Grobund prospekt juni19

Idegrundlag og status for bosætningen Grobund Brenderup

Grobund prospekt   juni19
GROBUND BrenderupProspekt/Idegrundlag

2. udgave juni 2019

VisionVi skriver året 2025. Ved den lille fine og trivelige by Brenderup på Vestfyn er en ny
bydel vokset frem. Her er ligger 25 bæredygtige fritstående boliger i blomstrende og
naturbeskyttende omgivelser. 

Bydelen er Off-Grid dvs. ikke tilkoblet kollektivt forsyning af el, varme, vand, eller
spildevandsafledning, idet al forsyning og afledning, foretages decentralt på de
enkelte matrikler, eller via små fælles anlæg.Beboerne i bydelen spreder sig over alle aldre, og her er både singler og familier,
fastboende og midlertidige gæster. Boligerne er flytbare bygninger af varierende
størrelse, og lodderne er fleksible, så de kan ændres, ved skiftende behov. (Fundering
på punktfundamenter)I Grobund Bydelen er det en præmis, at boliger og bygninger kun kan handles til et
bestemt max.beløb. (eks. 500.000) Derfor har alle valgt at bygge forholdsvis småt, og
smart. Man kan således se Tiny Houses, lidt større boliger af 2-3 sammenbyggede
Tinyhouses, og familieboliger på 80-100 kvm. F.eks i stil med det eksisterende Off-
Grid hus, som er opført på Brenderup højskole. Bygningerne er selvforsynende med vedvarende energi og drikkevand, ligesom
spildevand håndteres i husstandsanlæg, alt affald og restprodukter recirkuleres eller
komposteres.

Der er ikke pligt til at bygge på en bestemt måde, så bydelen fremstår med vidt
forskelligt design. Nogen huse er i organiske former med græs på taget, andre er
modernistiske med rette vinkler og glatte facader. Fælles for alle bygninger er dog, at
de er opført af gennemført bæredygtige materialer, og at de, trods deres
eksperimenterende karakter, lever op til bygningsreglementets krav.

Nogen af husene er opført som selvbyg, andre af professionelle håndværkere, og
atter andre er hybridløsninger, hvor højskolelever og andre frivillige har givet en hånd
med.Selve området er bygget op som et stykke sammenhængende madskov, med
nytteproduktion og vild natur side om side. Bortset fra de små private haver ved
boligerne, er arealet åbent for alle, som et fælles lokalt rekreativt område.

I samarbejde med folk som er kloge på biodiversitet og permakultur, er der udviklet et
design for arealanvendelsen, som sigter på bevarelse af arter, samt at jord og
produktion opsamler og lagrer CO2, og at al forbrugt biomasse erstattes af ny. I blandt Grobunds indbyggere blomstrer alverdens iværksætterog projektmageri. Idet
boligudgifterne er lave og der er udbredt deleøkonomi og selvforsyning, er der luft til
iværksætteri, og opstart af virksomhed. Så området huser mange iværksættere, som
ellers ikke ville være i gang.Grobund bydelen er et læringssted for Brenderup Højskole, og lokalsamfundet. Her
kan elever og andre interesserede eksperimentere med OFF-GRID byggeri, design,
iværksætteri, jordbrug, deleøkonomi , socialøkonomi og mange af de teknologiske
løsninger er udviklet i samarbejde med højskolens elever, lærere, lokale håndværkere,
økobyggemiljøet mv.

Om foreningen Grobund BrenderupGrobund Brenderup er en forening, som ønsker at etablere en bæredygtig
bydel i tæt samarbejde med Brenderup Højskole, lokalsamfundet i
Brenderup, samt også gerne Middelfart kommune.Vi er inspireret af Grobund projektet i Ebeltoft, og vil basere os på de samme
principper om OFF-GRID, affaldsfrihed, og gældfrihed. 

Se mere herom på på www.Grobund.orgVi definerer vores projekt som en bydel i byen Brenderup, idet vi ønsker at
benytte os af de eksisterende tilbud i lokalområdet, og dele det vi opbygger
på vores jord med beboerne i Brenderup. 

MissionI vores del af verden slider vi så meget på jordens ressourcer og udleder så
meget drivhusgas, at der skal fire jordkloder til, hvis alle mennesker på jord
var det samme forundt. 

Vi har hver især et alt for stort aftryk i forhold til det råderum der er, hvis vi
skal stoppe den globale opvarmning. - og det skal vi, hvis de kommende
generationer også skal kunne eksistere.

Gennemsnitligt udleder vi i Danmark eksempelvis 17 T drivhusgas pr. pers/
pr.år. og vi skal reducere til 2,5 T, hvis vi skal stoppe klimaudviklingen. Den
seneste statusrapport fra FNs klimapanel fastslår at verdenssamfundet har
12 år til at få vendt skuden, og samtidig pointerer de, at det kræver radikale
omstillinger alle steder i samfundet i produktion og forbrug, den måde vi bo,
spiser og transporterer os på. Den udfordring kan vi ikke løse, isoleret hver især. Ligesom vi heller ikke kan
forlade os på, at andre løser det for os. Derfor har vi fundet sammen i et
forpligtigende fællesskab, hvor vi vil gå igang med at skabe rammerne for, at
vi kan bo, og virke på en måde, hvor vi kan se os selv, kommende
generationer og resten af jordens befolkning i øjnene.Vi tror på, at man sagtens kan have et godt, triveligt og komfortabelt liv, uden
at belaste unødigt.

Teknologier og viden findes allerede, men de mangler at blive kædet
sammen og gjort tilgængelige for hverdagslivet. Det vil vi gå i gang med, ved
simpelthen at leve et fornuftigt hverdagsliv, der belaster så lidt som
overhovedet muligt.I vores optik er “mer vil ha mer” rationalet som i øjeblikket er styrende for
samfundsudviklingen ikke vejen frem. Her skabes et økonomisk og materielt
overskud, som trækker alt for store veksler på natur, ressourcer og klima. -
og som borgere i samfundet fristes vi til at stresse os gennem tilværelsen, for
at hænge på i et forbrugsræs, som vi inderst inde ikke ønsker.Vi vil give plads til et helt anden type overskud. Nemlig det mentale
overskud, designeren Mads Quistgaard rammende omtaler sådan: 

“Hvis du trykker på maskinens pauseknap går den i stå - trykker du på
menneskets pauseknap, går det i gang” 

Vores fællesskab skal være en pauseknap - Et frirum hvor der er overskud til
at eksperimentere og skabe.

Derfor vil vi basere vores bosætning på principper, som trækker i en anden
retning. 1. Affaldsfrihed

I vores bydel vil vi ikke producere affald, eller udlede drivhusgasser. Vi vil
vælge materialer, som er produceret og kan bortskaffes uden belastning af
natur og klima, og anvende energianlæg som er baseret på vedvarende
energi. Der findes allerede byggematerialer, teknikker og anlæg til at gøre
dette muligt. De er bare ikke anerkendte af bolidriftgmarkedet endnu.2.Gældfrihed

I vores bydel/fælleskab ejes jorden af en fond og den kan ikke belånes,
ligesom der vil være et fastsat loft over den pris som boliger kan sælges til.
Der kan derfor ikke akkumuleres hverken gæld eller friværdi i jord eller
boliger. Man bor for at bo. 

Det betyder, at den faste husleje bliver begrænset til den nøgne
ejendomsskat, og eventuelle fællesudgifter. Til gengæld kræver det noget
egenfinansiering til etablering, enten via opsparing eller private lån.

. 

3. OFF-Grid

Grobunds bydel byggemodnes ikke. Dvs. boliger og andre bygninger i
bydelen kan ikke kobles på det kollektive forsyningsnet, men skal i stedet
være selvforsynende med vand, samt vedvarende energi, på egen matrikel
eller flere bygninger/boliger sammen. Ligesom hver bolig selv håndterer sit
spildevand i decentrale anlæg 

De årlige driftudgifter bliver derved begrænset til vedligeholdelse af
materialer og anlæg. Gæld, affald, og forsyning tager normalt en stor del af husstandsøkonomien.
Selvom lånefinanciering, fælles forsyning mv. oprindeligt var et gode, så
betyder det herskende økonomiske rationale, at også de oprindeligt
kollektive låne- og forsyningsselskaber er blevet en del af en uproduktiv
vækst-gearing, som er langt uden for reel forbrugerkontrol.ForhistorienGruppen samlede sig i efteråret 2017, og foreningen Grobund Brenderup
blev stiftet november 2018. Indtil nu har vi været 6-8 interessenter, 31
medlemmer og 110 andre interesserede er med i vores Facebookgruppe ved
navn Grobund Brenderup. I maj 2018 mødtes tre repræsentanter for gruppen med Middelfart Kommune
v. borgmester Johannes Lundsfryd Jensen, og direktør for Teknik & Miljø
Thorbjørn Sørensen. Her fik vi løfte om kommunens opbakning, herunder
hjælp til at finde egnet jord, indflydelse på kommende lokalplan og grønt lys
for off-grid udstykning og byggeri. vi gik herefter igang med at organisere
foreningen Grobund Brenderup, og oplyse om projektet.I efterår og vinter 17/18 har vi sammen med Steen Møller og Brenderup
Højskole afviklet tre informationsmøder i off-grid huset v. Brenderup højskole,
hvor mellem 80 - 120 personer har deltaget pr. gang. Infomøderne viser, at
der generelt er stor nysgerrighed omkring off-grid konceptet.Via månedlige møder, samt weekend-workshops har vi arbejdet med vores
idegrundlag, og besluttet, at basere os på de sammen principper som
Grobund projektet i Ebeltoft. Herunder at indgå samarbejde med FONDEN
GÆLDFRI, sådan at ejerskabet til den kommende jord, overdrages til fonden,
og fonden derefter udsteder brugerbeviser til dem, som har betalt indskud.Vi har haft dialog med en konkret lodsejer om køb af et jordstykke direkte
bag Brenderup højskole, da vi ønskede at bo i tæt tilknytning til højskolen og
miljøet her. - Det lykkedes desværre ikke at få denne jord til salg, hvorfor vi
efterfølgende er gået i dialog med Middelfart Kommune om erhvervelse af et
kommunalt ejet stykke jord 400 m. fra højskolen.Vi er nu så langt at økonomiudvalget i Middelfart kommune d. 28.maj 2019
besluttede at det pågældende stykke jord kan sendes i udbud, ligesom der
er givet grønt lys for at der kan udarbejdes lokalplan som definerer at der
skal bygges off-grid og klimaneutralt

Hvad gør vi nu?Vi arbejder nu målrettet på at erhverve det jordstykke vi har dialog med
kommunen om, og få gennemført lokalplanprocessen.Jordstykket er på 2,1 ha, og beliggende mellem Brenderupvej, Rugaardsvej
og Fruerhøjvej. Vi ønsker at give plads til at der kan etableres 20-25
husstande + fælleshus. 27. juni afholdes møde med formand for fonden Gældfri Geert Hallberg, med
henblik på at afklare hvordan man kommer gennem processen med at danne
en brugbar indskyderforening. Her inddrages erfaringerne fra Grobund
Ebeltofts indskyderfinanciering af en fælles fabriksbygning til 8 mill. kroner. 

Derefter starter arbejdet med at etablere Grobund Brenderups indskyder
forening, med henblik på at de første indskud kan modtages pr. 1. sept.I den periode skal vi ligeledes afklare hvormeget vi vil byde på det
pågældende jordstykke, i samarbejde med relevante eksperter som kan
hjælpe med prissætninger udfra arealets egnethed og markedsniveau samt
juridiske forhold mv. Her har vi den udfordring af grundstykket er rimeligt
kuperet og de lavere dele pt. er drænet. (landbrugsdræn), og derfor i praksis
er et vådområde af ukendt størrelse og beskaffenhed.Det er magtpåliggende for os, at definitions- og beslutningsmagt ligger
direkte, og kun hos deltagende. De mennesker som skal bo-og eller have
deres virke med afsæt i et Grobund lod, bestemmer suverænt over de fælles
forhold via en demokratisk organiseret brugerforening, hvor hver indskyder
har en stemme. - Priser ved gensalg bestemmes dog sammen med Fonden
Gældfri, som ejer jorden. Derfor er det i den kommende tid en opgave at få afklaret, hvordan en
brugerforeningen skal organiseres, retligt og praktisk, og samtidig også få
skitseret, hvordan man bedst muligt rammesætter selvstyret på Grobund.
Herunder undersøge forskellige demokrati og styringsmodeller. Eksempelvis
Fremtidens organisation som er udviklet af Frederic Laloux. Vi vil via foreningen Grobund udvikle samarbejdet med Brenderup højskole,
sådan at udviklingen af fællesskabet integreres med højskolens kurser og
uddannelser, og Grobund foreningen og højskole sammen kan være
projektets kulturskabere.

Højskolen ønsker at erhverve lod/lodder i bydelen og her opføre
demonstrationshuse som led i undervisningen.Vi har kontakt med institutter, forskere, PHdere og specialestuderende fra
henholdsvis Århus Universitet, SDU, DTU og SBI, som i det kommende år vil
hjælpe os med:

* CO2 beregning af vores kommende boliger (udvalgte testhuse) med henblik
på at vælge materialer og designe bygninger og anlæg, sådan at det
samlede klimaaftryk, kan holdes indenfor den planetære grænse. 

* CO2 beregning af optaget i jorden, hvis de lavtliggende dele får lov at
gendannes som vådområde

* Design af arealet så det bliver så biodiversivt som muligt

* Udvikling af de eksisterende tekniske løsninger i højskolens off-grid hus, så
de kan skaleres og anvendes i bydelens 20-25 boliger.

Vi er for nuværende igang med den indledende dialog med parterne, og ser
frem til at vi fra årsskiftet 2020 kan gå i gang med det konkrete
udviklingsarbejde.Vi vil fremadrettet samarbejde med såvel kommune som lokalsamfundet om
lokal udvikling, og herunder støtte op omkring kommunens visioner mht.
klimaindsats, bæredygtighed, cirkulær ressourceøkonomi og social økonomi.Erfaringer fra andre kommuner med øko-landsbyer f.eks Egedal på
vestsjælland, og Syddjurs viser at etablerede øko-landsbyer øger såvel
bosætning som erhvervsudvikling i det nærområde hvor øko-landsbyen
etablerer sig. Tilstedeværelsen af kreative iværksættertyper giver
opmærksomhed, og tiltrækker andre virkelystne sjæle, og fremmer derved
såvel bosætning, som udvikling i lokalsamfundet.

TidsperspektivLokalplanarbejdet er berammet til ca. et år, og rummer en tværgående dialog
med såvel os, som lokaludvalget i byen Brenderup. Kommunen sender jorden i udbud på et af dem bestemt tidspunkt, og vi kan
byde ind på det, og forhåbentlig komme med det bud som passer bedst til
udbuddet. Vi har foreslået at udbuddet kommer til at ligge umiddelbart efter
årsskiftet 2020Foreningen Grobund Brenderup som er en almennyttig forening, skal i den
mellemligende tid, etablere indskyderforeningen og evt. finde investor til
mellemfinanciering, sådan at der kan bydes på jorden, når tid er.Det hurtigste scenarie:

A. Jorden overtages v. årsskiftet 2020

B. Lokalplan arbejdet påbegyndes sommer 2019 og pågår til sommer 2020.

C. Byggeri kan derefter påbegyndes når byggetilladelser er på plads.
Sommer/Efteråret i 2020 i bedste fald.Hvad kommer det til at koste?Erhvervelse af et brugerbevis/lod kræver et forudgående indskud, af
størrelsen 60.000 - 75.000

Fastsættes når vi kender den pris vi vil byde på jordBolig m. anlæg og eventuelle erhvervsbesiddelser, financieres af hver
indskyder derudover. 

Prisen herfor afhænger af størrelse, graden af selvbyg, samt materialevalg. (i
nævnte rækkefølge)Anslået vil priser for opførelsen af standardiseret råhus i entreprise koste
13.000 - 20.000 pr. kvm.

Vi har et bud på et organisk råhus på 50kvm, med mulighed for ekstra 40
kvm under tag til 600.000 kr. (uden energianlæg)Selvbyg m. standardmaterialer 4.000 - 6.000 pr. kvm.

Prisen kan reduceres kraftigt ved anvendelse af materialer man selv
indvinder, eller genbrug.Dertil kommer etablering af anlæg til vandopsamling og filtrering, varme- og
elforsyning, samt spildevandsanlæg.Driftsudgifter vil være minimale, da boligerne er selvforsynende, og
velisolerede. Afhængig af mængden af fællesfaciliteter og arealer vil der blive
et fællesbidrag af en vis størrelse.Vil du være med?Er du interesseret i at blive en kommende “Grobunde” i Brenderup, enten
som bosat, erhvervsdrivende, eller kulturskaber - og vil du aktivt være med
til udvikle grobund konceptet, formidle det og føre dialog herom. - Så kom
frisk. Vi kan ikke blive for mange.Mød os i Facebookgruppen Grobund Brenderup eller skriv til vores mail
grobundbrenderup@gmail.comMedlemsskab af Grobund Brenderup koster 100 kr. årligt - Man bliver
medlem ved at sende en mail til grobundbrenderup@gmail.com
Recommandé

Grobund Brenderup Prospekt okt. 2018 par
Grobund Brenderup Prospekt okt. 2018Grobund Brenderup Prospekt okt. 2018
Grobund Brenderup Prospekt okt. 2018JettieNielsen
149 vues6 diapositives
Kap 3 grobund case 2 par
Kap 3   grobund case 2Kap 3   grobund case 2
Kap 3 grobund case 2JettieNielsen
12 vues2 diapositives
Grobund præs-omstilling nu par
Grobund præs-omstilling nuGrobund præs-omstilling nu
Grobund præs-omstilling nuJettieNielsen
136 vues25 diapositives
Naturens Stemme af Niels Erik Fischer par
Naturens Stemme af Niels Erik FischerNaturens Stemme af Niels Erik Fischer
Naturens Stemme af Niels Erik Fischeris gone
330 vues3 diapositives
Vand somsdg politiken15januar2015 par
Vand somsdg politiken15januar2015Vand somsdg politiken15januar2015
Vand somsdg politiken15januar2015ChristianGroen
225 vues1 diapositive
LokaltLiv2012-web par
LokaltLiv2012-webLokaltLiv2012-web
LokaltLiv2012-webSigne Gadegaard
82 vues8 diapositives

Contenu connexe

Similaire à Grobund prospekt juni19

Ansogning samlet par
Ansogning samletAnsogning samlet
Ansogning samletJettieNielsen
67 vues36 diapositives
150904 fodevarestrategi par
150904 fodevarestrategi150904 fodevarestrategi
150904 fodevarestrategiJettieNielsen
123 vues48 diapositives
Inspirationskatalog par
InspirationskatalogInspirationskatalog
InspirationskatalogØkologisk Landsforening
785 vues29 diapositives
Bundgaard sharemilker par
Bundgaard sharemilkerBundgaard sharemilker
Bundgaard sharemilkerØkologisk Landsforening
115 vues2 diapositives
Børsen 29. oktober 2013 par
Børsen 29. oktober 2013Børsen 29. oktober 2013
Børsen 29. oktober 2013Morten Harboe-Jepsen
569 vues1 diapositive
Landbruget på den politiske dagsorden.pdf par
Landbruget på den politiske dagsorden.pdfLandbruget på den politiske dagsorden.pdf
Landbruget på den politiske dagsorden.pdfGoogle
569 vues13 diapositives

Similaire à Grobund prospekt juni19(20)

Landbruget på den politiske dagsorden.pdf par Google
Landbruget på den politiske dagsorden.pdfLandbruget på den politiske dagsorden.pdf
Landbruget på den politiske dagsorden.pdf
Google569 vues
FB Husrum nr 6 par PrivatBo
FB Husrum nr 6FB Husrum nr 6
FB Husrum nr 6
PrivatBo719 vues
Frederiksberg Boligfond Aarsberetning 2007 par PrivatBo
Frederiksberg Boligfond Aarsberetning 2007Frederiksberg Boligfond Aarsberetning 2007
Frederiksberg Boligfond Aarsberetning 2007
PrivatBo440 vues
Det regionaleogeu bkf par Dan Hansen
Det regionaleogeu bkfDet regionaleogeu bkf
Det regionaleogeu bkf
Dan Hansen249 vues
Fremtidens afledning-og-rensning-af-spildevand par EVAnetDenmark
Fremtidens afledning-og-rensning-af-spildevandFremtidens afledning-og-rensning-af-spildevand
Fremtidens afledning-og-rensning-af-spildevand
EVAnetDenmark183 vues
Drift som-et-felt-for-innovation par EVAnetDenmark
Drift som-et-felt-for-innovationDrift som-et-felt-for-innovation
Drift som-et-felt-for-innovation
EVAnetDenmark277 vues

Grobund prospekt juni19

  • 2. GROBUND Brenderup
 
 Prospekt/Idegrundlag
 2. udgave juni 2019
 
 
 Vision
 
 Vi skriver året 2025. Ved den lille fine og trivelige by Brenderup på Vestfyn er en ny bydel vokset frem. Her er ligger 25 bæredygtige fritstående boliger i blomstrende og naturbeskyttende omgivelser. 
 Bydelen er Off-Grid dvs. ikke tilkoblet kollektivt forsyning af el, varme, vand, eller spildevandsafledning, idet al forsyning og afledning, foretages decentralt på de enkelte matrikler, eller via små fælles anlæg.
 
 Beboerne i bydelen spreder sig over alle aldre, og her er både singler og familier, fastboende og midlertidige gæster. Boligerne er flytbare bygninger af varierende størrelse, og lodderne er fleksible, så de kan ændres, ved skiftende behov. (Fundering på punktfundamenter)
 
 I Grobund Bydelen er det en præmis, at boliger og bygninger kun kan handles til et bestemt max.beløb. (eks. 500.000) Derfor har alle valgt at bygge forholdsvis småt, og smart. Man kan således se Tiny Houses, lidt større boliger af 2-3 sammenbyggede Tinyhouses, og familieboliger på 80-100 kvm. F.eks i stil med det eksisterende Off- Grid hus, som er opført på Brenderup højskole. 
 
 Bygningerne er selvforsynende med vedvarende energi og drikkevand, ligesom spildevand håndteres i husstandsanlæg, alt affald og restprodukter recirkuleres eller komposteres.
 Der er ikke pligt til at bygge på en bestemt måde, så bydelen fremstår med vidt forskelligt design. Nogen huse er i organiske former med græs på taget, andre er modernistiske med rette vinkler og glatte facader. Fælles for alle bygninger er dog, at de er opført af gennemført bæredygtige materialer, og at de, trods deres eksperimenterende karakter, lever op til bygningsreglementets krav.
 Nogen af husene er opført som selvbyg, andre af professionelle håndværkere, og atter andre er hybridløsninger, hvor højskolelever og andre frivillige har givet en hånd med.
 
 Selve området er bygget op som et stykke sammenhængende madskov, med nytteproduktion og vild natur side om side. Bortset fra de små private haver ved boligerne, er arealet åbent for alle, som et fælles lokalt rekreativt område.
 I samarbejde med folk som er kloge på biodiversitet og permakultur, er der udviklet et design for arealanvendelsen, som sigter på bevarelse af arter, samt at jord og produktion opsamler og lagrer CO2, og at al forbrugt biomasse erstattes af ny. 
 
 I blandt Grobunds indbyggere blomstrer alverdens iværksætterog projektmageri. Idet boligudgifterne er lave og der er udbredt deleøkonomi og selvforsyning, er der luft til iværksætteri, og opstart af virksomhed. Så området huser mange iværksættere, som ellers ikke ville være i gang.
 
 Grobund bydelen er et læringssted for Brenderup Højskole, og lokalsamfundet. Her kan elever og andre interesserede eksperimentere med OFF-GRID byggeri, design, iværksætteri, jordbrug, deleøkonomi , socialøkonomi og mange af de teknologiske løsninger er udviklet i samarbejde med højskolens elever, lærere, lokale håndværkere, økobyggemiljøet mv.
 
 

  • 3. Om foreningen Grobund Brenderup
 
 Grobund Brenderup er en forening, som ønsker at etablere en bæredygtig bydel i tæt samarbejde med Brenderup Højskole, lokalsamfundet i Brenderup, samt også gerne Middelfart kommune.
 
 Vi er inspireret af Grobund projektet i Ebeltoft, og vil basere os på de samme principper om OFF-GRID, affaldsfrihed, og gældfrihed. 
 Se mere herom på på www.Grobund.org
 
 Vi definerer vores projekt som en bydel i byen Brenderup, idet vi ønsker at benytte os af de eksisterende tilbud i lokalområdet, og dele det vi opbygger på vores jord med beboerne i Brenderup. 
 
 
 
 
 Mission
 
 I vores del af verden slider vi så meget på jordens ressourcer og udleder så meget drivhusgas, at der skal fire jordkloder til, hvis alle mennesker på jord var det samme forundt. 
 Vi har hver især et alt for stort aftryk i forhold til det råderum der er, hvis vi skal stoppe den globale opvarmning. - og det skal vi, hvis de kommende generationer også skal kunne eksistere.
 Gennemsnitligt udleder vi i Danmark eksempelvis 17 T drivhusgas pr. pers/ pr.år. og vi skal reducere til 2,5 T, hvis vi skal stoppe klimaudviklingen. Den seneste statusrapport fra FNs klimapanel fastslår at verdenssamfundet har 12 år til at få vendt skuden, og samtidig pointerer de, at det kræver radikale omstillinger alle steder i samfundet i produktion og forbrug, den måde vi bo, spiser og transporterer os på. 
 
 Den udfordring kan vi ikke løse, isoleret hver især. Ligesom vi heller ikke kan forlade os på, at andre løser det for os. Derfor har vi fundet sammen i et forpligtigende fællesskab, hvor vi vil gå igang med at skabe rammerne for, at vi kan bo, og virke på en måde, hvor vi kan se os selv, kommende generationer og resten af jordens befolkning i øjnene.
 
 Vi tror på, at man sagtens kan have et godt, triveligt og komfortabelt liv, uden at belaste unødigt.
 Teknologier og viden findes allerede, men de mangler at blive kædet sammen og gjort tilgængelige for hverdagslivet. Det vil vi gå i gang med, ved simpelthen at leve et fornuftigt hverdagsliv, der belaster så lidt som overhovedet muligt.
 
 I vores optik er “mer vil ha mer” rationalet som i øjeblikket er styrende for samfundsudviklingen ikke vejen frem. Her skabes et økonomisk og materielt overskud, som trækker alt for store veksler på natur, ressourcer og klima. - og som borgere i samfundet fristes vi til at stresse os gennem tilværelsen, for at hænge på i et forbrugsræs, som vi inderst inde ikke ønsker.
 
 Vi vil give plads til et helt anden type overskud. Nemlig det mentale overskud, designeren Mads Quistgaard rammende omtaler sådan: 
 “Hvis du trykker på maskinens pauseknap går den i stå - trykker du på menneskets pauseknap, går det i gang” 
 Vores fællesskab skal være en pauseknap - Et frirum hvor der er overskud til at eksperimentere og skabe.
 

  • 4. 
 Derfor vil vi basere vores bosætning på principper, som trækker i en anden retning. 
 
 1. Affaldsfrihed
 I vores bydel vil vi ikke producere affald, eller udlede drivhusgasser. Vi vil vælge materialer, som er produceret og kan bortskaffes uden belastning af natur og klima, og anvende energianlæg som er baseret på vedvarende energi. Der findes allerede byggematerialer, teknikker og anlæg til at gøre dette muligt. De er bare ikke anerkendte af bolidriftgmarkedet endnu.
 
 2.Gældfrihed
 I vores bydel/fælleskab ejes jorden af en fond og den kan ikke belånes, ligesom der vil være et fastsat loft over den pris som boliger kan sælges til. Der kan derfor ikke akkumuleres hverken gæld eller friværdi i jord eller boliger. Man bor for at bo. 
 Det betyder, at den faste husleje bliver begrænset til den nøgne ejendomsskat, og eventuelle fællesudgifter. Til gengæld kræver det noget egenfinansiering til etablering, enten via opsparing eller private lån.
 . 
 3. OFF-Grid
 Grobunds bydel byggemodnes ikke. Dvs. boliger og andre bygninger i bydelen kan ikke kobles på det kollektive forsyningsnet, men skal i stedet være selvforsynende med vand, samt vedvarende energi, på egen matrikel eller flere bygninger/boliger sammen. Ligesom hver bolig selv håndterer sit spildevand i decentrale anlæg 
 De årlige driftudgifter bliver derved begrænset til vedligeholdelse af materialer og anlæg. 
 
 Gæld, affald, og forsyning tager normalt en stor del af husstandsøkonomien. Selvom lånefinanciering, fælles forsyning mv. oprindeligt var et gode, så betyder det herskende økonomiske rationale, at også de oprindeligt kollektive låne- og forsyningsselskaber er blevet en del af en uproduktiv vækst-gearing, som er langt uden for reel forbrugerkontrol.
 
 
 
 Forhistorien
 
 Gruppen samlede sig i efteråret 2017, og foreningen Grobund Brenderup blev stiftet november 2018. Indtil nu har vi været 6-8 interessenter, 31 medlemmer og 110 andre interesserede er med i vores Facebookgruppe ved navn Grobund Brenderup. 
 
 I maj 2018 mødtes tre repræsentanter for gruppen med Middelfart Kommune v. borgmester Johannes Lundsfryd Jensen, og direktør for Teknik & Miljø Thorbjørn Sørensen. Her fik vi løfte om kommunens opbakning, herunder hjælp til at finde egnet jord, indflydelse på kommende lokalplan og grønt lys for off-grid udstykning og byggeri. vi gik herefter igang med at organisere foreningen Grobund Brenderup, og oplyse om projektet.
 
 I efterår og vinter 17/18 har vi sammen med Steen Møller og Brenderup Højskole afviklet tre informationsmøder i off-grid huset v. Brenderup højskole, hvor mellem 80 - 120 personer har deltaget pr. gang. Infomøderne viser, at der generelt er stor nysgerrighed omkring off-grid konceptet.
 
 Via månedlige møder, samt weekend-workshops har vi arbejdet med vores idegrundlag, og besluttet, at basere os på de sammen principper som
  • 5. Grobund projektet i Ebeltoft. Herunder at indgå samarbejde med FONDEN GÆLDFRI, sådan at ejerskabet til den kommende jord, overdrages til fonden, og fonden derefter udsteder brugerbeviser til dem, som har betalt indskud.
 
 Vi har haft dialog med en konkret lodsejer om køb af et jordstykke direkte bag Brenderup højskole, da vi ønskede at bo i tæt tilknytning til højskolen og miljøet her. - Det lykkedes desværre ikke at få denne jord til salg, hvorfor vi efterfølgende er gået i dialog med Middelfart Kommune om erhvervelse af et kommunalt ejet stykke jord 400 m. fra højskolen.
 
 Vi er nu så langt at økonomiudvalget i Middelfart kommune d. 28.maj 2019 besluttede at det pågældende stykke jord kan sendes i udbud, ligesom der er givet grønt lys for at der kan udarbejdes lokalplan som definerer at der skal bygges off-grid og klimaneutralt
 
 
 Hvad gør vi nu?
 
 Vi arbejder nu målrettet på at erhverve det jordstykke vi har dialog med kommunen om, og få gennemført lokalplanprocessen.
 
 Jordstykket er på 2,1 ha, og beliggende mellem Brenderupvej, Rugaardsvej og Fruerhøjvej. Vi ønsker at give plads til at der kan etableres 20-25 husstande + fælleshus. 
 
 27. juni afholdes møde med formand for fonden Gældfri Geert Hallberg, med henblik på at afklare hvordan man kommer gennem processen med at danne en brugbar indskyderforening. Her inddrages erfaringerne fra Grobund Ebeltofts indskyderfinanciering af en fælles fabriksbygning til 8 mill. kroner. 
 Derefter starter arbejdet med at etablere Grobund Brenderups indskyder forening, med henblik på at de første indskud kan modtages pr. 1. sept.
 
 I den periode skal vi ligeledes afklare hvormeget vi vil byde på det pågældende jordstykke, i samarbejde med relevante eksperter som kan hjælpe med prissætninger udfra arealets egnethed og markedsniveau samt juridiske forhold mv. Her har vi den udfordring af grundstykket er rimeligt kuperet og de lavere dele pt. er drænet. (landbrugsdræn), og derfor i praksis er et vådområde af ukendt størrelse og beskaffenhed.
 
 Det er magtpåliggende for os, at definitions- og beslutningsmagt ligger direkte, og kun hos deltagende. De mennesker som skal bo-og eller have deres virke med afsæt i et Grobund lod, bestemmer suverænt over de fælles forhold via en demokratisk organiseret brugerforening, hvor hver indskyder har en stemme. - Priser ved gensalg bestemmes dog sammen med Fonden Gældfri, som ejer jorden. 
 
 Derfor er det i den kommende tid en opgave at få afklaret, hvordan en brugerforeningen skal organiseres, retligt og praktisk, og samtidig også få skitseret, hvordan man bedst muligt rammesætter selvstyret på Grobund. Herunder undersøge forskellige demokrati og styringsmodeller. Eksempelvis Fremtidens organisation som er udviklet af Frederic Laloux. 
 
 Vi vil via foreningen Grobund udvikle samarbejdet med Brenderup højskole, sådan at udviklingen af fællesskabet integreres med højskolens kurser og uddannelser, og Grobund foreningen og højskole sammen kan være projektets kulturskabere.
 Højskolen ønsker at erhverve lod/lodder i bydelen og her opføre demonstrationshuse som led i undervisningen.

  • 6. 
 Vi har kontakt med institutter, forskere, PHdere og specialestuderende fra henholdsvis Århus Universitet, SDU, DTU og SBI, som i det kommende år vil hjælpe os med:
 * CO2 beregning af vores kommende boliger (udvalgte testhuse) med henblik på at vælge materialer og designe bygninger og anlæg, sådan at det samlede klimaaftryk, kan holdes indenfor den planetære grænse. 
 * CO2 beregning af optaget i jorden, hvis de lavtliggende dele får lov at gendannes som vådområde
 * Design af arealet så det bliver så biodiversivt som muligt
 * Udvikling af de eksisterende tekniske løsninger i højskolens off-grid hus, så de kan skaleres og anvendes i bydelens 20-25 boliger.
 Vi er for nuværende igang med den indledende dialog med parterne, og ser frem til at vi fra årsskiftet 2020 kan gå i gang med det konkrete udviklingsarbejde.
 
 Vi vil fremadrettet samarbejde med såvel kommune som lokalsamfundet om lokal udvikling, og herunder støtte op omkring kommunens visioner mht. klimaindsats, bæredygtighed, cirkulær ressourceøkonomi og social økonomi.
 
 Erfaringer fra andre kommuner med øko-landsbyer f.eks Egedal på vestsjælland, og Syddjurs viser at etablerede øko-landsbyer øger såvel bosætning som erhvervsudvikling i det nærområde hvor øko-landsbyen etablerer sig. Tilstedeværelsen af kreative iværksættertyper giver opmærksomhed, og tiltrækker andre virkelystne sjæle, og fremmer derved såvel bosætning, som udvikling i lokalsamfundet.
 
 
 
 
 Tidsperspektiv
 
 Lokalplanarbejdet er berammet til ca. et år, og rummer en tværgående dialog med såvel os, som lokaludvalget i byen Brenderup. 
 
 Kommunen sender jorden i udbud på et af dem bestemt tidspunkt, og vi kan byde ind på det, og forhåbentlig komme med det bud som passer bedst til udbuddet. Vi har foreslået at udbuddet kommer til at ligge umiddelbart efter årsskiftet 2020
 
 Foreningen Grobund Brenderup som er en almennyttig forening, skal i den mellemligende tid, etablere indskyderforeningen og evt. finde investor til mellemfinanciering, sådan at der kan bydes på jorden, når tid er.
 
 Det hurtigste scenarie:
 A. Jorden overtages v. årsskiftet 2020
 B. Lokalplan arbejdet påbegyndes sommer 2019 og pågår til sommer 2020.
 C. Byggeri kan derefter påbegyndes når byggetilladelser er på plads. Sommer/Efteråret i 2020 i bedste fald.
 
 
 
 Hvad kommer det til at koste?
 
 Erhvervelse af et brugerbevis/lod kræver et forudgående indskud, af størrelsen 60.000 - 75.000
 Fastsættes når vi kender den pris vi vil byde på jord
 

  • 7. Bolig m. anlæg og eventuelle erhvervsbesiddelser, financieres af hver indskyder derudover. 
 Prisen herfor afhænger af størrelse, graden af selvbyg, samt materialevalg. (i nævnte rækkefølge)
 
 Anslået vil priser for opførelsen af standardiseret råhus i entreprise koste 13.000 - 20.000 pr. kvm.
 Vi har et bud på et organisk råhus på 50kvm, med mulighed for ekstra 40 kvm under tag til 600.000 kr. (uden energianlæg)
 
 Selvbyg m. standardmaterialer 4.000 - 6.000 pr. kvm.
 Prisen kan reduceres kraftigt ved anvendelse af materialer man selv indvinder, eller genbrug.
 
 Dertil kommer etablering af anlæg til vandopsamling og filtrering, varme- og elforsyning, samt spildevandsanlæg.
 
 Driftsudgifter vil være minimale, da boligerne er selvforsynende, og velisolerede. Afhængig af mængden af fællesfaciliteter og arealer vil der blive et fællesbidrag af en vis størrelse.
 
 
 
 Vil du være med?
 
 Er du interesseret i at blive en kommende “Grobunde” i Brenderup, enten som bosat, erhvervsdrivende, eller kulturskaber - og vil du aktivt være med til udvikle grobund konceptet, formidle det og føre dialog herom. - Så kom frisk. Vi kan ikke blive for mange.
 
 Mød os i Facebookgruppen Grobund Brenderup eller skriv til vores mail grobundbrenderup@gmail.com
 
 Medlemsskab af Grobund Brenderup koster 100 kr. årligt - Man bliver medlem ved at sende en mail til grobundbrenderup@gmail.com