Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Komórka.ppsx

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 135 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Plus récents (20)

Publicité

Komórka.ppsx

 1. 1. Biologia – nauka • gr. bios- życie i logos- nauka • zajmuje się badaniem życia i organizmów żywych • nauka przyrodnicza o układach fizyko-chemicznych, do których można zastosować określenie "żywy", o życiu, ich pochodzeniu, rozwoju osobniczym, ewolucji, zależnościach między nimi, a także o powiązaniach między nimi i środowiskiem • przykłady: o zoologia (zwierzęta) o botanika (rośliny) o mikrobiologia (mikroorganizmy) o antropologia- naukę o człowieku i jego pochodzeniu o anatomia (budowa organizmów) o fizjologia- (funkcjonowanie organizmów) o histologia- (budowa, rozwój i funkcje tkanek) o cytologia- (budowa i funkcje komórek)
 2. 2. Tort Oduma
 3. 3. Proces badawczy
 4. 4. Hierarchiczna budowa organizmu
 5. 5. Atomy Cząsteczki Organella Komórka Tkanka Narząd Układ narządów Organizm Populacja Biom Ekosystem Biocenoza
 6. 6. Jądrowe (Eukariotyczne): • posiada jądro komórkowe (z zawartą wewnątrz informacją genetyczną), oddzielone od pozostałej części komórki podwójną błoną komórkową • wnętrze komórki podzielone jest za pomocą licznych struktur błonowych na przedziały, w których zachodzą liczne procesy biochemiczne, nawet przeciwstawne Bezjądrowe ( prokariotyczne): • nie posiada jądra komórkowego • materiał genetyczny stanowi kolista cząsteczka DNA (genofor), nie oddzielona od reszty komórki • w komórce brak wydzielonych przestrzeni, występują tylko nieliczne organelle komórkowe
 7. 7. Systematyka • dział biologii zajmujący się zagadnieniami dotyczącymi klasyfikacji organizmów, ich opisem oraz nazewnictwem • korzysta ze zdobyczy taksonomii – nauki zajmującej się metodami klasyfikacji
 8. 8. Drzewo rodowe życia
 9. 9. Homeostaza zdolność organizmu do zachowania stałego środowiska wewnętrznego mimo zmian zachodzących na zewnątrz Równowaga dynamiczna
 10. 10. Regulacja homeostazy ośrodki w mózgowiu i rdzeniu kręgowym za pomocą AUN
 11. 11. Przykład
 12. 12. Przykłady
 13. 13. Rola układu ruchu w homeostazie
 14. 14. • oddychanie: uwalnianie energii z pokarmu (rozkład w komórkach) • odżywianie: dostarczanie organizmowi niezbędnych substancji pokarmowych • rozmnażanie: wydawanie na świat potomstwa • wydalanie: usuwanie zbędnych produktów przemiany materii • ruch: zmiana położenia organizmu lub jego organów • wzrost: powiększanie rozmiarów organizmu • rozwój: kolejne przemiany jakimi podlega organizm w ciągu życia • pobudliwość: zdolność organizmu do reakcji na zmiany w środowisku zewnętrznym lub wewnętrznym
 15. 15. średnia masa pierwiastków u osoby ważącej 50 kg wynosi: • 32,5 kg tlenu • 9,25 kg węgla • 4,75 kg wodoru • 1,6 kg azotu
 16. 16. Składniki komórek
 17. 17. Białka
 18. 18. Aminokwasy
 19. 19. Rzędowość białek
 20. 20. podział ze względu na skład chemiczny Białka
 21. 21. Przykładowe białka i ich funkcje
 22. 22. Węglowodany
 23. 23. proste złożone pochodne
 24. 24. Przykładowe funkcje sacharydów
 25. 25. Lipidy 2 kg tłuszczu vs mięśnia
 26. 26. Podziały lipidów
 27. 27. Funkcje lipidów
 28. 28. Woda
 29. 29. Udział wagowy wody w zależności od wieku Woda u zwierząt
 30. 30. Woda w organach roślin
 31. 31. Woda
 32. 32. Funkcje wody w organizmie człowieka
 33. 33. Elektrolity
 34. 34. Kwasy nukleinowe
 35. 35. DNA RNA Nukleotydy
 36. 36. Reguła komplementarności
 37. 37. Rodzaje RNA
 38. 38. Porównanie DNA i RNA
 39. 39. Nić kodująca i matrycowa
 40. 40. Replikacja DNA
 41. 41. Modele replikacji
 42. 42. Biologia komórki Arystoteles: • filozof, twórca biologii • przemyślenia nad budową żywej materii Galen: • lekarz, anatom • rośliny i zwierzęta zbudowane z niewielkiej liczby typów powtarzających się cząstek Do XVII: • postęp nauki związany głównie z technologicznym (mikroskopia)
 43. 43. Robert Hooke: • fizyk • korek zbudowany jest z przedziałów - komórek • pojęcie cellulae (komórka) Antoni van Leeuwenhoek • Opisał pierwotniaki, bakterie, erytrocyty, plemniki, włókna mięśni poprzecznie prążkowanych, jądra w erytrocytach łososia XVIII i XIX w.
 44. 44. Robert Brown: • opisał jądra w komórkach • ruch cytoplazmy Albert Kolliker: • opisał mitochondria w komórkach mięśni Camillo Golgi: • zobaczył Aparat Golgiego Walther Flemming: • opisał zachowanie chromosomów w czasie mitozy
 45. 45. Ludwik Pasteur: • ostatecznie obalił teorie samorództwa Karol Darwin: • teoria ewolucji Camillo Golgi: • zobaczył Aparat Golgiego Walther Flemming: • opisał zachowanie chromosomów w czasie mitozy Thomas Morgan: • ugruntował teorię dziedziczności
 46. 46. Historia życia
 47. 47. Współczesny mikroskop optyczny Powiększenie całkowite mikroskopu
 48. 48. Budowa mikroskopu świetlnego
 49. 49. Ciemnego pola Kontrastowo - fazowy Fluorescencyjny Konfokalny (laser) Elektronowy Skaningowy
 50. 50. trawa woda morska? niesporczaki konopie
 51. 51. Komórka najmniejsza strukturalna i funkcjonalna jednostka organizmów żywych zdolna do przeprowadzania wszystkich podstawowych procesów życiowych
 52. 52. Porównanie komórek
 53. 53. Komórka mięśnia sercowego
 54. 54. Komórka jelitowa (enterocyt)
 55. 55. ORGANELLA RODZAJ KOMÓRKI ZWIERZĘCA ROŚLINNA GRZYBA BAKTERII JĄDRO KOMÓRKOWE + + + - ŚCIANA KOMÓRKOWA - + + + BŁONA KOMÓRKOWA + + + + CHLOROPLASTY - + - - APARAT GOLDIEGO + + + - SIATECZKA ŚRÓDPLAZMATYCZNA + + + - MITOCHONDRIUM + + + - RYBOSOMY + + + + WODNICZKA + + + - Porównanie budowy komórek
 56. 56. Składniki komórek Plazmatyczne składniki protoplastu Nieplazmatyczne składniki protoplastu Cytoplazma Jądro komórkowe Ściana komórkowa Wakuole roślinne z sokiem komórkowym Cytoplazma podstawowa i system błon • Plazmalemma • Endoplazmatyczne reticulum • Struktury Golgiego Organelle komórkowe • Rybosomy • Lizosomy • Mitochondria • Plastydy (rośliny) • Centriole (zwierzęta)
 57. 57. • błona białkowo-lipidowa ograniczająca cytoplazmę • oddziela środowisko zewnętrzne od wewnętrznego komórki • półprzepuszczalna - selektywnie przepuszczalna (woda przechodzi swobodnie) • zaliczana jest do błon cytoplazmatycznych, których w komórce występuje kilka rodzajów. Błony te zbudowane są według jednego wzorca molekularnego • pośredniczy w transporcie błonowym • podstawowymi komponentami chemicznymi błon są białka i lipidy (głównie fosfolipidy) • zasadniczy element struktury błony stanowią białka (ok. 60%), lipidy (ok. 40%); połączone są w taki sposób, że wspólnie tworzą postać mozaiki Błona komórkowa - Plazmalemma
 58. 58. • Odbiera sygnały dzięki receptorom błonowym • U zwierząt umożliwia łączenie sąsiadujących komórek • Uczestniczy w przemieszczaniu potencjału czynnościowego (impulsu nerwowego) Regulatory przepływu przez błonę: • białka enzymatyczne • tunele/pory (fragmenty błony bez składnika lipidowego lub z niewielką ilością) przez które odbywa się przepływ substancji • glikoproteiny (w powierzchniowej części błon) rozpoznające przenikające przez błonę substancje Regulacja przepływu związków z jednej komórki do drugiej stanowi jeden z czynników kontrolujących metabolizm
 59. 59. Budowa błony komórkowej
 60. 60. • dwie warstwy lipidów, w których zanurzone są białka globularne (nadają błonie indywidualny charakter) • ma strukturę półpłynną, asymetryczną • pomiędzy fosfolipidami znajdują się cząsteczki steroli (cholesterolu u zwierząt, fitosterolu u roślin), które wzmacniają strukturę błony i zmniejszają jej płynność • większa ilość białek błonowych wskazuje na zwiększoną aktywność komórki (największa ilość białek błonowych znajduje się w błonach przekształcających energię np. wewnętrznej błonie mitochondrialnej, tylakoidach chloroplastów)
 61. 61. Funkcje białek błonowych: • antygenowe • receptorowe (umożliwiają reagowanie na zmiany w otoczeniu) • enzymatyczne • transportujące (umożliwiają wnikanie do komórki substancji odżywczych usuwanie zbędnych lub wyprodukowanych na eksport substancji)
 62. 62. Glikokaliks: • Ogół cząstek glikolipidów i glikoproteidów, które wystają ponad powierzchnię błony komórkowej w komórkach zwierzęcych • Ułatwia przyleganie komórek i wpływa na ich zdolność poruszania się • Pełni funkcje ochronne, antygenów i receptorów pośredniczac w odbieraniu informacji ze środowiska
 63. 63. Rodzaje transportu błonowego
 64. 64. TRANSPORT AKTYWNY (czynny) • wbrew gradientowi stężeń • wymaga dostarczenia energii z ATP (z hydrolizy ATP, katalizowanej przez wyspecjalizowane białka nośnikowe - transportery błonowe), niezbędne są też białkowe przenośniki • w ten sposób transportowane są m.in. jony, np. poprzez pompę sodowo-potasową 3 rodzaje transportu aktywnego: • uniport – transport jednej cząsteczki • symport – transport dwóch cząsteczek w tym samym kierunku • antyport – transport dwóch cząsteczek w przeciwnych kierunkach
 65. 65. Dyfuzja prosta (bierna, beznośnikowa): • swobodny przepływ niewielkich, nienaładowanych cząsteczek (np. tlenu, dwutlenku węgla, mocznika przez dwie warstwy lipidowe) • zachodzi dzięki różnicy stężeń (gradientu) danej substancji po obu stronach błony zgodnie z gradientem stężeń (przyroda dąży do równowagi) • bez nakładu energii i białkowych przenośników • w ten sposób transportowane są np. O2, CO2, mocznik, woda Dyfuzja wspomagana (ułatwiona): • z wykorzystaniem kanałów lub przenośników błonowych • zachodzi zgodnie z gradientem stężeń, ale wymaga obecności kanałów transbłonowych (białek), które umożliwią przejście cząsteczki przez błonę • w ten sposób transportowana jest np. glukoza, ale także jony TRANSPORT BIERNY
 66. 66. W jakich komórkach w błonie komórkowej pojawi się cholesterol? Wskaż element błony odgrywający istotną rolę w rozpoznawaniu się komórek. Wskaż element budowy błony komórkowej, który zmniejsza jej przepuszczalność i stabilizuje strukturę. Gdzie występuje najlepiej rozwinięty glikokaliks?
 67. 67. W jakich komórkach w błonie komórkowej pojawi się cholesterol? Komórki zwierzęce Wskaż element błony odgrywający istotną rolę w rozpoznawaniu się komórek. Glikokaliks Wskaż element budowy błony komórkowej, który zmniejsza jej przepuszczalność i stabilizuje strukturę. Cholesterol Gdzie występuje najlepiej rozwinięty glikokaliks? Komórki jelita (uodpornienie na enzymy trawienne)
 68. 68. Wykaż obecność błon przepuszczalnych w komórce? Plazmoliza • umieszczenie komórki w roztworze hipertonicznym (którego stężenie jest wyższe niż stężenie związków rozpuszczonych w wakuoli) • zastosowany roztwór hipertoniczny musi być nietoksyczny dla komórki oraz nie może należeć do roztworów „uprzywilejowanych", mogących swobodnie przenikać przez błony półprzepuszczalne • w efekcie różnica stężeń między środowiskiem a wnętrzem komórki zostaje wyrównana wskutek wypływu wody z wakuoli, która w tych warunkach kurczy się pociągając za sobą cytoplazmę • odstawanie cytoplazmy od ściany komórkowej nosi nazwę plazmolizy, która w zależności od stopnia utraty wody przez wakuolę, przybiera różne formy morfologiczne (plazmoliza kątowa, wklęsła, wypukła
 69. 69. Deplazmoliza • gdy komórkę splazmolizowaną przeniesiemy do wody, wówczas następuje proces odwrotny do plazmolizy - uwodnienie wakuoli i powrót cytoplazmy do normalnego położenia
 70. 70. Cytoplazma • główna część protoplastu, w której zawieszone są organelle • Tworzy środowisko wewnętrzne komórki (cytozol) • półpłynna, galaretowata masa o niejednolitej strukturze • koloid: fazę rozpraszającą stanowi woda (60 - 90%), zawieszona w niej faza rozproszona to białko (ok. 50% suchej masy), tłuszcze (12 - 25%), węglowodany (15 - 20%) oraz niewielkie ilości związków nieorganicznych (wapń, magnez, potas, fosfor, a w ilościach śladowych także bor, mangan, miedź i cynk • część cytoplazmy tworząca system koloidalny = cytoplazma podstawowa • zawiera mikrofilamenty (mają zdolność kurczenia się stąd ich rola w ruchach cytoplazmy) oraz mikrofilamenty (rurki pełniące funkcje szkieletowe oraz wchodzące w skład aparatu mitotycznego, regulującego ruchy chromosomów w czasie podziału komórki
 71. 71. • jest substancją ciągliwą, lepką i elastyczną, ulegającą mniejszym lub większym przemieszczeniom wewnątrz komórki, przy czym o zmianie jej stanu fizycznego decydują procesy jej uwodnienia lub odwodnienia zachodzące pod wpływem temperatury, zmian odczynu środowiska i ciśnienia rotacyjny: • wokół jednej, dużej i centralnej wodniczki cyrkulacyjny: • wokół kilku mniejszych wodniczek pulsacyjny: • wokół kilku drobnych wodniczek w zmiennych kierunkach (wrażenie pulsacji) ruchy cytoplazmy
 72. 72. Efekt Tyndalla
 73. 73. Jądro komórkowe • różny kształt (kulisty, soczewkowaty, wrzecionowaty itp.) • wielkość zależna jest od typu komórki (0,5 - 600 µm) • występowanie (komórki eukariotyczne, komórki wielojądrowe - komórczaki), brak (bakterie i sinice) • składniki:  DNA połączone z białkami  RNA (syntetyzuje się w jądrze) • DNA, połączone z białkami zasadowymi, tworzy na terenie jądra rodzaj siateczki o mniej lub bardziej zbitej strukturze (chromatyna), którą zanurzona jest w tzw. soku jądrowym (kariolimfie) • chromatyna, tworząca zrąb jądrowy, występuje w dwóch postaciach:  zwarta (spiralizowana) – heterochromatyna  luźna strukturą – euchromatyna (bardziej aktywna w procesach dziedziczenia)
 74. 74. • w jądrze występuje nieobłonione jąderko (od jednego do kilku) • skład jąderka (RNA, białko oraz DNA) • rola w procesie biosyntezy RNA wchodzącego w skład rybosomów (RNA rybosomalne) • jądro komórkowe otoczone jest podwójną błoną białkowo-lipidową (błona jądrowa), w której zajdują się liczne otwory (pory) umożliwiające kontaktowanie się wnętrza z cytoplazmą. Zewnętrzna błona jądrowa tworzy ponadto wypustki łączące jądro z siateczką wewnątrzplazmatyczną.
 75. 75. gładka siateczka śródplazmatyczna jądro błona jądrowa rybosomy
 76. 76. • struktura o charakterze błoniastym • zespół kanalików, banieczek lub pęcherzyków, często łączących się z sobą, ograniczonych błoną białkowo-lipidową • tworzy kompartmenty – przestrzenie dzielące komórkę, w których mogą zachodzić różne (często przeciwstawne) procesy • wyróżniamy: - siateczkę szorstką RER z rybosomami, która odgrywa istotną rolę przy syntezie białek - siateczkę gładką SER, biorącą udział w syntezie kwasów tłuszczowych • siateczki pozostają ze sobą w ścisłym połączeniu tworząc błoniastą fazę ciągłą • przeprowadzają unieczynnienie toksyn i leków • w mięśniach uczestniczy w przekazywaniu bodźców do wnętrza komórki Siateczka śródplazmatyczna / retikulum endoplazmatyczne
 77. 77. RER - dobrze rozwinięta: • komórki sekrecyjne pęcherzykowe trzustki (enzymy trawienne) • plazmocyty (γ-globuliny) • fibroblasty (kolagen) RER - brak: • erytrocyty ssaków • plemniki SER - dobrze rozwinięta: • komórki gruczołów dokrewnych kory nadnerczy (hormony sterydowe) • hepatocyty (przerost SER po lekach) • mięśnie (magazynowanie Ca2+) SER - brak: • erytrocyty Występowanie
 78. 78. synteza i fałdowanie białek degradacja białek synteza steroidów metabolizm trucizn metabolizm hemu magazyn Ca2+ tworzenie osłonki jądrowej segregacja białek i eksport Funkcje kontrola jakości białek
 79. 79. ER potranslacyjne modyfikacje białek
 80. 80. Mukowiscydoza Kontrola jakości
 81. 81. Transport białek i błon Biosynteza lipidów
 82. 82. Aparat Golgiego
 83. 83. Transport błonowy
 84. 84. Funkcje • modyfikacje reszt cukrowych glikoprotein i glikolipidów • formowanie pęcherzyków sekrecyjnych • sortowanie i dojrzewanie prekursorowych form białek • synteza polisacharydów (komórki roślin), glikozoaminoglikany, hemiceluluza, pektyny • synteza sfingomieliny i glikosfingolipidów • przemieszczanie i sortowanie lipidów • wydzielanie zagęszczonych cząsteczek poza komórkę (egzocytoza) • napełnianie lizosomów
 85. 85. Lizosomy • miejsce trawienia wewnątrzkomórkowego • wypełnione enzymami hydrolitycznymi drogi degradacji w lizosomach
 86. 86. • występują u wszystkich Eukariota • zespoły drobnych tworów wielkości od 0,2 do kilku mikrometrów • dostarczają komórce energii (ATP) • posiadają zdolność do samopowielania • dostarczają energię do miejsca zapotrzebowania (są w ciągłym ruchu) • liczba i morfologia mitochondriów zmienia się zależnie od stanu metabolicznego komórki • zawierają koliste cząsteczki DNA i własne rybosomy • każde zawiera białka (ok. 60%), lipidy (ok. 34%), RNA i niewielkie ilości DNA • białka mitochondrialne należą zarówno do rozpuszczalnych, jak i nierozpuszczalnych w wodzie. Pierwsze z nich (ok. 40%) to enzymy biorące udział w procesach oddychania komórkowego, pozostałe (ok. 60%) to białka strukturalne Mitochondria
 87. 87. • są centrami energetycznymi (energia uzyskiwana jest w oddychaniu komórkowym, w czasie którego złożone związki organiczne, takie jak węglowodany, białka i tłuszcze, przy udziale tlenu utleniane są do CO2. Powstała energia zostaje zmagazynowana np. w ATP • otoczone podwójną błoną białkowo-lipidową) • wpuklenia błony wewnętrznej tworzą tzw. grzebień mitochondrialny pogrążony w białkowej matrix • grzebienie mitochondrialne mogą tworzyć morfologiczne formy - od długich i wąskich lamelli (blaszek) do krótkich i grubych pęcherzyków • liczba fałdów grzebieni mitochondrialnych może być zmienna i zależna od metabolizmu komórki (znaczna liczba pofałdowań zwiększa powierzchnię utleniania związków organicznych) • matrix zbudowana jest z gęsto upakowanych ziarenek białkowych
 88. 88. • duża autonomia • efekt matczyny • związane są z teorią endosymbiotów
 89. 89. • otoczone podwójną błoną białkowo-lipidową • charakterystyczne wyłącznie dla komórek roślinnych • większość zawiera rozpuszczalne w tłuszczach barwniki - chlorofil oraz karotenoidy: karoten i ksantofil, które nadają im określoną barwę (barwne plastydy = chromatofory) • Funkcje (w zależności od barwnika):  aktywne w fotosyntezie (np. chlorofil, karotenoidy)  nieaktywne w fotosyntezie – chromoplasty (np. karoten i żółty ksantofil), nadają one np. barwę kwiatom, owocom, znajdują się również w korzeniu marchwi  Leukoplasty (bezbarwne), uczestniczące w produkcji materiałów zapasowych (węglowodanów - np. ziaren skrobi; białek - np. ziaren aleuronowych; tłuszczów), które mogą być magazynowane w roślinie przez długi czas. Plastydy
 90. 90. Chloroplasty • podwójna błona białkowo-lipidowa • wewnętrzna część wpukla się do wnętrza (lamelle) wypełnionego białkową substancją (stroma). Zagłębione w stromie zagęszczone lamelle tworzą regularną strukturę (grana), w której znajduje się chlorofil • występują (znacznie większe) lamelle stromy pozbawione chlorofilu (tzw. lamelle międzygranowe), w stromie występują też rybosomy, niewielkie ilości DNA oraz enzymy procesu fotosyntezy
 91. 91. Podział plastydów
 92. 92. • stały składnik komórki, zbudowany z białek i kwasu RNA • dwie podjednostki, których cykliczny rozpad następuje w związku z syntezą białek • biosynteza białek • w postaci związanej z błonami siateczki wewnątrzplazmatycznej, lub rybosomy wolne lub polirybosomy (połączenia pojedynczych rybosomów tworzące informacyjny mRNA) Rybosomy
 93. 93. • w komórkach zwierzęcych, w pobliżu jądra • cylindryczne twory zbudowane z 9 mikrotubul • odgrywają istotną rolę w czasie tworzenia wrzeciona kariokinetycznego • wchodzą w skład rzęsek i wici Centriole
 94. 94. • składnik komórek roślinnych • nadaje kształt • zbudowana z pektyny i celulozy • celuloza tworzy charakterystyczne łańcuchy ułożone są regularnie, co nadaje ścianie komórkowej ściśle określoną, uporządkowaną strukturę. Między łańcuchami występują wolne przestrzenie wypełnione wodą i pektynami. Zespoły łańcuchów = mikrofibrylle) Ściana komórkowa
 95. 95. Inkrustacja (lignifikacja): • w młodych komórkach występują przeważnie cienkie ściany, zwane pierwotnymi, zawierające w swym składzie wyłącznie pektyny i celulozę. W trakcie wzrostu grubieją w wyniku odkładania się nowych łańcuchów celulozowych. • drewnienie i usztywnienie ścian Adkrustacja: • odkładanie się substancji tłuszczowych (nie wnikają między mikrofibrylle celulozowe, nakładają się na ich powierzchni) • np. w korku, którego ściany stanowią doskonałą warstwę izolacyjną. • mogą także odkładać się jako warstwa pokrywająca powierzchnię roślin (kutykula)
 96. 96. • żywe protoplasty sąsiadujących komórek kontaktują się przez pory w ścianie przez które przenikają pasma cytoplazmy (plazmodesmy) • otwory mogą znajdować się w zagłębieniach ściany (jamki) • jamki, ze względu na budowę, dzielimy na: - proste: przerwy w zgrubieniach ścian wtórnych w postaci kanalika o ścianach równoległych - lejkowate: występują głównie w ścianach zlignifikowanych, przy czym zgrubienie wtórne ściany ma charakterystyczną postać lejka Kontakt protoplastów
 97. 97. • składnik nieplazmatyczny • gromadzą wszelkie wydaliny lub wydzieliny komórki powstające w procesie przemiany materii • pęcherzyki różnych rozmiarów, otoczone pojedynczą półprzepuszczalną błoną białkowo-lipidową, zwaną tonoplastem Wakuola
 98. 98. U roślin: • zbiornik, w którym gromadzą się zbędne produkty przemiany materii lub produkty, które mogą być tam przechowywane przez jakiś czas, a później wykorzystywane przez komórkę (wydzieliny • Zwykle jedna, duża • sok komórkowy, w którego skład wchodzi woda i różne rozpuszczone w niej substancje (metabolity, alkaloidy np. nikotyna, chinina, kofeina i glikozydy np. digitalina, strofantyna). U zwierząt: • mogą odgrywać aktywną rolę w procesach odżywczych i wydalniczych • system drobnych wakuol mających niewielkie rozmiary. • Typowym przykładem barwników występujących w wakuoli są antocyjany o barwie od czerwonej do niebieskiej oraz żółte flawony.
 99. 99. Komórki prokariotyczne • jednokomórkowe • stanowią 80/90% biomasy ziemi • szybko się dzielą, co około 20 minut • niektóre mają zdolność fotosyntezy • pokarm: materiał organiczny (od drewna do ropy naftowej) lub materiał nieorganiczny (uniezależnienie od substancji organicznych - węgiel z dwutlenku węgla, tlen i azot z powietrza) • rozmnażanie: bezpłciowe poprzez podział komórki (amitoza) • czasem obserwuje się wymianę DNA w procesie koniugacji, transdukcji lub transformacji
 100. 100. Wymiana DNA komórek prokariotycznych Koniugacja: • ma na celu zwiększenie zróżnicowania genetycznego przez przekazanie plazmidów • zachodzi przez wcześniejsze połączenie się bakterii pilami płciowymi • Wpływa na odporność danej bakterii na antybiotyk
 101. 101. Transdukcja: • wprowadzenie nowego genu do komórki przez wirusa • Dochodzi do zmian właściwości bakterii (czasem ze szkodą dla organizmu np. E. Coli w szczep powodujący krwawe biegunki) Przebieg: - fag zakaża komórkę - kwasy nukleinowe, zarówno bakteryjne, jak i bakteriofagowe zostają pocięte (enzymy) na mniejsze części - kompletne wiriony opuszczają komórkę bakteryjną - bakteriofag niosący bakteryjny DNA zakaża kolejną bakterię - DNA z komórki bakterii-dawcy zostało wstrzyknięte do komórki bakterii-biorcy - DNA z komórki donora zastąpiło fragment DNA akceptora
 102. 102. Transformacja: • zjawisko aktywnego pobierania DNA przez komórki bakteryjne • często konieczny jest szok cieplny (w wyniku zmiany temperatury błona komórkowa bakterii rozluźni się i wpuści plazmid)
 103. 103. Antybiotykooporność
 104. 104. ORGANELLA RODZAJ KOMÓRKI ZWIERZĘCA ROŚLINNA GRZYBA BAKTERII JĄDRO KOMÓRKOWE + + + - ŚCIANA KOMÓRKOWA - + + + BŁONA KOMÓRKOWA + + + + CHLOROPLASTY - + - - APARAT GOLDIEGO + + + - SIATECZKA ŚRÓDPLAZMATYCZNA + + + - MITOCHONDRIUM + + + - RYBOSOMY + + + + WODNICZKA + + + - Porównanie budowy komórek
 105. 105. Komórki macierzyste
 106. 106. ORGANELLUM JĄDRO KOMÓRKOWE FUNKCJA BUDOWA WYSTĘPOWANIE Zawiera i chroni materiał genetyczny, kieruje wszystkimi procesami komórkowymi. Otoczone podwójną błoną, wnętrze wypełnione kariolimfą, materiał genetyczny to DNA, jego cząsteczki zorganizowane w chromosomach. Występuje w komórkach eukariotycznych- zazwyczaj jedno, w brak u prokariotów RYBOSOMY Powstają w nich białka. Zbudowane z dwóch podjednostek- mniejszej i większej. W komórkach eukariotów i prokariotów CHLOROPLASTY Zachodzi w nich proces fotosyntezy. Otoczone podwójną błoną, kształt kulisty, soczewkowaty, wewnątrz znajduje się chlorofil. Komórki roślinne MITOCHONDRIA Odpowiadają za przetwarzanie energii. Zachodzą etapy oddychania tlenowego Otoczone podwójną błoną, wew. Błona pofałdowana tworzy grzebienie i jest mniej przepuszczalna dla substancji chemicznych. Komórki eukariotyczne Podsumowanie informacji o składnikach komórek
 107. 107. SIATECZKA ŚRÓDPLAZMATYCZNA Wydziela w komórce przestrzenie do zachodzenia różnych procesów. Odpowiada za transport substancji i ich modyfikowanie. Zespół połączonych kanalików, pęcherzyków i przestrzeni, których układ może się zmieniać; zbudowana z białek i tłuszczów. Komórki eukariotyczne ŚCIANA KOMÓRKOWA Ochrania wnętrze komórki przed uszkodzeniami, wnikaniem wirusów, bakterii, nadaje jej kształt Martwa, sztywna struktura zbudowana z celulozy u roślin, chityny u grzybów, mureiny u bakterii. Komórki roślin, grzybów, bakterii i protistów BŁONA KOMÓRKOWA Otacza cytoplazmę, nadaje kształt, selektywnie przepuszcza substancje, pozwala na kontakt komórki z otoczeniem. Zbudowana z białek i tłuszczów. Wszystkie komórki. CYTOPLAZMA Zachodzą w niej ważne dla komórki procesy życiowe. Półpłynna substancja zawierająca liczne związki chemiczne Wszystkie komórki. APARAT GOLDIEGO Synteza cukrów. Błoniaste struktury, od których oddzielają się pęcherzyki wypełnione produktami komórki. Komórki eukariotyczne WODNICZKA (WAKUOLA) Wypełniona głównie wodą, gromadzi sub. Niepotrzebne, w komórkach zwierzęcych pozwala na usuwanie nadmiernej ilości wody lub uczestniczy w pobieraniu pokarmu. Otoczona pojedynczą błoną- tonoplastem, wypełniona wodnym roztworem soli i innych substancji Komórki eukariotyczne
 108. 108. Jedność wszystkich organizmów • budowa komórkowa • funkcje życiowe (wzrost, podział, reakcja na bodźce) • funkcje życiowe oparte na podobnych podstawowych procesach chemicznych • instrukcje genetyczne (geny) zapisane są tym samym kodem • DNA kieruje syntezą białek, które zbudowane są z tych samych aminokwasów

×