Publicité

Idol – wizerunek polityczny w czasach popkultury

Marketing and Political Science à Adam Mickiewicz University
3 Aug 2015
Idol – wizerunek polityczny w czasach popkultury
Idol – wizerunek polityczny w czasach popkultury
Idol – wizerunek polityczny w czasach popkultury
Idol – wizerunek polityczny w czasach popkultury
Publicité
Idol – wizerunek polityczny w czasach popkultury
Idol – wizerunek polityczny w czasach popkultury
Idol – wizerunek polityczny w czasach popkultury
Idol – wizerunek polityczny w czasach popkultury
Idol – wizerunek polityczny w czasach popkultury
Publicité
Idol – wizerunek polityczny w czasach popkultury
Idol – wizerunek polityczny w czasach popkultury
Idol – wizerunek polityczny w czasach popkultury
Idol – wizerunek polityczny w czasach popkultury
Idol – wizerunek polityczny w czasach popkultury
Publicité
Idol – wizerunek polityczny w czasach popkultury
Prochain SlideShare
Teoria wychowania w zarysie (2)Teoria wychowania w zarysie (2)
Chargement dans ... 3
1 sur 15
Publicité

Contenu connexe

Similaire à Idol – wizerunek polityczny w czasach popkultury(20)

Publicité

Idol – wizerunek polityczny w czasach popkultury

 1. 1 Jakub Jakubowski Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Idol – wizerunek polityczny w czasach popkultury 1. Wstęp Zagadnienie wizerunku politycznego stanowi element dyskursu naukowego w ramach komunikowania – czy precyzyjniej – marketingu politycznego jako subdyscyplin uważanych za część nauk o polityce1 . Image, jak wiele innych zabiegów uprawdopodabniających sukces w praktyce życia politycznego, jest środkiem w osiąganiu określonych celów. Uważany bywa przy tym za narzędzie instrumentalnego i racjonalnego postępowa aktora indywidualnego lub zbiorowego, który działając na scenie politycznej dąży przede wszystkim do zrealizowania założenia podstawowego – zazwyczaj utożsamianego z celem wyborczym2 . Pod tym względem wizerunek jawi się nie jako praktyczna sztuczka mająca na celu dostosowanie oferty do potrzeb i oczekiwań konsumenta, ale jako narzędzie marketingowe uprawdopodabniające zdobycie poparcia wśród elektoratu. W tym sensie podnoszenie kwestii nierozłączności wizerunku i marketingu w politycznym sensie zdaje się być uzasadnione3 . W literaturze przedmiotu znaleźć można typologie politycznych wizerunków oraz ich wtórne mutacje, które mają na celu sklasyfikowanie pewnych cech oraz tworzenie ram, w które wpisywani są aktorzy życia politycznego budujący swoje profile symboliczne w oparciu 1 E. Nowak, R. Riedel, Siedem grzechów głównych marketingu politycznego. Krytyczno-realistyczne ujęcie teorii i praktyki politycznej, w: Medialne wizerunki polityki, red. M. Sokołowski, Toruń 2009, s. 127, R. Skarzyński, Podstawowy dylemat politologii. Dyscyplina nauki czy potoczna wiedza o społeczeństwie?, Białystok 2012, s. 198. 2 Katarzyna Gierełko-Klimaszewska twierdzi, iż tworzenie wizerunku stanowi dziś właściwie strategie osiągania owych celów, zastępując takie z wykorzystywanych wcześniej elementów jak program, obietnice czy ideologia. Zob. K. Gierełko-Klimaszewska, Rola telewizji w kształtowaniu wizerunku politycznego. Studium mediatyzacji polityki na przykładzie wyborów prezydenckich w Polsce, Toruń 2008, s. 44. 3 B. Hordecki, Kreowanie wizerunków a demokracja – w poszukiwaniu hipotezy badawczej, w: Marketing polityczny. Szansa czy zagrożenie dla współczesnej demokracji?, red. P. Pawełczyk, Poznań 2007, s. 145.
 2. 2 o potrzeby rynku lub indywidualnie definiowane założenia4 . Należy mieć na uwadze, iż tego typu podziały stanowią zbiory bytów idealnych w założeniach konstruujących je autorów, co nierzadko wydaje się być zabiegiem dopasowywania rzeczywistości do budowanej teorii. Multiplikowanie kolejnych bytów bywa więc swojego rodzaju wtórną próbą uogólnienia. Niemniej, pewne przesłanki o charakterze kulturowym i wynikającym z rozwoju mediów masowych wskazują, iż niektóre cechy politycznego wizerunku mogą stać się atrakcyjne we wspomnianym mechanizmie osiągania celów w tym sensie, iż biorąc pod uwagę trendy zachodzących zmian, są one lepiej zauważalne czy bardziej akceptowalne niż inne zestawy atrybutów. W dobie t a b l o i d yz a c j i , która może być uznawana za pokłosie coraz ściślejszych związków kultury popularnej i polityki, taki zestaw cech stanowi solidną podstawę do budowania wizerunku politycznego w oparciu o zasady funkcjonowania mediów. Katalizatorem tego zjawiska jest natomiast proces p e r s o n a l i z a c j i , który sprawia, iż sam polityczny image staje się istotnym elementem działania aktorów zbiorowych na scenie5 . Wobec powyższych przesłanek można wyartykułować założenie, iż cechy wizerunku i d o l a p o l i t yc z n e g o sprawiają, że w obecnych czasach jest on atrakcyjnym produktem dla wielu potencjalnych segmentów rynku i – dzięki temu – środkiem w osiąganiu politycznych celów, w tym tych o charakterze wyborczym. Jednocześnie relacja idol-fan jest źródłem paradoksu, który polega na destrukcyjnym charakterze owego związku wynikającego z teorii życia produktu (tu: politycznego), w którym upadek jest jednym z naturalnych etapów funkcjonowania dobra na rynku, które podlega procesowi ciągłej zmiany. 2. Idol jako typ wizerunku politycznego Idol jako jeden z typów wizerunku politycznego jest wymieniony w najbardziej rozpowszechnionej w literaturze klasyfikacji Sergea Albouya6 . Jest on opisany w kategoriach konfliktowo-koncyliacyjnej strategii działania z cechami politycznymi i osobowościowymi takimi jak: zdecydowanie, charyzma, skuteczność, umiejętność podejmowania decyzji, niedostępność, zdecydowanie i konsekwencja7 . Podczas gdy sama rzeczona typologia bywa na gruncie naukowym rozwijana i poszerzana wraz ze zmiennością realiów politycznych 4 M. Cichosz, Wizerunek lidera politycznego, w: Marketing polityczny. W poszukiwaniu strategii wyborczego sukcesu, red. M. Jeziński, Toruń 2005, s. 90-91. 5 L. Kuras, Kształtowanie wizerunku politycznego w perspektywie etycznej, w: Wartości etyczne w kampaniach wyborczych w 2005 r, red. D. Walczak-Duraj, Pabianice 2006, s. 150. 6 Wśród wspomnianej typologii autor wymienia także: eksperta, ojca, amanta, herosa, zwykłego człowieka, szaraka, ekscentryka, błazna i luzaka. Zob. S. Albouy, Marketing et communication politique, Paris 1994. 7 M. Jeziński, Wizerunek polityczny jako element strategii wyborczej, w: Kampania wyborcza: marketingowe aspekty komunikowania politycznego, red. B. Dobek-Ostrowska, Wrocław 2005, s. 115.
 3. 3 (chociażby na płaszczyźnie dyskursu), tak rzadko spotykane są próby głębszego pochylenia się nad konkretnym przypadkiem i znalezienia źródeł oraz konsekwencji dla życia politycznego. Idol jako persona znajdująca się na styku świata kultury popularnej i polityki wydaje się na tyle wartym uwagi przypadkiem, iż stanowi widoczną konsekwencję pewnej istotnej symbiozy. Chodzi tu mianowicie – ujmując tę kwestię metaforycznie – o ścisły związek chóru i aktora na scenie codziennego teatru zdarzeń8 . Samo słowo idol pochodzi od greckiego e f d o l o n mającego dwojakie znaczenie. W kontekście religijnym oznacza wyobrażony i zapośredniczony symbol bóstwa np. w postaci figury będącej przedmiotem kultu. W ujęciu filozoficznym natomiast, idolami nazywano emitowane przez przedmioty cząsteczki, które poprzez wywołanie wrażeń zmysłowych, umożliwiały innym poznanie tych przedmiotów9 . Dziś pojęcie idola ma zgoła inne znaczenie, niemniej sama etymologia w sposób istotny rzutuje na sposób pojmowania tego terminu. Niejednokrotnie bowiem rytuały związane z relacją idol-fan, posiadają w sobie pierwiastki czci i wyznawstwa bliskie związkowi religijnemu. Warto też dodać, iż w dzisiejszym znaczeniu słowa idol pobrzmiewają cechy charakterystyczne dla terminu autorytet: tu także zauważalny jest czynnik podziwu i uznania, związany jednak często z takimi cechami jak: profesjonalizm, prawdomówność czy bezstronność. Różnica w postrzeganiu tych dwóch terminów polega bez wątpienia na wybitnie emocjonalnym podłożu relacji idol-fan, która nierzadko przybiera formę bezkrytycznej adoracji, wręcz „zaślepienia” daną postacią jako całością. Tak jak autorytet doceniany jest za określone cechy, dokonania, osiągnięcia, tak podziw dla idola ma charakter pełny, zbieżny ze stanem bezkrytyczności w stosunku do danej osoby. Owa relacja wydaje się być niezwykle pożądana dla osiągnięcia celów politycznych, gdzie – jako środek – może być wykorzystany marketing polityczny. Stąd wizerunek idola staje się dziś narzędziem powszechnie stosowanym, przy czym owa relacja ma charakter wybitnie emocjonalny. Biorąc pod uwagę wspomnianą ścieżkę etymologiczną pojęcia, widać wyraźnie, że postać idola ma za zadanie przede wszystkim pobudzać, inspirować i w yw o ł yw a ć p e w n e w r a ż e n i a . Od takowych jest już niedaleko do pojęcia w i z e r u n k u , w tym wizerunku politycznego, który stanowi obraz odbity danej osoby w oczach odbiorców tworzących pewne wyobrażenie na jej temat. 8 Samo ujmowanie tematyki wizerunku w kontekście performatywnym jest częstym i obrazowym sposobem przedstawiania i badania tego zagadnienia. Zob. E. M. Marciniak, Polityka jako sztuka kreowania wizerunku. Między twarzą a maską, w: Metafory polityki, t. 2., red. B. Kaczmarek, Warszawa 2003, s. 275. 9 http://dictionary.reference.com/browse/eidolon, 01.10.2012 r.
 4. 4 Dzisiejsze rozumienie pojęcia idol jest nieodłącznie związane z kulturą popularną. Ta rozumiana jest tutaj jako część kultury masowej, a więc treści przekazywanych przez środki komunikowania o najszerszym obiegu, będące dominującą częścią owych przekazów, zyskujących szeroką aprobatę m.in. dzięki łatwości odbioru10 . Prócz tej cechy Antonina Kłoskowska wymienia jeszcze: poddaństwo wobec zewnętrznych podniet, ucieczkę od intelektualnego wysiłku czy podatność na powierzchowne, jaskrawe efekty11 . Liesbet van Zoonen z kolei, jako cechy strukturalne kultury popularnej wymienia: schematyczność, rozwojowość i personalizację12 . Wszystkie trzy wydają się być kluczowe jeśli mówić o coraz ściślejszych związkach popular culture z polityką. Łatwość w odbiorze przekazu oraz perspektywiczność w procesie tworzenia systemu komunikacji aktora indywidualnego czy zbiorowego, mogą przesądzić o kierunku obranym przez podmiot w kwestiach relacji z elektoratem. Niemniej – w kontekście analizowanego zagadnienia – to personalizacja stanowi namacalny punkt styczny między tym co znajduje się w świecie rozrywki, a tym co polityczne. Uważa się, iż idole – jako element kultury popularnej – narodzili się w połowie XX wieku, czemu towarzyszył przede wszystkim rozwój telewizji jako środka masowego komunikowania. Poruszając ten temat, nie sposób pominąć nierzadko nadmiernie eksponowanej, ale w tym miejscu uzasadnionej roli jaką odegrały kanały telewizyjne skierowane do młodych ludzi, w tym przede wszystkim kanały muzyczne (np. MTV)13 . Sama zaś młodzież jako nowa, wyodrębniona po II wojnie światowej kategoria społeczna, zmieniła bez wątpienia sposób korzystania z wytworów kultury popularnej, stając się jej najistotniejszym beneficjentem. Zestawienie tych dwóch faktów sprawiło, iż powstała kategoria idoli (tu – rozumianych jeszcze w sensie wytworów tzw. show businessu), jako produktów kierowanych za pośrednictwem nowego medium do nowego typu odbiorców. Warto spojrzeć na kwestię idola – jako typu wizerunku politycznego – przez pryzmat cech, które go konstytuują. Nie sposób nie odnieść się w tym aspekcie do kultury popularnej, która skonstruowała tę wyjątkową kategorię medialnej persony i skonfrontować owe atrybuty ze specyfiką komunikowania politycznego. Zabieg ten umożliwi jednocześnie porównanie tych dwóch sfer i odpowiedź na pytanie: czym się różnią w ramach rozważanej kwestii? Skala niniejszego rozdźwięku pozwoli natomiast na podjęcie problemu: czy w ogóle uprawnione 10 D. Piontek, Komunikowanie polityczne i kultura popularna. Tabloidyzacja informacji o polityce, Poznań 2011, s. 108. 11 A. Kłoskowska, Kultura masowa, Warszawa 1980, s. 111. 12 D. Piontek, Komunikowanie polityczne…, op. cit., s. 111. 13 S. Jones, MTV: The Medium was the Message, „Critical Studies in Media Communication” 2005, nr 22, s. 84.
 5. 5 jest „przeszczepianie” kategorii idola z kultury popularnej do polityki? Ta pierwsza – jako bez wątpienia pierwotna – stanowić tu będzie podstawę charakterystyki. Spośród wielu cech charakterystycznych idola rozumianego jako persona medialna, cztery wydają się opisywać ją w sposób najbardziej zindywidualizowany, a mianowicie: - ponadstandardowa popularność, - stanowienie uzupełnienia deficytu w jednostce i uznanie za punkt odniesienia; - zastępowanie innych przedmiotów kultu; - bycie domeną młodości. Pierwsza z cech tyczy się popularności jako przymiotu, który nierozerwalnie związany jest z osobą idola. Chodzi tu mianowicie o rozpoznawalność na skalę, której zaistnienie mogło być związane jedynie z powstaniem mediów o globalnym zasięgu oraz samego upowszechnienia się technologii umożliwiających kontakt z kulturą popularną 24 godziny na dobę. Chociaż pierwsze symptomy tego zjawiska widoczne były już w czasach świetności radia i kreowania bohaterów słuchowisk, to w pełni mogły one rozwinąć się dopiero wraz z popularyzacją telewizji14 . Dziś związek ten zacieśnił się jeszcze bardziej za sprawą mediów społecznościowych, za pomocą których ów kontakt jest w znacznej mierze zindywidualizowany a sam przekaz kierowany do konkretnego odbiorcy. Rozpoznawalność na skalę masową jest więc tym atrybutem idola, który nadaje mu status i k o n i c z n y , staje się bowiem samodzielnie funkcjonującym bytem kulturowym i pomostem komunikacyjnym między dwiema dowolnymi osobami na świecie pochodzącymi z obszarów, których rozwój technologiczny pozwala na regularny kontakt ze środkami masowego komunikowania. Fakt ten ma dla koncepcji idola jako typu wizerunku politycznego znamienne znaczenie. Otóż ten element klasyfikacji będzie nieodłącznie związany z politycznymi liderami oraz łączony z procesem personalizacji15 . Jego skalę natomiast można by podzielić na dwa obszary: krajowy – lokalny i międzynarodowy, w którym zbieżność z atrybutami przypisywanymi idolowi jako typowi idealnemu jest najpełniejsza16 . W szczególności warto podkreślić tu wspomnianą już rolę charyzmy oraz specyficznie pojmowanej niedostępności, która staje się katalizatorem dla zainteresowania mediów masowych, także (a może przede wszystkim) tych o profilu ztabloidyzowanym. Już jednak przy opisie tej pierwszej z cech opisywanego typu nasuwa się istotna wątpliwość, którą nie sposób pominąć, dokonując analizy pod kątem atrybutów stanowiących 14 M. Sokołowski, Media wobec kulturowych przemian współczesności, Olsztyn 2003, s. 90. 15 M. Cichosz, Wizerunek lidera…, op. cit., s. 90-91. 16 Jako przykłady można by wymienić byłego premiera Włoch Sylvio Berlusconi czy aktualnego prezydenta Stanów Zjednoczonych Baracka Obamę.
 6. 6 o jego charakterze. Otóż istota kreowania wizerunku, jako sposobu spoglądania na daną postać, leży pomiędzy działalnością aktora i osób odpowiedzialnych za jego image a obserwatorami życia politycznego (obywatelami), którzy w tym procesie odgrywają kluczową i podmiotową rolę decydując o nadaniu politykowi określonej cechy lub nie17 . W toku dyskusji o analizowanym przykładzie, wydaje się, że kreowanie wizerunku idola jest o tyle trudne, iż to elektorat jest jedynie w stanie osądzić o posiadaniu przez aktora określonej cechy oraz jej braku. Pojęcia takie jak charyzma czy podziw są tutaj w sposób wyjątkowy związane z owym aktem nadania. Co więcej, w przeciwieństwie do innych typów wizerunków, w tym przypadku wytworzenie czy wyeksponowanie określonego katalogu cech wydaje się być niezwykle trudne w oderwaniu od ich społecznego postrzegania. Stąd też profil symboliczny idola trudno jednoznacznie określić mianem wizerunku, a czynność związaną z jego projektowaniem nie sposób arbitralnie nazwać kreacją. Specyfika cech psychicznych i fizycznych w połączeniu z istotą społecznego odbioru sytuuje raczej figurę medialną idola w przestrzeni rozważań teoretycznych pomiędzy wizerunkiem a zabiegami konstruującymi rzeczywistość społeczno-polityczną charakterystyczną dla marketingu politycznego. Kolejną z cech charakterystycznych idola w rozumieniu medialnej persony na gruncie kultury popularnej jest uzupełnianie deficytu określonych cech w jednostce oraz stanowienie dla niej punktu odniesienia. Faktem jest, że wizerunek własny determinuje samoocenę18 , niemniej istotne znaczenie ma także spoglądanie na siebie przez pryzmat innych osób, także tych powszechnie znanych. Idol w tym rozumieniu to postać spopularyzowana, ale nierzadko odbierana również przez ogół jako jednostka charyzmatyczna. Relacja o której mowa ma więc właściwie zawsze charakter a s ym e t r yc z n y . Cechy idola stają się punktem odniesienia i podziwu dla fana. Może być to jedna z cech charakteru jak chociażby odwaga w wyrażaniu niepopularnych poglądów. Z reguły jest to jednak bezkrytyczne przyjęcie persony jako całości. Ta zależność albo stanowi źródło podziwu i tylko na tym etapie się zatrzymuje, albo wzmaga dążenie do upodobnienia się lub zbliżenia do swojego idola, co może przybrać formy patologiczne19 . 17 Liczne modele komunikacyjne dotyczące kreowania wizerunku kandydata sugerują, iż w zależności od wielu podmiotów modyfikujących przekaz, image jest wypadkową intencji nadawcy, komunikatów na jego temat nieupublicznianych intencjonalnie, zakłóceń ze strony mediów, preferencji wyborcy itp. Zob. D. Przybysz, Wyrazistość kandydata na scenie politycznej i niepewność wyborcy, w: „Studia socjologiczne” 2003, nr 1, s. 101 i nast. 18 E. Jerzyk, Wizerunek, w: Komunikowanie się w marketingu, red. H. Mruk, Warszawa 2004, s. 302. 19 Mówimy wtedy o zjawisku znanym na płaszczyźnie kultury popularnej jako tzw. p s y c h o f a n , który w swoim zamiłowaniu do przedmiotu uwielbienia decyduje się na operacje plastyczne w celu upodobnienia się do określonej postaci lub posuwa się do tzw. stalkingu.
 7. 7 Zaadaptowanie tej cechy w ramach zabiegów kreacyjnych w polityce, również skutkuje pogłębieniem relacji asymetryczności, co sprawia jednocześnie iż dystans społeczny dzielący postać idola i fana w tym układzie urasta wręcz do odległości na granicy alienacji. Niedostępność w realiach życia politycznego może rodzić jednak podobne skutki jak przy jednej z technik wpływania na percepcję informacji przez jednostkę, która mówi, iż nieosiągalność przedmiotu pożądania wzbudza jedynie chęć jego posiadania20 . Co więcej, idealizowanie, które łączy się z regułą niedostępności może skutkować nadawaniem podmiotowi takich cech, które ten w istocie rzeczy nie posiada. W analizowanej relacji idol- fan jednostka jest więc determinowana do poszukiwania w obiekcie adoracji tych cech, których brakiem sama się charakteryzuje. Na gruncie kultury popularnej można tu mówić przede wszystkim o talencie artystycznym, popularności, bogactwie czy przebojowości. Idol staje się dzięki temu punktem odniesienia dla człowieka; stanowi podstawę do asymetryczności, w której odbija się nadnaturalny dystans jaki dzieli obie postacie w analizowanym układzie. Łatwo te relacje przełożyć na praktykę funkcjonowania życia politycznego, w którym to także umiejętnie regulowany strumień informacji na temat określonej postaci (głównie mowa tu o politycznym liderze) ma za zadanie kreować aurę niedostępności właśnie, balansując na granicy dystansu i alienacji. Pozytywne cechy, które są kreowane lub eksponowane na potrzeby tworzenia wizerunku w naturalny sposób mają stanowić wzór dla obywatela, kultywując w ten sposób tradycję przedstawiania polityka jako postaci społecznie zaangażowanej, charyzmatycznego przywódcy czy wręcz męża stanu. Charakterystyczne dla tradycyjnie rozumianej postaci idola jest też nadawanie mu cech oraz tworzenie relacji stanowiącej s u b s t yt u t k u l t u , jako obcowania z postacią odrealnioną. Marek Jeziński twierdzi wręcz, iż „współczesne przywództwo polityczne traktować można jako substytut zapotrzebowania na sacrum/świętość”21 . Pierwiastek religijny jaki tu się pojawia jest wynikiem analogii widocznej w przypadku praktyk o charakterze sakralnym oraz tych związanych z adorowaniem podmiotu poruszającego się w obszarze szeroko rozumianej sfery publicznej. Wydaje się zatem, iż asymetryczna relacja idol-fan nie jest bynajmniej tożsama dla epoki mediów masowych, zmieniają się natomiast formy wyrażania tego typu zależności. Wiele opisów tej relacji znaleźć można w źródłach charakteryzujących przejawy kultu świętych, w których to wierni spoglądają na adorowaną 20 R. Cialdini, Wywieranie wpływu na ludzi, Gdańsk 2000, s. 220. 21 M. Jeziński, Bogowie i demony. Fenomen przywództwa a marketing polityczny, w: Gra o przywództwo – jak zdobyć i utrzymać władzę, red. B. Szklarski, Warszawa 2008, s. 14.
 8. 8 postać w sposób bezkrytyczny, czczą ją poprzez obrzędy, biorą udział w pielgrzymkach do miejsc z nimi związanych. W dobie zmniejszającego się uczestnictwa społeczności świata zachodniego w obrzędach religijnych, relacja ta zostaje zastąpiona nierzadko inną, równie trwałą, choć związaną ze światem kultury popularnej, a nie sferą religijności22 . Jest ona dostrzegalna także w praktyce życia politycznego: w jego obszarze ikonicznym (portrety prezydenta wiszące w reprezentacyjnych miejscach placówek dyplomatycznych), w sferze języka (np. słynne hasło: „Jarosław, Polskę zbaw!”), czy przestrzeni publicznej (nadużywanie symbolu krzyża w praktykach pozareligijnych, marsze i pochody utrzymane w konwencji sacrum). Ostatnim ze wspomnianych elementów jest konstruowanie relacji idol-fan przede wszystkim rozumianej jako domena młodości. Wyidealizowany obraz świata, wyzwolenie z konwencji narzuconej przez starsze pokolenie czy dążenie do zaznaczenia swojej obecności jako pokolenia, sprzyja tworzeniu ikon, które w warstwie symbolicznej mogłyby stanowić punkt odniesienia dla młodzieży jako element wspólnoty znaczeniowej. „Wyrastanie z idoli” jako racjonalizacja i weryfikacja własnych poglądów zdaje się być tu logicznym następstwem przechodzenia człowieka przez poszczególne fazy życia i niezbędnym etapem na drodze do dojrzałości emocjonalnej. Z punktu widzenia samej jednostki, rozpatrywana zależność może zdawać się irracjonalną o tyle, iż w zamian z duże nakłady materialne i wysiłek intelektualny, nie oferuje we wspomnianym asymetrycznym układzie zbyt wiele. Niemniej, w myśl teorii Karla Mannheima taki sposób wnioskowania wydaje się mieć znamiona racjonalności relacyjnej – mimo braku logiki w takim sposobie tworzenia relacji, są one użyteczne w społecznym funkcjonowaniu. Racjonalność relacyjna stanowi tutaj właściwość przysługującą pewnym zjawiskom, która poprzez uproszczenie wnioskowania, umożliwia jednostce odnalezienie się w skomplikowanej rzeczywistości społeczno-politycznej23 . Przełożenie tej cechy na grunt kreowania wizerunku w ramach polityki – w przeciwieństwie do poprzednich atrybutów – nie jest w pełni uzasadnione i jednoznaczne. Bezpośrednia analogia jest tu o tyle nieuzasadniona, iż komunikat w obszarze polityki tylko w niektórych sytuacjach jest dystrybułowany w sposób kierunkowy. Niemniej, na gruncie marketingu politycznego rozumianego jako zespół narzędzi służących osiąganiu celów politycznych, opisywana prawidłowość ma istotne znaczenie. Chodzi tu mianowicie o 22 Przejawów tego można doszukiwać się w wielu praktykach życia społecznego czy politycznego: od kwestii prozaicznych, jak wytapetowane plakatami pokoje nastolatków, przez uczestnictwo w wydarzeniach zbiorowej ekstazy takich jak koncerty, festiwale, wielkie konwencje partyjne, aż po pielgrzymki do miejsca spoczynku przedwcześnie zmarłych idoli. 23 K. Manheim, Człowiek i społeczeństwo w dobie przebudowy, Warszawa 1974, s. 76 i nast.
 9. 9 segmentację rynku wyborczego i szczególny status jaki posiada tu zakres wiekowy 18-24. W ujęciu marketingowym jest to o tyle znamienne, iż partycypacja polityczna w niniejszym segmencie jest relatywnie niska na tle innych grup. Zaktywizowanie jej, co bardzo jednoznacznie pokazują wyniki wyborów, staje się jednym z podstawowych warunków sukcesu wyborczego, przynajmniej rozpatrywanego na gruncie realiów polskich. W tym sensie, wizerunek idola jest dla zbiorowych aktorów politycznych o tyle istotny, iż ma za zadanie zaktywizować liczny i kluczowy segment24 . To także do tej grupy najczęściej adresowane są kampanie mające na celu pozyskanie konsumenta lojalnego wobec marki, który „wychowując się na niej” pozostaje jej wierny. Niemigrujący wyborca, jako grupa najcenniejsza dla politycznego aktora, również skłania do zwiększenia wysiłków nad pozyskaniem go, gdzie użyteczność opisywanego typu wizerunku wydaje się mieć znaczenie kluczowe. 3. Determinanty obecności wizerunku idola na rynku politycznym Użyteczności idola jako typu wizerunku politycznego należy doszukiwać się w marketingowym ujęciu osiągania politycznych celów, gdzie partykularne dążności poszczególnych aktorów determinują kierunek budowania profilu symbolicznego określonej jednostki. Biorąc pod uwagę liczne konteksty, jakie związane są z kształtem i funkcjonowaniem współczesnych demokracji wyborczych, w określonych sytuacjach tworzenie atmosfery sprzyjającej postrzeganiu polityka jako idola wydaje się być uzasadnione. W szczególności dotyczy to politycznych liderów jako tych jednostek, które mają do spełnienia role przywódcze wymagające nadania im cech znajdujących się w pojemnym katalogu spod znaku politycznego idola. Być może jest to powód, dla którego coraz większą liczbę przywódców partyjnych i państwowych można określić niniejszym mianem. Podmioty polityczne zdeterminowane są więc do tworzenia produktu politycznego o cechach zbliżonych popkultutowemu idolowi na zasadzie obserwacji trendów i zastosowania sprawdzonych mechanizmów, które – w pewnej części – są możliwe do przełożenia ze świata rozrywki do świata polityki. Nie jest to jednak ten rodzaj migracji trendów, które obserwowalne są w postaci infotainmentu, w którym treść charakterystyczna dla tego 24 Ta cecha zdaje się mieć dla marketingowej użyteczności wizerunku idola niemniejsze znaczenie niż pozostałe, chociażby ze względu na ujmowanie młodzieńczości i jej przymiotów za źródło działań komercyjnych czy wręcz ucieleśnienie komercji. Zob. J. Cianciara, B. Uścińska, Komunikacja społeczna. Komunikowanie się z mediami w praktyce, Wrocław 1999, s. 93.
 10. 10 pierwszego członu ujmowana jest w formie drugiego elementu, pozwalając w ten sposób na przedstawienie wyborcom informacji nierzadko w formie zdewaluowanej. Chodzi raczej o upodobnienie realiów towarzyszących tym dwóm równolegle rozwijającym się zjawiskom oraz o kopiowanie trendów. W tym sensie idole w rzeczywistości medialnej stają się jakoby protoplastami dzisiejszych celebrities, gdzie – w przypadku obu zjawisk – odbiorca ma do czynienia z jednakim katalogiem mechanizmów. Można by wymienić tu chociażby nadnaturalne zainteresowanie ze strony mediów i publiczności, skandal jako narzędzie podtrzymania owej uwagi a także etapowość w funkcjonowaniu „na scenie” niczym w teorii życia produktu na rynku konsumpcyjnym. Ten ostatni element wydaje się być zresztą wyjątkowo istotny, biorąc pod uwagę liczne przykłady karier politycznych, które można by rozpisać wg tradycyjnego schematu: przygotowanie, faza wprowadzenia, wzrostu, dojrzałości, nasycenia i schyłku25 . Chociaż przydomek idola zarezerwowany jest dla relacji indywidualnego układu, to w historii kultury popularnej w XX w. jest miejsce dla jednostek i grup, które poprzez swoją popularność zapisały się jako pokoleniowe symbole, ikony swoich czasów, zbiorowi idole całych formacji czy kategorii ludzi26 . Jak się wydaje, mechanizmy rządzące życiem politycznym czerpią z wypracowanych kilkadziesiąt lat temu wzorców, dostrzegając ich korzyści na dwóch skalach. Po pierwsze, można tu mówić o poziomie globalnym, na którym – poprzez świadome i zaplanowane działania – lider polityczny uzyskuje status idola. Adekwatnym przykładem zdaje się być tu prezydent Stanów Zjednoczonych Barack Obama, który osiągnął światową rozpoznawalność za sprawą wyeksponowania odpowiednich cech tworzonego wizerunku. Został on zbudowany na potrzeby pierwszej kampanii prezydenckiej, w której brał udział. Można wymienić tu m.in.: - uznanie za kluczowy segment odbiorców młodego pokolenia, dla którego głównym narzędziem komunikacji były dynamicznie rozwijające się środki z grupy web. 2.0 i tym samym wypełnienie postulatu „ponadstandardowej popularności”27 ; 25 Jako przykład mogłaby posłużyć tutaj rozpisana w sposób schematyczny kariera byłego premiera Włoch: Silvio Berlusconiego – od fazy wchodzenia na rynek w latach 90. XX w. i systematyczny wzrost notowań, przez długi okres przewodzenia włoskiemu rządowi, przesycenie informacjami o życiu prywatnym premiera aż do upadku jego rządu w listopadzie 2011 r. 26 Wśród nich można by wymienić chociażby Marilyn Monroe, The Beatles, The Rolling Stones, Michaela Jacksona czy Lady Gagę, a w Polsce: Marylę Rodowicz czy zespół Perfekt. 27 Ten element został tu przytoczony jako pierwszy ze względu na istotę wyodrębnienia segmentu kluczowego jako jednego z ważniejszych etapów kreowania wizerunku. W przypadku idola – typu związanego jednoznacznie z wiekowo sprofilowaną grupą wyborców, kwestia ta wydaje się więc być istotna w dwójnasób. Więcej: P. Pawełczyk, Osobowość jako źródło władzy w warunkach demokracji masowej, w: Prawne,
 11. 11 - budowanie aury wyjątkowości m.in. na bazie postaci potencjalnego pierwszego czarnoskórego prezydenta Stanów Zjednoczonych; - popularyzację postaci człowieka-ikony poprzez odpowiedni dobór wizualnych środków komunikowania z odbiorcą (aspekt ekwiwalentu religijnego; np. poprzez stylizowanie B. Obamy na ikoniczne portrety autorstwa Andy`ego Warhola); - popularyzację mitu człowieka z dołów społecznych osiągającego najwyższe zaszczyty we własnym kraju (aspekt uzupełniania deficytu w obywatelu); - popularyzację wizerunku przyjętego przez B. Obamę jako symbolu w sposób znaczny przekraczającego granicę kraju, z którego się wywodzi (aspekt nadnaturalnej popularności). Chociaż prezydent Stanów Zjednoczonych wydaje się być przykładem najbardziej zbliżonym do opisywanego tutaj zjawiska, to w ramach niniejszego trendu można doszukiwać się wielu przykładów liderów politycznych, gdzie analogia do idola w rozumieniu kultury popularnej warta jest przeanalizowania. Wśród postaci mieszczących się w obszarze globalnego wykorzystania omawianego wizerunku warto przytoczyć chociażby premiera Włoch Silvio Berlusconiego, prezydenta Federacji Rosyjskiej Wladimira Putina czy prezydenta Wenezueli Hugo Chaveza. Warto pochylić się także nad przedstawicielstwem w tej kategorii wspomnianej skali lokalnej, nie przekraczającej granic państwa. Odnosząc się do przykładu z rodzimego rynku politycznego trudno byłoby jednak stwierdzić czy wizerunek któregoś z polskich polityków „migruje” w kierunku idola przynależnego do tej pory do kręgu zainteresowania badaczy kultury i komunikacji. Obecność pewnych symptomów pozwala natomiast założyć, iż na gruncie rodzimym obecne są elementy pozwalające na dostrzeżenie pewnego trendu. Wizerunek polskich liderów politycznych nierzadko skierowany jest w kierunku ludzi młodych, co zaobserwować można w kategoriach takich jak: język, selekcja środków przekazu, próby optowania za istotnymi dla tego segmentu sprawami, prezentacja własnej osoby przez pryzmat wyglądu zewnętrznego28 . Miano postaci ikonicznej, a więc tej, która uzyskuje status bliski symbolowi, również nie stanowi w Polsce nieznanej formy pozycjonowania polityka na rynku, co w sposób najbardziej dosłowny – nie inaczej jak w Stanach Zjednoczonych – obrazuje twórczość użytkowników internetu29 . Specyfika ekonomiczne i Polityczne aspekty funkcjonowania mediów i kreowania ich zawartości, red. P. Dudek, M. Kuś, Toruń 2009, s. 257. 28 Być może dobrym przykładem byłby tu Janusz Palikot zabiegający o poparcie tej części elektoratu, w szczególności w ramach kampanii wyborczej w wyborach parlamentarnych w 2011 r. 29 Z kolei ten aspekt w sposób zauważalny wykorzystuje Jarosław Kaczyński, jako symbol walki z licznymi, a zauważalnymi przez zwolenników Prawa i Sprawiedliwości nieprawidłowościami życia społecznego i politycznego.
 12. 12 najnowszej historii Polski pozwoliłaby w tej kategorii umieścić osoby odgrywające istotne role np. w ramach NSZZ Solidarność. Wspomniane już przejawy kultu jednostki, choć wyrażane głównie za pomocą kodu językowego, również wydają się świadczyć o tym, iż sfera sacrum i profanum ulega scaleniu30 , co także charakterystyczne jest dla wizerunku idola. Tym samym pewne trendy są dostrzegalne i – co istotne – nie są one bynajmniej efektem samej personalizacji polityki i automatycznego przyjmowania roli idolów przez politycznych liderów – nie wszystkie polskie partie wybierają wszakże ten tryb eksponowania pozycji politycznej swoich przywódców. Mimo użyteczności wizerunku idola rozumianego jako narzędzie wykorzystywane do osiągania celów politycznych, sam jego charakter niesie jednak w sobie pierwiastek autodestrukcyjny jako ten, który stanowi zagrożenie dla podmiotów nim się posługujących. Otóż, jako że fazowość – immanentna zasada jego istnienia – może zbyt szybko doprowadzić do schyłkowej fazy funkcjonowania na rynku, na idolu spoczywa permanentny przymus innowacji, charakterystyczny dla procesu celebrytyzacji31 . Mechanizm ten stanowi też niejako „paliwo” podtrzymujące specyficzny rodzaj relacji idol-fan, w którym drugi element oczekuje ciągłej obecności w swoim życiu. Sprzyja to poszerzaniu zakresu informacji, które idol generuje na swój temat, co dotyczy – w rozumieniu teorii penetracji społecznej Irwina Altmana i Dalmasa Taylora – zarówno szerokości jak i głębokości publikowanych wiadomości32 . To z kolei może stać się przyczyną i n t ym i z a c j i jako zjawiska wkraczania mediów w sferę prywatności podmiotu. Stąd już niedaleko do wspomnianej fazy schyłkowej, co w sferze polityki oznacza zniknięcie z rynku politycznego. Z punktu widzenia systemu, relacja idol-fan ma więc charakter autodestrukcyjny dla wizerunku idola i dla aktora, który go wykorzystuje. Proces tabloidyzacji kreując idoli, jednocześnie ich dezawuuje – brak tajemnicy i tabu, będących częścią owego wizerunku, staje się jednocześnie praprzyczyną upadku. U jego źródeł leży natomiast brak reglamentacji informacji, istotnej z punktu widzenia skuteczności działania33 . Ten sam proces tabloidyzacji wymusza jednocześnie przyspieszenie zachodzących zmian na rynku i – w konsekwencji – samą liczbę idoli, co również wydaje się mieć charakter autodestrukcyjny. Paradoks tego typu wizerunku polega więc na tym, iż to co staje się jego fundamentem, jest jednocześnie narzędziem jego rozkładu. 30 A. Ogonowska, Obrazy polityki. Polityka obrazu, w: „Kultura popularna” 2003, nr 2, s. 121. 31 D. P. Marshall, Celebrity and Power: Fame in Contemporary Culture, Minneapolis 1997, s. 68. 32 S. Ting-Toomey, L. C. Chung, Understanding international communication, Los Angeles 2005, s. 185. 33 Uprawnionym chyba byłoby stwierdzenie, iż pierwszy idol polityczny w USA – John Fitzgerald Kennedy – nie byłby w stanie objąć najważniejszego w systemie politycznym Stanów Zjednoczonych stanowiska, gdyby nie niepisana zasada dotycząca nieporuszania przez prasę kwestii dotyczących życia prywatnego głównych osób w państwie. Jej zanik, który symbolizuje „afera rozporkowa” z lat 90. pokazuje jak dalece w tej kwestii ewoluował system funkcjonowania mediów.
 13. 13 4. Zakończenie Wizerunek polityczny – w pewnych szczególnych sytuacjach – może stanowić środek osiągania politycznych celów. Jeżeli za główne zadanie komunikacji politycznej uznać jej skuteczność, to dobór typu wizerunku do kontekstu społeczno-kulturowego, w której „zanurzona” jest polityczna rywalizacja, zdaje się mieć kluczowe znaczenie z punktu widzenia zdobywania przewagi nad przeciwnikiem34 . W sposób szczególny jest to unaocznione w sytuacji wyborczej, kiedy profil symboliczny kandydata nierzadko ulega celowym przekształceniom35 . Wybór typu idola jako tego, który odpowiada zapotrzebowaniu kreowanemu przez realia medialne, jest działaniem o tyle racjonalnym, iż liczne przykłady – zarówno z płaszczyzny kultury popularnej jak i politycznej – pokazały, że dobrze wpisuje się on ów sposób funkcjonowania środków masowego komunikowania. Ograniczone umiejętności prognostyczne w naukach społecznych uniemożliwiają odpowiedzenie na pytanie czy jest to kierunek przemian i trendów, który wyznaczy drogę dla dalszych „eksperymentów” z profilami kluczowych polityków – liderów politycznych. Niemniej, narastająca ilość przykładów w ostatnich latach, sprawdzalność tego typu zabiegów w USA w połączeniu ze wzrastającym zjawiskiem amerykanizacji sprawiają, iż można zastanawiać się: jak głębokie może być sprzęgnięcie świata polityki i kultury popularnej i jakie byłyby tego ewentualne skutki dla funkcjonowania demokracji w obecnym kształcie? 34 W. Czajkowski, Zachowania polityczne i wizerunek polityka – skuteczność w odbiorze społecznym, „Państwo i Społeczeństwo” 2005, nr 4, s. 154. 35 L. Kuras, Kształtowanie wizerunku politycznego…, op. cit., s. 155-156.
 14. 14 Bibliografia Albouy S., Marketing et communication politique, Paris 1994. Cialdini R., Wywieranie wpływu na ludzi, Gdańsk 2000. Cianciara J., Uścińska B., Komunikacja społeczna. Komunikowanie się z mediami w praktyce, Wrocław 1999. Cichosz M., Wizerunek lidera politycznego, w: Marketing polityczny. W poszukiwaniu strategii wyborczego sukcesu, red. M. Jeziński, Toruń 2005. Czajkowski W., Zachowania polityczne i wizerunek polityka – skuteczność w odbiorze społecznym, „Państwo i Społeczeństwo” 2005, nr 4. Gierełko-Klimaszewska K., Rola telewizji w kształtowaniu wizerunku politycznego. Studium mediatyzacji polityki na przykładzie wyborów prezydenckich w Polsce, Toruń 2008. Hordecki B., Kreowanie wizerunków a demokracja – w poszukiwaniu hipotezy badawczej, w: Marketing polityczny. Szansa czy zagrożenie dla współczesnej demokracji?, red. P. Pawełczyk, Poznań 2007. Jerzyk E., Wizerunek, w: Komunikowanie się w marketingu, red. H. Mruk, Warszawa 2004. Jeziński M., Bogowie i demony. Fenomen przywództwa a marketing polityczny, w: Gra o przywództwo – jak zdobyć i utrzymać władzę, red. B. Szklarski, Warszawa 2008. Jeziński M., Wizerunek polityczny jako element strategii wyborczej, w: Kampania wyborcza: marketingowe aspekty komunikowania politycznego, red. B. Dobek-Ostrowska, Wrocław 2005. Jones S., MTV: The Medium was the Message, „Critical Studies in Media Communication” 2005, nr 22. Kłoskowska A., Kultura masowa, Warszawa 1980. Kuras L., Kształtowanie wizerunku politycznego w perspektywie etycznej, w: Wartości etyczne w kampaniach wyborczych w 2005 r, red. D. Walczak-Duraj, Pabianice 2006. Marciniak E. M., Polityka jako sztuka kreowania wizerunku. Między twarzą a maską, w: Metafory polityki, t. 2., red. B. Kaczmarek, Warszawa 2003. Manheim K., Człowiek i społeczeństwo w dobie przebudowy, Warszawa 1974. Marshall D. P., Celebrity and Power: Fame in Contemporary Culture, Minneapolis 1997. Nowak E., Riedel R., Siedem grzechów głównych marketingu politycznego. Krytyczno- realistyczne ujęcie teorii i praktyki politycznej, w: Medialne wizerunki polityki, red. M. Sokołowski, Toruń 2009. Ogonowska A., Obrazy polityki. Polityka obrazu, w: „Kultura popularna” 2003, nr 2.
 15. 15 Pawełczyk P., Osobowość jako źródło władzy w warunkach demokracji masowej, w: Prawne, ekonomiczne i Polityczne aspekty funkcjonowania mediów i kreowania ich zawartości, red. P. Dudek, M. Kuś, Toruń 2009. Piontek D., Komunikowanie polityczne i kultura popularna. Tabloidyzacja informacji o polityce, Poznań 2011. Skarzyński R., Podstawowy dylemat politologii. Dyscyplina nauki czy potoczna wiedza o społeczeństwie?, Białystok 2012. Sokołowski M., Media wobec kulturowych przemian współczesności, Olsztyn 2003. Ting-Toomey S., Chung L. C., Understanding international communication, Los Angeles 2005. Jakub Jakubowski [jakub.jakubowski@amu.edu.pl] – doktorant na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w Zakładzie Socjotechniki i Marketingu Politycznego. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół nowych mediów oraz nowoczesnych narzędzi marketingowych.
Publicité