Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

хрестоматія

хрестоматія

  • Identifiez-vous pour voir les commentaires

  • Soyez le premier à aimer ceci

хрестоматія

  1. 1. МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ВИЩОЇ ОСВІТИ –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– ДВНЗ «УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» НН ІНСТИТУТ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ Серія «Євроінтеграція: український вимір» Випуск 24 КОНЦЕПТУАЛЬНІ І ПРАВОВІ ОСНОВИ ІННОВАЦІЙ У ВИЩІЙ ОСВІТІ Навчальний посібник-хрестоматія За редакцією кандидата історичних наук, доцента І.В.Артьомова Ужгород 2015
  2. 2. ББК 74.58+67я7 УДК 378:34(075) К-65 Видання здійснено за фінансової підтримки Міжнародного Вишеградського фонду Хрестоматія є складовою частиною навчально-методичного комплексу видань, створеного у рамках реалізації НН Інститутом євроінтеграційних досліджень УжНУ наукового проекту «Інноваційний університет – інструмент інтеграції в європейський освітній і науковий простір». Наводяться і коментуються документи нормативно-правового характеру щодо формування єдиного європейського освітнього і наукового простору, інноваційної діяльності вищих навчальних закладів України, її інфраструктурного забезпечення. Висвітлюється правове регулювання комерціалізації результатів науково-дослідних та дослідно- конструкторських робіт, обгрунтовуються принципи діяльності наукових парків як важливого механізму впровадження результатів наукових досліджень, розкриваються актуальні аспекти програми ЄС «Горизонт 2020» – стратегічного напряму розвитку науки в європейському освітньому просторі. Видання присвячене 70-річчю ДВНЗ «УжНУ». Укладачі: Артьомов І.В. – кандидат історичних наук, доцент, директор ННІ євроінтеграційних досліджень Ужгородського національного університету Ващук О.М. – кандидат юридичних наук, доцент Гусь А.В. - кандидат юридичних наук, провідний спеціаліст ННІ євроінтеграційних досліджень Ужгородського національного університету Рецензенти: Луговий В.І. – доктор педагогічних наук, перший віце-президент Національної академії педагогічних наук України, національний експерт з реформування вищої освіти в Україні Таланова Ж.В. – доктор педагогічних наук, завідувач відділу Інституту вищої освіти Національної академії педагогічних України Рекомендовано до друку Вченою радою ДВНЗ «Ужгородський національний університет» (Протокол №12 від 27 листопада 2015 р.) ISBN 978-617-7132-39-3 © Артьомов І.В., Ващук. О.М., Гусь А.В. Укладання, коментар, 2015 © ДВНЗ «Ужгородський національний університет» © Навчально-науковий інститут євроінтеграційних досліджень, 2015
  3. 3. ЗМІСТ Передмова.................................................................................................................... 5 Розділ 1 КОНЦЕПТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ЄДИНОГО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ ............................................... 7 Основні тенденції щодо створення Зони європейської вищої освіти: від Лісабона до Болоньї (1997-1999 рр.)..................................................................... 12 Болонська декларація та її значення для створення єдиного європейського освітнього простору............................................................. 19 Формування майбутнього Європейського простору вищої освіти: від Саламанки до Берліна (2001-2003 рр.) ................................................................. 54 Становлення Європейського простору вищої освіти: від Бергена до Будапешта та Відня (2005-2010 рр.) ...................................................................... 61 Список рекомендованої літератури ............................................................................ 68 Розділ 2 СТРАТЕГІЧНИЙ НАПРЯМ РОЗВИТКУ НАУКИ В СИСТЕМІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ........................ 69 Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (Витяг) ............................................................................................... 69 Угода між Україною та Європейським Співтовариством про наукове і технологічне співробітництво................................................................................... 74 Структура та пріоритетні напрями програми ЄС з досліджень та інновацій................................................................................................................... 76 Рекомендації парламентських слухань на тему: «Про стан та законодавче забезпечення розвитку науки та науково-технічної сфери держави»……………… Список рекомендованої літератури ............................................................................ 83 Розділ 3 КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ................................................................................................................... 84 Конституція України (Витяг) ...................................................................................... 84 Концепція реформування державної політики в інноваційній сфері....................... 85 Концепція розвитку національної інноваційної системи.......................................... 95 Концепція науково-технологічного та інноваційного розвитку України................ 107 Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року .............. 107 Список рекомендованої літератури ............................................................................ 133 Розділ 4 НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ......................................... 135 Закон України «Про вищу освіту» (Витяг) ................................................................ 135 Закон України «Про інноваційну діяльність»............................................................ 137 Закон України «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні»...... 156 Закон України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки»..............................164 Порядок державної реєстрації інноваційних проектів і ведення Державного реєстру інноваційних проектів .............................................................. 169 Список рекомендованої літератури ............................................................................ 175 Розділ 5 ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ ТА ДОСЛІДНО-КОНСТРУКТОРСЬКИХ РОБІТ ........................................................................................................................... 176 Закон України «Про наукову та науково-технічну діяльність» ............................... 176 Закон України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій»................................................................................................................... 213 Закон України «Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків»........................................................................................................................243
  4. 4. Список рекомендованої літератури ............................................................................ 264 Розділ 6 НАУКОВИЙ ПАРК – ВАЖЛИВИЙ МЕХАНІЗМ ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ...................................................... 266 Правові засади діяльності наукових парків ............................................................... 281 Закон України «Про наукові парки»........................................................................... 266 Досвід діяльності наукових парків в Україні............................................................. 284 Список рекомендованої літератури ............................................................................ 289
  5. 5. Навчальне видання КОНЦЕПТУАЛЬНІ І ПРАВОВІ ОСНОВИ ІННОВАЦІЙ У ВИЩІЙ ОСВІТІ: Серія «ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ: УКРАЇНСЬКИЙ ВИМІР» Випуск 24 Навчальний посібник-хрестоматія За редакцією кандидата історичних наук, доцента Артьомова І.В. Коректура: Середа Л.І. Верстання: _________ Підписано до друку 23.12.2015 р. Гарнітура Times New Roman Ум.друк.арк. 16,97 Формат 60х84/16 Зам.№ 116 Тираж 300 прим. ПП «АУТДОР - ШАРК» 88000, м. Ужгород, пл. Жупанатська, 15/1. тел.: 3-51-25, е-mail: office@shark.com.ua Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції Серія 3т № 40 від 29 жовтня 2012 року Віддруковано: ПП «Демидов А.А.» м. Ужгород, вул. Митрака, 25
  6. 6. К-65 Концептуальні і правові основи інновацій у вищій освіті: навчальний посібник-хрестоматія /За ред. кандидата історичних наук, доцента І.В.Артьомова. – Ужгород: ПП «АУТДОР - ШАРК», 2015. – 336 с. ISBN 978-617-7132-39-3 Хрестоматія є складовою частиною навчально-методичного комплексу видань, створеного у рамках реалізації НН Інститутом євроінтеграційних досліджень УжНУ наукового проекту «Інноваційний університет – інструмент інтеграції в європейський освітній і науковий простір». Наводяться і коментуються документи нормативно-правового характеру щодо формування єдиного європейського освітнього і наукового простору, інноваційної діяльності вищих навчальних закладів України, її інфраструктурного забезпечення. Висвітлюється правове регулювання комерціалізації результатів науково-дослідних та дослідно- конструкторських робіт, обгрунтовуються принципи діяльності наукових парків як важливого механізму впровадження результатів наукових досліджень, розкриваються актуальні аспекти програми ЄС «Горизонт 2020» – стратегічного напряму розвитку науки в системі європейського освітнього простору . Видання присвячене 70-річчю ДВНЗ «УжНУ». ББК 74.58+67я7 УДК 378:34(075)

×