Publicité
Blue control faq-preview
Blue control faq-preview
Prochain SlideShare
JagaJam - краткая презентацияJagaJam - краткая презентация
Chargement dans ... 3
1 sur 2
Publicité

Contenu connexe

Publicité

Dernier(20)

Blue control faq-preview

  1. Шт еву н с Bu C nrl о сш от l o t ? e o Bu C nrl та са е тна т -е л ке со к јар ф ет р l o t е р нп р не нир ф есн л ј о ј е л ки а e o д ло ш ен т сн сел н к ј ее и и а а(еуд уоо о е д ттаа и а в ти а оа м т р н м ѓ р гт) д р м и еер н , тд и ив ар ш исеи к кк исн е аа а н т к а и ш е л ф н те н в т л и ао о ч в т сел н . м б аосн -и л тво р з д он р ф ец ј. в ти а И а л г и ов о ео д а о н со е л к иа Шт есн сел н ? о и а в ти а С н т сел н , л сел н с В ск -н ресаВ д и от зв ш и т е и аа в ти а и и в ти а о ио оЕ е гтк и л в с e а р н о д л о в д и и т п ка н б и Н ј н т б а о ад л и аин св 3 04 5n д и л в о сетр а о . ез аа р н в о ж н зеуа 8 -9 m. и Т аен ј л аасел н о в д и и т п ка н б и тк ш оп еу а ас н т в ти а д и л в о сетр а о , аа т р к и р ж и аап м н в п еук итл аал ќ ио ид р кн д м е н ц т. о н ц т о и уа р к р са н т еа д и ето о р ж и аа
  2. К ис ив р т н сн сел н ? о е зо и е а и а в ти а С н т сел н еп иун в сн е аа и аа в ти а р ста о о ч в т сел н , ее и и а ао н сој ип ш а т в ти а и м т р н д он а су та ш е л в сеи к з в ар ш ау ор б и тд и и в т л и а н те н п те а б л L D(и д к ие и уа т в ти а, о е и E д о и о м тв а сел н )к и с п иун в ск j и н ер н , ао е р сти о ео в д а к а и кк тл в зр , о пуе сим н тр , а л т , е е ио и к м ј рк о и о и тб еи т п ро а н к м ј е и тл ф н ид уи е сн л и о пу р , е е о и р г т д гтл иу е и ии а н р д . Д л сн т сел н ео ан ? а и и аа в ти и п са Д ин . и аасел н етак ј н а е С н т в ти а а оа ѐ о р уаб д ив тк т ад н т Г п т суа д ж в у н о е о н е о. о ои н в л ч њеон х р о о м л тн н п за у т а е т а о м н т е ао и , он т ш е икк х р о н сн т б д ј исм о г ао о м н а о о, и еќ и а ит о п т к уа С н т сел н г п тин в ои н в . и аа в ти а о от суа п о зо св т н м л тн нин п м г д р ив дтоо а е ао и ѝ о аа а отн м б д ив тк т ад н т н тј а и са е е у н о ео н е о, а о н ч н г к н р л р н ш о б о о к ч св и о о то и а а и т и л ш и ао н к (д он д н н ќ и т и а ) о н со е о о н о р тм. С п к сн еон ее и св н о ив рн е а, о ц т е д нте и т зо а сн сел н . ез ј е и уа т к а и е и а в ти а Н ј а м тв а ер н т е с р м иер н иш е л в сеи к . о а н ка и тд и и в т л и К к ш оп м н в м п в ќ в е ев ао т о и уа е о ее р м о зто е п отр ка и ео н ер н т с ав р н р со , в л ттт а к а и е е п д б уа(оп сл иL Dд о и, ик р си е о о р в с ои н E и д )г о ит м с п в ќ ип д ло(др н н ур д д ц а е о ее о о г о а о ато о о н н в ч р, ил ж н сан сн сел н е а е е )и зо е от а и а в ти а п в р јта П е о гт ил ж в њеи а о е оан . р д лоо зо уа м п тн и л ир зц , аош оен п еа и ое ц а н и и и к к т а р гње зм рн о и еин сн ц . а о а чт ео и а М ж л д н р ч мBu C nrl о о е и а ааа l o t в e o “ оор ј ф тге” ? Д Bu C nrl о а д с к м и и а т о а l ot м ж т а е о б н ра с e o Ta si s аоис S nehItne в rni n кк t o о u tc ne s, о н к л ум тр јл . ео к ае иа и П в ќ и ф р а и н н ш т в бср н www.ea dc .o mk mk sa l о ее н о м ц и а а аа е та а b tme ioc m. / / tka
Publicité