Publicité

rama-at-sita-act (2).docx

26 Mar 2023
Publicité

Contenu connexe

Publicité

rama-at-sita-act (2).docx

  1. Pangalan:___________________ Antas:______________________ FILIPINO 9-3.1 Rama at Sita Activity Sheet I.Panuto:Basahin at unawaing mabuti ang mga pahayag na may kaugnayan sa Rama at Sita. Isulat sa patlang ang sagot. Mahuhulaan mo Ba? 1. 1. Ako’y isang relihiyosa. Pag-ibig ko’y ipinadama sa mga tao. Nakilala ako sa buong mundo. Sa taguring “the Living Saint ay nakillala ako nang ako’y buhay pa. Sino ako? ________ 2. Simbolo ito ng pagmamahal. Gusaling ipinagawa ni Shah Jahan upang magsilbing liobinganb ng kaniyang asawang si Mumtaz Mahal. Ano ito?_______________________ 3. Isa itong bansa sa Timog- Silangang Asya. Si Pratiba Patil ang pangulo nila. Kahanga-hanga ang kanilang pilosopiya. Kagandahan, katotohanan, at kabutihan. Ito ang kanilang pinahahalagahan. Anong bansa ito?__________________ 4. Pinakatanyag na pagbati ng mga Hindu. Isinasagawa kapag bumabati o namamaalam. Ang dalawang palad ay pinagdaraop at nasa ibaba ng mukha. Mahuhulaan mob a kuing anong salita ito? _______________ II. Panuto: Punan ng nawawalang letra ang mga kahon na walang laman upang mabuo ang kahulugan ng salitang nakaitalisado 1. Bihagin mo si Sita para maging asawa mo. U O 2. Hinablot ni Ravana ang mahabang buhok ni Sita. I A 3. Nagpanggap si Ravana bilang isang paring Brahman. G K W 4. Nakumbinsi ni Maritsa si Ravana kaya umisip sila ng ibang paraan. N H K T 5. Gumawa sila ng patibong para maagaw nila si Sita. B G III.Panuto: Sagutin ang mga tanong. 1.Paano nagkakaiba ng mga katangian ang tauhan? _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ 2. Paano pinatunayan nina Rama at Sita ang kanilang pagmamahalan? _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ 3. Isa-isahin ang mga pangyayaring nagpapakita ng kababalaghan. _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ 4.Isa-isahin ang mga pangyayaring nagpakita ng kabayanihan ng tauhan. _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ ____________________________________________________ 5.Pinagpapala ang maganda, matalino at kumikilos ng naaayon sa lipunan. _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________
Publicité