perkaraabatan yang menguruskan perkara-perkara terperingkat dikehendaki mewujudkan sistemterperingkat dikehendaki mewujudkan sistem Pegawai Bertugas.Pegawai Bertugas. * Perlantikan pegawai-pegawai di jabatan* Perlantikan pegawai-pegawai di jabatan masing-masing untuk menjalankan tugasmasing-masing untuk menjalankan tugas keselamatan secara harian, mingguan ataukeselamatan secara harian, mingguan atau bulanan mengikut kesesuaian.bulanan mengikut kesesuaian. * Bertanggungjawab terhadap keselamatan* Bertanggungjawab terhadap keselamatan kepada Pegawai Keselamatan Jabatan dankepada Pegawai Keselamatan Jabatan dan Ketua Jabatan.Ketua Jabatan. * Rujukan kepada Pegawai Keselamatan* Rujukan kepada Pegawai Keselamatan Kerajaan untuk penerangan lanjutKerajaan untuk penerangan lanjut.. (PERKARA 18 ARAHAN KESELAMATAN)(PERKARA 18 ARAHAN KESELAMATAN) SISTEM PEGAWAI BERTUGAS
 8. ESPIONAJESPIONAJ SUBVERSIFSUBVERSIF SABOTAJSABOTAJ TERRORISMATERRORISMA KELEMAHANKELEMAHAN MANUSIAMANUSIA ANCAMANANCAMAN KESELAMATANKESELAMATAN SIBERSIBER PELAMPAUPELAMPAU
 9. _________________________________________________________________________ PEJABAT KETUA PEGAWAI KESELAMATAN KERAJAAN MALAYSIA Kegiatan yg dijalankan oleh IndividuKegiatan yg dijalankan oleh Individu atau Pertubuhan menggunakan caraatau Pertubuhan menggunakan cara yang salah di sisi undang-undangyang salah di sisi undang-undang atau perlembagaan bermaksudatau perlembagaan bermaksud untuk menghancur danuntuk menghancur dan membinasakan ketenteraman yangmembinasakan ketenteraman yang ada dengan cara meracuniada dengan cara meracuni pemikiran rakyat supayapemikiran rakyat supaya menggulingkan kerajaan.menggulingkan kerajaan.
 10. _________________________________________________________________________ PEJABAT KETUA PEGAWAI KESELAMATAN KERAJAAN MALAYSIA Kegiatan untuk memperolehiKegiatan untuk memperolehi perkara terperingkat secaraperkara terperingkat secara tersembunyi dan salah di sisitersembunyi dan salah di sisi undang-undang bagi tujuan yangundang-undang bagi tujuan yang memudaratkan keselamatan ataumemudaratkan keselamatan atau kepentingan negara meliputikepentingan negara meliputi politik, ekonomi, sosial, saintifik,politik, ekonomi, sosial, saintifik, industri, ketenteraan danindustri, ketenteraan dan perdagangan.perdagangan.
 11. _________________________________________________________________________ PEJABAT KETUA PEGAWAI KESELAMATAN KERAJAAN MALAYSIA  KECANGGIHAN TEKNOLOGI KOMUNIKASI, INTERNET, RADAR, PENCEROBOHAN SISTEM KOMPUTER, NETWORK SATELLITE  WARGANEGARA TEMPATAN YANG MENJADI AGEN ATAU TALIBARUT ASING Kaedah Yang DigunakanKaedah Yang Digunakan Oleh Agen PerisikOleh Agen Perisik
 12. _________________________________________________________________________ PEJABAT KETUA PEGAWAI KESELAMATAN KERAJAAN MALAYSIA Kaedah Yang DigunakanKaedah Yang Digunakan Oleh Agen PerisikOleh Agen Perisik  Menyamar diri sebagai Penjawat Awam untuk mendapat akses kepada Perkara Terperingkat  Menyamar diri untuk memasuki pejabat dengan cara memecah masuk, menyalin, mencuri, mengambil gambar foto perkara terperingkat  Memintas, mencuri atau menyalin dokumen terperingkat semasa dalam perjalanan pos / daripada pembawa  ..samb
 13. _________________________________________________________________________ PEJABAT KETUA PEGAWAI KESELAMATAN KERAJAAN MALAYSIA ……Kaedah Yang DigunakanKaedah Yang Digunakan Oleh Agen PerisikOleh Agen Perisik  Memeras, mendesak atau memujuk orang-orang dibenar ekses kepada maklumat-maklumat terperingkat untuk mendapatkannya;  Mencuri dengar percakapan telefon;  Menggunakan alat-alat pendengaran dan perakaman untuk mendapat maklumat terperingkat.
 14. _________________________________________________________________________ PEJABAT KETUA PEGAWAI KESELAMATAN KERAJAAN MALAYSIA Suatu perbuatan atau omitan, bertujuanSuatu perbuatan atau omitan, bertujuan untuk mendatangkan kerosakan fizikal untukuntuk mendatangkan kerosakan fizikal untuk kepentingan sesebuah kuasa asing ataukepentingan sesebuah kuasa asing atau mencapai suatu matlamat politik yangmencapai suatu matlamat politik yang subversif.subversif. Sabotaj boleh dilakukan pada masa amanSabotaj boleh dilakukan pada masa aman atau perang.atau perang.
 15. _________________________________________________________________________ PEJABAT KETUA PEGAWAI KESELAMATAN KERAJAAN MALAYSIA  Keinginan menunjuk-nunjuk dan menarik hati saudara-mara, sahabat handai,dan rakan taulan mengenai suatu perkara terperingkat.  Kecuaian tidak mematuhi arahan-arahan keselamatan.
 16. _________________________________________________________________________ PEJABAT KETUA PEGAWAI KESELAMATAN KERAJAAN MALAYSIA  Tidak cermat ketika bercakap melalui telefon, atau di tempat awam mengenai perkara terperingkat  Kecuaian kerana berlebih-lebihan ketagih minuman keras atau dadah
 17. _________________________________________________________________________ PEJABAT KETUA PEGAWAI KESELAMATAN KERAJAAN MALAYSIA • Membiarkan diri menjadi sasaran pemerasan kerana : a) berhutang b) melakukan persetubuhan haram/ luar tabie c) rasuah d) kelakuan dan latar belakang yang tidak sempurna
 18. _________________________________________________________________________ PEJABAT KETUA PEGAWAI KESELAMATAN KERAJAAN MALAYSIA Kelemahan ManusiaKelemahan Manusia
 19. _________________________________________________________________________ PEJABAT KETUA PEGAWAI KESELAMATAN KERAJAAN MALAYSIA Kelemahan ManusiaKelemahan Manusia
 20. 20
 21. CGSO
 22. KESELAMATAN FIZIKALKESELAMATAN FIZIKAL Memastikan keselamatan fizikal bangunan, premis atau tempat termasuk yang digunakan bagi mengurus perkara-perkara terperingkat dan sensitif
 23. PHYSICAL PROTECTION IS THE FIRST LINE OF DEFENCE. PROVIDE – DETERRENCE ( pencegahan ) – DELAY ( melambatkan ) – DETECTION ( mengesan ) – RESPONSE ( tindakan )
 24. KESELAMATAN BANGUNAN - MENGISYTIHARKAN SEBAGAI KAWASAN LARANGAN / TEMPAT LARANGAN/TERPERINGKAT LANGKAH-LANGKAHLANGKAH-LANGKAH KESELAMATAN FIZIKALKESELAMATAN FIZIKAL
 25. Cadangan pembinaan, pengubahsuaian, pembelian bangunan- bangunan Kerajaan, penempatan dan pemindahan pejabat- pejabat Kerajaan di bangunan-bangunan Kerajaan dan swasta dirujuk kepada Pegawai Keselamatan Kerajaan KESELAMATAN BANGUNANKESELAMATAN BANGUNAN Perkara 21 Arahan Keselamatan
 26. MENGADAKAN PAGAR DAN LAMPU KESELAMATAN SERTA MENGHADKAN PINTU EKSES
 27. MENGADAKAN PENGAWAL KESELAMATAN SAMA ADA MEMPUNYAI KUASA KHAS ATAU TIDAK DI BAWAH UNDANG-UNDANG - Semua cadangan penggunaan perkhidmatan awam atau swasta perlu merujuk kepada KPKK
 28. MENGADAKAN PAPAN KENYATAAN DI TEMPAT- TEMPAT YANG SESUAI BAGI MENUNJUKKAN KAWASAN ATAU TEMPAT ITU KAWASAN LARANGAN ATAU TEMPAT LARANGAN
 29. MEWUJUDKAN SISTEM PAS KESELAMATAN ATAU KAD PENGENALAN JABATAN - PEJABAT KPKK ADALAH KUASA PUSAT MENGENAI DASAR DAN PENGELUARAN - JENIS-JENIS PAS KESELAMATAN: •PAS KESELAMATAN TETAP •PAS KESELAMATAN SEMENTARA •PAS KESELAMATAN PELAWAT
 30. MEMPERKUKUHKAN TINGKAP, PINTU, DINDING & SILING  MENGADAKAN KAUNTER, MENYEDIAKAN TEMPAT ATAU BILIK KHAS UNTUK PELAWAT-PELAWAT  PEMILIHAN DAN PENGGUNAAN KUNCI KESELAMATAN BERMUTU
 31. PEMASANGAN ALAT PENGALISAN BUNYI, PENGGERA CEROBOH, KAD EKSES , CCTV & LAIN-LAIN ALAT
 32. KELENGKAPAN KESELAMATAN TERMASUK PETI BESI, KABINET KELULI BERPALANG,BILIK KEBAL, KOMPUTER, MESIN PERINCIH, MESIN FAX, MESIN CETAK, MESIN PENYALIN, ‘SCANNER’ & LAIN-LAIN PERALATAN YANG DIGUNAKAN
 33. Semua cadangan pengwujudan jawatan, pengambilan dan latihan penjawat- penjawat awam yang menjalani tugas perkhidmatan pengawalan keselamatan termasuk penggunaan perkhidmatan pengawal swasta di semua Jabatan Kerajaan dirujuk terlebih dahulu kepada Ketua Pegawai Keselamatan Kerajaan PERKHIDMATAN PENGAWALANPERKHIDMATAN PENGAWALAN KESELAMATANKESELAMATAN Perkara 23 Arahan Keselamatan
 34. Semua cadangan pembelian, kegunaan, kawalan dan keselamatan kelengkapan serta bahan-bahan rasmi yang mempunyai ciri-ciri keselamatan untuk kegunaan Jabatan Kerajaan dirujuk terlebih dahulu kepada Ketua Pegawai Keselamatan Kerajaan KELENGKAPAN DAN BAHAN RASMIKELENGKAPAN DAN BAHAN RASMI BERCIRI KESELAMATANBERCIRI KESELAMATAN Perkara 28 Arahan Keselamatan
 35. KAWALAN KUNCI KESELAMATANKAWALAN KUNCI KESELAMATAN - Ketua Jabatan bertanggungjawab untukKetua Jabatan bertanggungjawab untuk memberi kawalan yang rapi sertamemberi kawalan yang rapi serta mengeluarkan arahan keselamatanmengeluarkan arahan keselamatan - Peraturan berikut perlu dipatuhi:- Peraturan berikut perlu dipatuhi: * Pegawai Keselamatan Jabatan* Pegawai Keselamatan Jabatan dipertangungjawabkan ke atas semuadipertangungjawabkan ke atas semua perkara berkaitan kunci dan anakperkara berkaitan kunci dan anak kunci termasuk kunci keselamatan.kunci termasuk kunci keselamatan. Perlu menyelenggarakan sebuah bukuPerlu menyelenggarakan sebuah buku daftar , mengemaskini dan membuatdaftar , mengemaskini dan membuat auditaudit
 36. * Penjawat awam yang diamanahkan dengan kunci jabatan atau kunci kunci keselamatan bertanggungjawab ke atas keselamatan kunci tersebut * Peti keselamatan hendaklah digunakan bagi menyimpan semua anak kunci yang tidak dipakai termasuk anak kunci pendua * Anak kunci tidak boleh dilabel atau ditanda dan tidak boleh dirangkai dengan anak kunci lain seperti kunci persendirian
 37. - anak kunci pendua tambahan tidak sekali-kali boleh dibuat tanpa kebenaran - sistem kunci induk boleh juga diwujudkan - anak kunci pendua peti besi serta bilik kebal hendaklah disimpan mengikut Arahan Perbendaharaan 135 - penjawat awam yang bertukar atau meninggalkan perkhidmatan hendaklah menyerahkan balik semua anak kunci di dalam simpanannya
 38. - peti keselamatan yang dipasang dengan kunci tatakira perlu: i) menukar nombor tiap-tiap setahun sekali atau orang yang mengetahui bertukar atau meninggalkan perkhidmatan atau disyaki nombor telah dikompromi; ii) menulis nombor dalam sekeping kertas dan dimasukkan ke dalam sampul surat yang dimeteri
 39. KEHILANGAN KUNCIKEHILANGAN KUNCI - perlu lapor segera kepada PKJ atau Ketua Jabatan - lapor kepada Pegawai Keselamatan Kerajaan dalam tempoh 24 jam - laporan mengandungi pandangan atau taksiran bahaya Perkara 32 Arahan Keselamatan
 40. KAWALAN MESIN PENYALINKAWALAN MESIN PENYALIN - Ketua Jabatan melantik seorang pegawai bagi mengawasi mesin dan buku daftar perlu diwujudkan - disimpan dalam bilik yang berkunci - kakitangan yang dibenarkan ekses sahaja untuk membuat salinan - jumlah salinan yang dibuat ialah salinan yang diluluskan dan salinan yang rosak perlu dibinasakan
 41. KAWALAN MESIN FAXKAWALAN MESIN FAX - merujuk kepada Surat Pekeliling Am Bil.1 Tahun 1993 - menyeragamkan peraturan mengenai penggunaan mesin fax dan menjamin keselamatan dokumen rasmi Kerajaan yang dikendalikan melalui mesin fax
 42. Penempatan dan KawalanPenempatan dan Kawalan - tempat yang sesuai: a) bilik Pembantu Khas kepada Ketua Jabatan b) bilik khas yang berkunci - pegawai atau staf yang dibenar sahaja mengendalikan urusan melalui mesin fax
 43. CGSO
 44. Keselamatan Dokumen bermaksud kawalan ke atas dokumen rahsia rasmi dan dokumen rasmi daripada pendedahan atau penglihatan tanpa kebenaran. Dalam pepasangan komputer, dokumen termasuk pita magnet dan lain-lain bentuk di mana maklumat boleh diproses disimpan dan dihantar.
 45. * menentukan tiada seseorang pun yang tidak mendapat kebenaran daripada mempunyai ekses kepada dokumen rasmi atau rahsia rasmi; * mencegah dan menghalang sesiapa yang mempunyai ekses daripada mengkomprominya; dan * membantu siasatan dalam kegiatan espionaj, kebocoran dan pelanggaran keselamatan.
 46.  BUKU ARAHAN KESELAMATAN PERKARA RASMI :PERKARA RASMI : Bahan Rasmi Maklumat Rasmi Dokumen Rasmi Dokumen Terperingkat Perkara Rasmi
 47.  AKTA RAHSIA RASMI 1972 Jadual 1.Suratan, rekod keputusan dan pertimbangan Jemaah Menteri termasuklah juga suratan, rekod keputusan dan pertimbangan jawatankuasa-jawatankuasa Jemaah Menteri. 2.Suratan, rekod keputusan dan pertimbangan Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri termasuklah juga suratan, rekod keputusan dan pertimbangan jawatankuasa-jawatankuasa Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri. 3.Suratan berkenaan dengan keselamatan negara, pertahanan dan Perhubungan Rahsia Rasmi
 48. Luar JadualLuar Jadual Apa-apa suratan rasmi, maklumat dan bahan lain sebagaimana yang boleh dikelaskan sebagai ‘Rahsia Besar’ ‘Rahsia’ ‘Sulit’ atau ‘Terhad’ mengikut mana yang berkenaan oleh seorang Menteri, Menteri Besar / Ketua Menteri sesuatu negeri atau mana-mana pegawai awam yang dilantik di bawah seksyen 2B. Rahsia Rasmi
 49. Definisi : DOKUMENDefinisi : DOKUMEN RASMIRASMI Apa-apa jenis maklumat yang tercatat berkenaan perkara-perkara rasmi termasuklah: • yang bertulis, taip, trengkas atau bercetak dan draf dan buangan dari perkara itu; • fotograf, foto salinan, pelan cetak, negatif foto, filem, jalur suara dan rakaman • pelan, pelan lakar, lukisan, gambar rajah, peta dan aneka jenis carta; dan • huruf atur acuan, stensil dan lain-lain untuk membuat dokumen. (Arahan Keselamatan)
 50. Definisi : DOKUMENDefinisi : DOKUMEN TERPERINGKATTERPERINGKAT Dokumen rasmi yang mengandungi maklumat yang mesti diberi perlindungan keselamatan dan yang bertanda dengan sesuatu peringkat keselamatan sama ada ‘Rahsia Besar’, ‘Rahsia’, ‘Sulit’ atau ‘Terhad’.
 51. Pengurusan DokumenPengurusan Dokumen TerperingkatTerperingkat
 52. - iaitu sistem bagi menerima, memproses, menyimpan dan menghantar dokumen- dokumen terperingkat supaya ia diuruskan secara berasingan daripada dokumen tidak terperingkat. - diselia oleh seorang penjawat awam yang berjawatan tetap SISTEM PENDAFTARAN RAHSIA / SULIT
 53. TUGAS DAN TANGGUNGJAWABTUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PENDAFTAR RAHSIAPENDAFTAR RAHSIA - menyimpan satu rekod yang peringkat tidak rendah daripada SULIT - menerima dan memproses dokumen terperingkat dan mengedar kepada pegawai - menghantar dokumen terperingkat dengan selamat dan diterima bersambung...
 54. - menyelenggara satu sistem pergerakan fail terperingkat dan membuat audit fail secara berkala - bertanggungjawab sepenuhnya kepada Ketua Jabatan tentang keselamatan Pendaftaran Rahsia termasuk penyimpanan ……TUGAS DAN TANGGUNGJAWABTUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PENDAFTAR RAHSIAPENDAFTAR RAHSIA
 55. Spesifikasi – re-enforce concrete setebal 23 cm bagi dinding, lantai & bumbung
 56. Rahsia Besar Rahsia Sulit Terhad PERINGKATPERINGKAT KESELAMATANKESELAMATAN
 57. RAHSIA BESARRAHSIA BESAR Dokumen, maklumat dan bahan rasmi jika didedahkan tanpa kebenaran akan menyebabkan kerosakan yang amat besar kepada Malaysia. PKKSL
 58. RAHSIARAHSIA Dokumen, maklumat dan bahan rasmi jika didedahkan tanpa kebenaran akan membahayakan keselamatan negara, menyebabkan kerosakan besar kepada kepentingan dan martabat Malaysia atau memberi keuntungan besar kepada sesebuah kuasa asing.
 59. SULITSULIT Dokumen, maklumat dan bahan rasmi, jika didedahkan tanpa kebenaran walaupun tidak membahayakan keselamatan negara tetapi memudaratkan kepentingan Malaysia atau kegiatan Kerajaan atau individu atau akan menyebabkan keadaan memalukan atau kesusahan kepada pentadbiran atau menguntungkan kuasa asing.
 60. TERHADTERHAD Dokumen, maklumat danDokumen, maklumat dan bahan rasmi selain daripadabahan rasmi selain daripada yang diperingkatkanyang diperingkatkan RahsiaRahsia Besar, RahsiaBesar, Rahsia atauatau SulitSulit tetapi berkehendakan jugatetapi berkehendakan juga diberi satu tahapdiberi satu tahap perlindungan keselamatan.perlindungan keselamatan.
 61. TANDA KESELAMATANTANDA KESELAMATAN 1.1. Dokumen Kekal TerjilidDokumen Kekal Terjilid - ditanda dengan huruf cerai/dicap huruf- ditanda dengan huruf cerai/dicap huruf besar (7mm) disebelah luar kulit hadapanbesar (7mm) disebelah luar kulit hadapan & belakang, dimuka tajuk, di mukasurat& belakang, dimuka tajuk, di mukasurat pertama & penghabisan. Tanda di penjurupertama & penghabisan. Tanda di penjuru kiri atas & penjuru kanan bawah setiapkiri atas & penjuru kanan bawah setiap mukasurat yang bertulis, bercetak/bercap.mukasurat yang bertulis, bercetak/bercap.
 62. TANDA KESELAMATANTANDA KESELAMATAN 2. Dokumen Tidak Kekal Terjilid2. Dokumen Tidak Kekal Terjilid - dicap, ditaip atau ditulis huruf besar di- dicap, ditaip atau ditulis huruf besar di penjuru kiri atas & penjuru kanan bawahpenjuru kiri atas & penjuru kanan bawah setiap mukasurat yang bertulis, bercetak/setiap mukasurat yang bertulis, bercetak/ bercap.bercap.
 63. SULIT SULIT KPKK (SULIT) 700/10 Klt.1 (20) 17 Feb 1999 Ketua Setiausaha Negara Jabatan Perdana Menteri Jalan Dato’ Onn Kuala Lumpur. Y.Bhg TanSri, Status Keselamatan Perlindungan Jabatan-Jabatan Kerajaan Seluruh Negara Dengan segala hormatnya dibawa ke pengetahuan Y.Bhg Tan Sri bahawa status keselamatan perlindunganseluruh negara di akhir-akhir ini adalah didapati kurang memuaskan. Untuk makluman Y, Bhg. Tan Sri jua terdapat pelanggaran keselamatan sepertimana berlakunya kes pecah masuk dan pencerobohan serta kebocoran rahsia seperti di laporkan dalam media masa tempatan. 2. Pejabat ini telah menjalankan siasatan dan naziran keselamatan dan mendapati bahawa Ketua Jabatan dan Penjawat awam terlibat telah tidak mematuhi peraturan -peraturan yang di tetapkan dalam Arahan Keselamatan Kerajaan. 3. Pejabat ini akan terus membuat pemantauan dsebelum tindakan mengikut peruntukan Akta Rahsia Rasmi atau tatatertibdiambil seterus nya. Sekian dimaklumkan, terima Kasih. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA Saya yang menurut perintah (Wan Mohd. Safian Hj. Wan Hasan) Ketua Pegawai Keselamatan Kerajaan CONTOH
 64. 3. Lukisan, Tekapan, Negatif Foto &3. Lukisan, Tekapan, Negatif Foto & Gambar FotoGambar Foto - perlu ditanda pada setiapnya agar dapat dilihat- perlu ditanda pada setiapnya agar dapat dilihat pada salinan yang dibuat daripadanya.pada salinan yang dibuat daripadanya. Ditanda juga pada sebelah belakang gambarDitanda juga pada sebelah belakang gambar foto.foto. TANDA KESELAMATANTANDA KESELAMATAN
 65. Warna Kulit FailWarna Kulit Fail
 66. Warna Kulit Fail
 67. Warna Kulit FailWarna Kulit Fail
 68. PERATURANPERATURAN PENYIMPANANPENYIMPANAN 1. RAHSIA BESAR & RAHSIA - di dalam bilik kebal atau peti besi yang dipasang dengan kunci tatakira. Untuk simpanan sementara boleh di dalam kabinet keluli berpalang & berkunci. 2. SULIT & TERHAD - disimpan di dalam kabinet/almari keluli berpalang & berkunci.
 69. CONTOH BEKASCONTOH BEKAS PENYIMPANANPENYIMPANAN
 70. INIKAH CONTOHINIKAH CONTOH PENYIMPANAN DOKUMENPENYIMPANAN DOKUMEN TERPERINGKAT YANG BAIK?TERPERINGKAT YANG BAIK?
 71. INIKAH CONTOH BEKASINIKAH CONTOH BEKAS PENYIMPANAN DOKUMENPENYIMPANAN DOKUMEN TERPERINGKAT YANG BAIK?TERPERINGKAT YANG BAIK?
 72. INIKAH CONTOH BEKASINIKAH CONTOH BEKAS PENYIMPANAN DOKUMENPENYIMPANAN DOKUMEN TERPERINGKAT YANG BAIK?TERPERINGKAT YANG BAIK?
 73. INIKAH CONTOH BEKASINIKAH CONTOH BEKAS PENYIMPANAN DOKUMENPENYIMPANAN DOKUMEN TERPERINGKAT YANG BAIK?TERPERINGKAT YANG BAIK?
 74. INIKAH CONTOH BEKASINIKAH CONTOH BEKAS PENYIMPANAN DOKUMENPENYIMPANAN DOKUMEN TERPERINGKAT YANG BAIK?TERPERINGKAT YANG BAIK?
 75. Penghantaran Dokumen Terperingkat Sistem Peti atau Beg Berkunci Sistem Satu Lapis Sampul Surat Sistem Dua Lapis Sampul Surat Perkara 61- 64 A.K
 76. Prosedur PenghantaranProsedur Penghantaran • Penghantaran dalam sesebuah pejabat; • Penghantaran ke lain jabatan dalam bangunan atau kawasan atau bandar yang sama; • Penghantaran ke lain-lain tempat dalam Malaysia; • Penghantaran kepada penerima di luar Malaysia. Para 65 (a),(b), ( c),(d) A.K
 77.  PENGHANTARAN SURAT TERPERINGKATPENGHANTARAN SURAT TERPERINGKAT •guna borang akuan terima • satu sampul surat • ditanda dengan nombor rujukan,nama dan alamat penerima Menggunakan Peti/beg berkunci Satu lapis sampul surat SULITSULIT SULITSULIT
 78. 82 SISTEM DUA LAPIS SAMPUL SURATSISTEM DUA LAPIS SAMPUL SURAT SAMPUL LUAR SULIT Y.B. SETIAUSAHA KERAJAAN PEJABAT SUK SELANGOR TINGKAT 19 BANGUNAN SSAAS, 40000 SHAH ALAM SELANGOR URUSAN SERI PADUKA BAGINDA PENGHANTARAN MELALUI POSPENGHANTARAN MELALUI POS SAMPUL DALAM PKK SL(R) 512/6 KLT 2(17) URUSAN SERI PADUKA BAGINDASULIT Y.B. SETIAUSAHA KERAJAAN PEJABAT SUK SELANGOR TINGKAT 19 BANGUNAN SSAAS, 40000 SHAH ALAM SELANGOR RAHSIA RAHSIA URUSAN SERI PADUKBAGINDA PKK SL 512/I2 (99) Bahagian belakang
 79.  Tidak dibenarkan sekali-kali, kecuali untuk urusan rasmi kerajaan pada waktu pejabat.  Dokumen Rahsia Besar / Rahsia tidak sekali- kali boleh dibawa balik ke rumah, melainkan atas sebab-sebab yg terkecuali- dgn mendapat kebenaran bertulis KSU Kementerian atau SUK  Mendapat kebenaran bertulis Ketua Jabatan terlebih dahulu. MEMBAWA DOKUMENMEMBAWA DOKUMEN TERPERINGKAT KELUARTERPERINGKAT KELUAR PEJABATPEJABAT
 80. PELEPASAN PERKARAPELEPASAN PERKARA TERPERINGKATTERPERINGKAT PELEPASAN PERKARAPELEPASAN PERKARA TERPERINGKATTERPERINGKAT * ke negara lain tidak boleh sama sekali tanpa kebenaran Kerajaan * kepada orang yang bukan dalam perkhidmatan kerajaan - secara lisan -- prinsip lihat dan kembalikan
 81. Kaedah-kaedahnya:- @ perkara terperingkat yang minimum sahaja dilepaskan @ penerima boleh dipercayai dan diberi kesedaran serta kepentingan menjaga maklumat terperingkat @ penerima mempunyai persediaan yang cukup untuk menyimpan dengan selamat
 82. * siaran akhbar - tidak sekali-kali boleh disampaikan kepada akhbar - penjawat awam tidak dibenarkan menyampaikan maklumat terperingkat tanpa kebenaran Ketua Jabatan
 83. PEMUSNAHANPEMUSNAHAN DOKUMEN TERPERINGKATDOKUMEN TERPERINGKAT ~ tidak boleh dimusnahkan melainkantidak boleh dimusnahkan melainkan mengikut arahan Kerajaan atau arahanmengikut arahan Kerajaan atau arahan khaskhas ~ rujukan kepada Ketua Pegawai~ rujukan kepada Ketua Pegawai Keselamatan Kerajaan & Ketua PengarahKeselamatan Kerajaan & Ketua Pengarah Arkib NegaraArkib Negara ~ cara : dikoyak kecil-kecil / mesin perincih atau~ cara : dikoyak kecil-kecil / mesin perincih atau dibakardibakar
 84. APABILA DOKUMEN TERPERINGKATAPABILA DOKUMEN TERPERINGKAT RAHSIA BESAR DIMUSNAHKANRAHSIA BESAR DIMUSNAHKAN  Satu Sijil Pemusnahan hendaklah dihantar kepada kuasa Pemula dokumen tersebut.  Sekiranya kuasa pemula tiada wujud lagi, rujukan hendaklah dibuat kepada Pegawai Keselamatan Kerajaan sebelum dokumen tersebut dimusnahkan
 85. Cara-Cara Pemusnahan : Dikoyak kecil-kecil atau dirincih dengan menggunakan mesin perincih. Dibakar mengikut peraturan2 yg selamat Rujukan kepada Pegawai Keselamatan Kerajaan untuk lain-lain cara pemusnahan
 86. 90 Cara-Cara Pemusnahan :
 87. 91 Cara-Cara Pemusnahan Yang Kurang Baik:
 88. KEHILANGAN DOKUMEN TERPERINGKAT • cari dengan segera • lapor pada PKJ atau Ketua Jabatan • siasat dan laporan taksiran bahaya terhadap keselamatan kepada PKK dalam masa 24 jam
 89. KEHILANGAN DOKUMEN TERPERINGKAT • pemula dokumen hendaklah diberi maklum • Ketua Jabatan mempertimbangkan - tindakan tatatertib perlu diambil atau tidak • Jika berlaku kes jenayah - laporkan kepada balai polis yang terdekat
 90. TanggungjawabTanggungjawab MengulangkajiMengulangkaji • Pemula bertanggungjawab mengulangkaji • Bertujuan untuk mengubah peringkatnya, jika perlu • Memaklumkan kepada yg berkenaan
 91. CGSO
 92. Untuk memastikan seseorang yang diragui kesetiaannya kepada negara tidak dilantik dalam perkhidmatan kerajaan atau jika seseorang itu telahpun menjawat jawatan di dalam perkhidmatan kerajaan, kedudukannya tidak akan diteruskan dalam bidang tugas dan tanggungjawab yang mengendalikan urusan rahsia rasmi
 93. Pengurusan Keselamatan Peribadi : Tapisan Keselamatan Kesedaran Keselamatan Penggunaan Prinsip “Perlu Mengetahui” Perakuan ARR 1972 mengikut Lampiran ‘D’ & ‘E’ Arahan Keselamatan Rekod Pemegang Jawatan Keselamatan
 94. 1.1. Confidential General Circular MemorandumConfidential General Circular Memorandum No. 1 of 1962No. 1 of 1962 bertarikh 4 Januari 1962bertarikh 4 Januari 1962 2.2. Surat Pekeliling Sulit Bil.2 Tahun 1966 bertarikhSurat Pekeliling Sulit Bil.2 Tahun 1966 bertarikh 15 Mac 1966 ( Pakar/Penasihat dari Luar Negara )15 Mac 1966 ( Pakar/Penasihat dari Luar Negara ) 3. Surat JPA SULIT 376/Bhg.10/5 bertarikh 2 Mei 19793. Surat JPA SULIT 376/Bhg.10/5 bertarikh 2 Mei 1979 4. Surat KPKK ( S ) 200/55 Klt.6 (1) bertarikh 8 Jan.4. Surat KPKK ( S ) 200/55 Klt.6 (1) bertarikh 8 Jan. 1985 ( Panel Perundingan )1985 ( Panel Perundingan )
 95. 5. Perintah Am JPA – Peraturan Pelantikan5. Perintah Am JPA – Peraturan Pelantikan (46e)(46e) (tarikh kuatkuasa 01 Mei 2005)(tarikh kuatkuasa 01 Mei 2005) 6.6. Surat Pekeliling Suruhanjaya PerkhidmatanSurat Pekeliling Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran Malaysia Bil. 2 Tahun 2007Pelajaran Malaysia Bil. 2 Tahun 2007 bertarikh 14 Disember 2007bertarikh 14 Disember 2007 7. Arahan Keselamatan7. Arahan Keselamatan 8. Arahan Tetap Sasaran Penting8. Arahan Tetap Sasaran Penting
 96. Kuasa Pusat pengurusan dan dasar Tapisan Keselamatan adalah dibawah kuasa Pejabat Ketua Pegawai Keselamatan Kerajaan Malaysia
 97. Terbahagi kepada 2:
 98. Penjawat Awam yang sentiasa berurusan dengan dokumen-dokumen rasmi kerajaan setakat berperingkat SULIT Borang Tapisan Keselamatan akan diselidiki oleh Cawangan Khas Bukit Aman, Bahagian Jenayah & Sivil
 99. Kumpulan Pengurusan & Profesional dan Sokongan 1 Penjawat Awam yang sentiasa berurusan dengan dokumen-dokumen rasmi kerajaan berperingkat RAHSIA & RAHSIA BESAR. Perlu menjalani temuduga oleh Pejabat Ketua Pegawai Keselamatan Kerajaan (KPKK)
 100. 1. Tiada apa-apa buruk yang diketahui setakat ini 2. Tiada Halangan Keselamatan setakat ini / Rujuk Pejabat KPKK untuk mendapatkan penerangan lanjut
 101. Memberi peringatan semula kepada semua Pegawai/Kakitangan dengan menandatangani perakuan di bawah Akta Rahsia Rasmi 1972 seboleh-bolehnya setiap tahun (seperti di lampiran D, Arahan Keselamatan) serta apabila meninggalkan perkhidmatan kerajaan (seperti di lampiran ‘E’ Buku Arahan Keselamatan)
 102. Memberi Kesedaran Keselamatan melalui Pendidikan Keselamatan kepada semua Pegawai/Kakitangan dengan serta dijadikan sebagai satu aktiviti yang berterusan bagi memastikan bahawa budaya Keselamatan Perlindungan ini dihayati dan dilaksanakan sepanjang masa khususnya dalam menguruskan perkara-perkara terperingkat.
 103. Dokumen/maklumat rahsia rasmi kerajaan khususnya RAHSIA & RAHSIA BESAR tidak boleh sama sekali disampaikan kepada sesiapa jua selain mereka yang betul-betul memerlukan untuk kepentingan menjalankan tugas rasminya;
 104. Prinsip ini perlulah dipatuhi sepenuhnya dalam menimbangkan untuk penyampaian atau pelepasan dokumen/maklumat rahsia rasmi
 105. 110 Keratan Akhbar
 106. 111 Keratan Akhbar
 107. 112 Keratan Akhbar
 108. 113 Keratan Akhbar
 109. 114 Keratan Akhbar
 110. 115 Keratan Akhbar
 111. 116 Keratan Akhbar
 112. 117 Keratan Akhbar
 113. Diluluskan oleh : Jawatankuasa Penyediaan Bahan Latihan Bil. 8/2006 bth 25 April 2006
 114. Sessi Soal Jawab Pejabat Ketua Pegawai Keselamatan Kerajaan Malaysia Jabatan Perdana Menteri www.cgso.gov.my DiLuluskan oleh : Panel Bahan Latihan, Pejabat KPKK pada 18 April 2006 dan 2008

Notes de l'éditeur

 1. RAMAI YANG BERANGGAPAN BAHAWA DENGAN TUMBANGNYA KERAJAAN SOVIET UNION, AKTIVITI PENYULUHAN TURUT BERKUBUR. TANPA SAINGAN IDEOLOGI ANTARA KUASA BESAR US & SOVIET, SERTA PENINGKATAN KERJASAMA DUA-HALA DALAM BERBAGAI BIDANG, DIANGGAP KEGIATAN PENYULUHAN TIDAK LAGI MENJADI SENJATA HALUS UNTUK MENEMBUSI PERTAHANAN NEGARA LAIN. JANGKAAN INI TERNYATA MELESET DENGAN TERTANGKAPNYA PEGAWAI KANAN CIA, ALDRICH AMES OLEH PIHAK FBI PADA FEB 1984 KERANA TERLIBAT SEBAGAI TALIBARUT PERKHIDMATAN PERISIKAN RAHSIA (RIS) SOVEIT UNION. AMES DISIFATKAN SEBAGAI PENGKHIANAT TERBESAR AGENSI PERISIKAN PUSAT AMERIKA SYARIKAT (CIA) CIA MENGALAMI SATU LAGI KEJUTAN DENGAN TERTANGKAPNYA SEORANG PEGAWAI KANANNYA, HAROLD NICHOLSON PADA 16 NOV 96. NICHOLSON, SEORANG VETERAN CIA, MULA BEKERJASAMA DENGAN PIHAK RIS SEWAKTU BELIAU MEMEGANG JAWATAN “STATION CHIEF” CIA DI KUALA LUMPUR PADA TAHUN 1974 DAN TERUS MEMBERIKAN KERJASAMANYA KEPADA PIHAK RIS SEHINGGALAH BELIAU DIBERKAS PADA TAHUN 1996.
Publicité