Publicité
Module_F2_week 7.pdf
Module_F2_week 7.pdf
Module_F2_week 7.pdf
Module_F2_week 7.pdf
Publicité
Module_F2_week 7.pdf
Module_F2_week 7.pdf
Module_F2_week 7.pdf
Module_F2_week 7.pdf
Module_F2_week 7.pdf
Publicité
Module_F2_week 7.pdf
Module_F2_week 7.pdf
Module_F2_week 7.pdf
Module_F2_week 7.pdf
Module_F2_week 7.pdf
Publicité
Module_F2_week 7.pdf
Prochain SlideShare
TEKSTONG PERSUWEYSIBTEKSTONG PERSUWEYSIB
Chargement dans ... 3
1 sur 15
Publicité

Contenu connexe

Publicité

Module_F2_week 7.pdf

 1. PAMANTASAN NG CABUYAO |PAGBASA AT PAGSUSURI NG IBA’T IBANG TEKSTO TUNGO SA PANANALIKSIK 1 PAGBASA AT PAGSUSURI NG IBA’T IBANG TEKSTO TUNGO SA PANANALIKSIK DELA CRUZ, CIARA JANE L. GARCIA, GLIZEL ANN B. MANILA, RAFAELITO M. MARGATINEZ, IVILEN MARIE C. VILLAR, MERLYN R. Mga Guro sa Asignatura Gamit sa Aralin blg. 7
 2. PAMANTASAN NG CABUYAO |PAGBASA AT PAGSUSURI NG IBA’T IBANG TEKSTO TUNGO SA PANANALIKSIK 2 ANG TEKSTONG PERSUWEYSIB 7 MGA KASANAYANG PAMPAGKATUTO: Matapos ang aralin, inaasahan ang mga mag-aaral na: 1. Natutukoy ang kahulugan at katangian ng mahalagang salitang ginamit ng tekstong Persuweysib. (FIIPT-IIIa-88) 2. Naibabahagi ang katangian at kalikasan ng tekstong Persuweysib. (FIIPS-IIIb-91) 3. Nakasusulat ng ilang halimbawa ng tekstong Persuweysib. (F11PU IIIb - 89) 4. Naiuugnay ang mga kaisipang nakapaloob sa binasang tekstong Persuweysib sa sarili, pamilya, komunidad, bansa at daigdig. (F11PB IIId - 99) 5. Naipaliliwanag ang mga kaisipang nakapaloob sa binasang tekstong Persuweysib. (F11PS IIIf - 92) 6. Nagagamit ang mabisang paraan ng pagpapahayag: kalinawan, kaugnayan at bisa sa reaksiyon ng sinulat (F11PU - IIIfg - 90) MGA SANGGUNIAN: Sa araling ito, magagamit ang mga nakatalang sanggunian: • Gabay ng Guro sa Pagtuturo ng Linggo 7 • Modyul sa Pagbasa at Pagsusuri ng Iba’t ibang Teksto Tungo sa Pananaliksik
 3. PAMANTASAN NG CABUYAO |PAGBASA AT PAGSUSURI NG IBA’T IBANG TEKSTO TUNGO SA PANANALIKSIK 3 Panuto: Tukuyin ang mga sumusunod na tanong at pumili ng sagot mula sa kahon sa ibaba. Isulat sa patlang ang titik na katumbas ng inyong sagot. ___1. Ayon kay Aristotle, ang elementong ito ng panghihikayat ay tumutukoy sa lohikal na pagmamatuwid ng manunulat. ___2. Ayon kay Aristotle, ang elementong ito ng panghihikayat ay tumutukoy sa emosyon ng mambabasa ___3. Ayon kay Aristotle, ang elementong ito ng panghihikayat ay tumutukoy sa reputasyon ng manunulat ___4. Ito ay isang uri ng propaganda device na nagbibigay ng hindi magandang puna sa isang produkto ___5. Ito ay isang uri ng propaganda device na gumamit ng isang sikat na personalidad upang mailipat sa produkto ang kasikatan nito. ___6. Ito ay isang uri ng propaganda device na pinalalabas na ordinaryong tao ang isang sikat na tao. ___7. Ito ay isang uri ng propaganda device na hinihikayat ang iba pa na gumamit ng produkto dahil marami na ang gumagamit nito. ___8. Ito ay isang uri ng propaganda device na gumagamit ng magagandang pahayag ukol sa produkto ___9. Ito ay isang uri ng propaganda device na gumagamit ng sikat na tao upang direktang i-endorso ang produkto ___10. Ito ay isang uri ng propaganda device na binabanggit lahat ng magagandang katangian ng produkto at hindi ang masasama. SUBUKAN NATIN! Mga Nilalaman ng Modyul 3 Subukan Natin! Magsanay Pagyamanin Pagtalakay Tuklasin Mga Terminong Ginamit Buod ng Aralin Mga Sanggunian 4 5 9 10 11 11 Bu do d ng Ar ali n 15 15 Susi sa Pagwawasto
 4. PAMANTASAN NG CABUYAO |PAGBASA AT PAGSUSURI NG IBA’T IBANG TEKSTO TUNGO SA PANANALIKSIK 4 PANUTO: Ang mga sumusunod ay mga tagline ng mga kilalang patalastas na makikita sa telebisyon. Anong produkto kaya ang tinutukoy nila? 1. Bida ang saya! 2. Hari ng Padala! 3. I-bottomless ang saya! 4. We find ways. 5. In the service of the Filipino. _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ Batay sa ginawa sa itaas, naging madali ba sa iyo na kilalanin ang produkto na gumagamit ng nabanggit na taglines? Bakit?
 5. PAMANTASAN NG CABUYAO |PAGBASA AT PAGSUSURI NG IBA’T IBANG TEKSTO TUNGO SA PANANALIKSIK 5 KAHULUGAN Ang tekstong persuweysib ay isang uri ng teksto na umaapela o pumupukaw sa damdamin ng mambabasa o tagapakinig upang makuha ang simpatiya nito at mahikayat na umayon sa ideyang inilahad. MGA LAYUNIN 1. Manghikayat o mangumbinsi sa babasa ng teksto. 2. Umapela o makapukaw ng damdamin sa mambabasa upang makuha ang simpatiya nito at mahikayat na umayon sa ideyang inilalahad 3. Manghimok o mangumbinsi sa pamamagitan ng pagkuha ng damdamin o simpatiya ng mambabasa MGA KATANGIAN 1. May subhetibong tono. 2. Personal na opinyon at paniniwala ng may-akda. 3. Karaniwang ginagamit sa mga iskrip para sa patalastas, propaganda para sa eleksiyon, at pagrerekrut para sa isang samahan o networking. ELEMENTO NG PANGHIHIKAYAT AYON KAY ARISTOTLE 1. Ethos: Ang Karakter, Imahe, o Reputasyon ng Manunulat/ Tagapagsalita Ang salitang ethos ay salitang Griyego na nauugnay sa salitang etika ngunit higit itong angkop ngayon sa salitang "Imahe”. Ginamit ni Aristotle ang ethos upang tukuyin ang karakter o kredibilidad ng tagapagsalita batay sa paningin ng nakikinig. Ang elementong ethos ang magpapasiya kung kapani-paniwala o dapat pagkakatiwalaan ng tagapakinig ang tagapagsalita, o mambabasa ang manunulat. Madaling mahikayat ang mga tagapakinig kapag ang tagapagsalita ay kilalang may pag-uugali, maayos kausap, may mabuting kalooban, at maganda ang hangarin. TEKSTONG PERSUWEYSIB
 6. PAMANTASAN NG CABUYAO |PAGBASA AT PAGSUSURI NG IBA’T IBANG TEKSTO TUNGO SA PANANALIKSIK 6 Halimbawa: Ang isang Artistang nanghihikayat ng mga turista upang bisitahin ang isang isla sa Pilipinas. 2. Logos: Ang Opinyon o Lohikal na pagmamatuwid ng manunulat/ Tagapagsalita Ang salitang Griyego na logos ay tumutukoy sa pangangatwiran. Nangangahulugan din itong panghihikayat gamit ang lohikal na kaalaman. Tumutukoy rin ito sa pagiging lohikal na nilalaman o kung may katuturan ba ang sinasabi upang mahikayat o mapaniwala ang tagapakinig na ito ay totoo. Sa ating lipunan, malaki ang pagpapahalaga sa lohika at pagiging makatwiran ng mga estratehiya gamit ang mga retorikal na pangangatwirang pabuod (Deductive) at pasaklaw (Inductive). Halimbawa: Ang isang taong nanghihikayat na bumili ng kanilang sabon dahil ang sabon na iyon ay makakaputi. 3. Pathos: Emosyon ng mambabasa/ Tagapakinig Pathos ang elemento ng panghihikayat na tumatalakay sa emosyon o damdamin ng mambabasa o tagapakinig. May kakayahan ang tao na gumawa ng sariling desisyon dahil mayroon siyang pag-iisip at lahat ng ginagawa ng tao ay bunga ng kaniyang pag-iisip. Subalit hindi niya nakikita na malaki rin ang impluwensiya ng emosyon kagaya ng galit, awa, at takot sa pagde desisyon at paghuhusga. Emosyon ang pinakamabisang motibasyon upang kumilos ang isang tao. Halimbawa: Ang pagsasalaysay ng isang kuwentong makaantig ng puso tulad ng galit o awa ay isang mabisang paraan upang mahikayat silang pumanig sa manunulat.
 7. PAMANTASAN NG CABUYAO |PAGBASA AT PAGSUSURI NG IBA’T IBANG TEKSTO TUNGO SA PANANALIKSIK 7 PROPAGANDA DEVICES Ang panghihikayat sa taong bumili ng isang produkto o iboboto ang isang kandidato ay isang bagay na dapat ay masusing pinag-iisipan. Kung mapapansin, ang mga patalastas sa telebisyon, sa mga diyaryo, at magasin ay kinakailangang makapukaw ng atensiyon upang mapansin. Ang mga eksperto sa likod ng mga propagandang ito ay may mga ginamit na propaganda device. Ating alamain kung ano-ano ito: 1. Name Calling - Ito ay ang pagbibigay ng hindi magandang puna o taguri sa isang produkto o katunggaling politiko upang tangkilikin. Karaniwang ginagamit ito sa mundo ng politika. Halimbawa: Ang pekeng sabon, bagitong kandidato 2. Glittering Generalities - Ito ay ang magaganda at nakakasilaw na pahayag ukol sa isang produktong tumutugon sa mga paniniwala at pagpapahalaga ng mambabasa. Halimbawa: Mas nakakatipid sa bagong Tide. Ang iyong damit ay mas magiging maputi. Bossing sa katipiran, bossing sa kaputian. 3. Transfer - Ang paggamit ng isang sikat na personalidad upang mailipat sa isang produkto o tao ang kasikatan. Halimbawa: Pagpromote ng isang artista sa isang hindi sikat na brand 4. Testimonial - Kapag ang isang sikat na personalidad ay tuwirang nag- endorso ng isang tao o produkto. Halimbawa: Ang isang taong nagpapatunay na siya ay pumuti dahil sa ginamit niyang sabon sa pamamagitan ng pagpapakita ng ebidensiya. Kapag eleksyon, sinasabi at nagbibigay ng testimonya ang kandidato na huwag ding kakalimutan ng sambayanan ang kanyang kapartido.
 8. PAMANTASAN NG CABUYAO |PAGBASA AT PAGSUSURI NG IBA’T IBANG TEKSTO TUNGO SA PANANALIKSIK 8 5. Plain Folks- Karaniwan itong ginagamit sa kampanya o komersiyal kung saan ang mga kilala o tanyag na tao ay pinalalabas na ordinaryong taong nanghihikayat sa boto, produkto, o serbisyo. Halimbawa: Ang kandidato tuwing eleksyon ay hindi nagsusuot ng magagarbong damit at pinapakita nila na nagmula at galing rin sila sa hirap. 6. Card Stacking - Ipinakikita nito ang lahat ng magagandang katangian ng produkto ngunit hindi binabanggit ang hindi magandang katangian. Halimbawa: Lucky Me, Pinapakita dito ang magandang dulot nito sa pamilya, ngunit sa labis na pagkain nito, nagdudulot ito ng sakit sa bato at UTI. 7. Bandwagon- Panghihikayat kung saan hinihimok ang lahat na gamitin ang isang produkto o sumali sa isang pangkat dahil ang lahat ay sumali na. Halimbawa: Buong bayan ay nag-e- LBC peso padala na.
 9. PAMANTASAN NG CABUYAO |PAGBASA AT PAGSUSURI NG IBA’T IBANG TEKSTO TUNGO SA PANANALIKSIK 9
 10. PAMANTASAN NG CABUYAO |PAGBASA AT PAGSUSURI NG IBA’T IBANG TEKSTO TUNGO SA PANANALIKSIK 10 A. Panuto: Basahin ang liham ni Mary Jane sa baba. Bigyan itong emosyon na naaayon sa hinihingi ng liham.
 11. PAMANTASAN NG CABUYAO |PAGBASA AT PAGSUSURI NG IBA’T IBANG TEKSTO TUNGO SA PANANALIKSIK 11 MGA TERMINONG GINAMIT Persuweysib name-calling Ethos transfer Logos testimonial Pathos plain folks Propaganda devices bandwagon Card stacking glittering generalities TANDAAN Ang tekstong persuweysib ay isang uri ng teksto na umaapela o pumupukaw sa damdamin ng mambabasa o tagapakinig upang makuha ang simpatiya nito at mahikayat na umayon sa ideyang inilahad. MGA LAYUNIN MGA KATANGIAN 1. Manghikayat. 1. May subhetibong tono. 2. Umapela 2. Personal na opinyon at paniniwala ng may-akda. 3. Manghimok 3. Karaniwang ginagamit sa mga iskrip para sa patalastas, propaganda para sa eleksiyon, at pagrerekrut para sa isang samahan o networking. BUOD NG ARALIN
 12. PAMANTASAN NG CABUYAO |PAGBASA AT PAGSUSURI NG IBA’T IBANG TEKSTO TUNGO SA PANANALIKSIK 12 ELEMENTO NG PANGHIHIKAYAT AYON KAY ARISTOTLE 1. Ethos: Ang Karakter, Imahe, o Reputasyon ng Manunulat/ Tagapagsalita 2. Logos: Ang Opinyon o Lohikal na pagmamatuwid ng manunulat/ Tagapagsalita 3. Pathos: Emosyon ng mambabasa/ Tagapakinig. PROPAGANDA DEVICES 1. Name Calling - Ito ay ang pagbibigay ng hindi magandang puna o taguri sa isang produkto 2. Glittering Generalities - Ito ay ang magaganda at nakakasilaw na pahayag ukol sa isang produktong tumutugon sa mga paniniwala at pagpapahalaga ng mambabasa. 3. Transfer - Ang paggamit ng isang sikat na personalidad upang mailipat sa isang produkto o tao ang kasikatan. 4. Testimonial - Kapag ang isang sikat na personalidad ay tuwirang nag- endorso ng isang tao o produkto. 5. Plain Folks- Karaniwan itong ginagamit sa kampanya o komersiyal kung saan ang mga kilala o tanyag na tao ay pinalalabas na ordinaryong taong nanghihikayat sa boto, produkto, o serbisyo. 6. Card Stacking - Ipinakikita nito ang lahat ng magagandang katangian ng produkto ngunit hindi binabanggit ang hindi magandang katangian. 7. Bandwagon- Panghihikayat kung saan hinihimok ang lahat na gamitin ang isang produkto o sumali sa isang pangkat dahil ang lahat ay sumali na. PANUTO: Piliin ang pinakaangkop na sagot sa bawat katanungan. Titik lamang ang isulat na sagot sa nakalaang espasyo. ____1. Ang salitang Griyego na ay tumutukoy sa pangangatwiran. a. Logos b. Ethos c. Pathos d. Ethospathos ____2. Paraan ito ng panghihikayat kung saan ginamit ni Aristotle ang ethos upang tukuyin ang karakter o kredibilidad ng tagapagsalita batay sa paningin ng nakikinig a. Logos b. Ethos c. Pathos d. Ethospathos ____3. Ito ay elemento ng panghihikayat na tumatalakay sa emosyon o damdamin ng mamababasa o tagapakinig a. Logos b. Ethos c. Pathos d. Ethospathos PAGTATAYA
 13. PAMANTASAN NG CABUYAO |PAGBASA AT PAGSUSURI NG IBA’T IBANG TEKSTO TUNGO SA PANANALIKSIK 13 ____4. Ito ay ang pagbibigay ng hindi magandang puna o taguri sa isang produkto o katunggaling politiko upang tangkilikin. Karaniwang ginagamit ito sa mundo ng politika. a. Name -Calling b. Testimonial c. Transfer d. Plain folks ____5. Ito ay isa sa propaganda devices na ginagamit kapag ang isang sikat na personalidad ay tuwirang nag-endorso ng isang tao o produkto. a. Name -Calling c. Transfer b. Testimonial d. Plain Folks ____6. Ito ay panghihikayat kung saan hinihimok ang lahat na gamitin ang isang produkto o sumali sa isang pangkat dahil ang lahat ay sumali na. a. Name -Calling c. Transfer b. Bandwagon d. Plain Folks ____7. Ipinakikita nito ang lahat ng magagandang katangian ng produkto ngunit hindi binabanggit ang hindi magandang katangian a. Name -Calling c. Transfer b. Bandwagon d. Card Stacking ____8. Karaniwan itong ginagamit sa kampanya o komersiyal kung saan ang mga kilala o tanyag na tao ay pinalalabas na ordinaryong taong nanghihikayat sa boto, produkto, o serbisyo. a. Name -Calling c. Plain Folks b. Bandwagon d. Card Stacking ____9. Ang paggamit ng isang sikat na personalidad upang mailipat sa isang produkto o tao ang kasikataan. a. Name -Calling c. Transfer b. Bandwagon d. Card Stacking ____10. Ito ay ang magaganda at nakakasilaw na pahayag ukol sa isang produktong tumutugon sa mga paniniwala at pagpapahalaga ng mambabasa a. Glittering Generalities c. Transfer b. Bandwagon
 14. PAMANTASAN NG CABUYAO |PAGBASA AT PAGSUSURI NG IBA’T IBANG TEKSTO TUNGO SA PANANALIKSIK 14 d. Card Stacking ____11. Kung ang tagapagsalita ay may mainam na reputasyon ay mas madali siyang makakumbinse. Ibig sabihin ay epektibo ang elementong a. Logos b. Ethos c. Pathos d. Ethospathos ____12. Konsiderasyon ng tagapagkumbinse ang sitwasyon at damdamin ng kanyang tagapakinig upang mas madali ang panghihikayat. Paraan ito upang mahasa ang elementong. a. Logos b. Ethos c. Pathos d. Ethospathos ____13. Ang maayos na daloy ng mga impormasyon sa pagsasalita sa pangungumbinse ay isang patunay na isinaalang-alang ng nangungumbinse ang kanyang a. Logos b. Ethos c. Pathos d. Ethospathos ____14. “Inirerekomenda ng lahat ng mga dentista ang HIMALA TOOTHPASTE kontra pangingilo." Ito ay halimbawa ng propaganda device na a. Name -Calling c. Bandwagon b. Testimonial d. Plain folks ____15. "Mula pa pagkabata, ito na ang ginagamit kong germicidal soap kaya natitiyak ko ang pagiging epektibo nito." Ito ay halimbawa ng propaganda device na a. Name -Calling c. Bandwagon b. Testimonial d. Plain folks
 15. PAMANTASAN NG CABUYAO |PAGBASA AT PAGSUSURI NG IBA’T IBANG TEKSTO TUNGO SA PANANALIKSIK 15 SUSI SA PAGWAWASTO A. MGA AKLAT Atanacio, Heide C., Yolanda S. Lingat, and Rita D. Morales. 2016. Pagbasa at Pagsusuri ng Iba't Ibang Teksto Tungo sa Pananaliksik. Quezon City: C & E Publishing Inc. Bandril, Lolita T., Voltaire M. Villanueva, Alma T. Bautista, and Diana F. Palmes. 2016. Pagbasa at Pagsusuri ng Iba't Ibang Teksto Tungo sa Pananaliksik. Quezon City: Vibal Group Inc. B. WEBSITE https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fold.marketing- interactive.com%2Fwatch-lbc-express-silently-rebrands %2F&psig=AOvVaw1AcfXAoMRKU8XPZrD4tH- B&ust=1590396878161000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPIC 1J6 https://www.scribd.com/document/490109142/Pagbasa11-Q3-Mod3-Tekstong-Persuweysib-v3 SUBUKAN NATIN 1. LOGOS 2. PATHOS 3. ETHOS 4. NAME CALLING 5. TRANSFER 6. PLAIN FOLKS 7. BANDWAGON 8. GLITTERING GENERALITIES 9. TESTIMONIAL 10. CARD STACKING PAGATATAYA 1. A 2. B 3. C 4. A 5. B 6. B 7. D 8. C 9. C 10. A 11. B 12. C 13. A 14. C 15. B MGA SANGGUNIAN
Publicité