Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
ชุดที่ 1
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเตรียมสอบ O-NET
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ส่วนที่ 1 : แบบปร...
ตัวชี้วัด วิเครำะห์กำรเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเทคนิคของศิลปินในกำรแสดงออกทำงทัศนศิลป์
(ศ 1.1 ม.4-6/3)
3. ภำพ “ครอบครัว” ข...
ตัวชี้วัด ออกแบบงำนทัศนศิลป์ ได้เหมำะกับโอกำสและสถำนที่ (ศ 1.1 ม.4-6/6)
6. ถ้ำต้องกำรออกแบบกำแพงโรงเรียนควรวำดภำพประเภทใดจ...
ตัวชี้วัด จัดกลุ่มงำนทัศนศิลป์ เพื่อสะท้อนพัฒนำกำร และควำมก้ำวหน้ำของตนเอง (ศ 1.1 ม.4-6/9)
9. กำรจัดทำแฟ้มสะสมผลงำนทัศนศิล...
ตัวชี้วัด วิเครำะห์และเปรียบเทียบงำนทัศนศิลป์ในรูปแบบตะวันออก และรูปแบบตะวันตก
(ศ 1.2 ม.4-6/1)
12. ข้อใดน่ำจะเป็นเรื่องรำว...
ตัวชี้วัด เปรียบเทียบรูปแบบของบทเพลง และวงดนตรีแต่ละประเภท (ศ 2.1 ม.4-6/1)
15. ถ้ำต้องกำรบรรเลงเพลงพระรำชนิพนธ์ลมหนำวจะเลื...
ตัวชี้วัด อ่ำน เขียน โน้ตดนตรีไทยและสำกลในอัตรำจังหวะต่ำง ๆ (ศ 2.1 ม.4-6/4)
18. กำรขับร้องเพลงไทยเดิมมีเอกลักษณ์อย่ำงไร
1 ...
ตัวชี้วัด นำดนตรีไปประยุกต์ใช้ในงำนอื่น ๆ (ศ 2.1 ม.4-6/8)
21. กำรนำดนตรีมำใช้ในกำรเรียนกำรสอนทำให้เกิดประโยชน์ในด้ำนใดมำกท...
ตัวชี้วัด อธิบำยบทบำทของดนตรีในกำรสะท้อนแนวควำมคิดและค่ำนิยมที่เปลี่ยนไปของคนในสังคม
(ศ 2.2 ม.4-6/4)
24. ข้อใดเป็นค่ำนิยมเ...
ตัวชี้วัด สร้ำงสรรค์ละครสั้นในรูปแบบที่ชื่นชอบ (ศ 3.1 ม.4-6/2)
27. ณ ชำยหำดปรำณบุรี ทะเลที่นี่สวยมำก มีหอยเรียงรำยเต็มชำยห...
ตัวชี้วัด วิจำรณ์กำรแสดงตำมหลักนำฏศิลป์และกำรละคร (ศ 3.1 ม.4-6/4)
29. “ตอนผีพรำยออกมำแสดงฉันตกใจนึกว่ำผีจริงเสียอีก หน้ำ ผ...
ตัวชี้วัด วิเครำะห์ท่ำทำงและกำรเคลื่อนไหวของผู้คนในชีวิตประจำวันและนำมำประยุกต์ใช้
ในกำรแสดง (ศ 3.1 ม.4-6/8)
32. นักเรียนจ...
ตัวชี้วัด นำเสนอแนวคิดในกำรอนุรักษ์นำฏศิลป์ไทย (ศ 3.2 ม.4-6/4)
คนสวยโพธำรำม คนงำมบ้ำนโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ต...
ตอนที่ 2 : แบบเลือกคำตอบจำกแต่ละกลุ่มให้สัมพันธ์กัน
จงพิจำรณำคำตอบจำกตำรำงหมวด A B และ C ตำรำงละ 1 คำตอบให้สัมพันธ์กัน
แล้...
จงพิจำรณำเลือกคำตอบจำกตำรำงหมวด A B และ C ตำรำงละ 1 คำตอบให้สัมพันธ์กัน
แล้วตอบคำถำมข้อ 39
ตัวชี้วัด บรรยำยและวิเครำะห์อิท...
ชุดที่ 1
เฉลยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเตรียมสอบ O-NET
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ข้อ เฉลย เหตุ...
ข้อ เฉลย เหตุผล
15 2 วงแจ๊สเหมำะสำหรับใช้บรรเลงบทเพลงที่มีควำมไพเรำะ ให้ควำมรู้สึกสนุกสนำน
หรือโศกเศร้ำได้ มีเครื่องดนตรีท...
ข้อ เฉลย เหตุผล
33 5 เครื่องแต่งกำยสำมำรถใช้ในกำรแสดงชุดนี้ได้อีกทั้งเป็นวิธีแก้ปัญหำที่รวดเร็ว
และเหมำะสมที่สุด
34 1 นำฏศ...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

ข้อสอบ O net ศิลปะ ม.6

23 390 vues

Publié le

Publié dans : Art & Photos
 • Dating direct: ❶❶❶ http://bit.ly/36cXjBY ❶❶❶
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici
 • Dating for everyone is here: ♥♥♥ http://bit.ly/36cXjBY ♥♥♥
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici

ข้อสอบ O net ศิลปะ ม.6

 1. 1. ชุดที่ 1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเตรียมสอบ O-NET กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ส่วนที่ 1 : แบบปรนัย 4 ตัวเลือก แต่ละข้อมีคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว จำนวน 36 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน ตัวชี้วัด วิเครำะห์กำรใช้ทัศนธำตุและหลักกำรออกแบบในกำรสื่อควำมหมำยในรูปแบบต่ำง ๆ (ศ 1.1 ม.4-6/1) 1. กำรวำดภำพสระบัวที่มีดอกบัวสีสันสวยงำมหลำยดอก แล้วมีดอกขนำดใหญ่โผล่ตรงกลำงเป็นรูปกงจักร กำรวำดภำพนี้ใช้กฎของเอกภำพในข้อใดมำกที่สุด 1 ควำมเด่น 2 ควำมสมดุล 3 ควำมขัดแย้ง 4 ควำมกลมกลืน 5 ควำมสวยงำม ตัวชี้วัด บรรยำยจุดประสงค์และเนื้อหำของงำนทัศนศิลป์ โดยใช้ศัพท์ทำงทัศนศิลป์ (ศ 1.1 ม.4-6/2) 2. ข้อใดสรุปลักษณะของงำนประติมำกรรมนูนสูงได้ถูกต้องที่สุด 1 ประติมำกรรมที่มีควำมนูนที่สูงจำกระดับพื้น 2 ประติมำกรรมที่มีควำมนูนที่สูงจำกระดับพื้นเล็กน้อย 3 ประติมำกรรมที่มีควำมนูนที่สูงจำกระดับพื้นไม่เกินกึ่งหนึ่งของรูปนั้น 4 ประติมำกรรมที่มีควำมนูนที่สูงจำกระดับพื้นอย่ำงน้อยกึ่งหนึ่งของรูปนั้น 5 ประติมำกรรมที่มีควำมนูนที่สูงจำกระดับพื้นไม่ถึงกึ่งหนึ่งของรูปนั้น
 2. 2. ตัวชี้วัด วิเครำะห์กำรเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเทคนิคของศิลปินในกำรแสดงออกทำงทัศนศิลป์ (ศ 1.1 ม.4-6/3) 3. ภำพ “ครอบครัว” ของศำสตรำจำรย์ประหยัด พงษ์ดำ เป็นกำรสร้ำงสรรค์ด้วยเทคนิคและอุปกรณ์ชนิดใด 1 เทคนิคจิตรกรรมสีน้ำมัน 2 เทคนิคจิตรกรรมสีอะคริลิก 3 เทคนิคภำพพิมพ์(แม่พิมพ์หิน) 4 เทคนิคภำพพิมพ์(แม่พิมพ์กระดำษ) 5 เทคนิคภำพพิมพ์(แม่พิมพ์แกะไม้) ตัวชี้วัด มีทักษะและเทคนิคในกำรใช้วัสดุอุปกรณ์ และกระบวนกำรที่สูงขึ้นในกำรสร้ำงงำนทัศนศิลป์ (ศ 1.1 ม.4-6/4) 4. ถ้ำต้องกำรวำดภำพสีน้ำให้บรรยำกำศท้องทะเลยำมกลำงวันมีประกำยแสง ควรเลือกใช้เทคนิคใด 1 เทคนิควิธีซึมสี 2 เทคนิควิธีแปรงเปียก 3 เทคนิควิธีแปรงแห้ง 4 เทคนิคเปียกซ้อนแห้ง 5 เทคนิคเปียกซ้อนเปียก ตัวชี้วัด สร้ำงสรรค์งำนทัศนศิลป์ ด้วยเทคโนโลยีต่ำง ๆ โดยเน้นหลักกำรออกแบบและกำรจัด องค์ประกอบศิลป์ (ศ 1.1 ม.4-6/5) 5. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของกำรออกแบบงำนทัศนศิลป์ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 ทำให้ได้ภำพผลงำนจำนวนมำกในเวลำที่รวดเร็ว 2 ทำให้ไม่สิ้นเปลืองวัสดุอุปกรณ์ประเภทพู่กัน สี 3 ทำให้ได้ผลงำนที่สวยมำกกว่ำใช้มือวำด 4 ทำให้ปรับแก้ไขผลงำนได้ง่ำย 5 ทำให้ผลงำนมีควำมน่ำสนใจ
 3. 3. ตัวชี้วัด ออกแบบงำนทัศนศิลป์ ได้เหมำะกับโอกำสและสถำนที่ (ศ 1.1 ม.4-6/6) 6. ถ้ำต้องกำรออกแบบกำแพงโรงเรียนควรวำดภำพประเภทใดจึงจะเหมำะสมที่สุด 1 ภำพกำร์ตูนขบขัน 2 ภำพกำร์ตูนประกอบเรื่อง 3 ภำพกำร์ตูนล้อเลียนบุคคล 4 ภำพกำร์ตูนรูปอำหำรต่ำง ๆ 5 ภำพทิวทัศน์ทำงธรรมชำติเสมือนจริง ตัวชี้วัด วิเครำะห์และอธิบำยจุดมุ่งหมำยของศิลปินในกำรเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ เทคนิค และ เนื้อหำ เพื่อสร้ำงสรรค์งำนทัศนศิลป์ (ศ 1.1 ม.4-6/7) 7. ผลงำน “ดินแดนแห่งควำมยิ้มแย้ม” ของ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เขียน ยิ้มศิริ เป็นกำร สร้ำงสรรค์ด้วยเทคนิคและอุปกรณ์ชนิดใด 1 เทคนิคกำรหล่อ - วัสดุขี้ผึ้ง 2 เทคนิคกำรหล่อ - วัสดุพลำสติก 3 เทคนิคกำรหล่อ - วัสดุทองเหลือง 4 เทคนิคกำรหล่อ - วัสดุสำริด 5 เทคนิคกำรหล่อ - วัสดุทองแดง ตัวชี้วัด ประเมินและวิจำรณ์งำนทัศนศิลป์โดยใช้ทฤษฎีกำรวิจำรณ์ศิลปะ (ศ 1.1 ม.4-6/8) 8. ถ้ำนักเรียนต้องวิจำรณ์ผลงำนทัศนศิลป์ ของเพื่อน นักเรียนคิดว่ำคุณสมบัติใดที่มีควำมสำคัญมำกที่สุด 1 ผู้วิจำรณ์ต้องมีควำมรู้เกี่ยวกับทัศนธำตุ 2 ผู้วิจำรณ์ต้องมีควำมชอบในผลงำนทัศนศิลป์ 3 ผู้วิจำรณ์ต้องเป็นนักพูดที่ดีพูดเข้ำใจง่ำย 4 ผู้วิจำรณ์ต้องมีควำมสนิมสนมกับเจ้ำของผลงำน 5 ผู้วิจำรณ์ต้องเรียนวิชำทัศนศิลป์ ได้เก่งกว่ำเจ้ำของผลงำน
 4. 4. ตัวชี้วัด จัดกลุ่มงำนทัศนศิลป์ เพื่อสะท้อนพัฒนำกำร และควำมก้ำวหน้ำของตนเอง (ศ 1.1 ม.4-6/9) 9. กำรจัดทำแฟ้มสะสมผลงำนทัศนศิลป์ องค์ประกอบในข้อใดที่สำคัญน้อยที่สุด 1 ชื่อผลงำน 2 จุดเด่นของผลงำน 3 รำคำของอุปกรณ์ที่ใช้ 4 ผลงำนจริงหรือภำพถ่ำยผลงำน 5 สิ่งที่ควรปรับปรุง ตัวชี้วัด สร้ำงสรรค์งำนทัศนศิลป์ไทย สำกล โดยศึกษำจำกแนวคิดและวิธีกำรสร้ำงงำนของศิลปิน ที่ตนชื่นชอบ (ศ 1.1 ม.4-6/10) 10. ถ้ำต้องกำรศึกษำผลงำนแนวปรัชญำพุทธศิลป์ ศิลปะไทยร่วมสมัยที่ทรงพลัง ผสมผสำนปรัชญำ ตะวันออกและตะวันตก ควรศึกษำจำกผลงำนของศิลปินในข้อใด 1 กมล ทัศนำญชลี 2 ประหยัด พงษ์ดำ 3 ปริญญำ ตันติสุข 4 ธงชัย รักปทุม 5 ถวัลย์ ดัชนี ตัวชี้วัด วำดภำพระบำยสีเป็นภำพล้อเลียนหรือภำพกำร์ตูนเพื่อแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับ สภำพสังคมในปัจจุบัน (ศ 1.1 ม.4-6/11) 11. ถ้ำนักเรียนวำดภำพกำร์ตูนล้อเลียนกำรเมืองต้องคำนึงถึงอะไร 1 ต้องเป็นภำพที่เสมือนจริง 2 ต้องเป็นภำพลำยเส้น สื่อควำมหมำยจริงจัง 3 ต้องเป็นภำพที่เรียบง่ำย สื่ออำรมณ์ตลกขบขัน 4 ต้องเป็นภำพที่ใช้สีสวย นำมำเป็นภำพโฆษณำได้ 5 ต้องเป็นภำพที่วำดได้สัดส่วนตำมจริง มีรำยละเอียดของภำพมำก
 5. 5. ตัวชี้วัด วิเครำะห์และเปรียบเทียบงำนทัศนศิลป์ในรูปแบบตะวันออก และรูปแบบตะวันตก (ศ 1.2 ม.4-6/1) 12. ข้อใดน่ำจะเป็นเรื่องรำวของศิลปะจีน 1 กำรนำหินโมเสกมำตกแต่งพื้นผนัง 2 งำนสถำปัตยกรรมใหญ่โตมีประติมำกรรมนูนสูงตกแต่งรอบฐำน 3 กำรสร้ำงรั้วและเสำล้อมรอบบริเวณอันศักดิ์สิทธิ์ทำงศำสนำ 4 งำนประติมำกรรมนิยมสร้ำงรูปคนให้ควำมรู้สึกเคลื่อนไหว 5 งำนจิตรกรรมสัมพันธ์กับธรรมชำติ ผสำนปรัชญำทำงพระพุทธศำสนำ ตัวชี้วัด ระบุงำนทัศนศิลป์ที่มีชื่อเสียง และบรรยำยผลตอบรับของสังคม (ศ 1.2 ม.4-6/2) 13. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของงำนทัศนศิลป์ กับสังคม 1 เป็นกำรสะท้อนเหตุกำรณ์ในสังคมในบำงช่วงเวลำ 2 ช่วยให้คนในสังคมเกิดควำมขัดแย้งทำงควำมคิด 3 ช่วยสร้ำงควำมจรรโลงใจให้กับคนในสังคม 4 ช่วยชักจูงควำมคิดของคนให้ตระหนักเห็นควำมสำคัญของสิ่งแวดล้อม 5 ช่วยชักจูงควำมคิดของคนให้ตระหนักถึงควำมโหดร้ำยของโรคมะเร็ง ตัวชี้วัด อภิปรำยเกี่ยวกับอิทธิพลของวัฒนธรรมระหว่ำงประเทศที่มีผลต่องำนทัศนศิลป์ ในสังคม (ศ 1.2 ม.4-6/3) 14. ถ้ำต้องกำรศึกษำผลงำนทัศนศิลป์แนวลัทธิอิมเพรสชันนิซึม (Impressionism) ควรศึกษำจำก ผลงำนของศิลปินใด 1 Claude Monet 2 Paul Gauguin 3 Pablo Picasso 4 Vincent Van Gogh 5 Leonardo da Vinci
 6. 6. ตัวชี้วัด เปรียบเทียบรูปแบบของบทเพลง และวงดนตรีแต่ละประเภท (ศ 2.1 ม.4-6/1) 15. ถ้ำต้องกำรบรรเลงเพลงพระรำชนิพนธ์ลมหนำวจะเลือกวงดนตรีประเภทใดบรรเลง จึงจะเหมำะสมมำกที่สุด 1 แตรวง 2 วงแจ๊ส 3 วงคอมโบ 4 วงโยธวำทิต 5 วงสตริงคอมโบ ตัวชี้วัด จำแนกประเภท และรูปแบบของวงดนตรีทั้งไทยและสำกล (ศ 2.1 ม.4-6/2) 16. “ในงำนพระรำชพิธีพระรำชทำนเพลิงพระศพของสมเด็จพระเจ้ำพี่นำงเธอ เจ้ำฟ้ำกัลยำนิวัฒนำ กรมหลวงนรำธิวำสรำชนครินทร์ มีกำรประโคมเพลง______________และใช้วง___________ ประกอบพระรำชพิธี” ข้อควำมที่ว่ำงควรเติมด้วยคำตอบใด 1 มอญร้องไห้ ปี่พำทย์มอญ 2 มอญร้องไห้ ปี่พำทย์เครื่องห้ำ 3 ปรำสำทไหว ปี่พำทย์ดึกดำบรรพ์ 4 นำงหงส์ ปี่พำทย์เครื่องใหญ่ 5 นำงหงส์ ปี่พำทย์นำงหงส์ ตัวชี้วัด อธิบำยเหตุผลที่คนต่ำงวัฒนธรรมสร้ำงสรรค์งำนดนตรีแตกต่ำงกัน (ศ 2.1 ม.4-6/3) 17. ข้อใดไม่ใช่กำรนำดนตรีมำใช้ในกิจกรรมสังคม 1 กำรบรรเลงดนตรีประกอบกำรทำพิธีเลี้ยงพระ 2 กำรบรรเลงเพลงประจำกัณฑ์ในเทศน์มหำชำติ 3 กำรบรรเลงเพลงสำธุกำรในพิธีไหว้ครู 4 กำรฟังเพลงบรรเลงเงียบ ๆ ในห้องคนเดียว 5 แตรวงบรรเลงในงำนบวช
 7. 7. ตัวชี้วัด อ่ำน เขียน โน้ตดนตรีไทยและสำกลในอัตรำจังหวะต่ำง ๆ (ศ 2.1 ม.4-6/4) 18. กำรขับร้องเพลงไทยเดิมมีเอกลักษณ์อย่ำงไร 1 กำรร้องเสียงเอื้อน 2 กำรร้องให้ตรงจังหวะ 3 กำรทำเสียงสูงและเสียงต่ำ 4 กำรใช้ลมหำยใจสั้น-ยำว 5 ร้องเพลงได้ยำวโดยไม่หยุดหำยใจ ตัวชี้วัด ร้องเพลง หรือเล่นดนตรีเดี่ยวและรวมวง โดยเน้นเทคนิคกำรแสดงออกและคุณภำพของ กำรแสดง (ศ 2.1 ม.4-6/5) 19. ถ้ำต้องกำรเลือกเพลงไปร้องให้กับคนทั่วไปเข้ำใจควรเลือกเพลงประเภทใดจึงจะเหมำะสมที่สุด 1 เพลงเพื่อชีวิต 2 เพลงลูกทุ่ง 3 เพลงพื้นบ้ำน 4 เพลงไทยเดิม 5 เพลงไทยสำกล ตัวชี้วัด สร้ำงเกณฑ์สำหรับประเมินคุณภำพกำรประพันธ์และกำรเล่นดนตรีของตนเองและผู้อื่น ได้อย่ำงเหมำะสม (ศ 2.1 ม.4-6/6) 20. ข้อใดไม่ควรนำมำเป็นเกณฑ์ในกำรประเมินผลงำนดนตรี 1 ลีลำกำรร้องเพลง 2 เสียงขับร้อง 3 หน้ำตำของนักร้อง 4 กำรประสำนเสียง 5 ควำมสัมพันธ์กับจังหวะ
 8. 8. ตัวชี้วัด นำดนตรีไปประยุกต์ใช้ในงำนอื่น ๆ (ศ 2.1 ม.4-6/8) 21. กำรนำดนตรีมำใช้ในกำรเรียนกำรสอนทำให้เกิดประโยชน์ในด้ำนใดมำกที่สุด 1 ทำให้ผู้เรียนมีผลกำรเรียนดีที่สุดในชั้นเรียน 2 ทำให้ผู้เรียนเกิดควำมสนใจในบทเรียนมำกขึ้น 3 ทำให้เข้ำใจทุกวิชำได้ง่ำย 4 ทำให้เคลื่อนไหวร่ำงกำยได้ดี 5 ทำให้มีสมำธิอ่ำนหนังสือ ตัวชี้วัด วิเครำะห์รูปแบบของดนตรีไทยและดนตรีสำกลในยุคสมัยต่ำง ๆ (ศ 2.2 ม.4-6/1) 22. “พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวทรง____________ได้อย่ำงยอดเยี่ยม” ช่องว่ำงนี้ควรเติมคำใด 1 เครื่องสี 2 เครื่องตี 3 เครื่องดีด 4 เครื่องเป่ำ 5 เครื่องดนตรีไทย ตัวชี้วัด วิเครำะห์สถำนะทำงสังคมของนักดนตรีในวัฒนธรรมต่ำง ๆ (ศ 2.2 ม.4-6/2) 23. ข้อใดเป็นเรื่องรำวของโมซำร์ต 1 ประพันธ์เพลงโอเปรำตั้งแต่อำยุ 11 ปี 2 มีปัญหำเกี่ยวกับหูไม่ได้ยิน 3 เกิดในครอบครัวนักดนตรีประจำรำชสำนัก 4 ผลงำนชิ้นเอกใช้สำหรับกำรเดี่ยวเปียโน 5 ได้รับกำรศึกษำในโรงเรียนดนตรี
 9. 9. ตัวชี้วัด อธิบำยบทบำทของดนตรีในกำรสะท้อนแนวควำมคิดและค่ำนิยมที่เปลี่ยนไปของคนในสังคม (ศ 2.2 ม.4-6/4) 24. ข้อใดเป็นค่ำนิยมเกี่ยวกับดนตรีที่เกิดผลดีมำกที่สุด 1 แต่งกำยเลียนแบบศิลปินเพลงที่ชื่นชอบ 2 ฝึกอ่ำนเนื้อเพลงภำษำอังกฤษของศิลปินที่ชอบ 3 เก็บเงินเพื่อเดินทำงไปตำมชมคอนเสิร์ตของศิลปินที่ต่ำงประเทศ 4 เรียนภำษำเกำหลีเพิ่มเติมจนสำมำรถเป็นมัคคุเทศก์หำรำยได้ด้วยตนเอง 5 มุ่งมั่นตั้งใจเรียนวิชำดนตรีอย่ำงเดียวเพื่อฝึกซ้อมเป็นนักร้องตำมศิลปินที่ชอบ ตัวชี้วัด นำเสนอแนวทำงในกำรส่งเสริมและอนุรักษ์ดนตรีในฐำนะมรดกของชำติ (ศ 2.2 ม.4-6/5) 25. ข้อใดเป็นกำรส่งเสริมให้เยำวชนตระหนักถึงควำมสำคัญของดนตรีมำกที่สุด 1 ให้ทุนนักเรียนเพื่อไปเรียนร้องเพลง 2 ครูอ่ำนประวัตินักดนตรีให้นักเรียนฟังทุกคน 3 ให้นักเรียนออกมำร้องเพลงที่หน้ำชั้นทุกวัน 4 จัดประกวดแข่งขันร้องเพลงโดยให้นักเรียนมีส่วนร่วม 5 เปิดสอนร้องเพลงฟรีหลังเลิกเรียน ตัวชี้วัด มีทักษะในกำรแสดงหลำกหลำยรูปแบบ (ศ 3.1 ม.4-6/1) 26. ข้อใดจัดกลุ่มกำรกำเนิดของละครที่อยู่ในช่วงเดียวกันได้ถูกต้องที่สุด 1 ละครพันทำง ละครชำตรี 2 ละครดึกดำบรรพ์ ละครร้อง 3 ละครร้อง ละครเสภำ 4 ละครพูด ละครชำตรี 5 ละครใน ละครดึกดำบรรพ์
 10. 10. ตัวชี้วัด สร้ำงสรรค์ละครสั้นในรูปแบบที่ชื่นชอบ (ศ 3.1 ม.4-6/2) 27. ณ ชำยหำดปรำณบุรี ทะเลที่นี่สวยมำก มีหอยเรียงรำยเต็มชำยหำด กลิ่นไอทะเลบริสุทธิ์และสดชื่น ฉันวิ่งไล่จับปูลมแต่ไม่ทันระวังเลยโดนปูหนีบ บทควำมนี้ใช้ประสำทสัมผัสทำงใดบ้ำง 1 ตำ หู ผิวหนัง 2 ตำ จมูก ผิวหนัง 3 จมูก ลิ้น ตำ 4 ผิวหนัง ตำ หู 5 หู ลิ้น ตำ ตัวชี้วัด ใช้ควำมคิดริเริ่มในกำรแสดงนำฏศิลป์ เป็นคู่และหมู่ (ศ 3.1 ม.4-6/3) ให้นักเรียนอ่ำนข้อควำมแล้วตอบคำถำมข้อ 28 1. ท่ำรัก 2. ท่ำป้ องหน้ำ 3. ท่ำโกรธ 4. ท่ำเศร้ำ 5. ท่ำยิ้ม 6. ท่ำเฉิดฉิน ชมแต่ดวงเดือน ที่ไหนจะเหมือนได้ชมหน้ำน้อง พี่อยู่แดเดียวเปลี่ยวใจหม่นหมอง เจ้ำอย่ำขุ่นข้องจงได้เมตตำ 28. จำกเนื้อร้องด้ำนบนสำมำรถนำท่ำรำท่ำใดมำใช้ได้บ้ำง 1 2, 3 2 1, 5 3 4, 1 4 6, 2 5 3, 5
 11. 11. ตัวชี้วัด วิจำรณ์กำรแสดงตำมหลักนำฏศิลป์และกำรละคร (ศ 3.1 ม.4-6/4) 29. “ตอนผีพรำยออกมำแสดงฉันตกใจนึกว่ำผีจริงเสียอีก หน้ำ ผม ใช่เลย” จำกข้อควำมผู้ชม กำรแสดงเข้ำใจหลักกำรชมนำฏศิลป์และละครด้ำนใด 1 ดนตรีและบทขับร้อง 2 เนื้อเรื่อง 3 ฉำก แสง สี 4 กำรแต่งกำย 5 บทสนทนำที่ใช้ในกำรแสดง ตัวชี้วัด วิเครำะห์แก่นของกำรแสดงนำฏศิลป์ และกำรละครที่ต้องกำรสื่อควำมหมำยในกำรแสดง (ศ 3.1 ม.4-6/5) 30. กำรแสดงรำแม่ศรีเป็นกำรให้คุณค่ำที่ตรงกับด้ำนใดมำกที่สุด 1 ด้ำนควำมเพลิดเพลิน 2 ด้ำนพิธีกรรม 3 ด้ำนควำมบันเทิง 4 ด้ำนพิธีกำรในสังคม 5 ด้ำนกำรอนุรักษ์และเผยแพร่ ตัวชี้วัด พัฒนำและใช้เกณฑ์กำรประเมินในกำรประเมินกำรแสดง (ศ 3.1 ม.4-6/7) ไม่ว่ำจะเป็นโขนของคณะใด ใบหน้ำของทศกัณฐ์ก็จะต้องมีควำมดุดันและโหดเหี้ยม 31. จำกข้อควำมเป็นกำรประเมินคุณภำพด้ำนใดขององค์ประกอบกำรแสดง 1 นำฏกรรม 2 วรรณกรรม 3 จิตรกรรม 4 ประติมำกรรม 5 สถำปัตยกรรม
 12. 12. ตัวชี้วัด วิเครำะห์ท่ำทำงและกำรเคลื่อนไหวของผู้คนในชีวิตประจำวันและนำมำประยุกต์ใช้ ในกำรแสดง (ศ 3.1 ม.4-6/8) 32. นักเรียนจะจัดกำรแสดงใดในวันสุนทรภู่ของโรงเรียน 1 อิเหนำ ตอน ลำนำงจินตรำ 2 สังข์ทอง ตอน รจนำเลือกคู่ 3 พระอภัยมณี ตอน กำเนิดสุดสำคร 4 รำมเกียรติ ตอน นำงลอย 5 เงำะป่ำ ตอน ลำหับแต่งงำน ตัวชี้วัด เปรียบเทียบกำรนำกำรแสดงไปใช้ในโอกำสต่ำง ๆ (ศ 3.2 ม.4-6/1) 33. นักเรียนจัดกำรแสดงระบำเทพบันเทิงไปร่วมแสดงในงำนเกษียณอำยุ แต่แล้วเกิดขัดข้อง ไม่สำมำรถแสดงได้นักเรียนจะมีวิธีแก้ปัญหำในสถำนกำรณ์ครั้งนี้อย่ำงไร 1 ขอโทษเจ้ำของงำนและยุติกำรแสดง 2 หำผู้กระทำผิดต่อสถำนกำรณ์ครั้งนี้ 3 เปลี่ยนชุดกำรแสดงเป็นเซิ้งโปงลำง 4 ค้นหำว่ำต้นเหตุของปัญหำนี้เกิดจำกสิ่งใด 5 เปลี่ยนชุดกำรแสดงเป็นระบำกฤดำภินิหำร ตัวชี้วัด บรรยำยวิวัฒนำกำรของนำฏศิลป์ และกำรละครไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน (ศ 3.2 ม.4-6/3) 34. ข้อใดกล่ำวถูกต้องเกี่ยวกับวิวัฒนำกำรของนำฏศิลป์และละครไทย 1 เพิ่มควำมน่ำสนใจและตอบสนองผู้ชม 2 ควำมเป็นอยู่ดีขึ้นกว่ำอดีต 3 ค่ำครองชีพของศิลปินสูงขึ้น 4 เครื่องแต่งกำยของนักแสดงมีควำมทันสมัย 5 ให้ข้อคิดในกำรแสดงที่หลำกหลำยกว่ำอดีต
 13. 13. ตัวชี้วัด นำเสนอแนวคิดในกำรอนุรักษ์นำฏศิลป์ไทย (ศ 3.2 ม.4-6/4) คนสวยโพธำรำม คนงำมบ้ำนโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ้ำงำม ตลำดน้ำดำเนิน เพลินค้ำงคำวร้อยล้ำน ย่ำนยี่สกปลำดี 35. จำกคำขวัญจังหวัดรำชบุรีข้ำงต้น นักเรียนจะสร้ำงสรรค์ชุดกำรแสดงใดที่สำมำรถบ่งบอกถึง เอกลักษณ์จังหวัดรำชบุรีได้เหมำะสมที่สุด 1 ระบำโอ่ง 2 ระบำปลำยี่สก 3 ค้ำงคำวสำเริง 4 พำยเรือสำรำญ 5 ระบำส่องถ้ำ ตัวชี้วัด อภิปรำยบทบำทของบุคคลสำคัญในวงกำรนำฏศิลป์และกำรละครของประเทศไทย ในยุคสมัยต่ำง ๆ (ศ 3.2 ม.4-6/2) 36. ครูลมุล ยมะคุปต์มีอิทธิพลใดต่อวงกำรนำฏศิลป์ มำกที่สุด 1 เกิดระบำพื้นเมืองขึ้นมำกมำย 2 วำงหลักสูตรให้กับวิทยำลัยนำฏศิลป 3 เกิดละครร้องและละครเสภำขึ้น 4 ได้รับตำแหน่งศิลปินแห่งชำติท่ำนแรก 5 สร้ำงสรรค์เครื่องแต่งกำยของระบำโบรำณคดี 5 สมัย
 14. 14. ตอนที่ 2 : แบบเลือกคำตอบจำกแต่ละกลุ่มให้สัมพันธ์กัน จงพิจำรณำคำตอบจำกตำรำงหมวด A B และ C ตำรำงละ 1 คำตอบให้สัมพันธ์กัน แล้วตอบคำถำมข้อ 37-39 ตัวชี้วัด เปรียบเทียบอำรมณ์และควำมรู้สึกที่ได้รับจำกงำนดนตรีที่มำจำกวัฒนธรรมต่ำงกัน (ศ 2.1 ม.4-6/7) เปรียบเทียบลักษณะเด่นของดนตรีในวัฒนธรรมต่ำง ๆ (ศ 2.2 ม.4-6/3) ตารางหมวด A เครื่องดนตรี ซึง กลองยำว แคน กลองรำมะนำ ตารางหมวด B วงดนตรี วงกันตรึม วงดนตรีโนรำ วงสะล้อซอซึง วงกลองยำว ตารางหมวด C เพลงพื้นเมือง ซอน้อยใจยำ เพลงเต้นกำรำเคียว เพลงบอก เพลงกันตรึม 37. ถ้ำนักเรียนไปเที่ยวภำคใต้จะพบเครื่องดนตรีประเภทใด วงดนตรีใดและเพลงพื้นเมืองเพลงใด (3 คะแนน) 1 กลองรำมะนำ วงดนตรีโนรำ เพลงบอก 2 กลองรำมะนำ วงกันตรึม เพลงบอก 3 กลองรำมะนำ วงดนตรีโนรำ เพลงกันตรึม 4 กลองยำว วงดนตรีโนรำ เพลงบอก 5 กลองยำว วงกลองยำว เพลงบอก 38. ถ้ำต้องกำรจัดงำนแสดงที่ให้ควำมรู้สึกคึกคัก สนุกสนำน เร้ำใจ มีจังหวะเร็วเข้ำกับงำนรื่นเริง ควรเลือกเครื่องดนตรีประเภทใด วงดนตรีใด และเพลงพื้นเมืองเพลงใด (3 คะแนน) 1 กลองยำว วงกลองยำว เพลงเต้นกำรำเคียว 2 แคน วงกันตรึม เพลงกันตรึม 3 ซึง วงสะล้อซอซึง ซอน้อยใจยำ 4 กลองรำมะนำ วงดนตรีโนรำ เพลงบอก 5 กลองรำมะนำ วงกันตรึม เพลงกันตรึม
 15. 15. จงพิจำรณำเลือกคำตอบจำกตำรำงหมวด A B และ C ตำรำงละ 1 คำตอบให้สัมพันธ์กัน แล้วตอบคำถำมข้อ 39 ตัวชี้วัด บรรยำยและวิเครำะห์อิทธิพลของเครื่องแต่งกำย แสง สี เสียง ฉำก อุปกรณ์ และสถำนที่ ที่มีผลต่อกำรแสดง (ศ 3.1 ม.4-6/6) 39. ในกำรแสดงละครพันทำงเรื่อง ขุนช้ำงขุนแผน ตอน ขุนแผนขึ้นเรือนขุนช้ำง ซึ่งแสดงตอนที่ขุนแผนชมพันธุ์ไม้นำนำพรรณก่อนขึ้นไปบนเรือนขุนช้ำง นักเรียนจะมีกำรจัดฉำก อุปกรณ์ และเครื่องแต่งกำยอย่ำงไร (3 คะแนน) 1 A1 B3 C2 2 A3 B2 C5 3 A5 B1 C3 4 A2 B4 C1 5 A5 B3 C4 รหัส ตัวเลือกหมวด C 1 2 3 4 5 ถอดเสื้อ นุ่งโจงกระเบน โพกผ้ำ สวมเสื้อกำมะหยี่แขนยำว นุ่งผ้ำกันแป้ น สวมเสื้อแขนสั้น นุ่งจีบหำงหงส์ สวมเสื้อแขนยำว นุ่งสนับเพลำ สวมเสื้อแขนกุด ผูกผ้ำคำดเอว นุ่งโจงกระเบน รหัส ตัวเลือกหมวด A 1 2 3 4 5 ต้นไม้หลำยชนิด ป่ำ ลำธำร ท้องพระโรง ห้องบรรทม รหัส ตัวเลือกหมวด B 1 2 3 4 5 หอก พระขรรค์ ดำบ กริช ทวน
 16. 16. ชุดที่ 1 เฉลยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเตรียมสอบ O-NET กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ข้อ เฉลย เหตุผล 1 1 ดอกขนำดใหญ่แสดงถึงควำมเด่น 2 4 ประติมำกรรมนูนสูงต้องมีควำมนูนที่สูงจำกระดับพื้นอย่ำงน้อยกึ่งหนึ่งของรูปนั้น 3 5 ภำพ “ครอบครัว” ของศำสตรำจำรย์ประหยัด พงษ์ดำ เป็นภำพพิมพ์โดยใช้แม่พิมพ์ แกะไม้ 4 3 เทคนิควิธีกำรเขียนภำพด้วยแปรงแห้ง คือ กำรผสมสีกับน้ำพอหมำด ๆ แล้วป้ ำยลง บนกระดำษที่ร่ำงภำพไว้แล้วสีจะติดบ้ำง ไม่ติดบ้ำง นิยมใช้เขียนภำพที่เป็น ท้องทะเลประกำยแสง เพรำะสีที่ไม่ติดจะมีลักษณะเหมือนฟองคลื่น 5 3 กำรออกแบบงำนทัศนศิลป์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์จะทำให้ได้ภำพที่ ไม่ละเอียดประณีตเหมือนใช้มือวำด 6 2 กำแพงโรงเรียนมีขนำดใหญ่ควรวำดกำร์ตูนที่เป็นเรื่องกำรปลูกต้นไม้ กำรข้ำมถนน 7 4 ผลงำน “ดินแดนแห่งควำมยิ้มแย้ม” สร้ำงสรรค์ด้วยเทคนิคกำรหล่อโดยใช้วัสดุสำริด 8 1 คุณสมบัติที่สำคัญคือต้องมีควำมรู้เกี่ยวกับทัศนธำตุ เพื่อให้เข้ำใจองค์ประกอบ ของงำน 9 3 สิ่งที่มีควำมสำคัญน้อยก็คือรำคำของอุปกรณ์ที่ใช้ 10 5 อำจำรย์ถวัลย์ดัชนี สร้ำงสรรค์ผลงำนที่เกิดจำกกำรนำแนวปรัชญำพุทธศิลป์ มำเป็นแรงบันดำลใจในกำรสร้ำงงำนศิลปะไทยร่วมสมัยที่ทรงพลังลุ่มลึก และแกร่งกร้ำว มีเนื้อหำสำระและท่วงทีที่มีชีวิตวิญญำณของควำมเป็นไทย รวมถึงผสมผสำนระหว่ำงแนวปรัชญำตะวันออกและตะวันตก 11 3 กำรวำดภำพกำร์ตูนล้อเลียนต้องเป็นภำพที่เรียบง่ำยลำยเส้นไม่เยอะ ดึงจุดเด่นของ บุคคลนั้นมำเพื่อสื่ออำรมณ์ตลกขบขัน 12 5 งำนศิลปะจีนมีควำมสัมพันธ์กับธรรมชำติผสมผสำนปรัชญำทำงพระพุทธศำสนำ เช่น ลัทธิขงจื๊อ เต๋ำ 13 2 กำรสร้ำงสรรค์งำนทัศนศิลป์ กับสังคมต้องไม่ทำให้คนในสังคมเกิดควำมขัดแย้งกัน 14 1 หลังศตวรรษที่ 18 จนถึงศตวรรษที่ 19 เกิดศิลปะสมัยใหม่ ภำพศิลปะเกิดมำจำก ควำมประทับใจของศิลปินที่มีต่อธรรมชำติ ผู้คน บ้ำนเมือง สิ่งแวดล้อม เกี่ยวข้อง กับแสงเงำ ตัวอย่ำงศิลปินคนสำคัญได้แก่ คล็อด โมเนท์(Claude Monet)
 17. 17. ข้อ เฉลย เหตุผล 15 2 วงแจ๊สเหมำะสำหรับใช้บรรเลงบทเพลงที่มีควำมไพเรำะ ให้ควำมรู้สึกสนุกสนำน หรือโศกเศร้ำได้ มีเครื่องดนตรีที่มีเสียงโดดเด่น 16 5 งำนพระรำชทำนเพลิงพระศพมีกำรประโคมเพลงนำงหงส์ ซึ่งเป็นเพลงเศร้ำ โดยใช้วงปี่พำทย์นำงหงส์ 17 4 กำรฟังเพลงบรรเลงเงียบ ๆ ในห้องเป็นกำรนำดนตรีมำใช้สำหรับกิจกรรมส่วนตัว ไม่ได้นำมำใช้ในกิจกรรมสังคม 18 1 เอกลักษณ์ของกำรขับร้องเพลงไทยเดิมจะมีกำรเอื้อน ซึ่งเป็นกำรลำกเสียงยำวขึ้น ทำให้เพลงมีควำมอ่อนหวำน 19 5 กำรเลือกเพลงที่ทำให้ทุกคนเข้ำใจควรใช้เพลงไทยสำกล ซึ่งเป็นภำษำที่คนไทย ทุกคนเข้ำใจเหมือนกัน 20 3 สิ่งที่ไม่ควรนำมำเป็นเกณฑ์ในกำรประเมินผลงำนดนตรี คือ หน้ำตำของนักร้อง ควรดูคุณภำพเสียงและกำรแสดงออกเป็นสำคัญ 21 2 กำรนำดนตรีมำใช้ในกำรเรียนกำรสอน เช่น ให้นักเรียนร้องเพลงประกอบบทเรียน จะทำให้ผู้เรียนสนใจบทเรียน เกิดควำมสนุกสนำน 22 4 พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวทรงเครื่องเป่ำได้อย่ำงยอดเยี่ยม เช่น แซ็กโซโฟน 23 1 โมซำร์ตเป็นนักประพันธ์เพลงชำวเยอรมันมีควำมสำมำรถด้ำนดนตรีเป็นเลิศ เมื่ออำยุ 5 ขวบเล่นฮำร์ปซิคอร์ดและแกะโน้ตเพลง เมื่ออำยุ 6 ขวบได้แต่งเพลง ชิ้นแรก โมซำร์ตได้ประพันธ์เพลงโอเปรำตั้งแต่อำยุ 11 ปี และมีงำนประพันธ์เพลง มำกกว่ำ 700 ชิ้น 24 4 กำรฝึกเรียนภำษำของศิลปินเพลงที่ชอบและสำมำรถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน จนเกิดประโยชน์กับตนเองและผู้อื่น 25 4 กำรให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกำรแข่งขันทำงดนตรีจะทำให้นักเรียนมีควำมมุ่งมั่น ตั้งใจฝึกซ้อมและเห็นควำมสำคัญของดนตรี 26 2 ละครดึกดำบรรพ์และละครร้องเกิดในสมัยรัชกำลที่ 5 27 2 ตำ เห็นทะเลและหอย จมูก ได้กลิ่นไอทะเล และผิวหนัง โดนปูหนีบ 28 3 4. ท่ำเศร้ำ : หม่นหมอง 1. ท่ำรัก : เมตตำ 29 4 กำรแต่งกำยของผีพรำย สมจริง 30 2 กำรแสดงรำแม่ศรีเป็นพิธีกรรมกำรเข้ำทรง 31 4 หัวโขนเป็นศิลปะกำรปั้น ซึ่งเป็นประติมำกรรม 32 3 สุนทรภู่เป็นผู้แต่งเรื่องพระอภัยมณี
 18. 18. ข้อ เฉลย เหตุผล 33 5 เครื่องแต่งกำยสำมำรถใช้ในกำรแสดงชุดนี้ได้อีกทั้งเป็นวิธีแก้ปัญหำที่รวดเร็ว และเหมำะสมที่สุด 34 1 นำฏศิลป์ และละครไทยเพิ่มควำมน่ำสนใจแต่ยังคงอนุรักษ์แบบเดิมอยู่ เพื่อเป็นกำร ตอบสนองต่อผู้ชมในยุคปัจจุบัน 35 1 โอ่งถือว่ำเป็นสัญลักษณ์และภูมิปัญญำท้องถิ่นที่มีชื่อเสียงมำกที่สุดของจังหวัดรำชบุรี 36 2 ครูลมุล ยมะคุปต์ เป็นผู้วำงหลักสูตรให้กับวิทยำลัยนำฏศิลป์ 37 1 ภำคใต้จะพบกลองรำมะนำ และมีวงดนตรีโนรำใช้ประกอบกำรแสดงโนรำ และมี เพลงบอกที่ใช้ร้องบอกข่ำวเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ 38 2 ถ้ำต้องกำรจัดงำนแสดงที่เน้นควำมสนุกสนำนควรเลือกดนตรีของ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือจะให้ควำมรู้สึกคึกคักสนุกสนำน ดังนั้นเกี่ยวข้องกับแคน วงกันตรึม และเพลงกันตรึม 39 A 1 B 3 C 2 ขุนแผนจะเดินชมพันธุ์ไม้ก่อนขึ้นเรือน ดำบฟ้ำฟื้นอำวุธของขุนแผน กำรแต่งกำยของละครพันทำงตัวละครขุนแผน

×