Carrying CapacityCarrying Capacity
ขีดความสามารถในการรองรับได้ด้านนันทนาการของพื้นที่อุทยานแห่งชาติ
โดย ดร ทรงธรรม สขสว่าง...
““เหตุใดจึงต้องมีการกําหนดขีดความสามรถในเหตุใดจึงต้องมีการกําหนดขีดความสามรถใน
้ ่้ ่การรองรับได้ด้านนันทนาการของพื้นที่อุ...
เพื่อคงความอดมสมบรณ์ของสภาพพื้นที่และสิ่งแวดล้อมเพื่อคงความอดมสมบรณ์ของสภาพพื้นที่และสิ่งแวดล้อมเพอคงความอุดมสมบูรณของสภาพ...
““ขีดความสามารถในการรองรับได้ด้านนันทนาการของขีดความสามารถในการรองรับได้ด้านนันทนาการของ
พื้นที่อทยาน ห่งชาติคืออ ไรพื้นที...
ระดับการใช้ประโยชน์สูงสุดด้านนันทนาการซึ่งพื้นที่อุทยานระดับการใช้ประโยชน์สูงสุดด้านนันทนาการซึ่งพื้นที่อุทยาน
แห่งชาติสาม...
““กําหนดขีดความสามารถในการรองรับได้ด้านนันทนาการกําหนดขีดความสามารถในการรองรับได้ด้านนันทนาการ
ของพื้นที่อทยาน ห่งชาติ พื่...
พื่อการจัดการ หล่งนันทนาการให้สามารถ อื้อปร โยชน์ในเพอการจดการแหลงนนทนาการใหสามารถเออประโยชนใน
การประกอบกิจกรรมนันทนาการขอ...
““ ี ใ ั ไ ้ ้ ั ใี ใ ั ไ ้ ้ ั ใ““ขีดความสามารถในการรองรบได้ด้านนนทนาการในขีดความสามารถในการรองรบได้ด้านนนทนาการใน
พื้นที...
ขีดความสามารถในการรองรับได้ด้านนิเวศวิทยาขีดความสามารถในการรองรับได้ด้านนิเวศวิทยา
หมายถึง จํานวนนักท่องเที่ยวสงสดที่ไม่ทํ...
ขีดความสามารถในการรองรับได้ด้านขีดความสามารถในการรองรับได้ด้านกายภาพกายภาพ
หมายถึง จํานวนนักท่องเที่ยวสูงสุดที่ขนาดเนื้อที...
ขีดความสามารถในการรองรับได้ด้านสิ่งอํานวยความสะดวกขีดความสามารถในการรองรับได้ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก
หมายถึง จํานวนนักท่อง...
ขีดความสามารถในการรองรับได้ด้านจิตวิทยาขีดความสามารถในการรองรับได้ด้านจิตวิทยา
หมายถึง จํานวนนักท่องเที่ยวสูงสุดในแหล่งท่อ...
ขีดความสามารถในการรองรับได้ด้านสังคมวัฒนธรรมขีดความสามารถในการรองรับได้ด้านสังคมวัฒนธรรม
่หมายถึง จํานวนนักท่องเทียวสูงสุด...
หลักในการกําหนดขีดความสามารถในการรองรับได้หลักในการกําหนดขีดความสามารถในการรองรับได้
ด้านนันทนาการของแหล่งท่องเที่ยวในอทยา...
ี ั ่ ไี ั ่ ไเตรียมตวอยางไรเตรียมตวอยางไร
เพื่อการท่องเที่ยวอย่างมีความสขและธรรมชาติยังคงอย่เพื่อการท่องเที่ยวอย่างมีความ...
ท่านจะช่วยให้การกําหนดขีดความสามารถในการรองรับได้ท่านจะช่วยให้การกําหนดขีดความสามารถในการรองรับได้ทานจะชวยใหการกาหนดขดความ...
Carrying CapacityCarrying Capacity อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน
ขีดความสามารถด้านนิเวศวิทยาขีดความสามารถด้านนิเวศวิทยา ((ECC)ECC) ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันในพื้นที่อุทยานแห่...
ขีดความสามารถในการรองรับด้านจิตวิทยาของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันขีดความสามารถในการรองรับด้านจิตวิทยาของอุทยานแห่งชาติห...
ขีดความสามารถในการรองรับได้ด้านกายภาพขีดความสามารถในการรองรับได้ด้านกายภาพ ((PCCPCC)) ของหาดทรายในของหาดทรายใน
อทยานแห่งชา...
ขีดความสามารถในการรองรับได้ด้านสิ่งอํานวยความสะดวกขีดความสามารถในการรองรับได้ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก
้้ประเภทห้องน้ําห้องส...
ขีดความสามารถในการรองรับการใช้ประโยชน์ด้านนันทนาการในขีดความสามารถในการรองรับการใช้ประโยชน์ด้านนันทนาการใน
ภาพรวมภาพรวม ((...
ขีดความสามารถในการรองรับได้ของขีดความสามารถในการรองรับได้ของ
อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้าอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า--หมู่เกาะเ...
่ ่ ี่ ั ไ ้ ํ ่ ่แหลงทองเทียว สามารถรองรบได้จานวนคนตอชวงเวลา
หาดทรายแก้ว 1,466
หาดอ่าวลกโยน 156หาดอาวลูกโยน 156
หาดอ่าวไผ...
จุดดําน้ํา สามารถรองรับได้จํานวนคนต่อ
ช่วงเวลา
อ่าวหวาย 44
อ่าวกิ่วหน้านอก 75
่อ่าวกิ่วหน้าใน 90
เกาะจันทร์ 10
แหลมเรือแตก...
ขีดความสามารถในการรองรับได้ของขีดความสามารถในการรองรับได้ของ
่ ิ ใ ่่ ิ ใ ่
ขีดความสามารถในการรองรับได้ของขีดความสามารถในก...
กล่มแหล่งท่องเที่ยวประเภทน้ําตก สามารถรองรับได้จํานวนคนต่อวันกล่มแหล่งท่องเที่ยวประเภทน้ําตก สามารถรองรับได้จํานวนคนต่อวัน...
เส้นทางศึกษาธรรมชาติ สามารถรองรับได้จํานวนคนต่อวัน
จุดชมทิวทัศน์ผาเดียวดาย 105
กิโลเมตรที่ 33 - จุดจอดรถหนองผักชี 450
ิ้ ั...
้ ่ ็พื้นทีกางเต็นท์ สามารถรองรับได้จํานวนคนต่อวัน
น้ําตกผากล้วยไม้ 966
้ํ ้ ้ํ ส ั ไ 720นาตกตะครอและนาตกสลดได 720
แก่งหิน...
ขีดความสามารถในการรองรับได้ของขีดความสามารถในการรองรับได้ของ
่ ิ่ ิ ปป
ขีดความสามารถในการรองรับได้ของขีดความสามารถในการรอง...
แหล่งท่องเที่ยว สามารถรองรับได้จํานวนคนต่อวัน
หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้ง ดอยปุย 1,250
วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร 8,050
ี ์ ี ...
ห้องอาบน้ํา – ห้องสุขา สามารถรองรับได้จํานวนคนต่อวัน
้ ้ ้นําตกห้วยแก้ว 300
น้ําตกมณฑาธาร 306
น้ําตกแม่สา 1,938
น้ําตกหมอก...
ขีดความสามารถในการรองรับได้ของขีดความสามารถในการรองรับได้ของ
่ ิ ่ ิ ์่ ิ ่ ิ ์
ขีดความสามารถในการรองรับได้ของขีดความสามาร...
เส้นทางศึกษาธรรมชาติ สามารถรองรับได้จํานวนคนต่อช่วงเวลา
อ่าวช่องขาด - หาดไม้งาม 86
จุดดําน้ําแนวปะการัง สามารถรองรับได้จํา...
ห้องอาบน้ํา – ห้องสขา สามารถรองรับได้จํานวนคนต่อช่วงเวลาหองอาบนา หองสุขา สามารถรองรบไดจานวนคนตอชวงเวลา
อ่าวช่องขาด 32
หาดไ...
ขีดความสามารถในการรองรับได้ของขีดความสามารถในการรองรับได้ของ
่ ิ ั่ ิ ั
ขีดความสามารถในการรองรับได้ของขีดความสามารถในการรอ...
พื้นที่เล่นน้ําตก สามารถรองรับได้จํานวนคนต่อวันพนทเลนนาตก สามารถรองรบไดจานวนคนตอวน
น้ําตกเอราวัณ 2,464
เส้นทางศึกษาธรรมชาต...
ื้ ี่ ็ ์ ั ไ ้ ํ ่ ัพืนทีกางเต็นท์ สามารถรองรับได้จํานวนคนต่อวัน
น้ําตกเอราวัณ 600
ห้องอาบน้ํา ห้องสขา สามารถรองรับได้จํา...
ััขอบคุณครับขอบคุณครับุุ
Carrying Capacity
Carrying Capacity
Carrying Capacity
Carrying Capacity
Carrying Capacity
Carrying Capacity
Carrying Capacity
Carrying Capacity
Carrying Capacity
Carrying Capacity
Carrying Capacity
Carrying Capacity
Carrying Capacity
Carrying Capacity
Carrying Capacity
Carrying Capacity
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Carrying Capacity

1 075 vues

Publié le

Carrying Capacity ในอุทยานแห่งชาติ

Publié dans : Environnement
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Carrying Capacity

 1. 1. Carrying CapacityCarrying Capacity ขีดความสามารถในการรองรับได้ด้านนันทนาการของพื้นที่อุทยานแห่งชาติ โดย ดร ทรงธรรม สขสว่างโดย ดร.ทรงธรรม สุขสวาง ผู้อํานวยการสถาบันนวัตกรรมอุทยานแห่งชาติและพื้นที่คุ้มครอง เที่ยวเที่ยว อุทยานแห่งชาติอุทยานแห่งชาติุุ อย่างไรอย่างไร ให้ยั่งยืนให้ยั่งยืน
 2. 2. ““เหตุใดจึงต้องมีการกําหนดขีดความสามรถในเหตุใดจึงต้องมีการกําหนดขีดความสามรถใน ้ ่้ ่การรองรับได้ด้านนันทนาการของพื้นที่อุทยานแห่งชาติการรองรับได้ด้านนันทนาการของพื้นที่อุทยานแห่งชาติ””
 3. 3. เพื่อคงความอดมสมบรณ์ของสภาพพื้นที่และสิ่งแวดล้อมเพื่อคงความอดมสมบรณ์ของสภาพพื้นที่และสิ่งแวดล้อมเพอคงความอุดมสมบูรณของสภาพพนทและสงแวดลอมเพอคงความอุดมสมบูรณของสภาพพนทและสงแวดลอม ความสวยงามของสภาพธรรมชาติในพื้นที่อุทยานแห่งชาติให้ความสวยงามของสภาพธรรมชาติในพื้นที่อุทยานแห่งชาติให้ ่่คงอยู่ต่อไปเพื่อให้ลูกหลานภายหน้าคงอยู่ต่อไปเพื่อให้ลูกหลานภายหน้า
 4. 4. ““ขีดความสามารถในการรองรับได้ด้านนันทนาการของขีดความสามารถในการรองรับได้ด้านนันทนาการของ พื้นที่อทยาน ห่งชาติคืออ ไรพื้นที่อทยาน ห่งชาติคืออ ไร??””พนทอุทยานแหงชาตคออะไรพนทอุทยานแหงชาตคออะไร??””
 5. 5. ระดับการใช้ประโยชน์สูงสุดด้านนันทนาการซึ่งพื้นที่อุทยานระดับการใช้ประโยชน์สูงสุดด้านนันทนาการซึ่งพื้นที่อุทยาน แห่งชาติสามารถรองรับได้ โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อแห่งชาติสามารถรองรับได้ โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อแหงชาตสามารถรองรบได โดยไมกอใหเกดผลกระทบตอแหงชาตสามารถรองรบได โดยไมกอใหเกดผลกระทบตอ ทรัพยากรธรรมชาติที่เกินมาตรฐานที่กําหนดไว้ทรัพยากรธรรมชาติที่เกินมาตรฐานที่กําหนดไว้
 6. 6. ““กําหนดขีดความสามารถในการรองรับได้ด้านนันทนาการกําหนดขีดความสามารถในการรองรับได้ด้านนันทนาการ ของพื้นที่อทยาน ห่งชาติ พื่ออ ไรของพื้นที่อทยาน ห่งชาติ พื่ออ ไร??””ของพนทอุทยานแหงชาตเพออะไรของพนทอุทยานแหงชาตเพออะไร??””
 7. 7. พื่อการจัดการ หล่งนันทนาการให้สามารถ อื้อปร โยชน์ในเพอการจดการแหลงนนทนาการใหสามารถเออประโยชนใน การประกอบกิจกรรมนันทนาการของนักท่องเที่ยวได้เหมาะสม โดยที่ไม่ทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 8. 8. ““ ี ใ ั ไ ้ ้ ั ใี ใ ั ไ ้ ้ ั ใ““ขีดความสามารถในการรองรบได้ด้านนนทนาการในขีดความสามารถในการรองรบได้ด้านนนทนาการใน พื้นที่อทยานแห่งชาติจําแนกเป็นกี่ด้านพื้นที่อทยานแห่งชาติจําแนกเป็นกี่ด้าน??””ุุ จําแนกเป็น 5 ด้านเพื่อให้ครอบคลุมการจัดการควบคุมผลกระทบ ด้านต่างๆดานตางๆ 1. ขีดความสามารถด้านนิเวศวิทยา 2. ขีดความสามารถด้านกายภาพ 3 ี ส ร ้ สิ่ ํ ส3. ขดความสามารถดานสงอานวยความสะดวก 4. ขีดความสามารถด้านจิตวิทยา 5. ขีดความสามารถด้านสังคมวัฒนธรรม
 9. 9. ขีดความสามารถในการรองรับได้ด้านนิเวศวิทยาขีดความสามารถในการรองรับได้ด้านนิเวศวิทยา หมายถึง จํานวนนักท่องเที่ยวสงสดที่ไม่ทําให้ระบบนิเวศหมายถง จานวนนกทองเทยวสูงสุดทไมทาใหระบบนเวศ หรือสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมไปจนยากแก่การฟื้นฟู เช่น ชนิดพันธุ์ สัตว์ป่า ชนิดพันธุ์พืชลด ดินพังทลาย เกิดมลพิษในแหล่งน้ํา “ไม่มีระบบสิ่งแวดล้อมใดที่จะคงทนต่อการใช้ประโยชน์อย่างไม่จํากัด”
 10. 10. ขีดความสามารถในการรองรับได้ด้านขีดความสามารถในการรองรับได้ด้านกายภาพกายภาพ หมายถึง จํานวนนักท่องเที่ยวสูงสุดที่ขนาดเนื้อที่ของแหล่งนันทนาการ สามารถรองรับได้ เช่น จดชมทิวทัศน์บนยอดเขา มีพื้นที่จํากัด ๑๐ ตร.ม.สามารถรองรบได เชน จุดชมทวทศนบนยอดเขา มพนทจากด ๑๐ ตร.ม. สามารถรองรับนักท่องเที่ยวที่จะยืนชมทิวทัศน์สูงสุดในครั้งหนึ่งๆได้ ๕ คน โดย คํานวณจากขนาดพื้นที่ที่ใช้ยืนชมทิวทัศน์ ๒ ตร ม ต่อคน เป็นต้นคานวณจากขนาดพนททใชยนชมทวทศน ๒ ตร.ม.ตอคน เปนตน
 11. 11. ขีดความสามารถในการรองรับได้ด้านสิ่งอํานวยความสะดวกขีดความสามารถในการรองรับได้ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก หมายถึง จํานวนนักท่องเที่ยวสูงสุดที่สิ่งอํานวยความสะดวกใน แหล่งนันทนาการสามารถรองรับได้ในช่วงเวลาหนึ่งๆ เช่น ที่จอดรถแหลงนนทนาการสามารถรองรบไดในชวงเวลาหนงๆ เชน ทจอดรถ บ้านพัก ห้องน้ํา เป็นต้น
 12. 12. ขีดความสามารถในการรองรับได้ด้านจิตวิทยาขีดความสามารถในการรองรับได้ด้านจิตวิทยา หมายถึง จํานวนนักท่องเที่ยวสูงสุดในแหล่งท่องเที่ยวในช่วงเวลาหนึ่ง ที่ทําให้นักท่องเที่ยวได้รับประสบการณ์ที่มีคณภาพและได้รับความพึงพอใจททาใหนกทองเทยวไดรบประสบการณทมคุณภาพและไดรบความพงพอใจ เป็นการสอบถามความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่อจํานวนคนที่พบ พฤติกรรม ั ่ ี่ ื่ ้ ึ ั ป็ ัของนกท่องเทียวคนอืน ความรู้สึกแออด เป็นตน
 13. 13. ขีดความสามารถในการรองรับได้ด้านสังคมวัฒนธรรมขีดความสามารถในการรองรับได้ด้านสังคมวัฒนธรรม ่หมายถึง จํานวนนักท่องเทียวสูงสุด รูปแบบกิจกรรมการ ท่องเที่ยว และการพัฒนาเพื่อรองรับกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ราษฎรในทองเทยว และการพฒนาเพอรองรบกจกรรมการทองเทยวทราษฎรใน ชุมชนท้องถิ่นยอมรับได้ โดยไม่เกิดความรู้สึกด้านลบและไม่สร้าง ื ่ ใ ้ ิ ป ี่ ป ั ั ใผลกระทบหรือก่อให้เกิดการเปลียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมใน ชุมชนในทิศทางที่ไม่พึงปรารถนาุ
 14. 14. หลักในการกําหนดขีดความสามารถในการรองรับได้หลักในการกําหนดขีดความสามารถในการรองรับได้ ด้านนันทนาการของแหล่งท่องเที่ยวในอทยานแห่งชาติด้านนันทนาการของแหล่งท่องเที่ยวในอทยานแห่งชาติดานนนทนาการของแหลงทองเทยวในอุทยานแหงชาตดานนนทนาการของแหลงทองเทยวในอุทยานแหงชาต ขีดความสามารถในการรองรับได้ในแต่ละด้านจะถูกนํามาขีดความสามารถในการรองรับได้ในแต่ละด้านจะถูกนํามา ้ ้้ ้พิจารณาร่วมกันเพื่อกําหนดขีดความสามารถสูงสุดที่พื้นที่นั้นๆจะพิจารณาร่วมกันเพื่อกําหนดขีดความสามารถสูงสุดที่พื้นที่นั้นๆจะ สามารถรองรับได้ ตัวอย่าง เช่นสามารถรองรับได้ ตัวอย่าง เช่นสามารถรองรบได ตวอยาง เชนสามารถรองรบได ตวอยาง เชน •• ขีดความสามารถด้านนิเวศวิทยาสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้สูงสุดขีดความสามารถด้านนิเวศวิทยาสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้สูงสุด 200200 คนต่อวันคนต่อวัน • ขีดความสามารถด้านกายภาพ รองรับนักท่องเที่ยวได้สงสดขีดความสามารถด้านกายภาพ รองรับนักท่องเที่ยวได้สงสด 300300 คนต่อวันคนต่อวัน• ขดความสามารถดานกายภาพ รองรบนกทองเทยวไดสูงสุดขดความสามารถดานกายภาพ รองรบนกทองเทยวไดสูงสุด 300300 คนตอวนคนตอวน •• ขีดความสามารถด้านสิ่งอํานวยความสะดวกขีดความสามารถด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 500500 คนต่อวันคนต่อวัน •• ขีดความสามารถด้านจิตวิทยาขีดความสามารถด้านจิตวิทยา 250250 คนต่อวันคนต่อวัน•• ขดความสามารถดานจตวทยาขดความสามารถดานจตวทยา 250250 คนตอวนคนตอวน สําหรับแหล่งท่องเที่ยวแห่งนี้จะสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้คือสําหรับแหล่งท่องเที่ยวแห่งนี้จะสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้คือ 200200 คนต่อวัน โดยคนต่อวัน โดย ปัจจัยจํากัดอย่ที่ขีดความสามารถในการรองรับด้านนิเวศวิทยาปัจจัยจํากัดอย่ที่ขีดความสามารถในการรองรับด้านนิเวศวิทยาปจจยจากดอยูทขดความสามารถในการรองรบดานนเวศวทยาปจจยจากดอยูทขดความสามารถในการรองรบดานนเวศวทยา
 15. 15. ี ั ่ ไี ั ่ ไเตรียมตวอยางไรเตรียมตวอยางไร เพื่อการท่องเที่ยวอย่างมีความสขและธรรมชาติยังคงอย่เพื่อการท่องเที่ยวอย่างมีความสขและธรรมชาติยังคงอยุ่ ูุ ู • จองบ้านพักและสถานที่พักแรมประเภทต่างๆล่วงหน้า สําหรับแหล่งท่องเที่ยวที่มี การกําหนดจํานวนนักท่องเที่ยว สําหรับการพักค้างคืน • แหล่งท่องเที่ยวบางแห่งที่มีความเปราะบางอ่อนไหวสูง และ/หรือ มีพื้นที่จํากัดใน การรองรับนักท่องเที่ยว ควรเลือกเดินทางแบบกลุ่มขนาดเล็ก • ศึกษาเส้นทางสําหรับการเดินทางท่องเที่ยวในแต่ละครั้ง เพื่อปรับเปลี่ยนเส้นทาง ใน กรณีสถานที่ที่จะไปจํานวนนักท่องเที่ยวเต็มหรือแออัด • เลือกเดินทางท่องเที่ยวในช่วงวันธรรมดา เพื่อหลีกเลี่ยงความแออัด
 16. 16. ท่านจะช่วยให้การกําหนดขีดความสามารถในการรองรับได้ท่านจะช่วยให้การกําหนดขีดความสามารถในการรองรับได้ทานจะชวยใหการกาหนดขดความสามารถในการรองรบไดทานจะชวยใหการกาหนดขดความสามารถในการรองรบได ของพื้นที่อุทยานแห่งชาติประสบผลสําเร็จได้อย่างไรของพื้นที่อุทยานแห่งชาติประสบผลสําเร็จได้อย่างไรุุ ปฏิบัติตามกฎระเบียบของอุทยานแห่งชาติรวมทั้งแนวทางในการท่องเที่ยวที่ถูกต้อง ่ ี่ ั ่ ้ ี ี่ ิ ใ ่ ํเหมาะสม เชน จองทพกลวงหนา หลกเลยงการเดนทางในชวงเทศกาล นาขยะ ออกมาทิ้งนอกเขตอุทยานแห่งชาติ เป็นต้น
 17. 17. Carrying CapacityCarrying Capacity อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน
 18. 18. ขีดความสามารถด้านนิเวศวิทยาขีดความสามารถด้านนิเวศวิทยา ((ECC)ECC) ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน
 19. 19. ขีดความสามารถในการรองรับด้านจิตวิทยาของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันขีดความสามารถในการรองรับด้านจิตวิทยาของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน ิิ ขีดความสามารถในการรองรับด้านจิตวิทยาของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันขีดความสามารถในการรองรับด้านจิตวิทยาของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน ิิ ั ี ใ ั ้ ิ ิ บริเวณชายหาดบริเวณชายหาดบริเวณชายหาดบริเวณชายหาด จํานวน นัก จํานวน นัก ความ ระดับ ความ ระดับขีดความสามารถในการรองรับด้านจิตวิทยา Below CC Approach Exceed จุดเก็บข้อมูล ท่องเที่ ยว เฉลี่ย ท่องเที่ ยว สูงสุด แออัด เฉลี่ย ความ แออัด 1/ Below CC (ระดับ ความแออัด 0 3) CC (ระดับ ความแออัด CC (ระดับ ความ PsCC ปัจจุบัน (เฉลี่ย) PsCC ปัจจุบัน (สูงสุด)ู ุ 0-3) 3+-6) แออัด>6) 1 ชายหาด 4 0 ปาน Exceed Exceed1. ชายหาด เกาะเมียง 96 211 4.0 (n=222) ปาน กลาง < 59 59 – 70 > 70 Exceed CC Exceed CC 2. ชายหาด เกาะสิมิลัน 125 140 3.6 (n=83) ปาน กลาง < 63 63 – 83 > 83 Exceed CC Exceed CC( )
 20. 20. ขีดความสามารถในการรองรับได้ด้านกายภาพขีดความสามารถในการรองรับได้ด้านกายภาพ ((PCCPCC)) ของหาดทรายในของหาดทรายใน อทยานแห่งชาติหม่เกาะสิมิลันอทยานแห่งชาติหม่เกาะสิมิลันอุทยานแหงชาตหมูเกาะสมลนอุทยานแหงชาตหมูเกาะสมลน
 21. 21. ขีดความสามารถในการรองรับได้ด้านสิ่งอํานวยความสะดวกขีดความสามารถในการรองรับได้ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก ้้ประเภทห้องน้ําห้องสุขาประเภทห้องน้ําห้องสุขา ((FCCFCC)) ของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน
 22. 22. ขีดความสามารถในการรองรับการใช้ประโยชน์ด้านนันทนาการในขีดความสามารถในการรองรับการใช้ประโยชน์ด้านนันทนาการใน ภาพรวมภาพรวม ((Total Recreation Carrying Capacity)Total Recreation Carrying Capacity)
 23. 23. ขีดความสามารถในการรองรับได้ของขีดความสามารถในการรองรับได้ของ อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้าอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า--หมู่เกาะเสม็ดหมู่เกาะเสม็ด
 24. 24. ่ ่ ี่ ั ไ ้ ํ ่ ่แหลงทองเทียว สามารถรองรบได้จานวนคนตอชวงเวลา หาดทรายแก้ว 1,466 หาดอ่าวลกโยน 156หาดอาวลูกโยน 156 หาดอ่าวไผ่ 870 หาดอ่าวพุทราและอ่าวทับทิม 295 หาดอ่าววงเดือน 2,114 หาดอ่าวช่อ 126 ่ ีหาดอ่าวแสงเทียน 21 หาดอ่าวลุงดํา 49 หาดอ่าวหวาย 74หาดอาวหวาย 74 หาดอ่าวกิ่ว 34 หาดอ่าวปะการัง 13 หาดอ่าวพร้าว 255 หาดเกาะกุฏี 60 ่ ํ ึหาดแม่รําพึง 11,436
 25. 25. จุดดําน้ํา สามารถรองรับได้จํานวนคนต่อ ช่วงเวลา อ่าวหวาย 44 อ่าวกิ่วหน้านอก 75 ่อ่าวกิ่วหน้าใน 90 เกาะจันทร์ 10 แหลมเรือแตก 72แหลมเรอแตก 72 เกาะทะลุ 358 เกาะท้ายค้างคาว 23 พื้นที่กางเต็นท์ สามารถรองรับได้จํานวนคนต่อวัน หาดทรายแก้ว 63 หาดอ่าวลูกโยน 41 เกาะกุฏี 69 ้เขาแหลมหญ้า 3 เส้นทางศึกษาธรรมชาติ สามารถรองรับได้จํานวนคนต่อช่วงเวลา เกาะกฏี 12เกาะกุฏ 12 เขาแหลมหญ้า 35
 26. 26. ขีดความสามารถในการรองรับได้ของขีดความสามารถในการรองรับได้ของ ่ ิ ใ ่่ ิ ใ ่ ขีดความสามารถในการรองรับได้ของขีดความสามารถในการรองรับได้ของ ่ ิ ใ ่่ ิ ใ ่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
 27. 27. กล่มแหล่งท่องเที่ยวประเภทน้ําตก สามารถรองรับได้จํานวนคนต่อวันกล่มแหล่งท่องเที่ยวประเภทน้ําตก สามารถรองรับได้จํานวนคนต่อวันกลุมแหลงทองเทยวประเภทนาตก สามารถรองรบไดจานวนคนตอวนกลุมแหลงทองเทยวประเภทนาตก สามารถรองรบไดจานวนคนตอวน น้ําตกสาริกา 882 น้ําตกกองแก้ว 2,025, น้ําตกผากล้วยไม้ 1,987 น้ําตกเหวสุวัต 2,011 ้น้ําตกเหวไทร 1,935 น้ําตกเหวประทุน 202 น้ําตกเหวนรก 841นาตกเหวนรก 841 น้ําตกตะคร้อ และน้ําตกสลัดได 16,250 แก่งหินเพิง 1,350,
 28. 28. เส้นทางศึกษาธรรมชาติ สามารถรองรับได้จํานวนคนต่อวัน จุดชมทิวทัศน์ผาเดียวดาย 105 กิโลเมตรที่ 33 - จุดจอดรถหนองผักชี 450 ิ้ ั ์ ั ีดงติว-หอดูสัตว์หนองผักชี 526 ดงติ้ว-หอดูสัตว์สายศร 337 สถานที่กางเต็นท์ผากล้วยไม้-น้ําตกเหวสวัต 337สถานทกางเตนทผากลวยไม นาตกเหวสุวต 337 น้ําตกกองแก้ว 180 น้ําตกสาริกา 80 ห้องอาบน้ํา – ห้องสุขา สามารถรองรับได้จํานวนคนต่อวัน น้ําตกสาริกา 828 ้น้ําตกกองแก้ว 300 น้ําตกผากล้วยไม้ 1,632 น้ําตกเหวสวัต 810นาตกเหวสุวต 810 น้ําตกเหวนรก 459 น้ําตกตะคร้อและน้ําตกสลัดได 1,440 แก่งหินเพิง 768
 29. 29. ้ ่ ็พื้นทีกางเต็นท์ สามารถรองรับได้จํานวนคนต่อวัน น้ําตกผากล้วยไม้ 966 ้ํ ้ ้ํ ส ั ไ 720นาตกตะครอและนาตกสลดได 720 แก่งหินเพิง 1,350
 30. 30. ขีดความสามารถในการรองรับได้ของขีดความสามารถในการรองรับได้ของ ่ ิ่ ิ ปป ขีดความสามารถในการรองรับได้ของขีดความสามารถในการรองรับได้ของ ่ ิ่ ิ ปปอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ--ปุยปุยอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ--ปุยปุย
 31. 31. แหล่งท่องเที่ยว สามารถรองรับได้จํานวนคนต่อวัน หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้ง ดอยปุย 1,250 วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร 8,050 ี ์ ี ิ ัอนุสาวรีย์พระครูบาศรีวิชัย 1,000 พื้นที่เล่นน้ําตก สามารถรองรับได้จํานวนคนต่อวัน น้ําตกห้วยแก้ว 1 224นาตกหวยแกว 1,224 น้ําตกมณฑาธาร 520 น้ําตกแม่สา 830 น้ําตกตาดหมอก 62 น้ําตกหมอกฟ้า 120 เส้นทางศึกษาทางธรรมชาติ สามารถรองรับได้จํานวนคนต่อวัน น้ําตกห้วยแก้ว 68 ้ํ 405นาตกมณฑาธาร 405 น้ําตกหมอกฟ้า 255 ยอดดอยปย 360ยอดดอยปุย 360
 32. 32. ห้องอาบน้ํา – ห้องสุขา สามารถรองรับได้จํานวนคนต่อวัน ้ ้ ้นําตกห้วยแก้ว 300 น้ําตกมณฑาธาร 306 น้ําตกแม่สา 1,938 น้ําตกหมอกฟ้า 51 น้ําตกตาดหมอก 153 ยอดดอยปุย 840ุ พื้นที่กางเต็นท์ สามารถรองรับได้จํานวนคนต่อวัน น้ําตกมณฑาธาร 231 ้น้ําตกแม่สา 45 น้ําตกหมอกฟ้า 255 ยอดดอยปุย 303ุ ลานจอดรถ สามารถรองรับได้จํานวนคนต่อวัน น้ําตกห้วยแก้ว 3,130 ้น้ําตกมณฑาธาร 2,408 น้ําตกแม่สา 16,376 น้ําตกหมอกฟ้า 1,328 น้ําตกตาดหมอก 856 ยอดดอยปุย 332
 33. 33. ขีดความสามารถในการรองรับได้ของขีดความสามารถในการรองรับได้ของ ่ ิ ่ ิ ์่ ิ ่ ิ ์ ขีดความสามารถในการรองรับได้ของขีดความสามารถในการรองรับได้ของ ่ ิ ่ ิ ์่ ิ ่ ิ ์อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์
 34. 34. เส้นทางศึกษาธรรมชาติ สามารถรองรับได้จํานวนคนต่อช่วงเวลา อ่าวช่องขาด - หาดไม้งาม 86 จุดดําน้ําแนวปะการัง สามารถรองรับได้จํานวนคนต่อช่วงเวลา เกาะรีหรือเกาะสต็อค 68 อ่าวจาก 375 อ่าวไม้งาม 120 อ่าวแม่ยาย 56 เกาะมังกร 135 อ่าวสุเทพ 225 อ่าวเต่า 150 อ่าวผักกาด 56 เกาะตอรินลา 105 หินแพ 375
 35. 35. ห้องอาบน้ํา – ห้องสขา สามารถรองรับได้จํานวนคนต่อช่วงเวลาหองอาบนา หองสุขา สามารถรองรบไดจานวนคนตอชวงเวลา อ่าวช่องขาด 32 หาดไม้งาม 72 พื้นที่กางเต็นท์ สามารถรองรับได้จํานวนคนต่อวัน หาดไม้งาม 766 ห้องพัก สามารถรองรับได้จํานวนคนต่อวัน อ่าวช่องขาด 54 โ ้ ั่ ั ไ ้ ํ ่ ่โรงอาหาร (ม้านัง) สามารถรองรับได้จํานวนคนต่อช่วงเวลา อ่าวช่องขาด 60 หาดไม้งาม 252หาดไมงาม 252 ทุ่นจอดเรือ สามารถรองรับได้จํานวนคนต่อช่วงเวลา อ่าวช่องขาด 945อาวชองขาด 945 หาดไม้งาม 315
 36. 36. ขีดความสามารถในการรองรับได้ของขีดความสามารถในการรองรับได้ของ ่ ิ ั่ ิ ั ขีดความสามารถในการรองรับได้ของขีดความสามารถในการรองรับได้ของ ่ ิ ั่ ิ ัอุทยานแห่งชาติเอราวัณอุทยานแห่งชาติเอราวัณอุทยานแห่งชาติเอราวัณอุทยานแห่งชาติเอราวัณ
 37. 37. พื้นที่เล่นน้ําตก สามารถรองรับได้จํานวนคนต่อวันพนทเลนนาตก สามารถรองรบไดจานวนคนตอวน น้ําตกเอราวัณ 2,464 เส้นทางศึกษาธรรมชาติ สามารถรองรับได้จํานวนคนต่อวันเสนทางศกษาธรรมชาต สามารถรองรบไดจานวนคนตอวน ป่าดิบแล้งม่องไล่ 180 เอราวัณ (ป่าไผ่) 270 เขาหินล้านปี 240 ถ้ําวังบาดาล 120 ้ ึ้ ้ํ ้ํ ั ไ ้ ํ ัเส้นทางเดินขึนนําตกและถํา สามารถรองรับได้จํานวนคนต่อวัน น้ําตกเอราวัณ 8,850 ถ้ําพระธาต 2 375ถาพระธาตุ 2,375 เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติในถ้ํา สามารถรองรับได้จํานวนคนต่อวัน ถ้ําพระธาต 75ถาพระธาตุ 75 ถ้ําวังบาดาล 180
 38. 38. ื้ ี่ ็ ์ ั ไ ้ ํ ่ ัพืนทีกางเต็นท์ สามารถรองรับได้จํานวนคนต่อวัน น้ําตกเอราวัณ 600 ห้องอาบน้ํา ห้องสขา สามารถรองรับได้จํานวนคนต่อวันหองอาบนา - หองสุขา สามารถรองรบไดจานวนคนตอวน น้ําตกเอราวัณ 7,884 ถ้ําพระธาต 336ถาพร ธาตุ 336 ลานจอดรถ สามารถรองรับได้จํานวนคนต่อวัน น้ําตกเอราวัณ 3,990 ถ้ําพระธาตุ 8,000 ถ้ําวังบาดาล 4,272
 39. 39. ััขอบคุณครับขอบคุณครับุุ

×