Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Energy

 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Energy

 1. 1. ENERGIE A BÝVANIE marec 2014 Predstavujeme FAREBNÉ BÝVANIE Nájdite odvahu a vymaľujte si podľa seba. ROZHOVOR S PETROM KOČIŠOM Ako býva a šetrí energie známy moderátor. VÝBER DODÁVATEĽA Ako postupovať pri zmene dodávateľa energie? BÝVANIE: KRAJŠIE A ÚSPOR- NEJŠIE ŠPECIALIZOVANÁ PRÍLOHA SPOLOČNOSTI MEDIAPLANET hovoríPeter Kočiš,ktorýplánujevýmenupodlahyamaľovaniesvojhobytu. „RÁD SLEDUJEM NOVÉ TRENDY A ZAUJÍMAVÉ ARCHITEKTONICKÉ RIEŠENIA,“ WWW.MYSLITEENERGETICKY.SK
 2. 2. 2 · MAREC ŠPECIALIZOVANÁ PRÍLOHA SPOLOČNOSTI MEDIAPLANET VÝZVY ■ Inzercia Usporiť môžete takmer všade V domácnostiach sa najviac energie spotrebuje na vykurovanie a ohrev vody.Nemalú čiastku na účtoch tvorí aj „obyčajné“ varenie, pranie, svietenie, umývanie riadu, pozeranie televízie či práca na počítači. www.mysliteenergeticky.sk C e l k o - vá ročná s p o t r e - ba ener- gie vyjde priemer- nú slo- venskú rodinu na približ- ne 1 500 € za rok. Aj preto sa čoraz viac zaujímame o energetickú efektívnosť a znižovanie nákladov za energie. Energetické štítky ■ Dnešné elektrospotre- biče sú úspornejšie ako staré modely. Ak máte vy- še 20-ročnú chladničku, určite si zaobstarajte no- vú - úspornejšiu. Pri kú- pe si všímajte energetický štítok, ktorý uvádza ener- getickú účinnosť výrob- ku. Pomocou neho sa zo- rientujete v širokej ponu- ke produktov a vyberiete si spotrebič, ktorý bude výhodný nielen z hľadis- ka ceny, ale aj energetickej úspornosti. Nezabudnite, že na stupnici od A+++ po D (príp. A – G), predstavuje A+++ najnižšiu spotrebu, zatiaľ čo písmeno G signa- lizuje veľmi vysokú spot- rebu energie. Výber dodávateľa energie ■ Vďaka liberalizácii tr- hu sa na Slovensku v os- tatných rokoch rozvinula silná konkurencia medzi dodávateľmi plynu a elek- triny. Spotrebitelia si dnes môžu vybrať svojho dodá- vateľa energií. K  rozhod- nutiu o  zmene dodávate- ľa by ste však mali pristu- povať zodpovedne. Opatr- nosti nikdy nie je dosť. Aj tu platí tradičné „trikrát meraj a raz rež“. Nenaleťte podvodníkom ■ Všetky ponuky si dô- kladne preštudujte a mož- nú úsporu si prepočítajte na kalkulačke. Zaujímaj- te sa o informácie pod čia- rou, nevynechajte ani po- ložky písané drobným pís- mom. Dajte si pozor na dobu viazanosti zmluvy, vedľajšie poplatky, zmluv- né pokuty či podmienky odstúpenia od zmluvy. Ta- kisto je dobré sa informo- vať o  doplnkových služ- bách, ktoré dodávateľ po- núka. Zmena dodávateľa elek- triny i plynu je zo zákona bezplatná. Nech sa roz- hodnete akokoľvek, neza- búdajte, že požadovanú kvalitu dodávky musí kaž- dý dodávateľ zabezpečiť rovnako. Napokon, je to jeho povinnosť zo zákona. „K rozhodnu- tiu o zmene dodávateľa by ste však mali pristupovať zodpovedne.“ Cieľom spoločnosti Mediaplanet je vytváranie nových skupín zákazní- kov pre našich inzerentov tým, že ponúkame čitateľom vysokokvalit- ný redakčný obsah, ktorý ich moti- vuje konať. Vydavateľstvo nezodpovedá za ob- sah inzercie a PR článkov. PARTNERI PROJEKTU ENERGIE A BÝVANIE 8. VYDANIE, 25. MAREC 2014 Projektový manažér: Mgr. Ján Kalafut Tel: +421(0)25 93 08 230 Mobil: +421(0)902 488 662 E-mail: jan.kalafut@mediaplanet. com Grafické spracovanie: Mgr. art. Rastislav Hablák Redaktor: Kristína Lenková, Jozef Kaščák Korektor: MARADI, s. r. o. Odborná spolupráca: Ing. Mgr. Lenka Illiťová, Peter Kolárik, Foto: shutterstock, tvJOJ, istock, Ma- ňo Štrauch, Divadlo Nová scéna Tlač: LAPCOM, k. f. t. Györ, Maďarsko Distribúcia: Pravda 25. 3. 2014 Ďalšie vydanie: Mozog a nervová sú- stava, Kosti, kĺby, svaly 27.3.2014 MEDIAPLANET Slovakia Tel.: 02/5930 8230 E-mail: info.sk@mediaplanet.com Web: www.mediaplanet.com/sk www.energia.sk www.totalmoney.sk ■ Inzercia Obľuba úsporných LED svietidiel rýchlo rastie. Siahame po nich, pre- tože sú čoraz cenovo dostupnejšie, ponúkajú veľké úspory na energiách i dlhšiu životnosť oproti klasickým svietidlám. Tzv. „ledky“ dnes preto nájdeme v svetlometoch prakticky všetkých svetových automobiliek a stali sa aj hitom bytového dizajnu. Možnosti ich uplatnenia sú však ove- ľa širšie a najnovšie si výhody novej technológie všimli obce a mestá. Vďaka úspornej a účinnej LED technoló- gii je obnova verejných osvetlení dostup- nejšia ako kedykoľvek predtým. Platí to pritom aj pre samosprávy s napätými roz- počtami. Výmenou zastaraného osvetlenia za moderné na báze efektívnej LED tech- nológie môžu obce a mestá získať až dvojtretinové úspory na energiách. Potvr- dzujú to výsledky prvých projektov obnovy verejných osvetlení, ktoré v Česku a na Slovensku realizujú Slovenské elektrárne (SE), a.s. prostredníctvom špecializova- nej firmy SE Predaj. Starostovia oceňujú aj fakt, že takýto na prvý pohľad náročný projekt nevyžaduje plexné riešenie na báze tzv. Zaručených energetických služieb. Súčasťou celé- ho modernizačného balíčka je úvodný návrh opatrení, výstavba na kľúč, ná- sledná prevádzka spojená s dodávkou elektriny, údržba ako aj meranie a vyhod- nocovanie výsledkov. SE Predaj zároveň zabezpečuje financovanie celého projek- tu. Všetky náklady spojené s investíciou ako aj náklady za služby obec spláca z dosiahnutých a preukázaných úspor. Po splatení investície pokračuje v prevádzke vo vlastnej réžií už za znížených nákladov. Kontakt: osvetlenie@enel.com LED osvetlenie usporí obciam až 70 % PILOTNÝ PROJEKT PRI PRAHE Pilotný projekt modernizácie verejné- ho osvetlenia bol zrealizovaný neďa- leko Prahy v obci Řitka. Nainštalované boli moderné celohliníkové svietidlá Archilede HP. Ich výhodou je nízka spotreba elektrickej energie spojená s vysokým svetelným výkonom a dlhou životnosťou. V ŠTITÁROCH USPORIA 63% Prvou slovenskou obcou s novým LED verejným osvetlením sú Štitáre. Spotreba elektriny tu klesla až o 63%. Slovenské elektrárne tu inštalova- li inteligentné svietidlá Archilede HP. Tie reagujú aj na intenzitu premávky a v nočných hodinách vedia znížiť svoj príkon na 70 %. V tomto stave zostá- va osvetlenie až do ranného vypnutia. K ďalšiemu zníženiu prevádzkových ná- kladov prispievajú vymenené výložníky a inteligentný, astronomickými hodi- nami riadený rozvádzač. AKO VZNIKÁ CENA ELEKTRINY Elektrina je komodita ako každá iná, jej cena sa stanovuje na energetickej burze. Tak je to aj s cenou elektriny, ktorú vyro- bia Slovenské elektrárne (SE), a.s. Kým sa však elektrina dostane k spotrebiteľovi prej- de dlhú cestu. Najprv putuje do prenoso- vej sústavy, ktorá tvorí kostru energetickej siete. Z „prenosovky“ sa ďalej dostáva k distribučným spoločnostiam (ZSE, SSE, VSE), ktoré ju následne prepravia až ku konečnému odberateľovi. Každý z týchto článkov si účtuje určité náklady ako aj mar- žu a tie sú zarátané vo výslednej cene. Výš- ku jednotlivých položiek schvaľuje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví. Pri podrobnej- šom pohľade na štruktúru výslednej platby zistíme, že suma, ktorú si účtuje výrobca – napríklad Slovenské elektrárne, tvorí menej ako polovicu ceny. VEDELI STE? ŠTRUKTÚRA PRIEMERNEJ KONCOVEJ CENY ELEKTRINY PRE DOMÁCNOSTI (V EUR/MWH BEZ DPH) I Silová zložka elektriny (cena SE) I Maloobchodná marža a odchýlka I Systémové poplatky I Prenos a distribúcia elektriny vrátane strát 2012 2013 63 € 43% 7 € 4 % 52 € 35 %26 € 18 % 53 € 37 % 58 € 40 % 6 € 4 % 27 € 19 % 148 € 144 € Záhradná súprava Colorado súpravu tvorí: ■ 2 kreslá, d × š × v: 74 × 57 × 64 cm ■ stôl, d × š × v: 70 × 49 × 37 cm ■ ležadlo, dך×v: 131×57×64 cm ■ materiál: umelý ratan ■ vrátane polstrov xx 24122276 Pelargónia ■ sadenice ■ farba: červená ■ previsnutá ■ popínavá rastlina ■ 10 ks v balení xx 3060483 199,– PRE DRŽITEĽOV BAUMAX KARTY Bežná cena: 249,– PRE DRŽITEĽOV BAUMAX KARTY Bežná cena: 3,49,– 2,49/ks (0,25/ks) Platnosť cien od 21.03.2014. Zmena cien po 03.04.2014 možná. Do vypredania zásob. Viac informácii na predajniach bauMax, alebo na www.bauMax.sk. Tu ušetríte. Ing. Mgr. Lenka Illiťová EDITORKA PORTÁLU ENERGIA.SK
 3. 3. 4 · MAREC ŠPECIALIZOVANÁ PRÍLOHA SPOLOČNOSTI MEDIAPLANET INŠPIRÁCIE ■ Inzercia • trvalo nízke ceny • zaujímavé bonusy • prechod je bez poplatkov • všetko potrebné zariadime za Vás VÁŠ NOVÝ DODÁVATE¼ ELEKTRINY A PLYNU Energie vo Vašich rukách www.3-e.sk volajte ZDARMA našu zákaznícku linku 0800 080 800 Elektrina od PB Power Trade elektrina (EE) za férovú cenu = Prísne regulačné zákony zaručujú spoľahlivosť dodávky elektriny. Jedným z najdôležitejších kritérií pri výbere dodávateľa je CENA. Maximálne ceny pre domácnosti a malé podniky sú re- gulované štatom. Pre ostatné firmy ale platí: CENA ELEKTRINY DOHODOU. PB Power Trade, a.s., ako dodávateľ elektriny za svoje poslanie považuje to, že po- núka malým a stredne veľkým subjektom také podmienky na nákup elektriny, aké dostáva- jú veľkí zákazníci od veľkých energetických spoločností na trhu s elektrinou. ■ Inzercia Prečo si vybrať Energy Europe, SE akoPrečo si vybrať Energy Europe, SE ako dodávateľa elektrickej energie?dodávateľa elektrickej energie? Energy Europe, SE ponú- ka komplexné energetické riešenie za znížené sadzby! Ponúkame konkurenčné ceny elektriny a osobný prístup ku každej malej, strednej alebo veľkej firme. Zákazníci, ktorí chcú mať istotu, že dostanú za svoje peniaze čo najviac energie, majú jedinečnú možnosť s dodávateľom Energy Europe, SE. www.energyeurope.skwww.energyeurope.sk ■ Každá domácnosť na Slovensku, ktorá odo- berá elektrinu alebo plyn, má zo zákona prá- vo zmeniť svojho do- dávateľa. Prečo je nie- kedy dobré tento krok spraviť? Mesačne vám totiž môže ušetriť ne- malé peniaze. Zmena dodávateľa je jedno- duchá a  bezplatná. Nový, a ani pôvodný dodávateľ ne- smú za jej vykonanie od od- berateľa energie požadovať žiadnu finančnú úhradu. Postup pri zmene V praxi proces zmeny fun- guje tak, že odberateľ podpí- še s novým dodávateľom no- vú zmluvu o dodávke ener- gie. Zároveň môže podpísať aj splnomocnenie, ktoré no- vému dodávateľovi umožní zaodberateľapodaťvýpoveď jeho pôvodnému dodávate- ľovi. Týmto krokom začína plynúť výpovedná lehota a k zmene dodávateľa dôjde za 1 – 2 mesiace. Napríklad, ak je zmluva s novým dodávateľom pod- písaná v priebehu januára, po zohľadnení výpovednej lehoty u pôvodného dodáva- teľaa21-dňovejlehoty,ktorá je potrebná na zmenu u prí- slušného prevádzkovateľa sústavy, dôjde k zmene do- dávateľa od 1. apríla. Osobná výpoveď Výpoveď pôvodnému dodá- vateľovi však môže odbera- teľ energie podať aj osobne. V takom prípade bude sta- čiť, ak si nového dodávate- ľa energie nájde najneskôr 21 dní pred platnosťou účin- nosti výpovede. Napríklad, ak odberateľ sám vypovie zmluvu svoj- mu pôvodnému dodávateľo- vi k 31. decembru, zmluvu s novým dodávateľom ener- gie musí podpísať najneskôr 9. decembra. Žiadosť na zmenu dodá- vateľa energie, ktorá bude doručená neskôr ako 21 dní pred požadovaným dňom zmeny, prevádzkovateľ sú- stavy zamietne. Na čo si dať pozor V prípade zmluvy uzatvore- nej na dobu neurčitú je dĺž- ka výpovednej lehoty jeden mesiac. Je potrebné si uve- domiť, že výpovedná leho- ta začína plynúť vždy až od prvého dňa nasledujúce- ho mesiaca. Ak teda odbe- rateľ energie podá výpoveď v januári, výpovedná leho- ta začína plynúť od 1. febru- ára a výpoveď bude účinná 28. februára. Ak je zmluva uzatvo- rená na dobu určitú, výpovedná leho- ta môže byť rôz- ne dlhá. Jej pres- ná dĺžka je uve- dená v zmluve alebovovšeobecných obchodných pod- mienkach pôvodné- ho dodávateľa ener- gie. Výber nového dodávateľa Na Slovenskom trhu pôso- bí niekoľko nezávislých po- rovnávačov cien elektri- ny a plynu pre domácnosti a firmy. Každému, kto uva- žuje nad zmenou dodávate- ľa, odporúčam, aby si v pr- vom rade porovnal ceny u jednotlivých alternatív- nych dodávateľov. Je po- trebné dávať pozor aj na podmienky viazanosti. Často sa totiž stáva, že zľava z  ceny energie pla- tí iba prvých pár mesia- cov od podpi- su zmluvy, kým klient sa zaväzuje odoberať ener- giu niekoľko rokov. Peter Kolárik analytik porovnávacieho portálu TotalMoney.sk Zmenou dodávateľa energií môžete ušetriť Za vykona- nie zmeny do- dávateľa nesmú spoločnosti od odberateľa poža- dovať finančnú úhradu. „S liberalizáciou trhu s energiou máte možnosť vybrať si svojho dodávateľa elektriny, rovnako ako poskytovateľa iných služieb. Je to Vaša voľba“ hovorí pán Kopček zo spoločnosti Energy Europe. Pred zmenou dodávateľa Porovnajte si jednotlivé ceny a pod- mienky viazanosti FOTO:ISTOCK
 4. 4. 6 · MAREC ŠPECIALIZOVANÁ PRÍLOHA SPOLOČNOSTI MEDIAPLANET ŠPECIALIZOVANÁ PRÍLOHA SPOLOČNOSTI MEDIAPLANET MAREC · 7 ■ Inzercia ROZHOVOR INŠPIRÁCIA ■ Herec, rozhlasový a televízny moderátor. Pochádza z Nitry. ■ Na televíznej obrazovke sa prvýkrát objavil ako päťročný. Do povedomia verejnosti vstúpil najmä ako moderátor FUN rádia a rádia Rock FM. ■ Filmografia: Prerušená hra (1979), Tisícročná včela (1983), Ordinácia v ružovej záhrade (2007), Panelák (2009), Odsúdené (2009), Kolonáda (2013) a i. ■ Relácie: Páli vám to? (2004), Bumerang (2004), Kinorama (2010), Taxi (2012), Milujem Slovensko (2013) a i. ■ S manželkou Nelou má dve dcéry - Terezu a Sáru. Vysoké účty za elektrinu ma hnevajú Peter Kočiš (nar. 1965) APAPLANETP NETETP Ako a kde bývate? ■ Bývame v byte v centre mesta a sme spokojní. Do domu sa sťahovať nechys- táme. Kto sa u vás doma venuje „kutilstvu“? ■ U nás doma je to hlavne manželka. Pomaly a nená- padne sa k nej však pridá- vajú aj naše dcéry. No ne- jaké skrinky som už podľa návodu poskladal. (smiech) Čo sa týka bývania, rád sle- dujem nové trendy a poze- rám si zaujímavé architek- tonické riešenia. Čo budete doma vylepšovať alebo meniť najbližšie? ■ Asi nás neminie maľova- nie a výmena podláh. Sledujete aj najnovšie trendy z oblasti úspory energií? Viete, akú energetickú spotre- bu má napríklad vaša domácnosť? ■ Keďže všetky naše plat- by idú trvalým príkazom, až tak pozorne to nesle- dujem. Hnevajú ma však vysoké účty za elektrinu. S tým budem musieť niečo urobiť. O zmene dodávateľa energií ste ešte neuvažovali? ■ Zatiaľ nie. Šetríte nejako doma či v práci energiami? Ako? ■ Snažím sa vypínať svet- lá tam, kde sa momentálne nenachádzame a nenechá- vať spotrebiče zapnuté ani v stand-by režime. Vediete k energe- tickej úspornosti aj dcéry? Kto je v tomto smere prísnejší – vy či manželka? ■ Áno, vediem, snažím sa im vysvetliť, že keď sa ne- nachádzajú vo svojej izbe, nie je žiaden zločin, ak si v nej zhasnú. V tomto sme- re som asi prísnejší ja. Čím sa z hľadiska energetickej úspor- nosti môže pochváliť vaše bývanie? ■ Máme napríklad kvalit- né okná a čaká nás zatepľo- vanie. Kde a ako si dobíja- te „baterky”? Čo vám najviac dodáva ener- giu? ■ Samozrejme, najviac je to rodina, no okrem toho aj šport. Pravidelne sa venu- jem tenisu, hokeju a lyžo- vaniu. KRISTINA LENKOVÁ redakcia@mediaplanet.com „Rád sledujem nové trendy a zaujímavé  architekto- nické riešenia.“ FOTO:DIVADLONOVÁSCÉNA ■ Otázka:Chceli by ste svoj domov premeniť na tichú oázu pokoja, alebo naopak – túži- te po sviežom a dynamickom priestore plnom energie? ■ Odpoveď: Vymaľujte si svoje interiéry podľa svojej osobnosti, pretože od toho zá- visí, či sa budete cítiť prirodze- ne a príjemne. Farby sú súčasťou nášho ži- vota bez ohľadu na to, či si to uvedomujeme alebo nie. Schopnosť farieb pôsobiť na vedomie aj podvedomie je eš- te naliehavejšia, keď plánuje- te vymaľovať byt alebo dom, tedavášosobnýpriestor,vašu „základňu“. Farebná terapia ■ Farby by mali byť neod- deliteľnou súčasťou životné- ho štýlu a spríjemňovať ži- vot. Aby ste to dosiahli, pre- mýšľajte o svojom priestore v rovine rôznych farebných schém, odtieňov a kombiná- cií. Keď potom tie najpríjem- nejšie predstavy prenesiete dodomualebobytu,budúin- teriéryodrážaťvašuosobnosť avysabudetecítiťprirodzene apohodlne.Predstavtesisvoj domov ako terapeutické pro- stredie. Takáto predstava je celkom reálna, veď blahodar- ný účinok farieb poznali už starí Egypťania, Gréci aj In- dovia. Navyše, alternatívna medicína pozná odbor kolor- terapiu,ktoráskúmaliečebné účinkyavplyvfariebnanašu psychiku. Pomáha napríklad pri liečbe rôznych závislostí a psychických ochorení, ako je únavový syndróm či poru- chyspánku. Zelená upokojí, červe- ná nabudí ■ Podľa astrológov v tma- vých miestnostiach beží čas pomalšie, svetlé miestnosti zas stimulujú aktivitu. Kaž- dý z nás vníma farby indivi- duálne, avšak vo všeobecnos- tiplatí,ževoväčšineprípadov vyvolávajú jednotlivé odtie- ne rovnaké pocity. Napríklad červená farba je taká vášni- vá a energická, že na stenách v spálni alebo v detskej izbe môže spôsobiť námesačnosť. V interiéroch azda najpouží- vanejšia biela zas symbolizu- je čistotu a sviežosť a pôsobí relaxačne. Čierna farba je au- toritatívna a vyvoláva dojem sofistikovanosti. Úlohu vždy zohráva aj stupeň lesku. Za- tiaľčomatnáfarbavzbudzuje pocit pokoja a harmónie, lesk pôsobí dynamickejšie a robí farbyžiarivejšími. Vyskúšali ste si už sami vymaľovať podľa seba? ■ Pre zachovanie pohody majte všetko potrebné vo- pred pripravené. ■ Pred maľovaním zabez- pečte dostatočné vetranie. ■ Ak natierate celé miest- nosti, začnite najskôr strop- mi a pokračujte so stenami. ■ Farby premiešavajte pred aj počas natierania. ■ V závislosti od produktu a hrúbky náteru môže úpl- né vyschnutie trvať aj nie- koľko dní až mesiac, preto si maľovanie naplánujte. 5 TIPOV UŠETRITE PENIAZE A VYMAĽUJTE SI SAMI JOZEF KAŠČÁK redakcia@mediaplanet.com
 5. 5. Účelom úsporných perlátorov a prietoko- vých regulátorov na sprchy je znížiť (obmedziť maximálny prietok vody) a tým druhotne zní- žiť spotrebu vody (najmä teplej). Vďaka tomu sa znížia aj poplatky za stočné a zníži sa spot- reba energie potrebnej na ohrev teplej vody. (čím menej teplej vody spotrebujete, tým me- nej energie potrebujete na jej ohrev – plyn alebo elektrika). Po namontovaní úsporné- ho perlátora alebo prietokového regulátora na sprchu zmeníte svoje vodovodné batérie a sprchy na úsporné zariadenia bez výraznej- šiehoobmedzeniakomfortupriichpoužívaní. Úsporné perlátory a prietokové regulátory sú vhodné najmä tam, kde ľudia nie sú motivova- ný šetriť, pretože vodu a energie neplatia zo svojich peňazí. V hoteloch, nemocniciach, to- várňach, športoviskách alebo bytoch s malý- mi deťmi. Tým, že vymedzíte maximálne prie- toky vody, dosiahnete tzv. „vynútenú úsporu“ aj u tých ľudí, ktorý by sami od seba nešetrili. Bez ohľadu na to ako silno pustia vodovodnú batériu, potečie len vopred určené maximál- nemnožstvovody.Jetovymedzenézvolením maximálnehoprietokukonkrétnehoúsporné- ho perlátora alebo prietokového regulátora. Ponúkame tieto maximálne prietoky (podľa typu): 2L/min., 3,5L/min., 5L/min., 6L/min. (úsporné perlátory) alebo 8 – 9L/min. a 9 – 10 L/min. (prietokové regulátory na sprchu). Tie- to hodnoty platia pre úplne naplno pustenú vodovodnú batériu a pri tlaku 3,5 – 4,5 barov (350 – 450 kPa, 0,35 – 0,45 MPa, 52 - 65 psi). Pri vyšších tlakoch sú maximálne prietoky úsporných perlátorov mierne vyššie. Pre po- rovnanie bežný perlátor pri naplno pustenej vodovodnej batérii pustí cez seba 18 – 22 L/ min. vody a  bežná sprcha 16 – 20 L/min. Ďaľšou výhodou úsporných perlátorov je to, že nemusíte strácať čas s opatrným a po- malým nastavovaním prietoku vody s páč- kou vodovodnej batérie, pretože túto pá- ku môžete zatlačiť okamžite úplne hore do maximálnej polohy a  napriek tomu pote- čie len také množstvo vody, ktoré prepustí úsporný perlátor s dopredu zvoleným ma- ximálnym prietokom. To znamená, že zvo- lením si úsporného perlátora s  maximál- nym prietokom napr. 6 L/min., dosiahnete, že vaša vodovodná batéria nepustí cez seba viac ako 6 L/min. napriek tomu, že je pus- tená úplne naplno. Maximálny prietok vo- dy môžete ovládať páčkou vodovodnej ba- térie medzi hodnotami 0 – 6 L/min., ale nie viac, pretože je vymedzené maximum (ma- ximálnym prietokom úsporného perláto- ra). Pri štandartnom perlátore sú tieto hod- noty 0 – 22 L/min., pretože bežné perláto- ry nemajú obmedzený maximálny prietok. Ich jedinou funkciou je vodu len naperliť. Minimálna ročná úspora vody a energií po- trebných na ohrev teplej vody pre 4-člennú rodinu sa pohybuje rádovo okolo 150 - 200 € . (pri použití kuchyňa, kúpeľňa a sprcha). Mesačná úspora pre 6.poschodovú adminis- tratívnu budovu je okolo 150 - 200 € . Cel- ková úspora nákladov na vodné a stočné u firiem sa pohybuje okolo 15 - 25 % mesačne. Druhotná úspora sa prejaví na znížení ná- kladov na plyn alebo elektrinu. (miera tejto úspory je závislá na spôsobe ohrievania tep- lej vody v konkrétnom objekte). Táto úspo- ra sa prejaví aj keď ste napojení na ústred- né kúrenie. Náklady na naše výrobky sa Vám vrátia v priebehu 2 - 3 mesiacov na úsporách vody a energie. Načoslúžiaúspornéperlátorya prietokovéregulátorynasprchu Úspornéperlátoryniesúvhodnénabeztlakovéa samospádovésystémy. PreviacinfonavštívtenašuYouTubevideozbierku:http://www.youtube.com/user/jolojoker/videos

  Soyez le premier à commenter

  Identifiez-vous pour voir les commentaires

Vues

Nombre de vues

171

Sur Slideshare

0

À partir des intégrations

0

Nombre d'intégrations

5

Actions

Téléchargements

2

Partages

0

Commentaires

0

Mentions J'aime

0

×