Publicité
Publicité

Contenu connexe

Présentations pour vous(20)

Publicité

Plus de Jan Bolmeson(16)

Publicité

#242 - Spara till barn och spara med barn | Våra, forumets och experters bästa tips för barnsparande

 1. Spara rätt till och med barn - Sammanfattning av våra och forumets viktigaste saker att tänka på… 😊😊 242
 2. Bildspel till avsnitt #242 På bloggen RikaTillsammans finns det kompletterande material i form av en artikel, en video och ett poddavsnitt. Sök ”242” på www.rikatillsammans.se för att få extramaterialet.
 3. Dagens avsnitt Uppdatering av ”Spara rätt och lätt MED och TILL barn/barnbarn” • https://rikatillsammans.se/barnsparande/ • Innehåller fördjupad information och många fler länkar • Sammanfattning av • tidigare artiklar på bloggen om barnsparande • boken ”Gör ditt barn rikt” • diskussioner på forumet - https://rikatillsammans.se/forum/c/19 • Bankföreningens faktablad ”Barns tillgångar” • Ingen sanning – man får anpassa efter ens barn och deras intresse • Vi gör mängder av misstag och från tid till annan följer vi inte egna råd, våra barn är födda 2011 och 2018… • Konkreta tips, råd och förmodligen saker du inte visste…
 4. Ansvarsbegränsning och villkor • Historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. • Investeringar kan öka och minska i värde. I värsta fall kan du förlora hela ditt kapital. • Är inte personlig finansiell rådgivning och ska inte uppfattas som sådan. Finns lista på bloggen med duktiga finansiella rådgivare med tillstånd från finansinspektionen som vi rekommenderar. • Bygger på material sammanställt från olika källor, t.ex. forskning, böcker och forumet, som vi bedömer trovärdiga. • Avsnittet kan innehålla sponsrade länkar som ger oss en ersättning. • Fullständiga villkor: rikatillsammans.se/villkor
 5. Hälsa på i vår community I vår RikaTillsammans-community får du exklusivt extra-material, FikaTillsammans-podd och fler tips. Du väljer själv din engagemangsnivå. Läs mer på: patreon.com/rikatillsammans
 6. Tips 1. Spara till dig själv först • Som man säger på flyget: ”Sätt först masken på dig själv innan du hjälper andra.” • Spara till dig själv först, se till att du har en buffert och eget sparande • Det är OKEJ att INTE spara till barnen! • Vi fick inga stora summor och det har gått bra ändå
 7. Tips 2. Spara inte för mycket! • Att ge barn en stor summa pengar när de fyller 18 kan lika gärna hjälpa som det kan stjälpa. • Du riskerar att ta ifrån dem deras eget driv, känsla av att ”kan själv” • Bestäm vad du sparar till, räkna vad det kostar och räkna baklänges med hjälp av ränta-på-ränta-kalkylatorn. • Vårt mål är t.ex. att underlätta omställning i 18-års åldern: • Egen ekonomi • Eget boende • Studier / jobb • Om boende, spara t.ex. bara till 2/3 av kontantinsatsen.
 8. Länsförsäkringar: Köpa lägenhet 2041 • Tack @Thomas86 på forumet. • Med hjälp av dagens bostadspriser räknade LF ut vad en genomsnittlig lägenhet om 30 kvm kommer att kosta 2041.
 9. Länsförsäkringars prognos för bopriser 2041 Kommun Pris år 2041 Kontantinsats år 2041 Spara per månad +/- barnbidraget Stockholm 5 200 000 kr 800 000 kr 1 730 kr 380 kr Göteborg 3 400 000 kr 500 000 kr 1 130 kr -220 kr Malmö 2 200 000 kr 300 000 kr 730 kr -620 kr Uppsala 2 500 000 kr 400 000 kr 840 kr -510 kr Östersund 1 900 000 kr 300 000 kr 640 kr -710 kr ”Vi har räknat med en årlig ökning av bostadspriserna på 4 procent baserat på 2 % inflation och 2 % real ökning av inkomster och det historiska snittet för prisökning på bostäder sen 80-talet som är 7,4 %. På spar har vi satt en ränta på ränta på 6 %.”
 10. ”Ekonomisk barnmisshandel att spara långsiktigt på bankkonto”
 11. Tips 3. Sparande TILL barnen • Spara på ett bankkonto ”ekonomiskt barnmisshandel” • Spara på samma sätt som tidigare nämnt i #238 och #99 • Dvs spara i alla bolag, i alla länder, i alla branscher, i alla storlekar så billigt, regelbundet och långsiktigt som möjligt. • Fondrobot eller global indexfond är utmärkta val. Förr rekommenderade vi globala barnportföljen, men basportföljen enligt #238 är utmärkt om man inte vill köra LYSA / OPTI (sponslänk) • Utmaningen kan vara tidshorisont, men mindre känsligt: • Kort (0 – 2 år) – stor del på bankkonto • Vet-inte (3-9 år) – 50 % aktieindexfond / 50 % räntor eller bankkonto • Lång (10+ år) – 100 % aktierindexfond • Tänk på att för en 15 åring är både 3 och 10 år rimliga sparhorisont
 12. Basportföljen enligt avsnitt #238
 13. Förmynderiutredningen 1988 I såväl 1988 års förmynderskapsutredning som i den senare propositionen 1993/94:251 anges två huvudsakliga problemsituationer: • 1) föräldrar som i och för sig vill sina barns bästa men saknar erfarenheter och kunskap för att kunna förvalta barnens egendom, i vart fall avseende mer omfattande egendom och egendom som kräver aktiv bevakning, och • 2) föräldrar som kan ha ett intresse av att använda sina barns tillgångar på ett otillbörligt sätt.
 14. Propositionen 1993/94:251 föräldrabalken Om summan är över 8 prisbasbelopp, dvs totalt 384 000 SEK så ska det anmälas till kommunens överförmyndare (och förvaltning blir knepigare). Föräldrabalken, SFS 1949:381, kapitel 13: • 2 § När värdet på en omyndigs tillgångar, som ska förvaltas av föräldrarna, genom arv, gåva, värdestegring eller på något annat sätt har kommit att överstiga åtta gånger gällande prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken, tillämpas bestämmelserna i 3-7 §§ för förvaltningen. • 3 § Inom en månad efter det att värdet på en omyndigs tillgångar överstigit det belopp som anges i 2 § första stycket skall föräldrarna ge in en förteckning över den omyndiges egendom till överförmyndaren. • Har egendom tillfallit en omyndig med villkor om särskild överförmyndarkontroll enligt 2 § andra stycket, skall föräldrarna ge in en förteckning över egendomen till överförmyndaren inom en månad därefter.
 15. Prenumerera på vårt nyhetsbrev Prenumerera på vårt kostnadsfria månatliga nyhetsbrev. Där får du våra bästa tips, artiklar och guldkorn. Läs mer: rikatillsammans.se/nyhetsbrev
 16. Fri föräldraförvaltning Föräldrarna får dock inte göra vad som helst med sina barns tillgångar. De ska förvalta tillgångarna på ett omsorgsfullt sätt och alltid agera på det sätt som bäst gagnar barnet. Pengar ska placeras säkert och ge en skälig avkastning. Det innebär att de bör förvaltas försiktigt med betoning på trygghet. Tillgångarna får i skälig omfattning användas för barnets uppehälle, utbildning och nytta i övrigt. Vad som är till nytta beror på barnets ålder, föräldrarnas villkor och annat. Huvudsaken är att det är barnets intresse som ska tillgodoses. Pengarna får användas även till sådant som kommer föräldrarna och familjen i övrigt till godo om deras intresse är en bieffekt. Barnets tillgångar får inte blandas ihop med föräldrarnas, exempelvis förvaras på samma konto. Undantagna från föräldraförvaltning är dessutom inkomster som barn över 16 år har tjänat på eget arbete. Har ett barn som är över 16 år själv satt in pengar på ett konto, får inte föräldrarna ta ut pengarna utan att barnet godkänner det. Källa: Konsumenternas.se
 17. Barns rättshandlingar Utdrag från: ”Bankföreningens faktablad om barns tillgångar”: • En omyndig får, oavsett ålder, också råda över medel som den omyndige har fått i gåva med villkor om fri dispositionsrätt. • Det är föräldrarnas skyldighet att se till att pengar och värdepapper, som tillhör barnet, förvaras på sådant sätt att de inte sammanblandas med förälderns egna eller annans tillgångar. • För att förälder ska kunna låna pengar från sitt barn krävs att god man utses för att företräda barnet, samt att överförmyndaren samtycker till åtgärden. Detta gäller även tillfälliga handlån och oavsett beloppets storlek. Lånet måste ges mot ränta och säkerhet. Dessutom ska en amorteringsplan upprättas. • Det är inte möjligt för föräldrar att inför barnets 18-årsdag utföra transaktioner i syfte att hindra barnet från sina möjligheter att därefter disponera sina egna pengar. De beskrivna reglerna om förbud att blanda ihop barnets pengar med sina egna, förbudet att ge bort barnets tillgångar samt reglerna om jäv och utlåning gäller även i dessa fall.
 18. Tips 4. I vems namn ska du spara i? • I barnets namn: • Anses gåva • Du får inte sammanblanda med dina pengar • Från 18-års dagen har du inget att säga om • Ingen risk vid skilsmässa/bodelning, dödsfall etc. • I ditt namn: • Du kan välja när barnet ska få pengarna • Risk vid skilsmässa/bodelning, dödsfall etc. • En variant är kapitalförsäkring i ditt namn med barnet som förmånstagare, det går att ha flera barn som förmånstagare. • Vi gör en kombination av allt ovan.
 19. Särskild förvaltning (via testamente) Den som ger en gåva till ett barn kan ange att egendomen ska förvaltas av en särskild förvaltare, utan att föräldrarna i egenskap av förmyndare har något medbestämmande. Ett sådant villkor om särskild förvaltare kan också skrivas in i ett testamente, i ett förmånstagarförordnande i en försäkring eller i ett individuellt pensionssparande. I villkoret kan givaren föreskriva att egendomen ska förvaltas av förvaltaren längre än till barnets 18-årsdag. Det ska framgå av gåvobrevet eller motsvarande vem som ska vara förvaltare. En särskild förvaltare kan vara en släkting eller någon annan privatperson, eller ett företag, exempelvis en bank. Förvaltaren ska lämna en årlig redogörelse till barnets förmyndare, det vill säga oftast föräldrarna. Till skillnad från en god man eller förvaltare står en särskild förvaltare inte under överförmyndarens kontroll.
 20. Tips 5. Spara MED barnen • Ännu viktigare än att spara TILL barnen är att ge dem ett ekonomiskt självförtroende • Frågan är inte så mycket ”När är barnen redo?” som den är ”När är vi föräldrar redo?” • Kan man hantera ekonomier i dataspel så kan man hantera veckopeng… • Rekommendation från ungefär fem års ålder kan man börja leka pengar och spara med barn. • Varje fråga eller önskan om något är ett lärotillfälle • Vår uppgift är att fånga några av dessa lärotillfällen • Bonustips: • ljug inte för barnen (du kan ducka med: ”varför undrar du det?”) • Fråga barnen om pengar: t.ex. vad är pengar? ”biljetter”
 21. Tips 5. Spara MED barn: månadens aktie • Från Freja var 7 år har vi haft ”månadens aktie” • Tack Stefan Thelenius • Varje månad får hon välja en aktie • Syftet är att göra det naturligt • ingen analys, inget syfte att tjäna pengar eller motsvarande • Köper det som är i henens värld • Anpassa till barnets ålder och gör det kravlöst • Tips! Gå med unga aktiesparare
 22. Tips 5. Spara MED barn: veckopeng Typer av veckopeng som matchar verkligheten: • Den prestationsbundna veckopengen (”lön”) • Den gåvobaserade veckopengen (”gåva / bidrag”) • Den entreprenöriella veckopengen (”betalt i resultat/problemlösning”) • Ge pengar vid behov-modellen
 23. Tips 5. Spara MED barn: GIMI-appen. Ett verktyg kan vara appen GIMI. Dock dyr vid användning av kortlösning.
 24. Tips 5. Spara MED barn: veckopeng forts. Fördelning av vecko/månadspeng: • Konsumtion idag (låt den vara fri och bit dig själv i tungan) • Sparande (uppskjuten konsumtion) • Investering • Välgörenhet
 25. Tips 5. Spara MED barn: forts. Vid konsumtion (visa på de tre inkomstyperna) • En tredjedel som bidrag / gåva • En tredjedel från egen intjäning / sparande • En tredjedel som avkastning på kapital • (En del som försäljning)
 26. Freja: Vad kostar hästen? Säljaren: 5 kronor. Freja: Jag vill bara betala 6 kr!
 27. Tips 6. Säg inte nej, säg vad intressant… • Ett problem när vi blir vuxna är att ekonomi ofta förknippas med ”nej”, ”inte” och ”brist”. • Varje tillfälle ett barn vill ha något så är det ett potentiellt lärotillfälle. • Säg istället t.ex.: ”Vad spännande och roligt att du vill ha den. Jag vill gärna köpa den till dig och vi kan hjälpas åt för att det ska vara möjligt…” • Hjälp barnet att se att ni är på samma lag. Ni sitter på samma sida bordet och ”motståndaren” är bara en plan som inte ännu är utlistad.
 28. Tips 7. Ge ansvar OCH befogenhet • Claes Hemberg: ” Ok, här är tjugo kronor till mjölken, men här får ni en femtiolapp, och köp någonting du upplever att vi behöver.” • Låt barnen få en cirkel av ansvar som ökar och minskar med uppgiften. • Låt barnen t.ex. ansvara för trädgårdsstädning en dag och ”underordna” dig deras arbetsledning.
 29. Tips 7. Spara rättvist till alla barnen 0 kr 500 000 kr 1 000 000 kr 1 500 000 kr 2 000 000 kr 2 500 000 kr 3 000 000 kr 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Jan (1981-1999) Thomas (1985-2003) 18 året, skulle jag fått 2,8 Mkr och min bror 0,8 Mkr. Källa: Teoretiskt värde av 1000 SEK/månad i 18 år från 1981 resp 1985 baserat på Stockholmsbörsen (SIXRX).
 30. Tips 7. Spara rättvist till alla barnen 0 kr 500 000 kr 1 000 000 kr 1 500 000 kr 2 000 000 kr 2 500 000 kr 3 000 000 kr 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Jan (1981-1999) Thomas (1985-2003) Källa: Teoretiskt värde av 1000 SEK/månad i 18 år från 1981 resp. 1985 baserat på Stockholmsbörsen (SIXRX).
 31. Värdet på 18 års månadsparande av 1 000 kr 0 kr 500 000 kr 1 000 000 kr 1 500 000 kr 2 000 000 kr 2 500 000 kr 3 000 000 kr 3 500 000 kr 1870 1872 1874 1876 1878 1880 1882 1884 1886 1888 1890 1892 1894 1896 1898 1900 1902 1904 1906 1908 1910 1912 1914 1916 1918 1920 1922 1924 1926 1928 1930 1932 1934 1936 1938 1940 1942 1944 1946 1948 1950 1952 1954 1956 1958 1960 1962 1964 1966 1968 1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 Källa: Årsmedelavkastning för rullande 18 års perioder på Stockholmsbörsen (SIXRX) 1870-2021, data från Fondbolagens förening och Riksbanken. Räknat på 1000 SEK/mån med 6000 + 6000 SEK.
 32. Tips 7. Spara rättvist till alla barnen -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20% 22% 24% 1887 1889 1891 1893 1895 1897 1899 1901 1903 1905 1907 1909 1911 1913 1915 1917 1919 1921 1923 1925 1927 1929 1931 1933 1935 1937 1939 1941 1943 1945 1947 1949 1951 1953 1955 1957 1959 1961 1963 1965 1967 1969 1971 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 Källa: Årsmedelavkastning för rullande 18 års perioder på Stockholmsbörsen (SIXRX) 1870-2021, data från Fondbolagens förening och Riksbanken.
 33. Lite nördig statistik om sparande i 18 år • Period: rullande 18 års perioder mellan 1888 och 2021. • Medel: 770 000 SEK • Median: 570 000 SEK • Insättning på 18 år: 216 000 SEK • 18-års perioder som gick plus: 93 % (=125 / 134) • Medianavkastning: 9.0 % • Medelavkastning: 9.3 %
 34. Lite beräkningar på ovan Sparhorisont 100 kr/mån 500 kr/mån 1 000 kr/mån 1 250 kr/mån 2 000 kr/mån 5 år 7 500 kr 38 000 kr 76 000 kr 95 000 kr 152 000 kr 10 år 18 800 kr 94 000 kr 187 500 kr 234 500 kr 375 500 kr 18 år 48 500 kr 242 500 kr 485 500 kr 606 500 kr 970 500 kr 25 år 94 500 kr 473 500 kr 947 500 kr 1 184 500 kr 1 894 906 kr Månadssparande enligt ovan och 8 % avkastning, ingen hänsyn till skatt eller inflation.
 35. Tips 7. Spara rättvist till alla barnen (forts) • Genom att du sparar på börsen så blir sparandet utsatt för den så kallade ”Sequence of risk”. Enskilda år spelar väldigt stor roll. • Kan vara extremt svårt att ens kompensera. • Genom att spara i en pott till alla barnen kan man lösa det. • Uttaget blir en matteövning, t.ex. 50 % på 18-årsdagen och sedan får yngsta barnet ut samma och man delar på resten.
 36. Tips 8. Tre riktigt bra organisationer För barnen • Unga aktiesparare - https://www.ungaaktiesparare.se/ • Ung privatekonomi - https://www.ungprivatekonomi.se/ • Ung företagsamhet - https://ungforetagsamhet.se/ Tips på böcker från typ 13+ år • Rikaste mannen i Babylon • Rich Dad, Poor Dad • Bonustips: Spelet Cashflow 110
 37. Diskussionen fortsätter i forumet Kommentera gärna eller ställ frågor i forumet. Vi gillar både feedback, glada tillrop och frågor. 
 38. Hälsa på i vår community I vår RikaTillsammans-community får du exklusivt extra-material, FikaTillsammans-podd och fler tips. Du väljer själv din engagemangsnivå. Läs mer på: patreon.com/rikatillsammans
 39. Lycka till med ditt sparande! Jan och Caroline Bolmeson
Publicité