Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

نرم افزار حضور غیاب تحت ویندوز رایگان

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 5 Publicité

نرم افزار حضور غیاب تحت ویندوز رایگان

Télécharger pour lire hors ligne

نرم‌افزارهایی که شرکت جهان گستر پارس در اختیار مشتریان خود قرار می‌دهد؛ در دو دسته‌ی نرم‌افزارهای حضور و غیاب تحت وب و نرم‌افزارهای حضور و غیاب تحت ویندوز قرار می‌گیرند.
با نرم‌افزارهای حضور و غیاب تحت وب را در مقاله‌های پیشین به صورت کلی آشنا شدیم و با جزئیات کامل، آن‌ها را شناختیم.
شما می‌توانید برای کسب اطلاعات بیشتر به مقاله‌‌ی نرم افزار حضور و غیاب تحت وب، مراجعه کنید.
در این مقاله تصمیم داریم نرم‌افزار حضور و غیاب تحت ویندوز را با یکدیگر بررسی کنیم و ویژگی‌های مهمش را بشناسیم و با مزایا و معایبش آشنا شویم.
پس اگر شما هم علاقه دارید درباره‌ی نرم افزار حضور و غیاب تحت ویندوز بیشتر بدانید تا انتهای این مقاله همراه ما بمانید!

نرم‌افزارهایی که شرکت جهان گستر پارس در اختیار مشتریان خود قرار می‌دهد؛ در دو دسته‌ی نرم‌افزارهای حضور و غیاب تحت وب و نرم‌افزارهای حضور و غیاب تحت ویندوز قرار می‌گیرند.
با نرم‌افزارهای حضور و غیاب تحت وب را در مقاله‌های پیشین به صورت کلی آشنا شدیم و با جزئیات کامل، آن‌ها را شناختیم.
شما می‌توانید برای کسب اطلاعات بیشتر به مقاله‌‌ی نرم افزار حضور و غیاب تحت وب، مراجعه کنید.
در این مقاله تصمیم داریم نرم‌افزار حضور و غیاب تحت ویندوز را با یکدیگر بررسی کنیم و ویژگی‌های مهمش را بشناسیم و با مزایا و معایبش آشنا شویم.
پس اگر شما هم علاقه دارید درباره‌ی نرم افزار حضور و غیاب تحت ویندوز بیشتر بدانید تا انتهای این مقاله همراه ما بمانید!

Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Similaire à نرم افزار حضور غیاب تحت ویندوز رایگان (20)

Plus par JahangostarParsRaden (20)

Publicité

نرم افزار حضور غیاب تحت ویندوز رایگان

  1. 1. ‫تحت‬ ‫غیاب‬ ‫و‬ ‫حضور‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫ویندوز‬
  2. 2. 2 ‫چیست؟‬ ‫غیاب‬ ‫و‬ ‫حضور‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫استفاده‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫ها‬‫شرکت‬ ‫چرا‬ ‫و‬ ‫چیست‬ ‫غیاب‬ ‫و‬ ‫حضور‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫که‬ ‫کردیم‬ ‫بررسی‬ ‫مفصل‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫غیاب‬ ‫و‬ ‫حضور‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫ی‬‫مقاله‬ ‫در‬ ‫کنند‬‫می‬ . ‫به‬ ‫دقیقا‬ ‫و‬ ‫چیست‬ ‫غیاب‬ ‫و‬ ‫حضور‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫دانند‬‫نمی‬ ‫که‬ ‫بدهیم‬ ‫کسانی‬ ‫برای‬ ‫مختصری‬ ‫توضیح‬ ‫یک‬ ،‫آمدیم‬ ‫اینجا‬ ‫تا‬ ‫که‬ ‫حاال‬ ‫بگذارید‬ ‫اما‬ ‫چه‬ ‫خورد‬‫می‬ ‫دردی‬ ! ‫است‬ ‫گرفته‬‫می‬ ‫انجام‬ ‫مدیران‬ ‫توسط‬ ‫همواره‬ ‫کارکنان‬ ‫غیاب‬ ‫و‬ ‫حضور‬ ‫فرآیند‬ ،‫کنون‬ ‫تا‬ ‫دور‬ ‫های‬‫گذشته‬ ‫از‬ ! ‫دیگر‬ ‫غیاب‬ ‫و‬ ‫حضور‬ ‫فرآیند‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫کرده‬ ‫زیادی‬ ‫بسیار‬ ‫تغییرات‬ ‫امروز‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫گذشته‬ ‫از‬ ،‫کارمندان‬ ‫کردن‬ ‫غیاب‬ ‫و‬ ‫حضور‬ ‫های‬‫روش‬ ‫البته‬ ‫پذیرد‬‫نمی‬ ‫صورت‬ ‫گذشته‬ ‫مانند‬ . ‫ماموریت‬ ‫و‬ ‫مرخصی‬ ‫وضعیت‬ ‫و‬ ‫خروج‬ ‫و‬ ‫ورود‬ ‫توان‬‫می‬ ‫آن‬ ‫کمک‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫هایی‬‫راه‬ ‫ترین‬‫ساده‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ،‫غیاب‬ ‫و‬ ‫حضور‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫کرد‬ ‫مشخص‬ ‫را‬ ‫کارمندان‬ . ‫ظرفیت‬ ‫حداکثر‬ ‫از‬ ،‫منظم‬ ‫و‬ ‫دقیق‬ ‫ریزی‬‫برنامه‬ ‫با‬ ‫تا‬ ‫کند‬‫می‬ ‫کمک‬ ‫مختلف‬ ‫های‬‫مجموعه‬ ‫مدیران‬ ‫به‬ ‫انگیز‬‫شگفت‬ ‫و‬ ‫جالب‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫این‬ ‫ببرند‬ ‫باال‬ ‫را‬ ‫مجموعه‬ ‫راندمان‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫استفاده‬ ‫شرکت‬ ‫کاری‬ . ‫کنند‬ ‫ثبت‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫کاری‬ ‫مفید‬ ‫های‬‫زمان‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫مشاهده‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫کاری‬ ‫ی‬‫برنامه‬ ‫توانند‬‫می‬ ‫کارمندان‬ ،‫غیاب‬ ‫و‬ ‫حضور‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫کمک‬ ‫به‬ . ‫به‬ ‫کارمندان‬ ‫مزایای‬ ‫و‬ ‫حقوق‬ ‫ی‬‫محاسبه‬ ‫در‬ ‫اشتباه‬ ‫و‬ ‫خطا‬ ‫احتمال‬ ‫دیگر‬ ‫طرف‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫شود‬‫می‬ ‫کم‬ ‫شدت‬ ‫به‬ ‫ها‬‫بخش‬ ‫دیگر‬ ‫وظایف‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫یافت‬ ‫خواهد‬ ‫کاهش‬ ‫شدت‬ .
  3. 3. 3 ‫شوید‬ ‫آشنا‬ ‫پارس‬ ‫گستر‬ ‫جهان‬ ‫غیاب‬ ‫و‬ ‫حضور‬ ‫افزارهای‬‫نرم‬ ‫انواع‬ ‫با‬ ! ‫وب‬ ‫تحت‬ ‫غیاب‬ ‫و‬ ‫حضور‬ ‫افزارهای‬‫نرم‬ ‫ی‬‫دسته‬ ‫دو‬ ‫در‬ ‫دهد؛‬‫می‬ ‫قرار‬ ‫خود‬ ‫مشتریان‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫پارس‬ ‫گستر‬ ‫جهان‬ ‫شرکت‬ ‫که‬ ‫افزارهایی‬‫نرم‬ ‫گیرند‬‫می‬ ‫قرار‬ ‫ویندوز‬ ‫تحت‬ ‫غیاب‬ ‫و‬ ‫حضور‬ ‫افزارهای‬‫نرم‬ ‫و‬ . ‫شناختیم‬ ‫را‬ ‫ها‬‫آن‬ ،‫کامل‬ ‫جزئیات‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫شدیم‬ ‫آشنا‬ ‫کلی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫پیشین‬ ‫های‬‫مقاله‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫وب‬ ‫تحت‬ ‫غیاب‬ ‫و‬ ‫حضور‬ ‫افزارهای‬‫نرم‬ ‫با‬ . ‫کنید‬ ‫مراجعه‬ ،‫وب‬ ‫تحت‬ ‫غیاب‬ ‫و‬ ‫حضور‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫ی‬‫مقاله‬ ‫به‬ ‫بیشتر‬ ‫اطالعات‬ ‫کسب‬ ‫برای‬ ‫توانید‬‫می‬ ‫شما‬ . ‫و‬ ‫مزایا‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫بشناسیم‬ ‫را‬ ‫مهمش‬ ‫های‬‫ویژگی‬ ‫و‬ ‫کنیم‬ ‫بررسی‬ ‫یکدیگر‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫ویندوز‬ ‫تحت‬ ‫غیاب‬ ‫و‬ ‫حضور‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫داریم‬ ‫تصمیم‬ ‫مقاله‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫شویم‬ ‫آشنا‬ ‫معایبش‬ . ‫بمانید‬ ‫ما‬ ‫همراه‬ ‫مقاله‬ ‫این‬ ‫انتهای‬ ‫تا‬ ‫بدانید‬ ‫بیشتر‬ ‫ویندوز‬ ‫تحت‬ ‫غیاب‬ ‫و‬ ‫حضور‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫ی‬‫درباره‬ ‫دارید‬ ‫عالقه‬ ‫هم‬ ‫شما‬ ‫اگر‬ ‫پس‬ !
  4. 4. 4 ‫ویندوز‬ ‫تحت‬ ‫غیاب‬ ‫و‬ ‫حضور‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫نام‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫گستر‬ ‫جهان‬ ‫شرکت‬ ‫رادن‬ ‫ویندوز‬ ‫تحت‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬IO control ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫ی‬ ‫نسخه‬ ‫ترین‬ ‫کامل‬ ‫شود؛‬ ‫می‬ ‫شناخته‬ ‫است‬ ‫ویندوز‬ ‫تحت‬ ‫غیاب‬ ‫و‬ ‫حضور‬ . ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫توسط‬ ‫امروزه‬ ‫دهد؛‬‫می‬ ‫قرار‬ ‫کاربرانش‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫ای‬‫گسترده‬ ‫امکانات‬ ‫و‬ ‫پیشرفته‬ ‫تنظیمات‬ ‫با‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫این‬ ‫بگوید‬ ‫پاسخ‬ ‫عزیز‬ ‫مشتریان‬ ‫این‬ ‫نیازهای‬ ‫به‬ ‫خوبی‬ ‫به‬ ‫توانسته‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫گستر‬ ‫جهان‬ ‫محترم‬ ‫مشتریان‬ . ‫است‬ ‫شده‬ ‫طراحی‬ ‫دلفی‬ ‫نویسی‬ ‫برنامه‬ ‫زبان‬ ‫با‬ ‫پارس‬ ‫گستر‬ ‫ویندوزجهان‬ ‫تحت‬ ‫غیاب‬ ‫حضور‬ ‫افزار‬‫نرم‬ . ‫فایل‬ ‫یک‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫این‬exe ‫پیش‬ ‫تنها‬ ‫و‬ ‫ندارد‬ ‫ای‬ ‫پیچیده‬ ‫نصب‬ ‫یا‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫به‬ ‫نیازی‬ ‫که‬ ‫بوده‬ ‫اجرایی‬ ‫فایل‬ ‫یک‬ ‫و‬ ‫برنامه‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫نسخه‬ ‫دارد‬ ‫که‬ ‫نیازی‬sql server ‫نسخه‬ ‫از‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫است‬ ۲۰۰۰ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫نسخه‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫باال‬ ‫به‬ ‫کند‬ ‫استفاده‬ ،‫شود‬ ‫نصب‬ ‫آن‬ ‫روی‬ ‫برنامه‬ ‫است‬ ‫قرار‬ ‫که‬ ‫ویندوزی‬ .
  5. 5. 5 ‫بشید‬ ‫وارد‬ ‫وارد‬ ‫زیر‬ ‫لینک‬ ‫به‬ ‫مطلب‬ ‫ادامه‬ ‫خواندن‬ ‫برای‬ : ‫ویندوز‬ ‫تحت‬ ‫غیاب‬ ‫حضور‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬

×