Morpoloji

MORPOLOJI
MORPOLOJI
- pag-aaral ng mga morpema ng isang wika at ang pagbubuo
ng mga sa salita. Matatawag din itong palabuuan.
MORPEMA
- pinakamaliit na yunit ng isang salitang nagtataglay ng
kahulugan
Hal.
Doktora
ANYO NG MORPEMA
ISANG MAKAHULUGANG TUNOG O PONEMA
-matatagpuan ang ponemang ito sa mga salitang kastila
tulad ng senador/senadora, gayundin sa mga salitang nagtat
apos sa a na nangangahulugang babae.
Hal.
Kutsero/Kutsera , barbero/barbera
PANLAPI
-may kahulugang taglay ang panlapi kaya matatawag
natin itong morpema
*panlaping makangalan -kapag ang nabubuong salita ay pang
ngalan
*panlaping makauri -kapag ang nabubuong salita ay pang-uri
*panlaping makadiwa -kapag ang nabubuong salita ay pandi
wa
Hal.
Kain + -an = kainan
Bibig + -an = bibigan
Punta + -han = puntahan
SALITANG-UGAT
-ito ay ang payak na salitang walang panlapi. Maaaring
pangngalan, pang-uri, at pandiwa.
Hal.
tao, bagay, bundok, langit
pangit, tamad, pula, puti
takbo, lakad, higa, ligo
URI NG MORPEMA
DALAWANG URI NG MORPEMA
1. LEKSIKAL - tulad ng marami, tao, EDSA
2. PANGKAYARIAN - tulad ng mga kataga
PAGBUBUO NG SALITA
-maaaring maging salitang-ugat lamang ang mga salita
ngunit maaari itong lagyan ng panlapi o kaya ay ulitin o dagd
agan ng isa pang salitang-ugat.
PAGLALAPI
-tinatawag na stem ang salitang nilagyan ng panlapi. Maaari
itong ilagay sa una, gitna, huli at magkabila.
Unlapi - panlaping nauuna sa salitang-ugat
Hal.
um + asa = umasa
Gitlapi - panlaping nasa gitna ng salitang-ugat
Hal.
b - in - iro = biniro
Hulapi - panlaping nasa hulihan ng salitang-ugat
Hal.
dami + han = damihan
Kabilaan - panlaping nasa unahan at hulihan
Hal.
ka + laya + an = kalayaan
Laguhan - panlaping nasa unahan, gitna at hulihan
Hal.
pag + sum + ikap + an = pagsumikapan
PAG- UULIT / REDUPLIKASYON
- maaaring ulitan lamang ang unang pantig ng salitang-ugat
o ang buong salitang-ugat.
Di - Ganap o Parsyal na Pag - uulit
-inuulit lamang ang unang pantig ng salitang-ugat
Isang titik lamang ang inuulit kapag ang unang pantig ay pati
nig.
Hal.
asa = aasa
Dalawang titik kapag ang unang pantig ay binubuo ng tatlong
titik.
Hal.
takbo = tatakbo
Kung dalawang titik ang unang pantig inuulit ang dalawang ti
tik.
Hal.
lima = lilima
Ganap na Pag - uulit
-kapag inuulit ang buong salitang-ugat
Hal.
araw = araw-araw
Magkahalong Di - Ganap at Ganap na Pag - uul
it
-kapag inuulit ang isang bahagi at ang kabuuan ng salita
Hal.
sa + sayaw-sayaw = sasayaw-sayaw
PAGTATAMBAL
-nabubuo ang ibang salita sa pagtatambal ng dalawang salit
ang-ugat. Maaaring may linker o wala ang salitang ugat.
Walang linker sa Pagtatambal
Hal.
hampas + lupa = hampaslupa
May linker sa Pagtatambal
Hal.
dalaga + ng bukid = dalagang-bukid
PAGBABAGONG MORPOPONEMIKO
8 URI NG MORPOPONEMIKO
1. ASIMILASYON
-pagababaging kinapapalooban ng mga panlaping
nagtatapos sa ng dahil sa inmpluwensya ng kasunod na katini
g nito.
Napapaloob dito ang tinatawag na alomorp ng morpema.
Nangangahulugan itong maaaring magbago ang anyo ng morp
ema dahil sa impluwensya ng kapaligiran.
Ang morpemang pang ay may alomorp na [pang] , [pam]
at [pan]. Ang mang ay may [mang], [mam] at [man]. Ang kasi
ng ay may [kasing], [kasim] at [kasin]. Kung nauuna sa mga s
alitang-ugat na nagsisimula sa /d,l,r,s,t/.
2 Uri ng Asimilasyon
*Asimilasyong Parsyal o Di-Ganap
-asimilasyong nagaganap sa pailong na /ng/ sa pinal na
posisyon ng isang morpema. Nagiging /n/ o /m/ ang tunog n
a /ng/ dahil sa sumusunod na tunog.
Hal.
pang + sayaw = pansayaw
sing + pula = simpula
*Asimilasyong Ganap
-asimilaayong nagaganap matapos na maging n at m
ang ng dahil sa pakikibagay sa sumusunod na titik. Nawawala
ang unang titik ng salitang-ugat na nagsisimula sa /d,l,r,s,t,b
,p/.
Hal.
mang + tahi > mantahi > manahi
pang + bato > pambato > pamato
2. PAGLALAPI NG /-an/ o /-in/
-nangangahukugan ito ng paglalaping /-in/ at /-an/ na
nagiging /hin/ at /han/ batay sa salitang-ugat na hinuhulapi
an.
Hal.
Salitang-ugat na nagtatapos patinig
takbo /takboh/ + /-in/ > /takbuhin/ > takbuhin
Salitang-ugat na nagtatapos sa impit/glotal
basa /basa?/ > /basa?/ + /-in/ > /basa?in/ > basain
3. PAGPAPALIT NG TITIK
Pagpapalit ng /d/ at /r/ - ito ang pagpapalit ng /r/
sa /d/ kapag ang salitang-ugat na nagsisimula sa /d/ ay inuu
nlapian at kapag nagtatapos sa /d/ ay hinuhulapian.
Hal.
ma + dunong = marunong
lakad + -an = lakaran
Pagpapalit ng /h/ at /n/ - nagkakaroon ng palitan ng /h/ at
/n/ sa ilang pagkakataon tulad ng:
Hal.
tawa + an > /tawah/ + /an/ > /tawa.nan/ > tawanan
Pagpapalit ng /k/ at /g/ - nagkakaroon ng palitan sa ilang pa
gkakataon
Hal.
halik + an > halikan > hagkan
Pagpapalit ng /e/ at /i/ - nagpapalit ang e at i kapag inuulit
ang pantig na may /e/ sa pakikibagay. Nagiging i ang titik na
e at nagkakaroon ng linker.
Hal.
Babae + -ng + babae = babaing-babae
Pagpapalit ng /o/ at /u/ - nagpapalit ang o at u kapag nauuli
t ang oantig na may /o/ sa pakikibagay. Nagigung /u/ ang na
unang titik na /o/ at nagkakaroon ng linker.
Hal.
puno + -ng + puno = punung-puno
4. METATESIS
-ito ay ang paglilipat ng ponema. Kapag ang salitang-
ugat ay nagsisimula sa /l/ o /y/ ay ginigitlapian ng -in. Nagk
akalapit ang posisyon ng /i/ at /n/ kaya nagiging /ni/.
Hal.
-in + luto = niluto (hindi linuto)
5. PAGKAKALTASNG PONEMA
-ito ay ang pagkawala ng isang ponema sa gutna o
hulihan ng salita.
Hal.
Sa unahan
ipaki+ abot > ipakiabot >pakiabot
Sa gitna
bukas + an > bukasan > buksan
Sa hulihan
tingin + an > tinginan > tingnan > tingni
6. PAGSUSUDLONG O PAGDARAGDAG
-ito ay ang pagdaragdag ng isa pang hulapi gayong
mayroon ng hulaping inilagay sa isang salitang-ugat. Ang idin
adagdag na hulapi ay ang dalawa ring uri ng hulaping -in at -
an.
Hal.
/totooh/ + /-an/ > totoohan > totohan
totohan + /an/ > totohanan
7. PAG - IISA NG DALAWANG SALITA O PAG -
AANGKOP
- ito ay ang pagsasama ng dalawang salita at nagpapa
hayag ng kabuuang diwa ng dalawang salita.
Hal.
tingnan + mo = tamo
8. PAGLILIPAT - DIIN
- ito ay ang pagbabago ng diin kapag hinuhulapian.
Maaaring malipat ang diin sa huli o sa penultima ang diin.
Hal.
/ta.pos/ + /-in/ > /tapu.sin/ > tapusin
Maaaring maiba ang kahulugan ng salita dahil sa pagba
bago ng diin.
Hal.
/magna.na.kaw/ - kukuha ng bagay na di kanya
/magnana.kaw/ - kawatan
1 sur 24

Recommandé

AsimilasyonAsimilasyon
AsimilasyonLove Bordamonte
57.9K vues14 diapositives
Mga pagbabagong morpoponemikoMga pagbabagong morpoponemiko
Mga pagbabagong morpoponemikoarnielapuz
296.9K vues14 diapositives
MorpemaMorpema
MorpemaReina Mikee
100K vues12 diapositives
Fil1 morpemaFil1 morpema
Fil1 morpemaFely Vicente
104.7K vues11 diapositives
morpolohiyamorpolohiya
morpolohiyaAnn Pacuño
12.4K vues23 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Ang ponolohiya o palatunuganAng ponolohiya o palatunugan
Ang ponolohiya o palatunuganMariz Balasoto
49.3K vues14 diapositives
Yunit 3 istruktura ng wikaYunit 3 istruktura ng wika
Yunit 3 istruktura ng wikaRita Mae Odrada
291.1K vues65 diapositives
Pagbaybay na pasalitaPagbaybay na pasalita
Pagbaybay na pasalitaNhoellyn Binas
75.7K vues10 diapositives
MorpoponemikoMorpoponemiko
Morpoponemikorosemelyn
109.6K vues6 diapositives
PonolohiyaPonolohiya
PonolohiyaJose Emmanuel Maningas
286.7K vues14 diapositives

Tendances(20)

Ang ponolohiya o palatunuganAng ponolohiya o palatunugan
Ang ponolohiya o palatunugan
Mariz Balasoto49.3K vues
Yunit 3 istruktura ng wikaYunit 3 istruktura ng wika
Yunit 3 istruktura ng wika
Rita Mae Odrada291.1K vues
PONEMANG MALAYANG NAGPAPALITANPONEMANG MALAYANG NAGPAPALITAN
PONEMANG MALAYANG NAGPAPALITAN
DONNA G. DELGADO-OLIVERIO, MATF, LPT6.2K vues
Pagbaybay na pasalitaPagbaybay na pasalita
Pagbaybay na pasalita
Nhoellyn Binas75.7K vues
MorpoponemikoMorpoponemiko
Morpoponemiko
rosemelyn109.6K vues
PonolohiyaPonolohiya
Ponolohiya
Jose Emmanuel Maningas286.7K vues
Pagbabagong morpoponemikoPagbabagong morpoponemiko
Pagbabagong morpoponemiko
Allan Ortiz51K vues
MorpolohiyaMorpolohiya
Morpolohiya
geli641516.1K vues
ANG PONEMIKAANG PONEMIKA
ANG PONEMIKA
DONNA G. DELGADO-OLIVERIO, MATF, LPT6.7K vues
MorpolohiyaMorpolohiya
Morpolohiya
Nathalie Lovitos323.7K vues
PonolohiyaPonolohiya
Ponolohiya
Jess jean39.2K vues
Instruktura ng wikaInstruktura ng wika
Instruktura ng wika
Antonnie Glorie Redilla35.9K vues
PonemaPonema
Ponema
Manuel Daria19.8K vues
ANG PAGSASALITAANG PAGSASALITA
ANG PAGSASALITA
DONNA G. DELGADO-OLIVERIO, MATF, LPT2.8K vues
AsimilasyonAsimilasyon
Asimilasyon
Allan Ortiz43.3K vues
PalapatiganPalapatigan
Palapatigan
Nhoellyn Binas31.3K vues
Ponolohiya (FIL 101)Ponolohiya (FIL 101)
Ponolohiya (FIL 101)
NeilStephen19209.1K vues

Similaire à Morpoloji

QUEENIE-602..pptxQUEENIE-602..pptx
QUEENIE-602..pptxDindoArambalaOjeda
43 vues21 diapositives
MORPOLOHIYA.pptxMORPOLOHIYA.pptx
MORPOLOHIYA.pptxLOVELYJOYCALLANTA1
9 vues40 diapositives
1112734 6344665938144425001112734 634466593814442500
1112734 634466593814442500Tyron Ralar
31.2K vues39 diapositives
Slide showSlide show
Slide showIvy Lontoc Capistrano
3K vues19 diapositives

Similaire à Morpoloji(20)

QUEENIE-602..pptxQUEENIE-602..pptx
QUEENIE-602..pptx
DindoArambalaOjeda43 vues
MORPOLOHIYA.pptxMORPOLOHIYA.pptx
MORPOLOHIYA.pptx
LOVELYJOYCALLANTA19 vues
Proyekto sa Instrukura ng Wikang FilipinoProyekto sa Instrukura ng Wikang Filipino
Proyekto sa Instrukura ng Wikang Filipino
Jorebel Billones19.3K vues
1112734 6344665938144425001112734 634466593814442500
1112734 634466593814442500
Tyron Ralar31.2K vues
KAYARIAN NG SALITA.pdfKAYARIAN NG SALITA.pdf
KAYARIAN NG SALITA.pdf
DONNA G. DELGADO-OLIVERIO, MATF, LPT488 vues
Slide showSlide show
Slide show
Ivy Lontoc Capistrano3K vues
Ponoloji, Morpoloji, LeksikalPonoloji, Morpoloji, Leksikal
Ponoloji, Morpoloji, Leksikal
CarloPMarasigan36.5K vues
Neth reportNeth report
Neth report
guestc3fac63.6K vues
Salitang - ugat at PanlapiSalitang - ugat at Panlapi
Salitang - ugat at Panlapi
MAILYNVIODOR143.7K vues
PALAPANTIGAN PALAPANTIGAN
PALAPANTIGAN
DONNA G. DELGADO-OLIVERIO, MATF, LPT933 vues
Ponolohiya.pptxPonolohiya.pptx
Ponolohiya.pptx
aldrinorpilla198 vues
FilipinoeFilipinoe
Filipinoe
Alma Reynaldo3.6K vues
Salitang-Ugat at PanlapiSalitang-Ugat at Panlapi
Salitang-Ugat at Panlapi
Johdener1435.4K vues
Filipino morpolohiyaFilipino morpolohiya
Filipino morpolohiya
Ann Pacuño2.4K vues
Pandiwa..97Pandiwa..97
Pandiwa..97
belengonzales22.4K vues
ANG PONOLOHIYANG FILIPINOANG PONOLOHIYANG FILIPINO
ANG PONOLOHIYANG FILIPINO
DONNA G. DELGADO-OLIVERIO, MATF, LPT3.7K vues
ANG PAGBABAGONG MORPOPONEMIKO.pdfANG PAGBABAGONG MORPOPONEMIKO.pdf
ANG PAGBABAGONG MORPOPONEMIKO.pdf
DONNA G. DELGADO-OLIVERIO, MATF, LPT552 vues

Morpoloji

 • 2. MORPOLOJI - pag-aaral ng mga morpema ng isang wika at ang pagbubuo ng mga sa salita. Matatawag din itong palabuuan. MORPEMA - pinakamaliit na yunit ng isang salitang nagtataglay ng kahulugan Hal. Doktora
 • 3. ANYO NG MORPEMA ISANG MAKAHULUGANG TUNOG O PONEMA -matatagpuan ang ponemang ito sa mga salitang kastila tulad ng senador/senadora, gayundin sa mga salitang nagtat apos sa a na nangangahulugang babae. Hal. Kutsero/Kutsera , barbero/barbera
 • 4. PANLAPI -may kahulugang taglay ang panlapi kaya matatawag natin itong morpema *panlaping makangalan -kapag ang nabubuong salita ay pang ngalan *panlaping makauri -kapag ang nabubuong salita ay pang-uri *panlaping makadiwa -kapag ang nabubuong salita ay pandi wa Hal. Kain + -an = kainan Bibig + -an = bibigan Punta + -han = puntahan
 • 5. SALITANG-UGAT -ito ay ang payak na salitang walang panlapi. Maaaring pangngalan, pang-uri, at pandiwa. Hal. tao, bagay, bundok, langit pangit, tamad, pula, puti takbo, lakad, higa, ligo
 • 6. URI NG MORPEMA DALAWANG URI NG MORPEMA 1. LEKSIKAL - tulad ng marami, tao, EDSA 2. PANGKAYARIAN - tulad ng mga kataga PAGBUBUO NG SALITA -maaaring maging salitang-ugat lamang ang mga salita ngunit maaari itong lagyan ng panlapi o kaya ay ulitin o dagd agan ng isa pang salitang-ugat.
 • 7. PAGLALAPI -tinatawag na stem ang salitang nilagyan ng panlapi. Maaari itong ilagay sa una, gitna, huli at magkabila. Unlapi - panlaping nauuna sa salitang-ugat Hal. um + asa = umasa Gitlapi - panlaping nasa gitna ng salitang-ugat Hal. b - in - iro = biniro
 • 8. Hulapi - panlaping nasa hulihan ng salitang-ugat Hal. dami + han = damihan Kabilaan - panlaping nasa unahan at hulihan Hal. ka + laya + an = kalayaan Laguhan - panlaping nasa unahan, gitna at hulihan Hal. pag + sum + ikap + an = pagsumikapan
 • 9. PAG- UULIT / REDUPLIKASYON - maaaring ulitan lamang ang unang pantig ng salitang-ugat o ang buong salitang-ugat. Di - Ganap o Parsyal na Pag - uulit -inuulit lamang ang unang pantig ng salitang-ugat Isang titik lamang ang inuulit kapag ang unang pantig ay pati nig. Hal. asa = aasa
 • 10. Dalawang titik kapag ang unang pantig ay binubuo ng tatlong titik. Hal. takbo = tatakbo Kung dalawang titik ang unang pantig inuulit ang dalawang ti tik. Hal. lima = lilima
 • 11. Ganap na Pag - uulit -kapag inuulit ang buong salitang-ugat Hal. araw = araw-araw Magkahalong Di - Ganap at Ganap na Pag - uul it -kapag inuulit ang isang bahagi at ang kabuuan ng salita Hal. sa + sayaw-sayaw = sasayaw-sayaw
 • 12. PAGTATAMBAL -nabubuo ang ibang salita sa pagtatambal ng dalawang salit ang-ugat. Maaaring may linker o wala ang salitang ugat. Walang linker sa Pagtatambal Hal. hampas + lupa = hampaslupa May linker sa Pagtatambal Hal. dalaga + ng bukid = dalagang-bukid
 • 13. PAGBABAGONG MORPOPONEMIKO 8 URI NG MORPOPONEMIKO 1. ASIMILASYON -pagababaging kinapapalooban ng mga panlaping nagtatapos sa ng dahil sa inmpluwensya ng kasunod na katini g nito. Napapaloob dito ang tinatawag na alomorp ng morpema. Nangangahulugan itong maaaring magbago ang anyo ng morp ema dahil sa impluwensya ng kapaligiran. Ang morpemang pang ay may alomorp na [pang] , [pam] at [pan]. Ang mang ay may [mang], [mam] at [man]. Ang kasi ng ay may [kasing], [kasim] at [kasin]. Kung nauuna sa mga s alitang-ugat na nagsisimula sa /d,l,r,s,t/.
 • 14. 2 Uri ng Asimilasyon *Asimilasyong Parsyal o Di-Ganap -asimilasyong nagaganap sa pailong na /ng/ sa pinal na posisyon ng isang morpema. Nagiging /n/ o /m/ ang tunog n a /ng/ dahil sa sumusunod na tunog. Hal. pang + sayaw = pansayaw sing + pula = simpula
 • 15. *Asimilasyong Ganap -asimilaayong nagaganap matapos na maging n at m ang ng dahil sa pakikibagay sa sumusunod na titik. Nawawala ang unang titik ng salitang-ugat na nagsisimula sa /d,l,r,s,t,b ,p/. Hal. mang + tahi > mantahi > manahi pang + bato > pambato > pamato
 • 16. 2. PAGLALAPI NG /-an/ o /-in/ -nangangahukugan ito ng paglalaping /-in/ at /-an/ na nagiging /hin/ at /han/ batay sa salitang-ugat na hinuhulapi an. Hal. Salitang-ugat na nagtatapos patinig takbo /takboh/ + /-in/ > /takbuhin/ > takbuhin Salitang-ugat na nagtatapos sa impit/glotal basa /basa?/ > /basa?/ + /-in/ > /basa?in/ > basain
 • 17. 3. PAGPAPALIT NG TITIK Pagpapalit ng /d/ at /r/ - ito ang pagpapalit ng /r/ sa /d/ kapag ang salitang-ugat na nagsisimula sa /d/ ay inuu nlapian at kapag nagtatapos sa /d/ ay hinuhulapian. Hal. ma + dunong = marunong lakad + -an = lakaran
 • 18. Pagpapalit ng /h/ at /n/ - nagkakaroon ng palitan ng /h/ at /n/ sa ilang pagkakataon tulad ng: Hal. tawa + an > /tawah/ + /an/ > /tawa.nan/ > tawanan Pagpapalit ng /k/ at /g/ - nagkakaroon ng palitan sa ilang pa gkakataon Hal. halik + an > halikan > hagkan
 • 19. Pagpapalit ng /e/ at /i/ - nagpapalit ang e at i kapag inuulit ang pantig na may /e/ sa pakikibagay. Nagiging i ang titik na e at nagkakaroon ng linker. Hal. Babae + -ng + babae = babaing-babae Pagpapalit ng /o/ at /u/ - nagpapalit ang o at u kapag nauuli t ang oantig na may /o/ sa pakikibagay. Nagigung /u/ ang na unang titik na /o/ at nagkakaroon ng linker. Hal. puno + -ng + puno = punung-puno
 • 20. 4. METATESIS -ito ay ang paglilipat ng ponema. Kapag ang salitang- ugat ay nagsisimula sa /l/ o /y/ ay ginigitlapian ng -in. Nagk akalapit ang posisyon ng /i/ at /n/ kaya nagiging /ni/. Hal. -in + luto = niluto (hindi linuto)
 • 21. 5. PAGKAKALTASNG PONEMA -ito ay ang pagkawala ng isang ponema sa gutna o hulihan ng salita. Hal. Sa unahan ipaki+ abot > ipakiabot >pakiabot Sa gitna bukas + an > bukasan > buksan Sa hulihan tingin + an > tinginan > tingnan > tingni
 • 22. 6. PAGSUSUDLONG O PAGDARAGDAG -ito ay ang pagdaragdag ng isa pang hulapi gayong mayroon ng hulaping inilagay sa isang salitang-ugat. Ang idin adagdag na hulapi ay ang dalawa ring uri ng hulaping -in at - an. Hal. /totooh/ + /-an/ > totoohan > totohan totohan + /an/ > totohanan
 • 23. 7. PAG - IISA NG DALAWANG SALITA O PAG - AANGKOP - ito ay ang pagsasama ng dalawang salita at nagpapa hayag ng kabuuang diwa ng dalawang salita. Hal. tingnan + mo = tamo
 • 24. 8. PAGLILIPAT - DIIN - ito ay ang pagbabago ng diin kapag hinuhulapian. Maaaring malipat ang diin sa huli o sa penultima ang diin. Hal. /ta.pos/ + /-in/ > /tapu.sin/ > tapusin Maaaring maiba ang kahulugan ng salita dahil sa pagba bago ng diin. Hal. /magna.na.kaw/ - kukuha ng bagay na di kanya /magnana.kaw/ - kawatan