Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Presentatie regionale transitiebijeenkomsten

3 007 vues

Publié le

Het ministerie van VWS organiseert in mei en juni 2014 in samenwerking met veldpartijen regionale transitiebijeenkomsten over de Hervorming langdurige zorg. Betrokken partijen in de regio – gemeenten, zorgaanbieders, zorgverzekeraars en cliëntenorganisaties - krijgen tijdens de bijeenkomsten nadere informatie over de kaderstelling, zoals het overgangsrecht en transitie-afspraken. Tijdens de bijeenkomsten kunnen partijen aangeven of zij ondersteuning wensen bij het vormgeven en versterken van het regionaal proces.

Publié dans : Santé
 • Soyez le premier à commenter

Presentatie regionale transitiebijeenkomsten

 1. 1. Hervorming langdurige zorg samen de transitie in
 2. 2. Ondersteuning en zorg gaat over mensen 2
 3. 3. Waarom herziening langdurige zorg? 1. Betere kwaliteit ondersteuning en zorg 2. Meer voor elkaar zorgen 3. Financiële houdbaarheid langdurige zorg op orde Wijzigen 3 wetten (wmo, Zvw en Wlz) 3
 4. 4. Timeline HLZ 5 nov 2012: start Kabinet Rutte II 24 april 2013: zorgakkoord 2013 25 april 2013: eerste HLZ brief aan de kamer 6 november 2013: tweede HLZ brief aan de kamer (verzorging) 10 Januari: Wmo en besluit zorgverzekeringen aan tweede kamer 24 maart: brief positionering/bekostiging GGZ naar tweede kamer 17 april 2014: zorgakkoord 2014 24 april 2014: tweede kamer gaat akkoord met Wmo 2015 25 april 2014: indiening wetsvoorstel Wlz 19 mei 2014: brief bekostiging wijkverpleegkundige naar kamer 7 en 8 juli: eerste kamer behandeling Wmo 2015 Begin juli: tweede kamer behandeling Wlz geagendeerd 4
 5. 5. 5
 6. 6. Wet langdurige zorg Regelt: ⦁ Recht op zorg voor mensen die blijvend 24 uur per dag zorg in de nabijheid en/of permanent toezicht nodig hebben. ⦁ Zoals kwetsbare ouderen en mensen met een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke of mensen met een psychische stoornis. ⦁ De cliënt heeft de keuze tussen zorg in een instelling of zorg thuis (PGB en VPT) Stand van zaken: ⦁ Parlementaire behandeling loopt ⦁ Financieel kader zo spoedig mogelijk via aanwijzing aan NZa Overgangsrecht: ⦁ Hebben is houden, mensen die nu in verpleeg/verzorgingshuis wonen, houden recht op verblijf in een instelling. ⦁ Geen her-indicaties ⦁ Mensen met intramurale indicatie die niet intramuraal wonen: • Hoog ZZP toegang tot Wlz • Laag ZZP, in 2015 kiezen: ⦁ thuis blijven wonen (Wmo en Zvw) ⦁ Alsnog intramuraal gaan wonen (Wlz) ⦁ Budgetgaranties van PGB-ers van voor 1 januari 2013 worden gerespecteerd 6
 7. 7. Wet maatschappelijke ondersteuning Regelt: ⦁ Maatschappelijke ondersteuning voor mensen in de thuissituatie ⦁ Bijdrage leveren aan zelfredzaamheid en participatie zodat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen ⦁ Gemeente gaat onderzoeken wat ondersteuningvraag precies is en wat nodig is ⦁ Mensen kunnen zich kosteloos laten bijstaan door clientondersteuner ⦁ Pgb is onder voorwaarden mogelijk, gaat via trekkingsrecht bij SVB Stand van zaken: ⦁ Aanvaard in Tweede Kamer, nu behandeling in Eerste Kamer ⦁ Financiële kaders in mei circulaire kenbaar gemaakt Overgangsrecht: ⦁ Mensen met een indicatie die doorloopt na 1-1-2015 behouden het recht op ondersteuning onder de condities die daarvoor in de AWBZ golden, bv eigen bijdrage. ⦁ Geldt voor looptijd van indicatiebesluit, maar uiterlijk tot 31-12-2015, voor beschermd wonen GGZ geldt een maximum van 5 jaar. ⦁ Geldt voor Zin en PGB ⦁ Geen recht op zelfde aanbieder 7
 8. 8. Zorgverzekeringswet Regelt: Recht op zorg van ⦁ Verpleging en verzorging (aanspraak wijkverpleging) ⦁ Intramurale GGZ behandeling tot 3 jaar ⦁ Behandeling Zintuiglijk gehandicapten ⦁ De professional bepaalt de indicatie en het behandelplan (geen CIZ meer) ⦁ Pgb is onder voorwaarden bij wijkverpleging mogelijk Stand van zaken: ⦁ Besluit zorgverzekeringen voor de zomer definitief ⦁ Beleidsregels bekostiging 1 juli definitief ⦁ Akkoord verpleging en verzorging afgesloten (a.o. financieel kader) Overgangsrecht: ⦁ Alle mensen die op 31-12-2014 zorg ontvangen uit de AWBZ, ontvangen op 1 januari zorg van dezelfde aanbieder. ⦁ Geldt voor Zin en PGB ⦁ Dit betekent niet dat de zorg precies het zelfde is/blijft. In de loop van 2015 kan binnen het recht op zorg, een beter passende invulling aan de zorg worden gegeven. 8
 9. 9. Landelijke werkafspraken met coalitiepartijen
 10. 10. Landelijke werkafspraken ⦁ Cockpitoverleg ⦁ Communicatie ⦁ Monitoring via clientorganisaties ⦁ In voor burgers 10
 11. 11. Regionale aanpak 2 soorten regionaal overleg; verschillend in aard en doel 1. Regionale samenwerking zorgverzekeraars en gemeenten • Verbinding wijkverpleging en sociaal domein • Organiseren van samenhangende en integrale zorg en ondersteuning Gewenst resultaat: • Samenwerkingsafspraken 2. Regionale samenwerking transitie • Gericht op voorspelbaarheid en risicobeheersing • Organisaties van cliënten, professionals, aanbieders, zorgverzekeraars en gemeenten • 6 transitievraagstukken benoemd Gewenst resultaat: • uitwisselen informatie en voortgang • Regie leidt tot voorkomen onnodige onrust en frictiekosten Let wel: geen blauwdruk! 11
 12. 12. Regionale transitie vraagstukken ⦁ Continuiteit ondersteuning en zorg ⦁ Herstructurering vastgoed ⦁ Beperking fricties op de arbeidsmarkt ⦁ Informatievoorziening ⦁ Administratieve lasten ⦁ Zorgvernieuwing 12
 13. 13. Facilitering • Per regio; vertegenwoordiger van gemeenten en van verzekeraars • Secretaris voor de regio • Ondersteuning voor de regio via Invoorzorg • Vindplaats voor alle ‘kaderinformatie’ www.hervorminglangdurigezorg.nl • TransitieBureau Wmo en Jeugd 13
 14. 14. Wat gaat u morgen doen? 14

×