Publicité
Publicité

Contenu connexe

Publicité

03 Racionalismus. Empirismus.pptx

 1. Racionalismus a empirismus 17.- 18. století
 2. Poznání
 3. Gnoseologie neboli epistemologie • Filozofie klade si otázky: - co to je bytí či jsoucno – ontologie - jak jsoucno poznáváme – gnoseologie (epistemologie) • 17. století se soustředilo na otázku, jak poznáváme
 4. Kopernikánský obrat • „Kopernikánský obrat“ = geocentrické chápání kosmu nahrazeno heliocentrickým chápáním • Konsekvence: - dosud přijímaný řád geocentrického kosmu byl založen na optickém klamu!
 5. Kopernikánský obrat a jeho konsekvence • Je nutné prověřit, z čeho naše poznání vychází • TEDY: • První není otázka po pravdě, ale spíše otázka po metodě, po cestě, kterou se máme ubírat, aby naše poznání bylo spolehlivé
 6. Co je pravda? • Protagoras Pravda je subjektivní, relativní pravda je výsledkem našeho poznání • Sokrates, Platon, Aristoteles pravda je objektivní Pravda je ztotožněna se skutečností, která je objektivní entitou, která existuje nezávisle na skutečnosti (a člověku) i na naší schopnosti ji poznat
 7. Od 17.století Centrem zájmu je poznání • V centru zájmu filozofů je poznáni • Je možné dosáhnout „pravdivého“ poznání? • Jsou naše informace o jsoucnu věrohodné a pravdivé? (Točí se Slunce kolem Země nebo naopak?) • Jakou metodu poznání volit, abychom dospěli k odůvodněnému přesvědčení?
 8. Počitek, vjem, představa • = smyslová zkušenost - empirie • 1. počitek – jako jednoduchý impuls (vzniká podrážděním receptorů) • 2. Vjem – komplex počitků, obsahuje i určitou míru uvědomění • 3. Představa – obraz předmětu v paměti (a to i bez přímého kontaktu s předmětem)
 9. Pojem, soud, úsudek • Smyslové vjemy lze abstrahovat do obecné roviny - konkrétní znaky lze snímat z jedinečného nositele • 1. Pojem – vzniká pomocí smluvených znaků (řeč – slova) • 2. soud – kombinace pojmů (Jablko je červené) • 3. Úsudek – soubor soudů, z nichž bývá odvozen další závěr. Jablko je ovoce. Ovoce je zdravé. Závěr: Jablko je zdravé. • Jedná se o svébytný myšlenkový proces, který se neopírá o smyslovou povahu věcí.
 10. Usuzování jako nejvýznamnější úkon poznání Dva typy usuzování 1. Indukce – vychází ze smyslového materiálu (používá často experiment), opírá se o empirii. Ale je nespolehlivé (nikdy nemůžeme získat veškerou zkušenost o události, jevu …) 2. Dedukce – vychází z racionálního náhledu - není závislá na empirii - vychází z předem daných axiómů (předpokladů) - jde o postup od obecného k jedinečnému - použití: logika, matematika
 11. Dva tábory filozofů novověké filozofie 1. Empirismus - základem poznání je poznání smyslové a metoda indukce - justifikace prostřednictvím smyslové empirie 2. Racionalismus - základem poznání je poznání rozumové a metoda dedukce - justifikace prostřednictvím racionální jistoty
 12. Empirismus
 13. Franacis Bacon Anglie, 1561-1626 - Rozchod se spekulativním, duchovním myšlením středověku - Přírodu je nutné poznávat, a to plánovitě - Cílem je vědění - Metodou poznání je indukce = srovnávání různých pozorování a experimentů. Jejich postupným zobecňováním se odhaluje nějaká obecná forma nebo přírodní zákonitost.
 14. John Locke • Anglie, 1632-1704 • Rozum je po narození „tabula rasa“ není v něm nic vrozeno, dáno… • Poznání má původ ve zkušenostech • „Nic není v rozumu, co předtím nebylo ve smyslech“
 15. John Locke proces poznání 1. lidská mysl je jako nepopsaná deska. Nejprve je „prázdná“. 2. v důsledku poznávání smysly vznikají v mysli jednoduché představy (ideje) 3. z jednoduchých idejí vytváří rozum ideje komplexní Prvotní je smyslové vnímání. Jedině tak se do mysli dostanou informace. Rozumové poznání je aposteriorní (přichází „potom“) Lidská mysl se postupně (na základě potkávání se s vnějšími „věcmi“) postupně zaplňuje.
 16. George Berkeley a solipsismus • Irsko, 1685-1753 • Berkely dovedl empirismus ad absurdum • Jedinou jistotou je, že existuje vnímající osoba (divák) • Klade si otázku: bude ona pozorovaná věc existovat, když přestane existovat divák? • Berkeley vyvozuje závěr: je to teprve moje vnímání, které uděluje věcem jejich existenci = solipsismus
 17. Racionalismus
 18. Zdůraznění rozumu • Rozum je nástroj poznání • Vzor metody je matematika která stojí mimo náboženství a vyznačuje se nejvyšším stupněm obecné platnosti • Filozofie rozumu – její emancipace je završena francouzskou revolucí a „německým idealismem“ 19.století.
 19. Kritika empirismu ze strany racionalistů • Smysly samy o sobě nestačí – samy o sobě neumí „posuzovat“ • Co nám tedy umožňuje usuzovat, vytvářet soudy atd. ? • Je to rozum • Rozum existuje apriori • Lidská mysl je vybavena vrozenými idejemi a schopnostmi • Lidská mysl není tabula rasa
 20. René Descartes René Descartes (1596 – 1650) filozof, matematik. Otec moderní filozofie. Cogito ergo sum – Myslím, tedy jsem – 1637 • empirické poznání není východiskem • naše mysl není tabula rasa • v naší mysli máme vrozené ideje (ideje jsou v mozku obsaženy od chvíle, kdy se narodíme) • Teprve potom přichází empirické poznatky: naše mysl začne pracovat se smyslovými vjemy
 21. Descartes a „Myslím, tedy jsem“ • Descartes se zabývá dobově nastoleným problémem: pochybuji o věcech, jevech a děních kolem sebe (o jejich pravdivosti) • Descartes říká: je nutno pochybovat o tom, co vidíme • myslím na něco (ono něco je mimo mou mysl, tedy není jasné, jestli opravdu existuje)
 22. Descartes a „Myslím, tedy jsem“ • Descartes se ptá: je tedy vůbec něco, o čem nemusím pochybovat? • Odpovídá: No přece pochybování samé! To, že pochybuji, nelze ničím zpochybnit. • A Descartes se ptá: A jak to, že pochybuji? • A odpovídá: No protože myslím! • • Závěr: Myslím, tedy jsem – Cogito ergo sum
 23. Descartův dualismus jsoucen • Existují: 1. substantia extenta (rozprostraněná jsoucna, substance). Jsou fyzikálně rozprostraněná (jsou hmotná, zabírají místo) 2. substantia cogitans (jsoucna nerozprostraněná). Nezabírají místo (myšlení, ideje…) • Tyto dvě substance existují vedle sebe a nepřekážejí si
 24. René Descartes's illustration of dualism. Inputs are passed on by the sensory organs to the epiphysis in the brain and from there to the immaterial spirit.
 25. Descartes a Bůh • Odkud pocházejí ony vrozené ideje? Co nebo kdo mě obdařil schopností vědět (přemýšlet)? • Descartes odpovídá: Bůh
 26. Descartes a Platón • Descartes se ptá: Jsem dokonalý? Může člověk poznávat dokonale? • Odpovídá: ne. Nanejvýš dokonalý je Bůh. • Víme, že dokonalé existuje. Víme, že existuje dokonalá idea. Člověk nemůže poznávat dokonale, ale Bůh mu dal dar: může alespoň nahlédnout (tím, že bude pracovat na poznávání věcí)
 27. Descartes a vědecké poznávání světa • Člověk popisuje a zkoumá svět • Velkým pomocníkem je věda • Výsledkem zkoumání jsou myšlenkové konstrukce • Tyto konstrukce jsou výplodem lidského mozku a nejsou vlastností věcí samých, ale jen našimi gnoseologickými výtvory. • Z hlediska pozorování člověka jsou tyto konstrukce pravdivé a správné
 28. Karteziánské myšlení • Člověk popisuje svět (onen rozprostraněný svět) prostřednictvím vědy • A vytváří vlastní konstrukce (pomocí rozumu) = soubor zákonů které logicky popisují dané jevy a pomáhají člověku v rozvoji společnosti ve všech jejích oblastech Tento typ myšlení ovlivnil euroamerickou společnost na dlouhou dobu: - člověk se spoléhá na exaktní vědy - zavrhuje neracionální přístupy - nevšímá si intuice, emocí, atd.
 29. Descartův obrat k subjektu • Jediné, co je jisté, je že mé myšlení existuje. Proto je třeba poznávat mé myšlení (ne objekt mimo mě) • = obrat k subjektu • myslící já jako střed světa • → sebejistota lidského subjektu – rozumu, člověk je neotřesitelným základem pravdy tuto pravdu si ve svém konstruování nárokuje • Důsledky: • → moderní člověk je člověk nezávislý, ale též pochybující • → moderní člověk je odkázán sám na sebe (vyústí v „krizi moderního člověka“)
 30. René Descartes's illustration of dualism. Inputs are passed on by the sensory organs to theepiphysis in the brain and from there to the immaterial spirit.
 31. Locke • Vliv na osvícentví • Práce o společensti • Zakladatele liberalismu – společenská smlouva

Notes de l'éditeur

 1. Furst s. 58
 2. Ad 1 -
 3. Warranty – záruka, delusion - klam
Publicité