Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

ปกรายงาน

75 544 vues

Publié le

  • Soyez le premier à commenter

  • Soyez le premier à aimer ceci

ปกรายงาน

  1. 1. รายงานการฝึกงาน ประจาภาคเรียนที่ 3/2557 (ภาคเรียนฤดูร้อน) โดย นางสาวเจนจิรา บัวระภา นักศึกษาฝึกงาน ระดับชั้น สคธ.1/3 สถานที่ฝึกงาน ธนาคารออมสิน สาขาวังสะพุง รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกงาน สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย สานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
  2. 2. รายงานการฝึกงาน ประจาภาคเรียนที่ 3/2557(ภาคเรียนฤดูร้อน) โดย นางสาววนิดา สิงทองลา นักศึกษาฝึกงาน ระดับชั้น สคธ.1/3 รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกงาน สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย สานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
  3. 3. รายงานการฝึกงาน ประจาภาคเรียนที่ 3/2557(ภาคเรียนฤดูร้อน) โดย นางสาวสุทธิดา อินเจริญ นักศึกษาฝึกงาน ระดับชั้น สคธ.1/3 รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกงาน สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  4. 4. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย สานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
  5. 5. หน่วยที่ 3 กระบวนการบริหาร ความหมายของการบริหาร ธงชัย สันติวงษ์(2546, หน้า 18) ให้ความหมายของ การบริหาร ว่า การบริหาร คือ งานของหัวหน้าหรือผู้นาที่จะต้องกระทา เพื่อให้กลุ่มต่าง ๆ ที่มีคนหมู่มากมาอยู่รวมกัน และร่วมกันทางานเพื่อวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้จนสาเร็จผลโดยได้ประสิทธิภาพ สมยศ นาวีการ (2525, หน้า 4) เนตร์พัณณา ยาวิราช (2546, หน้า 2) กล่าวว่า การบริหาร คือ กระบวนการของการวางแผน การจัดองค์กร การสั่งการ และการควบคุมกาลังความสามารถของสมาชิกขององค์การและทรัพยากรอื่น ๆ เพื่อความสาเร็จในเป้าหมายขององค์การที่กาหนดไว้ โดยอาศัยบุคคลและทรัพยากรทางการบริหาร อุทัย ธรรมเตโช (2531, หน้า 39) กล่าวว่า การบริหาร หมายถึง กิจกรรมที่บุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปร่วมกันดาเนินการเพื่อให้สาเร็จวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างห นึ่ง หรือหลายอย่างร่วมกัน สุรัสวดี ราชกุลชัย (2547, หน้า 4) กล่าวว่า การบริหาร คือ กลุ่มของกิจกรรม ประกอบด้วย การวางแผน (Planning) การจัดองค์การ (Organizing) การสั่งการหรือการชี้นา (Directing/ Leading) และการควบคุม (Controlling) ซึ่งจะมีความสัมพันธ์โดยตรงกับทรัพยากรขององค์การ เพื่อนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์และด้วยจุดมุ่งหมายสาคัญในการบรรลุความสาเร็จตามเป้าหมายข ององค์การอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ครบถ้วน Simon (1957, p. 1) ให้ความหมายการบริหารว่า การบริหารคือศิลปะในการทาให้กิจการต่าง ๆ ได้รับการปฏิบัติจนเป็นผลสาเร็จ Dessler (2004, p. 3) กล่าวว่า การบริหาร คือ การที่ผู้บริหารวางแผน จัดองค์กร การนา และควบคุมการทางาน ให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ
  6. 6. Robbins (1980, p. 6) ให้ความหมายของการบริหารว่า การบริหาร หมายถึง กระบวนการในการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยบุคคลอื่น จากความหมายทั้งหมดพอที่จะสรุปได้ว่า การบริหาร คือ การที่ผู้บริหารใช้กระบวนการบริหาร อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล เพื่อให้องค์การบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ กระบวนการบริหาร กระบวนการบริหาร มีความหมายเดียวกับภารกิจหรือบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร เป็นสิ่งที่ต้องยึดถือเป็นจุดยืนสาหรับปฏิบัติกิจกรรมในการบริหารงาน ซึ่งเป็นลาดับขั้นในการบริหารงาน หรือ หมายถึงขอบข่ายของงานต่าง ๆ ที่อยู่ในหน้าที่ความรับผิดชอบของนักบริหาร (สมบูรณ์ พรรณาภพ, 2521, หน้า 79; ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, 2535, หน้า 29) เนตร์พัณณา ยาวิราช (2546, หน้า 2-3) สมยศ นาวีการ (2525, หน้า 11) กล่าวถึงหน้าที่การจัดการ (The Management Process: Management Functions) ประกอบด้วยการจัดการดังนี้ 1) การวางแผน (Planning) หมายถึง การเลือกวิธีการทางานเพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายขององค์การ และกาหนดว่าจะทางานนั้นอย่างไร
  7. 7. 2) การจัดองค์การ (Organization) หมายถึง การนาเอาแผนงานที่กาหนดไว้มากาหนดหน้าที่สาหรับบุคลากรหรือกลุ่มบุคคลที่จะปฏิบัติภายใ นองค์การ เป็นการเริ่มต้นของกลไกในการนาเอาแผนงานไปสู่การปฏิบัติ 3) การนา (Leading) เกี่ยวข้องกับการจูงใจ ภาวะผู้นา และการสื่อสารระหว่างบุคคลในองค์การเพื่อช่วยให้องค์การบรรลุวัตถุประสงค์ตามต้องการ 4) การควบคุม (Controlling) หมายถึง หน้าที่ทางการจัดการสาหรับผู้บริหารในการรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้เป็นมาตรฐานวัดผลการทางา นในองค์การ รวมทั้งการวัดผลการทางานในปัจจุบันเพื่อกาหนดมาตรฐานขึ้น และเปรียบเทียบกับผลงานที่ทาได้เพื่อปรับปรุงแก้ไขผลการทางานได้สอดคล้องกับมาตรฐานที่ กาหนดขึ้น นอกจากนั้น กระบวนการบริหาร (Management Process) ประกอบด้วยหน้าที่พื้นฐานของผู้บริหาร ซึ่งประกอบด้วย การวางแผน (Planning) การจัดองค์กร (Organizing) การนา (Leading) การควบคุม (Controlling) (Robbins, 1998, p. 6; Gary, 2004, p. 3; DuBrin 1994, p. 12; Mescon & Khedouri, 1985, p. 52; Holt, 1990, pp. 7-10) จากความคิดของนักวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศต่างเห็นตรงกันว่ากระบวนการบริหา รต้องประกอบด้วย การวางแผน (Planning) การจัดองค์กร (Organizing) การนา (Leading) และ การควบคุม (Controlling) ซึ่งในงานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยเลือกแนวความคิดของ Robbins (1980) ซึ่งได้กล่าวไว้อย่างชัดเจนถึง The Administrative Process ซึ่งประกอบด้วยกระบวนการ บริหาร 4 ประการดังกล่าวข้างต้น
  8. 8. การวางแผน (Planning)

×