ST-projekt Viktväktarna

  	
   15.	
  juli	
  2014,	
  Helsingborg	
  
Primärvården i samarbete med Viktväktarna
i behandlingen av övervikt och relaterade sjukdomar
En klinisk utvärdering av kostrådgivning i grupp som en effektiv metod till förbättring av
kardiovaskulära riskmarkörer och ökad livskvalitet!
Ett vetenskapligt ST-projekt av: Vetenskaplig handledare:
Joakim Borg Staffan Lindeberg
ST-läkare, Ödåkra Läkargrupp, Docent, Centrum för Primärvårdsforskning,
Helsingborg Lunds Universitet
borg@olg.se Distriktsläkare, Sankt Lars VC, Lund
  	
   15.	
  juli	
  2014,	
  Helsingborg	
  
Abstract
Objective: The aim of the study was to evaluate the efficacy of lifestyle counselling in group
for reduction of weight and cardiovascular risk factors of eligible patients.
Methods: This prospective cohort study was conducted over the period of August 2013 to
March 2014. Criteria for patient inclusion were BMI over 25 kg/m2
plus one or more
symptoms potentially related to overweight. Eligible patients joined a lifestyle counselling
program with main focus on diet recommendations. Meetings were held in group every week
at the primary care center, were led by a coach from Weight Watchers and were monitored by
health care professionals including a physician and a nurse. Patient’s weight, waist
circumference, blood pressure, cholesterol and HbA1c were evaluated at inclusion and after 3
months. Weight was again evaluated after 6 months. Patients also answered a quality of life
questionnaire (EQ5D). Paired t-test was used for statistical calculations.
Results: Fifty patients attended an introductory meeting and 25 patients chose to follow the
program for at least 3-6 months. Baseline mean BMI of the 25 participating patients was 34
kg/m2
, mean age was 60 years and 60 % were women. Ten patients had diabetes type 2 and
17 had hypertension. Psychological discomfort and musculoskeletal pain were recognized by
half of the patients at baseline. Average weight was reduced by 7.5 kg (SD=4.3 kg, p<0.0001)
after 3 months and by 9.5 kg after 6 months. After 3 months the reduction in waist
circumference was 7 cm (SD=4 cm, <0.0001); systolic blood pressure was decreased by 11
mmHg (SD=16 mmHg, p=0.002), HbA1c was lowered by 7.5 mmol/mol (SD=6.7 mmol/mol,
p=0.006); and self-rated health awareness (1-100) was increased by 10 points (SD=15,
p=0.004).
Conclusions: The program resulted in a statistically significant reduced weight and waist
circumference in 3-6 months and effectively improved HbA1c-values related to type 2
diabetes. Patients experienced a significantly increased self-rated health awareness.
  	
   15.	
  juli	
  2014,	
  Helsingborg	
  
Bakgrund och syfte
Världshälsoorganisationen rapporterar att övervikt och fetma i ett globalt perspektiv har
spridits epidemiskt de senaste 30 åren. Övervikt definieras som ett Body Mass Index (BMI)
mellan 25-30 kg/m2
och fetma som BMI >30 kg/m2
. År 2008 var mer än 1,4 miljarder vuxna
människor drabbade och årligen beräknas 2,8 miljoner dö som en följd därav. Ökat BMI är en
betydande riskfaktor för hjärt- och kärlsjukdom, diabetes och cancer 1
. Fetma är också
relaterat till psykisk ohälsa, smärta i rörelseapparaten och är en vanlig orsak till att individer
inte är i aktivt arbete 2
. Av Region Skånes vuxna befolkning är 59 % av männen och 42 % av
kvinnorna antingen överviktiga eller feta enligt Folkhälsorapport Skåne 2013 3
. I
Vårdprogram för prevention och behandling av övervikt och fetma hos vuxna i Region Skåne
adresserar man fetma som ett av de största hoten mot vår framtida folkhälsa 4
.
Socialstyrelsen har utarbetat ett kostindex som ett mått på ohälsosamma matvanor som
baseras på Livsmedelsverkets näringsrekommendationer 5
. Ohälsosam sammansättning av
kosten och högt energiintag är ofta korrelerat. Patienter med övervikt, fetma, högt blodtryck,
blodfettsrubbningar, diabetes och psykisk ohälsa tillhör högriskgrupper där kostrådgivning är
extra högt prioriterat. I Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande
metoder 2011 står det att rådgivande samtal, till patienter som enligt kostindex har
ohälsosamma matvanor, i samband sedvanliga mottagningsbesök har föga genomslagskraft på
livsstilsförändringar. Det krävs upprepade kvalificerade rådgivande samtal på upp till 60
minuter av personal som utöver ämneskunskap är utbildad i hälsopedagogisk metod 6
.
Matvanor kan beskrivas utifrån energi- och näringsintag, fördelning av makronutrienter,
livsmedelsval, tillagningsform, måltidsordning med mera. Det råder en livlig debatt kring vad
som karakteriseras som optimala kostvanor. Statens beredning för medicinsk utvärdering
(SBU) har i uppdrag att systematiskt sammanställa den vetenskapliga litteraturen inom
området. I rapporten Mat vid fetma från 2013 sammanfattar man att det hos personer med
fetma på lång sikt inte ses några skillnader i effekt på viktnedgång mellan olika kostmodeller
7
. I rapporten Mat vid Diabetes från 2010 står det att lågfettskost och måttlig lågkolhydratkost
har likartade effekter på HbA1c hos patienter med diabetes 8
. Konsensus är att fetma
uppkommer när energiintaget överstiger utgifterna.
Weight Watchers är ett amerikanskt företag som grundades 1963, och den svenska
underavdelningen Viktväktarna etablerades 1972. Metoden bygger på gruppmöten under
ledning av en coach som ger motiverande samtal med kostrådgivning och uppmuntran till
motion. Patienten tilldelas en ProPoint-budget baserad på vikt, längd, kön och ålder. Poängen
spenderas på mat och dryck under en dag och kan inte överföras till nästa dag. ProPoint-
värdet bygger på en formel som tar hänsyn till livsmedlets sammansättning. Frukt och
grönsaker får låga värden. Fettrika livsmedel får höga värden. Livsmedel med mättnadsfaktor
uppmuntras. Viktväktarna förbjuder inga livsmedel men försöker reducera kaloriintaget 9
.
Ödåkra läkargrupp inledde den 26:e augusti 2013 ett samarbete med Viktväktarna för att
erbjuda patienter med överviktsrelaterade sjukdomar strukturerad kostrådgivning med
kontinuerlig uppföljning. Syftet med detta projekt är att utvärdera om denna form av
kostrådgivning i grupp är användbar för att förbättra kardiovaskulära riskmarkörer och
livskvalitet hos patienter med överviktsproblematik. Kan vi hos patienterna som följer
viktväktarprogrammet se förbättringar i utfallsmåtten som är kliniskt relevanta? Stöd för
liknade samarbete finns publicerat i Lancet 10
. Det skall nämnas att denna studie inte ämnar
svara på frågan huruvida Viktväktarnas specifika kostrekommendationer är bättre eller sämre
än alternativa kostmodeller. För denna frågeställning krävs en annan typ av studiedesign.
  	
   15.	
  juli	
  2014,	
  Helsingborg	
  
Metod
Detta är en kohortstudie där hälsotillståndet för deltagarna i ett vårdcentralsbaserat
viktväktarprogram observeras över tid. Patienter med övervikt som söker för något potentiellt
överviktsrelaterat tillstånd har i samband med ordinarie läkar- och sköterskemottagning
uppmuntrats att delta i programmet. Skriftlig information om programmet skickades med post
till 63 typ II diabetiker. Informativa posters har placerats på flera ställen i vårdcentralens
lokaler.
Inklusionskriterierna är BMI >25, ålder 18-75 år plus ett eller flera potentiellt
överviktsrelaterade tillstånd (Tabell 1). Exklusionskriterierna är graviditet eller cancerdiagnos.
Inklusion till studien ägde rum under perioden 26 augusti – 23 december 2013.
Tabell 1.
Deltagande patienter betalar en reducerad avgift på 195 kr i månaden utan bindningstid. De
får tillgång till motiverande kostrådgivning i grupp en gång i veckan under ledning av en
viktväktarcoach i vårdcentralens lokaler med närvaro av läkare eller sköterska. Deltagarna får
tillgång till hjälpverktyg som receptpärm, hemsida på internet och applikation till smartphone.
Patienter som uppfyllde kriterierna tillfrågades om de ville medverka i studien. På
medverkande patienter insamlades mätvärden av en läkare (JB) samt vårdcentralens
sjuksköterskor i samband med deras start i programmet. En första uppföljning av samtliga
mätvärden utfördes efter att patienterna deltagit i 3 månader. Den 3 mars 2014 insamlades
värden på deltagarnas senast uppmätta vikt vilket för en del utgjorde en 6 månaders-kontroll.
Primärt utfallsmått är förändring av kroppsvikt. Sekundära utfallsmått är förändring av
midjemått, blodtryck, kolesterolvärde och hos diabetiker förändring av HbA1c. Livskvalitet
bedöms utifrån frågeformuläret EQ5D som är standardiserat och används frekvent i Sverige 11
.
Deltagarna anger om de har besvär med med rörlighet, förmåga till personlig vård, vanliga
aktiviteter, smärtor och oro/nedstämdhet. Resultatet presenteras som en viktning mellan 0-1,
där 1 utgör den bästa livskvaliteten. Deltagarna får även uppskatta sin hälsa på en VAS-skala
mellan 1-100, där 100 är bästa tänkbara hälsan. Samtliga mått är visualiserade i Tabell 2.
Tabell 2.
Fysiologiska mätningar Blodprov Livskvalitet, EQ5D
Vikt Kolesterol, total Jag har svårigheter med att gå omkring
Längd Kolesterol, LDL Jag har svårigheter med att tvätta mig eller klä mig
BMI Kolesterol, HDL Jag har svårigheter med att utföra mina dagliga aktiviteter
Midjemått HbA1c Jag har smärtor
Blodtryck Jag är orolig eller nedstämd
Uppskattad hälsa: VAS 0-100
Patientdata har samlats i ett avidentifierat Excel-ark. Figurer och tabeller samt uträkning av
medelvärden och standardavvikelser har utförts i Excel. Statistisk styrka har beräknats med en
webbaserad kalkylator (https://www.dssresearch.com) och statistisk signifikans har beräknats
med med parat t-test i StatView.
Potentiellt överviktsrelaterade tillstånd Definition
Diabetes typ II HbA1c >46 mmol/mol
Hypertoni Blodtryck >140/90 mmHg
Hyperlipidemi Kolesterol >5,0 mmol/l eller LDL >3,0 mmol/l
Smärttillstånd i rörelseapparaten Myalgi, lumbago och artros
Psykisk ohälsa Depression, ångest och sömnstörning
  	
   15.	
  juli	
  2014,	
  Helsingborg	
  
Resultat
50 personer närvarade vid minst ett möte och erhöll då en introduktion till Viktväktarnas
koncept. 16 personer valde att ej delta och två exkluderades på grund av cancerdiagnos och
hög ålder. 7 personer avbröt efter 2 månader och hade i genomsnitt minskat 2 kg i vikt. 25
personer deltog under 3-6 månader och närvarade vid minst 9 möten. Se Figur 1.
Figur 1.
Av de 25 personer som fortsatte i 3-6 månader var 60 % kvinnor och hade en medelålder på
60 år (SD=12 år). Patienterna hade ett genomsnittligt BMI på 34 kg/m2
men med en spridning
från lätt övervikt till extrem fetma. 10 personer hade en diabetesdiagnos och 17 hade en
behandlad hypertoni. Se Figur 2 och Tabell 3 för patientkarakteristika vid start.
Figur 2.
50	
  st	
  
Introduceras	
  till	
  
Viktväktarna	
  
32	
  st	
  
Väljer	
  att	
  delta	
  i	
  
Viktväktarna	
  
25	
  st	
  
Fortsätter	
  i	
  3-­‐6	
  månader,	
  
deltog	
  i	
  >	
  8	
  möten	
  
7	
  st	
  	
  
Bryter	
  efter	
  2	
  månader,	
  
deltog	
  i	
  4-­‐8	
  möten	
  
18	
  st	
  
Deltar	
  ej,	
  exkluderas	
  pga	
  
cancer	
  eller	
  ålder	
  	
  
Man	
  
40%	
  
Kvinna	
  
60%	
  
Könsfördelning	
  
1	
  
4	
  
6	
  
8	
  
6	
  
<40	
  år	
   40-­‐50	
  år	
  50-­‐60	
  år	
  60-­‐70	
  år	
   >70	
  år	
  
Åldersfördelning	
  
6	
  
11	
  
4	
   4	
  
Övervikt	
  
25-­‐30	
  
Fetma	
  
30-­‐35	
  
Svår	
  fetma	
  
35-­‐40	
  
Extrem	
  
fetma	
  >40	
  
BMI	
  vid	
  start	
  
10	
  
17	
  
11	
  13	
  
12	
  
Diabetes	
  
Hypertoni	
  
Hyperlipid
emi	
  
Smärta	
  i	
  
rörelseapp
araten	
  
Psykisk	
  
ohälsa	
  
Samsjuklighet	
  
  	
   15.	
  juli	
  2014,	
  Helsingborg	
  
Primärt utfallsmått
De 25 personer som fortsatte programmet hade en startvikt på 101,5 kg och efter 3 månader
var den 94,0 kg vilket motsvarar en genomsnittlig viktnedgång på 7,5 kg (SD=4,3 kg).
Patienterna gick i genomsnitt ner ytterligare 2 kg vid en 6-månaderskontroll av deltagarnas
senast uppmätta vikt (Figur 3). Uträknat med parat t-test ger det studien en statistisk
signifikans med p-värde på <0,0001 och statistisk styrka på 100 % (Tabell 3).
Figur 3.
Sekundära utfallsmått
Sekundära utfallsmått följdes upp för de 25 patienter som deltog under minst 3 månader och
resultaten anges i Tabell 3. BMI minskades genomsnittligt med 2,5 kg/m2
(SD=1,4 kg/m2
,
p<0,0001) och midjemåttet reducerades med 7 cm (SD=4 cm, <0,0001). Blodtrycket sjönk
med 11 mmHg systoliskt (SD=16 mmHg, p=0,002) medan diastoliskt blodtryck inte sjönk
signifikant. Hos de tio diabetikerna sjönk HbA1c med i genomsnitt 7,5 mmol/mol (SD=6,7
mmol/mol, p=0,006). Förändringen av kolesterol hade stor spridning mellan deltagarna och
det genomsnittliga värdet var oförändrat. Man såg ingen förändring i livskvalitetsviktningen
med hjälp av EQ5D-skattningsskalan. Den självuppskattade hälsan värderades däremot till 10
enheter högre på en skala från 1-100 (SD=15, p=0,004).
Tabell 3.
Utfallsmått (n = 25) Startvärden SD 3 månader SD p-värde Styrka, %
Vikt, kg 101,5 21,4 -7,5 4,3 <0,0001 100
BMI, kg/m2
34 5,4 -2,5 1,4 <0,0001 100
Midjemått, cm 113 13 -7 4 <0,0001 100
Systoliskt blodtryck, mmHg 143 16 -11 16 0,002 92
Diastoliskt blodtryck, mmHg 83 6 -2 10 0,4 17
HbA1c, mmol/mol 58 9 -7,5 6,7 0,006 92
Total-kolesterol, mM 4,9 0,7 +0,1 0,7 0,7 9,3
LDL-kolesterol, mM 3 0,8 +0,1 0,4 0,6 18,6
HDL-kolesterol, mM 1,3 0,4 0 0,2 0,6 Ej tillämpligt
Livskvalitet, EQ5D 0,9 0,12 0 0,07 1 Ej tillämpligt
Uppskattad hälsa 70 16 +10 15 0,004 89
70	
  
90	
  
110	
  
130	
  
150	
  
Vikt,	
  kg	
  
Viktnedgång	
  efter	
  6	
  månader	
  
  	
   15.	
  juli	
  2014,	
  Helsingborg	
  
Diabetiker
10 deltagare hade diagnosen diabetes mellitus typ 2 (Tabell 4). En av deltagarna fick
diagnosen i samband projektets start, de övriga hade diabetes sedan flera år tillbaka. HbA1c
sjönk från 58 mmol/mol till 50 mmol/mol efter 3 månader (p<0,006) vilket motsvarar en
reducering på 8 mmol/mol (13 %) av det initiala genomsnittliga HbA1c-värdet. Diabetikerna
gick i genomsnitt ner 5,5 kg (SD=3,8 kg) under de 3 första månaderna (p=0,001). Några
diabetiker fick minska sina insulindoser och några fick justerat sitt metformin. Samtliga
diabetiker utom en sjönk kraftigt i HbA1c (Figur 4, Tabell 4). Kvinnan som fick en stegring
av HbA1c hade under perioden dysreglerade sockernivåer med förekomst av hypoglykemier
och stod på behandling med mixinsulin i minskande dos.
Figur 4.
Tabell 4.
40	
  
45	
  
50	
  
55	
  
60	
  
65	
  
70	
  
75	
  
80	
  
85	
  
0	
   2	
   4	
   6	
   8	
   10	
   12	
   14	
   16	
  
HbA1c,	
  mmol/mol	
  
Veckor	
  
Diabetikers	
  utveckling	
  i	
  HbA1c	
  
Kön Ålder,
år
BMI,
kg/m2
Samsjuklighet utöver diabetes
mellitus typ 2
HbA1c,
mmol/mol (%)
Vikt,
kg
Medicinändring
Man 68 31,4 Hyperlipidemi, hypertoni,
sömnstörning
- 8 (-16) -6,5 Nej
Man 68 25,8 Hypertoni, ischemisk hjärtsjukdom,
hyperlipidemi
-16 (-20) -1,6 Minskat insulin
Kvinna 62 40,0 Hypertoni, smärta rörelseapparat -4 (-7,7) -4,5 Minskat insulin,
ökat metformin
Man 69 30,4 Smärta rörelseapparat, polymyalgia
reumatica
-17 (-28) -15,4 Nej
Kvinna 74 32,7 Hyperlipidemi, smärta rörelseapparat,
ångest/depression
-6 (-12) -7,3 Minskat insulin 26 IE
Kvinna 68 34,0 Hypertoni, hyperlipidemi, bronkit -6 (-11) -3,3 Nej
Kvinna 71 31,7 Hypertoni, hyperlipidemi,
sömnstörning, smärta rörelseapparat
+7 (+12) -4,4 Minskat insulin 20 IE,
hypoglykemier
Man 60 27,9 Hypertoni -9 (-16) -4,9 Insatt på metformin
Man 26 42,7 Nydiagnostiserad diabetes mellitus
typ 2
-10 (-17) -4,2 Insatt på metformin
Man 58 25,5 Hyperlipidemi, sömnstörning, smärta
rörelseapparaten
-6 (-12) -3,2 Nej
  	
   15.	
  juli	
  2014,	
  Helsingborg	
  
Diskussion
Medicinskt perspektiv
Programmet har inneburet att vårdcentralen har kunnat erbjuda kostrådgivning som är
förenlig med de riktlinjer som Socialstyrelsen satt upp kring sjukdomsförebyggande metoder
samt Region Skånes vårdprogram för prevention och behandling av övervikt och fetma hos
vuxna 4, 6
. Programmet har resulterat i en tydlig trend för viktnedgång och
midjemåttsreducering med imponerande statistisk signifikans och styrka. Midjemåttet är en
särskilt bra markör för bedömning av kardiovaskulär risk 12
.
Diabetikernas minskning av HbA1c med 13 % är statistiskt signifikant och ett imponerande
resultat. Jämförelsevis kan man säga att detta överstiger den förväntade effekten av en
diabetiker som skulle öka sin insulindos med 25 % eller lägga till ett inkretinpreparat 13, 14
.
Under studien gång ökades eller insattes behandling med metformin hos tre patienter vilket ju
självklart bidrar till att blodsockret sjunker. Fyra personer minskade dock sitt insulin vilket
potentiellt borde leda till HbA1c stegring. Hos de sex personer utan hypoglykemier där
metformin inte ökades eller insattes sjönk HbA1c med i genomsnitt 17 % (minimum 10 %,
maximum 29 %, p=0,006) och vikten med 6,2 kg (SD=5,0 kg, p=0,03). Utöver justeringar i
insulin och metformin så har inga andra antidiabetiska läkemedel lagts till eller dragits från.
Att patienterna lyckas minska sina insulindoser och trots detta förbättra sina HbA1c värden
får ses som en framgång i sig själv.
En insulinbehandlad diabetiker med sedan tidigare svårinställd blodsockerprofil steg i HbA1c.
Patientens kommentar var att den ändrade kosten gjorde att hon fick hypoglykemier och att
hon behövde sänka insulindoserna mycket. En lärdom av detta är att patienter med läkemedel
som insulin och sulfonylurea bör har en tät kontakt med diabetessköterska i samband med
uttalade kostomläggningar för att förebygga hypoglykemier. Möjligtvis kan man överväga att
ändra behandling till ett inkretinpreparat 15
. Blodprovstagning i samband med programmets
start resulterade i att en patient nydiagnostiserades med diabetes. Tidig diagnos är viktigt för
att reducera den framtida risken för kardiovaskulär sjukdom och andra
diabeteskomplikationer 16
. Livsstilintervention minskar incidensen av diabetes 17
.
Kan programmets imponerande effekt på HbA1c minskning komma alla vårdcentralens
diabetiker tillgodo? Patienterna i studien bedöms vara representativa för vårdcentralens
patientkrets med hänsyn till samsjuklighet, se Figur 2 och Tabell 4. Det föreligger dock risk
för selektionsbias då de deltagande patienterna möjligtvis är särskilt motiverade och
mottagliga för livsstilråd. Hur som helst bedöms programmet vara ett värdefullt och effektivt
komplement till övrig verksamhet.
Kolesterolvärdena hade efter 3 månader genomsnittligt ej ändrats signifikant. Några
förbättrades betydligt men en del fick snarare ökade kolesterolvärden. Flera patienter drevs av
önskan att bli av med sina kolesterolsänkande mediciner genom livsstilsförändring. Jag vet
inte om bristande compliance till ordinarie statinbehandling kan vara orsak till att ett fåtal steg
i kolesterol. Det rekommenderas inte att man slutar med pågående statinbehandling. Hur de
ändrade kostvanorna påverkar kolesterolvärdena är det svårt att dra några slutsatser om från
denna studie.
Patienterna uppvisade statistisk signifikant minskning i systoliskt blodtryck vilket
överensstämmer med flertalet andra livsstilsinterventionsstudier 18
. Blodtrycket var hos de
flesta patienterna relativt välinställt redan vid programmets start. Jag har ej erhållit någon
  	
   15.	
  juli	
  2014,	
  Helsingborg	
  
detaljerad information om eventuella ändringar i patienternas blodtrycksmedicinering och
väljer därför att tolka resultatet med försiktighet. Den statistiska styrkan var mycket låg för att
avskriva en liten gynnsam effekt på diastoliskt blodtryck.
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att en livsstilsintervention av detta slag leder till
betydligt förbättrade kardiovaskulära riskmarkörer på kort sikt (3-6 månader). Det vi dock
inte med säkerhet kan uttala oss om är huruvida interventionen verkligen leder till minskad
hjärt-kärlsjuklighet på lång sikt vilket ju är vår egentliga intention. Forskningsgruppen ”Look
AHEAD” såg på drygt 10 års tid ingen signifikant minskning i incidensen av kardiovaskulär
sjuklighet och död hos typ 2 diabetiker som genomgått livsstilsintervention baserad på
kalorirestriktion (till stor del med hjälp av lågkaloripulver) trots markant minskning av
midjemått och HbA1c 19
. Det föreligger övertygande stöd för att fetma är bidragande i
patogenes och progress av kardiovaskulär sjukdom. En fetmaparadox förekommer dock då
flertalet studier visat att patienter med redan etablerad kardiovaskulär sjukdom har en
gynnsammare prognos med en lätt övervikt i förhållande till om de varit normalviktiga 20
.
Ytterligare forskning behövs för att ge klarhet i hur vi på bästa sätt skall gå tillväga för att
reducera sjukdomsbördan relaterad till fetma. Jag anser att dock ovanstående ger stöd åt att
insatser bör riktas mot primär preventiv verksamhet. Kostens sammansättning och
patienternas livsstil är kanske viktigare än enbart fokus på kalorirestriktion.
Patienternas perspektiv
Patienterna har beskrivit att de känner sig rörligare, piggare och att de har minskade besvär
med magen. Några har upplevt en ökad självkänsla och har blivit mer benägna att delta i
sociala sammanhang. Man har upplevt en gemenskap med de övriga deltagarna i gruppen och
man har ofta roligt tillsammans under mötena. Några har börjat motionera mer och gruppen
har inneburit att man har kunnat få kontakt med någon att träna tillsammans med. För en del
har kilona rasat snabbt medan andra beskrev att det krävs tålamod. Frågeformuläret EQ5D
gav en livskvalitetsviktning på 0,9 vid projektets start. Att man inte såg någon förbättring på
denna skala kan bero på den relativt höga initiala funktionsnivån. Däremot uppskattade
patienterna sin generella hälsa signifikant högre.
De flesta anger att de inte ändrat vad de äter utan bara minskat portionerna. Några anger att de
valt fettsnålare alternativ i butiken och undvikt snacks och godis. Vissa har uppskattat
ProPoints-systemet för att ha full koll på sitt kostintag medan andra valt mättande
kalorifattiga produkter utan att behöva räkna. Matrecepten har varit uppskattade och
tillgången till moderna hjälpmedel har underlättat följsamheten till programmet. Många hade
redan från början en positiv inställning till Viktväktarna men tyckte att det vanligtvis var för
dyrt. En stor del hade en neutral inställning och gick med för att det skedde i vårdcentralens
regi. De som deltog blev mer positiva under projektets lopp och mer än 90 % av dem som
fortsatte kunde rekommendera programmet.
Viktväktarnas perspektiv
Viktväktarna är ett kommersiellt företag och de har givetvis ett vinstintresse i samarbetet.
Patienterna betalar ett reducerat pris av ordinarie medlemskap till Viktväktarna. Viktväktarna
tjänar på att vårdcentralen står för lokal och att de får ett utökat antal medlemmar.
Viktväktarna får extra inkomst via försäljning av egna produkter som färdigmat och godis
som är viktväktargodkända och märkta med ProPoints-värde. Som läkare kan jag inte
rekommendera att man skall behöva inhandla Viktväktarnas matprodukter för att lyckas med
viktnedgång. Jag har inga belägg för att avråda patienterna från att självmant köpa
produkterna.
  	
   15.	
  juli	
  2014,	
  Helsingborg	
  
Etiska överväganden
Viktväktarprogrammet har införts på vårdcentralen som ett komplement till ordinarie livsstils-,
diabetes- och blodtrycksmottagningar. De fysiologiska mätningar, blodprov och anamnestiska
uppgifter som insamlas under studien är sådant som ingår i vårdcentralens sedvanliga rutiner
för denna patientgrupp och således inte något etiskt kontroversiellt. Viktväktarnas
kostrekommendationer överensstämmer i stora drag med livsmedelsverkets kostråd och efter
slutsatserna i SBU:s rapporter så finns det inget som tyder på att vi undanhåller patienterna
från annan rådgivning som är överlägset bättre 5, 7, 8
. Patienterna har informerats om att det
råder sedvanlig sekretess under mötena men har tillåtits att dela med sig av sina sjukhistorier
ifall de själva önskat. Det har hela tiden funnits medicinsk personal på plats och patienterna
har rekommenderats att söka sin ordinarie läkare ifall de upplevt några hälsoförändringar som
inte gått att svara på med enkla råd. Patienter med insulinbehandling har rekommenderats att
söka sin diabetessköterska för eventuell hjälp med att ställa in insulindoserna. Om
läkemedelsändringar behövts så har patienterna inte behandlats annorlunda på grund av sin
medverkan i programmet. Beslut som berört enskild individ har journalförts på sedvanligt vis.
Kostnadseffektivitet
Jag har i denna studie ej gjort några specifika kostnadsberäkningar men det är värt att tas upp
i diskussionen. I Socialstyrelsen riktlinjer om sjukdomsförebyggande metoder skriver man att
uppfyllandet av dessa kräver förändringar i fråga om utökade personalresurser, utbildning,
kompetensutveckling och organisation. Uppskattningsvis skulle vårdpersonalskostnaden vara
315 miljoner kronor årligen för att erbjuda kvalificerat rådgivande samtal till de 20 % av
befolkningen som har betydande ohälsosamma matvanor och ifall var femte patient av dessa
tar emot åtgärden. Kostnader för material, lokaler och annan personal är då ej inkluderat men
den totala kostnaden skulle då kunna uppskattas till det dubbla. Detta skall ses i förhållande
till den årliga kostnaden för all hälso- och sjukvård som är cirka 200 miljarder kronor. Dessa
individuella kvalificerade samtal skulle uppskattningsvis utgöra 0,3 % av hela hälso- och
sjukvårdsbudgeten men skulle på sikt kunna leda till ekonomiska besparingar genom bättre
hälsa i befolkningen 6
.
”Grunden för alla åtgärder i riktlinjerna är att personer med ohälsosamma levnadsvanor
erbjuds någon form av rådgivning eller samtal om sin levnadsvana. Alla övriga åtgärder som
till exempel läkemedel eller skriftlig ordination av fysisk aktivitet, är ett tillägg till denna
åtgärd” 21
. Samarbetet med Viktväktarna har visat att kostrådgivning i grupp är en effektiv
metod för att förbättra kardiovaskulära riskmarkörer och öka livskvalitet hos patienter inom
primärvården. Individuell kostrådgivning bedöms varken vara kostnads- eller tidseffektivt för
att stå emot den fetmaepidemi som råder i världen och inte minst i Skåne. Ska fler
vårdcentraler i Region Skåne etablera liknande framgångsrika samarbeten med kommersiella
företag eller kan vi istället låta våra dietister hålla strukturerade kostrådgivande samtal i grupp
med alla dess fördelar? En del av dagens gigantiska subvention av läkemedel, teststickor och
fetmaoperationer kunde kanske styras om till livsstilsinsatser av denna typ? Dietisterna är den
profession inom hälso- och sjukvården som har utbildning i kostlära och motiverande samtal!
Slutsatser
•Programmet har på 3-6 månader mycket effektivt lett till viktminskning och minskat
midjemått hos samtliga i gruppen samt förbättrat HbA1c hos typ 2 diabetiker.
•Kostrådgivning i grupp bedöms vara en effektiv metod för att förbättra primärvårdpatienters
kardiovaskulära riskmarkörer och upplevda generella hälsa.
  	
   15.	
  juli	
  2014,	
  Helsingborg	
  
Referenser
1. Global status report on noncommunicable disease 2010. World Health Organization 2011.
2. Years lived with disability (YLDs) for 1160 sequelae of 289 diseases and injuries 1990-2010: a systematic analysis for the
Global Burden of Disease Study 2010. Lancet. 2012 Dec 15;380(9859):2163-96.
3. Folkhälsorapport Skåne 2013 - en undersökning om vuxnas livsvillkor, levnadsvanor och hälsa. Region Skåne oktober
2013.
4. Vårdprogram för prevention och behandling av övervikt och fetma hos vuxna i Region Skåne. Region Skåne februari 2012.
5. Nationella riklinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011. Indikatorer. Bilaga. Socialstyrelsen 2011.
6. Nationella riklinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011. Tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet
och ohälsosamma matvanor. Stöd för styrning och ledning. Socialstyrelsen 2011.
7. Statens beredning för medicinsk utvärdering. Mat vid fetma. En systematisk litteraturöversikt. SBU rapport nr 218.
September 2013.
8. Statens beredning för medicinsk utvärdering. Mat vid diabetes. En systematisk litteraturöversikt. SBU rapport nr 201.
Augusti 2010.
9. Sacks FM, Bray GA, Carey VJ, Smith SR, Ryan DH, Anton SD et al. Comparison of weight-loss diets with different
compositions of fat, protein, and carbohydrates. N Engl J Med. 2009 Feb 26;360(9):859-73.
10. Jebb SA, Ahern AL, Olson AD, Aston LM, Holzapfel C, Stoll J et al. Primary care referral to a commercial provider for
weight loss treatment versus standard care: a randomised controlled trial. Lancet. 2011 Oct 22;378(9801):1485-92.
11. Henriksson M, Burström K. Kvalitetsjusterade levnadsår och EQ-5D. Läkartidningen. 2006; 103:21-22.
12. Pouliot MC, Després JP, Lemieux S, Moorjani S, Bouchard C, Tremblay A. Waist circumference and abdominal sagittal
diameter: best simple anthropometric indexes of abdominal visceral adipose tissue accumulation and related cardiovascular
risk in men and women. Am J Cardiol. 1994 Mar 1;73(7):460-8.
13. Charbonnel B, Karasik A, Liu J, Wu M, Meininger G; Sitagliptin Study 020 Group. Efficacy and safety of the dipeptidyl
peptidase-4 inhibitor sitagliptin added to ongoing metformin therapy in patients with type 2 diabetes inadequately controlled
with metformin alone. Diabetes Care. 2006 Dec;29(12):2638-43.
14. Hong ES, Khang AR, Yoon JW, Kang SM et al. Comparison between sitagliptin as add-on therapy to insulin and insulin
dose-increase therapy in uncontrolled Korean type 2 diabetes: CSI study. Diabetes Obes Metab. 2012 Sep;14(9):795-802.
15. Ahrén B. Avoiding hypoglycemia: a key to success for glucose-lowering therapy in type 2 diabetes. Vasc Health Risk
Manag. 2013;9:155-63.
16. Stratton IM, Adler AI, Neil HA, Matthews DR, Manley SE, Cull CA et al. Association of glycaemia with macrovascular
and microvascular complications of type 2 diabetes (UKPDS 35): prospective observational study. BMJ. 2000 Aug
12;321(7258):405-12.
17. Knowler WC, Barrett-Connor E, Fowler SE, Hamman RF, Lachin JM, Walker EA et al; Diabetes Prevention Program
Research Group. Reduction in the incidence of type 2 diabetes with lifestyle intervention or metformin. N Engl J Med. 2002
Feb 7;346(6):393-403.
18. Wing RR, Lang W, Wadden TA, Safford M, Knowler WC, Bertoni AG et al; Look AHEAD Research Group. Benefits of
modest weight loss in improving cardiovascular risk factors in overweight and obese individuals with type 2 diabetes.
Diabetes Care. 2011 Jul;34(7):1481-6.
19. Wing RR, Bolin P, Brancati FL, Bray GA, Clark JM et al; Look AHEAD Research Group. Cardiovascular Effects of
Intensive Lifestyle Intervention in Type 2 Diabetes. N Engl J Med. 2013 jul 11;369(2):145-54.
20. Lavie CJ, Milani RV, Ventura HO. Obesity and Cardiovascular Disease - Risk Factor, Paradox, and Impact of Weight
Loss. J Am Coll Cardiol. 2009;53(21):1925-1932.
21. Vårdprogram Levnadsvanor för Vuxna. Region Skåne mars 2013.

Contenu connexe

Similaire à ST-projekt Viktväktarna(20)

Måltiden Dagens HöjdpunktMåltiden Dagens Höjdpunkt
Måltiden Dagens Höjdpunkt
Stephan Philipson401 vues
Alkohol som levnadsvana 150328Alkohol som levnadsvana 150328
Alkohol som levnadsvana 150328
Anneli Steen286 vues
Kostmedveten augusti 2016Kostmedveten augusti 2016
Kostmedveten augusti 2016
Buzzter239 vues
Presentation måltidsansvarig 2015Presentation måltidsansvarig 2015
Presentation måltidsansvarig 2015
Jens Odsvall291 vues
Riktlinjer slutversionRiktlinjer slutversion
Riktlinjer slutversion
Peter Högberg494 vues
Information från Läkemedelsverket nummer 2 2016Information från Läkemedelsverket nummer 2 2016
Information från Läkemedelsverket nummer 2 2016
Läkemedelsverket (Medical Products Agency, Sweden)206 vues
Information från Läkemedelsverket nummer 2 2016Information från Läkemedelsverket nummer 2 2016
Information från Läkemedelsverket nummer 2 2016
Läkemedelsverket (Medical Products Agency, Sweden)315 vues
Information från Läkemedelsverket nummer 2 2016Information från Läkemedelsverket nummer 2 2016
Information från Läkemedelsverket nummer 2 2016
Läkemedelsverket (Medical Products Agency, Sweden)492 vues
Information från Läkemedelsverket nummer 2 2016Information från Läkemedelsverket nummer 2 2016
Information från Läkemedelsverket nummer 2 2016
Läkemedelsverket (Medical Products Agency, Sweden)721 vues
Information från Läkemedelsverket nummer 2 2016Information från Läkemedelsverket nummer 2 2016
Information från Läkemedelsverket nummer 2 2016
Läkemedelsverket (Medical Products Agency, Sweden)193 vues
Information från Läkemedelsverket nummer 2 2016Information från Läkemedelsverket nummer 2 2016
Information från Läkemedelsverket nummer 2 2016
Läkemedelsverket (Medical Products Agency, Sweden)123 vues
Information från Läkemedelsverket nummer 2 2016Information från Läkemedelsverket nummer 2 2016
Information från Läkemedelsverket nummer 2 2016
Läkemedelsverket (Medical Products Agency, Sweden)608 vues
Information från Läkemedelsverket nummer 2 2016Information från Läkemedelsverket nummer 2 2016
Information från Läkemedelsverket nummer 2 2016
Läkemedelsverket (Medical Products Agency, Sweden)200 vues
Information från Läkemedelsverket nummer 2 2016Information från Läkemedelsverket nummer 2 2016
Information från Läkemedelsverket nummer 2 2016
Läkemedelsverket (Medical Products Agency, Sweden)411 vues
Information från Läkemedelsverket nummer 2 2016Information från Läkemedelsverket nummer 2 2016
Information från Läkemedelsverket nummer 2 2016
Läkemedelsverket (Medical Products Agency, Sweden)258 vues
Information från Läkemedelsverket nummer 2 2016Information från Läkemedelsverket nummer 2 2016
Information från Läkemedelsverket nummer 2 2016
Läkemedelsverket (Medical Products Agency, Sweden)119 vues
Information från Läkemedelsverket nummer 2 2016Information från Läkemedelsverket nummer 2 2016
Information från Läkemedelsverket nummer 2 2016
Läkemedelsverket (Medical Products Agency, Sweden)337 vues
Program 4D samverkansprogram mellan KI och SLLProgram 4D samverkansprogram mellan KI och SLL
Program 4D samverkansprogram mellan KI och SLL
Kungliga biblioteket National Library of Sweden227 vues

ST-projekt Viktväktarna

 • 1.     15.  juli  2014,  Helsingborg   Primärvården i samarbete med Viktväktarna i behandlingen av övervikt och relaterade sjukdomar En klinisk utvärdering av kostrådgivning i grupp som en effektiv metod till förbättring av kardiovaskulära riskmarkörer och ökad livskvalitet! Ett vetenskapligt ST-projekt av: Vetenskaplig handledare: Joakim Borg Staffan Lindeberg ST-läkare, Ödåkra Läkargrupp, Docent, Centrum för Primärvårdsforskning, Helsingborg Lunds Universitet borg@olg.se Distriktsläkare, Sankt Lars VC, Lund
 • 2.     15.  juli  2014,  Helsingborg   Abstract Objective: The aim of the study was to evaluate the efficacy of lifestyle counselling in group for reduction of weight and cardiovascular risk factors of eligible patients. Methods: This prospective cohort study was conducted over the period of August 2013 to March 2014. Criteria for patient inclusion were BMI over 25 kg/m2 plus one or more symptoms potentially related to overweight. Eligible patients joined a lifestyle counselling program with main focus on diet recommendations. Meetings were held in group every week at the primary care center, were led by a coach from Weight Watchers and were monitored by health care professionals including a physician and a nurse. Patient’s weight, waist circumference, blood pressure, cholesterol and HbA1c were evaluated at inclusion and after 3 months. Weight was again evaluated after 6 months. Patients also answered a quality of life questionnaire (EQ5D). Paired t-test was used for statistical calculations. Results: Fifty patients attended an introductory meeting and 25 patients chose to follow the program for at least 3-6 months. Baseline mean BMI of the 25 participating patients was 34 kg/m2 , mean age was 60 years and 60 % were women. Ten patients had diabetes type 2 and 17 had hypertension. Psychological discomfort and musculoskeletal pain were recognized by half of the patients at baseline. Average weight was reduced by 7.5 kg (SD=4.3 kg, p<0.0001) after 3 months and by 9.5 kg after 6 months. After 3 months the reduction in waist circumference was 7 cm (SD=4 cm, <0.0001); systolic blood pressure was decreased by 11 mmHg (SD=16 mmHg, p=0.002), HbA1c was lowered by 7.5 mmol/mol (SD=6.7 mmol/mol, p=0.006); and self-rated health awareness (1-100) was increased by 10 points (SD=15, p=0.004). Conclusions: The program resulted in a statistically significant reduced weight and waist circumference in 3-6 months and effectively improved HbA1c-values related to type 2 diabetes. Patients experienced a significantly increased self-rated health awareness.
 • 3.     15.  juli  2014,  Helsingborg   Bakgrund och syfte Världshälsoorganisationen rapporterar att övervikt och fetma i ett globalt perspektiv har spridits epidemiskt de senaste 30 åren. Övervikt definieras som ett Body Mass Index (BMI) mellan 25-30 kg/m2 och fetma som BMI >30 kg/m2 . År 2008 var mer än 1,4 miljarder vuxna människor drabbade och årligen beräknas 2,8 miljoner dö som en följd därav. Ökat BMI är en betydande riskfaktor för hjärt- och kärlsjukdom, diabetes och cancer 1 . Fetma är också relaterat till psykisk ohälsa, smärta i rörelseapparaten och är en vanlig orsak till att individer inte är i aktivt arbete 2 . Av Region Skånes vuxna befolkning är 59 % av männen och 42 % av kvinnorna antingen överviktiga eller feta enligt Folkhälsorapport Skåne 2013 3 . I Vårdprogram för prevention och behandling av övervikt och fetma hos vuxna i Region Skåne adresserar man fetma som ett av de största hoten mot vår framtida folkhälsa 4 . Socialstyrelsen har utarbetat ett kostindex som ett mått på ohälsosamma matvanor som baseras på Livsmedelsverkets näringsrekommendationer 5 . Ohälsosam sammansättning av kosten och högt energiintag är ofta korrelerat. Patienter med övervikt, fetma, högt blodtryck, blodfettsrubbningar, diabetes och psykisk ohälsa tillhör högriskgrupper där kostrådgivning är extra högt prioriterat. I Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011 står det att rådgivande samtal, till patienter som enligt kostindex har ohälsosamma matvanor, i samband sedvanliga mottagningsbesök har föga genomslagskraft på livsstilsförändringar. Det krävs upprepade kvalificerade rådgivande samtal på upp till 60 minuter av personal som utöver ämneskunskap är utbildad i hälsopedagogisk metod 6 . Matvanor kan beskrivas utifrån energi- och näringsintag, fördelning av makronutrienter, livsmedelsval, tillagningsform, måltidsordning med mera. Det råder en livlig debatt kring vad som karakteriseras som optimala kostvanor. Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) har i uppdrag att systematiskt sammanställa den vetenskapliga litteraturen inom området. I rapporten Mat vid fetma från 2013 sammanfattar man att det hos personer med fetma på lång sikt inte ses några skillnader i effekt på viktnedgång mellan olika kostmodeller 7 . I rapporten Mat vid Diabetes från 2010 står det att lågfettskost och måttlig lågkolhydratkost har likartade effekter på HbA1c hos patienter med diabetes 8 . Konsensus är att fetma uppkommer när energiintaget överstiger utgifterna. Weight Watchers är ett amerikanskt företag som grundades 1963, och den svenska underavdelningen Viktväktarna etablerades 1972. Metoden bygger på gruppmöten under ledning av en coach som ger motiverande samtal med kostrådgivning och uppmuntran till motion. Patienten tilldelas en ProPoint-budget baserad på vikt, längd, kön och ålder. Poängen spenderas på mat och dryck under en dag och kan inte överföras till nästa dag. ProPoint- värdet bygger på en formel som tar hänsyn till livsmedlets sammansättning. Frukt och grönsaker får låga värden. Fettrika livsmedel får höga värden. Livsmedel med mättnadsfaktor uppmuntras. Viktväktarna förbjuder inga livsmedel men försöker reducera kaloriintaget 9 . Ödåkra läkargrupp inledde den 26:e augusti 2013 ett samarbete med Viktväktarna för att erbjuda patienter med överviktsrelaterade sjukdomar strukturerad kostrådgivning med kontinuerlig uppföljning. Syftet med detta projekt är att utvärdera om denna form av kostrådgivning i grupp är användbar för att förbättra kardiovaskulära riskmarkörer och livskvalitet hos patienter med överviktsproblematik. Kan vi hos patienterna som följer viktväktarprogrammet se förbättringar i utfallsmåtten som är kliniskt relevanta? Stöd för liknade samarbete finns publicerat i Lancet 10 . Det skall nämnas att denna studie inte ämnar svara på frågan huruvida Viktväktarnas specifika kostrekommendationer är bättre eller sämre än alternativa kostmodeller. För denna frågeställning krävs en annan typ av studiedesign.
 • 4.     15.  juli  2014,  Helsingborg   Metod Detta är en kohortstudie där hälsotillståndet för deltagarna i ett vårdcentralsbaserat viktväktarprogram observeras över tid. Patienter med övervikt som söker för något potentiellt överviktsrelaterat tillstånd har i samband med ordinarie läkar- och sköterskemottagning uppmuntrats att delta i programmet. Skriftlig information om programmet skickades med post till 63 typ II diabetiker. Informativa posters har placerats på flera ställen i vårdcentralens lokaler. Inklusionskriterierna är BMI >25, ålder 18-75 år plus ett eller flera potentiellt överviktsrelaterade tillstånd (Tabell 1). Exklusionskriterierna är graviditet eller cancerdiagnos. Inklusion till studien ägde rum under perioden 26 augusti – 23 december 2013. Tabell 1. Deltagande patienter betalar en reducerad avgift på 195 kr i månaden utan bindningstid. De får tillgång till motiverande kostrådgivning i grupp en gång i veckan under ledning av en viktväktarcoach i vårdcentralens lokaler med närvaro av läkare eller sköterska. Deltagarna får tillgång till hjälpverktyg som receptpärm, hemsida på internet och applikation till smartphone. Patienter som uppfyllde kriterierna tillfrågades om de ville medverka i studien. På medverkande patienter insamlades mätvärden av en läkare (JB) samt vårdcentralens sjuksköterskor i samband med deras start i programmet. En första uppföljning av samtliga mätvärden utfördes efter att patienterna deltagit i 3 månader. Den 3 mars 2014 insamlades värden på deltagarnas senast uppmätta vikt vilket för en del utgjorde en 6 månaders-kontroll. Primärt utfallsmått är förändring av kroppsvikt. Sekundära utfallsmått är förändring av midjemått, blodtryck, kolesterolvärde och hos diabetiker förändring av HbA1c. Livskvalitet bedöms utifrån frågeformuläret EQ5D som är standardiserat och används frekvent i Sverige 11 . Deltagarna anger om de har besvär med med rörlighet, förmåga till personlig vård, vanliga aktiviteter, smärtor och oro/nedstämdhet. Resultatet presenteras som en viktning mellan 0-1, där 1 utgör den bästa livskvaliteten. Deltagarna får även uppskatta sin hälsa på en VAS-skala mellan 1-100, där 100 är bästa tänkbara hälsan. Samtliga mått är visualiserade i Tabell 2. Tabell 2. Fysiologiska mätningar Blodprov Livskvalitet, EQ5D Vikt Kolesterol, total Jag har svårigheter med att gå omkring Längd Kolesterol, LDL Jag har svårigheter med att tvätta mig eller klä mig BMI Kolesterol, HDL Jag har svårigheter med att utföra mina dagliga aktiviteter Midjemått HbA1c Jag har smärtor Blodtryck Jag är orolig eller nedstämd Uppskattad hälsa: VAS 0-100 Patientdata har samlats i ett avidentifierat Excel-ark. Figurer och tabeller samt uträkning av medelvärden och standardavvikelser har utförts i Excel. Statistisk styrka har beräknats med en webbaserad kalkylator (https://www.dssresearch.com) och statistisk signifikans har beräknats med med parat t-test i StatView. Potentiellt överviktsrelaterade tillstånd Definition Diabetes typ II HbA1c >46 mmol/mol Hypertoni Blodtryck >140/90 mmHg Hyperlipidemi Kolesterol >5,0 mmol/l eller LDL >3,0 mmol/l Smärttillstånd i rörelseapparaten Myalgi, lumbago och artros Psykisk ohälsa Depression, ångest och sömnstörning
 • 5.     15.  juli  2014,  Helsingborg   Resultat 50 personer närvarade vid minst ett möte och erhöll då en introduktion till Viktväktarnas koncept. 16 personer valde att ej delta och två exkluderades på grund av cancerdiagnos och hög ålder. 7 personer avbröt efter 2 månader och hade i genomsnitt minskat 2 kg i vikt. 25 personer deltog under 3-6 månader och närvarade vid minst 9 möten. Se Figur 1. Figur 1. Av de 25 personer som fortsatte i 3-6 månader var 60 % kvinnor och hade en medelålder på 60 år (SD=12 år). Patienterna hade ett genomsnittligt BMI på 34 kg/m2 men med en spridning från lätt övervikt till extrem fetma. 10 personer hade en diabetesdiagnos och 17 hade en behandlad hypertoni. Se Figur 2 och Tabell 3 för patientkarakteristika vid start. Figur 2. 50  st   Introduceras  till   Viktväktarna   32  st   Väljer  att  delta  i   Viktväktarna   25  st   Fortsätter  i  3-­‐6  månader,   deltog  i  >  8  möten   7  st     Bryter  efter  2  månader,   deltog  i  4-­‐8  möten   18  st   Deltar  ej,  exkluderas  pga   cancer  eller  ålder     Man   40%   Kvinna   60%   Könsfördelning   1   4   6   8   6   <40  år   40-­‐50  år  50-­‐60  år  60-­‐70  år   >70  år   Åldersfördelning   6   11   4   4   Övervikt   25-­‐30   Fetma   30-­‐35   Svår  fetma   35-­‐40   Extrem   fetma  >40   BMI  vid  start   10   17   11  13   12   Diabetes   Hypertoni   Hyperlipid emi   Smärta  i   rörelseapp araten   Psykisk   ohälsa   Samsjuklighet  
 • 6.     15.  juli  2014,  Helsingborg   Primärt utfallsmått De 25 personer som fortsatte programmet hade en startvikt på 101,5 kg och efter 3 månader var den 94,0 kg vilket motsvarar en genomsnittlig viktnedgång på 7,5 kg (SD=4,3 kg). Patienterna gick i genomsnitt ner ytterligare 2 kg vid en 6-månaderskontroll av deltagarnas senast uppmätta vikt (Figur 3). Uträknat med parat t-test ger det studien en statistisk signifikans med p-värde på <0,0001 och statistisk styrka på 100 % (Tabell 3). Figur 3. Sekundära utfallsmått Sekundära utfallsmått följdes upp för de 25 patienter som deltog under minst 3 månader och resultaten anges i Tabell 3. BMI minskades genomsnittligt med 2,5 kg/m2 (SD=1,4 kg/m2 , p<0,0001) och midjemåttet reducerades med 7 cm (SD=4 cm, <0,0001). Blodtrycket sjönk med 11 mmHg systoliskt (SD=16 mmHg, p=0,002) medan diastoliskt blodtryck inte sjönk signifikant. Hos de tio diabetikerna sjönk HbA1c med i genomsnitt 7,5 mmol/mol (SD=6,7 mmol/mol, p=0,006). Förändringen av kolesterol hade stor spridning mellan deltagarna och det genomsnittliga värdet var oförändrat. Man såg ingen förändring i livskvalitetsviktningen med hjälp av EQ5D-skattningsskalan. Den självuppskattade hälsan värderades däremot till 10 enheter högre på en skala från 1-100 (SD=15, p=0,004). Tabell 3. Utfallsmått (n = 25) Startvärden SD 3 månader SD p-värde Styrka, % Vikt, kg 101,5 21,4 -7,5 4,3 <0,0001 100 BMI, kg/m2 34 5,4 -2,5 1,4 <0,0001 100 Midjemått, cm 113 13 -7 4 <0,0001 100 Systoliskt blodtryck, mmHg 143 16 -11 16 0,002 92 Diastoliskt blodtryck, mmHg 83 6 -2 10 0,4 17 HbA1c, mmol/mol 58 9 -7,5 6,7 0,006 92 Total-kolesterol, mM 4,9 0,7 +0,1 0,7 0,7 9,3 LDL-kolesterol, mM 3 0,8 +0,1 0,4 0,6 18,6 HDL-kolesterol, mM 1,3 0,4 0 0,2 0,6 Ej tillämpligt Livskvalitet, EQ5D 0,9 0,12 0 0,07 1 Ej tillämpligt Uppskattad hälsa 70 16 +10 15 0,004 89 70   90   110   130   150   Vikt,  kg   Viktnedgång  efter  6  månader  
 • 7.     15.  juli  2014,  Helsingborg   Diabetiker 10 deltagare hade diagnosen diabetes mellitus typ 2 (Tabell 4). En av deltagarna fick diagnosen i samband projektets start, de övriga hade diabetes sedan flera år tillbaka. HbA1c sjönk från 58 mmol/mol till 50 mmol/mol efter 3 månader (p<0,006) vilket motsvarar en reducering på 8 mmol/mol (13 %) av det initiala genomsnittliga HbA1c-värdet. Diabetikerna gick i genomsnitt ner 5,5 kg (SD=3,8 kg) under de 3 första månaderna (p=0,001). Några diabetiker fick minska sina insulindoser och några fick justerat sitt metformin. Samtliga diabetiker utom en sjönk kraftigt i HbA1c (Figur 4, Tabell 4). Kvinnan som fick en stegring av HbA1c hade under perioden dysreglerade sockernivåer med förekomst av hypoglykemier och stod på behandling med mixinsulin i minskande dos. Figur 4. Tabell 4. 40   45   50   55   60   65   70   75   80   85   0   2   4   6   8   10   12   14   16   HbA1c,  mmol/mol   Veckor   Diabetikers  utveckling  i  HbA1c   Kön Ålder, år BMI, kg/m2 Samsjuklighet utöver diabetes mellitus typ 2 HbA1c, mmol/mol (%) Vikt, kg Medicinändring Man 68 31,4 Hyperlipidemi, hypertoni, sömnstörning - 8 (-16) -6,5 Nej Man 68 25,8 Hypertoni, ischemisk hjärtsjukdom, hyperlipidemi -16 (-20) -1,6 Minskat insulin Kvinna 62 40,0 Hypertoni, smärta rörelseapparat -4 (-7,7) -4,5 Minskat insulin, ökat metformin Man 69 30,4 Smärta rörelseapparat, polymyalgia reumatica -17 (-28) -15,4 Nej Kvinna 74 32,7 Hyperlipidemi, smärta rörelseapparat, ångest/depression -6 (-12) -7,3 Minskat insulin 26 IE Kvinna 68 34,0 Hypertoni, hyperlipidemi, bronkit -6 (-11) -3,3 Nej Kvinna 71 31,7 Hypertoni, hyperlipidemi, sömnstörning, smärta rörelseapparat +7 (+12) -4,4 Minskat insulin 20 IE, hypoglykemier Man 60 27,9 Hypertoni -9 (-16) -4,9 Insatt på metformin Man 26 42,7 Nydiagnostiserad diabetes mellitus typ 2 -10 (-17) -4,2 Insatt på metformin Man 58 25,5 Hyperlipidemi, sömnstörning, smärta rörelseapparaten -6 (-12) -3,2 Nej
 • 8.     15.  juli  2014,  Helsingborg   Diskussion Medicinskt perspektiv Programmet har inneburet att vårdcentralen har kunnat erbjuda kostrådgivning som är förenlig med de riktlinjer som Socialstyrelsen satt upp kring sjukdomsförebyggande metoder samt Region Skånes vårdprogram för prevention och behandling av övervikt och fetma hos vuxna 4, 6 . Programmet har resulterat i en tydlig trend för viktnedgång och midjemåttsreducering med imponerande statistisk signifikans och styrka. Midjemåttet är en särskilt bra markör för bedömning av kardiovaskulär risk 12 . Diabetikernas minskning av HbA1c med 13 % är statistiskt signifikant och ett imponerande resultat. Jämförelsevis kan man säga att detta överstiger den förväntade effekten av en diabetiker som skulle öka sin insulindos med 25 % eller lägga till ett inkretinpreparat 13, 14 . Under studien gång ökades eller insattes behandling med metformin hos tre patienter vilket ju självklart bidrar till att blodsockret sjunker. Fyra personer minskade dock sitt insulin vilket potentiellt borde leda till HbA1c stegring. Hos de sex personer utan hypoglykemier där metformin inte ökades eller insattes sjönk HbA1c med i genomsnitt 17 % (minimum 10 %, maximum 29 %, p=0,006) och vikten med 6,2 kg (SD=5,0 kg, p=0,03). Utöver justeringar i insulin och metformin så har inga andra antidiabetiska läkemedel lagts till eller dragits från. Att patienterna lyckas minska sina insulindoser och trots detta förbättra sina HbA1c värden får ses som en framgång i sig själv. En insulinbehandlad diabetiker med sedan tidigare svårinställd blodsockerprofil steg i HbA1c. Patientens kommentar var att den ändrade kosten gjorde att hon fick hypoglykemier och att hon behövde sänka insulindoserna mycket. En lärdom av detta är att patienter med läkemedel som insulin och sulfonylurea bör har en tät kontakt med diabetessköterska i samband med uttalade kostomläggningar för att förebygga hypoglykemier. Möjligtvis kan man överväga att ändra behandling till ett inkretinpreparat 15 . Blodprovstagning i samband med programmets start resulterade i att en patient nydiagnostiserades med diabetes. Tidig diagnos är viktigt för att reducera den framtida risken för kardiovaskulär sjukdom och andra diabeteskomplikationer 16 . Livsstilintervention minskar incidensen av diabetes 17 . Kan programmets imponerande effekt på HbA1c minskning komma alla vårdcentralens diabetiker tillgodo? Patienterna i studien bedöms vara representativa för vårdcentralens patientkrets med hänsyn till samsjuklighet, se Figur 2 och Tabell 4. Det föreligger dock risk för selektionsbias då de deltagande patienterna möjligtvis är särskilt motiverade och mottagliga för livsstilråd. Hur som helst bedöms programmet vara ett värdefullt och effektivt komplement till övrig verksamhet. Kolesterolvärdena hade efter 3 månader genomsnittligt ej ändrats signifikant. Några förbättrades betydligt men en del fick snarare ökade kolesterolvärden. Flera patienter drevs av önskan att bli av med sina kolesterolsänkande mediciner genom livsstilsförändring. Jag vet inte om bristande compliance till ordinarie statinbehandling kan vara orsak till att ett fåtal steg i kolesterol. Det rekommenderas inte att man slutar med pågående statinbehandling. Hur de ändrade kostvanorna påverkar kolesterolvärdena är det svårt att dra några slutsatser om från denna studie. Patienterna uppvisade statistisk signifikant minskning i systoliskt blodtryck vilket överensstämmer med flertalet andra livsstilsinterventionsstudier 18 . Blodtrycket var hos de flesta patienterna relativt välinställt redan vid programmets start. Jag har ej erhållit någon
 • 9.     15.  juli  2014,  Helsingborg   detaljerad information om eventuella ändringar i patienternas blodtrycksmedicinering och väljer därför att tolka resultatet med försiktighet. Den statistiska styrkan var mycket låg för att avskriva en liten gynnsam effekt på diastoliskt blodtryck. Sammanfattningsvis kan vi konstatera att en livsstilsintervention av detta slag leder till betydligt förbättrade kardiovaskulära riskmarkörer på kort sikt (3-6 månader). Det vi dock inte med säkerhet kan uttala oss om är huruvida interventionen verkligen leder till minskad hjärt-kärlsjuklighet på lång sikt vilket ju är vår egentliga intention. Forskningsgruppen ”Look AHEAD” såg på drygt 10 års tid ingen signifikant minskning i incidensen av kardiovaskulär sjuklighet och död hos typ 2 diabetiker som genomgått livsstilsintervention baserad på kalorirestriktion (till stor del med hjälp av lågkaloripulver) trots markant minskning av midjemått och HbA1c 19 . Det föreligger övertygande stöd för att fetma är bidragande i patogenes och progress av kardiovaskulär sjukdom. En fetmaparadox förekommer dock då flertalet studier visat att patienter med redan etablerad kardiovaskulär sjukdom har en gynnsammare prognos med en lätt övervikt i förhållande till om de varit normalviktiga 20 . Ytterligare forskning behövs för att ge klarhet i hur vi på bästa sätt skall gå tillväga för att reducera sjukdomsbördan relaterad till fetma. Jag anser att dock ovanstående ger stöd åt att insatser bör riktas mot primär preventiv verksamhet. Kostens sammansättning och patienternas livsstil är kanske viktigare än enbart fokus på kalorirestriktion. Patienternas perspektiv Patienterna har beskrivit att de känner sig rörligare, piggare och att de har minskade besvär med magen. Några har upplevt en ökad självkänsla och har blivit mer benägna att delta i sociala sammanhang. Man har upplevt en gemenskap med de övriga deltagarna i gruppen och man har ofta roligt tillsammans under mötena. Några har börjat motionera mer och gruppen har inneburit att man har kunnat få kontakt med någon att träna tillsammans med. För en del har kilona rasat snabbt medan andra beskrev att det krävs tålamod. Frågeformuläret EQ5D gav en livskvalitetsviktning på 0,9 vid projektets start. Att man inte såg någon förbättring på denna skala kan bero på den relativt höga initiala funktionsnivån. Däremot uppskattade patienterna sin generella hälsa signifikant högre. De flesta anger att de inte ändrat vad de äter utan bara minskat portionerna. Några anger att de valt fettsnålare alternativ i butiken och undvikt snacks och godis. Vissa har uppskattat ProPoints-systemet för att ha full koll på sitt kostintag medan andra valt mättande kalorifattiga produkter utan att behöva räkna. Matrecepten har varit uppskattade och tillgången till moderna hjälpmedel har underlättat följsamheten till programmet. Många hade redan från början en positiv inställning till Viktväktarna men tyckte att det vanligtvis var för dyrt. En stor del hade en neutral inställning och gick med för att det skedde i vårdcentralens regi. De som deltog blev mer positiva under projektets lopp och mer än 90 % av dem som fortsatte kunde rekommendera programmet. Viktväktarnas perspektiv Viktväktarna är ett kommersiellt företag och de har givetvis ett vinstintresse i samarbetet. Patienterna betalar ett reducerat pris av ordinarie medlemskap till Viktväktarna. Viktväktarna tjänar på att vårdcentralen står för lokal och att de får ett utökat antal medlemmar. Viktväktarna får extra inkomst via försäljning av egna produkter som färdigmat och godis som är viktväktargodkända och märkta med ProPoints-värde. Som läkare kan jag inte rekommendera att man skall behöva inhandla Viktväktarnas matprodukter för att lyckas med viktnedgång. Jag har inga belägg för att avråda patienterna från att självmant köpa produkterna.
 • 10.     15.  juli  2014,  Helsingborg   Etiska överväganden Viktväktarprogrammet har införts på vårdcentralen som ett komplement till ordinarie livsstils-, diabetes- och blodtrycksmottagningar. De fysiologiska mätningar, blodprov och anamnestiska uppgifter som insamlas under studien är sådant som ingår i vårdcentralens sedvanliga rutiner för denna patientgrupp och således inte något etiskt kontroversiellt. Viktväktarnas kostrekommendationer överensstämmer i stora drag med livsmedelsverkets kostråd och efter slutsatserna i SBU:s rapporter så finns det inget som tyder på att vi undanhåller patienterna från annan rådgivning som är överlägset bättre 5, 7, 8 . Patienterna har informerats om att det råder sedvanlig sekretess under mötena men har tillåtits att dela med sig av sina sjukhistorier ifall de själva önskat. Det har hela tiden funnits medicinsk personal på plats och patienterna har rekommenderats att söka sin ordinarie läkare ifall de upplevt några hälsoförändringar som inte gått att svara på med enkla råd. Patienter med insulinbehandling har rekommenderats att söka sin diabetessköterska för eventuell hjälp med att ställa in insulindoserna. Om läkemedelsändringar behövts så har patienterna inte behandlats annorlunda på grund av sin medverkan i programmet. Beslut som berört enskild individ har journalförts på sedvanligt vis. Kostnadseffektivitet Jag har i denna studie ej gjort några specifika kostnadsberäkningar men det är värt att tas upp i diskussionen. I Socialstyrelsen riktlinjer om sjukdomsförebyggande metoder skriver man att uppfyllandet av dessa kräver förändringar i fråga om utökade personalresurser, utbildning, kompetensutveckling och organisation. Uppskattningsvis skulle vårdpersonalskostnaden vara 315 miljoner kronor årligen för att erbjuda kvalificerat rådgivande samtal till de 20 % av befolkningen som har betydande ohälsosamma matvanor och ifall var femte patient av dessa tar emot åtgärden. Kostnader för material, lokaler och annan personal är då ej inkluderat men den totala kostnaden skulle då kunna uppskattas till det dubbla. Detta skall ses i förhållande till den årliga kostnaden för all hälso- och sjukvård som är cirka 200 miljarder kronor. Dessa individuella kvalificerade samtal skulle uppskattningsvis utgöra 0,3 % av hela hälso- och sjukvårdsbudgeten men skulle på sikt kunna leda till ekonomiska besparingar genom bättre hälsa i befolkningen 6 . ”Grunden för alla åtgärder i riktlinjerna är att personer med ohälsosamma levnadsvanor erbjuds någon form av rådgivning eller samtal om sin levnadsvana. Alla övriga åtgärder som till exempel läkemedel eller skriftlig ordination av fysisk aktivitet, är ett tillägg till denna åtgärd” 21 . Samarbetet med Viktväktarna har visat att kostrådgivning i grupp är en effektiv metod för att förbättra kardiovaskulära riskmarkörer och öka livskvalitet hos patienter inom primärvården. Individuell kostrådgivning bedöms varken vara kostnads- eller tidseffektivt för att stå emot den fetmaepidemi som råder i världen och inte minst i Skåne. Ska fler vårdcentraler i Region Skåne etablera liknande framgångsrika samarbeten med kommersiella företag eller kan vi istället låta våra dietister hålla strukturerade kostrådgivande samtal i grupp med alla dess fördelar? En del av dagens gigantiska subvention av läkemedel, teststickor och fetmaoperationer kunde kanske styras om till livsstilsinsatser av denna typ? Dietisterna är den profession inom hälso- och sjukvården som har utbildning i kostlära och motiverande samtal! Slutsatser •Programmet har på 3-6 månader mycket effektivt lett till viktminskning och minskat midjemått hos samtliga i gruppen samt förbättrat HbA1c hos typ 2 diabetiker. •Kostrådgivning i grupp bedöms vara en effektiv metod för att förbättra primärvårdpatienters kardiovaskulära riskmarkörer och upplevda generella hälsa.
 • 11.     15.  juli  2014,  Helsingborg   Referenser 1. Global status report on noncommunicable disease 2010. World Health Organization 2011. 2. Years lived with disability (YLDs) for 1160 sequelae of 289 diseases and injuries 1990-2010: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2010. Lancet. 2012 Dec 15;380(9859):2163-96. 3. Folkhälsorapport Skåne 2013 - en undersökning om vuxnas livsvillkor, levnadsvanor och hälsa. Region Skåne oktober 2013. 4. Vårdprogram för prevention och behandling av övervikt och fetma hos vuxna i Region Skåne. Region Skåne februari 2012. 5. Nationella riklinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011. Indikatorer. Bilaga. Socialstyrelsen 2011. 6. Nationella riklinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011. Tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor. Stöd för styrning och ledning. Socialstyrelsen 2011. 7. Statens beredning för medicinsk utvärdering. Mat vid fetma. En systematisk litteraturöversikt. SBU rapport nr 218. September 2013. 8. Statens beredning för medicinsk utvärdering. Mat vid diabetes. En systematisk litteraturöversikt. SBU rapport nr 201. Augusti 2010. 9. Sacks FM, Bray GA, Carey VJ, Smith SR, Ryan DH, Anton SD et al. Comparison of weight-loss diets with different compositions of fat, protein, and carbohydrates. N Engl J Med. 2009 Feb 26;360(9):859-73. 10. Jebb SA, Ahern AL, Olson AD, Aston LM, Holzapfel C, Stoll J et al. Primary care referral to a commercial provider for weight loss treatment versus standard care: a randomised controlled trial. Lancet. 2011 Oct 22;378(9801):1485-92. 11. Henriksson M, Burström K. Kvalitetsjusterade levnadsår och EQ-5D. Läkartidningen. 2006; 103:21-22. 12. Pouliot MC, Després JP, Lemieux S, Moorjani S, Bouchard C, Tremblay A. Waist circumference and abdominal sagittal diameter: best simple anthropometric indexes of abdominal visceral adipose tissue accumulation and related cardiovascular risk in men and women. Am J Cardiol. 1994 Mar 1;73(7):460-8. 13. Charbonnel B, Karasik A, Liu J, Wu M, Meininger G; Sitagliptin Study 020 Group. Efficacy and safety of the dipeptidyl peptidase-4 inhibitor sitagliptin added to ongoing metformin therapy in patients with type 2 diabetes inadequately controlled with metformin alone. Diabetes Care. 2006 Dec;29(12):2638-43. 14. Hong ES, Khang AR, Yoon JW, Kang SM et al. Comparison between sitagliptin as add-on therapy to insulin and insulin dose-increase therapy in uncontrolled Korean type 2 diabetes: CSI study. Diabetes Obes Metab. 2012 Sep;14(9):795-802. 15. Ahrén B. Avoiding hypoglycemia: a key to success for glucose-lowering therapy in type 2 diabetes. Vasc Health Risk Manag. 2013;9:155-63. 16. Stratton IM, Adler AI, Neil HA, Matthews DR, Manley SE, Cull CA et al. Association of glycaemia with macrovascular and microvascular complications of type 2 diabetes (UKPDS 35): prospective observational study. BMJ. 2000 Aug 12;321(7258):405-12. 17. Knowler WC, Barrett-Connor E, Fowler SE, Hamman RF, Lachin JM, Walker EA et al; Diabetes Prevention Program Research Group. Reduction in the incidence of type 2 diabetes with lifestyle intervention or metformin. N Engl J Med. 2002 Feb 7;346(6):393-403. 18. Wing RR, Lang W, Wadden TA, Safford M, Knowler WC, Bertoni AG et al; Look AHEAD Research Group. Benefits of modest weight loss in improving cardiovascular risk factors in overweight and obese individuals with type 2 diabetes. Diabetes Care. 2011 Jul;34(7):1481-6. 19. Wing RR, Bolin P, Brancati FL, Bray GA, Clark JM et al; Look AHEAD Research Group. Cardiovascular Effects of Intensive Lifestyle Intervention in Type 2 Diabetes. N Engl J Med. 2013 jul 11;369(2):145-54. 20. Lavie CJ, Milani RV, Ventura HO. Obesity and Cardiovascular Disease - Risk Factor, Paradox, and Impact of Weight Loss. J Am Coll Cardiol. 2009;53(21):1925-1932. 21. Vårdprogram Levnadsvanor för Vuxna. Region Skåne mars 2013.