Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Beige Blue Green Lined Grids and Frames High School Education Presentation (1).pptx

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
Group-4-Moral.pptx
Group-4-Moral.pptx
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 22 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Plus récents (20)

Publicité

Beige Blue Green Lined Grids and Frames High School Education Presentation (1).pptx

 1. 1. EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO 9 MA’AM JHEDINE SUMBILLO-TABARES MULTIPLE CHOICE
 2. 2. Basahin at unawain ang mga tanong. Piliin ang titik ng pinakatamang sagot at isulat sa iyong sagutang papel.
 3. 3. 21. A. Palaging nakakasalamuha ang kapwa. B. Paggalang sa Karapatan ng bawat isa C. Tutulong ang mga mayayaman sa mga mahihirap D. May ugnayan na namamagitan sa dalawang tao
 4. 4. 22. A. Sundin ang batas trapiko at mga alituntunin ng paaralan B. Maging mabuting mag- aaral at mamamayan ng bansa C. Igalang ang Karapatan ng kapwa D. Igalang at sundin ang mga alituntunin ng tahanan, paaralan, lipunan at simbahan
 5. 5. 23. A. Binubuo ng tao ang lipunan B. Magkakasama na umiiral sa lipunan ang mga tao C. Mahalaga ang pakikipagkapwa sa lipunang kinabibilangan D. May halaga ang tao ayon sa kaniyang kalikasang taglay bilang tao
 6. 6. 24. A. Pag-unawa sa mag-aaral na palaging natutulog sa klase B. Paggabay ng magulang sa anak habang ito ay lumalaki C. Pagninilay sa mga nagawa sa buong araw bago matulog sa gabi D. Pagsisikap na gumawa ng mga mabubuting bagay para sa kapwa araw-araw
 7. 7. 25. A. Materyal na bagay at pagkilala ng lipunan B. Personal na kaligayahan na makukuha mula dito C. Pag-unlad ng sarili, kapwa at bansa D. Kaloob at kagustuhan ng Diyos
 8. 8. 26. A. Masipag, madiskarte at matalino B. May pananampalatay, malikhain at disiplina sa sarili C. Maganda ang relasyon niya sa Diyos, may pagpapahalaga sa sarili kapwa at sa Diyos D. May angking kasipagan, pagpupunyagi at tiwala sa sarili
 9. 9. 27. A. Hindi umiiiwas sa anumang gawain B. Ginagawa ang Gawain ng may pagmamahal C. Nagbibigay ng buong kakayahan sa paggawa D. Hindi nagrereklamo sa ginagawa
 10. 10. 28. A. Kasipagan B. Katatagan C. Pagsisikap D. Pagpupunyagi
 11. 11. 29. A. Pag-iimpok B. Pagtitipid C. Pagtulong D. Pagkakawanggawa
 12. 12. 30. A. Maging mapagkumbaba at matutong makuntento B. Maging mapagbigay at matutong tumulong C. Maging maingat sa paggastos at matutong maging simple D. Maging masipag at matutong maging matiyaga
 13. 13. 31. A. Para sa pagreretiro B. Para sa mga hangarin sa buhay C. Para maging inspirasyon sa buhay D. Para sa proteksiyon sa buhay
 14. 14. 32. A. Pamamahala ng oras B. Nagagawa ang lahat na gawaing bahay C. Maraming nasasalihan na organisasyon sa paaralan D. Pamamahala ng mga patung-patong na proyekto ng mga asignatura
 15. 15. 33. A. Mapabibilis ang paggawa B. Magkakaroon ng sense of achievement C. Magiging epektibo sa pamamahala ng paggamit ng oras sa paggawa D. Matutugunan ang mga inaasahang kakayahan at kilos sa panahon ng pagdadalaga/pagbibinata
 16. 16. 34. A. Laging nagmamadaling umuwi ng bahay B. Maagang nagigisng dahil nasasanay na siya sa gawing ito C. Hindi siya nahuhuli sa flag ceremony kahit malayo ang kanilang bahay D. Nagsisimula siyang mag- aral dalawang lingo bago ang trimestral na pagtatasa
 17. 17. 35. A. makiangkop B. makialam C. makipagkasundo D. makisimpatya
 18. 18. 36. A. Makinig sa mga gusto ng kaibigan B. Huminto na muna at sa susunod na taon na lamang mag-aral C. Magbasa at maglaan ng panahon na makapag-isip at magplano D. Humingi ng tulong sa malapit sa iyo at umasa sa kanilang desisyon
 19. 19. 37. A. Specific, Measurable, Artistic, Relevance, Time Bound B. Specific, Measurable, Attainable, Relevance, Time Bound C. Specific, Manageable, Attainable, Relevance, Time Bound D. Specific, Manageable, Artistic, Relevance, Time Bound
 20. 20. 38. A. Misyon B. Bokasyon C. Propesyon D. Tamang Direksiyon
 21. 21. 39. A. Sarili, simbahan at lipunan B. Kapuwa, lipunan at paaralan C. Paaralan, kapuwa at lipunan D. Sarili, kapuwa at lipunan
 22. 22. 40. A. Tutok sa prayoridad B. May nabuo na tunguhin ng gawain C. Ginagawa agad ang Gawain kahit hindi ito nagugustuhan D. Nagkakaroon ng oras ng pamamahinga, paglilibang at pagkakawanggawa

×