Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Pyöräilyn suosio Jyvässeudulla – henkilöliikennetutkimuksen tuloksia

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 15 Publicité

Pyöräilyn suosio Jyvässeudulla – henkilöliikennetutkimuksen tuloksia

Télécharger pour lire hors ligne

Jyväskylän kaupungin Kati Kankaisen esitys Jyväskylän Pyöräilyviikon Kyllä pyörille -webinaarissa 1.9.2021.

https://www.pyorailyviikko.fi/kylla-pyorille-ja-vaikuttajien-pyoraily-1-9-2021/

Jyväskylän kaupungin Kati Kankaisen esitys Jyväskylän Pyöräilyviikon Kyllä pyörille -webinaarissa 1.9.2021.

https://www.pyorailyviikko.fi/kylla-pyorille-ja-vaikuttajien-pyoraily-1-9-2021/

Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Diaporamas pour vous (20)

Plus par Jyväskylän Pyöräilyseura JYPS ry (20)

Publicité

Pyöräilyn suosio Jyvässeudulla – henkilöliikennetutkimuksen tuloksia

 1. 1. Kyllä pyörille -webinaari 1.9.2021 Kati Kankainen, Jyväskylän kaupunki PYÖRÄILYN SUOSIO JYVÄSSEUDULLA – HENKILÖLIIKENNE- TUTKIMUKSEN TULOKSIA
 2. 2. TAUSTAA ■ Jyväskylän seudulla on seurattu liikkumisen kehitystä eri vuosikymmeninä. ■ Seudulla on kerätty kyselytutkimusten avulla aikasarjaa liikkumisen kehittymisestä jo vuodesta 1962 lähtien. ▪ Aiemmat henkilöliikennetutkimukset Jyväskylän seudulla on toteutettu vuosina 1962, 1973, 1989 ja 2009. ■ Tavoitteena on tuottaa ajantasaista tietoa Jyväskylän seudun asukkaiden liikkumisesta. ■ Tulokset palvelevat liikenteen ja maankäytön suunnittelua niin kunnissa kuin ELY-keskuksessakin. ▪ Liikennejärjestelmätyön vaikuttavuuden arviointi sekä resurssien tehokas kohdentaminen edellyttävät ajantasaista tietoa seudun liikkumisesta. 23/03/2021 2 Jyväskylän kaupunki
 3. 3. HLT 2019 – NOPEAT NOSTOT TULOKSISTA ■ Jyväskyläläiset kulkevat aiempaa enemmän kävellen ja pyörällä. Henkilöautoa käyttävien osuus on puolestaan vähentynyt viimeisen vuosikymmenen aikana Jyväskylässä. ■ Jyväskyläläiset tekevät lähes neljäsosan matkoistaan kävellen ja noin kuudenneksen polkupyörällä. Henkilöautolla matkoista tehdään hiukan yli puolet. ■ Kaikista Jyväskylän seudun asukkaiden tekemistä matkoista 42 % on alle 3 km pituisia. ■ Jyväskyläläiset tekevät arkisin keskimäärin 3 matkaa per päivä. ■ Pyörämatkoja tehdään Jyväskylän seudulla yhteensä noin 70 000 vuorokaudessa. 3
 4. 4. HLT 2019 – TUTKIMUKSEN TOTEUTUS ■ Tutkimus toteutettiin seudullisena yhteistyönä, ja sen rahoittivat Jyväskylän kaupunki, Keski-Suomen ELY-keskus sekä Laukaan ja Muuramen kunnat. ■ Tutkimusalueeseen kuuluvat kunnat ovat Hankasalmi, Jyväskylä, Laukaa, Muurame, Petäjävesi, Toivakka ja Uurainen. ■ Tutkimuksen toteuttamisesta ovat vastanneet yhteistyössä Kantar TNS Oy ja WSP Finland Oy. ■ Tiedonkeruu ajoittui syksylle 2019 ja tutkimuksen raportointi kevättalvelle 2021. ■ Tiedonkeruu toteutettiin monimenetelmätutkimuksena, jonka päämenetelminä olivat kirje- ja internetlomakkeet, joita täydennettiin puhelinhaastatteluilla. ■ Tavoitteena vertailukelpoisuus vuoden 2009 tutkimukseen. 4
 5. 5. TUTKIMUKSEN PERUSJOUKKO, OTANTA JA VASTAUSASTE ■ Perusjoukon muodostivat 15 vuotta täyttäneet Jyväskylän seudulla asuvat henkilöt. ■ Perusjoukon koko oli otannan poimintahetkellä noin 154 000 asukasta. Tutkimuksen otantaan poimittiin yhteensä 7 000 henkilöä satunnaisotantana Väestötietojärjestelmästä elokuussa 2019. Otos ositettiin kunnittain sekä ikä- ja sukupuoliryhmittäin. ■ Tutkimukseen osallistui yhteensä 1746 vastaajaa ja tutkimuksen vastausprosentti oli 25 %. ■ Laajennuskertoimien avulla vastaukset yleistettiin käsittämään koko Jyväskylän seudun väestöä. ■ Tutkimuksen yhteydessä ei ole tehty vertailua muihin kaupunkiseutuihin, koska niiden tutkimukset on nykyisin pääasiassa toteutettu valtakunnallisen henkilöliikennetutkimuksen (HLT) yhteydessä. Valtakunnallinen tiedonkeruu toteutetaan ympärivuotisesti, joten kulkutapajakaumat eivät ole vertailukelpoisia tähän tutkimukseen. 5
 6. 6. MATKOJEN MÄÄRÄ JA MATKALUKU ■ Jyväskylän seudun asukkaat tekevät arkisin keskimäärin 3,3 matkaa vuorokaudessa seudun sisällä. ■ Matkojen lukumäärällä mitattuna suurimmat matkaryhmät ovat ostosmatkat, työmatkat ja huvi- ja harrastusmatkat. 6 Kuva 6. Matkojen jakautuminen eri tarkoitusryhmiin. Jyväskylän seudun asukkaiden kaikki matkat.
 7. 7. MATKOJEN KULKUTAVAT ■ Erot arkiliikkumisessa ovat melko suuria Jyväskylän ja seudun muiden kuntien välillä. ■ Jyväskylän kaupungin asukkaiden liikkumisessa korostuvat muuta seutua enemmän kävellen ja polkupyörällä tehtävät matkat. ■ Jyväskylän asukkaat tekevät 23 % matkoista kävellen ja 16 % polkupyörällä. Henkilöautolla matkoista tehdään 53 %. Joukkoliikenteen osuus on 5%. 7 Kuva 8 : Jyväskylän seudun vuonna 2019. matkojen kulkutapajakauma asuinkunnan mukaan Jyväskylän seudun asukkaiden tekemät seudun sisäiset matkat.
 8. 8. MATKOJEN PITUUS JA LIIKENNESUORITE ■ Seudun asukkaiden tekemien matkojen pituus on keskimäärin noin 11 kilometriä. ■ Kävelymatkan keskipituus on 2,1 kilometriä ja polkupyörämatkan pituus noin 4,0 kilometriä. Henkilöautomatkan keskipituus on noin 13,9 kilometriä. ■ Seudun asukkaiden keskimääräinen matkasuorite on noin 37 kilometriä henkilöä kohden vuorokaudessa. ■ Suurimman osuuden eli noin viidenneksen Jyväskylän seudun asukkaiden matkasuoritteesta vievät työmatkat. 8 Kuva 11 . Matkasuoritteen (km/hlö/vrk) jakautuminen eri matkaryhmiin vuonna 2019. Jyväskylän seudun asukkaiden kaikki matkat.
 9. 9. OSTOSMATKAT ■ Ostosmatkojen kulkutapajakaumat painottuvat voimakkaasti henkilö- autoon muiden paitsi lähikauppojen osalta. 9 Kuva 15. Matkojen kulkutapajakauma erityyppisiin kaupan toimipaikkoihin suuntautuvilla matkoilla.
 10. 10. JYVÄSKYLÄN KESKUSTAAN SUUNTAUTUVAT MATKAT ■ Lähes 40 % seudun asukkaiden päivittäin tekemistä matkoista alkaa tai päättyy Jyväskylän keskustan alueelle. ■ Keskustan sisäiset matkat ovat pääosin lyhyitä kävellen tehtäviä matkoja, kun taas muualta saapuvilla matkoilla henkilöauto on pääasiallinen kulkutapa. ■ Joukkoliikenteen ja pyöräilyn kulkutapaosuudet ovat keskimääräistä korkeammat keskustan ja muun seudun välisillä matkoilla. 10 Kuva 19 . Jyväskylän keskustaan suuntautuvien matkojen kulkutapajakauma. Jyväskylän seudun asukkaiden kaikki matkat.
 11. 11. PYÖRÄMATKAT ■ Pyöräilyn suosio on suurinta nuorimpien ikäluokkien keskuudessa. ■ Pyörämatkoja tehdään yhteensä noin 70 000 vuorokaudessa. ■ Työmatkoja on lähes kolmannes pyörämatkoista ja opiskelumatkoja viidennes. 11 Kuva 22 . Pyörämatkan tehneiden henkilöiden osuus ikäryhmästä. Kuva 23. Pyörämatkojen tarkoitukset. Jyväskylän seudun asukkaiden kaikki matkat.
 12. 12. KOTITALOUKSIEN AUTOLLISUUS JA AUTONKÄYTTÖ ■ Kaikista seudun kotitalouksista 27 % ei omista lainkaan autoa, 51 % omistaa yhden auton ja 22 % enemmän kuin yhden auton. ■ Erot kuntaryhmien välillä ovat suuria: jyväskyläläisten autottomien kotitalouksien osuus on jopa 31 %, kun Laukaassa ja Muuramessa osuus on 10 % ja maaseutumaisissa kehyskunnissa 12 %. ■ Autonomistuksella on suuri merkitys kulkutapojen käyttöön: ▪ Seudun asukkaat, joiden kotitaloudessa ei ole autoa, tekevät 86 % matkoistaan kestävillä kulkutavoilla. ▪ Yhden auton kotitalouksissa asuvat vastaajat tekevät 37 % matkoistaan kestävillä kulkutavoilla. ▪ Useamman auton kotitalouksissa asuvat vastaajat tekevät 19 % matkoistaan kestävillä kulkutavoilla. 12 Kuva 26 . Kulkutapajakauma kotitalouden autonomistuksen mukaan vuonna 2019. Jyväskylän seudun asukkaiden tekemät kaikki matkat.
 13. 13. LYHYET MATKAT ■ Kaikista Jyväskylän seudun asukkaiden tekemistä matkoista lyhyitä, alle 3 km pituisia matkoja on 42 %. ■ Lyhyillä matkoilla kävelyn ja pyöräilyn kulkutapaosuudet ovat lähes kaksinkertaiset verrattuna kaikkien seudun sisäisten matkojen kulkutapajakaumaan. ■ Miehet tekevät lyhyitä matkoja hieman useammin henkilöautolla kuin naiset, kun taas naiset käyttävät etenkin polkupyörää ja joukkoliikennettä. 13
 14. 14. MATKUSTUSTOTTUMUSTEN MUUTOKSET ERI VUOSIKYMMENILLÄ ▪ Tutkimusalue ja tutkimuksen perusjoukko ovat olleet hieman erilaisia eri vuosikymmenten tutkimuksissa, mutta tulosten perusteella voidaan hahmottaa liikkumistottumuksissa pitkän ajan kuluessa tapahtuneita muutoksia. ▪ Kävelyn ja pyöräilyn kulkutapaosuudet ovat ensin pienentyneet vuoteen 2009 ja sen jälkeen kasvaneet viimeisen kymmenen vuoden aikana. ▪ Vielä 1960-luvulla arkiliikkumisessa jalan ja pyörällä tehtyjen matkojen merkitys oli suurin ja joukkoliikennettä käytettiin yhtä paljon kuin henkilöautoa. Vuosikymmenen kuluttua 1970-luvulla henkilöauton kulkutapaosuus oli jo noin kolminkertainen joukkoliikenteeseen nähden. 1970- ja 1980-luvuilla autoistuminen oli nopeaa ja henkilöauton kulkutapaosuus kasvoi noin puoleen kaikista matkoista. ▪ Viimeisen vuosikymmenen aikana autoistumiskehitys on kuitenkin pysähtynyt. Samaan aikaan jalankulun ja pyöräilyn yhdistetty kulkutapaosuus on kääntynyt kasvuun. 14 Kuva 32 . Kulkutapajakauma Jyväskylässä eri vuosikymmeninä toteutetuissa liikennetutkimuksissa. Asukkaiden tekemät seudun sisäiset matkat.
 15. 15. 15 JATKOSUUNNITELMAT ■ Tuloksia hyödynnetään seudullisessa liikennejärjestelmän seurannassa ja mahdollisesti myös liikenne-ennustemallien päivityksessä. ■ Jyväskylän seudulla on päätetty osallistua Traficomin järjestämään valtakunnalliseen henkilöliikennetutkimukseen (HLT2021) tutkimusalueena Hankasalmi, Jyväskylä, Laukaa, Muurame, Petäjävesi, Toivakka, Uurainen ja Äänekoski. HLT2021tutkimus (www.hlt.fi) on jo käynnissä ▪ Tutkimuksessa kartoitetaan Suomessa asuvien keskimääräisiä liikkumistottumuksia vuoden jokaisena päivänä. ▪ Koko vuoden 2021 kestävän tiedonkeruun aikana kysytään päivittäin satunnaisesti valitulta joukolta ihmisiä näiden omasta liikkumisesta ja sen muutoksista. ▪ Uudistetussa tutkimuksessa eri kaupunkiseutujen alueellinen näkökulma tulee entistä vahvemmin esille. 15

×