Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

ખરેખર by milan sarvaiya

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
Management
Management
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 2 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Publicité

ખરેખર by milan sarvaiya

  1. 1. મુંબઈ ના મિડિયા હબથી મિદ્યાથીઓ થયા િુંત્રમગ્ધ.... ( મિદ્યાથીઓ જનસુંપર્ક,જાહેરખબર,અખબાર,ELECTRONIC મિડિયા ના િાહોલ અને પ્રોફેસ્નાલીજિથી જાણીતા થયા ) અિદાિાદ.૧૭ િાર્ક ૨૦૧૬.અિદાિાદ સ્સ્થત નેશનલ ઇન્સસ્ટીટયટ ઓફ િાસ ર્ોમ્યમનર્ેશન અને જનાકલલઝિ ના મિદ્યાથી ઓ એ મબઈ િીડિયા હબ થી બન્સયા ગમતશીલ. સ્ટિી ટર ના પેહલા ડદિસે તેઓ એ એમશયા ની સૌથી િોટી PR એજન્સસી ADFACTOR ની મલાર્ાત લીધી.તયાું તેઓએ િહાનભાિો દ્વારા PR મિશે ના ર્ેશ સ્ટિી પણ ર્યાક.પરતું જ્ઞાન િેળવ્યા બાદ તેઓ ડહન્સદી સીનેજગત ના ડદગ્દશકર્ ર્ુંદ્રપ્રર્ાશ દ્વદ્વિેદી જોિે થી ડફલ્િ બનાિિાના અલગ અલગ પાસાથી અિાર્ થઇ ગયા.તેઓ એ મિદ્યાથીઓ જોિે મિદ્યાથી બની ને િાગકદશકન પ ૂરું પાિ્ું. હિે સ્ટિી ટર નો બીજો ડદિસ પત્ર્ર્ારીતિાતાથી વ્યસ્ત રહ્યો.આ ડદિસે મિદ્યાથીઓ એ NETWORK 18 િાની CNBC BAZAR ન્સયઝ ર્ેનલ ની મલાર્ાત લીધી.અને તયારબાદ તેઓએ મુંબઈનું લોર્મપ્રય અખબાર સાિના ની ઓફીસની પણ મલાર્ાત ર્રી.
  2. 2. મિદ્યાથીઓ ની સૌથી રસપ્રદ મલાર્ાત છેલ્લા ડદિસ ની રહી.ડફલિ હસ્તીઓથી ભરપર રેહતી ડફલ્િ સીટી િાું આિેલ સભાષઘાઈ ની ડફલ્િ ઇન્સસ્ટીટયટ WHISTLING WOODS ની મલાર્ાત લીધી.અને તયારબાદ ફીલ્િસીટી િાું આિેલ PRIME FOCUS એિીટીંગ સ્ટિીઓની મલાર્ત લઇને પોસ્ટ પ્રોિક્શન થી જાણીતા થયા. NIMCJ મિશે : NIMCJ એ અિદાિાદની િાસ ર્ોમ્યમનર્ેશન અને જનાકલલઝિ ની ઇન્સસ્ટીટયટિાની એર્ જાણીતી ઇન્સસ્ટીટયટ છે.બે િષક ના ર્ૉસક ના સિયગાળાિાું િાું મિદ્યાથીને મનષ્ણાતો દ્વારા મનપણ ર્રિાિાું આિે છે.સાથે સાથે તેિને ઇન્સટનકમશપ અને િીડિયા હાઉસ ની મલાર્ાત પણ ર્રાિાિાું આિે છે.જેથી મિદ્યાથીઓ ને િીડિયાિાું તેિને શું રોલ નીભિિાનો છે,તેની સિજ િળે. િધ મિગત િાટે સુંપર્ૅ : મિલન સરિૈયા (૯૧૭૩૧૪૮૨૯૨)

×